MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 929/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 929         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

119. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la īnfiintarea unei societăti comerciale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

140. - Decizie privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

298. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

6.563. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitătilor prevăzute īn Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/ īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

132. - Decizie privind conditiile prelucrării codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la īnfiintarea unei societăti comerciale

 

Avānd īn vedere angajamentele asumate de Romānia prin acordurile de īntelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul Romāniei s-a obligat să rezolve deficientele constatate la unele īntreprinderi de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitătii,

īntrucāt reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de īntelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre Romānia si Fondul Monetar International,

deoarece, prin acest acord, s-au prevăzut obiective trimestriale de reducere a arieratelor si o serie de măsuri concrete pentru Compania Natională a Huilei - S.A., printre care si predarea activelor neviabile īn schimbul stingerii obligatiilor fiscale, īn vederea asigurării conditiilor de accesare a ajutorului de stat pentru īnchiderea de mine, conform legislatiei de concurentă,

avānd īn vedere că neadoptarea īn regim de urgentă a măsurilor prevăzute īn prezenta ordonantă de urgentă ar conduce la ineficientizarea partială a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si de plată a unor contributii la organisme internationale, respectiv īn ceea ce priveste Compania Natională a Huilei - S.A., ar putea pune īn pericol functionarea Sistemului energetic national - obiectiv national de interes strategic, pentru sustinerea căruia este necesară asigurarea producerii energiei electrice īn termocentrale numai īn conditii de rentabilitate a productiei de huilă - si ar atrage nerespectarea acordurilor īncheiate de Romānia cu Fondul Monetar International si Comisia Europeană,

īn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Art. 1. - (1) Creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită īn continuare AVAS, asupra Companiei Nationale a Huilei - S.A. Īn temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare īn vederea īncasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 557/2003, se preiau, pe bază de protocol, de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită īn continuare ANAF, īn vederea administrării, īn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Creantele care fac obiectul preluării potrivit alin. (1) sunt creantele exigibile din evidenta contabilă a AVAS, īn lei, individualizate īn titluri executorii care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru, neachitate la data īncheierii protocolului de predare-preluare.

Art. 2. - Īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru creantele prevăzute la art. 1 alin. (1), AVAS va comunica organelor fiscale ale ANAF:

a) īnscrisurile īn care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pānă la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă si care reprezintă titluri executorii, care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru;

b) orice alte documente si informatii disponibile, necesare administrării creantelor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) Procedura de predare-preluare a documentelor si informatiilor prevăzute la art. 2 va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui AVAS īn termen de 10 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) AVAS va notifica debitorului transferul creantelor prevăzute la art. 1 alin. (1), īn termen de 5 zile de la data īncheierii protocolului de predare-preluare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Creantele preluate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) sunt asimilate creantelor fiscale de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - Sumele īncasate de către AVAS după intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se virează īn termen de 5 zile de la data īncasării īn conturile specifice acestor tipuri de creante deschise pe codul de identificare fiscală al contribuabilului la unitatea Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Sumele rezultate din valorificarea creantelor preluate de ANAF potrivit prezentei ordonante de urgentă constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurări de sănătate.

Art. 6. - Pentru neachitarea creantelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se datorează dobānzi si penalităti de īntārziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării notificării prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 7. - Sumele reprezentānd creantele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru care dreptul de a cere executare silită s-a prescris pānă la data predării acestora către ANAF, rămān īn responsabilitatea AVAS.


 

CAPITOLUL II

Reglementarea unor dispozitii referitoare la īnfiintarea unei societăti comerciale

 

Art. 8. - (1) Bunurile aferente activelor prevăzute īn anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si de plată a unor contributii la organisme internationale trec din domeniul public īn domeniul privat al statului.

(2) īn termen de 7 zile de la data intrării īn proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru īnfiintarea unei societăti comerciale, persoană juridică romānă, care are initial, ca actionar unic, statul romān.

(3) Societatea prevăzută la alin. (2) va gestiona ajutorul de stat aferent activelor prevăzute īn anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2011, potrivit notificării transmise Comisiei Europene.

(4) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport īn natură al statului la capitalul social al societătii prevăzute la alin. (2).

(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigură ducerea la īndeplinire, potrivit legii, a atributiilor ce decurg din calitatea de institutie publică implicată.

Art. 9. - Īn vederea asigurării sumelor necesare pentru īnfiintarea societătii prevăzute la art. 8 alin. (2), se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri să introducă la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 72 “Active financiare”, suma de 500 mii lei care se asigură prin redistribuiri de credite bugetare, cu īncadrarea īn prevederile bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Secretariatul General al Guvernului,

Stefan Găti

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 119.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

Avānd īn vedere Adresa Ministerului Afacerilor Europene nr. 1.717/L.O. din 23 decembrie 2011,

īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mănoiu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dezsi Attila

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 140.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

Avānd īn vedere prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 922.651/2011,

īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Aria de reglementare

 

Prevederile prezentului ordin reglementează procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor.

 

CAPITOLUL II

Procedura si cazurile de modificare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

SECTIUNEA 1

Modificarea raporturilor de serviciu ale politistilor

 

ARTICOLUL 2

Modalităti de modificare a raporturilor de serviciu

 

Raporturile de serviciu ale politistilor se pot modifica prin:

a) delegare;

b) detasare;

c) participare la misiuni internationale;

d) transfer;

e) mutare;

f) īmputernicire pe o functie de conducere;

g) punere la dispozitie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Delegarea

 

ARTICOLUL 3

Conditiile delegării

 

(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către politist a unor activităti corespunzătoare atributiilor de serviciu, īn afara locului său de muncă, īn interesul unitătii īn care este īncadrat.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), delegarea se poate realiza si īn interesul structurii ierarhic superioare.

 

ARTICOLUL 4

Durata delegării

 

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice īntr-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice īntr-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al politistului.

 

ARTICOLUL 5

Procedura delegării

 

(1) īn urma identificării activitătilor a căror īndeplinire se poate realiza prin delegare, procedura delegării se initiază de către seful unitătii īn care este īncadrat politistul sau, după caz, de către seful structurii ierarhic superioare, la propunerea sefului nemijlocit, respectiv a sefului compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare.

(2) īn vederea delegării, seful nemijlocit, respectiv seful compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare propune politistul care urmează să fie delegat sefului unitătii, respectiv sefului structurii ierarhic superioare printr-o notă de prezentare, care trebuie să cuprindă cel putin mentiuni privind scopul delegării, unitatea/structura la care se realizează delegarea, durata delegării si atributiile politistului pe perioada delegării.

