MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 februarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor

 

36. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră

 

724. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor în ceea ce priveste semnarea acestor formulare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

102. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

Rectificări la:

 - Forma republicată a Legii nr. 227/2006

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor

 

În vederea eficientizării activitătii de achizitii publice de bunuri si servicii desfăsurate de structurile Ministerului Administratiei si Internelor si pentru aplicarea unitară a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În Ministerul Administratiei si Internelor achizitiile publice de bunuri si servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial si local, astfel:

a) la nivel centralizat, de către Directia generală logistică pentru toate unitătile Ministerului Administratiei si Internelor;

b) la nivel teritorial, de către institutiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori tertiari din finantarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitătile din structură si pentru cele cărora le asigură suportul logistic;

c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii si pentru unitătile cărora le asigură suportul logistic.

Art. 2. - (1) Produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Specificatiile tehnice ale produselor si serviciilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei generale logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităti beneficiare, si se aprobă de către directorul general al Directiei generale logistice.

(3) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei generale management operational, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităti beneficiare, si se aprobă de către directorul general al Directiei generale management operational.

(4) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. C din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităti beneficiare, si se aprobă de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

(5) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei medicale, pe baza propunerilor înaintate de unitătile beneficiare, si se aprobă de către directorul Directiei medicale.

Art. 3. - (1) Produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel teritorial si/sau local si ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii directiilor centrale de specialitate, respectiv Directia generală logistică, Directia generală management operational, Directia medicală si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, fiecare pe domeniul său de competentă, si se aprobă de către conducătorul unitătii beneficiare sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

(2) Avizul pentru specificatiile tehnice ale produselor si serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal, după caz.

(3) Specificatiile tehnice ale produselor care tin de competenta Directiei generale logistice si Directiei medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu si pentru ordonatorii tertiari din subordine, si la nivelul ordonatorilor tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Pentru produsele si serviciile prevăzute în anexele nr. 2 si 3, a căror achizitie se realizează pentru ordonatorul principal de credite, specificatiile tehnice se elaborează la nivelul unitătii beneficiare, se avizează de către directorii generali/directorii directiilor centrale de specialitate prevăzute la alin. (1), fiecare pe domeniul său de competentă, si se aprobă de către conducătorul unitătii beneficiare.

Art. 4. - (1) Specificatiile tehnice ale produselor de resortul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau tertiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, si se avizează de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, prin aplicarea stampilei “AVIZATTEHNIC”.

(2) Specificatiile tehnice ale produselor de resortul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor, elaborate de către ordonatorii tertiari de credite aflati în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.

(3) Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificatii tehnice pentru produse si servicii din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, denumit în continuare domeniul TIC. Specificatiile tehnice trimise spre avizare Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei trebuie să îndeplinească minimum cerintele consemnate în cataloagele semestriale.

(4) în situatia în care ordonatorii de credite achizitionează produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 lit. E ale căror caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de specificatii tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de către Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, avizele prevăzute la alin. (1) si (2) nu mai sunt necesare.

(5) în cazul în care, pe perioada derulării procedurii de achizitie, mai multi operatori economici sesizează o restrângere a competitiei generată de specificatiile tehnice avizate de către Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, autoritatea contractantă este obligată să se adreseze acestei directii pentru consultantă tehnică. Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei are obligatia să analizeze contextul creat si să formuleze recomandări tehnice.

Art. 5. - Specificatiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 si 4 se aprobă de către conducătorul unitătii beneficiare.

Art. 6. - Directorul general al Directiei generale logistice este abilitat să emită dispozitii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Directiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor si serviciilor care fac obiectul achizitiilor la nivel centralizat si teritorial, ale căror specificatii tehnice sunt în competenta de avizare a acestuia.

Art. 7. - (1) Bunurile si serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achizitionează la nivel local.

(2) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competente structurilor din subordine pe linia realizării achizitiilor de bunuri si servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea si avizarea specificatiilor tehnice.

(3) Pe bază de eficientă economică, institutiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite pot achizitiona, la nivel teritorial, carburant pentru mijloace de mobilitate.

