MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 118/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 februarie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.614 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56/17. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV “Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008

 

82. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

65. - Decizie privind aprobarea suspendării, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.RL.

 

81. - Decizie privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv al Societătii Comerciale “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” -S.R.L.

 

95. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

9. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

10. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.614

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997

privind Statutul personalului didactic

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicată de Dumitru Popovici în Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 128/1997. În acest sens, arată că aceste dispozitii de lege împiedică nejustificat accesul la justitie al persoanei sanctionate disciplinar.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.208/30/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Exceptia a fost ridicată de Dumitru Popovici cu prilejul solutionării recursului formulat de Universitatea “Tibiscus” din Timisoara împotriva Sentintei civile nr. 1.199 din 16 aprilie 2009, pronuntată de Tribunalul Timis în Dosarul nr. 5.208/30/2008.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate, prevăzând că pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de învătământ superior se aplică, în caz de abatere disciplinară, măsura revocării sau suspendării, fără drept de contestatie, contravin art. 21 din Constitutie, care consacră accesul liber la justitie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, dispozitii potrivit cărora “Pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de învătământ superior se aplică, fără drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si (3)”.

În realitate, Curtea constată că autorul exceptiei are în vedere doar sintagma “fără drept de contestatie”! astfel că urmează a se pronunta doar cu privire la constitutionalitatea acestei sintagme.

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege contravine dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 123 din Legea nr. 128/1997 reglementează ipoteze diferite referitoare la modul de stabilire a sanctiunilor disciplinare în cazul personalului didactic, didactic auxiliar, al personalului de conducere, de îndrumare si de control si la modul de comunicare a acestor sanctiuni în functie de categoriile de personal didactic cărora li se adresează.

În acest context, dispozitiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 stabilesc că, în cazul persoanelor care ocupă functii de conducere eligibile în institutiile de învătământ superior, se vor aplica, fără drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si (3) din aceeasi lege, referitoare la revocarea sau suspendarea din functie. Astfel, persoana care a săvârsit abaterea disciplinară va fi supusă unei proceduri de revocare prin parcurgerea aceleiasi proceduri ca si cea necesară numirii sale în functie, respectiv prin supunere la votul secret al electorilor. De asemenea, ministrul învătământului poate suspenda din functie rectorul unei institutii de învătământ superior de stat sau particular, suspendare ce va fi supusă validării de către senatul universitar prin vot.

Ambele măsuri sunt supuse electorilor, care au dreptul de a decide păstrarea sau revocarea din functie a celui care ocupă functia de conducere, având în vedere ca numirea s-a făcut, în mod simetric, prin votul majoritătii acestora. De altfel, aceasta este o formă de manifestare a autonomiei universitare, care implică, între altele, si posibilitatea alegerii în functii de conducere a acelor persoane care pot reprezenta si realiza cel mai bine obiectivele institutiei de învătământ, asacum reiese din dispozitiile art. 92 alin. (3) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995. Pentru aceste ratiuni, decizia de revocare nu poate fi contestată, fapt ce nu are semnificatia unei încălcări a accesului liber la justitie.

Pe de altă parte însă Curtea constată că dispozitiile art. 74 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 stabilescun cadru procedural în care se aplică măsura revocării sau a suspendării, astfel încât legalitatea acestor măsuri este conditionată de respectarea acestor reguli procedurale. Astfel, se arată căPersoana aflată într-o functie de conducere poate fi revocată din functie prin procedura folosită pentru alegere, la initiativa unei treimi din numărul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie”. De asemenea, în cazul suspendării se prevede obligatia justificării temeinice în scris a măsurii, precum si obligatia senatului de a valida sau a invalida această decizie în termen de 30 de zile. Invalidarea se face dacă este întrunit votul a două treimi din numărul total al membrilor senatului universitar împotriva măsurii suspendării. În cazul validării însă se declansează procedura de alegere a noului rector. În sfârsit, legea interzice declansarea procedurii suspendării în perioada vacantelor universitare.

Eficienta juridică a acestor prevederi, care reprezintă o garantie pentru respectarea drepturilor persoanei revocate sau suspendate din functie, nu poate fi asigurată decât în măsura în care legalitatea procedurii este susceptibilă de a fi supusă controlului instantelor de judecată. Asa fiind, imposibilitatea contestării acestor proceduri, prevăzută de art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, reprezintă, din această perspectivă, o evidentă încălcare a accesului la justitie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Dumitru Popovici în Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si constată că prevederile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstitutionale în măsura în care împiedică accesul la justitie pentru încălcări de ordin procedural.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 56 din 28 ianuarie 2011

Nr. 17 din 28 ianuarie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV “Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat”

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei

administrative nr. 2.021/691/2008

 

Văzând Referatul de aprobare al Cabinetului subsecretarului de stat nr. Cs.A. 545 din 21 ianuarie 2011, având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a titlului IV “Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 si 896 bis din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 4, la articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) începând cu 1 ianuarie 2012, toti medicii care activează în acest compartiment trebuie să fie absolventi ai unui atestat în domeniul asistentei medicale de urgentă prespitalicească cu durata minimă de 6 luni, cu exceptia medicilor specialisti de medicină de urgentă si a celor cu competentă în asistenta medicală de urgentă prespitalicească obtinută în conditiile legii, începând cu data specificată, toti medicii care activează în cadrul compartimentului sunt absolventi ai cursului respectiv, nefiind posibilă angajarea unor medici care nu au absolvit cursul.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ministrul administratiei si internelor,

Cseke Attila

Constantin-Traian Igas


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010

pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere

a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei

si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport

pe căile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilităti în siguranta

circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Personalul prevăzut la alin. (1), încadrat de un operator economic, este obligat să se perfectioneze profesional la organismul de certificare a competentelor profesionale o dată la 2 ani. Operatorii economici transmit anual la organismul de certificare a competentelor profesionale necesarul de personal care urmează a fi perfectionat în acest sens.”

