MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 107/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 februarie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

84. - Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum national, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

89. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

91. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul migratiei si azilului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 15 octombrie 2010

 

Protocol de colaborare în domeniul migratiei si azilului între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 

92. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice a lucrării de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”

 

93. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

94. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Drăgăsani

 

756. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentuf (CE) nr. 307/2008 si de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 423/1996


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea si promovarea legislatiei în domeniul autorizării artificierilor si pirotehnicienilor si prestarea liberă a acestor servicii specifice cu explozivi de uz civil si articole pirotehnice în cadrul pietei interne,

tinând cont de obligatiile asumate de România la momentul aderării la Uniunea Europeană si având în vedere prevederile tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat ai Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum si prevederile de instituire a Comunitătilor Europene referitoare la actele adoptate de Comisie si de Consiliu si la modalitătile de aplicare a acestora în sistemul de drept national,

întrucât prezentul proiect face parte dintr-un demers complex de asigurare a compatibilitătii legislatiei nationale sectoriale cu cerintele Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, al cărei termen de transpunere a expirat încă din data de 28 decembrie 2009, iar aceasta se consideră transpusă total doar după modificarea actelor normative sectoriale în acord cu dispozitiile sale,

văzând importanta strategică si impactul economic si social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

în scopul reglementării acelor situatii care ar împiedica buna implementare a cadrului normativ european în ceea ce priveste libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri si pirotehnicieni, ceea ce ar crea, în cazul României, probleme în asigurarea unui mediu concurential - în care se aplică aceleasi reguli atât la nivel european, cât si la nivelul fiecărui stat membru în parte -, probleme care sunt de natură a afecta atât prestatorii de servicii în domeniu, cât si pe clientii acestora, este absolut necesară modificarea si promovarea actualului cadru legislativ national reglementatele Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive, republicată, cu maximă urgentă, sub aspectul libertătii de stabilire a prestatorilor de servicii si al libertătii de a furniza servicii în România.

Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgentă a acestor măsuri conduce la prejudicii importante pentru România prin declansarea procedurii de infringement si aplicarea de sanctiuni pecuniare, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, cu consecinte grave asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aspectele mentionate mai sus, referitoare la asigurarea mediului concurential si la libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri si pirotehnicieni, vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 12b/199b privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 ianuarie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Introducerea pe piată a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice este admisă numai în conditiile în care acestea respectă cerintele esentiale aplicabile lor, stabilite de legislatia în vigoare ce urmăreste să asigure un înalt nivel de protectie a sănătătii umane si sigurantei publice, protectia si siguranta consumatorilor, precum si protectia mediului.

(2) La introducerea pe piată aexplozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Persoanele fizice nu au dreptul să detină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calitătii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezintă o persoană juridică autorizată si înregistrată conform prevederilor legale.

(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), articolele pirotehnice din categoriile 1 si P1 pot fi detinute si utilizate de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, iar articolele pirotehnice pot fi puse la dispozitia persoanelor care au vârsta peste 15 ani si care urmează un curs de formare în învătământul de specialitate.”

3. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Conditiile si cerintele pentru autorizarea calitătii de artificier si de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”


4. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 30. - Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligatia ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice si instructiunile producătorului.”

5. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 31. - (1) Articolelepirotehnice trebuie să aibă inscriptionate în limba română categoria din care fac parte, instructiunile de folosire, termenul de garantie, precum si pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

(2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligatia ca, la solicitarea justificată a autoritătii de supraveghere a pietei, să furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerintele esentiale de securitate.”

6. Articolul 32 se abrogă.

7. La articolul 33, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Spatiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja înafara imobilelor cu destinatia de locuit, în conditiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28.”

8. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.

9. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Se interzic confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operatiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.”

10. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situatii:

a) între orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local, national sau international, înbaza aprobării autoritătilor locale;

b) la o distantă mai mică de 50 m de constructiile de locuinte cu până la 4 niveluri si la mai putin de 100 m fată de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distantă mai mică de 500 m de instalatiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze;

d) la o distantă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanse sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si în spatii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distantă mai mică de 500 m de păduri.

