MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 138/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

120. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

33/1.633. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

3.759. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

 

3.760. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

3.761. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

103. - Decizie privind sanctionarea domnului Ciupercă Bogdan, director executiv la Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Numerele MFP 149641 si 149648 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. III. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. II se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidentele cantitativ-valorice.

Art. V - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 120.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 149641 si 149648, modificate ca urmare a măsurătorilor topografice si a reevaluărilor

 

Nr. MFP

Cod clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

149641

8.29.06

Teren INCDPM - ICIM Bucuresti

Suprafata terenului = 78.384,01 m2

Municipiul Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1951

39.545.939,4

Decizia nr. 944/1951

Legea nr. 337/1999

HGnr. 1.159/2005

HG nr. 758/2006

149648

8.29.06

Sediu INCDPM - ICIM Bucuresti

Hale de modelare hidraulică (I+II)

Suprafata construită = 3.567 m2

Municipiul Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

1960

2.361.400

Legea nr. 337/1999


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu

 

Locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Nr. MF

Descrierea tehnică

Municipiul Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

Ministerul Mediului si Pădurilor - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Ministerul Mediului si Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu

149648

(partial)

- Clădire: HALA I-II

- suprafata construită = 420 m2

- suprafată desfăsurată = 450 m2

149641 (partial)

suprafata terenului = 420 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 33 din 4 februarie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.633 din 11 februarie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Văzând Referatul Directiei generale politici agricole nr. 69.369 din data de 25 ianuarie 2011,

având în vedere prevederile art. 18 al titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si centrele judetene ale acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Anexa “Norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI «Renta viageră agricolă» din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente” se modifică si se completează astfel:


a) Titlul capitolului I se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL I

Organizarea activitătii de rentă viageră agricolă”

b) Articolele 1 si 2 se abrogă.

c) Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Începând cu anul 2011, centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, iar Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură arhivează documentatia si coordonează programul informatic de evidentă si calcul al rentei viagere agricole.”

d) Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) începând cu anul 2011, pentru a intra în posesia rentei viagere agricole cuvenite, până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în baza cărora Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va plăti renta viageră agricolă.

(2) Pentru vizarea carnetelor, rentierii se vor prezenta la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, cu actul de identitate în original si vor depune următoarele declaratii:

a) o declaratie pe propria răspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizând dacă acestea au fost în vigoare la sfârsitul anului pentru care se acordă renta (în cazul arendării);

b) o declaratie pe propria răspundere potrivit căreia de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, în continuare nu a detinut în proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate în timp, să depăsească suprafata de 10 ha, conform anexei nr. 4.”

e) La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) Carnetele de rentier agricol emise, precum si cele tipărite de către Oficiul National de Rentă Viageră Agricolă rămân valabile conform prevederilor legale.

(4) Anual, începând cu anul 2011, carnetele de rentier agricol se vizează de la data de 1 martie de către centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti.

(5) Carnetele de rentier agricol vizate în luna ianuarie 2011 de către birourile judetene ale Oficiului National de Rentă Viageră Agricolă sunt valabile, iar sumele aprobate se plătesc rentierilor de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

f) Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Natională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin mandat postal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege.”

g) în tot cuprinsul anexei, denumirile “Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” si “Oficiul national” se înlocuiesc cu denumirile “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”, respectiv “Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură”, iar sintagmele “birou judetean/birouri judetene” se înlocuiesc cu sintagmele “centru judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti/centre judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura CNATDCU prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Procesul validării doctoratelor sustinute până la data intrării în vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011 se desfăsoară conform dispozitiilor în vigoare la data sustinerii acestora.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare initiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestatiile formulate împotriva rezolutiilor CNADTCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se solutionează conform procedurilor aflate în vigoare la initierea concursului.

(4) Analiza contestatiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestatiilor, numite de către presedintele CNATDCU la propunerea membrilor Consiliului general al CNATDCU si care functionează exclusiv pe perioada solutionării contestatiei sau contestatiilor pentru care au fost numite.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 28 octombrie 2010, Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind constituirea Comisiilor de analiză a contestatiilor la rezolutiile Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, precum si orice altă dispozitie contrară prezentului ordin.