Art. 8. - (1) Directia generală de informatii si protectie internă si Directia generală anticoruptie achizitionează produsele si serviciile destinate obtinerii si verificării informatiilor pentru îndeplinirea atributiilor specifice, iar specificatiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri.

(2) Specificatiile tehnice ale produselor destinate obtinerii si verificării informatiilor pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competentă.

(3) Specificatiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC care nu sunt destinate obtinerii si verificării informatiilor pentru îndeplinirea atributiilor specifice, achizitionate de structurile prevăzute la alin. (1) si (2), se avizează de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Art. 9. -Tehnica si bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de sigurantă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare si rezerve operative, se achizitionează la nivel centralizat, teritorial si local, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 16 decembrie 2009.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 4 februarie 2011.

Nr. 29.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

produselor si serviciilor a căror achizitie se realizează la nivel centralizat

 

A. Produse si servicii de resortul tehnic

- analize fizico-chimice si verificări prin trageri în poligon pentru munitii, mijloace explozive, chimice si de dare a focului

B. Produse si servicii de resortul echipament

- sigilii metalice cu stema României

C. Produse si servicii de resortul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

1. aparatură, mijloace, echipamente de comunicatii si prelucrare a datelor destinate apărării tării, ordinii publice si sigurantei nationale;

2. echipamente de comunicatii, multiplexare, comutare si terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protectie, criptare, secretizare a comunicatiilor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente;

3. echipamente pentru criptarea si decriptarea semnalelor analogice si digitale;

4. echipamente, aparatură si materiale din categoria cifrului de stat;

5. aparatură complexă de măsură, control si aparatură specifică pentru măsurarea si analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor si informatiilor de telecomunicatii, inclusiv aparatura criptografică;

6. statii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, statii radio repetoare analogice conventionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;

7. elemente de retea aferente sistemelor de comunicatii digitale mobile TETRA;

8. dispecerate complexe de comunicatii;

9. statii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea si extensia locală a punctelor de radiocomunicatii si a nodurilor de transmisii cu posibilităti de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente;

10. mijloace de determinare a pozitiei autospecialelor aflate în deplasare;

11. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă si criptografică a semnalelor analogice digitale;

12. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;

13. instalatii, mijloace tehnice si materiale folosite pentru protectia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor si informatiilor specifice;


14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei si prelucrării datelor în formă criptată;

15. echipamente destinate protejării informatiilor electronice în stare de stocare, transport si prelucrare;

16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională;

17. aparatură pentru măsurători geodezice si topografice: teodolite, statii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecventă (L1), receptoare GPS cu două frecvente (L1, L2), receptoare GPS de navigatie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;

18. servicii de consultantă pentru proiectarea, realizarea si implementarea sistemelor informatice si/sau de comunicatii integrate;

19. sisteme informatice si/sau de comunicatii integrate, sisteme care au fie acoperire natională, fie se realizează la nivel regional. Sunt incluse în această categorie doar în contextul national sau regional (minimum două judete) extinderile existente în oricare dintre situatiile:

a) se foloseste infrastructura de comunicatii realizată prin eforturile unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor;

b) se foloseste infrastructura de comunicatii ori se beneficiază de servicii de comunicatii asigurate de institutii ale statului;

c) se foloseste/folosesc infrastructură ori servicii de comunicatii prin prestatia unor operatori comerciali. Nu intră în această categorie achizitia de echipamente destinată retelelor locale de calculatoare;

20. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicatii autorizati;

21. servicii de telefonie mobilă;

22. servicii de telefonie fixă;

23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare Time-division multiplexing -TDM si Voice over Internet protocol VolP;

24. solutii complexe de vidoeconferintă;

25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI).

D. Produse de resortul medical

- seruri si vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu produsele si serviciile care se achizitionează la nivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de credite si ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorul general al Directiei generale logistice

 

A. Produse si servicii de resortul tehnic

I. Armament:

1. pistoale;

2. pistoale de semnalizare;

3. revolvere;

4. pistoale automate;

5. pistoale-mitralieră;

6. pusti-mitralieră;

7. mitraliere;

8. pusti cu lunetă;

9. pusti de diferite calibre;

10. arme de 12 si arme lansator, toate tipurile;

11. aruncătoare de grenade;

12. aruncătoare de grenade antitanc.

