MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 101/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Hotărâre privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de odihnă si de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

 

85. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare publice cu paturi din judetul Iasi, aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

17. - Decizie privind detasarea domnului Nistor Mircea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Dâmbovita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86/344. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

233. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Alexandru Peres - Grupul parlamentar al PD-L;

2. loan Chelaru - Grupul parlamentar al PSD;

3. Dan Voiculescu - Grupul parlamentar al PNL;

4. Cristian Diaconescu - Grupul parlamentar al senatorilor independenti.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Gheorghe David - Grupul parlamentar al PD-L;

2. Petru Filip - Grupul parlamentar al PD-L;

3. Orest Onofrei - Grupul parlamentar al PD-L;

4. Adrian Tutuianu - Grupul parlamentar al PSD.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Radu Berceanu - Grupul parlamentar al PD-L;

2. Gheorghe Marcu - Grupul parlamentar al PSD;

3. Dan-Radu Rusanu - Grupul parlamentar al PNL;

4. Attila Verestoy - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de odihnă si de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 122, 123 si 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de odihnă si al biletelor de tratament balnear în anul 2011, criteriile de acordare a biletelor de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice, nivelul cotei de participare individuală a asiguratilor la costul biletului de odihnă, precum si modul de acordare, distribuire si de decontare a biletelor de odihnă si a biletelor de tratament balnear.

Art. 2. - (1) Numărul total al biletelor de odihnă si al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice, care poate fi finantat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileste în urma finalizării procedurii de achizitie, derulată cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în corelatie cu raportul pret/bilet practicat de către operatorii economici participanti la procedura de achizitie.

(2) Regulile si criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În unitătile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.

Art. 4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se stabileste prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

Art. 5. - Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.

Art. 6. - Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileste prin aplicarea unei cote de 10% asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul “Asistenta acordată persoanelor în vârstă” alineatul “Ajutoare sociale în natură”.

Art. 7. - Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile.

Art. 8. - În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear.

Art. 9. - Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;

c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

Art. 10. - (1) Contractarea biletelor de odihnă si a biletelor de tratament balnear, altele decât cele asigurate prin unitătile de tratament balnear proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Distribuirea biletelor de odihnă si a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Natională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(3) Decontarea costurilor biletelor de odihnă si a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Natională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la capitolul “Asigurări si asistentă socială”, titlul “Asistentă socială”, alineatul “Ajutoare sociale în natură”, către unitătile de profil în baza contractelor încheiate potrivit legii.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, tir. 290 din 1 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Ioan Nelu Botis

George Cristian Maior

Ministrul apărării nationale,

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gabriel Oprea

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ministrul finantelor publice,

Constantin-Traian Igas

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

Reguli si criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă

 

Art. 1. - (1) Locurile aferente biletelor de odihnă finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Natională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proportional cu numărul potentialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.

(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate si distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:

a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îsi desfăsoară activitatea în institutiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinatie;

b) calitatea de sot/sotie a persoanei îndreptătite;

c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptătite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 si 18 ani la data eliberării biletului si urmează cursurile unei unităti de învătământ preuniversitar, acreditată conform legii.

Art. 2. - (1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuti la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:

a) cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;

b) adeverintă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum si cuantumul câstigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contributia individuală de asigurări sociale;

c) certificat de căsătorie, respectiv certificat de nastere, în copie, si adeverintă eliberată de unitatea scolară.

(2) Primirea si înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.

(3) Cererile sunt solutionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).

(4) Pentru cererile nesolutionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Nationale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.

(5) La nivelul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si al caselor teritoriale de pensii se solutionează cererile individuale, precum si cele primite din partea organizatiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.

Art. 3. - (1) Cuantumul contributiei bănesti individuale a asiguratilor la costul biletului de odihnă se stabileste după cum urmează:

a) 50% din pretul biletului de odihnă, în situatia în care câstigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) 50% din contributia părintelui, în cazul copiilor.

