MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 941/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 941         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

301. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

993. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

994. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

126. - Ordonantă de urgentă privind echipamentele sub presiune transportabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.776/951. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

1.777/952. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

2.729. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa Maria Teodorescu”, din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

2.734. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice

 

3.642. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind depunerea declaratiilor fiscale

 


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) anterior datei înmatriculării societătii în registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spatiul Economic European;”.

2. La articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 23 decembrie 2011.

Nr. 301.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2011.

Nr. 993.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia sa constantă avută la dezvoltarea relatiilor politice româno-germane, pentru sustinerea acordată României în demersurile sale europene si euroatlantice, precum si pentru implicarea activă în numeroase proiecte socioumanitare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter doamnei Dr. Susanne Kastner, presedintele Comisiei de apărare din Bundestag, al Grupului parlamentar de prietenie Germania-România si al Forumului Germano-Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 994.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind echipamentele sub presiune transportabile

 

Având în vedere întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a Directivei 2010/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE si 1999/36/CE ale Consiliului fată de termenul de 30 iunie 2011, data până la care România, ca stat membru, avea obligatia să adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,

tinându-se cont de faptul că introducerea art. 260 alin. (3) în Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a sanctiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justitie cu o actiune în constatarea neîndeplinirii obligatiilor, consideră că statul membru nu si-a îndeplinit obligatia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

dat fiind faptul că în data de 18 iulie 2011 Comisia Europeană a initiat prima etapă a procedurii de infringement pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2010/35/UE, se impune transpunerea în regim de urgentă a prevederilor directivei mentionate.

Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constitutional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligatiilor României fată de Uniunea Europeană si existând situatia iminentă de declansare a procedurii de infringement în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene,

întrucât aceste elemente anterior mentionate vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste reguli privind echipamentele sub presiune transportabile, cu scopul de a îmbunătăti siguranta si de a asigura libera circulatie a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică: a) noilor echipamente sub presiune transportabile, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau Directiva 1999/36/CE, în scopul punerii la dispozitie pe piată a echipamentelor respective;


b) echipamentelor sub presiune transportabile, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 2010/35/UE sau directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ori Directiva 1999/36/CE, în vederea inspectiilor periodice, a inspectiilor intermediare, a controalelor exceptionale si a utilizării acestora;

c) echipamentelor sub presiune transportabile, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE, în vederea reevaluării conformitătii.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică:

a) echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piată înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile si care nu au făcut încă obiectul unei reevaluări a conformitătii;

b) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri periculoase între statele membre si tări terte efectuat în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

1. echipamente sub presiune transportabile înseamnă:

a) toate recipientele sub presiune, armăturile acestora si alte accesorii, dacă este cazul, asa cum sunt prevăzute în cap. 6.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

b) cisternele, vehiculele-baterie/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), armăturile acestora si alte accesorii, dacă este cazul, asa cum sunt prevăzute în cap. 6.8 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, atunci când echipamente mentionate la lit. a) sau la prezenta literă sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu exceptia gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare contine cifrele 6 si 7, precum si pentru transportul substantelor periculoase dinalte clase, prevăzute în anexa nr. 1;

în notiunea de echipamente sub presiune transportabile sunt incluse buteliile/cartusele de gaz (nr. ONU 2.037), dar nu si aerosolii (nr. ONU 1.950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (nr. ONU 1.044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu subsectiunile 1.1.3.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si echipamentele sub presiune transportabile exceptate dela normele privind confectionarea si testarea ambalajelor, potrivit dispozitiilor speciale ale cap. 3.3 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

2. anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare înseamnă anexa nr. 1, sectiunea 2.1 din anexa nr. 2 si sectiunea 3.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

3. introducere pe piată înseamnă prima punere la dispozitie a echipamentelor sub presiune transportabile pe piata Uniunii Europene;

4. punere la dispozitie pe piată înseamnă orice actiune de furnizare a unor echipamente subpresiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piata Uniunii Europene în cadrul unei activităti comerciale ori de serviciu public, fie contra unei plăti, fie în mod gratuit;

5. utilizare înseamnă umplerea, depozitarea temporară legată de transport, golirea si reumplerea echipamentelor sub presiune transportabile;

6. retragere înseamnă orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispozitie pe piată sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile;

7. rechemare înseamnă orice măsură al cărei scop este recuperarea echipamentelor sub presiune transportabile care au fost deja puse la dispozitia utilizatorului final;

8. producător înseamnă brice persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile ori părti ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea unor astfel de echipamente si le comercializează sub numele sau marca sa;

9. reprezentant autorizat înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a actiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

10. importator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care introduce pe piata Uniunii Europene echipamente sub presiune transportabile ori părti ale acestora, provenite dintr-o tară tertă;

