MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 126/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

209. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Instructiune a ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 

104. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului International Baia Mare

 

125. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

 

1.635. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

3.151. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor de religie reformată pentru sustinerea examenului de definitivare în învătământ si a gradului didactic II

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

cu prilejul zilei Serviciului de Informatii Externe, în semn de apreciere deosebită a serviciilor aduse României, pentru Înaltul profesionalism dovedit de-a lungul carierei în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate si răspundere încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credinciosin grad de Comandor, cu însemn pentru militari, ofiterului prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, ofiterului prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 209.


*) Anexele nr. 1-4 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lucian Valeriu Rosenfeld se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Vancouver, Canada.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 119.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

INSTRUCTIUNE

pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 

În baza prevederilor art. 94 si 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următoarea instructiune:

Art. 1. - (1) Cadrele didactice netitulare calificate încadrate în învătământul preuniversitar prin suplinire în anul scolar 2010-2011, care au participat la concursul national unic de titularizare în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post didactic/o catedră, devin titulare ale unitătii de învătământ respective dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administratie al unitătii de învătământ respective este de acord.

(2) începând cu data de 1 septembrie 2011, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire într-o unitate sau două unităti de învătământ cu personalitate juridică, în anul scolar 2010-2011, în conditiile alin. (1), cadrul didactic calificat care, la data solicitării, îndeplineste cumulativ următoarele conditii specifice:

a) a fost repartizat în anul scolar 2010-2011 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/o catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în una sau două unităti de învătământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinute la unul dintre concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învătământul preuniversitar de stat sustinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în sedintă publică organizată până la data începerii cursurilor anului scolar 2010-2011;

b) solicită un post didactic/o catedră care este complet(ă), nu este rezervat(ă) si are o viabilitate de cel putin 4 ani;

c) respectă conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, asa cum au fost prevăzute de art. 1 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010, si de Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2011, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.184/2011;

d) are avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010.

(3) în situatia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la alin. (2), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinut/sustinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009 si/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare se folosesc criteriile si punctajele prevăzute in anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010.

(4) în situatia în care nici aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (3) nu conduce la departajare, se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:

a) media aritmetică, cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licentă/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;

b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce apartine de o comună/un oras, candidatul din comună/oras este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce apartine de o comună/un oras, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce apartine de acea comună/acel oras este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/într-un oras, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.

Art. 2. - (1) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitătii/unitătilor de învătământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul scolar 2010-2011, prin depunerea unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instructiune, până la data de 25 februarie 2011. Consiliul/Consiliile de administratie analizează cererile individuale si comunică inspectoratului scolar acordul/refuzul, până la data de 1 martie 2011.

(2) Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitătii/unitătilor de învătământ comunică în scris, până la data de 2 martie 2011, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifică situatiile transmise de unitătile de învătământ si întocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu data de 1 septembrie 2011, pe care le supune validării consiliului de administratie al inspectoratului scolar până la data de 7 martie 2011. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afisează la inspectoratul scolar până la data de 8 martie 2011.

Art. 4. - (1) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la afisarea listei si se solutionează de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, până la data de 11 martie 2011. Hotărârea consiliului de administratie este definitivă si poate fi atacată numai la instanta de contencios administrativ.

(2) După solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru personalul didactic validat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar în conditiile prezentei instructiuni, cu precizarea unitătii de învătământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învătământ, limbii de predare si a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitătilor de învătământ cu personalitate juridică se precizează numai în situatia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitătii de învătământ cu personalitate juridică.

Art. 5. - În baza deciziei de repartizare emise de inspectoratul scolar conform art. 4 alin. (2), directorii unitătilor de învătământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 septembrie 2011, cu personalul didactic repartizat.

Art. 6. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentei instructiuni.

Art. 7. - Prezenta instructiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

- model –

 

Se certifică exactitatea datelor.

 

Director,

...............................................

(numele si prenumele)

 

Domnule director,

 

Subsemnatul(a) (initiala tatălui), ........................................................................................................................................., născut(ă) la data de ....................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în localitatea ....................., judetul (sectorul) ............................, str. ............................ nr. ......., bl. ............., sc. ......., ap. ........., telefon ................, posesor/posesoare al/a B.l./cărtii de identitate seria ........... nr. ..............., eliberat(ă) de Politia ............. la data de ............., vă rog să îmi aprobati încadrarea ca titular începând cu anul scolar 2011-2012, pe postul didactic/catedra ........................................ de la (unitatea/unitătile de învătământ) ............................................................................................................................................., localitatea ........................., în baza notei ...........si a rezultatului “admis” la proba practică/orală de (*) .............................. obtinute la concursul national din iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judeteior-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, din iunie-iulie 2008, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009 si/sau la concursul din 14 iulie 2010.

Prezint următoarea situatie:

1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licentă/bacalaureat:

a) universitatea, institutul, academia, institutul pedagogic de 3 ani, colegiul, scoala postliceală, scoala de maistri, liceul pedagogic etc. ..................................................................................................................................................................................... facultatea ....................................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licentă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..........................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .........ani (zi, seral, f.f.), promotia ........................, cu specialitatea principală ........................................................................, secundară .........................................................................., cu media la examenul de stat (licentă)/absolvire ..............., media de departajare ...............;

b) universitatea, institutul, academia, institutul pedagogic de 3 ani, colegiul, scoala postliceală, scoala de maistri, liceul pedagogic etc...................................................................................................................................................................................... facultatea ....................................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licentă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..........................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .........ani (zi, seral, f.f.), promotia ........................, cu specialitatea principală ........................................................................, secundară .........................................................................., cu media la examenul de stat (licentă)/absolvire ..............., media de departajare ...............;

c) universitatea, institutul, academia, institutul pedagogic de 3 ani, colegiul, scoala postliceală, scoala de maistri, liceul pedagogic etc. ..................................................................................................................................................................................... facultatea ....................................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licentă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..........................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .........ani (zi, seral, f.f.), promotia ........................, cu specialitatea principală ........................................................................, secundară .........................................................................., cu media la examenul de stat (licentă)/absolvire ..............., media de departajare ................

2. După absolvirea cu diplomă de licentă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:

a) institutia (universitatea, institutul, academia)......................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .......ani, promotia .................., media de absolvire ..............., media de departajare ...............;

b) institutia (universitatea, institutul, academia)......................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .......ani, promotia .................., media de absolvire ..............., media de departajare ...............;

c) institutia (universitatea, institutul, academia)......................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de .......ani, promotia .................., media de absolvire ..............., media de departajare ................

3. Am obtinut definitivatul în anul ...................., cu media...................., gradul II în anul ...................., cu media...................., gradul I în anul ...................., cu media...................., doctoratul în anul ...................., la specialitatea.............................................