(2) Pretul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:

a) în situatia în care câstigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) în cazul sotului/sotiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contributia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situatii:

a) deces al unui membru de familie, internare în unităti sanitare, atestate cu documente oficiale;

b) renuntarea la biletul de odihnă, titularul având obligatia notificării acestei situatii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel putin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în statiune;

c) în situatia în care, în baza motivatiei scrise a unitătii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, desi acesta s-a prezentat în statiune la data înscrisă pe bilet.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare publice cu paturi din judetul Iasi, aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea următoarelor unităti sanitare cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Sănătătii:

a) Spitalul Clinic de Urgente “Sf. loan” Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, str. General Berthelot nr. 2;

b) Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, Bd. Independentei nr. 1.

(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) lit. a) se reorganizează ca sectii exterioare în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi, care preiau activitatea medicală.

(3) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) lit. b) se reorganizează în Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi.

(4) Conducerea activitătii Centrului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi se asigură de către un medic-sef centru, în conditiile prevăzute de lege pentru functia de medic-sef de sectie.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3), se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La elaborarea structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), conducerea Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi împreună cu Directia de Sănătate Publică a Judetului Iasi vor avea în vedere corelarea serviciilor medicale acordate cu modul de amplasare a acestora.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi si se consideră transferat.

(2) Personalul tehnic, economic, administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare si se consideră transferat.

Art. 4. - Patrimoniul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă punctele 18 si 47 din anexa nr. 2 litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii” punctul II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 85.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind detasarea domnului Nistor Mircea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judetean Dâmbovita, formulată prin Adresa nr. 954 din 24 ianuarie 2011, privind detasarea domnului Nistor Mircea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Dâmbovita, precum si acordul scris al domnului Nistor Mircea, exprimat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/1.867/D.NA. din data de 31 ianuarie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 89 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 11 februarie 2011, domnul Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se detasează în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Dâmbovita, pe o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 17.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 86 din 7 februarie 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 344 din 4 februarie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. Cs.A. 1.111/DG471/2011;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins: “(4) Declaratia-inventar se depune si pe un formular editat sau descărcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurări de sănătate.”

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Datele privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele prevăzute la alin. (2) în perioada 2006-2010, aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali, se transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Dorin lonescu


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 66, 83, 84, 90, 93, art. 94 alin. (7) si art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 200 “Declaratie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13;

b) 201 “Declaratie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;

c) 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari devenit”, cod 14.13.01.13/1;

d) 206 “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”, cod 14.13.01.13/t.v.1;

e) 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;

f) 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a.

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a)-d) se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) si d) se depun în format electronic, conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. - Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru definitivarea impozitului anual, aferent veniturilor realizate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înfiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Art. 7. - Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.

Art. 8. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 1 februarie 2011.

Nr. 233.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARATIE

privind veniturile realizate în România

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13

 

1. Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură din România, provenind din:

1.1. activităti independente;

1.2. cedarea folosintei bunurilor;

1.3. activităti agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real;

1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise;

1.5. operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

1.1. Activităti independente:

- venituri comerciale - din fapte de comert, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităti adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate în categoria venituri din activităti independente.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, în conditiile legii, în categoria venituri din activităti independente, bifează căsuta “Cedarea folosintei bunurilor calificată în categoria venituri din activităti independente”. Veniturile si cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare;

- venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală - brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai multi plătitori depun o singură declaratie.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă nastere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.

În cazul societătii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale si care este supusă regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităti independente.

Persoanele fizice, care obtin venituri dintr-o activitate desfăsurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale si care este supusă regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităti independente si să depună declaratia, potrivit legii.

Declaratia se depune si de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităti independente pentru care impozitul retinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

- venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

- venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice pentru care impozitul retinut de plătitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităti independente impuse pe bază de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii.

Declaratia se completează pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

În cazul reorganizării activitătii independente în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăsurată într-o formă de organizare de contribuabil, înscriindu-se separat în declaratie, în vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent întregului an fiscal. Prin reorganizare se întelege orice schimbare a modalitătii de exercitare a unei activităti, precum si transformarea formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislatiei în materie, pentru activităti care generează venituri supuse impozitului pe venit, în conditiile continuării activitătii.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaratia pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosintei bunurilor detinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părti este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplineau conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităti independente, pentru care plătile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu următoarele exceptii, pentru care există obligatia depunerii declaratiei:

- pentru situatiile în care declaratia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii;

- pentru situatiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- pentru situatiile în care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei


bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

1.3. Activităti agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

- venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat;

- venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

- venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităti agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, evidentiază distinct, în declaratie:

- câstigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizat/realizată în perioada 01.01.- 30.06.2010;

- câstigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizat/realizată în perioada 01.01.-30.06.2010;

- câstigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, indiferent de perioada de detinere a acestora, realizat/realizată în perioada 01.07.-31.12.2010.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

1.5. Operatiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

Declaratia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din operatiuni de

vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul operatiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

2. Declaratia se completează de către contribuabili sau de către împuternicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaratia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la postă, după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Categoria de venit - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

2. Determinarea venitului net - se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

3. Forma de organizare - se bifează căsuta corespunzătoare modului de desfăsurare a activitătii.

Căsuta “Individual” se bifează de persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfăsurată în mod individual.


Căsuta “Asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfăsurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuta “Entităti care aplică regimul transparentei fiscale” se bifează de persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfăsurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale si care este supusă regimului transparentei fiscale, potrivit legii.

Căsuta “Reorganizare” se bifează de contribuabili în cazul reorganizării activitătii independente în timpul anului de raportare, potrivit legislatiei în materie.

4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinta

Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităti agricole vor înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinta - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosintă este cedată.

De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc);

b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activitate independentă, potrivit legii, si data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfăsoară activităti în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în functie de natura contractului încheiat între părti;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti si data înregistrării acestuia.

7. 8. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaratia.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

Rubricile de la rd. 7 si 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaratia.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂSTIGUL NET ANUAL

1. Venituri din activităti independente: activităti comerciale, profesii libere si drepturi de proprietate intelectuală.

NOTĂ

Rubricile se completează si de persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfăsurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparentei fiscale, potrivit legii, si care au obligatia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităti independente.

a) Activitate desfăsurată în mod individual

a.1) în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităti comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real si/sau venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate în categoria venituri din activităti independente

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activitătilor independente pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.2)în cazul persoanelor care realizează venituri din activităti independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează fie pe baza datelor din evidenta contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) în cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să


fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contributiile sociale obligatorii plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.3.2) în cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală se determină astfel:

- La stabilirea venitului net aferent fiecărei perioade 1 ianuarie-30 iunie 2010, respectiv 1 iulie-31 decembrie 2010, se vor lua în calcul venitul brut, cota de cheltuială forfetară si contributiile sociale obligatorii plătite, aferente fiecărei perioade. Venitul net anual aferent anului 2010 se determină prin însumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele două perioade.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât si retinerile în contul plătilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii plătite.

Cheltuielile deductibile se determină astfel:

- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală

Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.-30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.-31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:

Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.-30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.-31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare si a contributiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

a.3.3) în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remuneratia compensatorie pentru copia privată

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă nastere unei persoane juridice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Declaratia se completează pe baza contractului încheiat între părti de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenta contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plătii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ si eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

Reprezintă venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situatia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei


valutare comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situatia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosintei bunului, pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

3. Venituri din activităti agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfăsurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă nastere unei persoane juridice, se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere,

realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

4. Câstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, privind tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

a) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010

rd. 4. Câstig net anual - se înscrie câstigul net anual reprezentând diferenta dintre câstigurile si pierderile înregistrate, ca urmare a tranzactionării în perioada 01.01-30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Se completează numai în situatia în care câstigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenta dintre pierderile si câstigurile înregistrate, ca urmare a tranzactionării în perioada 01.01.-30.06.2010 a titlurilor de valoare,altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Se completează numai în situatia în care pierderile sunt mai mari decât câstigurile.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, privind tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, din care să rezulte câstigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

b) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010

rd. 4 Câstig net anual - se înscrie câstigul net anual reprezentând diferenta dintre câstigurile si pierderile înregistrate ca urmare a tranzactionării, în perioada 01.01.-30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile.

Se completează numai în situatia în care câstigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5 Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenta dintre pierderile si câstigurile înregistrate ca urmare a tranzactionării, în perioada 01.01.-30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile.