(3) Seful unitătii, respectiv seful structurii ierarhic superioare decide, īn urma analizei propunerii īn sedinta de conducere, asupra oportunitătii delegării, după exprimarea acordului sefului unitătii īn care politistul urmează să fie delegat. Īn situatia īn care delegarea se realizează īn interesul structurii ierarhic superioare, delegarea politistului se realizează cu acordul sefului unitătii īn care politistul este īncadrat.

(4) Decizia privind delegarea se aduce la cunostinta politistului, prezentāndu-i-se totodată si situatiile īn care acesta poate refuza delegarea.

(5) Delegarea se dispune prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunică politistului, sub semnătură.

(6) Pe perioada delegării politistul īsi desfăsoară activitatea īn unitatea/structura īn care a fost delegat si īndeplineste atributiile stabilite pentru perioada delegării de către unitatea īn care este īncadrat, respectiv de către structura ierarhic superioară.

 

ARTICOLUL 6

Īncetarea delegării

 

(1) Delegarea īncetează la data expirării perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul de delegare.

(2) īn situatia īn care desfăsurarea activitătii care a impus delegarea nu mai este necesară ori cānd intervine una dintre situatiile prevăzute la art. 18, delegarea poate īnceta īnainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitie/ordin emisă/emis īn acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului si unitătii/structurii īn care este delegat si, după caz, unitătii īn care politistul este īncadrat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Detasarea

 

ARTICOLUL 7

Conditiile detasării

 

(1) Detasarea politistului constă īn schimbarea temporară a locului de muncă si exercitarea atributiilor īn cadrul altor unităti/structuri din Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), la alte institutii ori autorităti publice, la solicitarea acestora. Īn mod exceptional si numai cu acordul scris al politistului, prin detasare se poate schimba si specificul muncii.

(2) Detasarea se dispune īn interesul institutiei īn cadrul căreia politistul urmează să īsi desfăsoare activitatea.

(3) Detasarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a politistului īi permite exercitarea atributiilor si responsabilitătilor functiei pe care urmează să fie detasat.

(4) Detasarea politistului se dispune pe o functie vacantă sau temporar vacantă, prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 8

Durata detasării

 

(1) Detasarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Īntr-o perioadă de 12 luni, detasarea se poate prelungi peste cele 6 luni numai cu acordul scris al politistului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), detasarea politistilor, cu acordul lor scris, īn cadrul unor organe speciale din structura autoritătilor publice, se face pe perioada stabilită prin dispozitiile legale īn vigoare aplicabile situatiilor respective.

 

ARTICOLUL 9

Procedura detasării la alte unităti/structuri din MAI

 

(1) Detasarea se realizează la solicitarea sefului unitătii īn care politistul urmează să īsi desfăsoare activitatea, cu aprobarea persoanei competente potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si, după caz, cu acordul sefului unitătii din care face parte politistul.

(2) īn vederea detasării, seful structurii īn care există functia vacantă ce urmează a fi ocupată prin detasare propune sefului unitătii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui politist care să fie detasat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane.

(3) Detasarea politistului pe o functie publică se realizează cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, obtinut de unitatea care solicită detasarea.

(4) Decizia privind detasarea se aduce la cunostinta politistului, prezentāndu-i-se totodată si situatiile īn care acesta poate refuza detasarea.

(5) Detasarea politistului se dispune prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunică politistului, sub semnătură.

(6) Numirea politistului īn functia pe care este detasat se realizează prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunică politistului, sub semnătură.

(7) Pe perioada detasării unitatea are obligatia de a rezerva postul ocupat de către politist anterior detasării.

 

ARTICOLUL 10

Prelungirea detasării la alte unităti/structuri din MAI

 

Dacă motive obiective impun prelungirea detasării peste perioada dispusă, emiterea dispozitiei/ordinului de prelungire a detasării se face numai după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 9, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1).

 

ARTICOLUL 1

Īncetarea detasării la alte unităti/structuri din MAI

 

(1) Detasarea īncetează la data expirării perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul de detasare emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(2) īn situatia īn care detasarea nu mai este necesară ori cānd intervine una dintre situatiile prevăzute la art. 18, aceasta poate īnceta īnainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitie/ordin emisă/emis īn acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului si unitătii/structurii din care a fost detasat.

 

ARTICOLUL 12

Procedura detasării la Corpul National al Politistilor

 

Pentru a fi detasati la Corpul National al Politistilor, politistii alesi īn organele de conducere ale Corpului National al Politistilor sunt mutati la Directia generală management resurse umane si sunt numiti īn functii prevăzute īn Statul “C”, care constituie anexă la statul de organizare al Directiei generale management resurse umane. Detasarea se dispune prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunică politistului, sub semnătură.

 

ARTICOLUL 13

Procedura detasării la alte institutii ori autorităti publice

 

(1) Pentru detasarea politistilor la alte institutii ori autorităti publice se prevăd functii īn Statul anex㠓M” cu posturi civile din structurile de specialitate ale Administratiei prezidentiale, Senat, Guvern, ministere si alte organe centrale de specialitate care se īncadrează cu specialisti militari si functionari publici cu statut special detasati de la Ministerul Administratiei si Internelor, care constituie anexă la Statul de organizare al Directiei generale management resurse umane, denumit īn continuare Statul”M”.

(2) Pentru a fi detasati, politistii prevăzuti la alin. (1) sunt mutati, cu acordul lor, la Directia generală management resurse umane si se numesc īn functii prevăzute īn Statul “M”.

(3) Detasarea politistilor la alte institutii ori autorităti publice sau la alte institutii de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională se poate face cu acordul lor si fără prevederea unor functii īn Statul “M”. Īn acest caz, asimilarea functiilor īn care urmează să fie detasati politistii se realizează, īn conditiile legii, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si, după caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, atunci cānd detasarea se face pe o functie publică.