4. Categorii dobândite (pentru antrenori):

anul .................... categoria .................... disciplina sportivă ...................................................................;

anul .................... categoria .................... disciplina sportivă ...................................................................;

anul .................... categoria .................... disciplina sportivă ...................................................................;

anul .................... categoria .................... disciplina sportivă ...................................................................;

anul .................... categoria .................... disciplina sportivă ..................................................................

5. În anul scolar 2010-2011 suntîncadrat(ă) ca suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ..................................................... de la ...................................................................................................................................................................................................

6. La 1 septembrie 2010 am avut.............ani întregi................vechime în învătământ.

7. Avize si atestate:

Tipul avizului de culte: .....................

Tipul avizului de alternativă: ...............................................

Tipul avizului unitătii de învătământ militar: ...............................................

Atestat educatie specială:       Aviz IGP/ARR:          Avizul liceului pedagogic: 

8. Calificativul obtinut în anul scolar 2008-2009 .................................. si în anul scolar 2009-2010 ...............................

 

NOTE:

a) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul partial din anul scolar 2010-2011.

b) Pentru absolventii promotiei 2009 si debutantii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul din anul scolar 2009-2010 si calificativul partial din anul scolar 2010-2011.

9. Am întrerupt activitatea în învătământ pentru motivul .............................................................................., cu (fără) acordul inspectorului scolar .........................., prin Decizia nr. .............., conform art. ............. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

10. Sunt/Nu sunt unic întretinător de familie. Am ...........copii în întretinere. Sotul/Sotia este/nu este angajat(ă)în muncă.

11. Prezint Avizul medical nr. ...................din data de ..............................., emis de ............................................................., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învătământ si că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învătământ.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere si declar că voi suporta consecintele dacă am comunicat date eronate.

 

Data...................

Semnătura....................


Anexez, în următoarea ordine, actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unitătii la care sunt încadrat în anul scolar 2010-2011:

1. copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea de învătământ la care sunt încadrat ca suplinitor în anul scolar 2010-2011;

2. copie de pe buletin/cartea de identitate din care reiese domiciliul;

3. acte doveditoare în situatia schimbării numelui (dacă este cazul);

4. copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);

5. copii de pe certificatele de grade didactice dobândite/categorii pentru antrenori, respectiv avize si atestate;

6. adeverinte privind calificativele acordate pentru anii scolari 2008-2009 si 2009-2010 (conform fisei de evaluare). Adeverintă privind calificativul partial acordat pentru anul scolar 2010-2011 pentru absolventii promotiilor 2009 si 2010 si debutantii în primii 2 ani de activitate;

7. fisa/fisele de evaluare a activitătii metodice si stiintifice la nivel de scoală, judet, national, însotită/însotite de documentele justificative;

8. copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cărtilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice;

9. copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activităti desfăsurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si/sau participarea la activităti desfăsurate în cadrul programelor de formare continuă;

10. adeverinta de vechime în învătământ;

11. documentele care atestă punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;

12. acordul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului/inspectoratului scolar/întreprinderii de întrerupere a activitătii (dacă este cazul);

13. copie de pe carnetul de muncă si/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidentă a salariatilor;

14. avizul medical din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învătământ.


(*) Se completează numai de cadrele didactice care au sustinut probe practice/orale în cadrul concursului.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului International Baia Mare

 

Având în vedere Raportul nr. 3.445 din 21 ianuarie 2011 privind îndeplinirea conditiilor de certificare ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului International Baia Mare, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificarea ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului International Baia Mare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 104.


 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

 

Având în vedere art. 28 si 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 55 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. - Instructiunile privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Rocile utilizabile în constructii, exploatabile si pe bază de permis, sunt următoarele: nisipul, pietrisul, gresia, marna, argila, calcarul industrial si de constructie, tuful, travertinul, dolomitul, sisturile cristaline, gnaisul, pegmatitul, serpentinitul, amfibolitul, dacitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul, perlitul, scoria bazaltică, rocile ornamentale.

(2) Se poate solicita permis de exploatare si pentru produse reziduale miniere care contin exclusiv cel putin una dintre substantele minerale utile prevăzute la alin. (1).”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă care au fost cercetate, dar neînregistrate ca rezerve si/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R., sau au fost înregistrate ca rezerve/resurse grupa Ťafară de bilantť si care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;”.

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Operatorii economici au obligatia de a solicita verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafată, vecinătăti etc.) compartimentului de inspectie teritorială în competenta căruia se află perimetrul respectiv, în baza transmiterii următoarelor:

- scrisoarea-comandă pentru verificarea si aprobarea perimetrului de exploatare (anexa nr. 3 la prezentele instructiuni);

- fisa de localizare a perimetrului de exploatare, întocmită în sistemul de proiectie ŤStereografic 70ť (anexa nr. 4 la prezentele instructiuni);

- documentele emise de autoritătile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitară si perimetrele de protectie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.”

4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Exploatarea rocilor ornamentale se realizează prin modalităti de extractie si tehnologii specifice rocilor ornamentale, care asigură protectia zăcămintelor împotriva degradării si valorificarea maximală a resursei minerale pentru obtinerea de produse miniere ornamentale.”

5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Permisul de exploatare se întocmeste numai după prezentarea de către solicitant a documentelor care să ateste că pe terenurile aferente perimetrului de exploatare nu sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitară si perimetrele de protectie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, emise de autoritătile competente în domeniile respective.”

6. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) în cazul solicitantului care a mai executat activitate de exploatare pe bază de permise, acordate în alte perimetre de exploatare, întocmirea unui nou permis se face conditionat de executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului afectat de activitatea anterioară.

(2) Constatarea îndeplinirii obligatiilor referitoare la executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului se face pe baza prezentării de către titularul permiselor la care activitatea a încetat a notelor de constatare emise de compartimentele de inspectie teritorială aferente, precum si a anexei nr. 6 la prezentele instructiuni, privind situatia lucrărilor executate pentru refacerea mediului, pentru fiecare perimetru de exploatare.”

7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Permisul de exploatare, însusit de către solicitant si însotit de nota de constatare, de scrisoarea-comandă pentru acordarea permisului de exploatare, documentatia tehnică si dovada achitării taxei pentru activitatea de exploatare se înaintează Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în vederea aprobării de către conducătorul acesteia.”