Se completează numai în situatia în care pierderile sunt mai mari decât câstigurile.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, privind tranzactiile cu titluri de valoare, altele


decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, din care să rezulte câstigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

c) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizat în perioada 01.07.-31.12.2010

rd. 4. Câstig net anual - se înscrie câstigul net anual reprezentând diferenta dintre câstigurile si pierderile înregistrate ca urmare a tranzactionării, în perioada 01.07.-31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, indiferent de perioada de detinere a acestora.

Se completează numai în situatia în care câstigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenta dintre pierderile si câstigurile înregistrate ca urmare a tranzactionării, în perioada 01.07.-31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, indiferent de perioada de detinere a acestora.

Se completează numai în situatia în care pierderile sunt mai mari decât câstigurile.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, privind tranzactiile efectuate din care să rezulte câstigul net/pierderea netă declarat/declarată pentru perioada de raportare.

5. Câstiguri/pierderi din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzactiile efectuate.

rd. 4. Câstig net anual - se înscrie câstigul net anual reprezentând diferenta dintre câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situatia în care câstigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenta dintre pierderile si câstigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situatia în care pierderile sunt mai mari decât câstigurile.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzactiile efectuate din care să rezulte câstigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

III. DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂSTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicită restituirea acestora si/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii sau unitătilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Contribuabilii care îsi exprimă această optiune pot solicita directionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activităti independente/activităti agricole, impusi pe bază de normă de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private si solicită restituirea acestora si/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităti nonprofit sau unei unităti de cult, completează formularul conform instructiunilor.

1. Bursa privată: căsuta se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private si solicită restituirea acestora.

Contract nr./data - se înscriu numărul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sustinerea unei entităti nonprofit/unităti de cult - căsuta se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual pentru sustinerea unei entităti nonprofit sau unităti de cult, conform art. 84 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Cod de identificare fiscală a entitătii nonprofit/unitătii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entitătii nonprofit/unitătii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit/unitătii de cult.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăseste plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE AÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul


desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCTIUNI privind completarea si depunerea formularului 201 “Declaratie privind veniturile realizate din străinătate”,

cod 14.13.01.13/7

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, si persoanele fizice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăsurării unor activităti în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităti comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităti monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulatie internatională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursă;

b) din valuta de circulatie internatională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declaratia se depune si de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, si de persoanele fizice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care desfăsoară activitate salarială în străinătate si sunt plătite pentru activitatea salarială desfăsurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât si în străinătate.

În cazul în care acelasi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât si în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, pe baza cererii depuse de contribuabil.

În această situatie, declaratia reprezintă si cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea desfăsurată în străinătate de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România ori de un sediu permanent în România.

În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impusi pentru aceleasi venituri obtinute din salarii, atât în România, cât si în alt stat cu care România are încheiată o conventie de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declaratia certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din tara în care s-a obtinut venitul, precum si următoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare:

- fisa fiscală întocmită de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăti de natură salarială;

- contractul de detasare;

- orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.

Veniturile din activităti dependente desfăsurate în străinătate si plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, nu se declară si nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Veniturile se declară pentru fiecare tară-sursă a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal contribuabilul;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Declaratia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la postă, după caz.


I. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit

A. Date privind activitatea desfăsurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea tării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Categoria de venit - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii, mentionează perioada de detinere a proprietătilor imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuta corespunzătoare perioadei de detinere a acestora.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de mostenire, declaratia se depune de contribuabilii mostenitori în situatia în care succesiunea nu este dezbătută si finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuta “Cu titlu de mostenire”.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din jocuri de noroc evidentiază, distinct, în declaratie, veniturile realizate în perioada 01.01-30.06.2010, respectiv veniturile realizate în perioada 01.07-31.12.2010.

3. 4. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

B. Date privind venitul realizat

rd. 1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia.

În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfăsurată în străinătate se înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detasare în străinătate reprezentând salariul plătit de angajatorul din România, conform fisei fiscale întocmite de acesta.

rd. 2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

rd. 3. Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Se completează de către contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, în vederea calculării si acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) se aplică prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România si statul străin în care s-a plătit impozitul;

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obtinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin retinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rubrica se completează si de contribuabilii care realizează un venit si care, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat si respectiva conventie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri “metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

rd. 4. Impozit pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăsurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăsurată în străinătate, retinut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.

Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România si persoanele fizice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care desfăsoară activitate salarială în străinătate si sunt plătite pentru activitatea salarială desfăsurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelasi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât si în străinătate.

Contribuabilul anexează la declaratie documentele justificative privind venitul realizat si impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din tara în care s-a obtinut venitul si cu care România are încheiată conventie de evitare a dublei impuneri.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.


INSTRUCTIUNI privind completarea si depunerea formularului 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă,

pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1

Declaratia se completează si se depune de către plătitorii de venit care au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursă, cu exceptia veniturilor de natură salarială si asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrati în evidenta fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 3, listat pe hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declaratiei;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit.

I. Date de identificare a plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

II. Date privind natura veniturilor si a impozitului retinut

A. Categoria de venit

Se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

c) venituri obtinute în baza unui contract de agent;

d) venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară;

f) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01- 30.06.2010;

h) câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010;

i) venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

j) venituri din dividende;

k) venituri din dobânzi;

l) câstiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si al părtilor sociale;

m) venituri din lichidare;

n) venituri din premii si jocuri de noroc;

o) venituri din pensii;

p) venituri din activităti agricole;

q) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaratie informativă.

Căsuta “Câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01-30.06.2010” (lit. g) si căsuta “Câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010” (lit. h) se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizate în perioada 01.01-30.06.2010, pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale si pentru care plătitorii de venit au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual pe venit, în cursul anului de raportare, potrivit legii.

Căsuta “Câstiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si al părtilor sociale” (lit. I) se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si al părtilor sociale, pentru care impozitul retinut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

Căsuta “Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare” (lit. i) se bifează în cazul câstigului rezultat din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Căsuta “Venituri din activităti agricole” (lit. p) se bifează în cazul veniturilor din activităti agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia se completează si pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activităti agricole (lit. p) pentru care plătitorul de venituri nu a retinut impozit, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, caz în care la col. 4 “Impozit retinut” se înscrie cifra “0”.

B. Natura impozitului retinut

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii impozitului pe venit retinut de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă.

Căsuta “Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit” se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul retinut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

Căsuta “Impozit final” se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul retinut este final.

În cazul veniturilor de la lit. a)-f), de la sectiunea A “Categoria de venit”, pentru care impozitul retinut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuta “Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit”.

În cazul veniturilor de la lit. a)-f), de la sectiunea A “Categoria de venit”, pentru care impozitul retinut la sursă este final, potrivit optiunii beneficiarilor de venit, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuta “Impozit final”.

III. Date informative privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari de venit

Coloana 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a retinut impozit la sursă.

Coloana 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare

fiscală atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Coloana 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câstigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Coloana 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câstig calculat si retinut cu ocazia plătilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru tranzactiile cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise (lit. g si lit. h) si operatiunile de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare (lit. i), se completează câte o declaratie pentru fiecare categorie de venit, prin care se evidentiază totalul câstigurilor realizate de fiecare contribuabil persoană fizică, precum si impozitul retinut.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde în declaratia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.

INSTRUCTIUNI

privind completarea si depunerea formularului 206 “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile

din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”,

cod 14.13.01.13/t.v.1

Declaratia se completează si se depune de către intermediari, societătile de administrare a investitiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti plătitori de venit, după caz, pentru câstigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

Pentru anul fiscal 2010, declaratia se completează pentru câstigurile/pierderile din tranzactii cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizate începând cu data de 1 iulie 2010.

Declaratia se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal la care intermediarii, societătile de administrare a investitiilor sau plătitorii de venit sunt înregistrati în evidenta fiscală.

Ori de câte ori intermediarii, societătile de administrare a investitiilor sau plătitorii de venit constată erori în declaratia depusă anterior, acestia completează si depun o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se depune, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 3, listat pe hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declaratiei;

- copia se păstrează de către intermediar, societatea de administrare a investitiilor sau plătitorul de venit, după caz.

I. Date de identificare a plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al intermediarului, societătii de administrare a investitiilor sau al altui plătitor de venit, după caz.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a intermediarului, societătii de administrare a investitiilor sau a plătitorului de venit. În cazul în care acesta/aceasta este plătitor/plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

II. Date privind câstigul realizat/pierderea realizată, pentru fiecare contribuabil

Coloana 1 - se completează pentru fiecare contribuabil în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice care au realizat câstiguri/pierderi din tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

Coloana 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Coloana 3 - se înscrie suma reprezentând totalul câstigurilor realizate de persoanele fizice pentru tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, pentru fiecare contribuabil.