(4) Detasarea politistilor īn conditiile alin. (1) si (3) se aprobă/dispune prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 14

Īncetarea detasării la Corpul National al Politistilor, precum si la autorităti ori institutii publice

 

(1) La īncetarea detasării, politistii prevăzuti la art. 12 si art. 13 alin. (1) sunt mutati īn interesul serviciului, după caz, din Statul “C” sau “M”, cu respectarea următoarei ordini de priorităti:

a) īn unitatea de la care au plecat, pentru a fi īncadrati īn functiile pe care le-au ocupat anterior detasării, dacă acestea sunt vacante;


b) īn unitatea de la care au plecat sau īn altă unitate, pentru a fi īncadrati īn functii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;

c) īn unitatea de la care au plecat sau īn altă unitate, pe functii corespunzătoare gradelor profesionale detinute, cu acordul lor;

d) īn unitatea din care au fost detasati sau īn altă unitate a MAI, pe functii inferioare gradului profesional pe care īl detin, īn conditiile art.22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La īncetarea detasării, politistii prevăzuti la art. 13 alin. (3) sunt reīncadrati īn functiile ocupate anterior detasării. Dacă functiile ocupate anterior nu sunt vacante, politistii sunt reīncadrati, cu acordul lor, luāndu-se īn considerare, succesiv, functiile echivalente existente īn unitatea din care au fost detasati sau īn altă unitate a MAI, functiile corespunzătoare gradelor profesionale detinute avānd īn vedere pregătirea profesională a acestora īn unitatea din care au fost detasati sau īn altă unitate a MAI ori, īn conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, functii inferioare gradului profesional pe care īl detin, īn unitatea din care au fost detasati sau īn altă unitate a MAI.

(3) Politistii care după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) si (2) nu au fost numiti īn functii se pun la dispozitia unitătii, īn conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 4-a

Participarea la misiuni internationale

 

ARTICOLUL 15

Conditiile participării la misiuni internationale

 

Politistii participă la misiuni internationale, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare sau, după caz, ale tratatelor bilaterale aplicabile.

 

ARTICOLUL 16

Procedura privind participarea politistilor la misiuni internationale

 

(1) Participarea politistilor la misiuni internationale se aprobă potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, prin act administrativ, care se comunică politistului, sub semnătură.

(2) Pentru participarea politistilor la misiuni internationale, acestia sunt mutati īn interesul serviciului la inspectoratul general sau, după caz, la Directia generală management resurse umane si se īncadrează īn statul de organizare al posturilor pentru īncadrarea personalului Ministerului Administratiei si Internelor care desfăsoară misiuni īn afara teritoriului tării - Statul “S” īnfiintat la nivelul acestor structuri.

 

ARTICOLUL 17

Īncetarea participării la misiuni internationale

 

(1) La īncetarea misiunii, politistii sunt mutati īn interesul serviciului din Statul “S”, cu respectarea următoarei ordini de priorităti:

a) īn unitatea de la care au plecat, pentru a fi īncadrati īn functiile pe care le-au ocupat anterior detasării, dacă acestea sunt vacante;

b) īn unitatea de la care au plecat sau īn altă unitate, pentru a fi īncadrati īn functii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;

c) īn unitatea de la care au plecat sau īn altă unitate, pe functii corespunzătoare gradelor profesionale detinute, cu acordul lor;

d) īn unitatea din care au fost detasati sau īn altă unitate a MAI, pe functii inferioare gradului profesional pe care īl detin, īn conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Politistul care după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) nu a fost numit īn functie se pune la dispozitia unitătii, īn conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 5-a

Refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale politistilor prin delegare sau detasare

 

ARTICOLUL 18

Situatii īn care politistul poate refuza delegarea sau detasarea

 

(1) Politistul poate refuza delegarea sau detasarea dacă se află īn una din următoarele situatii:

a) graviditate;

b) īsi creste singur copilul minor;

c) starea sănătătii, dovedită cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale MAI, face contraindicată delegarea sau detasarea;

d) este singurul īntretinător al familiei;

e) măsura presupune desfăsurarea activitătii īntr-o localitate īn care nu i se asigură conditii corespunzătoare de cazare.

(2) Politistul poate refuza delegarea sau detasarea si din motive personale temeinice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Īmputernicirea pe functii de conducere

 

ARTICOLUL 19

Conditiile īmputernicirii

 

(1) īmputernicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, pe posturi vacante sau ai căror titulari nu sunt prezenti īn unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă) ori ai căror titulari sunt īmputerniciti să īndeplinească atributiile altor functii prevăzute cu salariu de comandă.

(2) Politistul care urmează să fie īmputernicit trebuie să īndeplinească conditiile de studii prevăzute īn fisa postului si să nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare.

 

ARTICOLUL 20

Perioada de īmputernicire

 

(1) īmputernicirea se poate face pe o perioadă de maximum 6 luni.

(2) Niciun politist nu poate fi īmputernicit pe acelasi post pe o perioadă care să depăsească termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Prin exceptie, īn situatii extraordinare, īmputernicirea poate fi prelungită cu maximum 6 luni peste perioada prevăzută ia alin. (1), cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.

(4) Perioada īn care politistul este īmputernicit pe o functie de conducere constituie vechime īn functii de conducere.

 

ARTICOLUL 21

Procedura īmputernicirii

 

(1) īmputernicirea se realizează, cu acordul politistului, la propunerea sefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere.

(2) Propunerea se materializează īntr-o notă de prezentare care trebuie să contină cel putin următoarele mentiuni:

a) existenta postului de conducere vacant sau, după caz, situatia imposibilitătii exercitării atributiilor postului de către titular īn conditiile prevăzute de prezentul ordin;

b) persoana propusă, functia detinută si unitatea din care face parte;


c) īndeplinirea conditiilor de studii prevăzute īn fisa postului, precum si mentiuni cu privire la existenta/inexistenta unei sanctiuni disciplinare;

d) acordul politistului;

e) motivarea propunerii;

f) perioada pentru care se propune īmputernicirea.

(3) Nota se prezintă persoanei competente să aprobe īmputernicirea, urmānd ca aceasta să desemneze persoana propusă care urmează să fie īmputernicită.

(4) Pentru posturile de conducere aflate īn subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe īmputernicirea, structura de resurse umane īntocmeste o notă de prezentare referitoare la existenta postului de conducere vacant sau, după caz, a situatiei privind imposibilitatea exercitării atributiilor postului de către titular, la necesitatea ocupării prin īmputernicire a acesteia, precum si la conditiile de studii prevăzute īn fisa postului, urmānd ca aceasta să desemneze persoana care urmează să fie īmputernicită.

(5) īmputernicirea se aprobă prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului, sub semnătură.

 

ARTICOLUL 22

Prelungirea īmputernicirii

 

(1) Prelungirea īmputernicirii se face īn conditiile art. 20 alin. (3), după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 21 alin. (1) si alin. (2)lit. b), d), e) si f).

(2) Prelungirea īmputernicirii se dispune prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului, sub semnătură.

 

ARTICOLUL 23

Īncetarea īmputernicirii

 

(1) īmputernicirea īncetează la data expirării perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul emisă/emis īn acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(2) īmputernicirea īncetează īnainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitia/ordinul emisă/emis īn acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, īn următoarele situatii:

a) la ocuparea postului prin concurs/examen;

b) la propunerea justificată a persoanei prevăzute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente;

c) la revenirea titularului postului;

d) la solicitarea scrisă a politistului īmputernicit;

e) īn alte situatii temeinic justificate.