Art. 5. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală juridic si contencios, Directia generală economic, finante, resurse umane si Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 3.759.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (denumit în continuare MECTS).

Art. 2. - CNATDCU se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - CNATDCU are următoarele atributii:

a) numeste comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011;

c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător stiintific gradele I si II si de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I si II, denumite în continuare CS I, CS II, IDTI si IDTII, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

d) evaluează calitatea resurselor umane din scolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, împreună cu alte institutii abilitate, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a scolilor doctorale, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

e) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat si realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legeanr. 1/2011;

f) participă la evaluarea universitătilor în scopul ierarhizării programelor de studii si a clasificării universitătilor, conform art. 193 din Legea nr. 1/2011;

g) verifică, la solicitarea MECTS sau din proprie initiativă, modul de desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din universităti, conform art. 219 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 1/2011;

h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activitătile didactice si de cercetare din învătământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011;

i) propune un set de standarde minimale necesare si obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea functiilor didactice universitare de lector universitar/sef de lucrări, conferentiar universitar, respectiv profesor universitar si pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II si IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

j) propune un set de standarde minimale necesare si obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru sustinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si


sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) si art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;

k) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităti, care se stabileste prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011;

l) evaluează propunerile privitoare la acordarea indemnizatiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, cu modificările si completările ulterioare;

m) propune recunoasterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare si de cercetare, obtinute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare;

n) alte atributii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Structurile din componenta CNATDCU sunt:

a) Consiliul general;

b) panelurile pe domenii fundamentale;

c) birourile comisiilor de specialitate;

d) comisiile de specialitate.

(2) Structura pe domenii fundamentale si specialităti a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

 

CAPITOLUL II

Constituire

 

Art. 5. - Membrii CNATDCU sunt personalităti de prestigiu academic si stiintific, cultural si moral, recunoscute pe plan international sau national în domenii cu specific national, numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru un mandat de 4 ani.

Art. 6. - Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare si cercetători având cel putin titlul de conferentiar sau de CSII ori titluri echivalente obtinute în străinătate, membri ai Academiei Române si ai unor institutii de cultură.

Art. 7. - Pentru cadrele didactice universitare sau cercetătorii membri ai CNATDCU, echivalarea titlurilor din străinătate cu cele din tară, în scopul exclusiv al îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 5, se face prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului prin care au fost numiti.

Art. 8. -Toti membrii structurilor din componenta CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.

Art. 9. - (1) Consiliul general al CNATDCU (Consiliulgeneral) este compus din presedintii panelurilor pe domenii fundamentale si din alti membri numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 21.

(2) Consiliul general este condus de un presedinte si 3 vicepresedinti, câte unul provenind din institutiile de învătământ superior, Academia Română si, respectiv, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, care sunt si membri ai Consiliului general.

(3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(4) Presedintele Consiliului general este si presedinte al CNATDCU, iar vicepresedintii Consiliului general sunt si vicepresedinti ai CNATDCU.

Art. 10. - Membrii Consiliului general si ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obtinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.

Art. 11. - (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din presedintii si vicepresedintii comisiilor de specialitate din cadrul panelului si din alti membri, numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Fiecare panel este condus de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5, care sunt si membri ai respectivului panel.

Art. 12. - (1) în cadrul fiecărei comisii de specialitate functionează un birou format din 5 sau 7 membri numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Presedintele si vicepresedintele sau vicepresedintii comisiei de specialitate sunt numiti de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experti în domeniul sau domeniile stiintifice arondate, numiti ca membri ai CNATDCU de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.

(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă si rezonabilă a acestora. În acest scop, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experti si în timpul derulării unui mandat al CNATDCU. Mandatul acestor experti expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 13. - Consiliul general poate înfiinta comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU si experti externi, pentru următoarele activităti:

a) evaluarea calitătii resurselor umane din scolile doctorale;

b) evaluarea universitătilor în scopul ierarhizării programelor de studii si a clasificării universitătilor;

c) verificarea modului de desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din universităti;

d) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activitătile didactice si de cercetare din învătământul superior;

e) elaborarea propunerilor de metodologii si reglementări care intră în atributiile CNATDCU;

f) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.