Coloana 4 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice pentru tranzactiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, pentru fiecare contribuabil.

ATENTIE!

Pentru anul 2010, la col. 1-4 se înscriu datele referitoare la tranzactiile cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, realizate începând cu data de 1 iulie 2010.

 

ANEXA Nr. 3

BORDEROU CENTRALIZATOR*)

de însotire a declaratiei informative ....... pentru anul..........

 

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit:

Denumirea/Numele si prenumele:

Adresa:

Telefonul:

Persoana de contact:

Categoria de venit**):

Natura impozitului retinut**):

 

Numărul de beneficiari de venit

Declaratia informativă rectificativă***)

Baza de calcul a impozitului/ Total câstiguri

(lei)

Total pierderi (lei)

Impozitul retinut**) (lei)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


*) Datele se preiau din formularul 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari de venit” sau din formularul 206 “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”.

**) Rubricile se completează pentru formularul 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari de venit”.

***) Se completează cu “x” în cazul depunerii declaratiei informative rectificative.

 

Numele si prenumele:

Functia:

Semnătura si stampila plătitorului de venit:

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. Înregistrare........................

Data....................................

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

privind depunerea în format electronic a formularului 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic, însotită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declaratiei informative 205 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se transmite organului fiscal competent, pe suport magnetic sau optic.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Informatiile din declaratia informativă 205 vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu “carriage return” si “linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări.

Prima înregistrare va contine informatiile:

- anul fiscal

(4 caractere numerice)

- câmpul compus din tipul declaratiei si modul de plată a impozitului,

(2 caractere numerice)

unde:

 

- primul caracter poate fi:

 

1 - pentru declaratie initială

 

2 - pentru declaratie rectificativă

 

- al II-lea caracter poate fi:

 

1 - pentru plată anticipată

 

2 - pentru impozit final

 

- codul de identificare fiscală a plătitorului de venit

(13 caractere numerice)

- natura veniturilor codificată conform listei

(2 caractere numerice)

- total impozit retinut de plătitor

(12 caractere numerice)

Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

 

- codul numeric personal

(13 caractere numerice)

- baza de calcul a impozitului

(12 caractere numerice)

- impozitul retinut

(12 caractere numerice)

- câmpul numeric de rezervă

(12 caractere numerice)

- câmpul numeric de rezervă

(12 caractere numerice)

 

Lista veniturilor cu regim de retinere la sursă:

COD

01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie

03. Venituri obtinute în baza unui contract de agent

04. Venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial

05. Venituri din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

fi Venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

07. Venituri din dividende

08. Venituri din dobânzi

09. Venituri din premii si jocuri de noroc

10. Câstiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si al părtilor sociale

.. Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare

Câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în

12. cazul societătilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01-30.06.2010

13. Venituri din pensii

14. Venituri din lichidare

Câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în

15. cazul societătilor închise, detinute mai putin de 365 de zile inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010

16. Venituri din activităti agricole

17. Alte venituri

Numele fisierului text este format astfel: D205_aaaa_xy_nnnnnnnnnnnnn_ss.txt, unde: aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2010); xy- precizări privind declaratia si modul de plată a impozitului; x = I - pentru declaratie initială;

R - pentru declaratie rectificativă; y = A- pentru plată anticipată; F - pentru impozit final; nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală; ss- natura veniturilor codificată conform listei.