 

SECTIUNEA a 7-a

Transferul

 

ARTICOLUL 24

Conditiile transferului

 

(1) Transferul reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale politistilor si se realizează:

a) la institutiile de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională;

b) la alte autorităti sau institutii publice.

(2) Transferul se poate face:

a) īn interesul serviciului;

b) la cererea politistului.

(3) Transferul se poate face numai īntr-o functie pentru care sunt īndeplinite conditiile specifice prevăzute īn fisa postului.

 

ARTICOLUL 25

Procedura transferului īn interesul serviciului la institutiile de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

(1) Pentru efectuarea transferului īn interesul serviciului, īn situatia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. a), conducătorul institutiei care solicită transferul, denumită īn continuare institutie cesionară, solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului institutiei īn care este īncadrat politistul, denumită īn continuare institutie cedentă.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al politistului.

 

ARTICOLUL 26

Procedura transferului la cerere la institutiile de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

(1) Pentru efectuarea transferului la cerere, īn situatia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. a), politistul se adresează cu raport scris institutiei unde doreste să se transfere.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1), după obtinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului/institutiei unde politistul doreste să se transfere, se īnaintează de cel īn cauză, pe cale ierarhică, ministrului administratiei si internelor.

 

ARTICOLUL 27

Procedura transferului īn interesul serviciului la alte autorităti sau institutii publice

 

(1) Pentru efectuarea transferului īn interesul serviciului, īn situatia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b), conducătorul institutiei cesionare solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului institutiei cedente.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face īntr-o functie publică echivalentă cu functia detinută de politist sau īntr-o functie publică de nivel inferior.

(3) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al politistului.

 

ARTICOLUL 28

Procedura transferului la cerere la alte autorităti sau institutii publice

 

(1) Pentru efectuarea transferului la cerere, īn situatia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b), cererea de transfer se adresează conducătorului autoritătii sau institutiei publice la care se solicită transferul.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face īntr-o functie publică echivalentă cu functia detinută de politist sau īntr-o functie publică de nivel inferior si poate avea loc, după caz, numai la autorităti sau institutii publice din administratia publică centrală, la autorităti administrative autonome ori, după caz, la autorităti sau institutii publice din administratia publică locală, potrivit nivelului ierarhic la care este prevăzută functia detinută de politist la momentul transferului.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1), după obtinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului/institutiei unde politistul doreste să se transfere, se īnaintează de cel īn cauză, pe cale ierarhică, ministrului administratiei si internelor.

 

ARTICOLUL 29

Dispozitii comune privind procedura aprobării si emiterii actelor administrative de transfer

 

Echivalarea functiei detinute de politist, īn conditiile art. 27 si 28, cu functia publică pe care se efectuează transferul se realizează anterior modificării raporturilor de serviciu, prin act administrativ individual emis de către ministrul administratiei si internelor, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 


ARTICOLUL 30

Aprobarea transferului

 

(1) Aprobarea transferului se realizează de către ministrul administratiei si internelor, la propunerea conducătorului institutiei cedente.

(2) Ordinul de transfer se īntocmeste de către Directia generală management resurse umane.

(3) Data perfectării transferului se prevede expres īn continutul actului administrativ de transfer avāndu-se īn vedere si termenul necesar predării lucrărilor si bunurilor care i-au fost īncredintate politistului si care se comunică, sub semnătură, celui īn cauză.

(4) Cu data transferului calitatea de politist se pierde, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 8-a

Mutarea

 

ARTICOLUL 31

Situatii care determină mutarea politistului

 

(1) Politistul poate fi mutat īn aceeasi unitate sau īntr-o altă unitate din cadrul MAI, aflată īn aceeasi localitate sau īn altă localitate, īn următoarele situatii:

a) īn interesul serviciului;

b) la cererea politistului;

(2) Mutarea politistilor se face pe functii vacante, cu respectarea conditiilor de ocupare a acestora prevăzute īn fisa postului.

 

ARTICOLUL 32

Dispozitii generale privind mutarea īn interesul serviciului a politistului

 

(1) Mutarea īn interesul serviciului se face numai cu acordul scris al politistului.

(2) Mutarea politistului īn interesul serviciului se face prin ordin/dispozitie emis(ă) potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 33

Procedura privind mutarea īn interesul serviciului a politistului

 

Īn cazul mutării īn interesul serviciului se aplică procedura privind ocuparea posturilor vacante prevăzută de actele normative interne care reglementează activitatea de management resurse umane.

 

ARTICOLUL 34

Procedura privind mutarea la cerere a politistului

 

Mutarea la cerere se solicită de către politist prin raport scris adresat, după cum urmează:

a) sefului unitătii, cu avizul consultativ al sefului nemijlocit, respectiv al sefului structurii la care se solicită mutarea, sau

b) sefului unitătii īn care solicită mutarea, denumită īn continuare unitate cesionară, cu avizul consultativ al sefului unitătii īn care acesta īsi desfăsoară activitatea, denumită īn continuare unitate cedentă.

 

ARTICOLUL 35

Mutarea īn cadrul aceleiasi unităti

 

Mutarea politistului la cerere īn cadrul aceleiasi unităti se realizează cu respectarea următoarei proceduri:

a) raportul scris īntocmit de politist se prezintă sefului nemijlocit;

b) raportul avizat de seful nemijlocit se depune de către solicitant si se īnregistrează la secretariatul unitătii, pentru a fi transmis structurii la care se solicită mutarea;

c) pentru situatiile īn care prin mutare se schimbă specialitatea solicitantului, raportul va contine precizări cu privire la studiile absolvite;

d) după primirea raportului īn conditiile lit. b), seful structurii la care se solicită mutarea verifică existenta unei functii vacante īn structura pe care o conduce si stabileste oportunitatea ocupării acesteia prin mutarea solicitantului. Dacă apreciază că este necesar poate chema politistul care solicită mutarea pentru realizarea interviului de cunoastere;

e) după īnsusirea/exprimarea refuzului sefului structurii la care se solicită mutarea raportul se transmite, prin secretariatul unitătii, structurii de resurse umane care gestionează resursele umane din unitate. Avizul nefavorabil al sefului structurii la care se solicită mutarea trebuie justificat īn scris pe raportul de mutare;

f) structura de resurse umane verifică existenta functiei vacante īn cadrul structurii la care se solicită mutarea si prezintă raportul sefului unitătii;

g) după īnsusirea raportului de către seful unitătii, mutarea politistului se dispune prin ordin/dispozitie emis(ă) potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului, sub semnătură. Refuzul exprimării acordului de către seful unitătii trebuie justificat īn scris pe raportul de mutare;

h) rapoartele avizate nefavorabil de către seful structurii la care se solicită mutarea sau, după caz, nu au fost īnsusite de seful unitătii, se clasează de către structura de resurse umane īn dosarul personal, aspect care se comunică īn scris titularului, cu referire expresă la imposibilitatea efectuării mutării solicitate si precizarea motivului.

