MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 936/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 936         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.185. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unor bunuri, investitii nefinalizate, din patrimoniul Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.285. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

 

1.286. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CER. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.287. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.291. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.775. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

 

1.944. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unor bunuri, investitii nefinalizate, din patrimoniul Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea cu plată a unor bunuri, investitii nefinalizate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 99.600 lei, din patrimoniul Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Plata contravalorii bunurilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.185.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor, investitii nefinalizate, aflate în proprietatea Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care se transmit cu plată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Locul unde sunt situate bunurile ce se transmit

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în proprietatea Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov

Valoarea bunurilor

- lei -

Poligonul militar Cincu

Compania Natională “Romarm” - S.A. - filiala Societatea Comercială “Metrom” - S.A. Brasov

Ministerul Apărării Nationale

- Atelier formare (ob. 101; 103)

- Remiză PSI si atelier întretinere (ob. 102)

- Magazii (ob. 109; 109 a)

- Corp cazare si cantină (ob. 112)

- Rezervor 500 mc

- Platformă P3 si drum sector administrativ (121; DSA)

99.600

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Perioada de depunere a cererilor este 1 iulie - 15 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.”

2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie mentinut în exploatatie pe o perioadă de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor, denumită perioadă de retentie.”

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează un control la fata locului la minimum 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere pentru ajutor specific, pentru un efectiv de minimum 5% din numărul de animale solicitate.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează si un supracontrol la fata locului la minimum 1% din totalul beneficiarilor care au făcut obiectul controlului la fata locului în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Controlul la fata locului se efectuează până la data-limită a perioadei de retentie a fiecărei an, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(4) Pentru fiecare control efectuat la fata locului se întocmeste un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(5) Verificarea mentinerii vacilor de lapte în exploatatia declarată în cerere până la data-limită a perioadei de retentie se efectuează pentru toti beneficiarii, prin control administrativ în Registrul national al exploatatiilor, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(6) în cazul în care între data depunerii cererii si data finalizării controlului la fata locului au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data aparitiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, anexând documentele justificative.”

4. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Reducerile si excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se calculează în conformitate cu prevederile art. 69 coroborate cu cele ale art. 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.285.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.286.

 

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti CIF:R011054537

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

1.125.300,00

 

1.

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.099.490,00

 

 

a)

din productia vândută

3

1.062.040,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

400,00

 

 

c)

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri ,din care:

5

 

 

 

 

subventii,cf.prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri.cf.prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

d)

variatia stocurilor

8

3.050,00

 

 

e)

productia de imobilizări

9

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare

10

34.000,00

 

2.

 

Venituri financiare-total, din care:

11

25.810,00

 

 

a)

venituri din interese de participare

12

100,00

 

 

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

14

301.00

 

 

d)

alte venituri financiare

15

25 409.00

 

3.

 

Venituri extaordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

1.204.800,00

 

1.

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

18

1.155.494,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

134.820,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

20

84.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

285,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

354,054,00

 

 

 

d1 ch. Cu salariile

23

267.678,00

 

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

84.776,00

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

25

65.581,00

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

26

1.338,00

 

 

 

ch. privind.contributia la asigurări sociale de sănătate

27

16 195.00

 

 

 

ch. privind contribuite la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

1.662,00

 

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1 600,00

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,din care:

30

1.600,00

 

 

 

- tichete de cresă cf Legii nr. 193/2006,cu modificările si comtetările ulterioare

31

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2005, cu modificările si comletările ulterioare

32

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

34

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

13.592,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

36

40.659,00

 

 

 

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

82.000,00

 

 

h)

ch. cu ajustarea valorii activelor circulante

38

-58.053,00

 

 

0

ch. cu prestatiile externe, din care:

39

472.353,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)

40

188.000,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alb operatori

41

2.500,00

 

 

 

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR si filiale CN din care:

42

62.880,00

 

 

 

cheltuieli cu alte prest. ce nu intra în calcul TUI

43

53.000.00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

31.784.00

 

 

 

j1) contract de mandat

45

80,30

 

 

 

j2) ch. de protocol

46

107,00

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

j3) ch. de reclamă si publicitate,din care:

48

70,00

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/200,. cu modificările si completările ulterioare

49

 

 

 

 

-tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieiei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

j4) cheltuieli cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

j5) ch. cu taxa pt.acivitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

j6) ch. cu redeventa pentru concesionare bunurilor

53

 

 

2.