2. La articolul 18, alineatul (7) va avea următorul cuprins: “(7) Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la încetarea temporară a valabilitătii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), detinute de personalul în cauză, până la dobândirea abilitătilor practice specifice competentei profesionale respective.”

3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Catalogul de evaluare se întocmeste într-un singur exemplar, se semnează de către comisia de evaluare si se arhivează la organismul de certificare a competentelor profesionale.”

4. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (1) în baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competentelor profesionale generale, organismul de certificare a competentelor profesionale eliberează un certificat pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, în conformitate cu anexa nr. 1.6. Certificatul pentru confirmarea competentelor profesionale generale, are înscris pe verso competentele profesionale generale ale personalului care a sustinut si promovat evaluarea.”

5. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei are dreptul la o copie după documentul specific, stabilit prin proceduri, în care este consemnat rezultatul evaluării periodice a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei.”

6. La anexa nr. 1.2, punctele 25 si 26 vor avea următorul cuprins:

“25.

Mecanic de locomotivă5

24

10-20

1 însotire tren sau 4 ore însotire manevră/3 luni + interpretare parametrii instalatiilor de control

viteză si vigilentă echivalent a minimum 20 ore/lună din activitatea lunară a mecanicului

Individual

3 ani

26.

Mecanic ajutor de locomotivă

16

10-20

1 însotire tren sau 4 ore însotire manevră/4 luni

Individual

4 ani”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2011.

Nr. 82.


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea suspendării, la cerere, a activitătii Societătii Comerciale SET 4 COVER BROKER

ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 12 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X/21 din 6 ianuarie 2011 privind controlul efectuat ca urmare a cererii de suspendare a activitătii de broker de asigurare, pe o perioadă de 3 ani, a Societătii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Pestera Scărisoara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/5797/13.05.2009, cod unic de înregistrare 25546335/13.05.2009, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare sub nr. RBK-615/2010, reprezentată legal de domnul Enache Liviu Daniel, în calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu a deschis “Registrul personalului propriu”.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 din Normele privind registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea nu a respectat continutul si functiunea conturilor contabile prevăzute de reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. VIII “Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea a transmis cu întârziere “Situatia privind elementele de activ si pasiv” si “Situatia modificării capitalurilor proprii” aferente trimestrului III 2010 si nu a transmis raportările referitoare la “Situatia privind volumul primelor intermediate” si “Situatia veniturilor obtinute de brokerii de asigurare” aferente trimestrelor II si III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III ultimul alineat din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea nu a transmis raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor II si III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (2) si art. 9 alin. (2) din Norma privind cuantumul si termenul de plată a taxei de functionare datorate de asigurători si de brokerii de asigurare, pusă în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea nu a elaborat politici, proceduri si mecanisme proprii adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, de evaluare si gestionare a riscurilor si nu a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor persoana desemnată cu responsabilităti în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele, functia si atributiile persoanelor cu responsabilităti în aplicarea si respectarea sanctiunilor internationale.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5, 6 si 7 din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, precum si prevederile art. 9 alin. (2) din Norma privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, pusă în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 12 ianuarie 2011, aprobarea cererii Societătii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de suspendare a activitătii,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Pestera Scărisoara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/5797/13.05.2009, cod unic de înregistrare 25546335/13.05.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-615/2010, reprezentată legal de domnul Enache Liviu Daniel, în calitate de director executiv, pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale mentionate la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., prin reprezentantul său legal, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) balanta de verificare la 31 decembrie 2010, întocmită în concordantă cu prevederile reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) documente din care să reiasă că societatea nu are obligatii fată de societătile de asigurare si nu detine documente cu regim special nepredate acestora;

c) raportările privind volumul primelor intermediate si situatia veniturilor obtinute aferente trimestrelor II si III 2010 si taxa de functionare pentru trimestrele II, III si IV 2010.

Art. 4. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie încetarea activitătii ca broker de asigurare.

(2) Reluarea activitătii Societătii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 65.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv

al Societătii Comerciale “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 12 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. X/41 din 7 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Tilisca nr. 48, bl. 4, sc. B, ap. 2, judetul Sibiu, înmatriculată la registrul comertului cu numărul J32/247/12.02.2008, codul unic de înregistrare 23254598, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-469/25.03.2008, reprezentată de către doamna Cucias Ioana, în calitate de lichidator,

a constatat următoarele:

Societatea a înregistrat la oficiul registrului comertului modificări ale actului constitutiv fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv înfiintarea punctului de lucru din Cluj-Napoca, dizolvarea societătii si numirea lichidatorului, fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea a avut înregistrate prime încasate si nedecontate asigurătorilor, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a respectat planul de conturi specific brokerilor de asigurare si nu a respectat functiunea conturilor 401 “Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate” si 455 “Sume datorate asociatilor”, încălcând astfel prevederile cap. VIII “Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare”, precum si ale cap. III pct. 2 “Planul de conturi pentru brokerii de asigurare” din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009 si raportările aferente trimestrului I 2010, a transmis cu întârziere raportările aferente trimestrului IV 2009, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 12.1 din Normele privind închiderea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere raportările privind taxa de functionare aferente anului 2009 si nu a transmis raportarea aferentă trimestrului I 2010, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea a notificat cu întârziere persoana responsabilă cu prevenirea si combaterea spălării banilor, încălcând prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis procedurile interne privind prevenirea si combaterea spălării banilor, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea faptelor mentionate în prezenta decizie se face vinovat directorul executiv al Societătii Comerciale “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., domnul Cinezan Mihai, persoană împuternicită să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a societătii si învestită cu competenta de a angaja răspunderea societătii.