11. distribuitor înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispozitie pe piată echipamente sub presiune transportabile sau părti ale acestora;

12. proprietar înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care detine echipamente sub presiune transportabile;

13. operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care utilizează echipamente sub presiune transportabile;

14. operator economic înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervine în cursul unei activităti comerciale ori al unui serviciu public, fie contra unei plăti, fie în mod gratuit;

15. evaluarea conformitătii înseamnă evaluarea si procedura de evaluare a conformitătii prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

16. marcajul “pi” înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu cerintele aplicabile de evaluare a conformitătii prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

17. reevaluarea conformitătiiînseamnă procedura, initiată la cererea proprietarului sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile fabricate si introduse pe piată înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE;

18. inspectii periodice înseamnă inspectiile periodice si procedurile care guvernează inspectiile periodice, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

19. inspectii intermediare înseamnă inspectiile intermediare si procedurile care guvernează inspectiile intermediare, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

20. verificări exceptionale înseamnă verificările exceptionale si procedurile care guvernează verificările exceptionale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

21. organism national de acreditare înseamnă unicul organism dintr-un stat membru care realizează acreditarea în temeiul autoritătii conferite de statul respectiv;

22. acreditare înseamnă atestarea de către un organism national de acreditare a faptului că un organism notificat îndeplineste cerintele prevăzute la pct. 1.8.6.8 al doilea paragraf din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

23. autoritate de notificare înseamnă autoritatea desemnată de un stat membru în conformitate cu art. 17;

24. organism notificat înseamnă un organism de inspectie care îndeplineste cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si conditiile prevăzute la art. 20 si 26 si este notificat în conformitate cu art. 22;

25. notificare înseamnă procesul prin care se acordă unui organism de control statutul de organism notificat si include comunicarea acestor informatii Comisiei Europene si statelor membre;

26. supravegherea pietei înseamnă activitătile desfăsurate si măsurile luate de autoritătile publice pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile respectă pe parcursul ciclului lor de viată cerintele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si de prezenta ordonantă de urgentă si nu pun în pericol sănătatea, siguranta sau alte aspecte legate de protectia intereselor publice.

 

ARTICOLUL 3

Cerinte in situ

 

Cerintele in situ pentru depozitarea pe termen mediu sau lung a echipamentelor sub presiune transportabile sau pentru utilizarea acestora in situ se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nu se stabilesc însă cerinte suplimentare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile propriu-zise.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile operatorilor economici

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile producătorilor

 

(1) Atunci când introduc pe piată echipamentele lor sub presiune transportabile, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate, fabricate si însotite de documentele necesare în conformitate cu cerintele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modjficările ulterioare.

(2) în cazul în care, în urma procesului de evaluare a conformitătii prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă si în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, se demonstrează conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile, producătorii aplică marcajul “pi” în conformitate cu art. 15.

(3) Producătorii păstrează documentatia tehnică prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Această documentatie se păstrează pe perioada prevăzută în anexele mentionate.

(4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piată nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, ori cu prezenta ordonantă de urgentă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autoritătilor nationale competente din statele membre în care au pus la dispozitie pe piată echipamentele respective, prezentând, în special, informatii detaliate cu privire la neconformitate si la măsurile corective luate.

(5) Producătorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate si la măsurile corective.

(6) Ca urmare a unei cereri motivate din partea autoritătii nationale competente, producătorii îi prezintă acesteia toate informatiile si documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi usor înteleasă de autoritatea respectivă. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piată.

(7) Producătorii comunică operatorilor numai informatii conforme cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

 

ARTICOLUL 5

Reprezentantii autorizati

 

(1) Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris. Obligatiile prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) si întocmirea documentatiei tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplineste sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel putin următoarele sarcini:

a) să mentină documentatia tehnică la dispozitia autoritătilor nationale de supraveghere cel putin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători;

b) să prezinte autoritătii nationale competente, în urma unei cereri motivate din paftea acesteia, toate informatiile si documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi usor înteleasă de autoritatea respectivă;

c) să coopereze cu autoritatea natională competentă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul mandatului.

(3) Identitatea si adresa reprezentantului autorizat trebuie mentionate pe certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(4) Reprezentantii autorizati prezintă operatorilor numai informatii conforme cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile importatorilor

 

(1) Importatorii introduc pe piata Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si cu prezenta ordonantă de urgentă.

(2) înainte de introducerea pe piată a echipamentelor respective, importatorii se asigură că producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a conformitătii. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentatia tehnică si că echipamentele sub presiune transportabile poartă marcajul “pi” si sunt însotite de certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. În cazul în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonantă de urgentă, acesta nu introduce echipamentele respective pe piata decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului si autoritătilor de supraveghere a pietei.

