MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 930/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 930         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.277. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor către furnizorii de energie electrică, precum si rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

1.282. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate în benzile de frecvente 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

291. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

1.816. - Decizie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor către furnizorii de energie electrică, precum si rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011 cu suma de 130.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, din care suma de 109.180 mii lei pentru plata arieratelor, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participare la capitalul social al societătilor comerciale”, si suma de 20.820 mii lei pentru plata contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.33 “Sume destinate mentinerii navigabilitătii aeronavelor pentru zboruri speciale”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante către furnizorii de energie electrică, precum si pentru plata unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.277.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate în benzile de frecvente 890-915 MHz/935-960 MHz sM 722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cuantumul taxei de licentă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio existente în benzile de frecvente de 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz.

Art. 2. - Valoarea taxei de licentă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre beneficiarii măsurii prelungirii drepturilor de utilizare a frecventelor radio, aferentă anului 2012, este egală cu echivalentul în lei a 6,4 milioane euro si constituie venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) în termen de 30 de zile de la data prelungirii licentelor de utilizare a frecventelor radio, beneficiarii măsurii vor transmite Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii o copie a dovezii achitării sumei prevăzute la art. 2.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage sanctiunea revocării măsurii de prelungire a perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio, cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare

si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

Secretarul general al Guvernului,

Dezsi Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.282.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comandantii/Sefii unitătilor/structurilor Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii în domeniu vor lua măsuri de însusire si de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul administratiei si internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cerintele minime pentru supravegherea sănătătii lucrătorilor Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare M.A.I., în scopul prevenirii bolilor profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum si a suprasolicitării organelor sau sistemelor organismului în procesul de muncă.

(2) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor structurilor M.A.I., precum si tuturor categoriilor de personal ale acestora.

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au următoarele semnificatii:

a) angajator- M.A.I. prin sefii/comandantii unitătilor proprii, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv;

b) lucrător - persoana angajată în M.A.I., potrivit legii, inclusiv studentii si elevii pregătiti în institutiile de învătământ ale M.A.I., precum si alti participanti la procesul de muncă;

c) alti participanti la procesul de muncă - persoanele aflate în unitate, cu permisiunea angajatorului, persoanele aflate în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoanele care prestează activităti în folosul comunitătii sau activităti în regim de voluntariat, somerii pe durata participării la o formă de pregătire profesională, precum si persoanele care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă;

d) supravegherea sănătătii lucrătorilor-totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sănătătii si a capacitătii de muncă a lucrătorilor;

e) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unitătii, inclusiv orice alt loc din aria unitătii sau din afara unitătii, la care lucrătorul are acces în cadrul îndeplinirii atributiilor de serviciu;

f) medic specialist de medicină a muncii - medicul care a urmat un program de pregătire în specialitate si este confirmat prin promovarea examenului de specialitate, cu drept de liberă practică;

g) aptitudinea în muncă - capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăsura activitatea la locul de muncă în profesia/functia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă;

h) apt conditionat - situatia în care aptitudinea lucrătorului de a desfăsura activitatea la locul de muncă în profesia/functia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă este conditionată de respectarea recomandărilor de tip medical făcute de medicul de medicină a muncii;

i) inaptitudinea permanentă în muncă - incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăsura activitatea la locul de muncă în profesia/functia pentru care se efectuează examenul medical privind aptitudinea în muncă;


j) inaptitudinea temporară în muncă - incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăsura activitatea la locul de muncă pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă până la reevaluarea sănătătii de către medicul de medicină a muncii;

k) risc de accidentare si îmbolnăvire profesională - combinatie între probabilitatea ca un pericol să cauzeze vătămarea/îmbolnăvirea si gravitatea vătămării/îmbolnăvirii care apare ca rezultat al expunerii la un pericol;

l) evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională - obligatia angajatorului de a identifica toate pericolele din sistemul analizat si de a cuantifica dimensiunea riscurilor datorate acestora pe baza combinatiei dintre frecventa de manifestare si consecinta maximă previzibilă asupra organismului uman;

m) accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu si care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

n) boală profesională - afectiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

o) boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanti sunt de natură profesională;

p) intoxicatia acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă.

Art. 3. - Asigurarea unor servicii medicale profilactice de supraveghere a sănătătii lucrătorilor M.A.I., precum si asistenta medicală la locul de muncă reprezintă obiective prioritare ale asistentei medicale de unitate.