(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 este permisă numai în conditiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situatii de urgentă judetean sau, după caz, al municipiului Bucuresti siavizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.”

11. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Comercializarea materiilor explozive se face numai după înscrierea acestora în registrul prevăzut la art. 25 alin. (2) de către operatorii economici autorizati implicati.”

12. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

“Art. 361. - Conditiile în care persoanele fizice si juridice având cetătenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori care sunt stabilite într-unui sau mai multe dintre aceste state, în întelesul Ordonantei de urgentă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, pot să presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 28.”

13. La articolul 38 alineatul (1), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) si (2), art. 26, 28 si art. 29 alin. (2) si (4), cu amendă de la LOOOlei la 2.500 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 35, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;”.

14. La articolul 38, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sanctiunile contraventionale cu amendă pot fi aplicate si persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%.”

15. Articolul 43 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta ordonantă a fost adoptată cu respectarea obligatiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L217 din 5 august 1998.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si Internelor,

Constantin-Traiah Igas

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afacei

Károly Borbély,

secretar de stat Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 9.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind retransmiterea unor sectoare de drum national, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (2) si art. 221 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă retransmiterea unor sectoare de drum national, situate în intravilanul unor municipii, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în administrarea autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum national prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drum ce urmează a fi date în administrare, potrivit art. 1, îsi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 84.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drum national situate în intravilanul unor municipii, ce urmează a fi retransmise din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr. crt.

Indicativul si pozitiile kilometrice ale sectorului

de drum care se retransmite

Persoana juridică de la care se retransmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se retransmite sectorul de drum

Lungimea totală (km)

Nr. MFP

1.

DN15 km 6+050-11+600

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii

L=5,55

12184 (partial)

2.

DN24D km 0+000-1+000

Consiliul Local al Municipiului Bârlad

L=1,0

154471 (partial)

3.

DN58B km 2+200-5+200

Consiliul Local al Municipiului Resita

L = 3,0

12240 (partial)

4.

DN58 km 39+140-44+000

Consiliul Local al Municipiului Resita

L = 4,86

12238 (partial)

5.

DN13E km 28+365-30+332

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

L= 1,957

150360 (partial)

6.

DN12A km 0+000-0+200

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

L = 0,2

12175 (partial)

7.

DN13A km 127+500-127+950

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

L=0,45

12179 (partial)

8.

DN1 km 406+950-^12+000

Consiliul Local al Municipiului Aiud

L=5,05

12143 (partial)

9.

DN18B km 0+000-3+226

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

L = 3,226

153842 (partial)

10.

DN6 km 450+000-455+340

Consiliul Local al Municipiului Caransebes

L=5,34

12165 (partial)

11.

DN68 km 0+000-3+500

Consiliul Local al Municipiului Caransebes

L = 3,5

12258 (partial)

12.

DN58 km 0+000-0+500

Consiliul Local al Municipiului Caransebes

L = 0,5

12238 (partial)

13.

Variantă trafic greu intravilan municipiul Oltenita km 0+000-2+500

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L = 2,5

154960

14.

DN12C km 0+000^+950

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni

L = 4,95

12177 (partial)

15.

DN12C km 24+000-26+900

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni

L = 2,9

12177 (partial)

16.

DN13B km 47+792-51+045

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni

L = 3,253

12180 (partial)

17.

DN17 km 59+292-64+500

Consiliul Local al Municipiului Bistrita

L=5,21

12190 (partial)

18.

DN1 km 444+650-446+111

Consiliul Local al Municipiului Turda

L= 1,461

12143 (partial)

19.

DN1 km 447+-120-450+-000

Consiliul Local al Municipiului Turda

L = 2,88

12143 (partial)

20.