II. Munitii:

1. cartuse cu glont;

2. cartuse de iluminare-semnalizare;

3. grenade de mână;

4. grenade pentru aruncător;

5. lovituri pentru aruncător;

6. cartuse încărcate cu substantă iritant-lacrimogenă;

7. cartuse cu bile de cauciuc;

8. grenade iritant-lacrimogene si acustice;

9. grenade si lumânări fumigene;

10. mijloace chimice de marcare a focului;

11. grenade incendiare.

III. Materiale explozive:

1. trotil;

2. explozivi plastici;

3. capse detonante;

4. aprinzători;

5. fitil de amorsare;

6. fitil detonant.

IV. Mijloace specifice de ordine publică:

1. scuturi si căsti antiglont;

2. veste antiglont;

3. scuturi si căsti de protectie.

V. Aparatură optică de observare si ochire:

1. aparatură optică de observare si/sau ochire;

2. aparatură electronooptică de observare si/sau ochire pe timp de noapte;

3. telemetre cu laser.

VI. Tehnică de geniu si protectie civilă:

1. detectoare de substante explozive;

2. detectoare de metale;

3. detectoare de mine;

4. mijloace de detectie a persoanelor surprinse sub dărâmături;

5. tehnică si echipamente de protectie antischijă;

6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor si trimiterilor postale;

7. costume de scafandru autonom;

8. costume de lucru în apă;

9. mijloace individuale de protectie.

VII. Tehnică si materiale de control si protectie nucleară, bacteriologică si chimică - NBC:

1. semnalizatoare de radiatii;

2. indicatoare de radioactivitate;

3. radiometre-roentgenometre;

4. complete dozimetrice;

5. detectoare de substante toxice de luptă;

6. avertizoare automate de substante toxice de luptă;

7. laboratoare chimice de campanie;

8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;

9. contaminometru alfa, beta, gama;

10. complete individuale de protectie a omului si animalelor de serviciu;

11. complete de decontaminare chimică, biologică si radioactivă;

12. detectoare de gaze.

VIII. Tehnică destinată supravegherii si controlului frontierei: 1. echipament de fotografiat si filmat folosind aparatura de

vedere pe timp de noapte;


2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.

IX. Tehnică si materiale pentru determinarea si probarea faptelor infractionale:

1. aparatură de examinare si expertizare a documentelor;

2. aparatură de microfilmat;

3. aparatură pentru reproduceri fotografice;

4. microscoape si stereomicroscoape;

5. truse criminalistice si pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;

6. aparatură si sisteme pentru supravegherea traficului rutier si aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;

7. etilometre si alcoolteste.

B. Produse de resortul echipament

1. materii prime - stofe, tercoturi, tesături impermeabile sau imperrespirante;

2. insigne de identificare si insigne pentru legitimatii;

3. corturi militare, foi de cort, ranite, saci pentru merinde.

C. Produse de resortul hrănire

1. bucătării auto rulante;

2. bucătării portative în lăzi izoterme.

 

ANEXA Nr. 3

 
LISTA

cu produsele ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii directiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competentă pentru achizitie

 

A. Produse de resortul tehnic

1. autovehicule si remorci (toate categoriile);

2. nave, mijloace plutitoare, ambarcatiuni pneumatice;

3. aeronave.

B. Produse de resortul echipament

1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare si de serviciu a politistilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers si accesorii);

2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare si de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers, epoleti si accesorii);

3. articole de echipament din compunerea uniformei de oras, de clasă si de instruire a studentilor si elevilor din institutiile de învătământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers si accesorii);

4. articole de echipament din compunerea uniformei de oras si de instructie a soldatilor si gradatilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers si accesorii);

5. sigilii metalice fără stema României.

C. Produse de resortul hrănire

1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc);

2. marmite izoterme;

3. plite sau masini aragaz cu butelie si accesorii.

D. Produse si servicii de resortul medical

I. Produse pentru activitatea medicală:

1. medicamente, substante dezinfectante, materiale sanitare pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situatiilor de urgentă si pentru asigurarea preventiei;

2. dispozitive medicale/aparatură medicală;

3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.