Art. 4. - (1) în M.A.I., activitătile specifice de medicina muncii sunt asigurate de:

a) medicii specialisti/primari de medicină a muncii din structura Directiei medicale;

b) medicii specialisti/primari de medicină a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulator, denumite în continuare C.M.D.T.A., si a centrelor medicale judetene.

(2) Până la ocuparea functiilor de medic specialist de medicină a muncii, unele atributii în domeniul medicinei muncii sunt îndeplinite si de medicii de unitate din structura C.M.D.T.A. sau a centrelor medicale judetene.

Art. 5. - (1) Atributiile medicilor specialisti/primari de medicină a muncii din Directia medicală a M.A.I. sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Atributiile medicilor specialisti/primari de medicină a muncii din structura C.M.D.T.A./centrelor medicale judetene sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Atributiile medicilor de unitate, în domeniul medicinei muncii, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) în desfăsurarea activitătilor medicale specifice de medicină a muncii, personalul medical nominalizat foloseste formulare si documente medicale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Păstrarea, accesarea si utilizarea datelor medicale se fac cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor personale si a celor clasificate.

 

CAPITOLUL II

Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională

 

Art. 7. - (1) Procesul de evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională la locul de muncă are rolul de a identifica pericolele aferente locurilor de muncă, în vederea stabilirii măsurilor de securitate si sănătate în muncă recomandate si a prioritizării aplicării acestora.

(2) Ulterior evaluării riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională angajatorul are obligatia de a completa fisele de identificare a factorilor de risc profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Medicii specialisti de medicină a muncii stabilesc, în baza fiselor de identificare a factorilor de risc profesional completate pentru fiecare loc de muncă, examenele medicale clinice, paraclinice sau functionale obligatorii în vederea stabilirii aptitudinii în muncă, în functie de riscurile profesionale identificate si conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Lista examenelor medicale specifice fiecărui loc de muncă, avizată de seful C.M.D.T.A./centrului medical judetean, se comunică, în scris, angajatorului.

 

CAPITOLUL III

Efectuarea examenelor medicale specifice la angajare, de adaptare, periodice si la reluarea activitătii

 

SECTIUNEA 1

Examenul medical la încadrarea în M.A.I.

 

Art. 8. - Examenul medical la încadrarea în M.A.I. are rolul de a stabili aptitudinea/inaptitudinea în muncă a lucrătorului pentru profesia/functia/locul de muncă pentru care se organizează examenul/concursul privind:

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente în momentul examinării si viitorul loc de muncă;

b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol sănătatea si securitatea celorlalti lucrători de la acelasi loc de muncă;

c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol securitatea unitătii si/sau calitatea îndeplinirii atributiunilor de serviciu;

d) existenta/inexistenta unui risc pentru sănătatea populatiei căreia îi asigură servicii.

Art. 9. - (1) Examenul medical la încadrare este obligatoriu, se realizează anterior altor probe de concurs/examen, are caracter eliminatoriu si se efectuează conform prevederilor legale specifice din M.A.I.

(2) Fisa medicală de încadrare în M.A.I., finalizată cu mentiunea “Apt” si eliberată cu această ocazie, atestă aptitudinea lucrătorului de a-si desfăsura activitatea în cadrul M.A.I.

 

SECTIUNEA a 2-a

Examenul medical de adaptare în muncă

 

Art. 10. - (1) Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în scopul depistării de către medicul de medicină a muncii a anumitor conditii de natură ergonomică, psihosocială sau medicală de neadaptare la noul loc de muncă si a stabilirii măsurilor necesare de înlăturare a acestora.

(2) în baza fisei medicale tip M.A.I., a fisei de identificare a factorilor de risc profesional, a rezultatului testării psihologice si a examenului clinic, anterior expirării perioadei de stagiu/probă, medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. eliberează fisa de aptitudine în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.


(3) Fisa de aptitudine în muncă se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar pentru angajator si un exemplar pentru lucrător.

(4) Numai medicul specialist de medicină a muncii din structura sanitară a M.A.I. poate elibera fisa de aptitudine în muncă pentru lucrătorii M.A.I.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examenul medical periodic

 

Art. 11. - Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri:

a) confirmarea periodică a aptitudinii în muncă pentru profesia/functia si locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine în muncă;

b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitătile si locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;

c) depistarea si diagnosticarea bolilor profesionale;

d) depistarea si diagnosticarea bolilor legate de profesie;

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sănătatea celorlalti lucrători de la acelasi loc de muncă;

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitătii, pentru calitatea activitătilor executate sau pentru populatia cu care lucrătorul vine în contact, prin natura activitătii sale.