8. La anexa nr. 1 “Continutul-cadru al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare”, litera B se modifică si va avea următorul cuprins:

“B. Anexele scrise:

1. acte si documente privind legalitatea functionării operatorului economic, inclusiv certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate;

2. act de reglementare pentru protectia mediului sau un document, emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, în care să se precizeze că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate;


3. documente emise de autoritătile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitară si perimetrele de protectie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă;

4. aviz/autorizatie de gospodărire a apelor, după caz;

5. tabel cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la instructiuni), avizat de agentia judeteană de protectie a mediului;

6. dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului;

7. tabel cu situatia lucrărilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6 la instructiuni), avizat de agentia judeteană de protectie a mediului;

8. certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii documentatiei complete, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligatii restante exigibile cu privire la redeventa si taxa pe activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare, după caz, ori din care să rezulte valoarea obligatiilor restante exigibile cu privire la redeventa si taxa pe activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare, după caz, precum si ordinul de plată si extrasul de cont care atestă plata taxei si redeventei miniere restante exigibile;

9. acord de reabilitare, încheiat cu autoritătile administratiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră si clădirile adiacente din localitătile urbane sau rurale respective;

10. lista cuprinzând personalul de specialitate atestat implicat în managementul exploatării, cu prezentarea activitătii acestuia (CV.);

11. plan de refacere a mediului si proiect tehnic de refacere a mediului.”

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. 125.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia “Registrul Urbanistilor din România” se introduce o nouă pozitie, cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plătii salariilor

“52

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

15”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 14 februarie 2011.

Nr. 1.635.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor de religie reformată pentru sustinerea examenului de definitivare în învătământ si a gradului didactic II

 

În baza prevederilor art. 35 alin. (2) si ale art. 37 alin. (8) din Legea nr. 128/1997*) privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 141 lit. (o) din Legea învătământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele de religie reformată pentru sustinerea examenului de definitivare în învătământ si a gradului didactic II, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si institutiile de învătământ/centre de perfectionare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2011.

Nr. 3.151.


*) Legea nr. 128/1997 si Legea nr. 84/1995 au fost abrogate prin art. 361 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

 

ANEXĂ

 

 

PROGRAMELE DE RELIGIE REFORMATĂ

pentru sustinerea examenului de definitivare în învătământ si a gradului didactic II

 

Subiectele examenului de definitivare în învătământ începând cu sesiunea 2011

 


1. Tora - interpretări literare si istorice

2. Interpretările literare si istorice ale cărtilor istorice ale Vechiului Testament (Iosua, Judecători, Regi, Cronici, Paralipomena, Esdra, Neemia)

3. Literatura profetică (profetii mari si mici – istorie literară si istorie)

4. Cartea lui Daniel

5. Cartea Psalmilor

6. Cartea lui Solomon si Cartea Ecclesiastului

7. Cartea lui Iov

8. Cartea lui Rut, Esterei si Cântarea Cântărilor

 

Bibliografie:

1. Gleason L. Archer: Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata, Budapest,2001

2. Clifford Hill: A prófécia múltja és jelene, Budapest, 1993

3. Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája, I-II kötet, Budapest, 2000

4. David Rohl: Fáraók és királyok (a Biblia – a mítoszoktól a történelemig), Debrecen, 2001

5. David Rohl: Legendás civilizációk, Debrecen, 2002

6. Claus Westermann: A Biblia titkai, Budapest, 1997

7. Molnár János: Ószövetségi kortörténet, Kolozsvár, 1993

8. Molnár János: Énekesek, hangszerek és feliratok a zsoltárokban, in Hűség és szolgálat, Kolozsvár, 1987

9. Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, 1986

10. Molnár János: A szerelem országútján (az Énekek Éneke magyarázata), Kolozsvár, 2003

11. Molnár János: Zakariás próféta könyvének magyarázata, Kolozsvár, 1998

12. Molnár János: Sofoniás próféta könyvének és Malakiás próféta könyvének magyarázata, Kolozsvár, 1996

 

II. Noul Testament

1. Particularitătile Evangheliei lui Luca:

Prőhle Károly: Lukács evangéliuma, Budapest, 1991 Gooding, David: Az evangélium Lukács szerint, Budapest, 1993

2. Particularitătile Evangheliei lui Ioan:

Bolyki János: „Igaz tanúvallomás.” Kommentár János evangéliumához, Budapest, 2001

Lenkeyné dr. Semsey Klára: János evangéliuma I–III, Debrecen, 1999-2001

Mátyás Ernő: János evangéliuma, Sárospatak, 1950

3. Hristologia lui Pavel

Cullmann, Oscar: Az Újszövetség krisztológiája, Budapest, 1990

Herczeg Pál: Krisztológiai irányzatok a páli iratokban, Budapest, 1998

Lészai Lehel: Christology, Kolozsvár, 1999

Lészai Lehel: A krisztológia kérdése Hermann Ridderbos, Oscar

Cullmann és Leonhard Goppelt teológiai látásában, in Studia Universitatis Babes–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, XLVI. 2001/1, pag. 55-68. és XLVI. 2001/2, pag. 24-41

 

III. Teologie sistematică

 

1. Revelatia ca dogmă, prezentă, experientă si istorie.

Teologia naturală

Dumnezeul Creator - Dumnezeul Mântuitor

2. Modalitătile de existentă a Lui Dumnezeu în Lume

3. Sfântul Duh - Metaforele Sfântului Duh. Latura

Dumnezeiască a Sfântului Duh - Interpretarea Sfântului Duh de către Augustinus

 