Fată de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 12 ianuarie 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societătii Comerciale “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate conducătorul executiv al Societătii Comerciale “Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” -S.R.L., domnul Cinezan Mihai, domiciliat în municipiul Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 31, et. 9, ap. 40, judetul Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 315139, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 31 august 2006.

Art. 2. - Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 81.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii

Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 18 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. X.63 din 13 ianuarie 2011, a hotărât suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 26, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/7032/18.06.2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare sub nr. RBK-575, reprezentată legal doamna Gabriela Petrescu, în calitate de administrator/director general, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei de control nr. 934 din 12 noiembrie 2010, directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a efectuat un control inopinat la Societatea Comercială “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L. Controlul a avut ca obiect “verificarea situatiei financiare a societătii, în vederea aprobării suspendării activitătii, la cerere, potrivit prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia”.

Constatările echipei de control au fost consemnate în procesul-verbal, semnat fără obiectiuni, înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 36.262 din 30 noiembrie 2010. Avându-se în vedere solicitarea Societătii Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L., înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 29.625 din 30 septembrie 2010, privind “suspendarea activitătii”, precum si analizarea constatărilor cuprinse în Nota nr. X.63 din 13 ianuarie 2011, în sedinta din data de 18 ianuarie 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea suspendării activitătii Societătii Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 26, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/7032/18.06.2009, cod unic de înregistrare 25683235/18.06.2009, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-575, reprezentată legal de doamna Gabriela Petrescu, în calitate de administrator/director general, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pe o perioadă de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale mentionate la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenta înainte si pe durata derulării contractelor sau in legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Vienna Broker de Asigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 95.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 


ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului

nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor

pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 3 februarie 2011.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 2/2011

privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor

de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale

a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 

Art. I. - Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) actiuni cu caracter stiintific si profesional - participarea la cursuri/sesiuni/seminare stiintifice având ca temă domeniul pietei de capital, care pot fi sustinute atât de lectori, cât si de cadre didactice în domeniul economic/juridic sau de specialisti cu o experientă de cel putin 5 ani în domeniul economic/juridic;

f) sesiuni stiintifice - întruniri cu scopul de a prezenta si dezbate lucrări stiintifice sau anumite subiecte cu caracter stiintific sau profesional, de interes comun în domeniul economic/juridic;

g) seminare stiintifice - cercuri de studii, reuniuni de specialisti sau tehnicieni organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale sau stiintifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixează si se aprofundează cunostintele acumulate sau se execută lucrări practice;”

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) sistem e-learning - sistem de formare online care constă într-o serie de cursuri, organizate de organismele de formare profesională atestate de CNVM si care furnizează materiale într-o ordine secventială si logică pentru a fi asimilate de participantii la cursurile de formare profesională continuă într-o manieră proprie, fără a-i constrânge la coprezentă sau sincronicitate.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Organismele de formare profesională pot organiza cursuri/programe de formare profesională pentru:

a) agenti pentru servicii de investitii financiare;

b) personal al Compartimentului de control intern;

c) consultanti de investitii;

d) alte tipuri de cursuri privind activitătile, operatiunile si legislatia specifice pietei de capital.”

4. La articolul 6, litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) datele de identificare ale lectorilor, însotite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare, declaratiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă acestia au fost sau nu au fost sanctionati pentru încălcarea legislatiei din domeniul financiar, si declaratiile cu privire la respectarea confidentialitătii subiectelor de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice în domeniul economic/juridic sau specialisti cu experientă de cel putin 5 ani în domeniul economic/juridic;”.

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) CNVM poate retrage atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situatii:

a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;


b) dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordării atestatului;

c) ca sanctiune, potrivit art. 49;

d) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive si nu a solicitat în termen de 10 de zile mentinerea atestatului conform prevederilor art. 14 alin. (2);

e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislatia privind insolventa;

f) dacă atestatul a fost obtinut pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus în eroare.”

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesională va transmite CNVM spre aprobare o documentatie cuprinzând următoarele informatii:

a) tipul de curs ce urmează să se desfăsoare;

b) codul atribuit seriei de curs;

c) programa analitică;

d) bibliografia obligatorie;

e) datele de identificare ale lectorilor sau ale persoanelor care sustin prezentări;

f) locul desfăsurării cursului, dacă este cazul;

g) perioada de desfăsurare si, după caz, orarul; h) data programării examenului;

i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs si examen.”

7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Documentatia prevăzută la alin. (1) se transmite CNVM cu cel putin 20 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru începerea cursului.”

8. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în situatia depăsirii termenului prevăzut la alin. (1), pentru mentinerea atestatului pe perioada următoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesională au obligatia de a achita la CNVM un tarif de 5.000 lei si de a notifica CNVM printr-o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal că sunt îndeplinite în continuare conditiile prevăzute la art. 6.

(3) Declaratia si dovada achitării tarifului prevăzut la alin. (2) se transmit CNVM în maximum 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).”

9. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Testele grilă pentru examenul aferent unei sectiuni de curs trebuie să contină întrebări din tematica respectivă. În acest sens reprezentantul legal al entitătii va da o declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că respectă prevederile prezentului alineat. Declaratia va fi înmânată presedintelui comisiei de examinare în ziua examenului si va fi depusă de acesta la CNVM.”

10. La articolul 22, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

(6) în cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular grilă. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât cel mult două formulare de examen.”

11. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Organismul de formare profesională notifică CNVM în termen de 5 zile după încheierea examenului de reexaminare rezultatele examenului, sub semnătura reprezentantului legal.”

12. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Persoanele care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de CNVM au obligatia să urmeze un număr de cel putin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislatiei în vigoare.

(3) La reluarea activitătii, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligatia de a urma cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I urmează 20 de ore de formare profesională continuă în anul respectiv;

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II urmează un număr de 10 ore de formare profesională continuă în anul respectiv.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin. (1) au sustinut un examen pentru dobândirea unei calităti pe piata de capital, atestată de CNVM, în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

(5) în situatia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au sustinut un alt examen pentru atribuirea unei alte calităti pe piata de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor.

(6) Programul de formare profesională continuă se realizează de către organismele de formare profesională atestate de CNVM si se poate desfăsura în oricare dintre următoarele forme:

a) cursuri în săli de curs;

b) cursuri în sistem online (sistemul e-learning);

c) participarea la actiuni cu caracter stiintific si profesional, cu posibilitatea transmiterii în sistem online a acestora.

(7) în cazul programelor de formare profesională continuă în sistem online, organismele de formare profesională trebuie să pună la dispozitia persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferintă), între lectori si persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe bază de user si parolă la platforma web), cu facilităti simultane de video, tablă, chat public (vizualizat de toti participantii) si cu optiunea întrebări/răspunsuri. În acest sens, persoanele interesate au obligatia de a solicita în scris înscrierea ia programul online. Participantul la programul de formare profesională continuă în sistem online trebuie să detină o cameră web. În acest sens, participantul va da o declaratie de confirmare semnată si datată. Conectarea la sistemul online si relatiile dintre participant si lector vor respecta prevederile de confidentialitate existente în legislatia natională.

(8) Programele de formare profesională continuă în sistem online vor fi anuntate pe pagina de internet a organismelor de formare profesională.

(9) Pentru persoanele care au calitatea de lectori în cadrul programelor de formare profesională continuă organizate de organismele de formare profesională, orele de curs/actiunile cu caracter stiintific si profesional efectuate vor fi recunoscute ca ore de formare profesională continuă.

(10) Participarea la programele de pregătire profesională continuă va fi înregistrată de organismele de formare profesională într-un registru de prezentă, care va contine datele de identificare ale participantului, entitatea unde îsi desfăsoară activitatea, functia detinută de participant, daca este cazul, data absolvirii programului deformare profesională continuă, precum si semnătura participantului si cea a lectorului. În cazul desfăsurării online a cursurilor/actiunilor cu caracter stiintific si profesional, registrul de prezentă se completează cu rapoartele date de programul web.

(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a face dovada la CNVM că au urmat cursurile de formare profesională prevăzute de prezentul regulament.


(12) Prevederile alin. (6) se aplică si în cazul actiunilor cu caracter stiintific si profesional organizate de CNVM.”

13. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 321 si 322, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - Persoanele care au dobândit mai multe calităti atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligatia, cel putin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel putin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 322. - Persoanele care se încadrează în prevederile art. 43 si 44 au obligatia, cel putin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel putin 60 de ore de formare profesională continuă.”

14. La articolul 33, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate si pe teme de pregătire profesională.”

15. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Pentru fiecare program de formare profesională continuă, organismul de formare profesională are obligatia de a transmite CNVM o documentatie similară cerintelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-i), precum si la art. 30 lit. h).

(32) Programul de formare profesională continuă se notifică CNVM la sfârsitul fiecărui an pentru următorul an calendaristic. După notificare, organismele de formare profesională au obligatia de a face publice programele de formare profesională, în vederea primirii optiunilor de participare.”

16. La articolul 33, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) La sfârsitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă cursantii completează o fisă de evaluare a cursurilor/actiunilor cu caracter stiintific si profesional.”

17. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 36. - Participarea la o actiune cu caracter stiintific si profesional se echivalează cu 2 ore de formare profesională continuă, iar participarea la un curs în sistem e-learning se echivalează cu 5 ore de formare profesională continuă.”

18. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Organismele de formare profesională au obligatia ca până în data de 10 ianuarie a fiecărui an să transmită CNVM lista persoanelor care au participat în anul precedent la cursurile de formare profesională continuă/actiuni cu caracter stiintific si profesional/e-learning. Lista va cuprinde următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanei participante si CNP;

b) calitatea/functia persoanei pe piata de capital;

c) tipul si perioada cursului;

d) numărul de ore efectuate conform prezentului regulament.”

19. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

“Art. 371. - (1) Programul de formare profesională se va finaliza cu sustinerea unui examen de către absolventii acesteia în vederea obtinerii unui certificat de formare profesională continuă eliberat de organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Persoanele mentionate la alin. (1) si care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională continuă au obligatia repetării cursului de formare profesională continuă, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor.

(3) Organismele de formare profesională au obligatia de a organiza si desfăsura examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) cu respectarea conditiilor prevăzute în cadrul cap. IV”

20. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 49. - Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

21. Articolul 51 se abrogă.

22. După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de pe site-ul www.cnvmr.ro.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3

la regulament)

 

Denumirea si sigla organismului de formare profesională

 

CERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Domnul/doamna........................................................................, având CNP................................................., a participat la ............................................... (denumirea cursurilor de formare profesională continuă sau a actiunilor cu caracter stiintific si profesional) organizat de..................................................................................... (denumirea organismului de formare profesională), la..................................... (localitatea),în perioada..........................., cu durata totală de.......................... (nr. de ore) si a promovat în data de..................examenul aferent cursului urmat, cu nota...........