Art. 12. - (1) Examenul medical periodic este obligatoriu pentru toti lucrătorii M.A.I. si se efectuează de către medicul de unitate, în baza unei planificări întocmite de acesta si aprobate de conducerea unitătii M.A.I.

(2) Examinările medicale clinice, paraclinice sau functionale sunt stabilite de medicul specialist de medicină a muncii în functie de riscurile identificate prin fisa de identificare a factorilor de risc profesional si specificul locurilor de muncă.

(3) în baza rezultatelor examenelor medicale clinice, paraclinice si functionale consemnate în dosarul medical de medicină a muncii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, medicul specialist de medicină a muncii eliberează fisa de aptitudine în muncă.

(4) Fisa de aptitudine în muncă este valabilă doar pentru locul de muncă si profesia pentru care a fost eliberată.

(5) La schimbarea locului de muncă, dacă prin fisa de identificare a factorilor de risc profesional sunt identificate riscuri suplimentare, este obligatorie eliberarea unei noi fise de aptitudine în muncă.

Art. 13. - (1) Concluziile examenului medical periodic, înscrise în fisa de aptitudine în muncă, sunt:

a) apt;

b) apt conditionat;

c) inapt temporar;

d) inapt.

(2) în vederea stabilirii capacitătii de muncă, cazurile de inaptitudine permanentă în muncă se rezolvă în colaborare cu medicii specialisti de expertiză medicală a capacitătii de muncă din comisiile de expertiză medico-militară.

Art. 14. - Angajatorul este obligat să respecte recomandările medicale înscrise în fisa de aptitudine în muncă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Examenul medical la reluarea activitătii

 

Art. 15. - (1) Examenul medical la reluarea activitătii se efectuează conform procedurii examenului medical periodic si are rolul de a confirma aptitudinea în muncă a lucrătorului la locul de muncă respectiv sau de a stabili măsuri de adaptare a locului de muncă si a unor activităti specifice profesiei sau functiei, dacă este posibil, ori reorientarea lucrătorului spre un alt loc de muncă, pentru mentinerea stării sale de sănătate si a capacitătii de muncă.

(2) Examenul medical la reluarea activitătii se efectuează numai de către medicul specialist de medicină a muncii, după o întrerupere a activitătii de minimum 90 de zile calendaristice, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile calendaristice de la reluarea activitătii.

 

CAPITOLUL IV

Bolile profesionale si bolile legate de profesiune

 

SECTIUNEA 1

Semnalarea bolilor profesionale în unitătile M.A.I.

 

Art. 16. - (1) Semnalarea suspiciunilor de boală profesională în M.A.I. se face de către medicul de unitate.

(2) Acesta completează, în părtile ce îl privesc, fisa de semnalare a cazului de boală profesională BP1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Medicul care suspectează cazul de boală profesională trimite bolnavul, împreună cu fisa de semnalare a cazului de boală profesională BP1, la medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. respectivă.

(4) Medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. examinează bolnavul, stabileste diagnosticul afectiunii, finalizează fisa de semnalare a cazului de boală profesională BP1 pe care o înaintează Directiei medicale a M.A.I.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cercetarea bolilor profesionale în unitătile M.A.I.

 

Art. 17. - (1) Cercetarea bolilor profesionale în M.A.I. se face în termen de 21 de zile lucrătoare de la semnalarea suspiciunii de boală profesională de către o comisie din care fac parte:

a) un medic de medicină a muncii din Directia medicală a M.A.I.;

b) medicul de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I.;

c) un reprezentant al structurii competente de inspectie a muncii;

d) un reprezentant al lucrătorilor.

(2) Cercetarea cazului de boală profesională are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii si se finalizează cu redactarea si semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se aduce la cunostinta angajatorului si trebuie să mentioneze, în mod special, cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor si măsurile tehnice si organizatorice necesare prevenirii unor boli profesionale similare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Declararea bolilor profesionale în unitătile M.A.I.

 

Art. 18. - (1) Stabilirea caracterului profesional al unei afectiuni si declararea acesteia ca boală profesională se face prin completarea dosarului de cercetare a cazului de boală profesională.