Bibliografie

1. TÖRÖK, ISTVÁN: Dogmatika. Amsterdam: Free Universit: Press, 1985

2. SEBESTYÉN, JENŐ: Református Dogmatika. Budapest: Ref. Teol. Akadémia, 1940

3. TAVASZY, SÁNDOR: Református Keresztyén Dogmatika.

Kolozsvár, 1932

4. RAVASZ, LÁSZÓ: Kis Dogmatika. Budapest: Zsinati Iroda, 1990

5. BARTH, KÁROLY: Kis Dogmatika. Ref. Missziói Munkaközösség, f.a.

6. TILLICH, PAUL: Rendszeres Teológia. Budapest: Osiris, 1996

7. SZATHMÁRY, SÁNDOR: Szótériológia. Budapest: Zsinati Iroda, 2003

8. SZATHMÁRY, SÁNDOR - TÖRÖK, ISTVÁN - KOCSIS, ELEMÉR: Eszkatológia. Budapest: Zsinati Iroda, 2001

9. PÖHLMANN, HORS GEORG: Abriss der Dogmatik. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 2002

10. TÖRÖK, ISTVÁN: Etika. Kolozsvár: PTI, 1997

11. SEBESTYÉN, JENŐ: Református Etika. Budapest: Iránytű, 1993

12. SZŰCS, FERENC: Teológiai Etika. Budapest: Zsinati Iroda, 1993

13. NYÍRI, TAMÁS: Alapvető etika. Budapest: Szent István Társulat, 1994

14. LOCHMAN, JAN MILIC: A szabadság útjelzői. Budapest: Kálvin Kiadó, 1993

15. PINCKAERS, SERVAIS: A keresztény erkölcsteológia forrásai. Fără loc: Paulus Hungarus/Kairosz, 2001

16. COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ: Kis könyv a nagy erényekről. Budapest: Osiris, 2001

17. BOLYKI, JÁNOS: Újszövetségi etika. Budapest: Kálvin Kiadó, 1998

18. HONECKER, MARTIN: Einführung in die Theologische Ethik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1990

19. VISKY S. BÉLA: Bizalom a határon. Koinónia, Kolozsvár, 2003

20. MCGRATH, ALISTER E.: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest: Osiris, 1995

21. AURELIUS AUGUSTINUS: Vallomások, Budapest.

Gondolat, 1987


IV. Istoria bisericii

 

1. Umanismul si Reforma - Luther si Melanchthon

2. Viata, activitatea si opera lui Jean Calvin

3. Procesul de formare a bisericilor Reformei

4. Traduceri de Biblie în limba maghiară

5. Politica de cultură si politica legată de biserici ai lui Gabriel Bethlen

6. Viata si opera lui Apáczai Csere János

 

Bibliografie

1. Apáczai Csere János (1625-1659). Szerk. Király László. Budapest, 1975

2. Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Bukarest, 1977

3. Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Budapest, 1987

4. Bethlen Gábor krónikása. Szerk. Makkai László. Budapest, 1980

5. Botta István: Melius Péter ifjúsága. Budapest, 1978

6. Ágoston István: A magyarországi puritanizmus gyökerei, Kálvin Kiadó, 1997

7. Bucsay Mihály: A reformártorok úrvacsoravitái. Sárospatak-Budapest, 1942

8. Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában. Budapest, 1978

9. Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest, 1992

10. dr. Bartók György: A református egyházak presbyterialis szervezete. Kolozsvár, 1904

11. Dr. Dávid György: Az erdélyi református egyházközség XVII. századbeli képe. Marosvásárhely, 1929

12. Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Szerk. Barcza József. Budapest, 1990

13. György Antal: Akikre nem volt méltó a világ. Budapest, 1990

14. Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai. Budapest, 1997

15. Humanista történetírók. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1977

16. Keveházi Katalin: Melachton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig

17. L W. E. Rauwenhoff: A protestantizmus története. I. köt. Kolozsvár, 1908

18. Magyar emlékírók. 16-18 század. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1982

19. Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Szerk Barcza József. Budapest, 1990

20. Magyar gondolkodók. 17. század. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest ,1979

21. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest, 1911

22. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest, 1910

23. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk.Stromp László. Budapest, 1907

24. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk.Stromp László. Budapest, 1904

25. Magyarországi humanisták. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1982

26. Makkai László: Bethlen Gábor emlékezete. Bratislava, 1980

27. Nagy Géza: Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből. Budapest, 1985

28. Nagy László: Károlyi Gáspár kora, élete és munkássága. Nagyvárad, 1996

29. Niesel Vilmos: Kálvin theologiája. Debrecen 1943

30. Péter Katalin: 400 éve született Bethlen Gábor. Budapest, 1980

31. Peter Katalin: A magyar romlásnak századában. Budapest, 1975

32. R. Várkonyi Ágnes: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Budapest, 1987

33. Renaissance tanulmányok. Szerk Sallai Géza. Budapest, 1957

34. Révész Imre: Akikre nem volt méltó a világ. Képek a keresztyénség történetéből. Kolozsvár, 1921

35. Révész Imre: Egyháztörténelem. Budapest,1993

36. Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521—1700. Szeged

37. Szamosközy István: Erdély története. Budapest 1981.Szeged, 1986

38. Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. Budapest

39. Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979

40. Varga András: Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa. Szeged, 1983

41. Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában. Budapest, 1986

42. Zoványi Jenő: Coccejanizmus története. Budapest, 1890.

43. Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. Budapest, 1911

 

V. Pedagogia religiei

 

1. Religia ca disciplină scolară. Scopul si rolul acesteia în cadrul scolii

2. Relatia dintre elev si profesor

3. Proiectarea didactică si etapele acesteia

4. Sistemul particular al metodelor de predare în predarea religiei

5. Metode de expunere (interpretare)

6. Rolul si importanta metodei de joc în predarea religiei

7. Rolul metodei demonstrative si folosirea corectă a acesteia în redarea religiei

8. Rolul si importanta pedagogiei de dramă în predarea religiei

9. Mijloacele didactice specifice ale predării religiei

10. Evaluarea în educatia religioasă

11. Problematica si posibilitătile diferentierii în educatia religioasă

 

Bibliografie

1. Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztyén csoportmunkához, 1989

2. Bodó Sára és ifj Fekete Károly (szerk): Kateketikai és valláspedagógia szöveggyűjtemény, Debrecen, 1998. (18-31)

3. Falus István (Szerk): Didaktika elméleti alapok a tanítás tanulásához, Budapest, 1998

4. Falus Iván-Szilvák Judit: Didaktika Comenius Bt. Pécs, a kiadási engedélyt 1996.ban kapták

5. Farkas Ignác: Katechétikai alapvetés, Debrecen, 1941

6. Gáspár László: Neveléselmélet, OKKER, 1997

7. Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermek bibliaórát? Kis módszertan, Budapest, 1998

8. Gerhard Marcel, Martin: Bibliodráma: Gyakorlat és elmélet, Egyházfórum Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003

9. H.V.Brummelen: Istennel az osztályteremben keresztyén tanulási-és tanítási módszerek, Budapest, 1996

10. Kun Mária-Gazsi Csaba-Péter István: „Fától fáig” - lélektől lélekig, Presa Universitară Clujeană, 2008

11. Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, KGRE Budapest, 1996

12. Hitből Hitbe Kateketikai kézikönyv II. Budapest, 1988

13. Ingo Baldermann: A Biblia a tanulás könyve, A Biblia didaktikai alapjai, Budapest, 1989

14. Hittan 1-4, Pedagógia Intézet, Budapest, 1998-99

15. Kenessey Béla: Az Ó-testamentum pedagógiája, Budapest, 1887

16. Marlene D. LeFever: Ötletgazdag tanítási módszerek, Budapest, 1994

17. Szerk. Miklya Zsolt: A Bibliából jöttem, Játékok a hitoktatásban, KEPE Kiskunfélegyháza, 2004

18. Maszler Irén: Játékpedagógi, Comenius Bt. Pécs, 1996

19. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, Mogyoród, 1997

20. K. Tamminen L.Vesaa M.Pyysiainen: Hogyan tanítsunk hittant? Vallásdidaktika, Budapest, 1998

21. H.J.Fraas Galube und Identitat, Grundlegung einer Didaktik religiöser Lernprozesse, Göttingen, 1983

22. B. Grom: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Dusseldorf, 1976

23. B. Grom: Religions pädagogische Psychologie, Göttingen, 1981

24. V. R. Kirste: Unterwegs zum Leben Gottesdienste mit Schülern, Göttingen, 1979

25. G. Otto: Handbuch des Religionsunterrichts, Mainz, 1967

 