(3) Importatorii indică denumirea lor si adresa la care pot fi contactati fie în certificatul de conformitate mentionat în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, fie într-un document anexat la certificatul de conformitate.

(4) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piată nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si cu prevederile prezentei ordonante de urgentă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorii comunică de îndată acest lucru producătorului si autoritătilor nationale competente din statele membre în care au pus la dispozitie pe piată echipamentele respective, prezentând, în special, informatii detaliate cu privire la neconformitate si la măsurile corective luate. Importatorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate si ia măsurile corective.

(6) Importatorii păstrează o copie a documentatiei tehnice la dispozitia autoritătilor de supraveghere a pietei cel putin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători, si se asigură că documentatia tehnică poate fi pusă la dispozitia autoritătilor respective, la cererea acestora.

(7) în urma unei cereri motivate din partea autoritătii nationale competente, importatorii îi prezintă acesteia toate informatiile si documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi usor înteleasă de autoritatea respectivă. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piată.

(8) Importatorii prezintă operatorilor numai informatii conforme cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

 

ARTICOLUL 7

Obligatiile distribuitorilor

 

(1) Distribuitorii pun la dispozitie pe piata Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si cu prezenta ordonantă de urgentă, înainte de a pune la dispozitie pe piată echipamentele sub presiune transportabile, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul “pi” si dacă sunt însotite de certificatul de conformitate si de adresa de contact mentionate la art. 6 alin. (3). În cazul în care distribuitorul considera sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonantă de urgentă, acesta nu pune la dispozitie pe piată echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum si autoritătilor de supraveghere a pietei.

(2) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispozitie pe piată nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonantă de urgentă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorii comunică de îndată acest lucru producătorului, importatorului, dacă este cazul, si autoritătilor nationale competente din statele membre în care au pus la dispozitie pe piată echipamentele respective, prezentând, în special, informatii detaliate cu privire la neconformitate si la măsurile corective luate. Distribuitorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate si la măsurile corective.

(4) în urma unei cereri motivate din partea unei autorităti nationale competente, distribuitorii îi prezintă acesteia toate informatiile si documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi usor înteleasă de autoritatea respectivă. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispozitie pe piată.

(5) Distribuitorii prezintă operatorilor numai informatii conforme cu cerinteie prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

 

ARTICOLUL 8

Obligatiile proprietarilor

 

(1) în cazul în care proprietarul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cerintele privind inspectiile periodice, si cu prezenta ordonantă de urgentă, acesta nu pune ia dispozitie pe piată echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, proprietarul comunică acest lucru producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum si autoritătilor de supraveghere a pietei. Proprietarii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate si la măsurile corective.

(2) Proprietarii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Proprietarii prezintă operatorilor numai informatii conforme cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intentionează să folosească sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz casnic ori pentru activităti de agrement sau sportive.

 

ARTICOLUL 9

Obligatiile operatorilor

 

(1) Operatorii utilizează numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, operatorul comunică acest lucru atât proprietarului, cât si autoritătilor de supraveghere a pietei.

 

ARTICOLUL 10

Cazuri în care obligatiile producătorilor se aplică importatorilor si distribuitorilor

 

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei ordonante de urgentă si este supus obligatiilor care îi revin producătorului în temeiul art. 4 atunci când introduce pe piată echipamente sub presiune transportabile sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele sub presiune transportabile deja introduse pe piată astfel încât conformitatea cu cerintele aplicabile ar putea fi afectată.

 

ARTICOLUL 11

Identificarea operatorilor economici

 

Ca urmare a unei cereri din partea autoritătii de supraveghere a pietei, operatorii economici identifică, pentru o perioadă de cel putin 10 ani:

a) orice operator economic care Ie-a furnizat echipamente sub presiune transportabile;

b) orice operator economic căruia i-au furnizat echipamente sub presiune transportabile.


 

CAPITOLUL III

Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile

 

ARTICOLUL 12

Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile si evaluarea conformitătii

 

(1) Echipamentele sub presiune transportabile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a) trebuie să îndeplinească cerintele relevante privind evaluarea conformitătii, inspectiile periodice, inspectiile intermediare si verificările exceptionale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezentul capitol, precum si în cap. IV.

(2) Echipamentele sub presiune transportabile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. b) trebuie să respecte specificatiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspectii periodice, al unor inspectii intermediare si al unor verificări exceptionale, în conformitate cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si să se conformeze cerintelor prevăzute în prezentul capitol, precum si în cap. IV.

(3) Certificatele de evaluare a conformitătii si certificatele de reevaluare a conformitătii, precum si rapoartele privind inspectiile periodice, inspectiile intermediare si verificările exceptionale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre. Părtile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformitătii.