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

49.306,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

28 306.00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

21.000.00

 

3.

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)

58

-79.500,00


IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

59

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

60

 

 

1.

 

Rezerve legale

61

 

 

2.

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

62

 

 

3.

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

63

 

 

4.

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe.precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii dobănzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

64

 

 

5.

 

Alte repartizări prevăzute de lege

65

 

 

S.

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,63,64,65,66,67

66

 

 

7.

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului ec. În exercitiul financiar de referintă

67

 

 

8.

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în căzu societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

68

 

 

9.

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

69

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

70

116.000,00

 

1.

 

Surse proprii

71

116.000,00

 

2.

 

Alocatii de la buget

72

 

 

3.

 

Credite bancare

73

 

 

 

 

-interne

74

 

 

 

 

-externe

75

 

 

4.

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77 78

116.000,00

 

1.

 

Cheltuieli aferente Investitiilor,inolustv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

79

54.900,00

 

2.

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

80

61.100,00

 

 

 

-interne

81

0,00

 

 

 

-externe

82

61.100,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

83

 

 

1.

 

Rezerve legale

84

 

 

2.

 

Rezerve statutare

85

 

 

3.

 

Alte rezerve

86

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

1,

 

Venituri totale

88

1.125.300,00

 

2.

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

1.204.800,00

 

3.

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

8212

 

4.

 

Nr. mediu de salariati total

91

9.200

 

5.

 

Fond de salarii, din care:

92

267.678,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

93

267.667.00

 

 

b)

aîte cheltuieli cu personalul

94

11,00

 

6.

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

95

2.424,52

 

7.

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente( lei / persoană)

96

 

 

8.

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile( lei/persoană)

97

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu(unităti fizice/persoană) -tonaj net pe tren/nr.personal

98

66,30

 

10.

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale) x1000]

99

1.070,65

 

11.

a)

Plăti restante - total

100

1.255.000,00

 

 

b)

preturi curente

101

1.255.000,00

 

 

 

preturi comparabile

102

 

 

12.

a)

Creante restante-total

103

360.000,00

 

 

b)

preturi curente

104

360.000,00

 

 

 

preturi comparabile

105

 

 

indicator fizic = tonaj net pe tren


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.287.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO 1087755

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

37.420.56

 

 

 

Venituri din exploatare, din care:

2

36.179,35

 

 

a)

din productia vândută

3

35.749,35

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

430,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

651,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

600,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

51,00

 

3

 

Venituri din derulare proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

15

590,21

 

4

 

Venituri extraordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

37.070,56

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

18

36.200,35

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

2.380,15

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

20

2.807,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

13.667,90

 

 

 

d1

ch. cu salariile

23

9.799,64

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

2.819,37

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

25

2.077,20

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

26

49,40

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

610,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

82,77

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

29

1.048,89

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

30

195,99

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările si completările ulterioare

32

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

852,90

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

34

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

6.332,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care :

38

9.680,30

 

 

 

h1)

- ch. întretinere si reparatii

39

3.700,00

 

 

 

h2)

- alte ch. cu serviciile

40

5.591,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

1.333,00

 

 

 

i1) contract de mandat

42

71,51

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

43

7,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

45

65,00


 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

48

6.00

 

 

 

i6) eh- cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

50

1.072,48

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

51

280,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

 

 

 

bl

alte cheltuieli financiare

53

280,00

 

3

 

Cheltuieli aferente proiectelor cu finantare nerambursabilă

54

590,21

 

4

 