Subiecte pentru examenul de grad didactic II

 

I. Vechiul Testament

 

1. Teologia relatărilor biblice preistorice

2. Problematica cronologiei epocii patriarhilor si a exodului

3. Formarea institutiei regale (critica institutiei si alianta legată cu David)

4. Psalmii regali si mesianismul Vechiului Testament

5. Denumirile lui Dumnezeu în Vechiul Testament

6. Institutia preotiei

7. Creaturile invizibile

8. Sărbătorile poporului Israel

 

Bibliografie

1. Gleason L. Archer: Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata, Budapest,2001

2. Clifford Hill: A prófécia múltja és jelene, Budapest, 1993

3. Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája, I-II kötet, Budapest, 2000

4. David Rohl: Fáraók és királyok (a Biblia – a mítoszoktól a történelemig), Debrecen, 2001

5. David Rohl: Legendás civilizációk, Debrecen, 2002

6. Bustya Dezső: Jób könyve a bölcsességirodalmi etika keretében. Kolozsvár, 1996

7. Claus Westermann: A Biblia titkai, Budapest, 1997

8. Czanik Péter: Ézsaiás könyvének magyarázata, 1-12 fejezet, Budapest-Utrecht, 1983

9. Czanik Péter: Ézsaiás könyvének magyarázata, 13-39 fejezet, Budapest, 1997

10. G. von Rad: Weisheit in Israel, Neukirchener Verlag, 1970

11. Gálfy Zoltán: Isten neve az Ótestamentumban, Kolozsvár, 1993

12. H. J. Kraus: Die Theologie der Psalmen, Neukirchener Verlag, 1979

13. H. Jagersma: Izráel története, Budapest, 1991

14. J. Bright: Izráel története, Budapest, 1977

15. Jubileumi kommentár: Ref. Zsinat Iroda, Budapest, 1978

16. Molnár János: Ószövetségi kortörténet, Kolozsvár, 1993

17. Molnár János: Énekesek, hangszerek és feliratok a zsoltárokban, in Hűség és szolgálat, Kolozsvár, 1987

18. Molnár János: Héber nyelvtan, Kolozsvár, 1999

19. Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, 1986

20. R. de Vaux, Das Alte Testament und seine Lebensordnungen, Herder, 1964

 

II. Noul Testament

 

1. Predica Lui Isus

2. Constiinta mesianică a Lui Isus

3. Viata primelor comunităti crestine

4. Sărăcia si bogătia în epistola lui Iacob

 

Bibliografie

1. Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába/Scurtă introducere în Biblie, Budapesta, 1985

2. Bolyki János: „Igaz tanúvallomás.” Kommentár János evangéliumához/Comentariu la evanghelia după Sfântul Ioan/,Budapesta, 2001

3. Budai Gergely – Herczeg Pál: Az Újszövetség története/Istoria Noului Testament, Budapesta, 1985

4. Cullmann, Oscar: Az Újszövetség krisztológiája/Hristologia Noului Testament, Budapesta, 1990

5. Farkas Ignác: Jézus példázatai és hasonlatai/Pildele si comparatiile lui Isus, Budapesta, 1979

6. Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez/Introducere la cărtile Noului Testament/, Budapesta, 1997

7. Gooding, David: Az evangélium Lukács szerint/Evanghelia după Luca, Budapesta, 1993

8. Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség teológiája/Teologia Noului Testament/, Budapesta, 1992

9. Herczeg Pál: Krisztológiai irányzatok a páli iratokban/Tendinte christologice în epistolele apostolului Paul, Budapesta, 1998

10. Jeremias, Joachim: Jézus példázatai/Pildele lui Isus, Budapesta, 1991

11. Karner Károly: Apokalipszis/Apocalipsa, Budapesta, 1990

12. Karner Károly: Hellenizmus, Róma, Zsidóság/Elenismul, Roma, Iudaismul, Budapesta, 1968

13. Keller B.: Mennyei Jelenések könyve/Apocalipsa/, Budapesta, 1937

14. Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai/Pildele lui Isus Hristos, Gödöllő, 2002

15. László Dezső: Bibliamagyarázatok János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve alapján/Apocalipsa, Cluj, 1995

16. Lenkeyné dr. Semsey Klára: János evangéliuma I–III/ Ioan I–III, Debrecen, 1999—2001

17. Lenkeyné Semsey Klára: Péter első levele/Întâia Epistolă Sobornicească a lui Petru, Debrecen, 1998

18. Lészai Lehel: A krisztológia kérdése Hermann Ridderbos, Oscar Cullmann és Leonhard Goppelt teológiai látásában/Hristologia în viziunea teologică a lui Herman Ridderbos, Oscar Cullmann si Leonhard Goppelt, în Studia Universitatis Babes–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVI 2001, nr. 1, paginile 55-68, si an XLVI 2001, nr. 2, paginile 24-41

19. Lészai Lehel: A missziói igehirdetés tartalma és szerkezete az ApCsel-ről írt könyvben/Propovăduirea misiologică, în Studia Universitatis Babes–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVIII 2003, nr. 5

20. Lészai Lehel: Christology, Kolozsvár, 1999

21. Mátyás Ernő: János evangéliuma/Sfânta Evanghelie după Ioan, Sárospatak, 1950

22. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma/Sfânta Evanghelie după Luca, Budapesta, 1991

23. Tőkés István: Jézus messiási tudata, Református lelkésztovábbképző tanfolyam I./Constiinta mesianică a lui Isus, Kolozsvár, 1984

24. Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása/Religia evreului Isus, Budapest, 1999

 

III. Teologie sistematică

 

1. Îndreptătirea bazată pe credinta - Luther - Calvin - sinodul din Trident

2. Predestinarea în interpretarea lui Augustin - Calvin - Predestinarea si viata economică: Max Weber

3. Baza mărturiei - crucea Lui Isus

4. Despre constiintă: rădăcinile filozofice - bazele biblice - Importanta în epoca Reformei - Importanta teologică: posibilităti si limite

5. Apărarea vietii în contextul poruncii VI

 