Seria.................Nr...............................

 

Numele, functia si semnătura reprezentantului legal

 

L.S.

Data eliberării..................................

 


COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate

de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 2 februarie 2011, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 3 februarie 2011.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2011

privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate

de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta instructiune stabileste cerintele minime obligatorii de auditare a sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate în prezenta instructiune au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în întelesul prezentei instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. audit al sistemului informatic - activitatea de colectare si evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic este securizat, mentine integritatea datelor prelucrate si stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale entitătii si utilizarea eficientă a resurselor informationale;

2. auditor IT - persoana fizică care detine un certificat CISA (Certified Information Systems Auditor) eliberat de către ISACA si care este înscrisă în Registrul public al C.N.V.M.;

3. angajati-cheie - persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitătile entitătii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitătii;

4. atac etic - test al retelei informatice realizat printr-o simulare a unui atac real asupra retelelor, sistemelor si aplicatiilor informatice utilizate de entitatea auditată;

5. certificarea sistemului de management al securitătii informatiei - certificarea implementării unui sistem de management al securitătii informatiei în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 27001:2005;

6. date - orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, incluzându-se si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii similare de către un sistem informatic;

7. declaratie de aplicabilitate - declaratie care defineste politica de securitate a sistemului informatic al entitătii si care va reflecta procesul de evaluare a riscurilor pe care entitatea si Ie-a asumat;

8. EA MLA - acord între membrii EA (Cooperare europeană pentru acreditare) pentru a recunoaste echivalenta si încrederea acestor certificate de acreditare, inspectiile, certificatele de calibrare si rapoartele de testare în cadrul Europei;

9. hardware - ansamblul elementelor fizice si tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, prelucra, transmite, afisa si stoca, inclusiv suporturile de memorare (dispozitivele de stocare) a datelor, precum si echipamentele de calculator auxiliare;

10. SR EN ISO/IEC 27001:2005 - standard care stabileste cerintele pentru un sistem de management al securitătii informatiei. Ajută la identificarea, managementul si minimizarea amenintărilor care afectează de obicei informatia;

11. ISACA (Asociatia de Audit si Control al Sistemelor lnformatice//A7format/OA7 Systems Audit and Control Association) - organizatie profesională internatională care grupează si certifică specialisti în domeniul auditului sistemelor informationale si care are ca scop asigurarea guvernantei, controlului, securitătii sistemului informatic, precum si a auditului profesional;

12. prelucrare automată a datelor- proces prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;

13. program informatic - ansamblu de instructiuni care poate fi executat de un sistem informatic în vederea obtinerii unui rezultat determinat;

14. raport de audit - instrumentul prin care se comunică scopul auditării, obiectivele urmărite, normele/standardele aplicate, perioada acoperită, natura, întinderea, procedurile, constatările si concluziile auditului, precum si orice rezervă pe care auditorul ITo are asupra sistemului informatic auditat;


15. resurse informationale - totalitatea informatiilor si a documentelor, conform cerintelor stabilite de legislatia în domeniu;

16. sistem informatic - orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;

17. standard de audit ISACA - cerintă ISACA pentru organizarea, desfăsurarea si raportarea auditului sistemului informatic;

18. software - toată gama de produse program, care cuprinde cel putin următoarele elemente: sisteme de operare, drivere si programe;

19. set de măsuri de sigurantă - totalitatea măsurilor tehnice si operationale care sunt luate de către o entitate pentru utilizarea în conditii de sigurantă a sistemului informatic;

20. SMSI (sistem de management al securitătii informatiei) - sistem de management bazat pe o abordare a riscurilor la care organizatia este expusă, care are scopul de a stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, mentine si îmbunătăti securitatea informatiei.

Art. 3. - (1) Prezenta instructiune se aplică următoarelor categorii de entităti autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., denumite în continuare entităti:

a) organisme de plasament colectiv care se autoadministrează;

b) depozitari centrali, case de compensare/contrapărti centrale;

c) societăti de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) încadrate la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv sucursale ale firmelor de investitii din alte state membre;

d) S.S.I.F. Încadrate la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv sucursale ale firmelor de investitii din alte state membre;

e) traderi;

f) societăti de administrare a investitiilor, inclusiv sucursale ale societătilor de administrare a investitiilor din alte state membre;

g) fondul de compensare a investitorilor; h) operatori de piată/operatori de sistem;

i) alte entităti nominalizate de C.N.V.M. prin acte normative.