II. Servicii de sustinere a activitătii medicale

E. Produsele de resortul comunicatilor si tehnologiei informatiilor

I. Echipamente pentru retele WAN (Wide Area Network) si LAN (Local Area Network):

1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente din domeniul TIC);

2. routere;

3. switchuri cu management centralizat;

4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);

5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).

II. Echipamente de lucru si subansamble de resortul IT:

1. servere;

2. statii grafice;

3. statii de lucru;

4. statii de lucru portabile;

5. PDA;

6. echipamente de captură imagine si sunet;

7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor (Storage Area Network sau Network Attached Storage);

8. imprimante (mijloace fixe);

9. echipamente multifunctionale.

III. Software:

1. software de bază;

2. software utilitar;

3. software de aplicatie;

4. solutii software pentru management sisteme informatice si de comunicatii;

5. solutii software pentru securitatea sistemelor informatice si de comunicatii.

IV. Produse de resortul comunicatiilor:

1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi;

2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferintă, terminale videoconferintă;

3. media convertor fibră optică, echipamente Time-division multiplexing - TDM peste Internet protocol - IP, modemuri tehnologice x DSL - Digital Subscriber Line;

4. solutii de contorizare convorbiri telefonice;

5. echipamente de măsură si control pentru comunicatii telefonice (cupru, fibră optică);

6. terminale radio analogice conventionale în banda VHF fixe, mobile si portabile;

7. radiorelee;

8. terminale radio digitale TETRA si TETRAPOL fixe, mobile si portabile;

9. centrale de sesizare si alarmare contra efractiei.

V. Servicii:

- consultantă pentru achizitii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC.

 

 


ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cu produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel teritorial si ale căror specificatii tehnice se aprobă de către conducătorul unitătii beneficiare

 

A. Produse si servicii de resortul tehnic

I. Tehnică de geniu si protectie civilă:

1. endoscoape si stetoscoape;

2. instalatii de filtroventilatie;

3. lopată mică de infanterie;

4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;

5. sirenă de alarmă;

6. set de oglinzi pentru inspectia autovehiculelor.

II. Tehnică si materiale de control si protectie nucleară, bacteriologică si chimică - NBC:

1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear si chimic;

2. complete meteorologice de campanie;

3. măsti contra gazelor, filtrante si izolante pentru om si animale de serviciu;

4. complet containerizat de decontaminare a personalului;

5. complet containerizat de decontaminare a terenului si tehnicii;

6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;

7. pachete de decontaminare individuală a personalului;

8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;

9. complete pentru reparat tehnica si materialele chimice si mijloace de protectie a omului si animalelor de serviciu;

10. piese de schimb pentru tehnica si materialele de control si protectie NBC;

11. trusă de instruire cu substante toxice;

12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;

13. trusă pentru determinarea clorului activ.

III. Tehnică si materiale pentru determinarea si probarea faptelor infractionale:

1. aparatură foto de natura mijloacelor fixe;

2. aparatură foto de laborator;

3. lămpi electronice blitz;

4. lămpi cu raze ultraviolete - UV;

5. aparatură de proiectie filme, diapozitive si înscrisuri;

6. sisteme de implementare si comparare automată a amprentelor;

7. aparatură pentru realizarea portretului-robot;

8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;

9. aparatură pentru analize fizico-chimice si de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza si detectarea drogurilor etc);

10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infractional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidentierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc);

11. mijloace audiovideo si receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.

IV. Materiale de pregătire pentru luptă, de întretinere si reparatii:

1. truse de instructie;

2. lucrări de reparatii armament si aparatură de detectie si semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului Administratiei si Internelor.

V. Tehnică destinată supravegherii si controlului frontierei:

1. servicii de reparatie si întretinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;

2. echipamente radar, radiolocatie, senzori de supraveghere.