 

ARTICOLUL 13

Reevaluarea conformitătii

 

Reevaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. c), fabricate si puse în functiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE, se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a conformitătii prevăzută în anexa nr. 2. Marcajul “pi” se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

 

ARTICOLUL 14

Principiile generale ale marcajului “pi”

 

(1) Marcajul “pi” se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării conformitătii, asa cum se prevede în anexa nr. 2. În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări  tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările si completările ulterioare, marcajul “pi” se aplică de către organismul notificat sau sub supravegherea acestuia.

(2) Marcajul “pi” se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care:

a) îndeplinesc cerintele de evaluare a conformitătii prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă; sau

b) îndeplinesc cerintele de reevaluare a conformitătii mentionate la art. 13.

Marcajul “pi” nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune transportabil.

(3) Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului “pi”, producătorul arată că îsi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerintele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernuluinr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

(4) în sensul prezentei ordonante de urgentă, marcajul “pi” este singurul marcaj care atestă conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor, semnelor si inscriptiilor care pot induce în eroare părtile terte în ceea ce priveste semnificatia sau forma marcajului “pi” ori ambele. Se pot aplica si alte marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile, cu conditia să nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului “pi”. (6) Marcajul “pi” se aplică si părtilor demontabile cu functie directă de sigurantă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

 

ARTICOLUL 15

Norme si conditii privind aplicarea marcajului “pi”

 

(1) Marcajul “pi” constă în simbolul următor, având următoarea formă*):


*) Simbolul “pi” este reprodus în facsimil.

 

(2) înăltimea minimă a marcajului “pi” este de 5 mm. Pentru echipamentele sub presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înăltimea minimă a marcajului este de 2,5 mm.

(3) Trebuie respectate proportiile redate în desenul pe hârtie milimetrică prevăzut la alin. (1). Caroiajul nu face parte din marcaj.

(4) Marcajul “pi” se aplică în mod vizibil, lizibil si permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcutelor cu datele tehnice ale acestora, precum si părtilor demontabile cu functie directă de sigurantă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(5) Marcajul “pi” se aplică înainte de introducerea pe piată a noilor echipamente sub presiune transportabile sau a părtilor demontabile cu functie directă de sigurantă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(6) Marcajul “pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în inspectiile si testările initiale. Numărul de identificare al organismului notificat este aplicat de către organismul notificat sau, conform instructiunilor acestuia, de către producător.

(7) Marcajul care indică data inspectiei periodice sau, după caz, a inspectiei intermediare trebuie să fie însotit de numărul de identificare ai organismului notificat responsabil cu efectuarea inspect|ei periodice.

(8) în cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificările si completările ulterioare, care nu poartă marcajul “pi”, atunci când se efectuează prima inspectie periodică potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, numărul de identificare al organismului notificat responsabil este precedat de marcajul “pi”.

 

ARTICOLUL 16

Libera circulatie a echipamentelor sub presiune transportabile

 

Fără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la art. 28 si 29 si cadrului de supraveghere a pietei prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, autoritatea de supraveghere a pietei nu poate interzice, restrictiona sau împiedica, pe teritoriul României, libera


circulatie, punerea la dispozitie pe piată si utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL IV

Autoritătile de notificare si organismele notificate

 

ARTICOLUL 17

Autoritătile de notificare

 

(1) în sensul prezentei ordonante de urgentă, autoritatea competentă, precum si autoritatea de notificare responsabilă cu instituirea si îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, notificarea si monitorizarea ulterioară a organismelor notificate este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Evaluarea si monitorizarea mentionate la alin. (1) sunt efectuate de către organismul national de acreditare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

 

ARTICOLUL 18

Cerinte privind autoritatea de notificare

 

(1) Autoritatea de notificare functionează astfel încât să evite aparitia conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformitătii si să garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitătilor sale.

(2) În cadrul autoritătii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformitătii este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(3) Autoritatea de notificare nu oferă si nu prestează niciuna dintre activitătile pe care le prestează organismele de evaluare a conformitătii, nici servicii de consultantă în conditii comerciale sau concurentiale.

(4) Autoritatea de notificare garantează confidentialitatea informatiilor obtinute.

(5) Autoritatea de notificare detine personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atributiilor sale.

 

ARTICOLUL 19

Obligatia de informare

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare si monitorizare a organismelor notificate, precum si cu privire la orice modificări aduse acestora.

 

ARTICOLUL 20

Cerinte cu privire la organismele notificate

 

(1) în scopul notificării, un organism notificat trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) O autoritate competentă, în sensul prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, poate fi un organism notificat, cu conditia să îndeplinească cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă si să nu aibă si functia de autoritate de notificare.

(3) Organismul notificat este instituit în temeiul legislatiei nationale si are personalitate juridică.