DN15 km 0+000-2+300

Consiliul Local al Municipiului Turda

L = 2,3

12184 (partial)

21.

DN75 km 160+870-161+270

Consiliul Local al Municipiului Turda

L = 0,4

12271 (partial)

22.

DN11 km 125+100-132+500

Consiliul Local al Municipiului Onesti

L = 7,4

12171 (partial)

23.

DN11A km 0+000-6+700

Consiliul Local al Municipiului Onesti

L = 6,7

12172 (partial)

24.

DN12A km 114+600-115+530

Consiliul Local al Municipiului Onesti

L=0,93

12175 (partial)

25.

DN1N km 4+390-7+590

Consiliul Local al Municipiului Cluj

L = 3,2

153314

26.

DN57 km 0+000-4+-093

Consiliul Local al Municipiului Orsova

L = 4,093

12235 (partial)

27.

DN68B km 0+000-3+300

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

L = 3,3

153204

28.

Variantă trafic greu intravilan Cluj km 0+000-3+000

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

L = 3,0

153177

29.

DN Variantă de ocolire a municipiului Bistrita km 0+000-7+020

Consiliul Local al Municipiului Bistrita

L=7,02

153175

30.

DN6 km 494+800-500+400

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

L = 5,51

12165 (partial)

31.

DN68A km 0+000-2+900

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

L = 2,9

12259 (partial)

32.

DN6 km 334+800-343+200

Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin

L = 8,4

12165 (partial)

33.

Centura Piatra-Neamt km 1+056-5+046

Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt

L=3,99

147584

34.

Varianta ocolitoare Constanta km 0+000-6+000

Consiliul Local al Municipiului Constanta

L = 6,0

147585

35.

DN31A km 0+000-2+700

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L = 2,7

147579

36.

DN41A km 0+000-0+570

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L=0,57

147580

37.

DN3D km 0+000-5+600

Consiliul Local al Municipiului Călărasi

L = 5,6

147581

38.

Centura Fetesti km 0+000-3+400

Consiliul Local al Municipiului Fetesti

L = 3,4

147586

39.

Centura Călărasi km 0+000^+000

Consiliul Local al Municipiului Călărasi

L = 4,0

147587

40.

DN18A km 0+000-1+200

Consiliul Local al Municipiului Borsa

L=1t2

147582

41.

DN22G km 0+000-3+950

Consiliul Local al Municipiului Tulcea

L=3,95

147566

42.

DN4 km 60+350-66+396

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L = 6,046

12161 (partial)

43.

DN31 km 59+200-60+420

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L = 1,22

12221 (partial)

44.

DN41 km 0+000-0+300

Consiliul Local al Municipiului Oltenita

L = 0,3

12224 (partial)

45.

DN28A km 23+448-26+468

Consiliul Local al Municipiului Pascani

L=3,02

12214 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2005 privind înfiintarea si functionarea Punctului National de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru întreprinderi Multinationale si al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, pentru anul 2010, în sumă de 3.400 euro.


Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri aprobat pentru anul 2011, prin bugetul Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 89.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul migratiei si azilului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 15 octombrie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul migratiei si azilului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 15 octombrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 91.

 

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul migratiei si azilului între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta gestionării eficiente a problemelor din domeniul migratiei si azilului,

în dorinta de a dezvolta o colaborare cât mai amplă, tinând cont de mecanismele de cooperare existente,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În conformitate cu legislatiile statelor părtilor si cu obligatiile asumate prin instrumente internationale de către statele lor, părtile promovează cooperarea în domeniul migratiei si azilului.