Art. 14. - (1) în cazul vacantării unui loc în componenta Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.

Art. 15. - (1) Un membru al CNATDCU poate fi revocat din această calitate în oricare dintre următoarele cazuri:

a) încalcă normele etice sau de deontologie profesională;

b) este membru al Consiliului general si absentează sistematic de la sedintele acestuia;

c) este membru al unui panel pe un domeniu fundamental si absentează sistematic de la sedintele acestuia;

d) este presedinte sau vicepresedinte al Consiliului general, al unui panel pe un domeniu fundamental sau al unei comisii de specialitate ori membru al biroului unei comisii de specialitate si nu îsi îndeplineste, în mod repetat, sarcinile care îi revin ca urmare a respectivei functii.


(2) Se consideră că o persoană absentează în mod sistematic de la sedinte dacă nu participă la cel putin 25% din sedintele care au loc în decursul a 6 luni consecutive.

(3) Procedura de revocare se desfăsoară după cum urmează:

a) unul sau mai multi membri ai Consiliului general ori ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului solicită declansarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret, dacă se întruneste votul a cel putin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului general, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, respectiv dacă se întruneste votul a cel putin două treimi din totalul membrilor Consiliului general, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost cerută de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeste un nou membru, conform prevederilor art. 14.

(5) Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate dispune completarea cu noi membri a componentei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Organizare

 

Art. 16. - Consiliul general are următoarele atributii:

a) elaborează si propune spre aprobare ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului regulamentul intern de functionare al CNATDCU si procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor si standardelor în vigoare în activitatea panelurilor si comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

c) analizează oportunitatea si dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existentei unor nereguli în activitatea acestora;

d) aprobă si propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului actiunile necesare îmbunătătirii activitătii CNATDCU rezultate ca urmare a monitorizării si controalelor mentionate anterior;

e) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 17. - (1) Presedintele CNATDCU are următoarele atributii:

a) conduce lucrările Consiliului general;

b) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relatia cu ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

d) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) în cazul absentei presedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor si stabilirea ordinii de zi a sedintelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepresedinti. Vicepresedintii îndeplinesc aceste activităti prin rotatie, în ordine alfabetică.

(3) Presedintele CNATDCU poate delega vicepresedintilor CNATDCU unele din atributiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, si poate revoca respectivele delegări.

Art. 18. - Consiliul general este convocat de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, de către presedintele CNATDCU, de către vicepresedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel putin o treime din membrii Consiliului general. De regulă, Consiliul general se întruneste cel putin o dată la două luni.

Art. 19. - Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 20. - Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul sedintelor, cât si de la distantă, exprimându-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.

Art. 21. - (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de functionare.

Art. 22. - Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la sedintele Consiliului general, la sedintele panelurilor pe domenii fundamentale si la sedintele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.

Art. 23. - (1) Presedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atributii:

a) conduce lucrările panelului;

b) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;

c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;

d) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) în cazul absentei presedintelui panelului, conducerea lucrărilor si stabilirea ordinii de zi a sedintelor panelului se fac de către vicepresedinte sau de către unul dintre vicepresedinti. În cazul în care există mai multi vicepresedinti, vicepresedintii îndeplinesc aceste activităti prin rotatie, în ordine alfabetică.

(3) Presedintele panelului poate delega vicepresedintelui sau vicepresedintilor panelului unele din atributiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, si poate revoca respectivele delegări.

Art. 24. - Panelul pe un domeniu fundamental este convocat de către presedintele acestuia, de către vicepresedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel putin o treime din membrii panelului.

Art. 25. - Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 26. - Pentru a adopta o decizie, membrii panelului pot vota atât în cadrul sedintelor, cât si de la distantă, exprimându-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.

Art. 27. - (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului.


(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de functionare.