Cheltuieli extraordinare

55

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

56

350,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

57

53,20

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

58

296,80

 

1

 

Rezerve legale

59

17.50

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

60

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

61

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

62

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

63

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.60,61,62,63,64

64

279,30

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

65

27,93

 

8

 

Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

66

251,37

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

67

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

68

43.331,00

 

1

 

Surse proprii

69

9.619,00

 

2

 

Alocatii de la buget

70

33.712,00

 

 

 

- investitii

71

3.000.00

 

 

 

- programe din FEDER

72

30.712,00

 

3

 

Credite bancare

73

 

 

 

a)

- interne

74

 

 

 

b)

- externe

75

 

 

4

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

43.331,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

43.331,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

 

 

 

a)

nterne

80

 

 

 

b)

externe

81

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

82

31.774,48

 

1

 

Rezerve legale

83

1.142,70

 

2

 

Rezerve statutare

84

 

 

3

 

Alte rezerve

85

30.631,78


IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

86

 

 

1

 

Venituri totale

87

37.420,56

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

88

37.070,56

 

3

 

Nr. prognozat de personal Ia finele anului

89

447

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

90

446

 

5

 

Fond de salarii, din care:

91

9.799,64

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

92

9.790,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

93

9,64

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

94

1.829,59

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

95

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

96

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

97

525,37

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

98

990,65

 

11

 

Plăti restante

99

528,00

 

 

a)

preturi curente

100

528,00

 

 

b)

preturi comparabile

101

528,00

 

12

 

Creante restante

102

3.295,00

 

 

a)

preturi curente

103

3.295,00

 

 

b)

preturi comparabile

104

3.295,00

 

Indicator fizic = “ore om manoperă - exploatare si mentenantă”

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Aeroporturi Bucuresti” - S.A.

Calea Bucurestilor nr. 224 E, Otopeni, România Cod unic de înregistrare: RO 26490194

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

570.121,40

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

541.388,71

 

 

a)

din productia vândută

3

470.637.82

 

 

 

- participatii

4

294,22

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor, din care:

5

35 225,69

 

 

 

- participatii

6

30,399,30

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

7

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

a

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

9

 

 

 

d)

productia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

35,525,20

 

 

 

- participatii

12

313,69

 

2

 

Venituri financiare, din care:

13

28.732,69

 

 

a)

din interese de participare

14

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

3,654,79

 

 

c)

din dobânzi

16

1.282,75

 

 

 

- participatii

17

0,87

 

 

d)

alte venituri financiare

18

23,795,15

 

 

 

- participatii

19

101,65

 

3

 

Venituri extraordinare

20

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

21

452.029,35

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

22

425.209,35

 

 

a)

cheltuieli materiale, din care:

23

14.053,77

 

 

 

- participatii

24

612,96

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

25

20,689,19

 

 

 

- participatii

26

1.967,02

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

27

14,821,64

 

 

 

- participatii

28

11,521,64

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

29

94,307,90

 

 

 

d1

ch. cu salariile

30

67.822,33

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

31

18.883,12

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

32

14.683,55

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

33

339,11

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

34

3526,77

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

35

333,69

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care

36

3.696,25

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

37

1.356,29

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

38

44,40

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

40

2.339,97

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

41

 

 

 

 

d4

participatii

42

3906,20


 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

44

 

 

 

a)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale- total, din care:

45

113.716,09

 

 

 

- participatii

46

1,716,09

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

47

145.925,66

 

 

 

- pârtiei pătii

48

2.502,04

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

21.695,10

 

 

 

h) contract de mandat

50

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

51

435,42

 

 

 

 

- CNAB

52

290,00

 

 

 

 

- participatii

53

145,42

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare

54

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

55

369,68

 

 

 

 

- CNAB

56

240,00

 

 

 

 

- participatii

57

129,68

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

58

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

59

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

60

490,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

61

 

 

 

 

iS) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

62

1.294,54

 

 

 

i7) participatii

63

1.480,03

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

64

26.820,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

65

6.320,00

 