(4) Organismul notificat participă la activitătile de standardizare relevante si la activitătile grupului de coordonare a organismelor notificate, instituit conform art. 29 din Directiva 2010/35/UE, sau se asigură că personalul său de evaluare este informat referitor la acestea; de asemenea, aplică, sub formă de linii directoare, deciziile si documentele administrative produse ca rezultat al activitătii grupului respectiv. Organismul notificat

trebuie să participe la activitatea grupului sectorial al organismelor notificate, direct sau prin reprezentanti desemnati.

 

ARTICOLUL 21

Cererea de notificare

 

(1) Un organism de inspectie trimite o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Această cerere trebuie să fie însotită de o descriere a următoarelor aspecte:

a) activitătile legate de evaluarea conformitătii, de inspectiile periodice, de inspectiile intermediare, de verificările exceptionale si de reevaluarea conformitătii;

b) procedurile legate de activitătile prevăzute la lit. a);

c) echipamentele sub presiune transportabile pentru care organismul sustine că este competent;

d) un certificat de acreditare eliberat de organismul national de acreditare, care să ateste faptul că organismul de inspectie îndeplineste cerintele prevăzute la art. 20.

 

ARTICOLUL 22

Procedura de notificare

 

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri notifică numai organismele care au îndeplinit cerintele prevăzute la art. 20.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană si celelalte state membre folosind instrumentul electronic elaborat si administrat de Comisia Europeană.

(3) Notificarea include informatiile prevăzute la art. 21 alin. (2).

(4) Organismul în cauză poate exercita activitătile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiectii din partea Comisiei Europene si a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei ordonante de urgentă.

(5) Comisia Europeană si celelalte state membre trebuie să fie înstiintate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

(6) Serviciile interne de inspectie ale solicitantului definite în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, nu se notifică.

 

ARTICOLUL 23

Modificări aduse notificărilor

 

(1) în cazul în care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplineste cerintele prevăzute la art. 20 ori că acesta nu îsi respectă obligatiile, acesta restrictionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în functie de gravitatea neîndeplinirii cerintelor sau obligatiilor respective. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană si statele membre în consecintă.

(2) în caz de retragere, restrictionare sau suspendare a notificării ori în cazul în care organismul notificat si-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispozitia sa si a autoritătilor de supraveghere a pietei responsabile, la cererea acestora.

 

ARTICOLUL 24

Contestarea competentei organismelor notificate

 

(1) în cazurile în care Comisia Europeană investighează competenta unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerintelor si a responsabilitătilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prezintă acesteia, la cerere, toate informatiile referitoare la motivele notificării ori la mentinerea competentei organismului în cauza.

(2) în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste cerintele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 25

Obligatii operationale ale organismelor notificate

 

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformitătii, inspectii periodice, inspectii intermediare si verificări exceptionale, în conformitate cu termenii notificării acestora si cu procedurile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(2) Organismele notificate efectuează reevaluări ale conformitătii în conformitate cu anexa nr. 2.

(3) Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sunt autorizate să îsi desfăsoare activitatea în toate statele membre. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri rămâne responsabil cu monitorizarea activitătilor desfăsurate de organismul notificat.

 

ARTICOLUL 26

Obligatia de informare a organismelor notificate

 

(1) Organismele notificate comunică Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri următoarele:

a) orice refuz, restrictie, suspendare sau retragere a unui certificat;

b) orice circumstantă care afectează domeniul de aplicare si conditiile notificării;

c) orice cerere de informare primită de la autoritătile de supraveghere a pietei cu privire la activitătile realizate;

d) la cerere, activitătile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării si orice altă activitate realizată, inclusiv activitătile si subcontractările transfrontaliere.

(2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate, în temeiul Directivei 2010/35/CE, care realizează acelasi gen de activităti de evaluare a conformitătii, de inspectii periodice, de inspectii intermediare si de verificări exceptionale, al căror obiect îl fac aceleasi echipamente sub presiune transportabile, informatii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative si, la cerere, pozitive ale evaluării conformitătii.

 

ARTICOLUL 27

Schimbul de experientă

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si autoritatea de supraveghere a pietei participă la schimbul de experientă dintre autoritătile nationale ale statelor membre organizat de Comisia Europeană, privind:

a) politica privind notificarea;

b) supravegherea pietei.

 

CAPITOLUL V

Proceduri de salvgardare

 

ARTICOLUL 28

Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc la nivel national

 

(1) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pietei a luat măsuri în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care autoritatea respectivă are motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă prezintă riscuri pentru sănătatea ori siguranta persoanelor sau pentru alte aspecte ale protectiei interesului public care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, acestea realizează o evaluare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea tuturor cerintelor stabilite de prezenta ordonantă de urgentă. Operatorii economici relevanti trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritătile de supraveghere a pietei, inclusiv să permită accesul acestora în incintele lor si să le furnizeze esantioane, dacă este cazul. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritatea de supraveghere a pietei constată că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu cerintele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective cu cerintele mentionate, să le retragă de pe piată sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proportionale cu natura riscului, stabilită de autoritatea respectivă. Autoritatea de supraveghere a pietei informează în consecintă organismul notificat relevant. Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective mentionate în teza a doua din prezentul alineat.