Art. 28. - Consiliul general poate decide convocarea unei sedinte a unui panel pe un domeniu fundamental.

Art. 29. - (1) Presedintele comisiei de specialitate are următoarele atributii:

a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea biroului comisiei de specialitate;

b) reprezintă comisia, alături de vicepresedinte sau vicepresedinti, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;

c) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Presedintele comisiei de specialitate poate delega vicepresedintelui sau vicepresedintilor comisiei unele din atributiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 30. - (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) si la art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 se realizează conform următoarei proceduri:

a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului;

b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale;

c) propunerea Consiliului general este înaintată de către presedintele CNATDCU ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe baza propunerii Consiliului general.

(2) Standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional

de CS I si pentru acceptarea dosarului pentru obtinerea atestatului de abilitare vor fi identice.

(3) Standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului de conferentiar universitar si a gradului profesional de CS II vor fi identice.

(4) CNATDCU poate propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - Regulamentele de functionare ale CNATDCU pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-e), g), I) si m) se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 32. - Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, si, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.

Art. 33. - Resursele materiale si financiare necesare functionării CNATDCU si comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.

Art. 34. - Pentru participarea la sedinte sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU si comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă si cazare, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Panel

Comisii

Domenii stiintifice arondate

P1

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie si inginerie chimică

Chimie

Inginerie chimică

Stiintele Pământului

Geologie si planetologie

Geofizică si geodezie

Geografie, geomorfologie, hidrologie

Stiintele atmosferei

Oceanografie

Stiinta si ingineria mediului

P2

STIINTE INGINERESTI

Inginerie civilă

Inginerie civilă si instalatii

Inginerie electrică si energetică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

 

 

Electronică si telecomunicatii

Electronică

Telecomunicatii

Inginerie geologică, mine, petrol si gaze

Inginerie geologică

Mine, petrol si gaze

Inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

Inginerie aerospatială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie marină si navigatie

Ingineria resurselor vegetale si animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială si management

Inginerie industrială

Inginerie si management

Inginerie mecanică, mecatronică si robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică

Robotică

Ingineria materialelor si nanotehnologie

Ingineria materialelor

Nanotehnologie

P3

STIINTE BIOMEDICALE

Biologie si biochimie

 

 

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

P4

STIINTE SOCIALE

Stiinte juridice

Drept

Sociologie, stiinte politice si administrative

Sociologie

Stiinte politice

Relatii internationale si studii europene

Stiinte administrative

Stiinte ale comunicării

Stiinte militare, informatii si ordine publică

Stiinte militare

Informatii si securitate natională

Ordine publică si sigurantă natională

Stiinte economice si administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finante

Contabilitate

Cibernetică, statistică si informatică economică

Economie si afaceri internationale

 

 

 

Management

Marketing

Psihologie si stiinte comportamentale

Psihologie

Stiinte ale educatiei

Educatie fizică si sport

P5

ARTE SI STIINTE UMANISTE

Filologie

Filologie

Filosof ie

Filosofie

Istorie si studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură si urbanism

Arhitectură

Urbanism

Arte plastice

Arte plastice, decorative si design

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie si media

Muzică

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 3.760.


 

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

1.

Marius Andruh - presedinte

Academia Română; Universitatea din Bucuresti

2.

Dorel Banabic - vicepresedinte

Academia Română; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.

Lucian Pintilie - vicepresedinte

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti

4.

Lazăr Vlăsceanu - vicepresedinte

Universitatea din Bucuresti

5.

Viorel Barbu

Academia Română; Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

6.

Dragos Mihael Ciuparu

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

7.

Mircea Dumitru

Universitatea din Bucuresti

8.

Ionel Haiduc

Academia Română

9.

Mihai Lucan

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

10.

Liviu Marsavina

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

11.

Mircea Miclea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Sergiu Nedevschi

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13.

Cristian Oară

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

14.

loan Aurel Pop

Academia Română; Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române

15.

Octavian Popescu

Academia Română, Institutul de Biologie Bucuresti, Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

16.

Marian Preda

Universitatea din Bucuresti

17.