(2) în cazul institutiilor de credit autorizate de Banca Natională a României care prestează servicii de investitii financiare pe piata de capital sunt aplicabile atât reglementările emise de aceasta în domeniul auditării sistemelor informatice, cât si prevederile cap. VI din prezenta instructiune.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile entitătilor

 

Art. 4. - (1) Entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligatia să elaboreze un set de măsuri de sigurantă, în concordantă cu legislatia în domeniu, ce va include cel putin următoarele elemente:

A. măsuri organizatorice:

1. definirea politicii de securitate;

2. definirea obiectivelor de securitate;

3. desemnarea responsabilului cu securitatea informatiei;

4. desemnarea în cadrul entitătii a personalului responsabil cu:

a) interventia în caz de incidente;

b) mentenanta aplicatiilor informatice si a echipamentelor;

c) recuperarea datelor în caz de dezastre;

d) formularea propunerilor privind modificarea regulamentelor interioare si a procedurilor de lucru astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de securitate;

B. politica de securitate:

1. sistemele informatice care oferă intermediarilor si clientilor lor accesul la piete trebuie să fie amplasate în spatii special amenajate, care să asigure integritatea, securitatea si disponibilitatea lor în orice moment;

2. operatorii sistemelor informatice trebuie să aibă disponibil personal tehnic calificat care să opereze si să supravegheze aceste sisteme;

3. locatia acestor sisteme informatice trebuie să asigure redundanta:

a) circuitelor de alimentare cu curent electric;

b) retelelor de conectare la piete;

c) hardware-ului suport pe care aplicatiile rulează;

d) bazelor de date aferente folosite pentru stocarea datelor;

C. manual de securitate:

1. În structura sa, manualul de securitate va cuprinde cel putin capitolele:

a) prezentarea entitătii;

b) prezentarea infrastructurii hardware si software;

c) politica de securitate;

d) obiectivele de securitate;

e) managementul infrastructurilor hardware si software;

f) managementul resurselor umane alocate;

g) comunicarea si controlul accesului în sistemul informatic; h) managementul incidentelor;

i) managementul riscului si recuperarea datelor în caz de dezastru;

j) continuitatea afacerii;

k) înregistrări si controlul înregistrărilor;

2. toate documentele referitoare la procedurile de sistem vor face parte integrantă din manualul de securitate;

D. proceduri generale de sistem;

E. plan de combatere a riscurilor. Riscurile care se vor lua în considerare în elaborarea planului sunt din următoarele categorii:

1. Încălcarea legilor, reglementărilor si contractelor;

2. daune fizice;

3. Împiedicarea realizării sarcinilor la parametrii de performantă;

4. efect negativ asupra relatiilor cu tertii, indiferent dacă acestia sunt clienti sau alte persoane cu care entitatea interactionează;

5. consecinte financiare;

F. declaratie de aplicabilitate.

(2) Entitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a asigura permanent instruirea personalului angajat, inclusiv a angajatilor-cheie, în vederea cunoasterii obligatiilor ce decurg din setul de măsuri prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - (1) Sistemele informatice utilizate de entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească cel putin următoarele cerinte:

1. cerinte referitoare la respectarea reglementărilor pietei de capital:

a) să asigure integritatea, confidentialitatea, securitatea, disponibilitatea datelor în orice circumstante, precum si prelucrarea acestora în conformitate cu reglementările pietei de capital, luând în considerare posibilitatea actualizării acestora, în functie de modificările intervenite în legislatia pietei de capital. Sistemele informatice care oferă intermediarilor si clientilor lor accesul la piete trebuie să asigure cel putin:

1. integritatea si securitatea datelor trimise la si receptionate de la piată în sisteme de baze de date care functionează în regim de redundantă si care să poată fi certificate în orice moment;


2. securitatea si integritatea datelor procesate prin folosirea unei scheme de encriptare, atât asupra datelor trimise către piete, cât si asupra datelor receptionate de la piete;

3. jurnalizarea în timp real a informatiei despre ordinele plasate pe piată, a stării acestor ordine, respectiv a modificărilor care se aduc acestor ordine în decursul existentei lor de către clientii ce utilizează aceste sisteme informatice;

b) să asigure respectarea conditiilor tehnice si operationale aferente utilizării conturilor globale, efectuării operatiunilor de împrumut de valori mobiliare si de constituire a garantiilor asociate acestora prevăzute de reglementările C.N.V.M.;

c) să asigure posibilitatea imprimării documentelor pe format hârtie clare, inteligibile si complete reprezentând rapoartele precizate în reglementările emise de C.N.V.M.;

d) să asigure respectarea continutului de informatii prevăzut în formularele de raportare corespunzătoare entitătilor, asa cum sunt prevăzute în legislatia pietei de capital, precum si alte raportări solicitate prin reglementările pietei de capital;

e) să asigure în orice moment reconstituirea rapoartelor si informatiilor supuse verificării. Utilizatorii acestor sisteme informatice trebuie să asigure păstrarea datelor înregistrate si jurnalizate de către sistemele de tranzactionare si back-office într-un sistem de tip bază de date de stocare pentru o perioada de timp în conformitate cu legislatia aplicabilă în vigoare. Acest sistem de păstrare a datelor trebuie să asigure posibilitatea ca aceste date să poată fi transmise sau puse la dispozitia C.N.V.M. la cerere;

f) să asigure elemente de identificare a datelor supuse prelucrării si verificării. Sistemele informatice trebuie să asigure identificarea exactă a timpului la care înregistrările au fost efectuate si identificarea utilizatorilor sistemului la acel moment;

g) să asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole, coduri de identificare pentru accesul la informatii, precum si realizarea de copii de sigurantă pentru programe si informatii detinute;

h) să asigure la sediul entitătii, pe o perioadă nedeterminată, manuale de utilizare complete si actualizate ale programelor informationale utilizate;

i) să asigure verificarea prin teste de control a programelor informatice utilizate.

Entitătile, ca utilizatori ai sistemelor informatice, trebuie să procedeze regulat la testarea functionalitătilor noi introduse pentru îndeplinirea cerintelor pietelor. Aceasta practică trebuie să fie formalizată prin alcătuirea de planuri de testare;

j) să asigure arhivarea pe suport digital extern a informatiilor, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;

k) să asigure respectarea oricăror altor cerinte care rezultă din dispozitiile legale în vigoare, aplicabile în functie de obiectul de activitate al entitătii;

2. cerinte generale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară si contabilă, cuprinse în cap. G si H din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare.