VI. Tehnică si materiale pentru nave si mijloace plutitoare:

1. radare de navigatie si sisteme integrate de navigatie;

2. hărti electronice de navigatie;

3. GPS-uri si Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;

4. girocompasuri si compasuri electromagnetice;

5. lochuri;

6. sonde ultrason;

7. transponder pentru căutare si salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) si AIS (Automatic Identification System);

8. radiogoniometre;

9. pilot automat de navigatie;

10. mijloace de salvare colective si individuale;

11. motoare inboard si outboard;

12. sisteme integrate de comunicatii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);

13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;

14. statii de radiocomunicatii navalizate;

15. echipament specific pentru echipele de abordaj si control al navelor;

16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);

17. statie meteo navalizată;

18. simulatoare de navigatie, radiocomunicatii navale si managementul propulsiei navelor;

19. instalatii si kituri pentru întretinerea navelor si mijloacelor plutitoare;

20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);

21. binoclu navalizat;

22. instalatii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;

23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;

24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcatiunilor la/de la apă;

25. software pentru simulatoarele de navigatie, radiocomunicatii navale si managementul propulsiei navelor.

B. Materiale specifice activitătii de arhivă

1. aparatură si materiale pentru restaurare-conservare documente;

2. aparatură si materiale pentru legătorie;

3. aparatură specifică de urmărire si asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;

4. aparatură si materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;

5. aparatură si materiale specifice activitătii de microfilmare si de asigurare/conservare microfilme;

6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.

 


ANEXA Nr. 5

 

- Model –

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

 

ANTET

 

Avizat

Directorul directiei de specialitate2)

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

Specificatia tehnica nr....................

Exemplar nr................1)

Aprob

Conducătorul unitătii beneficiare,

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

De acord, rog a aviza

.........................................................................

Adjunct pentru logistică,

(similar)

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

Denumirea produsului definit prin specificatie tehnică

- continutul specificatia tehnice -

Întocmit

.........................................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)

Verificat

Seful serviciului de resort din cadrul directiei de specialitate3),

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

 


1) Exemplarul nr. 1 se returnează unitătii beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se păstrează de către directia care a acordat avizul.

2) Se acordă de către Directia generală logistică si Directia medicală.

3) Semnează pe exemplarul nr. 2.

 

ANEXA Nr. 6

 

- Model –

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

ANTET

 

Aprob

Conducătorul unitătii beneficiare,

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

 

Rog aprobati

Seful structurii de comunicatii si tehnologia informatiei1),

.........................................................................

(gradul, numele si prenumele)

.........................................................................

 


1) Se completează denumirea exactă a structurii de comunicatii si tehnologia informatiei.

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Denumirea produsului definit prin specificatie tehnică

 

CARACTERISTICA TEHNICĂ

PARAMETRII

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

.........................................................................

(functia, gradul, numele si prenumele)


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 8 din 5 ianuarie 2011, în temeiul:

- art. 8, 9, 16, 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 pct. A lit. b) si g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Pescuitul comercial de calcan în Marea Neagră se practică cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare si a ordinului anual de prohibitie.

Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră se face în baza unei autorizatii speciale de pescuit calcan, emisă si eliberată anual de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA, prin Filiala teritorială ANPA Dobrogea.

(2) Autorizatia specială de pescuit calcan se acordă navelor/ambarcatiunilor specializate în pescuitul calcanului care operează la Marea Neagră.

Art. 3. - Autorizatia specială de pescuit calcan este un document unic, netransmisibil si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit specializate în pescuitul calcanului, a proprietarului si operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, punctele de descărcare, centrele de primă vânzare, jurnalul de pescuit, numărul si tipul uneltelor de pescuit calcan si mărcile aferente.

 

CAPITOLUL II

Posibilităti de pescuit si conditiile aferente

 

Art. 4. - (1)0 navă/ambarcatiune poate obtine autorizatia specială de pescuit calcan dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) să fie înscrisă în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

b) să detină licentă de pescuit valabilă;

c) să prezinte dovada plătii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să fie echipată cu setei de calcan, cu o dimensiune a laturii ochiurilor de plasă de minimum 400 mm si marcate corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) să detină echipament de pozitionare globală (GPS) pentru marcarea locului unde sunt amplasate uneltele folosite la pescuitul calcanului;

f) navele de pescuit mai mari de 15 metri să detină un jurnal de pescuit la Marea Neagră, iar navele/ambarcatiunile mai mici de 15 metri să detină un jurnal de pescuit costier;

g) să detină un echipament de comunicatii VHF sau GSM, după caz;

h) să aibă contract de prestări servicii cu un port/punct de debarcare si cu un centru de primă vânzare din zona arondată;

i) să nu fi fost implicată în pescuitul ilegal, nedeclarat si nereglementat - INN, asa cum este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999, cu modificările si completările ulterioare;

j) să respecte programul de lucru al punctului de debarcare si al centrului de primă vânzare unde este arondat.