 

 

- participatii

66

100,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare- total, din care:

67

20.500,00

 

 

 

- participatii

68

200,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

69

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

70

118.092,05

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

71

18.894,73

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

72

99.197,32

 

1

 

Rezerve legale

73

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

74

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

75

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

76

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

77

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.73, 74, 75, 76 si 77,

78

99,197,32

 

 

 

Profitul contabil de repartizat aferent perioadei 01.01-04.02.2010

79

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

80

3.967,89


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

81

89.277,59

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

82

5.951,84

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

83

413.299,93

 

1

 

Surse proprii

84

119.667,93

 

2

 

Alocatii de la buget

85

 

 

3

 

Credite bancare

86

293.632,00

 

 

a)

- interne

87

293.632,00

 

 

b)

- externe

88

 

 

4

 

Alte surse

89

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

90

413.299,93

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

91

389 682.93

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

92

23.617,00

 

 

a)

interne

93

23.617,00

 

 

b)

externe

94

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

95

28.642,49

 

1

 

Rezerve legale

96

28.642,49

 

2

 

Rezerve statutare

97

 

 

3

 

Alte rezerve

98

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

99

 

 

1

 

Venituri totale

100

570.121,40

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

101

452.029,35

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

102

1.210

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

103

1.148

 

5

 

Fond de salarii, din care:

104

67.822,33

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

105

67.814,29

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

106

8,04

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

107

4.922,64

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

108

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

109

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (pasageri deserviti/persoana)

110

8.450,41

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x100Q

111

792.87

 

11

 

Plăti restante

112

 

 

 

a)

preturi curente

113

 

 

 

b)

preturi comparabile

114

 

 

12

 

Creante restante

115

28.400,00

 

 

a)

preturi curente

116

28.400.00

 

 

b)

preturi comparabile

117

28.400,00

 

Indicator fizic = număr pasageri deserviti


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 863 lit. e) si art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Europene.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează, iar patrimoniul Ministerului Afacerilor Europene se majorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 300 din anexa nr. 4 “Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Europene împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Secretarul general al Guvernului,

Dezsi Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.291.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene

 

Denumirea si locul unde se află imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul si codul unic de identificare al acesteia

(CUI)

Persoana juridică la care se transmite imobilul si codul unic de identificare al acesteia

(CUI)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Codul de clasificatie “se va atribui”

Nr. MFP “se va atribui”

Imobil, Bd. Aviatorilor nr. 50A,

sectorul 1, Bucuresti

Domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, R02351555

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene, 20897750

Suprafata construită: 460,18 m2

Suprafata desfăsurată: 1.814,89 m2

Regimul de înăltime: S+P+3E

Suprafata terenului: 1.043,99 m2

Nr. cadastral: 7.274

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. R.L. 4.554 din 29 decembrie 2011, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 30 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 3, pozitiile 61 si 68 vor avea următorul cuprins:

 

“61

W53119003

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARÂ

HUMAGLOBIN

PULB. + SOLV. PT SOL. PERF.

5%

HUMAN BIOPLAZMA

MANUFACTURING

ANDTRADING LTD.

UNGARIA

CUTIE X1 CUTIE X1 FLAC. CU PULB. + 1 CUTIE X 1 FLAC. SOLV. X 100 ML

1

872,00

872,000000

872,000000

988,63

988,630000

988,630000

68

W53119004

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARÂ

HUMAGLOBIN

PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.

5%

HUMAN BIOPLAZMA

MANUFACTURING

ANDTRADING LTD.

UNGARIA

CUTIE X1 CUTIE X1 FLAC. CU PULB. + 1 CUTIE X1 FLAC. SOLV. X 50 ML

1

451,00

451,000000

451,000000

529,74

529,740000

529,740000”

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 decembrie 2011.

Nr. 1.775.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatului international mentionat mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data de 23 decembrie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 290/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 21 decembrie 2011.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 23 decembrie 2011.

Nr. 1.944.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.