 

ARTICOLUL 2

 

În baza prezentului protocol, părtile îsi vor acorda asistentă reciprocă si vor coopera în domeniul migratiei si azilului, în special prin:

A. În domeniul migratiei

a) informare reciprocă cu privire la cadrul legislativ care reglementează domeniul migratiei legale si ilegale;

b) schimb de experientă privind procedura de eliberare a diferitelor tipuri de documente care dau dreptul la intrare si sedere;

c) schimb de date si informatii, precum si de experientă în ceea ce priveste cadrul legislativ referitor la admiterea intrării, reglementarea dreptului de sedere si îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statelor părtilor;

d) schimb de experientă privind activitatea de prevenire si combatere a sederii ilegale a străinilor;

e) expertiză în ceea ce priveste crearea unor proceduri uniforme de aplicare a cadrului legal în domeniu;

f) schimb de experientă privind bunele practici pentru combaterea fenomenului căsătoriei de convenientă; elaborarea unor proceduri eficiente si armonizate cu procedurile europene în ceea ce priveste returnarea străinilor;

g) schimb de experientă referitor la organizarea si functionarea centrelor de cazare;

h) cooperare în domeniul schimbului de date si informatii statistice privind străinii depistati cu sedere ilegală pe teritoriul statelor părtilor;

i) realizarea unor studii, analize si prognoze referitoare la migratia străinilor pe teritoriul statelor părtilor;

j) initierea unor proiecte comune în vederea întăririi capacitătilor de gestionare a proceselor migrationale, de prevenire si combatere a migratiei ilegale.

B. În domeniul azilului si integrării sociale:

a) schimb de experientă privind aplicarea conceptelor si principiilor de bază prevăzute de instrumentele internationale cu incidentă în domeniul azilului si integrării sociale;

b) acordare de asistentă în vederea modificării si completării cadrului legal în domeniul azilului si integrării sociale, în scopul armonizării acestuia cu standardele impuse de acquis-ul comunitar în materie;

c) schimb de experientă în ceea ce priveste identificarea, colectarea si utilizarea informatiilor din tările de origine ale solicitantilor de azil;

d) transfer de expertiză către partea moldoveana în ceea ce priveste bunele practici în procedura de azil;

e) schimb de experientă privind modalitatea de organizare si functionare a centrelor de primire si cazare a solicitantilor de azil si a persoanelor cărora Ie-a fost acordată o formă de protectie;

f) schimb de experientă privind cooperarea cu diferiti parteneri nationali si internationali în domeniul azilului si integrării sociale, în special cu organizatiile neguvernamentale;

g) participare, pe bază de reciprocitate, la seminare si forme de pregătire de specialitate;

h) colaborare în cadrul unor viitoare proiecte cu finantare comunitară, în domeniul azilului si integrării sociale.

C. În domeniul informatic (pe linie de azil - imigratie): Partea română, prin autoritătile competente desemnate, acordă sprijin si asistentă tehnică partenerilor din Republica Moldova în scopul înfiintării unui sistem informatic de stocare si prelucrare a datelor din domeniul azilului, sprijinul urmând să se concretizeze în următoarele activităti:

a) analiza resurselor umane si materiale disponibile (hard, soft si infrastructură de comunicatii);

b) identificarea categoriilor de informatii a căror gestionare automată este oportună, în conformitate cu legislatia existentă;

c) fundamentarea unei politici de securitate adecvate;

d) proiectarea fluxurilor informationale, identificarea intrărilor si a iesirilor din sistem;

e) proiectarea structurii bazei de date;

f) transferul experientei în ceea ce priveste dezvoltarea, implementarea si administrarea unui sistem informatic de management al străinilor.

 

ARTICOLUL 3

 

1. În scopul realizării obiectivelor prezentului protocol, părtile vor desemna următoarele autorităti competente, care vor coopera direct:

- pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România:

- Oficiul Român pentru Imigrări;

- Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

- Inspectoratul General al Politiei Române;

- pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova:

- Biroul Migratie si Azil.

2. Pentru asigurarea unei legături nemijlocite, autoritătile competente vor desemna o persoană de contact, ale cărei coordonate, respectiv nume, prenume, functie, telefon, fax, adresă, adresă de e-mail, si le vor comunica reciproc, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. Orice modificare intervenită în legătură cu persoanele de contact sau cu autoritătile competente va fi notificată fără întârziere, în scris, autoritătilor competente ale celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Informatiile transmise în cursul aplicării prezentului protocol pot fi comunicate unei terte părti numai cu consimtământul autoritătii competente care a furnizat informatia. O astfel de informatie poate fi folosită numai pentru scopul în care a fost solicitată si furnizată.

