MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 103/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 februarie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

88. - Hotărâre privind aprobarea acordării subventiei unitare pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.080. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

1.081. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

60. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitătilor actuale de dezvoltare economică a României si al stimulării mediului de afaceri, prin înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii,

având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveste reducerea numărului de operatori activi pe piată, înăsprirea conditiilor de creditare în general, cresterea dificultătilor si riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tinerii întreprinzători,

pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii somajului si asigurării unor conditii mai bune pentru participarea tinerilor la viata economică si socială,

considerând că situatia economică este una exceptională si se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze întreprinzătorii tineri, în cadrul unui program social de interes public,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) si (5) referitoare la protectia tinerilor si ale art. 135 alin. (2) din Constitutia României, republicată, referitoare la rolul statului în stimularea economiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lansează Programul pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumit în continuare programul.


(2) Prin program se acordă facilităti pentru microîntreprinderile nou-înfiintate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăsoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăti cu răspundere limitată.

Art. 2. - (1) în întelesul prezentei ordonante de urgentă, întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are capacitate juridică deplină de exercitiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniti cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societătii cu răspundere limitată în registrul comertului;

b) anterior datei înmatriculării societătii în registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spatiul Economic European;

c) înfiintează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgentă;

d) completează o declaratie pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale, că îndeplineste conditiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odată cu cererea de înmatriculare a societătii.

(2) Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societătii cu răspundere limitată în registrul comertului conditia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilitătilor.

Art. 3. - (1) Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiintată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) este societate cu răspundere limitată care functionează pe durată nedeterminată, în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgentă;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgentă;

c) este înfiintată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanti asociati. Conditiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociati, astfel cum se prevede la art. 2;

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitătilor din economia natională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societătii următoarele: intermedieri financiare si asigurări, tranzactii imobiliare, activităti de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitătile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

(2) Calitatea de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant se obtine la data înmatriculării în registrul comertului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

(3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi apartinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însotită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată - debutant” sau abrevierea “S.R.L. - D.”.

Art. 4. - În afara obligatiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea apartinând întreprinzătorului debutant are si următoarele obligatii specifice:

a) să notifice în scris cu privire la înfiintare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.PPI.M.M. în a cărui rază de competentă îsi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidentă;

b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată si să mentină în activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitătilor prevăzute la art. 5 lit. a) si/sau b) si/sau c) până la pierderea calitătii de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant;

c) să reinvestească anual cel putin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;

d) să depună la A.I.PPI.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada înregistrării acestora la autoritătile competente, precum si un raport semestrial de progres.

Art. 5. - Microîntreprinderea apartinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităti:

a) acordarea de către A.I.PPI.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

b) garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.PPI.M.M., cu respectarea conditiilor prevăzute în normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează câstigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteste contributia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăsesc cuantumul câstigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru înregistrarea microîntreprinderii;

e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.PPI.M.M. În a cărui rază de competentă îsi are sediul social.

Art. 6. - (1) Calitatea de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

a) la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

b) la data la care oricare dintre autoritătile competente constată că societatea nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1);

c) la data la care activitatea microîntreprinderii apartinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declansată procedura de insolventă;

d) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neîndeplinite;

e) la data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligatia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârsitul lunii următoare, oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

(2) În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calitătii de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligatia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) în situatia cesionării părtilor sociale de către întreprinzătorul debutant, acordarea facilitătilor continuă dacă cesionarul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 si depune declaratia pe propria răspundere ia A.I.P.P.I.M.M. În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilitătile se consideră necuvenite si se recuperează conform procedurilor stabilite.

(2) în situatia în care microîntreprinderea apartinând întreprinzătorului debutant este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilitătilor continuă în aceleasi conditii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 si persoana juridică rezultată îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comertului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilitătile se consideră necuvenite si se recuperează.

(3) Facilitătile se recuperează si în cazul în care cifra de afaceri însumată a persoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăseste echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.

Art. 8. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile pentru alocatia financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a).

(2) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare si de legislatia natională în domeniu.

Art. 9. - (1) Facilitătile acordate prin program se consideră acordate necuvenit si se recuperează potrivit legii în următoarele situatii:

a) când calitatea de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută în conditiile art. 6 lit. b) si c);

b) când microîntreprinderea apartinând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligatiile prevăzute la art. 4 lit. b) si c);

c) când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociatii acestuia a săvârsit, în scopul de a beneficia de facilitătile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) când a fost executată garantia acordată potrivit art. 5 lit. b).

(2) Sumele care rezultă din recuperarea facilitătilor acordate prin program, cu exceptia sumelor rezultate din executarea garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), se efectuează de către A.I.P.P.I.M.M. În termen de 30 de zile de la data pierderii calitătii de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant.

Art. 10. - (1) înscrisurile întocmite de A.I.P.P.I.M.M. prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda natională constituie titluri de creantă si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Creantele individualizate în aceste titluri au regimul creantelor fiscale.