 

ARTICOLUL 36

Mutarea īn cadrul altei unităti din MAI

 

(1) Mutarea politistilor īn cadrul altei unităti din MAI se realizează cu respectarea următoarei proceduri:

a) raportul scris al politistului care solicită mutarea se depune si se īnregistrează la unitatea cedentă;

b) unitatea cedentă va īnainta unitătii cesionare īn termen de 5 zile raportul prevăzut la lit. a), īmpreună cu dosarul personal al politistului care a solicitat mutarea la cerere;

c) seful unitătii cesionare analizează documentele primite si, īn termen de 10 zile, comunică unitătii cedente, īn scris, acordul de principiu sau lipsa acestuia si solicită, dacă apreciază că este necesar, prezentarea politistului īn termen de 5 zile, pentru realizarea unui interviu de cunoastere;

d) după caz, īn functie de rezultatul interviului de cunoastere, īn termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), seful unitătii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă spre īnsusire;

e) unitatea cedentă, īn termen de 3 zile, de la primirea raportului de mutare īn conditiile lit. d), īl remite sefului abilitat, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, să emită dispozitia/ordinul de mutare.

(2) īn situatia mutării politistilor īn unităti militare din Ministerul Administratiei si Internelor gradul profesional se echivalează cu gradul militar corespunzător, īn conditiile legii.

 

ARTICOLUL 37

Dispozitii comune privind mutarea politistului

 

La mutarea īn alte unităti ale MAI sau īn aceeasi unitate, pentru motive temeinic justificate, politistii pot fi numiti, īn conditiile legii, la solicitarea acestora, īn functii inferioare gradelor profesionale pe care le detin.


 

SECTIUNEA a 9-a

Punerea la dispozitie

 

ARTICOLUL 38

Cazuri de punere la dispozitie

 

(1) Politistul aflat īn activitate poate fi pus la dispozitia unitătii īn cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si īn situatii temeinic justificate, mentionate īn actele administrative emise īn acest scop.

(2) Punerea la dispozitie īn situatiile prevăzute la alin. (1) se face pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Īn cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, perioada poate fi prelungită cu cel mult 3 luni.

(3) Politistul fată de care s-a pus īn miscare actiunea penală sau a fost trimis īn judecată īn stare de libertate, este pus la dispozitia unitătii, de la data īnregistrării la secretariatul unitătii a comunicării organului de urmărire penală.

 

ARTICOLUL 39

Procedura privind punerea la dispozitie

 

(1) Ordinul/dispozitia de punere la dispozitie se emite potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane la momentul aparitiei situatiei care determină punerea la dispozitie si se comunică politistului, sub semnătură.

(2) īn situatia prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunostintă despre punerea īn miscare a actiunii penale sau trimiterea īn judecată a politistului, seful unitătii repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane īn vederea emiterii ordinului/dispozitiei de punere la dispozitie, care se comunică politistului, sub semnătură.

 

ARTICOLUL 40

Obligatii pe timpul punerii la dispozitie

 

(1) Pe perioada punerii la dispozitie politistul īndeplineste sarcinile si atributiile stabilite īn scris de seful unitătii, care vor fi comunicate politistului, sub semnătură.

(2) īn cazul politistilor prevăzuti la art. 38 alin. (3) se stabilesc sarcini si atributii de serviciu care nu sunt de natură a īmpieta buna desfăsurare a procesului penal.

 

ARTICOLUL 41

Īncetarea măsurii de punere la dispozitie

 

(1) īn situatiile prevăzute la art. 38 alin. (1) măsura punerii la dispozitie īncetează la numirea īn functie sau, după caz, la īncetarea raporturilor de serviciu ca urmare a expirării perioadei de punere la dispozitie.

(2) īn situatiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci cānd s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, ori īncetarea urmăririi penale sau, după caz, achitarea ori īncetarea procesului penal, se emite, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/dispozitia de repunere a politistului īn toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispozitie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, care se comunică politistului, sub semnătură.

(3) Īn situatia condamnării prin hotărāre judecătorească definitivă, la pedeapsa īnchisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru infractiuni săvārsite din culpă, mentinerea īn activitate a politistului, se analizează la nivelul unitătii din care acesta face parte.

(4) Propunerea se īnaintează pe cale ierarhică, spre aprobare, persoanelor competente să acorde gradele profesionale, potrivit legii.

(5) īn situatia aprobării mentinerii īn activitate a politistului, măsura punerii la dispozitie īncetează, politistul fiind numit īn functia detinută anterior. Īn situatia īn care aceasta nu este vacantă, este numit, cu acordul său, luānd īn considerare, succesiv, o functie echivalentă īn unitatea īn care a fost īncadrat sau īn altă unitate a MAI, o functie corespunzătoare gradului profesional detinut avānd īn vedere pregătirea profesională a politistului īn unitatea īn care a fost īncadrat sau īn altă unitate a MAI ori, īn conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, o functie inferioară gradului profesional pe care īl detine, īn unitatea din care a fost īncadrat sau īn altă unitate a MAI, prin ordin/dispozitie emis/emisă potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică politistului, sub semnătură.

(6) Politistul care după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (5) nu a fost numit īn functie, se pune la dispozitia unitătii, īn conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL III

Procedura si cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

ARTICOLUL 42

Efectele suspendării

 

Suspendarea raporturilor de serviciu are ca efect suspendarea īndeplinirii atributiilor de către politist si poate interveni de drept sau la initiativa politistului.