(2) Dosarul de cercetare a cazului de boală profesională cuprinde următoarele acte:

a) opisul documentelor din dosar;

b) istoricul de expunere profesională, anamnestic sau obiectivat prin documente oficiale ale angajatorului/angajatorilor,


si, după caz, copie de pe buletinele de măsurători a noxelor profesionale identificate;

c) copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale;

d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă;

e) documente medicale care precizează diagnosticul si sustin caracterul de profesionalitate al îmbolnăvirii;

f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;

g) copie de pe fisa de semnalare a cazului de boală profesională BP1.

(3) Finalizarea cercetării caracterului profesional al afectiunii se face prin completarea fisei de declarare a cazului de boală profesională BP2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.

(4) O copie a fisei de declarare a cazului de boală profesională BP2 va fi înmânată lucrătorului diagnosticat cu boală profesională.

(5) Dosarul de cercetare a cazului de boală profesională, completat cu fisa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se întocmeste în 4 exemplare de medicul specialist de medicină a muncii care a efectuat cercetarea si se repartizează după cum urmează:

a) un exemplar la Directia medicală a M.A.I.;

b) un exemplar la structura competentă de inspectie a muncii din M.A.I.;

c) un exemplar la medicul specialist de medicină a muncii care a întocmit procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;

d) un exemplar la angajator.

Art. 19. - Bolile legate de profesie nu se declară. Acestea se dispensarizează medical de către medicii de unitate si se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a conditiilor de muncă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Raportarea bolilor profesionale în unitătile M.A.I.

 

Art. 20. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se înscriu în Registrul unic de evidentă a bolilor profesionale înfiintat la nivelul Directiei medicale a M.A.I.

(2) Intoxicatia acută profesională se declară, se cercetează si se înregistrează atât ca boală profesională, cât si ca accident de muncă.

 

CAPITOLUL V

Contestatiile privind concluziile de aptitudine în muncă sau stabilirea diagnosticului de profesionalitate al unei afectiuni medicale

 

Art. 21. - (1) Orice concluzie privind aptitudinea în muncă poate fi contestată de lucrătorul M.A.I., prin solicitare scrisă depusă la Directia medicală a M.A.I., în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea fisei de aptitudine în muncă.

(2) Lucrătorul M.A.I. va fi examinat, în termen de 21 de zile lucrătoare, de o comisie nominalizată prin dispozitie comună a directorului Directiei medicale si a directorului general al Directiei generale management resurse umane formată din:

a) un medic primar/specialist de medicină a muncii;

b) un medic specialist/primar expertiză medicală a capacitătii de muncă;

c) medici specialisti/primari specialităti medicale/chirurgicale, după caz;

d) un reprezentant al structurii de inspectie a muncii din cadrul Directiei generale management resurse umane.

(3) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor se comunică în scris celor interesati, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, este definitivă si poate fi atacată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Orice concluzie privind stabilirea caracterului de profesionalitate al unei afectiuni medicale poate fi contestată de lucrătorul M.A.I., de angajator sau de către structura competentă de inspectie a muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea fisei de declarare a cazului de boală profesională BP2, prin solicitare scrisă depusă la comisia de experti de medicină a muncii acreditati de Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 23. - (1) Finantarea activitătilor specifice de medicină a muncii se face din fondurile alocate de la bugetul de stat si din alte surse legal constituite.

(2) Fondurile necesare se asigură de angajator, odată cu elaborarea proiectului de buget pentru anul următor, în functie de numărul de lucrători, examenele medicale clinice si paraclinice necesare conform expunerii la factorii de risc profesional si de tarifele prestatiilor medicale.

(3) Examenele specifice de medicină a muncii se efectuează prin C.M.D.TA./centrele medicale judetene sau alte structuri medicale, agreate si acreditate, în conditiile legii.

Art. 24. - (1) în vederea acordării serviciilor medicale specifice de medicină a muncii în M.A.I., se înfiintează posturi de medicină a muncii la nivelul unitătilor sanitare din reteaua proprie a M.A.I., în limita numărului maxim de indicatori aprobat în finantare unitătilor mentionate si în functie de numărul de lucrători M.A.I. asistati si de complexitatea conditiilor de muncă din zona respectivă.

(2) Arondarea unitătilor M.A.I. În competenta medicilor de medicină a muncii se face prin dispozitie a directorului Directiei medicale, pe principiul teritorializării, si se comunică structurilor M.A.I. interesate.