Bibliografie

1. MCGRATH, ALISTER E.: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest: Osiris, 1995

2. TÖRÖK, ISTVÁN: Dogmatika. Amsterdam: Free University Press, 1985

3. SEBESTYÉN, JENŐ: Református Dogmatika. Budapest: Ref. Teol. Akadémia, 1940

4. TAVASZY, SÁNDOR: Református Keresztyén Dogmatika. Kolozsvár, 1932

5. RAVASZ, LÁSZÓ: Kis Dogmatika. Budapest: Zsinati Iroda, 1990

6. Barth, Károly: Kis Dogmatika. Ref. Missziói Munkaközösség, f.a.

7. TILLICH, PAUL: Rendszeres Teológia. Budapest: Osiris, 1996

8. SZATHMÁRY, SÁNDOR: Szótériológia. Budapest: Zsinati Iroda, 2003

9. SZATHMÁRY, SÁNDOR - TÖRÖK, ISTVÁN - KOCSIS, ELEMÉR: Eszkatológia. Budapest: Zsinati Iroda, 2001

10. PÖHLMANN, HORS GEORG: Abriss der Dogmatik. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 2002

11. TÖRÖK, ISTVÁN: Etika. Kolozsvár: PTI, 1997

12. SEBESTYÉN, JENŐ: Református Etika. Budapest: Iránytű, 1993

13. SZŰCS, FERENC: Teológiai Etika. Budapest: Zsinati Iroda, 1993

14. NYÍRI, TAMÁS: Alapvető etika. Budapest: Szent István Társulat, 1994

15. LOCHMAN, JAN MILIC: A szabadság útjelzői. Budapest: Kálvin Kiadó, 1993

16. PINCKAERS, SERVAIS: A keresztény erkölcsteológia forrásai. Fara loc: Paulus Hungarus/Kairosz, 2001

17. COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ: Kis könyv a nagy erényekről. Budapest: Osiris, 2001

18. BOLYKI, JÁNOS: Újszövetségi etika. Budapest: Kálvin Kiadó, 1998

19. STAN, GEORGE: Teologie si bioetică. Alexandria: Ed. Biserica Ortodoxă, 2001

29. HONECKER, MARTIN: Einführung in die Theologische Ethik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1990

21. HONECKER, MARTIN: Grundriss der Sozialethik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1995

22. RIETH, EBERHARD: Az alkoholizmus - betegség? Bonus Pastor Alapítvány - Koinónia, 2001

23. BLASSZAUER, BÉLA (SZERK): A jó halál (Eutanázia). Gondolat, Budapest, 1984

24. VISKY S. BÉLA: Bizalom a határon. Koinónia, Kolozsvár, 2003

 

IV. Istoria Bisericii

 

1. Principatul de sine stătător si Bocskai István

2. Politica de cultură si politica religioasă a lui Rákoczi György I

3. Ortodoxia protestantă în Europa si Transilvania sec. 17

4. Evolutia puritanismului din Transilvania

5. Stiinta si religia reformată în sec. 18. Bod Péter

6. Iosif al II-lea si absolutismul luminist

7. Misiunea internă si efectele acesteia între cele două războaie mondiale

 

Bibliografie

1. Ama kegyelemnek mennyei harmatja. Szerk. Balogh Judit. Budapest-Kolozsvár, 1995

2. Apáczai Csere János (1625-1659). Szerk. Király László. Budapest, 1975

3. Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Bukarest, 1977

4. Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Budapest, 1987

5. Bene Sándor-Borián: Zrínyi és a vadkan. Gyomaendrőd, 1988

6. Bethlen Gábor krónikása. Szerk. Makkai László. Budapest, 1980

7. Botta István: Melius Péter ifjúsága. Budapest, 1978

8. Bucsay Mihály: A reformártorok úrvacsoravitái. Sárospatak-Budapest, 1942

9. Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában. Budapest, 1978

10. Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest, 1992

11. dr. Bartók György: A református egyházak presbyterialis szervezete. Kolozsvár, 1904

12. Dr. Dávid György: Az erdélyi református egyházközség képe XVII. századbeli képe. Marosvásárhely, 1929

13. Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Szerk. Barcza József. Budapest, 1990

14. György Antal: Akikre nem volt méltó a világ. Budapest, 1990

15. Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai. Budapest, 1997

16. Humanista történetírók. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1977

17. Imreh István-Pataki József: Kászonszéki krónika 1650-1750. Budapest-Bukarest, 1992

18. Jakó Zsigmond: Erdélyi féniks. Bukarest, 1974

19. Keveházi Katalin: Melachton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig.

20. Kincses Kolozsvár. Szerk. Bálint István János. Budapest, 1987

21. Kosáry Domokos: Művelődés a 18. századi Magyarországon. Budapest, 1996

22. L W. E. Rauwenhoff: A protestantizmus története. I. köt. Kolozsvár, 1908

23. Magyar emlékírók. 16-18 század. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1982

24. Magyar gondolkodók. 17. század. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1979

25. Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Budapest, 1926

26. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest, 1911

27. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest, 1910

28. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Stromp László. Budapest, 1907

29. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Szerk. Stromp László. Budapest, 1904

30. Magyarországi humanisták. Szerk. Illés Endre, Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Budapest, 1982

31. Makkai László: Bethlen Gábor emlékezete. Bratislava, 1980

32. Marczali Henrik: Mária Terézia 1717-1780. Budapest 1891

33. Nagy Géza: Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből. Budapest, 1985

34. Nagy László: Károlyi Gáspár kora, élete és munkássága. Nagyvárad, 1996

35. Niesel Vilmos: Kálvin theologiája. Debrecen, 1943

36. Péter Katalin: 400 éve született Bethlen Gábor. Budapest, 1980

37. Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. Budapest, 1975

38. Pokoly József: Bocskai István és a bécsi béke. Budapest, 1906

39. R. Várkonyi Ágnes: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Budapest, 1987

40. Renaissance tanulmányok. Szerk Sallai Géza. Budapest, 1957

41. Révész Imre: Akikre nem volt méltó a világ. Képek a keresztyénség történetéből. Kolozsvár, 1921

42. Révész Imre: Egyháztörténelem. Budapest, 1993

43. Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Szeged

44. Szamosközy István: Erdély története. Budapest, 1981

45. Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. Budapest

46. Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979

47. Varga András: Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa. Szeged, 1983

48. Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában. Budapest, 1986

49. Zoványi Jenő: Coccejanizmus története. Budapest, 1890

50. Zoványi Jenő: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a magyarországi református egyházban. Budapest, 1903

51. Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. Budapest, 1911

 

V. Pedagogia religiei

 