(2) Măsurile tehnice aplicate de entităti pentru îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie în concordantă cu progresul tehnologic în domeniu.

(3) în procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita în scris entitătii auditate orice informatii sau documente relevante, aceasta având obligatia de a se conforma.

(4) C.N.V.M. asigură confidentialitatea informatiilor primite, în conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, cu exceptiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Auditarea sistemului informatic

 

Art. 6. - (1) Entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligatia de a audita sistemul informatic utilizat. Sistemul informatic al entitătii va fi auditat de un auditor IT.

(2) Auditarea se efectuează în baza unui contract încheiat între auditorul IT si entitatea care a solicitat auditarea.

(3) în situatia în care auditul sistemului informatic este efectuat de o echipă formată din mai multi auditori, acestia răspund solidar pentru asigurarea derulării procesului de audit în conformitate cu legislatia în domeniu.

(4) Auditorii IT sunt răspunzători pentru conformarea cu cerintele necesare efectuării auditului sistemului informatic.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile auditorilor IT

 

Art. 7. - (1) Auditorii ITcare auditează sistemele informatice utilizate de entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligatia de a se înscrie în Registrul public al C.N.V.M.

(2) în vederea înscrierii în Registrul public al C.N.V.M., auditorul IT trebuie să depună la C.N.V.M. o cerere care să cuprindă următoarele informatii si documente anexate, după caz:

a) numele si prenumele complete si orice alt nume folosit;

b) locul si data nasterii;

c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia, pentru persoanele străine;

d) seria si numărul documentului de identitate;

e) data eliberării documentului de identitate si emitentul;

f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, după caz);

g) cetătenia/nationalitatea si tara de origine; h) adresa unde îsi desfăsoară activitatea;

i) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet, după caz;

j) certificatul de membru ISACAÎn copie legalizată, precum si dovada de membru activ emisă de către ISACA;

k) curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea experientei profesionale;

l) certificatul de auditor al sistemelor informatice (CISA - Certified Information Systems Auditor) în copie legalizată, precum si dovada faptului că certificarea este activă;

m) contract de asigurare de răspundere profesională de minimum 100.000 euro, în copie;

n) certificate de cazier judiciar si fiscal, în original sau copie legalizată, aflate în interiorul termenului de valabilitate;

o) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul public al C.N.V.M., în copie.

(3) Radierea din Registrul public al C.N.V.M. a auditorilor IT se realizează în următoarele conditii, după caz:

a) la cerere;

b) la decesul auditorului IT;

c) din alte cauze prevăzute de lege.

Art. 8. - (1) Auditorul IT are obligatia de a întocmi la încheierea auditării prevăzute la art. 6 un raport de audit care trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. titlul raportului si denumirea entitătii auditate (beneficiarul raportului);

2. datele de identificare ale auditorului IT (cel putin numele, numărul certificatului CISA, telefon, fax, e-mail si adresa unde îsi desfăsoară activitatea);

3. semnătura auditorului;

4. destinatarii raportului si restrictiile privind distributia raportului;

5. locul auditării;

6. data raportului;


7. perioada acoperită de audit;

8. descrierea ariei auditului, incluzând si:

a) descrierea entitătii auditate;

b) descrierea sistemelor auditate;

c) măsurile organizatorice: politicile aplicabile si procedurile implementate;

d) identificarea aplicatiilor utilizate si persoanele implicate;

e) componentele sistemelor informatice utilizate: aplicatie/server/sistem de operare/detalii configurare/locatie/ administrare;

f) analiza riscurilor implicate de activitate, a posibilelor vulnerabilităti ale sistemului informatic auditat si a măsurilor de reducere a riscurilor asociate (controale);

g) descrierea modului prin care s-a efectuat atacul etic si rezultatul obtinut;

9. opinia detaliată a auditorului privind îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 4 si 5. (Pentru fiecare cerintă, cu mentiunea: DA/NU, precum si motivatia);

10. afirmatia de conformitate (opinia pozitivă), de conformare partială/totală referitoare la obiectivele auditate, indicând punctele care trebuie îmbunătătite (opinia cu rezerve/calificată), sau de neîndeplinire a obiectivelor auditate (opinia negativă);

11. anexă distinctă continând constatările, riscurile asociate, recomandările pentru actiuni corective si răspunsul managementului entitătii auditate (pentru fiecare constatare din raport). Anexa va fi semnată de un reprezentant al conducerii executive a entitătii auditate;

12. declaratia auditorului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele de audit ISACA;

13. declaratie a auditorului pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că nu se află în relatii cu entitatea auditată sau cu angajatii-cheie ori cu conducerea entitătii, care ar putea să îi afecteze independenta sau obiectivitatea;

14. măsurile corective recomandate;

15. răspunsul managementului cu privire la măsurile corective recomandate, inclusiv termenul de aplicare;

16. data următorului audit;

17. alte observatii.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit în conformitate cu standardele ISACA-S2 si S7 sau cu standardul ISAE 3000 si ghidul ISACA-G20 pentru verificări de tip audit.

Art. 9. - Auditorul IT va notifica la C.N.V.M., în regim de urgentă, fără să vină în contradictie cu dispozitiile din Codul privind conduita etică, profesională si cu Standardele de audit ISACA, orice fapt sau act în legătură cu sistemul informatic utilizat de entitate si care:

a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează conditiile de autorizare si functionare a entitătii auditate;

b) este de natură să afecteze continuitatea activitătii entitătii reglementate auditate;

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, la imposibilitatea exprimării unei opinii profesionale sau la o opinie negativă.