Art. 25. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Atributiile medicului specialist/primar de medicină a muncii din Directia medicală a Ministerului Administratiei si Internelor

 

Atributiile mediului specialist/primar de medicină a muncii din Directia medicală a Ministerului Administratiei si Internelor sunt următoarele:

1. coordonează si monitorizează activitatea specifică a personalului medico-sanitar desemnat din centrele medicale judetene si al municipiului Bucuresti, care îndeplineste atributii specifice de medicină a muncii în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor (M.A.I.);

2. consiliază conducerea Directiei medicale a M.A.I. În probleme de sănătate si securitate ocupatională, igienă industrială, ergonomia muncii;


3. consiliază conducerea Directiei medicale a M.A.I. si participă la activitătile de implementare a legislatiei de sănătate si securitate în muncă în M.A.I.;

4. acordă consultantă/participă la identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor M.A.I. care le sunt arondate;

5. elaborează proiecte de acte normative, norme si instructiuni tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii în MAL;

6. coordonează si organizează managementul serviciilor de sănătate ocupatională si colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupatională în M.A.I.;

7. participă la evaluarea capacitătii de muncă, în colaborare cu serviciile de expertiză medico-militară a capacitătii de muncă, în cazul în care afectiunea este de natură profesională;

8. poate participa la cercetarea accidentelor de muncă, în conditiile legii;

9. organizează si coordonează activitatea de supraveghere epidemiologică a bolilor profesionale si legate de profesie la nivel national în unitătile M.A.I.;

10. organizează si coordonează sistemul informational din domeniul asistentei de medicină a muncii si a modului de raportare a datelor pentru cunoasterea stării de sănătate a efectivelor;

11. gestionează si monitorizează baza de date a bolilor profesionale si a celor legate de profesie din M.A.I.;

12. supraveghează si verifică modul în care sunt respectate metodologiile si protocoalele privind diagnosticul etiologic al bolilor profesionale si legate de profesie în M.A.I.;

13. desfăsoară îndrumarea metodologică si profesională a personalului sanitar desemnat, periodic sau la solicitare, în probleme de medicină a muncii;

14. elaborează planul actiunilor de inspectie în teritoriu pe linia de medicină a muncii în structurile M.A.I.;

15. face propuneri privind implementarea în M.A.I. a unor programe de sănătate publică, legate de activitătile specifice de medicină a muncii, în strânsă legătură si parte integrantă a programelor nationale ale Ministerului Sănătătii;

16. organizează si participă la convocări profesionale specifice activitătii de medicină a muncii;

17. propune achizitionarea de echipamente medicale specifice activitătii de medicină a muncii, medicamente, antidoturi etc;

18. stabileste aptitudinea în muncă a lucrătorilor din M.A.I., în conditiile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Atributiile medicului specialist/primar de medicina a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic si tratament ambalator si a centrelor medicale judetene ale Ministerului Administratiei si Internelor

 

Atributiile medicului specialist/primar de medicină a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic si tratament ambalator si a centrelor medicale judetene ale Ministerului Administratiei si Internelor sunt următoarele:

1. este principalul consilier al conducătorilor unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor (M.A.I.) din zona de competentă si al reprezentantilor lucrătorilor în probleme de promovare a sănătătii în muncă si în îmbunătătirea mediului de muncă din punctul de vedere al sănătătii în muncă;

2. participă la identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor care le sunt arondate;

3. stabileste aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale;

4. efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii în respectivul loc de muncă;

5. recomandă investigatiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie, conform metodologiei aprobate;

6. colaborează cu specialisti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;

7. participă la cercetarea cazurilor de boli profesionale, în conditiile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor;

8. Înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;

9. tine evidenta si supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie si supraveghează bolile cronice în relatie cu munca;

10. instruieste lucrătorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor si a procedurilor de urgentă, accesibile acestora, în limita competentelor profesionale;

11. face, în colaborare cu lucrătorul desemnat pe linie de securitate si sănătate în muncă, recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în conditii de securitate a substantelor folosite în procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de muncă, tinând seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa;

12. Întocmeste rapoarte asupra stării de sănătate a angajatilor, conform metodologiei aprobate;

13. este membru de drept în comitetele de securitate si sănătate în muncă organizate la nivelul unitătilor arondate;

14. Întocmeste baza de date a bolilor profesionale si a celor legate de profesie din zona de competentă;