1. Educatia religioasă si scoala, preconditii, continut si realizarea în practică

2. Educatia crestină: scopul, îndatoriri, mijloace, diferite curente

3. Problematica disciplinării - alegerea corectă a metodelor în cateheză

4. Problemele de organizare a procesului de învătare - predare

5. Curentele teoriei educatiei - de la Comenius la curentele postmoderne

6. Diferentierea în cateheză

7. Schimbările conceptului de educatie si parcursul istoriei

8. Educatia fetelor

9. Relatia persoanelor implicate în procesul catehezei

10. Evaluarea pedagogică

11. Rolul vocatiei în statutul profesorului de religie

12. Rolul Bibliei, a diferitelor cărti din literatura religioasă si a materialelor didactice în cateheză

13. Cerintele fată de elev pe baza planului de învătământ de religie si aptitudinile personale ale elevilor

14. Procesul de dezvoltare a cunostintelor biblice ale elevilor (clasele I-VIII)

15. Posibilitătile metodei de demonstrare si limitele acesteia în Cartea Judecătorilor din Vechiul Testament

 

Bibliografie

1. Bodó Sára és ifj Fekete Károly (szerk): Kateketikai és valláspedagógia szöveggyűjtemény, Debrecen,1998 (18-31)

2. Bottyán János: Hitünk hősei, Budapest, 1978

3. Falusi István (Szerk): Didaktika elméleti alapok a tanítás tanulásához, Budapest, 1998

4. Farkas Ignác: Katechétikai alapvetés, Debrecen, 1941

5. Gáspár László: Neveléselmélet, OKKER, 1997

6. Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermek bibliaórát? Kis módszertan, Budapest, 1998

7. H.V.Brummelen: Istennel az osztályteremben, keresztyén tanulási és tanítási módszerek, Budapest, 1996

8. Hitből Hitbe Kateketikai kézikönyv II. Budapest, 1988

9. Imre Lajos: A keresztyén vallástanítás, Győr, 1943

10. Imre Lajos: Általános neveléstudomány és neveléstan, Kolozsvár, 1994

11. Imre Lajos: Kateketika, Budapest, 1942

12. Ingo Baldermann: A Biblia a tanulás könyve, A biblia didaktikai alapjai, Budapest, 1989

13. J. Dobson: Fegyelmezz! Megéri! Budapest, 1997. (125-201)

14. Hittan 1-, Pedagógia Intézet, Budapest, 1998—1999

15. Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai, Budapest, 1929

16. Karácsony Sándor: Leckék a leckéről, Budapest, 1931

17. Kenessey Béla: Az Ó-testamentum pedagógiája, Budapest, 1887

18. Marlene D. LeFever: Ötletgazdag tanítási módszerek, Budapest, 1994

19. Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem? Holnap kiadó, 1996

20. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, Mogyoród, 1997

21. Szele Miklós: A vallás taníthatóságának kérdéséhez, Debrecen, 1935

22. K. Tamminen L.Vesaa M.Pyysiainen: Hogyan tanítsunk hittant? Vallásdidaktika, Budapest, 1998

23. Tóth Kása István-Tőkéczki László(Szerk): Egyháztörténet I., Budapest, 1997

24. H.J.Fraas: Galube und Identitat, Grundlegung einer Didaktik religiöser Lernprozesse, Göttingen, 1983

25. B. Grom: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Dusseldorf, 1976

26. B. Grom: Religions pädagogische Psychologie, Göttingen, 1981

27. V. R. Kirste: Unterwegs zum Leben Gottesdienste mit Schülern Göttingen, 1979

28. G. Otto: Handbuch des Religionsunterrichts, Mainz, 1967

29. Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztyén csoportmunkához, Eisenstadt, 1989

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 7

din 20 septembrie 2010

Dosar nr. 6/2010

 

Sub presedintia doamnei judecător dr. Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 9 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ si la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, asupra posibilitătii de a se dispune înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, atunci când această din urmă sanctiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 82 de judecători din 103 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea - procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Sectiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că instanta de judecată sesizată printr-o cerere de înlocuire a sanctiunii amenzii contraventionale cu obligarea contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii poate admite o astfel de cerere doar atunci când cea din urmă sanctiune este prevăzută de lege sau ordonantă a guvernului, alternativ cu amenda.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

în practica instantelor de judecată nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 9 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ si la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, asupra posibilitătii de a se dispune înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale, cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, atunci când această din urmă sanctiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda.

Astfel, unele instante au respins cererile de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, fie atunci când contraventiile săvârsite nu erau prevăzute si sanctionate prin legi sau ordonante ale Guvernului, fie atunci când, desi contraventiile erau prevăzute prin acte normative elaborate de Parlament ori Guvern, prin delegare legislativă, totusi acestea nu erau sanctionate în modalitatea prevăzută la art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare.

S-a arătat că dispozitiile cuprinse în art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si în art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, care consacră principiul nulla poena sine lege, sunt aplicabile si în procesul de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, iar o solutie contrară echivalează cu încălcarea principiului legalitătii care operează în materie contraventională.

Alte instante, dimpotrivă, au dispus înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, fie în conditiile în care contraventia pentru care a fost aplicată această din urmă sanctiune nu era prevăzută de lege, ci prin hotărâri ale Guvernului sau hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale ori judetene, fie în situatiile în care legile speciale sau ordonantele Guvernului prin care se stabileau contraventiile pentru care s-a aplicat amenda nu prevedeau, alternativ, si sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii.

În motivarea acestei solutii s-a retinut, în esentă, că nu are loc aplicarea unei sanctiuni, pentru a fi necesar ca aceasta să fie expres prevăzută prin lege sau ordonantă a Guvernului ca sanctiune alternativă cu cea a amenzii, ci se dispune cu privire la o altă modalitate de executare prevăzută de lege.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, prin dispozitiile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si prin cele ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste, cu caracter de principiu, că sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii poate fi stabilită numai prin lege alternativ cu amenda si poate fi aplicată numai de instanta de judecată.

În acelasi timp însă, prin dispozitiile continute de alin. (3)-(5) ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, legiuitorul a înteles să instituie cu caracter de principiu posibilitatea legală de înlocuire a sanctiunii amenzii contraventionale, atunci când nu a fost achitată si nici nu poate fi executată silit, cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii.

Astfel, potrivit art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, “în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sanctiunii si nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârsit contraventia, în vederea înlocuirii amenzii cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, tinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”.

Prin alineatul următor al aceluiasi articol se prevede că instanta poate acorda, la cererea contravenientului, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii, iar prin alin. (5) al aceluiasi articol se stabileste că, în cazul neachitării amenzii în termenul acordat, instanta procedează la înlocuirea amenzii cu sanctiunea obligării la prestarea unei activităti în folosul comunitătii.