 

ARTICOLUL 43

Suspendarea de drept

 

Raportul de serviciu al politistului se suspendă de drept īn următoarele situatii:

a) este arestat preventiv;

b) īndeplineste o functie de conducere salarizată īn cadrul organizatiilor sindicale, constituite potrivit legii;

c) este numit īntr-o functie īn cadrul cabinetului demnitarului, īn conditiile legii;

d) este dispărut, iar disparitia a fost constatată prin hotărāre judecătorească irevocabilă;

e) a fost instituită carantina, īn conditiile legii;

f) fortă majoră;

g) īn alte cazuri expres prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 44

Suspendarea la initiativa politistului

 

(1) Raportul de serviciu al politistului se poate suspenda, la initiativa sa, īn următoarele situatii:

a) pentru efectuarea concediului de crestere a copilului īn vārstă de pānă la un an sau, după caz, 2 ani ori, īn cazul copilului cu handicap, pānă la īmplinirea vārstei de 3 ani sau, după caz, 7 ani, potrivit legii;

b) pentru efectuarea concediului de īngrijire a copilului bolnav īn vārstă de pānă la 7 ani sau īn cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, pānă la īmplinirea vārstei de 18 ani, potrivit legii;

c) pentru desfăsurarea unei activităti īn cadrul unor organisme sau institutii internationale;

d) pentru efectuarea concediului paternal, potrivit legii;

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a politistului, pentru un interes personal legitim, īn alte cazuri decāt cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă īntre o lună si 3 ani.

 

ARTICOLUL 45

Procedura privind suspendarea raporturilor de serviciu

 

(1) Īn cazurile prevăzute la art. 44, cererea de suspendare a raportului de serviciu se face īn scris, cu cel putin 15 zile calendaristice īnainte de data de la care se solicită suspendarea.

(2) Prin exceptie, īn cazul prevăzut la art. 44 alin. (1) lit. d) cererea de suspendare a raportului de serviciu se face īn scris, cu cel putin 3 zile calendaristice īnainte de data de la care se solicită suspendarea.

(3) Suspendarea raportului de serviciu al politistului se constată īn situatiile prevăzute la art. 43 si 44 alin. (1), respectiv se aprobă īn cazul prevăzut la art. 44 alin. (2), prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(4) īn situatia īn care prin acte normative de nivel superior incidente situatiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplică acestea.

 

ARTICOLUL 46

Īncetarea suspendării

 

(1) La data īncetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) si d), art. 44 lit. a)-c) si a situatiei care constituie interes personal legitim, politistul este obligat să informeze īn scris unitatea din care face parte despre acest fapt.

(2) īn termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii informării, potrivit alin. (1), seful unitătii are obligatia să asigure politistului conditiile necesare reluării activitătii.

(3) īncetarea suspendării raportului de serviciu si reluarea activitătii se dispun prin dispozitie/ordin emisă/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 47

Modificarea raportului de serviciu suspendat

 

(1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al politistului nu poate īnceta si nu poate fi modificat decāt din initiativa sau cu acordul scris al acestuia.

(2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu unitatea are obligatia de a rezerva postul ocupat de către politist anterior suspendării.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 48

Aplicarea unor dispozitii

 

Prevederile art. 9 si 21 se aplică īn mod corespunzător si īn situatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 665/2008 privind unele activităti de management resurse umane īn unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 49

Corelarea cu alte reglementări

 

La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 privind unele activităti specifice domeniului resurse umane īn unitătile Ministerului Administratiei si Internelor*), cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 94, 96, 97, 98, 101, 103,104, sectiunea a 2-a din capitolul VII si sectiunea 1 din capitolul VIII īsi īncetează aplicabilitatea asupra politistilor īncadrati īn Ministerul Administratiei si Internelor.

2. Sectiunea a 2-a din capitolul VIII si sectiunea a 4-a din capitolul VII se abrogă.

 

ARTICOLUL 50

Publicitatea

 

Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

ARTICOLUL 51

Intrarea īn vigoare

 

Prezentul ordin intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2011.

Nr. 298.


*) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitătilor prevăzute īn Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile  copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 

Īn baza prevederilor art. 149 alin. (3) si art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, si ale Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se aprobă Calendarul activitătilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul activitătilor prevăzute īn Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, unitătile de īnvătămānt preuniversitar si institutiile de īnvătămānt superior duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2011.

Nr. 6.563.


 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

activitătilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012

 

I. Īn vederea echivalării pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele scolare.

Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică īndeplinirea cumulativă a conditiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeasi metodologie, īntocmeste situatia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observatii cu privire la dosarele verificate si le transmite institutiilor de īnvătămānt superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Pānă la data de 11 mai 2012, la nivelul institutiilor de īnvătămānt superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin decizie a rectorului institutiei de īnvătămānt superior, se constituie comisia de preluare, verificare si evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, al cărei presedinte este directorul departamentului pentru pregătirea personalului didactic.

II. Īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din īnvătămāntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, ordinea derulării activitătilor este următoarea:

1. Depunerea si verificarea dosarelor cuprinzānd documentele justificative īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă

Perioada: 3 ianuarie-2 martie 2012

2. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a situatiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă

Termen: 23 martie 2012

3. Stabilirea si comunicarea de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a institutiilor de īnvătămānt superior la care vor fi transmise, pe specializări, dosarele cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă

Termen: 20 aprilie 2012

4. Afisarea listei cuprinzānd cadrele didactice care īndeplinesc/nu īndeplinesc conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă

Termen: 27 aprilie 2012

5. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu īndeplinesc conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a īnvătămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă

Perioada: 30 aprilie-11 mai 2012

6. Transmiterea dosarelor complete, īnsotite de observatiile inspectorului scolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către institutiile de īnvătămānt superior stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru evaluare si eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 14-25 mai 2012

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea initială si continuă a personalului didactic

Perioada: 28 mai-26 octombrie 2012

8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de functii didactice īn īnvătămāntul prescolar si preuniversitar obligatoriu

īncepānd cu 1 noiembrie 2012


 

ANEXA Nr. 2

 

CALENDARUL

activitătilor prevăzute īn Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 

I. Pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburilesportive scolare, palatele si cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, la nivelul unitătilor ele īnvătămānt, palatelor si cluburilor copiilor si cluburilor sportive scolare cu personalitate juridică, īn baza hotărārii consiliului de administratie al unitătiide īnvătămānt, se numeste, prin decizie a directorului unitătii de īnvătămānt, pānă la data de 3 ianuarie 2012, o comisie de verificare a dosarelor cuprinzānd documentele justificative ale cadrelor didactice care solicită recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, īn următoarea componentă:

a) presedinte - directorul adjunct al unitătii de īnvătămānt sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;

b) membri - 2-5 profesori titulari din cadrul unitătii de īnvătămānt;

c) secretar- un membru al Compartimentului secretariat din cadrul unitătii de īnvătămānt.