(2) în termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creantă se comunică debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creantă, în contul indicat în cuprinsul acestuia.

(3) Titlurile de creantă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidente după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creantă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(4) Titlurile de creantă se pot contesta la organul emitent, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Titlul de creantă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadentei.

Art. 11. - Pentru neplata la scadentă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuti la art. 5 datorează obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 12. - Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculează de către A.I.P.P.I.M.M. de la data scadentei si până la data comunicării către organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii si până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.

Art. 13. - Stingerea creantelor principale si accesorii individualizate în titlurile de creantă prevăzute la art. 10 alin. (2) si art. 11 se efectuează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 14. - (1) în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, înscrierea la masa credală pentru creantele prevăzute la art. 10 alin. (2) si art. 11 netransmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în conditiile art. 10 alin. (3) se efectuează de A.I.P.P.I.M.M.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, înscrierea la masa credală pentru creantele prevăzute la art. 10 alin. (2) si art. 11 transmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în conditiile art. 10 alin. (3) se efectuează de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.

Art. 15. - Sumele încasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat si se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 16. - (1) în măsura în care prevederile prezentei ordonante de urgentă nu dispun altfel, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) A.I.P.P.I.M.M. are obligatia de a monitoriza si a controla aplicarea prezentei ordonante de urgentă, precum si de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfăsurarea si efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 martie.

Art. 17. - În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va elabora si supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării subventiei unitare pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, aprobată prin Legea nr. 99/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea subventiei unitare pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare, la nivelul de 470 lei/tonă de deseuri si subproduse plumboase reciclate.

Art. 2. - (1) Cheltuielile de ecologizare pentru anul 2011 se suportă din sumele alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Sumele alocate cu titlu de subventie mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 88.

 

ANEXĂ

SUBVENTIE

acordată pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2011

 

Denumirea produsului

Subventie unitară

(lei/t)

Subventie totală (mii lei)

Deseuri si subproduse plumboase reciclate

470

17.700

TOTAL:

470

17.700


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 114 alin. (21)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 se utilizează pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, începând cu obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare si de plată până la 25 februarie 2011.

Art. III. - (1) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plată până la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe venitul din salarii aferent activitătii sediilor secundare, se efectuează de către contribuabil la unitatea de trezorerie si contabilitate publică la care acesta este arondat. Pe documentul de plată contribuabilul va înscrie în mod obligatoriu codul de identificare fiscală si denumirea sa.

(2) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozit pe veniturile din salarii datorat de salariatii care îsi desfăsoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se efectuează potrivit prevederilor alin. (1).

Art. IV. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 1.080.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temeiul legal

1

Impozit pe venitul din salarii

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

2

Impozit pe veniturile din pensii

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

3

Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

Art. III alin. (1)si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare

4

Impozit pe veniturile rezultate din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil

Art. III alin. (1)si (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare

5

Impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

Art. 52, 521 sj 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

6

Plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

7

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6

Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

8

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

Art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

9

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6

Art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

10

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

11

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Art. 1121 sj 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

12

Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică

Art. 52, 93 si 112™ din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

13

Impozit la titeiul din productia internă

Art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

14

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Art. 52, 521 sj 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

15

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

Art. 52, 521 sj 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

16

Impozit pe veniturile obtinute din vânzarea bunurilor în regim de consignatie si din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

Art. 52, 521 sj 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

17

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

18

Impozit pe veniturile din dobânzi

Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

19

Impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

Art. 67 alin. (3) lit. b) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

20

Impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

21

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

22

Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

23

Impozitul pe veniturile din activităti agricole

Art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

24

Impozit pe veniturile din alte surse

Art. 78, 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

25

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti - persoane fizice

Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

26

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti - persoane juridice

Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

27

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare

28

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temeiul legal

1

Contributia individuală de asigurări sociale retinută de la asigurati

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare

2

Contributia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare

3

Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru someri

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată

4

Contributia de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare

5

Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 346/2002, republicată

6

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate retinută de la asigurati

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

7

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

8

Contributia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

9

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăsesc plafonul prevăzut de lege

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

10

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

11

Contributia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinireavârstei de 2ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau se află în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

12

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

13

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorată de persoanele aflate în somaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare

14

Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare

15

Contributia individuală de asigurări pentru somaj retinută de la asigurati

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

16

Contributia de asigurări pentru somaj datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

17

Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare

18

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

19

Contributia individuală de sănătate datorată pentru persoanele cetăteni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum si pentru persoanele cetăteni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii si sunt cazati în centrele special amenajate, potrivit legii

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

20

Contributia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute ia art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

21

Contributia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

22

Contributia individuală de sănătate datorată pentru persoanele cetăteni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

23

Contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

24

Contributia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială

Art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare

25

Contributia individuală de asigurări pentru somaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială

Art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

Având în vedere dispozitiile art. 1563 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

pentru a se asigura informatiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”, cod 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....”, cod 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul si continutul formularului (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....”, cod 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Formularele prevăzute la art. 1-3 se completează si se depun conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Procedura de gestionare a formularelor (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”, (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” si (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se utilizează începând cu declaratiile aferente anului 2010, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 1.081.