Bogdan C. Simionescu

Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iasi

18.

Carmen Socaciu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

19.

Rodi ca Zafiu

Universitatea din Bucuresti

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 3.761.


 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

P1. Matematică si stiinte ale naturii

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1.

Presedinte al panelului

Bogdan C. Simionescu

Academia Română, Institutul “Petru Poni” de Chimie Macromoleculară din Iasi

2.

Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei de matematică

Dan Timotin

Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucuresti

3.

Vicepresedinte al comisiei de matematică

Cătălin Lefter

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

4.

Presedinte al comisiei de informatică

Victor Mitrana

Universitatea din Bucuresti

5.

Vicepresedinte al comisiei de informatică

Dumitru Dumitrescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Presedinte al comisiei de fizică

Nicolae Zamfir

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN-HH Bucuresti

7.

Vicepresedinte al panelului; vicepresedinte al comisiei de fizică

Titus Beu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

8.

Presedinte al comisiei de chimie si inginerie chimică

Cristian Sorin Silvestru

Academia Română; Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Vicepresedinte al comisiei de chimie si inginerie chimică

Grigore Bozga

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

10.

Presedinte al comisiei de stiintele Pământului

Marian Ivan

Universitatea din Bucuresti

11.

Vicepresedinte al comisiei de stiintele Pământului

Măria Radoane

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

 

P2. Stiinte ingineresti

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1.

Presedinte al panelului

Sergiu Nedevschi

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2.

Vicepresedinte al panelului

Cristian Oară

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

3.

Vicepresedinte al panelului

Carmen Socaciu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

4.

Presedinte al comisiei de inginerie civilă

Dan Dubină

Academia Română; Universitatea “Politehnica” din Timisoara

5.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie civilă

Radu Văcăreanu

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

6.

Presedinte al comisiei de inginerie electrică si energetică

loan Boldea

Academia Română; Universitatea “Politehnica” din Timisoara

7.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie electrică si energetică

Vasile Topa

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8.

Presedinte al comisiei de electronică si telecomunicatii

Liviu Goras

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

9.

Vicepresedinte al comisiei de electronică si telecomunicatii

Corneliu Rusu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10.

Presedinte al comisiei de inginerie geologică, mine, petrol si gaze

Florea Minescu

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

11.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie geologică, mine, petrol si gaze

Mircea Radulian

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucuresti

12.

Presedinte al comisiei de inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

Ioan Stroe

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

13.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

Cătălin Nae

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială “Elie Carafoli” - INCAS Bucuresti

14.

Presedinte al comisiei de inginerie a resurselor vegetale si animale

Gabriela Bahrim

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

15.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie a resurselor vegetale si animale

Radu Sestras

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

16.

Presedinte al comisiei de calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor

Nicolae Tăpus

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

17.

Vicepresedinte al comisiei de calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor

Radu Emil Precup

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

18.

Presedinte al comisiei de inginerie industrială si management

Dan Cândea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

19.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie industrială si management

Mihaela Banu

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

20.

Presedinte al comisiei de inginerie mecanică, mecatronică si robotică

Stefan Staicu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

21.

Vicepresedinte al comisiei de inginerie mecanică, mecatronică si robotică

Ioan Doroftei

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

22.

Presedinte al comisiei de ingineria materialelor si nanotehnologie

Ionel Chicinas

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

23.

Vicepresedinte al comisiei de ingineria materialelor si nanotehnologie

Iulian Riposan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

 

P3. Stiinte biomedicale

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1.

Presedinte al panelului

Octavian Popescu

Academia Română, Institutul de Biologie Bucuresti; Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

2.

Vicepresedinte al panelului

Florin Stamatian

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

3.

Presedinte al comisiei de biologie si biochimie

Stefan Szedlacsek

Academia Română, Institutul de Biochimie

4.

Vicepresedinte al comisiei de biologie si biochimie

Maria-Luisa Flonta

Universitatea din Bucuresti

5.

Presedinte al comisiei de medicină

Cristian Vlădescu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

6.