15. oferă consiliere angajatorilor asupra unei bune adaptări a muncii la posibilitătile lucrătorilor în circumstantele speciale ale unor grupuri sensibile la riscuri specifice: femei gravide, lăuze, femeile care alăptează, tineri si vârstnici;

16. desfăsoară îndrumarea metodologică si profesională a personalului unitătilor sanitare din zona de competentă în probleme de medicină a muncii;

17. coordonează, cu aprobarea directorului/sefului Centrului medical de diagnostic si tratament ambalator/centrului medical judetean, activitatea medicilor de unitate ai unitătilor M.A.I. din zona de competentă, în relatie cu problemele de medicină a muncii;

18. participă la elaborarea normelor, a actelor normative si a instructiunilor tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii în M.A.I.;

19. poate participa la cercetarea accidentelor de muncă, în conditiile legii.

 


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Atributiile medicului de unitate în domeniul medicinei muncii

 

Atributiile medicului de unitate în domeniul medicinei muncii sunt următoarele:

1. participă la evaluarea stării de sănătate a angajatilor prin:

- examen clinic la angajare;

- examen clinic de adaptare;

- examenul clinic periodic;

2. participă la evaluarea locurilor de muncă în legătură cu circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile (femei gravide, lăuze, femei are alăptează etc);

3. urmăreste efectuarea examenelor medicale recomandate de medicul de medicină a muncii;

4. participă la realizarea managementului accidentelor de muncă produse în unitate sub formă de:

- prim ajutor;

- trimitere către spital;

- urmărire a evolutiei accidentatului;

5. semnalează suspiciunea de boală profesională, în conditiile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătătii lucrătorilor din Ministerul Administratiei si Internelor;

6. Înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;

7. instruieste lucrătorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor si a procedurilor de urgentă, accesibile acestora, în limita competentelor profesionale;

8. face parte din comitetul de sănătate si securitate în muncă al unitătii Ministerului Administratiei si Internelor arondate;

9. urmăreste derularea programelor de promovare a stării de sănătate la locul de muncă, stabilite împreună cu medicul de medicină a muncii.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator................../Centrul Medical Judetean.................................

 

MEDICINA MUNCII - FISĂ DE APTITUDINE ÎN MUNCĂ

Nr............................din................................

 

Unitatea Ministerului Administratiei si Internelor

Numele................................................................, prenumele.................................................................................

CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ocupatie/Functie.......................................................................................................................................................

Loc de muncă...........................................................................................................................................................

Angajare |_|; control medical periodic |_|; adaptare |_|;

reluarea muncii |_|; supraveghere specială |_|; altele |_|

 

Aviz medical:

Recomandări:

Apt

|_|.................................................

Apt conditionat

|_|.................................................

Inapt temporar

|_|.................................................

Inapt

|_|.................................................

 

Medic de medicină a muncii,

…………………………………


ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Ministerul Administratiei si Internelor/Directia medicală

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator.............../Centrul Medical Judetean.............

 

DOSAR MEDICAL

Nr..........

 

Numele................................................................., prenumele............................................................................................

Sex:     M |_|    F |_|, vârstă..............., data nasterii.................................................

CNP...................................................................

Adresa ....................................................................................................................................................................................

Ocupatia/Functia...................................................................................................................................................................

Formare profesională.............................................................................................................................................................

Ruta profesională

 

Locul de muncă

Perioada

Ocupatia/Functia

Noxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităti îndeplinite la actualul loc de muncă

 

 

 

 

Boli profesionale: da |_|; nu |_|

Accidente de muncă: da |_|; nu | _|

Medic de familie...................................................................., tel...........................

 

Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidentă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice si nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet:...........................................................................................................................................

 

Antecedente heredocolaterale

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Antecedente personale fiziologice si patologice/vaccinări/droguri

 

UM:...............N =...................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Fumat: NU |_| /de la............ani, în medie................tigări/zi

Alcool: NU |_| /ocazional |_|

 


Examen medical la angajare:

 

T ... cm G ... kg IMC = ... obezitate: nu |_|; da |_| grad ........

 

Examen clinic:

 

1. tegumente si mucoase.....................................................................................................................................................

2. tesut celular subcutanat........................................................................................................................................................

3. sistem ganglionar..............................................................................................................................................................

4. aparat locomotor..............................................................................................................................................................

5. aparat respirator................................................................................................................................................................

6. aparat CV:.............TA.............mmHg, AV............../min, pedioase................, varice....................................................