2. În cursul aplicării prezentului protocol, nu vor fi prelucrate date cu caracter personal.

 

ARTICOLUL 5

 

Costurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentului protocol vor fi suportate de către părti pe bază de reciprocitate. Dacă părtile nu convin altfel, cheltuielile privind manifestările si întâlnirile ce se vor organiza în baza prezentului protocol vor fi suportate de către gazdă, cu exceptia costurilor pentru transportul international si cazare.

 

ARTICOLUL 6

 

Prevederile prezentului protocol nu afectează drepturile si obligatiile părtilor ce decurg din alte tratate internationale la care acestea sau statele lor sunt părti.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul protocol se încheie pe durată nedeterminată.

2. Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părti a procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

3. Părtile, de comun acord, pot conveni modificarea sau completarea dispozitiilor prezentului protocol, prin încheierea unor protocoale separate. Modificările sau completările intră în vigoare conform procedurii prevăzute la alin. 2.

4. Oricare dintre părti poate denunta prezentul protocol printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părti pe cale diplomatică. Denuntarea produce efecte după 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte.

Semnat la Chisinău la 15 octombrie 2010, în două exemplare originale.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Constantin-Traian Igas,

ministrul administratiei si internelor

Pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Victor Catan,

ministrul afacerilor externe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice a lucrării de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice a lucrării de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbély Károly,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice a lucrării de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”

 

Presedinte:

Eugen Curteanu

secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului,director general, Directia generală resurse minerale,

Membri:

Mihai Sorin Găman

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Ion Cupă

director general, Directia Generală a Finantelor Publice Gorj, Ministerul Finantelor Publice

 

Ion Călinoiu

presedintele Consiliului Judetean Gorj

 

Victor Anca

arhitect-sef al judetului Gorj

 

Marius Mănescu

director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Gorj

 

Dorin Filip

primarul orasului Rovinari, judetul Gorj

 

Constantin Pârvulescu

primarul comunei Fărcăsesti, judetul Gorj

 

Vasile Vlăduleanu

primarul comunei Bâlteni, judetul Gorj

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

1.

Municipiul lasi, judetul lasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 776. nr. M.F. = 106.841 – partial

Pavilionul A:

- suprafata construită = 197 m2

- valoarea contabilă = 78.219,28 lei

Pavilionul Bl:

- suprafata construită = 123 m2

- valoarea contabilă = 4.452,49 lei

Pavilionul M2:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 1.444,05 lei

2.

Municipiul lasi, judetul Iasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 398, nr. M.F. = 106.842 – partial

Pavilionul V:

- suprafata construită = 184 m2

- valoarea contabilă = 77.167,56 lei

Pavilionul T4:

- suprafata construită = 598 m2

- valoarea contabilă = 40.914,70 lei

3.

Municipiul lasi, judetul Iasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 684, nr. M.F. = 106.843 – partial

Pavilionul X4:

- suprafata construită = 103 m2

- valoarea contabilă = 236,42 lei

4.

Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 403, nr. M.F. = 106.665 - partial Pavilionul J:

- suprafata construită = 648 m2

- valoarea contabilă = 2.887,96 lei

5.

Municipiul Galati, judetul Galati

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 530, nr. M.F. = 107.033 – partial

Pavilionul J:

- suprafata construită = 314 m2

- valoarea contabilă = 17.694,20 lei

6.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 890, nr. M.F. = 103.570 – partial

Pavilionul K:

- suprafata construită = 43 m2

- valoarea contabilă = 363,80 lei

7.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1099. nr. M.F. = 106.812 – oartial

Pavilionul M10:

- suprafata construită = 252 m2

- valoarea contabilă = 332,50 lei

Pavilionul M11:

- suprafata construită = 252 m2

- valoarea contabilă = 332,50 lei

8.

