MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 939/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 939         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.272. - Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Clădire spatii de învătământ” pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A

 

1.293. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

1.294. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

1.296. - Hotărâre privind aprobarea activitătii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

577/1.762. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.019. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Feroviare Române, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.022. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Clădire spatii de învătământ” pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Clădire spatii de învătământ” pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A, prevăzuti în anexa careface parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, din veniturile proprii ale universitătii, precum si din alte surse legal constituite cu această destinatie.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 642/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Clădire spatii de învătământ” pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 26 mai 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.272.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Clădire spatii de învătământ” pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A

 

Titular: Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Beneficiar: Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

Amplasament: municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A(fost bd. Mărăsti nr. 65-67)

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei

mii lei

97.348*)

(1 euro = 4,2784 lei la data de 15 august 2011) (inclusiv TVA)

 

 

din care C+M (inclusiv TVA)

mii lei

71.629

Valoarea rest de executat

mii lei

38.640*)

(1 euro = 4,2784 lei la data de 15 august 2011) (inclusiv TVA)

 

 

din care: C+M (inclusiv TVA)

mii lei

27.218

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

 

4.667 m2

- suprafată construită

 

1.492 m2

- suprafată desfăsurată

 

16.155 m2

- regim de înăltime

 

2S+P+8E

Durata de realizare a investitiei (rest de executat)

 

9 luni

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, venituri proprii, precum si din alte surse legal constituite cu această destinatie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.293.

 

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucuresti Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

Rectificat 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

373.922,13

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

341.429,16

 

 

a)

din productia vândută

3

301.180,36

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

24.145,73

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

8

9.557,31

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

6.545,76

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

32.492,97

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

3.671,07

 

 

d)

alte venituri financiare

14

28.821,90

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

288.480,90

 

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

251.664,49

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

87.470,60

 

 

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)

19

3.428,61

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

13.691,23

 

 

c1

reduceri comerciale primite

21

-1,77

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

26.766,27

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

23

20.081,96

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

5.613,31

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale

25

4.177,05

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

100,41

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

1.044,26

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

291,59

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1.071,00

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

30

121,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, conform Legii nr. 193/2006, cu completările si modificările ulterioare

31

0,00


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

32

83,50

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

950,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

34

0,00

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

0,00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

0,00

 

 

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale

37

100.573,54

 

 

gi)

ajustări de valoare privind activele circulante

37a

200,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

38

15,061,18

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

4.474,83

 

 

 

i1) contract de mandat

40

80,29

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

41

59,45

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

0,00

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

43

10,30

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

0,00

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

46

0,00

 

 

 

 

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale urmare fenomenelor naturale

46a

0,00

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

0,00

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

48

0,00

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

49

36.816,41

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

69,81

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

51

36.746,60

 

3

Cheltuieli extraordinare

52

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

53

85.441,23

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

54

26.748,16

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

58.693,07

 

1

 

Rezerve legale

56

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

57

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

58

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

59

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

60

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

61

58.693,07

 

7

 

Fond de participare a salariatilor la profit

62

1.070,95

 

8

 

Dividendele societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

63

52.823,77


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizeză la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

64

4.798,36

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

65

26.000,00

 

1

 

Surse proprii

66

26.000,00

 

2

 

Alocatii de la buget

67

0,00

 

3

 

Credite bancare

68

0,00

 

 

a)

interne

69

0,00

 

 

b)

externe

70

0,00

 

4

 

Alte surse

71

0,00

VII,

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

72

26.000,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

73

26.000,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

74

0,00

 

 

a)

interne

75

0,00

 

 

b)

externe

76

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

77

110,60

 

1

 

Rezerve legale

78

110,60

 

2

 

Rezerve statutare

79

0,00

 

3

 

Alte rezerve

80

0,00

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

81

 

 

1

 

Venituri totale

82

373.922,13

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

83

288.480,90

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

84

482

 

4

 

Număr mediu de salariati total

85

481

 

5

 

Fond de salarii, din care:

86

20.081,96

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

87

20.077,14

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

88

4,82

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

89

3.478,37

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd.82/rd.85)

90

777,38

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.82/rd.85 x ICP)

91

777,38

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

92

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

93

771,50

 

11

 

Plăti restante

94

-

 

 

a)

preturi curente

95

-

 

 

b)

preturi comparabile

96

-

 

12

 

Creante restante

97

-

 

 

a)

preturi curente

98

-

 

 

b)

preturi comparabile

99

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, , aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) Cheltuielile eligibile pentru functionarea grupurilor locale de actiune pentru pescuit din cadrul axei prioritare 4 «Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăresti» nu pot depăsi maximum 10% din bugetul total alocat unei strategii pentru o zonă de pescuit.