(2) Pentru eliberarea autorizatiei speciale de pescuit calcan, solicitantii trebuie să depună la Filiala teritorială ANPA Dobrogea următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizatiei speciale de pescuit calcan;

b) tabelul nominal cu pescarii profesionisti care detin permise de pescuit comercial (cu date de contact: adresă, telefon);

c) licentele pentru navele/ambarcatiunile folosite la pescuitul calcanului - copie;

d) permisele de pescuit comercial pentru operatori - copie;

e) contractele de prestări servicii cu detinătorii de porturi/puncte de debarcare si cu centrele de primă vânzare, din zona arondată;

f) tabelul cu numărul, tipul si mărcile uneltelor de pescuit calcan, pe nave/ambarcatiuni;

g) dovada plătii taxelor legale în vigoare;

h) declaratia pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sanctionat penal pentru infractiuni la legea pescuitului.


(3) Modelul autorizatiei speciale de pescuit calcan este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Nu se eliberează autorizatie specială de pescuit calcan persoanelor cu cazier pentru infractiuni la legea pescuitului.

Art. 6. - Obligatiile navelor/ambarcatiunilor detinătoare de autorizatii speciale de pescuit calcan:

a) să respecte zona de pescuit alocată;

b) să descarce pestele capturat în portul/punctul de debarcare arondat si să-l transporte obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat;

c) să folosească unelte (setei) cu latura ochiului 2a = 400 mm, conform prevederilor legale în vigoare;

d) dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare să fie de cel putin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protectie a puietului de organisme marine, în ceea ce priveste determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă si evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (măsurată de la vârful botului până la capătul cozii);

e) să noteze în jurnalul de pescuit data si ora lansării si virării setcilorde calcan, pozitia (latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor) si lungimea instalată a lavelor de setei, precum si numărul de persoane implicate în astfel de activităti;

f) să respecte perioada de prohibitie a pescuitului de calcan, conform ordinului anual de prohibitie si prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare (orice captură accidentală de calcan în timpul prohibitiei va fi raportată imediat Filialei teritoriale ANPA Dobrogea, mentionată în jurnalul de pescuit, debarcată si scăzută din cotă);

g) să anunte telefonic cu cel putin două ore înainte ora iesirii la pescuit si cu două ore înainte sosirea de la pescuitul calcanului.

Art. 7. - Pestele capturat este descărcat în portul/punctul de debarcare arondat (unde se completează declaratia de descărcare/jurnalul de pescuit costier, după caz, nota de transport) si este transportat obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat.

Art. 8. - În fiecare port/punct de debarcare si centru de primă vânzare, personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Filialei teritoriale ANPA Dobrogea are următoarele atributii:

- tine evidenta navelor/ambarcatiunilor arondate;

- detine un registru de evidentă a iesirilor/intrărilor la/de la pescuit, pentru fiecare navă/ambarcatiune;

- vizează documentele de înregistrare si miscare a pestelui (jurnalul de pescuit/jurnalul de pescuit costier, declaratia de descărcare, nota de transport, nota de vânzare peste);

- detine un registru privind înregistrarea capturilor pe fiecare navă/ambarcatiune.

Art. 9. - Modelul registrului privind înregistrarea capturilor de calcan se va stabili prin decizie a presedintelui ANPA.

Art. 10. - Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, prin inspectorii zonali, împreună cu comisarii Gărzii Financiare, vor urmări transabilitatea pestelui pe baza documentelor din centrul de primă vânzare.

Art. 11. - (1) Atribuirea cotei de calcan pentru anul în curs se face în două etape:

- 80% în primele 7 luni - în corelatie directă cu procentul realizat din cota ultimului an calendaristic;

- 20% în următoarele 5 luni - redistribuirea cotei de calcan, inclusiv pentru navele/ambarcatiunile care nu au pescuit calcan în anii anteriori.