 


ANEXELE Nr. 1*), 2 si 3

 

DECLARATIE

informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”

 

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul ....” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei.

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul ....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....” se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului “Declaratie informativă

privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul ....” se obtine prin folosirea programului de asistentă.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA”

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea “Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

“Denumire/Nume, Prenume” - se înscriu denumirea/ numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

“Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

“Domiciliul fiscal” - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Sectiunea “Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei.

Sectiunea “Livrări de bunuri si prestări de servicii către:”

Rândul 1 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....”

 

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul ....” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei.

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” se depune ia organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.

Formularul “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul ....” se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul ....” se obtine prin folosirea programului de asistentă.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile neînreqistrate în scopuri de TVA”

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Sectiunea “Date de identificare a împuternicitului”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

“Denumire/Nume, Prenume” - se înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA.

“Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite.

“Domiciliul fiscal” - se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat.

“Nr. act împuternicire” si “Data” - se înscriu datele privind numărul si data actului de împuternicire.

Sectiunea “Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei.

Sectiunea “Livrări de bunuri si prestări de servicii către:”

Rândul 1 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Sectiunea “Achizitii de la:”

Rândul 1 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achizitii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achizitiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achizitii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - coloana “TVA” nu se completează.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....”

 

Formularul “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ....” se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA,

potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport international de persoane.

Formularul “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.

Formularul “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ....” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al formularului “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ....” se obtine prin folosirea programului de asistentă.

Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele “Serie licentă de transport” si “Număr licentă de transport” se completează cu seria si, respectiv, numărul licentei de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română - ARR.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”:

- “Denumire/Nume si Prenume” - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- “Cod de identificare fiscală” - codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;

- “Domiciliul fiscal” - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Sectiunea “Date de identificare a reprezentantului fiscal” Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.


“Denumirea/Nume, Prenume” - se înscriu denumirea/ numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

“Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

“Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Sectiunea “Venituri din vânzarea biletelor”

Se completează cu suma totală a veniturilor obtinute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de gestiune a formularelor (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”, (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul......” si (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul.....”

 

1. Depunerea declaratiilor informative

Declaratiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declaratiilor informative

Pentru fiecare declaratie informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente în Registrul contribuabililor.

3. Prelucrarea declaratiilor informative

3.1. Prelucrarea declaratiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei.

3.2. În vederea prelucrării declaratiei informative se creează o bază de date “Declaratii informative TVA”, care cuprinde 3 sectiuni:

a) declaratii informative depuse de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu cifra de afaceri mai mică de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei;

b) declaratii informative depuse de persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, cu cifra de afaceri mai mică de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei;

c) declaratii informative privind veniturile obtinute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informatiile din declaratiile informative se preiau, până la data de 15 martie, în sectiunea corespunzătoare din baza de date “Declaratii informative TVA”.

3.4. După prelucrare, declaratiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informatiilor din declaratiile informative

4.1. Până la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date “Declaratii informative TVA”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea datelor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date “Declaratii informative TVA” Directiei generale de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale Administrare Fiscală si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

4.3. Directia generală de tehnologia informatiei efectuează prelucrările solicitate si pune la dispozitia Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finantelor Publice datele primite de la organele fiscale teritoriale.

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: (392 A) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul ....”

1.1. Cod: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii efectuate în anul de raportare.

1.7. Se întocmeste de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al acesteia în două exemplare.

1.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

1.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392 B) “Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitii efectuate în anul ....”

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si achizitiilor efectuate în anul de raportare.

2.7. Se întocmeste de către persoana impozabilă sau de împuternicitul acesteia în două exemplare.

2.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

2.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.


3. Denumire: (393) “Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul......”

3.1. Cod: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

3.5. Se difuzează gratuit.

3.6. Se utilizează la declararea veniturilor obtinute, în anul de raportare, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

3.7. Se întocmeste de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al acesteia în două exemplare.

3.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

3.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.108/2006,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 ianuarie 2011, prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - SA,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă transferul portofoliului de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A. aferent următoarelor clase:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

2. Asigurări de sănătate;

3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare);

8. Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale;

13. Asigurări de răspundere civilă generală;

15. Asigurări de garantii;

16. Asigurări de pierderi financiare;

18. Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absentelor de la domiciliu sau de la locul de resedintă permanentă, respectiv totalitatea contractelor de asigurări generale emise de Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. până la data de 31 iulie 2010 inclusiv si care au fost în vigoare la data încheierii Procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 28 decembrie 2010, respectiv 649 de contracte de asigurări generale.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 60.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.