Totodată, prin art. 391 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se prevede că înlocuirea sanctiunii în sensul arătat poate fi dispusă de instantă si ca urmare a sesizării făcute de contravenientul insolvabil, situatie în care, asa cum se mentionează în alin. (2) al aceluiasi articol, sanctiunea înlocuitoare poate fi dispusă pe o durată maximă de 50 de ore.

Stabilind că instanta poate să înlocuiască, în faza de executare, sanctiunea amenzii cu cea de obligare la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, legiuitorul a reglementat o modalitate alternativă de executare a unei sanctiuni contraventionale si care, desigur, nu poate fi dispusă decât în conditiile prevăzute de textele ce au fost prezentate.

Împrejurarea că prin acelasi text, respectiv prin art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, a fost instituită o nouă sanctiune contraventională, indicându-se limitativ si actele normative prin care aceasta poate fi prevăzută, si totodată s-a instituit o modalitate alternativă de executare în cadrul căreia sanctiunea nou- Înfiintată poate înlocui sanctiunea amenzii ce a fost aplicată nu este de natură să conducă la concluzia că legiuitorul a stabilit vreo altă conditie pentru a se putea dispune înlocuirea sanctiunii în afara celor pe care Ie-a prevăzut expres.

Astfel, din examinarea dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii poate fi prevăzută numai prin lege, doar alternativ cu sanctiunea amenzii si numai pe o durată ce nu poate depăsi 300 de ore, se constată că prin aceste dispozitii, imperative, legiuitorul a stabilit un regim juridic general al sanctiunii contraventionale nou-introduse.

Corespunzător acestor dispozitii a fost adoptată ulterior Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, act normativ prin al cărui prim articol se precizează că această sanctiune poate fi prevăzută în legi sau ordonante ale Guvernului si că stabilirea sa se face întotdeauna alternativ cu amenda, precum si că sanctiunea poate fi aplicată numai de instanta de judecată.

Indicând actele normative prin care poate fi prevăzută sanctiunea si obligativitatea de a figura ca o sanctiune alternativă la aceea a amenzii, legiuitorul a stabilit o conditie de reglementare care nu se adresează altcuiva decât autoritătilor care au competenta de a adopta norme juridice în materie contraventională.

Prin art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, legiuitorul a înteles să reglementeze o altă ipoteză juridică, si anume aceea a contravenientului care a fost sanctionat cu amendă, pe care însă nu a achitat-o si nici nu poate fi executat silit.

Pentru o astfel de situatie, considerând că starea de insolvabilitate a contravenientului nu trebuie să conducă la lipsirea de eficientă a sanctiunii aplicate, legiuitorul a instituit modalitatea alternativă de executare a sanctiunii amenzii, prin posibilitatea înlocuirii acesteia cu obligatia de prestare a unei activităti în folosul comunitătii.

Operatiunea juridică de înlocuire a sanctiunii are loc în faza de executare si vizează exclusiv stabilirea altei modalităti de executare a sanctiunii cu amenda deja aplicată, schimbarea modalitătii de executare fiind determinată de faptul că amenda nu a fost achitată în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă si nici nu există posibilitatea executării silite.

Deci nu se poate considera, sub acest aspect, că ar fi nesocotit principiul de drept al legalitătii incriminării si sanctiunii (“nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”) înscris si în prevederile art. 7 din Conventia europeană a drepturilor omului.

Aceasta întrucât, în litigiul având ca obiect cererea de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, instanta nu este învestită cu aplicarea unei sanctiuni care nu ar fi prevăzută de actul prin care este reglementată contraventia, ci, în ipoteza unui contravenient debitor insolvabil, este chemată să se pronunte cu privire la modalitatea de executare a sanctiunii amenzii prevăzute de lege si deja aplicate contravenientului.

Conditiile stabilite de legiuitor pentru a se putea dispune înlocuirea sanctiunii sunt înscrise la art. 9 alin. (3) si art. 391 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si vizează numai depăsirea termenului de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sanctiunii amenzii si starea de insolvabilitate a contravenientului, iar îndeplinirea lor se verifică în urma sesizării adresate instantei de către organul din care face parte agentul constatator sau de către contravenient.

În atare situatie, a aprecia că operatiunea de înlocuire a sanctiunii nu poate avea loc decât în baza unui text continut de o lege sau o ordonantă, prin care sunt prevăzute ca sanctiuni alternative amenda si prestarea unei activităti în folosul comunitătii, ar însemna să se nesocotească vointa legiuitorului prin adăugarea unor conditii pe care acesta nu a înteles să le stabilească.

În acelasi timp, printr-o astfel de interpretare, se ajunge la lipsirea de eficientă juridică a reglementării continute de art. 9 alin. (3)-(5) si deart. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, iar numeroase norme juridice în temeiul cărora a fost aplicată sanctiunea amenzii contraventionale rămân fără finalitate, deoarece sanctiunea nu poate fi executată pe nicio cale.

Altfel spus, desi se face vinovat de săvârsirea unei contraventii, pentru care a si fost sanctionat, contravenientul insolvabil nu suportă în mod real nicio consecintă a faptei sale.

În materie contraventională, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, reprezintă legea generală, astfel că dispozitiile sale sunt aplicabile tuturor contraventiilor indiferent dacă acestea sunt reglementate prin legi, prin ordonante sau hotărâri ale Guvernului ori prin acte ale autoritătilor administratiei publice locale sau judetene, conform competentelor stabilite prin art. 2 al acestui act normativ.

Asa cum s-a arătat, nici dispozitiile art. 9 alin. (3)-(5) si nici cele ale art. 391 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu fac nicio distinctie, în vederea aplicării lor, în functie de categoria actului prin care este stabilită contraventia si nu cer ca norma juridică în temeiul căreia a fost aplicată amenda să prevadă si sanctiunea alternativă a prestării unei activităti în folosul comunitătii.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 9 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă si ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul admisibilitătii cererilor de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, indiferent dacă contraventiile săvârsite sunt prevăzute si sanctionate prin legi, ordonante ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ si chiar dacă actul care stabileste si sanctionează contraventiile nu prevede, alternativ cu sanctiunea amenzii, sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, prin raportare la dispozitiile art. 9 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă si la dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, se interpretează în sensul admisibilitătii cererilor de înlocuire a sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii indiferent dacă contraventiile săvârsite sunt prevăzute si sanctionate prin legi, ordonante ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ si chiar dacă actul care stabileste si sanctionează contraventiile nu prevede, alternativ cu sanctiunea amenzii, sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Pronuntată, în sedintă publică, astăzi, 20 septembrie 2010.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.