(2) Modalitatea de alocare a cotei de calcan pe nave/ambarcatiuni se stabileste prin decizie a presedintelui ANPA, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - ANPA are obligatia să asigure tipărirea, gestionarea si emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 13. - Autorizatia specială de pescuit calcan poate fi suspendată sau retrasă, prin decizie a presedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, atunci când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acesteia conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si a regulamentelor comunitare.

Art. 14. - În vederea nominalizării si functionării, porturile/punctele de debarcare si centrele de primă vânzare trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de legislatia în vigoare si vor fi nominalizate prin decizie a presedintelui ANPA.

Art. 15. - Navele/Ambarcatiunile care detin autorizatie specială de pescuit calcan vor respecta prevederile stipulate în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale.

Art. 16. - Documentele de evidentă a capturilor de calcan, precum si cele care atestă circuitul acestora se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - Pentru pescuitul specializat de calcan si controlul strict al pescuitului si debarcărilor, ANPA aprobă un plan national anual de control al pescuitului si debarcărilor de calcan în apele comunitare ale litoralului românesc al Mării Negre, în corelatie cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 10 februarie 2011.

Nr. 36.


 

ANEXĂ

 

- fată -

- Model –

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

AUTORIZATIE SPECIALĂ DE PESCUIT CALCAN

Nr................./...................

 

Nava/Ambarcatiunea (nume, ROUP)...........................................................

Proprietar....................................................................................................... (numele si prenumele)

......................................................................................................................

Comandant/Operatori...................................................................................... (numele si prenumele)

......................................................................................................................

Licentă de pescuit în ape marine nr...................din...............................valabilitate - viză (anul)..................

Zona de pescuit..............................................................................................

......................................................................................................................

Port/Punct de debarcare arondat.....................................................................

......................................................................................................................

Centru primă vânzare arondat..........................................................................

......................................................................................................................

Valabilitate......................................................................................................

......................................................................................................................

 

Presedinte,

.....................................

- verso -

 

Unelte de pescuit:

Tip..................................................................................................................

Buc........................................................................................................

Mărci.......................................................................................................

Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pagina ........... la pagina ............

Jurnal de pescuit costier: de la pagina ............................ la pagina ..............

Cota alocată (kg):

1.....................................

2......................................

3......................................

Conditii de desfăsurare a pescuitului:

1. În apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfăsoară conform prevederilor Regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilitătilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan este de 2a = 400 mm.

3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de la vârful botului la terminarea cozii.

4. a) Se va respecta strict portul/punctul de debarcare arondat pentru pestele capturat.

b) Se anuntă personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Filialei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura Dobrogea (ANPA Dobrogea) privind iesirea la pescuit si intrarea de la pescuit între orele stabilite de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, precum si operatorii înscrisi pe licenta de pescuit.

c) Predarea pestelui se face la centrul de primă vânzare nominalizat în autorizatia de pescuit calcan.

5. Toate documentele de înregistrare si transport al pestelui trebuie vizate de personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Filialei teritoriale ANPA Dobrogea.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor în ceea ce priveste semnarea acestor formulare

 

Având în vedere prevederile art. 1, art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118 si ale art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidenta si, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118 si al art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ...................., pentru persoane juridice române (anexa nr. 1);

b) Certificat de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ..................., pentru persoane juridice române (anexa nr. 2);

c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si..................., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3);

d) Certificat de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ...................., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4);

e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si...................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăsoară activitate independentă (anexa nr. 5);

f) Certificat de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si....................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăsoară activitate independentă (anexa nr. 6);

g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si .................., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7);

h) Certificat de rezidentă fiscală privind aplicarea Conventiei/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si......................, pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8);

i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9);

j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10);

k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);

l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);

m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitătii desfăsurate în România de către sediul permanent al persoanei juridice străine (anexa nr. 13);

n) Certificat privind atestarea activitătii desfăsurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14);

o) Declaratie pentru exceptarea de la impunere în România a plătilor de dobânzi si redevente efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (anexa nr. 15);

p) Declaratie pentru exceptarea de la impunere în România a plătilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiintată potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (anexa nr. 16).