(2) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pietei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul national, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării si la măsurile care au fost solicitate operatorului economic să le ia.

(3) Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce priveste echipamentele sub presiune transportabile pe care acesta Ie-a pus la dispozitie pe piata Uniunii Europene.

(4) în cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în perioada mentionată la alin. (1) teza a doua, autoritatea de supraveghere a pietei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrictiona punerea la dispozitie a echipamentelor sub presiune transportabile pe piata natională, pentru a retrage echipamentele respective de pe piată sau pentru a le rechema. Autoritatea de supraveghere a pietei informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile respective.

(5) Informatiile mentionate la alin. (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea echipamentelor sub presiune transportabile neconforme, originea acestora, natura presupusei neconformităti si riscul pe care acestea îl reprezintă, natura si durata măsurilor nationale adoptate, precum si argumentele prezentate de operatorul economic relevant. În special, autoritatea de supraveghere a pietei precizează dacă neconformitatea este cauzată de:

a) nerespectarea de către echipamentele sub presiune transportabile a cerintelor cu privire la sănătatea sau la siguranta persoanelor ori la alte aspecte ale protectiei interesului public prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă; sau

b) deficientele standardelor sau ale codurilor tehnice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau în alte dispozitii ale acesteia.

(6) Celelalte statele membre, altele decât statul membru care a initiat procedura, informează de îndată Comisia Europeană si restul statelor membre cu privire la măsurile adoptate si la informatiile suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea echipamentelor sub presiune transportabile vizate si, în caz de dezacord cu măsura natională notificată în conformitate cu alin. (2), cu privire la obiectiile lor.


(7) În cazul în care, în termen de două luni de la primirea informatiilor mentionate la alin. (4), niciun stat membru si nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiectie cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8) Autoritatea de supraveghere a pietei se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în ceea ce priveste echipamentele sub presiune transportabile vizate, precum retragerea fără întârziere a acestora de pe piata natională.

 

ARTICOLUL 29

Procedura de salvgardare a Uniunii Europene

 

(1) în cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4), se ridică obiectii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură natională contravine unui act normativ al Uniunii Europene cu caracter juridic obligatoriu, la initiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participă la consultările cu statele membre si cu operatorul ori operatorii economici relevanti si evaluează măsura natională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura natională este justificată. Statelor membre si operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunostintă de către Comisia Europeană decizia acesteia.

(2) în cazul în care măsura natională este considerată justificată, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piată a echipamentelor sub presiune transportabile neconforme si informează Comisia Europeană în consecintă. În cazul în care măsura natională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri retrage această măsură.

 

ARTICOLUL 30

Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru sănătate si sigurantă

 

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1), organismul de supraveghere a pietei constată că, desi echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si cu prezenta ordonantă de urgentă, acestea prezintă un risc pentru sănătatea si siguranta persoanelor sau pentru alte aspecte ale protectiei interesului public, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe piată, echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv, pentru a retrage echipamentele de pe piată ori pentru a le rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proportionale cu natura riscului, pe care o stabileste organismul de supraveghere a pietei.

(2) Operatorul economic ia toate măsurile corective în privinta echipamentelor sub presiune transportabile vizate pe care acesta Ie-a pus la dispozitie pe piată sau pe care le utilizează pe teritoriul Uniunii Europene.

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre. Informatiile comunicate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub presiune transportabile în cauză si pentru a determina originea si lantul de distributie al echipamentelor, natura riscului implicat, natura si durata măsurilor nationale luate.

(4) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri participă la consultări cu statele membre si cu operatorul sau operatorii economici relevanti, initiate de Comisia Europeană, si evaluează măsurile nationale adoptate. Comisia Europeană decide dacă măsura este justificată si, dacă este cazul, propune măsuri adecvate, pe baza rezultatelor evaluării respective.

 

ARTICOLUL 31

Neconform itatea formală

 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 28, autoritatea de supraveghere a pietei solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformitătii atunci când constată una dintre situatiile următoare:

a) marcajul “pi” a fost aplicat cu încălcarea art. 12, 13, 14 sau 15;

b) marcajul “pi” nu a fost aplicat;

c) documentatia tehnică este fie absentă, fie incompletă;

d) cerintele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si în prezenta ordonantă de urgentă nu au fost respectate.