Satul Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 888, nr. M.F. = 107.136 - partial împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton:

- lungimea construită = 6.120 m

- valoarea contabilă = 1.642.360,20 lei

9.

Satul Muntenii de Jos, judetul Vaslui

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1563, nr. M.F. = 106.902 - partial

Retea aeriană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 300 m

- valoarea contabilă = 8.201,61 lei

10.

Municipiul Brăila, judetul Brăila

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 307, nr. M.F. = 107.055 – partial

Pavilionul L7:

- suprafata construită -4m2

- valoarea contabilă = 1.944,60 lei

Pavilionul M18:

- suprafata construită = 53 m2

- valoarea contabilă = 11.212,50 lei

Pavilionul M23:

- suprafata construită = 101 m2

- valoarea contabilă = 6.627,20 lei

Pavilionul W2:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 964,50 lei

11.

Satul Lacu Sărat, judetul Brăila

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 964. nr. M.F. = 107.023 – oartial

Pavilionul E:

- suprafata construită = 477 m2

- valoarea contabilă = 9.147,40 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 47 m2

- valoarea contabilă = 2.613,50 lei împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton:

- lungimea construită = 90 m

- valoarea contabilă = 167,24 lei

12.

Municipiul Beius, judetul Bihor

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 953, nr. M.F. = 106.638 – partial

Pavilionul U2:

- suprafata construită = 9 m2

- valoarea contabilă = 116,52 lei

Pavilionul Y9:

- suprafata construită = 93,50 m2

- valoarea contabilă = 538,91 lei

Pavilionul U5:

- suprafata construită = 12,7 m2

- valoarea contabilă = 262,17 lei

Pavilionul U6:

- suprafata construită = 23,6 m2

- valoarea contabilă = 10.832,52 lei

Pavilionul U3:

- suprafata construită = 14 m2

- valoarea contabilă = 14,57 lei

Pavilionul T4:

- suprafata construită = 2,25 m2

- valoarea contabilă = 29,13 lei

Pavilionul T3:

- suprafata construită = 2,25 m2

- valoarea contabilă = 29,13 lei împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton:

- lungimea construită = 750 m

- valoarea contabilă = 1.095 lei

Retea aeriană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 900 m

- valoarea contabilă = 1.314 lei Drumuri si alei cu macadam:

- suprafată construită = 1.500 m2

- valoarea contabilă = 2.190 lei

13.

Localitatea Curtisoara,

judetul Gorj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 852, nr. M.F. = 103.882 - partial

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 91 m2

- valoarea contabilă = 7 lei

14.

Orasul Lipova, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 853, nr. M.F. = 103.511-partial

Pavilionul 11:

- suprafata construită = 107,48 m2

- valoarea contabilă = 1,80 lei

Pavilionul 12:

- suprafata construită = 86,75 m2

- valoarea contabilă = 4 lei

Pavilionul 13:

- suprafata construită = 26,78 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

Pavilionul J1:

- suprafata construită = 81,60 m2

- valoarea contabilă = 2,50 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 63,58 m2

- valoarea contabilă = 2,50 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 63,58 m2

- valoarea contabilă = 2,50 lei

Pavilionul T3:

- suprafata construită = 63,57 m2

- valoarea contabilă = 2,50 lei

Pavilionul T4:

- suprafata construită = 63,58 m2

- valoarea contabilă = 2,50 lei

Pavilionul N1:

- suprafata construită = 88,60 m2

- valoarea contabilă = 4,80 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 38,50 m2

- valoarea contabilă = 4 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 38,5 m2

- valoarea contabilă = 4 lei

15.