II. Ordinea derulării activitătilor pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, īnvătători/īnvătătoare, maistru-instructor, antrenor, īn vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, este următoarea:

1. Īntocmirea si verificarea dosarelor cuprinzānd documentele justificative ale cadrelor didactice, care atestă că sunt īndeplinite conditiile de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai, la nivelul unitătilor de īnvătămānt

Perioada: 3 ianuarie-16 martie 2012

2. Sustinerea si evaluarea probelor practice/orale eliminatorii īn profilul postului de către īnvătători/institutori din palatele si cluburile copiilor, antrenori si maistri-instructori, la nivelul unitătilor de īnvătămānt

Perioada: 19-30 martie 2012

3. Depunerea si īnregistrarea dosarelor la inspectoratul scolar de către secretarul comisiei de verificare a dosarelor din unitatea de īnvătămānt

Perioada: 2-27 aprilie 2012

4. Verificarea si evaluarea dosarelor depuse la nivelul inspectoratelor scolare

Perioada: 30 aprilie-3 august 2012

5. Afisarea rezultatelor evaluării la avizierele inspectoratelor scolare

Termen: 10 august 2012

6. Īnregistrarea eventualelor contestatii la inspectoratele scolare

Perioada: 10-14 august 2012

7. Rezolvarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotărārea consiliul de administratie al inspectoratului scolar este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentānd plāngerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare

Termen: 17 august 2012

8. Īnaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, īn vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic din unitătile de īnvătămānt, nominalizat, după rezolvarea contestatiilor, pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai īn vederea ocupării functiei didactice deprofesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare

Termen: 31 august 2012

9. Emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea listelor cuprinzānd personalul didactic din unitătile de īnvătămānt nominalizat pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobāndite formal, nonformal sau informai īnvederea ocupării functiei didactice de profesor pentru īnvătămāntul prescolar, profesor pentru īnvătămāntul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor īn cluburile sportive scolare

 Termen: 26 octombrie 2012

10. Eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobāndite formal, nonformal si informal īncepānd cu 1 noiembrie 2012


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind conditiile prelucrării codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 1.089 din 2 august 2011 privind necesitatea clarificării modalitătii de prelucrare a codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală, īntrucāt din practică a rezultat colectarea si prelucrarea fără o justificare temeinică a acestor date, precum si a copiilor documentelor ce le contin,

avānd īn vedere intrarea īn vigoare a Tratatului de la Lisabona, la data de 1 decembrie 2009, cu consecinte asupra cadrului juridic al protectiei datelor īn Uniunea Europeană, prin dispozitiile art. 16 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

văzānd dispozitiile considerentelor (22), (23) si (68) ale Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice īn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumită īn continuare Directiva 95/46/CE, potrivit cărora se permite statelor membre, independent de normele generale, să prevadă conditii de prelucrare speciale pentru sectoare specifice, fiind īmputernicite să asigure punerea īn aplicare a protectiei persoanei si prin acte cu putere de lege īn anumite sectoare, completānd sau clarificānd cu norme speciale principiile cu privire la protectia drepturilor si libertătilor persoanelor, īn special a dreptului la viată privată, īn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal,

văzānd dispozitiile art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale, care consfintesc respectarea vietii private si de familie a oricărei persoane, inclusiv protejarea datelor personale, precum si cele ale art. 26 din Constitutia Romāniei, republicată, care garantează respectarea dreptului fundamental la viată intimă, familială si privată, drept reafirmat si īn Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

īntrucāt dreptul la viată intimă, familială si privată, īn special la protectia datelor personale, nu este un drept absolut, iar cānd se confruntă cu alte drepturi fundamentale trebuie să se găsească un echilibru īn respectarea acestora, ele fiind de aceeasi natură si importantă,

luānd īn considerare principiile de bază pentru protectia datelor instituite prin Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 si ratificată de Romānia prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, mai ales cele privind asigurarea securitătii datelor si garantiile conferite persoanei ale cărei date sunt prelucrate,

tinānd cont de faptul că, chiar dacă colectarea si stocarea unor date de către un operator nu ar putea constitui īn sine o ingerintă īn viata privată, comunicarea acestora unui tert poate aduce atingere vietii private a persoanei īn cauză, oricare ar fi utilizarea ulterioară a informatiilor comunicate,

avānd īn vedere conditiile stabilite de dispozitiile art. 8 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală se efectuează numai dacă persoana vizată si-a dat īn mod expres consimtămāntul sau dacă prelucrarea este prevăzută īn mod expres de o dispozitie legală, Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind īn măsură să stabilească si alte cazuri īn care se poate efectua prelucrarea acestor date numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate,

īntrucāt, potrivit art. 2 lit. h) din Directiva 95/46/CE, “consimtămāntul persoanei vizate” īnseamnă orice manifestare de vointă, liberă, specifică si informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc,

luānd īn considerare faptul că principiul de bază ce guvernează prelucrarea datelor personale trebuie să fie consimtămāntul, astfel īncāt, ca regulă generală, datele personale trebuie colectate, prelucrate sau dezvăluite unor terti numai cu consimtămāntul dat īn mod expres si neechivoc de către persoana īn cauză; consimtămāntul poate fi obtinut numai după ce persoana vizată a fost complet si exact informată cu privire la scopul prelucrării acestora; exercitarea autonomiei de vointă a persoanei vizate īn privinta prelucrării datelor sale presupune faptul că īn orice moment aceasta īsi poate retrage consimtămāntul pentru prelucrarea tuturor sau a unora dintre datele sale personale, fără consecinte negative asupra sa,

avānd īn vedere faptul că documentele create si detinute de autoritătile si institutiile publice pot contine, prin modul īn care au fost reglementate īn legislatia specifică aplicabilă, si codul numeric personal sau alte date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală, cum ar fi seria si numărul actului de identitate, situatie īn care intervin prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal,

īntrucāt, potrivit considerentelor (42) si (72) ale Directivei 95/46/CE, īn interesul persoanei vizate sau īn vederea protejării drepturilor si libertătilor celorlalti, statele membre pot restrānge drepturile de acces la informatii, iar Directiva 95/46/CE permite să se ia īn considerare principiul dreptului de acces public la documente administrative atunci cānd se pun īn aplicare principiile privind protectia datelor personale,

tinānd cont de constatările Curtii Europene a Drepturilor Omului rezultate din cauzele referitoare la divulgarea datelor cu caracter personal, īn sensul că trebuie recunoscută autoritătilor competente o anumită putere de a stabili un just echilibru īntre interesele publice si cele private care ar fi concurente (Cauza Peck contra Regatul Unit din 28 ianuarie 2003),

văzānd dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. d) si ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că datele cu caracter personal nu pot fi făcute publice decāt īn conditiile legii, iar informatiile cu privire la datele personale ale cetăteanului pot deveni informatii de interes public numai īn măsura īn care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice,


luānd īn considerare jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 615/2006) īn care aceasta a retinut că īn privinta anumitor categorii de cetăteni si datele personale reprezintă un evident interes public, dar numai “īn măsura īn care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice”; īn caz contrar, si īn asemenea situatii, datele referitoare la viata intimă, familială si privată, precum si dreptul la propria imagine trebuie protejate prin lege, asa cum prevăd dispozitiile constitutionale ale art. 26 alin. (1),

tinānd cont de faptul că, desi art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, prevede o serie de exceptii īn situatia īn care prelucrarea datelor se face exclusiv īn scopuri jurnalistice, literare sau artistice, īn sensul neaplicării art. 5, 6, 7 si 10 din aceeasi lege, fără a se face mentiune īnsă si despre art. 8, care stabileste conditiile prelucrării codului numeric personal si a altor date avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală,

tinānd cont de faptul că există si situatii de exceptie de la regula obtinerii consimtămāntului persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale, de strictă interpretare si aplicare, reglementate de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, dar acestea nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementează obligatia autoritătilor publice de a respecta si de a ocroti viata intimă, familială si privată,

văzānd conditiile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, stabilite de art. 12-18 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare,