7. aparat digestiv...................................................................................................................................................................

8. aparat urogenital................................................................................................................................................................

9. SNC, analizatori:...............................................................................................................................................................

a) acuitate vizuală □; vedere cromatică □; vedere în relief fără corectie optică |_|; cu corectie optică: OD ... OS.....

b) voce tare □; voce soptită □;

10. sistem endocrin...............................................................................................................

Concluzii examen clinic:

|_| sănătos clinic în momentul examinării

 

Semnătura si parafa medicului

.........................................................................................................................................................................................

|_| diagnostic:......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Examene suplimentare:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Concluziile examinării de specialitate (medicină a muncii):

|_| sănătos clinic în momentul examinării

|_| diagnostic:.....................................................................................................................................................................

 

Aviz medical:

pentru exercitarea ocupatiei/functiei.....................................................................................................................................

 

Recomandări:

 

Apt

|_|..............................................................................

Apt conditionat

|_|..............................................................................

Inapt temporar

|_|..............................................................................

Inapt

|_|..............................................................................

 

Medic de medicină a muncii,

…………………………………

Data

…………………………………

Semnătura si parafa

…………………………………

Data următorului control medical:

…………………………………

 


Examen medical periodic:

 

Simptome actuale.....................................................................................................................................................................

Reactualizarea anamnezei profesionale...............................................................................................................................

Simptome la locul de muncă..................................................................................................................................................

Reactualizarea anamnezei neprofesionale.............................................................................................................................

T ... cm; G ... kg; IMC: =; obezitate: nu |_|; da |_|; grad

 

Examen clinic:

 

1. tegumente si mucoase.....................................................................................................................................................;

2. tesut celular subcutanat........................................................................................................................................................;

3. sistem ganglionar..............................................................................................................................................................;

4. aparat locomotor..............................................................................................................................................................;

5. aparat respirator................................................................................................................................................................;

6. aparat CV:.............TA.............mmHg, AV............../min, pedioase................, varice...................................................;

7. aparat digestiv...................................................................................................................................................................;

8. aparat urogenital................................................................................................................................................................;

9. SNC, analizatori:...............................................................................................................................................................;

a) acuitate vizuală □; vedere cromatică □; vedere în relief fără corectie optică |_|; cu corectie optică: OD ... OS.......;

b) voce tare □; voce soptită □;

10. sistem endocrin...............................................................................................................

 

Concluzii examen clinic:

|_| sănătos clinic în momentul examinării

 

Semnătura si parafa medicului

.........................................................................................................................................................................................

|_| diagnostic:.....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Examene suplimentare:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Concluziile examinării de specialitate (medicină a muncii):

|_| sănătos clinic în momentul examinării;

|_| diagnostic:.....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Aviz medical:

pentru exercitarea ocupatiei/functiei.....................................................................................................................................

 

Recomandări:

 

Apt

|_|..............................................................................

Apt conditionat

|_|..............................................................................

Inapt temporar

|_|..............................................................................

Inapt

|_|..............................................................................

 

Medic de medicină a muncii,

…………………………………

Data

…………………………………

Semnătura si parafa

…………………………………

Data următorului control medical:

…………………………………


 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Nr......./data..............

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator........................../Centrul Medical Judetean...........................

 

Fisa de semnalare a cazului de boală profesională BP1

 

Numele...........................................................................................................................

Prenumele........................................................................................, sexul M/F............

Data nasterii: anul...........luna...................................................................ziua............

Buletin/Carte de identitate: seria..........nr....................................CNP...............................................................................

Adresa de domiciliu....................................................................................................................................................................

Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)..........................................................................................................

Profesia...................................................................................................................................................................................

Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap etc.)...................................

Încadrat la.............................................................................................................................................................................

Adresa unitătii/unitătilor.........................................................................................................................................................

Diagnosticul prezumtiv...........................................................................................................................................................

Agentul cauzal........................................................................................................................................................................

 

Ocupatiile care au generat boala:

1............................................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................................

3............................................................................................................................................................................................

 

Vechimea în ocupatiile respective:

1............................................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................................

3............................................................................................................................................................................................

 

Semnătura si parafa medicului (care semnalează boala profesională)

.........................................................................................................................................................................................

Diagnosticul de profesionalitate precizat

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Semnătura si parafa medicului de medicină a muncii

.............................................................................

 

Data completării:

anul............luna.................................ziua.......................

 


 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator................../Centrul Medical Judetean.................................