Art. 10. - Auditorul IT , la solicitarea scrisă a C.N.V.M., are obligatia:

a) să prezinte C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunostinta entitătii auditate;

b) să prezinte C.N.V.M. o declaratie care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;

c) să prezinte C.N.V.M. orice alte informatii sau documente solicitate.

 

CAPITOLUL V

Cerinte de raportare

 

Art. 11. - (1) Entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) au obligatia auditării sistemului informatic cel putin anual.

(2) Raportul de audit mentionat la art. 8 va fi transmis către C.N.V.M. În termen de 90 de zile de la încheierea perioadei de auditare a sistemului informatic si va cuprinde cel putin informatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. 1-7, pct. 8 lit. a)- d), pct. 9, 10, 12-17 si art. 8 alin. (2)

(3) Pentru entitătileprevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i), C.N.V.M. va hotărî prin act individual termenul de întocmire a raportului de audit si, după caz, obtinerea certificării SMSI.

(4) Raportul de audit prevăzut la alin. (2) se transmite la C.N.V.M. de către entitatea auditată. Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, depune odată cu raportul o declaratie pe propria răspundere prin care confirmă faptul că a remediat situatiile vulnerabile evidentiate în sistemul informatic utilizat, având în vedere recomandarea făcută de auditorul IT, după caz, si inclusă în raportul de audit.

(5) în cazul în care la nivelul entitătii se adoptă hotărârea unor schimbări majore în structura sistemelor informatice, cum ar fi:

a) schimbarea integrală a unor aplicatii informatice folosite în contabilitatea entitătii;

b) schimbarea procedurilor sau a fluxurilor de prelucrare a datelor contabile;

c) schimbarea procedurilor de arhivare si/sau de restaurare a datelor contabile;

d) schimbarea unuia dintre serverele care rulează aplicatiile de contabilitate,

se va realiza, în termen de 60 de zile, un raport de audit al sistemelor informatice care va cuprinde o analiză a impactului si a riscurilor induse de schimbările care se introduc. Raportul de audit va fi transmis la C.N.V.M. În termen de 5 zile de la finalizare.

(6) Rapoartele de audit prevăzute în prezenta instructiune vor fi semnate si stampilate de către persoanele autorizate în acest sens si se vor depune la C.N.V.M. Într-un exemplar original în format hârtie, precum si în format electronic.

 

CAPITOLUL VI

Certificarea SMSI

 

Art. 12. - (1) Entitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), d)-h) si alin. (2) au obligatia să obtină certificarea SMSI (în baza implementării standardelor SR EN ISO/IEC 27001:2005) emisă de o organizatie natională sau internatională acreditată de un semnatar al acordului EA MLA.

(2) Componenta de audit a procesului de certificare SMSI se va realiza de către un ISMS Lead Auditor.

(3) Entitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia să îsi revizuiască anual SMSI obtinut.

(4) Entitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia să îsi reînnoiască certificatul SMSI obtinut după fiecare perioadă de 3 ani.

(5) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică si în cazul sistemelor de tranzactionare administrate de un operator de piată/operator de sistem.

Art. 13. - (1) Entitătile prevăzute la art. 12 alin. (1) au obligatia de a depune la C.N.V.M. cel putin următoarele documente:

a) certificatul SMSI, în copie legalizată;

b) datele de identificare ale organismului de certificare acreditat [adresa completă, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru organismele internationale; număr de telefon, fax, e-mail, persoane de contact];

c) datele de identificare ale organismului care a acreditat organismul de certificare (adresa completă, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru organismele internationale; număr de telefon, fax, e-mail, persoane de contact);

d) domeniul acreditat;

e) dovada revizuirii SMSI, după caz;


f) dovada reînnoirii certificării SMSI, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la C.N.V.M. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii certificatului SMSI.

(3) în cazul revizuirii sau reînnoirii certificatului SMSI entitătile prevăzute la art. 12 alin. (1) vor depune la C.N.V.M. documentele prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor relevante.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni de către entitătile prevăzute la art. 3 se sanctionează în conformitate cu prevederile titlului X “Răspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - În cazul constatării unor deficiente semnificative în activitatea profesională desfăsurată de auditorul IT în legătură cu auditarea sistemelor informatice ale unei entităti, C.N.V.M. va sesiza organele competente, respectiv ISACA, în vederea adoptării unor măsuri corective si, după caz, disciplinare corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Pentru anul 2011, entitătile prevăzute la art. 3 pot opta pentru obtinerea certificării SMSI conform prevederilor cap. VI sau pentru auditarea sistemelor informatice conform cap. II-V

(2) în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei instructiuni, entitătile prevăzute la art. 3 au obligatia de a transmite la C.N.V.M. o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal referitoare la modul de exercitare a optiunii prevăzute la alin. (1).

(3) Entitătile prevăzute la art. 3 care aplică prevederile cap. II-V au obligatia transmiterii la C.N.V.M. a primului raport de audit în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei instructiuni.

(4) Entitătile prevăzute la art. 3 care aplică prevederile cap. VI au obligatia transmiterii la C.N.V.M. a documentelor prevăzute la art. 13 în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei instructiuni.

Art. 17. - Obligatia prevăzută la art. 12 se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.

Art. 18. - Instructiunea si ordinul de aprobare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul C.N.V.M. si pe pagina de internet a C.N.V.M.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.