īntrucāt, potrivit art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, persoana vizată are dreptul de a se opune īn orice moment, din motive īntemeiate si legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor īn care există dispozitii legale contrare,

luānd īn considerare caracterul special al codului numeric personal, pentru care operatorul este obligat să ia măsuri tehnice si organizatorice destinate să īi asigure confidentialitatea si securitatea, īn scopul de a preveni toate riscurile de dezvăluire sau acces neautorizat,

avānd īn vedere că, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn categoria actelor normative intră legile, ordonantele si hotărārile Guvernului, actele normative ale celorlalte autorităti cu atributii de initiativă legislativă, precum si ordinele, instructiunile, alte acte normative emise de conducătorii autoritătilor administrative autonome si organele administratiei publice centrale de specialitate, precum si actele cu caracter normativ emise de autoritătile administratiei publice locale,

īntrucāt Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este consultată, īn conditiile art. 21 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, la elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertătilor persoanelor, īn privinta prelucrării datelor cu caracter personal;

avānd īn vedere obligatiile instituite īn sarcina operatorului prin art. 19 si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora acesta este obligat să aplice măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal īmpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, īn special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date īn cadrul unei retele, precum si īmpotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală,

īn baza art. 3 alin. (5) din Legea nr. 102/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărārea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Codul numeric personal reprezintă un număr semnificativ care individualizează īn mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia si de identificare īn anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate.

(2) Datele cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generală sunt acele numere prin care se identifică o persoană fizică īn anumite sisteme de evidentă si care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, numărul pasaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) si (2) fac parte din categoria datelor cu caracter special supuse regulilor specifice de prelucrare.

Art. 2. - Prelucrarea datelor prevăzute la art. 1, inclusiv dezvăluirea acestora către terti, se face numai īn conditiile stabilite la art. 8 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, si anume:

a) persoana vizată si-a dat īn mod expres consimtămāntul; sau

b) prelucrarea este prevăzută īn mod expres de o dispozitie legală; sau

c) īn alte cazuri, cu avizul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Art. 3. - (1) īn domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, consimtămāntul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de vointă expresă, liberă, specifică si informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.

(2) Consimtămāntul trebuie dat īn mod expres, īntr-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator.

(3) Anterior obtinerii consimtămāntului, operatorul are obligatia de a informa persoana vizată, īn concordantă cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Cazurile īn care informarea se dovedeste imposibilă sau ar implica un efort disproportionat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat, prevăzute de art. 12 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, trebuie temeinic justificate si documentate de către operator.

Art. 4. - (1) Proiectele de acte normative care stabilesc prelucrarea categoriilor de date de natura celor prevăzute la art. 1 vor respecta principiul caracterului adecvat, pertinent si neexcesiv al acestora prin raportare la scopul īn care sunt colectate si ulterior prelucrate, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.


(2) La elaborarea proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este consultată, īn conditiile art. 21 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) īn situatia prevăzută la art. 2 lit. c), operatorul trebuie să respecte principiul caracterului adecvat, pertinent si neexcesiv, precum si măsurile de confidentialitate si de securitate a prelucrărilor. Īn acest sens va avea īn vedere, īn principal, instituirea următoarelor garantii adecvate:

a) scopul prelucrării să fie determinat, explicit si legitim;

b) stabilirea si aplicarea unor măsuri prin care să se asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate;

c) durata de stocare a datelor să fie pe perioada strict necesară īndeplinirii scopului, după care datele vor fi sterse sau distruse, după caz;

d) stabilirea modalitătilor de acces la sistemele de evidentă īn vederea colectării datelor, īn functie de care va stabili si va respecta măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor;

e) utilizarea datelor numai īn limitele scopului stabilit;

f) dezvăluirea către alti destinatari este interzisă, cu exceptia situatiei īn care există consimtămāntul persoanei vizate sau o prevedere legală expresă;

g) desemnarea, īn scris, a persoanei/persoanelor care va/vor prelucra datele si care trebuie să īsi asume răspunderea păstrării confidentialitătii acestora; lista continānd evidenta acestor persoane va fi actualizată ori de cāte ori se impune;

h) numirea, īn scris, a unei persoane specializate īn securitatea informatiei care să vegheze la prelucrarea datelor, inclusiv la buna functionare a sistemelor informatice utilizate īn această activitate;

i) stabilirea unui plan de securitate a informatiilor care să cuprindă, īn principal, securitatea tehnică pe plan informatic si securitatea spatiilor īn care se prelucrează datele, tinānd cont de cerintele minime de securitate;

j) stabilirea, īn scris, a drepturilor si obligatiilor operatorului care transmite datele si ale operatorului care le primeste.

(2) Drepturile persoanelor vizate vor fi asigurate īn conditiile art. 12-18 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) īn cazul īn care operatorul desemnează o persoană īmputernicită, īn conditiile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, prevederile alin. (1) lit. b)-i) devin aplicabile.

Art. 6. - Colectarea si prelucrarea datelor prevăzute la art. 1, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea si retinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le contin, sunt interzise, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 2.

Art. 7. - Prelucrarea datelor prevăzute la art. 1, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv īn scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea conditiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, si de prezenta decizie.

Art. 8. - Colectarea si prelucrarea ulterioară a datelor prevăzute la art. 1, inclusiv dezvăluirea acestora, obtinute din documente accesibile publicului, se pot realiza de către operatori īn conditiile prezentei decizii.

Art. 9. - Prezenta decizie nu aduce atingere dispozitiilor legale īn vigoare care reglementează expres colectarea si prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avānd o functie de identificare de aplicabilitate generală.

Art. 10. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare īn termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 132.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.