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g) i), k), m), o) si p) se întocmesc si se semnează de către solicitanti în conformitate cu precizările privind completarea acestora.

Art. 3. - Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), I) si n) redactate în limbile română si engleză se completează, se semnează si se eliberează de către organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unitătii fiscale, potrivit competentelor.

Art. 4. - Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în functie de situatia concretă a contribuabilului.

Art. 5. - Autoritătile fiscale prevăzute la art. 3 vor completa în limba engleză si vor semna certificatele de rezidentă fiscală pentru persoanele juridice române si pentru persoanele fizice rezidente în România, respectiv certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, eliberate de organele competente ale statelor cu care România are încheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri.

Art. 6. - Pentru persoanele nerezidente a căror evidentă din punct de vedere fiscal este condusă în mod efectiv de către Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prevederile art. 3 si 4 se realizează prin această directie generală.

Art. 7. - Certificatele întocmite si semnate potrivit prezentului ordin se eliberează solicitantilor, cu plata taxelor de timbru prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 8. - Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) si p), prezentate în anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 si 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează si/sau se completează de către solicitanti în format word si începând cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita si/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicatii informatice elaborate în acest scop de către Ministerul Finantelor Publice. Aplicatia informatică va fi pusă la dispozitia solicitantilor, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro sau www.anaf.mfinante.ro, precum si prin intermediul autoritătilor fiscale, după caz, prevăzute la art. 3.

Art. 9. - Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), I) si n), prezentate în anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 si 14, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează si/sau se completează de către organul fiscal competent în format word si începând cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita si/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicatii informatice elaborate în acest scop de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 10. - Directia legislatie impozite directe si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală metodologii fiscale, îndrumare si asistentă a contribuabililor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 22 septembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare acestuia.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 februarie 2011.

Nr. 724.

 

ANEXE

 


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 12 ianuarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.24din 6 ianuarie 2011 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, Str. Postei nr. 17, camerele 2, 4 si 5, judetul Prahova, nr. de ordine în registrul comertului J29/3470/14.12.2007, CUI 22936465, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-482, reprezentată de domnul Ciuperca Bogdan, director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comertului hotărârea asociatului unic privind lichidarea societătii, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c), si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu mai detine sediu social, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are conducător executiv. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a mai desfăsurat activitate de intermediere în asigurări si nu a mai încasat venituri din activitatea de brokeraj de la data de 31 mai 2010.

5. Planul de conturi specific brokerilor de asigurare si functiunea conturilor 401 “Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate” si 462 “Creditori diversi” nu au fost respectate, iar în contabilitate s-a evidentiat eronat denumirea conturilor sintetice: 401 (“Furnizori”, în loc de “Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate”) si 411 (“Clienti”, în loc de “Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere”). Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 si ale cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională pentru perioada 29 martie 2010-12 aprilie 2010 si pentru perioada cuprinsă între 13 iulie 2010 până la data finalizării controlului. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis raportările contabile aferente semestrului I 2010, raportările aferente trimestrului II 2010 si raportările privind taxa de functionare aferente trimestrului II 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. II si pct. III lit. a)-e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a achitat taxa de functionare aferentă perioadei 1 aprilie 2010-31 mai 2010, în sumă de 185 lei. Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nu a transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea sa în operatiuni suspecte de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 12 ianuarie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, Str. Postei nr. 17, camerele 2, 4 si 5, judetul Prahova, nr. de ordine în registrul comertului J29/3470/14.12.2007, CUI 22936465, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-482, cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de intermediere care mai sunt în vigoare, precum si a faptului că nu mai are datorii sau documente cu regim special nepredate.

Art. 3. - Societatea comercială mentionată la art. 1 are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii, si va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada acestei notificări.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2011.

Nr. 102.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La forma republicată a Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 81 lit. b), în loc de: ,,b) Agentia Natională Antidoping cu Agentia Natională Anti-Doping;”se va citi: ,,b) Agentia Mondială Antidoping cu Agentia Mondială Anti-Doping;”.