(2) în cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se mentine, autoritatea de supraveghere a pietei ia toate măsurile adecvate pentru a restrictiona sau a interzice punerea la dispozitie pe piată a echipamentelor sub presiune transportabile ori se asigură că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piată.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

ARTICOLUL 32

 

(1) Autoritatea de supraveghere a pietei care verifică respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si a Instalatiilor de Ridicat - ISCIR.

(2) încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

(3) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4-9 referitoare la obligatiile producătorilor, reprezentantilor autorizati, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor si operatorilor, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piată si interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1)si (2) referitoare la conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile si evaluarea conformitătii, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piată si interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme;

c) nerespectarea prevederilor art. 14 si 15 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piată si interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.

(5) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la alin. (3) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Dispozitiile legale privind dispozitivele prevăzute pentru conectarea la alte echipamente si codurile de culoare aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile rămân în vigoare până la data la care se includ standardele relevante de utilizare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

(2) în conditiile în care temperatura mediului înconjurător este de obicei mai mică de -20°C, se pot impune standarde mai stricte în ceea ce priveste temperatura de functionare a materialelor folosite la echipamentele sub presiune transportabile utilizate în transportul national de mărfuri periculoase, până la includerea în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, a dispozitiilor privind temperaturile de referintă corespunzătoare pentru anumite zone climatice.

(3) în acest caz, lângă marcajul “pi” aplicat pe echipamentele sub presiune transportabile, inclusiv pe părtile demontabile cu functie directă de sigurantă, numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie urmat de mentiunea ,,-40°C” sau de alt marcaj relevant aprobat de autoritatea competentă.

 

ARTICOLUL 34

 

(1) Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, si certificatele CE de examinare a proiectului, eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, si fac obiectul dispozitiilor privind perioada limitată de recunoastere a omologărilor de tip stabilite în respectivele anexe.

(2) Armăturile si accesoriile mentionate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările ulterioare, si care poartă marcajul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003, cu modificările si completările ulterioare, se pot utiliza în continuare.

 

ARTICOLUL 35

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

ARTICOLUL 36

 

La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 37

 

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică recipientelor sub presiune, armăturilor acestora si altor accesorii utilizate pentru transportarea echipamentelor cu numerele ONU 1745, 1746 si 2495, începând de la data de 1 iulie 2013.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva 2010/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE si 1999/36/CE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 126.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

mărfurilor periculoase, altele decât cele din clasa 2

 

Numărul ONU

Clasa

Substante periculoase

1051

6.1

Acid cianhidric stabilizat care contine mai putin de 3% apă

1052

8

Acid fluorhidric anhidru

1745

5.1

Pentafluorură de brom, cu exceptia transportului în cisterne

1746

5.1

Trifluorură de brom, cu exceptia transportului în cisterne

1790

8

Acid fluorhidric cu peste 85% fluorură de hidrogen

2495

5.1

Pentafluorură de iod, cu exceptia transportului în cisterne

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de reevaluare a conformitătii

 

1. În prezenta anexă se stabileste metoda de garantare a conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgentă, fabricate si puse în functiune înainte de data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile corespunzătoare din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, si din ordonanta de urgentă, aplicabile în momentul reevaluării.

2. Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispozitia unui organism notificat tip A care se conformează standardului SR EN ISO/IEC 17020: 2005, notificat pentru reevaluarea conformitătii, informatiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare si, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informatiile trebuie să includă, dacă este cazul, restrictiile de utilizare prescrise si notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparatii efectuate.

3. Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformitătii, verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel putin acelasi nivel de sigurantă ca cel al echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Verificarea se efectuează pe baza informatiilor prezentate în conformitate cu pct. 2 si, dacă este cazul, pe baza unor inspectii suplimentare.

4. În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la pct. 3 sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspectiilor periodice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Dacă sunt îndeplinite cerintele inspectiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu inspectiile aplică marcajul “pi” sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în conformitate cu art. 14 alin. (1)-(5) din ordonanta de urgentă. Marcajul “pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspectiile periodice. Organismul notificat responsabil de inspectiile periodice eliberează un certificat de reevaluare potrivit dispozitiilor pct. 6.

5. În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri autorizează un organism notificat pentru inspectiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze reevaluarea conformitătii unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a armăturilor acestora si a altor accesorii utilizate pentru transport, cu conditia ca un organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformitătii să fi realizat evaluarea conformitătii de tip în conformitate cu pct. 3 si să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul “pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspectiile periodice.

6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil de inspectiile periodice si contine cel putin următoarele informatii:

a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul si, dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformitătii potrivit dispozitiilor pct. 3;

b) denumirea si adresa proprietarului sau operatorului prevăzut la pct. 2;

c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării procedurii prevăzute la pct. 5;

d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul “pi”, inclusiv cel putin numărul sau numerele de serie; si

e) data eliberării.

7. Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.

În cazul în care se aplică procedura descrisă la pct. 5, certificatul de reevaluare de tip se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformitătii si contine cel putin următoarele informatii:

a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;

b) denumirea si adresa producătorului si ale detinătorului certificatului de omologare initial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care detinătorul nu este aceeasi persoană cu producătorul;

c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care apartin seriei respective;

d) data eliberării; si

e) mentiunea: “prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub presiune transportabile sau de părti ale acestora”.

8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului “pi”, proprietarul sau operatorul arată că îsi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerintele prevăzute de ordonanta de urgentă si în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aplicabile în momentul reevaluării.

9. După caz, se tine seama de dispozitiile art. 33 alin. (2) din ordonanta de urgentă si se aplică, de asemenea, marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectivul alineat.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.776 din 29 decembrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 951 din 22 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al ministrului sănătătii nr. R.L. 4.556/2011 si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 4.193 din 21 decembrie 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 3 “Cod diagnostic”, a doua liniută va avea următorul cuprins:

“- se va bifa cu «x» căsuta P pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru unele afectiuni cuprinse în programele nationale de sănătate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice, căsuta A/S pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile acute/subacute, căsuta C pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele nationale de sănătate: diabet si boli de nutritie, precum si cele pentru afectiuni oncologice, pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractu l-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;”.

2. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 “Date care necesită a fi inscriptionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice” va avea următorul cuprins:

“Câmpul 8 - Date care necesită a fi inscriptionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice:

În situatia în care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării si data programării, semnătura si stampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice asiguratul are obligatia de a se programa si de a accepta programarea la unul dintre furnizori; în caz contrar biletul de trimitere îsi pierde valabilitatea. La momentul prezentării la furnizorul de investigatii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigatiilor asiguratul va declara pe propria răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigatiilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Anton Irimie,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.777 din 29 decembrie 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 952 din 22 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al ministrului sănătătii nr. R.L. 4.557 din 29 decembrie 2011 si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 4.194 din 21 decembrie 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 “Numărul de consultatii acordate” va avea următorul cuprins:

“Câmpul 8 - Numărul de consultatii acordate

- în prima căsută se va completa numărul de consultatii acordate pentru acelasi episod de boală acută/subacută, respectiv afectiuni asociate;

În situatia în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice, acesta va completa în prima căsută numărul total de consultatii acordate de către acesta, cumulat cu numărul de consultatii anterior acordate de către medicul de familie si, după caz, de către medicul de specialitate/medicii de specialitate, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultatii pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultatii anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.

- se va bifa căsuta «Acut/Subacut» în situatia în care consultatiile au fost acordate pentru acelasi episod de boală acută/subacută;

- pentru situatia în care în cadrul unui episod de boală acută/subacută se diagnostichează una sau mai multe afectiuni acute/subacute, în căsuta «Asociate» se completează:

- «1» când la prima consultatie dintr-un episod de boală s-au diagnosticat două sau mai multe afectiuni acute/subacute;

- «2» când în derularea unui episod de boală acută/subacută la a doua consultatie a apărut o altă afectiune acută/subacută;

- «3» când în derularea unui episod de boală acută/subacută la a treia consultatie a apărut o altă afectiune acută/subacută.

Numărul maxim de consultatii ce se pot acorda este cel prevăzut în contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si în normele metodologice de aplicare a acestuia.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Anton Irimie,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 


 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa Maria Teodorescu”, din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

Luând în considerare Sentinta civilă nr. 290 din 23 decembrie 2010 pronuntată de Curtea de Apel Ploiesti, Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 1.081/42/2010 rămasă irevocabilă la data de 3 noiembrie 2011 prin respingerea de către înalta Curte de Casatie si Justitie a recursului formulat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)si (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Casa Maria Teodorescu”, din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod DB-II-m-B-17205, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Dâmbovita pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 2.729.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice

 

În conformitate cu prevederile pct. 3 al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, aprobată cu modificări de Legea nr. 99/2011,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 23 noiembrie 2007, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 2.734.

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind depunerea declaratiilor fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Următoarele declaratii fiscale se depun în format PDF, cu fisier XML atasat:

- 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;

- 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

(2) Declaratiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însotit de formatul hârtie, semnat si stampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distantă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistentă existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, sectiunea Declaratii electronice.

(3) Declaratiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, continutul si regimul documentelor.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligatiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011.

(2) Pentru perioadele de raportare anterioare celei prevăzute la alin. (1), declaratiile fiscale de la art. 1 alin. (1) se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu codificarea informatiei prin cod de bare, utilizând programele de asistentă existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, sectiunea Asistentă contribuabili - Programe utile - Declaratii fiscale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 4. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 3.642.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.