(2) Cheltuielile eligibile pentru functionarea grupurilor locale de actiune pentru pescuit se vor detalia prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

2. La articolul 26, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Beneficiarul cofinantării din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 poate constitui garantii în favoarea unei institutii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare. În situatia în care se va proceda la executarea garantiilor de către institutia de credit, în termen de 5 ani de la semnarea contractului de finantare, investitia nu va suferi nicio modificare substantială, în sensul prevăzut la art. 56 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006.”

3. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Grupurile locale de actiune pentru pescuit au responsabilitatea selectării si monitorizării proiectelor care vor fi implementate în cadrul strategiilor selectate din cadrul axei prioritare 4 a Programului Operational pentru Pescuit 2007- 2013.”

Art. II. - (1) Pentru contractele de finantare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu acordul părtilor, se pot încheia acte aditionale prin care beneficiarii pot constitui garantii sau ipoteci asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare.

(2) Beneficiarii se obligă ca la încheierea contractelor de ipotecă sau gajare să notifice Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 cu privire la gajarea sau ipotecarea investitiei ce face obiectul contractului de finantare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.294.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare si având în vedere Sentinta civilă nr. 180/F din 10 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activitatea aferentă anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului si suma totală alocată acestei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Beneficiază de sprijin financiar producătorii agricoli care au depus cereri si documentatii la directiile pentru agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile anexei Ala Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Resursele financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.296.

 

ANEXA

 

ACTIVITATEA

aferentă anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului si suma totală alocată acestei activităti

 

Denumirea activitătii

Cuantumul sprijinului (lei/tonă)

Suma totală alocată (mii lei)

Sustinerea productiei marfă la cultura de sfeclă de zahăr

30,00

19.700,00


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 577 din 4 august 2011

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.762 din 28 decembrie2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului sănătătii nr. 824/1.431/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii*), îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul sănătătii

Ritli Ladislau

 


*) Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului sănătătii nr. 824/1.431/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII,

pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1.389/2010, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu se dispune altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sunt cei prevăzuti la art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001.

 

CAPITOLUL 2

Asistenta medicală primară

 

Art. 3. - Asistenta medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăsoare activitate ca medici de familie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicală primară, autorizati si evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 4. - Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinete medicale care functionează în structura sau în coordonarea unitătilor sanitare din reteaua sanitară a Ministerului Transportului si Infrastructurii este de 500.

 

CAPITOLUL 3

Asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, asistenta medicală dentară si asistenta medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătătii

 

Art. 5. - Medicii de specialitate din specialitătile clinice, care îsi desfăsoară activitatea în ambulatoriile de specialitate din structura unitătilor sanitare cu paturi apartinând retelei sanitare a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pot efectua ecografii ca prestatie independentă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, ca o consecintă a actului medical propriu pentru asiguratii pentru care este necesar a se efectua aceste investigatii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, dacă la nivelul ambulatoriului de specialitate există aparatura medicală necesară care deserveste exclusiv uzului medicilor de specialitate din specialitătile clinice, iar medicii de specialitate respectivi au competenta necesară, confirmată prin documente emise de institutiile abilitate în conditiile legii.

Art. 6. - (1) La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, explorări functionale, respectiv cu furnizorii de investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală declarati eligibili, cu puncte de lucru situate în judete diferite, punctajul pentru criteriile privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii paraclinice prevăzute de legislatia în vigoare se acordă distinct pentru fiecare punct de lucru în parte.

(2) în situatia în care un furnizor din asistenta medicală ambulatorie pentru specialitătile paraclinice are mai multe puncte de lucru situate în judete diferite, suma contractată se defalcă pe fiecare punct de lucru în parte pe luni/trimestru/an în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pentru fiecare punct de lucru în parte.

(3) în situatia în care un furnizor din asistenta medicală ambulatorie pentru specialitătile paraclinice efectuează printr-un punct de lucru atât analize medicale de laborator, explorări functionale, cât si investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, suma contractată se defalcă distinct pentru analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv pentru investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe luni/trimestru/an în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pe fiecare tip de investigatii medicale paraclinice: analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv radiologie si imagistică medicală, după caz.

Art. 7. - (1) în vederea decontării activitătii realizate, furnizorii de investigatii medicale paraclinice depun la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la data prevăzută în contract, o singură factură pe fiecare tip de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, explorări functionale, respectiv radiologie si imagistică medicală, detaliată pe fiecare punct de lucru, după caz.