Exemplu:

Fisierul cu numele D205_2010_IF_2222_09.txt, unde: aaaa = 2010, I - pentru declaratie initială, F - pentru impozit final, nnnnnnnnnnnnn = 2222, ss = 09 si continutul:

- prima înregistrare: 2010, 12,2222,09,600, unde 12 e format din: 1 - pentru declaratie initială, 2 - pentru impozit final;

- următoarele înregistrări: 1111111111126, 1000, 100,, 1111111111134,2000,200,, 1111111111150,3000,300,,


 

INSTRUCTIUNI

privind depunerea în format electronic a formularului 206 “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”, cod 14.13.01.13/t.v.1

 

Declaratia informativă 206 se depune la organul fiscal în format electronic, însotită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declaratiei informative 206 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se transmite organului fiscal competent pe suport magnetic sau optic.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Informatiile din declaratia informativă 206 vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu “carriage return” si “linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va contine informatiile:

 

- anul fiscal

(4 caractere numerice)

- câmpul compus din tipul declaratiei si modul

(2 caractere numerice)

de plată a impozitului, unde:

 

- primul caracter poate fi:

 

1 - pentru declaratie initială

 

2 - pentru declaratie rectificativă

 

-al II-lea caracter, completat cu “1” (pentru plată anticipată)

 

- codul de identificare fiscală a plătitorului de venit

(13 caractere numerice)

- natura veniturilor, câmp completat cu “18”

(2 caractere numerice)

- total (total câstiguri - total pierderi)

(12 caractere numerice)

Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

 

- codul numeric personal

(13 caractere numerice)

- total câstiguri

(12 caractere numerice)

- total pierderi

(12 caractere numerice)

- câmp numeric de rezervă

(12 caractere numerice)

- câmp numeric de rezervă

(12 caractere numerice)

 

Numele fisierului text este format astfel: D206_aaaa_xy_nnnnnnnnnnnnn_18.txt unde, aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2010); xy- precizări privind declaratia si modul de plată a impozitului; x = I - declaratie initială sau R - declaratie rectificativă; y = A- plată anticipată; nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală; 18 - natura veniturilor.

Exemplu:

Fisierul cu numele D206_2010_IA_2222_18.txt, unde: aaaa = 2010, I - declaratie initială, A- plată anticipată, nnnnnnnnnnnnn = 2222, 18 = natura veniturilor si continutul:

- prima înregistrare: 2010, 11 ,2222, 18,634,

unde 11 e format din: 1 = declaratie initială, 1 = plată anticipată;

- următoarele înregistrări: 1111111111126, 100,200,, 1111111111134,500,0,, 1111111111150,234,0,,


 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

 

1. Denumire: “Declaratie privind veniturile realizate din România” (formularul 200)

1.1. Cod: 14.13.01.13

1.2. Format: A3/t2

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la declararea venitului net/câstigului net anual din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si/sau activităti agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie si sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare.

1.7. Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

1.8. Circulă: -originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia.

1.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: “Declaratie privind veniturile realizate din străinătate” (formularul 201)

2.1. Cod: 14.13.01.13/7

2.2. Format: A4/t2

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la declararea veniturilor realizate din străinătate.

2.7. Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

2.8. Circulă: -originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia.

2.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

3. Denumire: “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursă, pe beneficiari de venit” (formularul 205)

3.1. Cod: 14.13.01.13/1

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă.

3.5. Se utilizează la declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

3.6. Se întocmeste în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului.

3.7. Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însotit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit.

3.8. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

4. Denumire: “Declaratie informativă privind câstigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise” (formularul 206)

4.1. Cod: 14.13.01.13/t.v.1

4.2. Format: A4/t1

4.3. U/M: seturi

4.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă.

4.5. Se utilizează la declararea câstigurilor/pierderilor realizate de persoanele fizice din tranzactii cu titlurile de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

4.6. Se întocmeste în două exemplare de intermediari, societătile de administrare a investitiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti plătitori de venit, după caz.

4.7. Circulă: -originalul pe suport magnetic sau optic, însotit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit.

4.8. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” (formularul 250)

5.1. Codul: 14.13.02.13/a

5.2. Format: A4/t1

5.3. Caracteristicile de tipărire:- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5.4. Se difuzează gratuit.

5.5. Se utilizează la calculul, pe fiecare sursă de venit, a impozitului pe venitul/câstigul net anual impozabil din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor, activităti agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat.

5.6. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

5.7. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

5.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

6. Denumirea: “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice” (formularul 251)

6.1. Codul: 14.13.02.13/5a

6.2. Format: A4/t1

6.3. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

6.4. Se difuzează gratuit.

6.5. Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse si categorii de venit si la acordarea creditului fiscal extern.

6.6. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal.

6.7. Circulă: - un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal;

- un exemplar la contribuabil.

6.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.