Orasul Murfatlar,

judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 458, nr. M.F. = 107.060 - partial

Pavilionul C1:

- suprafata construită = 14 m2

- valoarea contabilă = 1.890,18 lei

Pavilionul R4:

- suprafata construită = 13 m2

- valoarea contabilă = 1.167 lei

Pavilionul R5:

- suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 1.198 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită = 114 m2

- valoarea contabilă = 8.751 lei

Retea canalizare:

- lungimea construită = 965 m

- valoarea contabilă = 15.700 lei

16.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3035, nr. M.F. = 106.965 - partial

Retea aeriană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 240 m

- valoarea contabilă = 515,30 lei

17.

Municipiul Brăila, judetul Brăila

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 642. nr. M.F. = 107.020 – prtial

Pavilionul H2:

- suprafata construită = 303 m2

- valoarea contabilă = 17.518,80 lei

Pavilionul H5:

- suprafata construită = 303 m2

- valoarea contabilă = 17.518,80 lei

18.

Comuna Borcea, judetul Călărasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 727. nr. M.F. = 103.689 – prtial

Pavilionul C10:

- suprafata construită = 427 m2

- valoarea contabilă = 74.789 lei

Pavilionul C11:

- suprafata construită = 427 m2

- valoarea contabilă = 74.789 lei

Pavilionul C12:

- suprafata construită = 427 m2

- valoarea contabilă = 74.789 lei

19.

Localitatea Moldovita, judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 529, nr. M.F. = 103.534 – partial

Pavilionul E:

- suprafata construită = 91 m2

- valoarea contabilă = 77,10 lei

Retea de energie electrică pe stâlpi de lemn:

- lungimea construită = 150 m

- valoarea contabilă = 22,50 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificarea ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, precum si datele de identificare

 

Nr. MFP

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

152.264

68-01

Ministerul Administratiei si Internelor - Directia generală anticoruptie

Cod de clasificare 8.29.09

Sos. Oltenitei nr. 390A, sectorul 4, municipiul Bucuresti

10.555.274,54 lei

153.864

68-02

Ministerul Administratiei si Internelor - Directia generală anticoruptie

Cod de clasificare 8.29.10

Bd. N. Grigorescu nr. 12A, sectorul 3, municipiul Bucuresti

647.647,05 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Drăgăsani

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale inspectie, supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 400.105 din 12 ianuarie 2011,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Drăgăsani, convenită prin Licenta de concesiune nr. 3.315/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpat Agregate” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 3 februarie 2011.

Nr. 1.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 si de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - În sensul aplicării prezentului ordin, prin operator se întelege atât persoana fizică sau juridică definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, cât si detinătorul echipamentelor de refrigerare, climatizare si pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, fie că este sau nu proprietarul acestora.

Art. 2. - (1) Se desemnează Asociatia Generală a Frigotehnistilor din România ca:

a) organism de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăsoară cel putin una dintre activitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, potrivit prevederilor art. 10 din acelasi regulament;

b) organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, potrivit prevederilor art. 10 si 11 din acelasi regulament, si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

(2) Organismul desemnat la alin. (1) certifică provizoriu, până la data de 4 iulie 2011, personalul potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si ale art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008, precum si pe baza regulamentului propriu de certificare.

(3) Organismul desemnat certifică provizoriu, până la data de 4 iulie 2011, operatorii economici potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, precum si pe baza regulamentului propriu de certificare.

Art. 3. - Organismul desemnat la art. 2 trebuie să respecte prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008.

Art. 4. - Certificatele provizorii eliberate de organismul desemnat la art. 2 trebuie să respecte prevederile art. 6 alin. (3) si art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008, precum si ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008.

Art. 5. - La solicitările Ministerului Mediului si Pădurilor, organismul desemnat la art. 2 furnizează datele si informatiile disponibile referitoare la personalul si operatorii economici pentru care s-au eliberat certificate provizorii.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 756.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 423/1996 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 si nr. 237 bis din 30 septembrie 1996, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 1006, în loc de: “Lepădat P. Moise” se va citi: “Lapadat P. Moise”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.