(2) Factura va fi însotită de desfăsurătoarele/documentele justificative privind activitatea realizată, în conformitate cu legislatia în vigoare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, întocmite distinct pentru fiecare punct de lucru si pentru fiecare tip de investigatii medicale paraclinice: analize medicale de laborator, explorări functionale respectiv radiologie si imagistică medicală, după caz.

 

CAPITOLUL 4

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi

 

Art. 8. - În relatia contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unitătile sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sunt obligate să afiseze pe pagina web a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 Ala Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Feroviare Române, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Feroviare Române, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 575/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Feroviare Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2011.

Nr. 1.019.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

al Autoritătii Feroviare Române

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

37.337,00

00.02

 

 

I.VENITURI CURENTE

37.327,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

37.327,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

25,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

25,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

25,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

37.302,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

37.292,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

36.942,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obtinute din productia proprie

100,00

 

20

 

Venituri din cercetare

100,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

150,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂTI SI CONFISCĂRI

10,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităti si confiscări

10,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

10,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

10,00

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

37.337,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

34.467,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

27.475,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale in bani

20.615,00

 

 

01

Salarii de bază

19.450,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

350,00

 

 

06

Alte sporuri

40,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

-

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

50,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

225,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

500,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

960,00

 

 

01

Tichete de masă

960,00

 

10.03

 

Contributii

5.900,00

 

 

01

Contributi pentru asigurările sociale de stat

4.345,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

110,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.210,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

38,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

197,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

6.330,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

3.600,00

 

 

01

Furnituri de birou

40,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

30,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

700,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

100,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

350,00

 

 

06

Piese de schimb

150,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

680,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

600,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

950,00

 

20.02

 

Reparatii curente

100,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

5,00

 

 

02

Materiale sanitare

5,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

525,00

 

 

01

Uniforme si echipament

100,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

25,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

400,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

670,00

 

 

01

Deplasări interne

370,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

300,00

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

70,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

10,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

225,00

 

20.14

 

Protectia muncii

50,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.075,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

50,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

25,00

 

 

04

Chirii

500,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

500,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

22,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

22,00

 

 

01

Contributii si cotizatii la organisme internationale

22,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

640,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

640,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

640,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.870,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

2.870,00

 

71.01

 

Active fixe

2.870,00

 

 

01

Constructii

75,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.445,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

350,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

37.337,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

37.337,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal fn bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.070 lei/salariat;

3) În câstigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma aferentă salariilor Directorului General si directorilor de organisme (suma de 300 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse si: indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), precum si indemnizatiile de delegare (suma de 225 mii lei).


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 219/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 8 aprilie 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 1.022.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 201

pentru Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

21.261,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

20.384,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

20.384,00

30.00

 

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

910,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

60,00

 

05

 

Venituri din concesiuni si închirieri

60,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

850,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

850,00

33.00

10

 

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

19.474,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

19.474,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare si conv.profesională

19.374,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

100,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂTILOR EFECTUATE

877,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

800,00

 

02

 

Fondul Social European

27,00

 

16

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

50,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

30.587.00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

16.143,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

8.952,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.786,00

 

 

01

Salarii de bază

6.573,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

14,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

139.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

60,00

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

308,00

 

 

01

Tichete de masă

298,00

 

 

30

Tichete cresă

10,00

 

10.03

 

Contributii

1.658,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.399,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

33,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

350,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

19,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

57,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

5.626,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

3.687,00

 

 

01

Furnituri de birou

50,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

80,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

335,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

102,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

130,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

150,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

2.060,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

780,00

 

20.02

 

Reparatii curente

145,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

612,00

 

 

01

Uniforme si echipament

310,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

2,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

300,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

265,00

 

 

01

Deplasări interne

71,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

194,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

16,00

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

70,00

 

20.14

 

Protectia muncii

60,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

55,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

676,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

14,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

4,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

76,00

 

 

04

Chirii

290,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

7,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

285,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.565,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.290.00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

15,00

 

56.16

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

260,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.444,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

14.444,00

 

71.01

 

Active fixe

13.792,00

 

 

01

Constructii

8.540,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

4.637,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

392,00

 

 

30

Alte active fixe

223,00

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

652,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

21.261,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

30.587,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

9.326,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

9.326,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal În bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.621 lei (RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 69 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si alte drepturi plătite unor persoane din afara unitătii (suma de 139 mii lei), precum si indemnizatiile de delegare (suma de 60 mii lei).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.