 

Proces-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

Nr.....................din data.........................................

 

Subsemnatul, dr....................................................................., medic specialist medicină a muncii din Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator/Centrul Medical Judetean .............................................................................., în prezenta (numele, prenumele, functia): ............................................................................, efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională................................................din............................................, cu sediul în localitatea ............................................., str. .................................................. nr................, semnalat de dr. ......................................................din Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.................................................../Centrul Medical Judetean................................................, cu diagnosticul de ..................................................................................................., am constatat următoarele:

1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

a) îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:

.........................................................................................................................................................................................

 b) recomandări:..........................................................

2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 4 exemplare.

 

Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal si am luat cunostintă de recomandările făcute astăzi, data de mai jos: anul ................ luna .................................. ziua..............

 

Semnătura conducătorului unitătii Ministerului Administratiei si Internelor

.........................................................................................

Semnătura si parafa medicului care a efectuat cercetarea

.........................................................................................

Semnătura inspectorului de muncă

.........................................................................................

 


ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Fisa de declarare a cazului de boală profesională BP2

Nr....................../luna..............................

 

Numele si prenumele.................................................................................................................................................................

CNP............................................................

 

Unitatea angajatoare...................................................................................................................................................................

Adresa completă a unitătii...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

CodCAEN.......................................

 

Cod ocupatie actuală..............................................................................

Cod ocupatie care a generat boala........................................................

Vechimea în ocupatia care a generat boala...........................................

Data semnalării......................................................

Diagnosticul prezumtiv.........................................................................................................................

Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate...................................................................

Diagnosticul precizat complet (si codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză)

............................................................................................................................................................................................

Data declarării (anul, luna, ziua)..............................................................................................................................................

Agentul cauzal (circumstante)..................................................................................................................................................

Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc.)

.......................................................................................................................................................

Bolnavul a decedat (da, nu)...............................................

Număr total lucrători din unitate:........................................

Număr lucrători din unitate expusi la agentul cauzal incriminat:.............................................................................

Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr...............................

 

Data completării:

anul................luna....................................ziua..................

 

Semnătura si parafa medicului de medicină a muncii


.........................................................................................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

Având în vedere prevederile art. 22 si 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 40 din Legea nr. 127/2011,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică:

a) institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare;

b) institutiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată si a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare;

c) institutiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată si a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică si prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

d) sucursalelor din România ale institutiilor străine mentionate la lit. a)-c);

e) sucursalelor din străinătate ale institutiilor mentionate la lit. a)-c), persoane juridice române;

f) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiintat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii institutiei pentru întocmirea acestora în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Art. 4. - (1) Situatiile financiare anuale întocmite de institutiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate întocmite de institutiile prevăzute la art. 2, în calitate de societăti-mamă.

Art. 5. - Banca Natională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 24 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 27.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (2) si ale art. 31 alin. (3) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,

în temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 si 12, ale art. 11 alin. (1)si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz.

Art. 2. - (1) Drepturile de utilizare a frecventelor radio în benzile de 880-915 MHz/925-960 MHz, respectivl 710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz se acordă prin procedură de selectie organizată de către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, în cursul anului 2012.

(2) Drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate în benzile de 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz, în conditiile alin. (1), pot fi exercitate, ulterior acordării documentelor de autorizare, astfel:

a) prin licente de utilizare a frecventelor radio valabile începând cu data de 1 ianuarie 2013 si până la data de 5 aprilie 2014;

b) prin licente de utilizare a frecventelor radio valabile începând cu data de 6 aprilie 2014.

(3) Drepturile de utilizare acordate în benzile 880,1-890,1 MHz/925,1-935,1 MHz si 1710,1-1722,7 MHz/1805,1-1817,7, în conditiile alin. (1), pot fi exercitate, ulterior acordării documentelor de autorizare, începând cu data de 6 aprilie 2014.

(4) ANCOM poate stabili, dacă este necesar, cu acordul părtilor implicate, măsuri tehnice tranzitorii în scopul reorganizării benzilor de frecvente generate de rezultatul procedurii de selectie prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate în benzile de frecvente radio 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz se extind, în vederea realizării obiectului prezentei decizii, până la data de 31 decembrie 2012.

Art. 4. - Extinderea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în conditiile art. 3 va fi conditionată de plata către bugetul de stat, în conditiile legii, a unei taxe de licentă.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 1.816.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.