Vicepresedinte al panelului; vicepresedinte al comisiei de medicină

Adrian Covic

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T Popa” din Iasi

7.

Presedinte al comisiei de medicină veterinară

Cornel Cătoi

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

8.

Vicepresedinte al comisiei de medicină veterinară

Cornel Igna

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

9.

Presedinte al comisiei de medicină dentară

Teofil Lung

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

10.

Vicepresedinte al comisiei de medicină dentară

Alexandru Bucur

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

11.

Presedinte al comisiei de farmacie

Radu Oprean

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

12.

Vicepresedinte al comisiei de farmacie

Constantin Mircioiu

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

13.

Membru al panelului

Ioan Lascăr

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

 

P4. Stiinte sociale

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1.

Presedinte al panelului

Marian Preda

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei de stiinte juridice

Viorel-Mihaiu Ciobanu

Universitatea din Bucuresti

3.

Vicepresedinte al comisiei de stiinte juridice

SmarandaAngheni

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

4.

Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei de sociologie, stiinte politice si administrative

Mihaela Miroiu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

5.

Vicepresedinte al comisiei de sociologie, stiinte politice si administrative

Constantin Marius Profiroiu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

6.

Presedinte al comisiei de stiinte militare, informatii si ordine publică

Mihail Vasile-Ozunu

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

7.

Vicepresedinte al comisiei de stiinte militare, informatii si ordine publică

Toma Gheorghe

Academia Natională de Informatii “Mihai Viteazul”

8.

Presedinte al comisiei de stiinte economice si administrarea afacerilor

Bogdan Negrea

Academia de Studii Economice din Bucuresti

9.

Vicepresedinte al comisiei de stiinte economice si administrarea afacerilor

Adriana Zait

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

10.

Presedinte al comisiei de psihologie si stiinte comportamentale

Nicolae Mitrofan

Universitatea din Bucuresti

11.

Vicepresedinte al comisiei de psihologie si stiinte comportamentale

Daniel Ovidiu David

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Membru al panelului

Stefan Eugen Prună

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

 

P5. Arte si stiinte umaniste

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1.

Presedinte al panelului

Mircea Dumitru

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al panelului

Gheorghe lacob

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

3.

Vicepresedinte al panelului

Adrian-Paul lliescu

Universitatea din Bucuresti

4.

Presedinte al comisiei de filologie

Otilia Hedesan

Universitatea de Vest din Timisoara

5.

Vicepresedinte al comisiei de filologie

Stefan Oltean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Presedinte al comisiei de filosofie

llie Pârvu

Universitatea din Bucuresti

7.

Vicepresedinte al comisiei de filosofie

Virgil Ciomos

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

8.

Presedinte al comisiei de istorie si studii culturale

Alexandru Florin Platon

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

9.

Vicepresedinte al comisiei de istorie si studii culturale

Antal Lukacs

Universitatea din Bucuresti

10.

Presedinte al comisiei de teologie

Nicolae Achimescu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

11.

Vicepresedinte al comisiei de teologie

Constantin Coman

Universitatea din Bucuresti

12.

Vicepresedinte al comisiei de teologie

Wilhelm Dancă

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi

13.

Presedinte al comisiei de arhitectură si urbanism

Ioan Augustin

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

14.

Vicepresedinte al comisiei de arhitectură si urbanism

Teodor Gheorghiu

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

15.

Presedinte al comisiei de arte plastice

Andrei Plesu

Colegiul Noua Europă, Bucuresti

16.

Vicepresedinte al comisiei de arte plastice

Anca Oroveanu

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

17.

Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei de artele spectacolului

Valentina Sandu-Dediu

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

18.

Vicepresedinte al comisiei de artele spectacolului

Adrian Titieni

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Ciupercă Bogdan, director executiv la Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 12 ianuarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.24din 6 ianuarie 2011 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, Str. Postei nr. 17, camerele 2, 4 si 5, judetul Prahova, J29/3470/14.12.2007, CUI 22936465, RBK-482, reprezentată de domnul Ciupercă Bogdan, director executiv,

a constatat următoarele:

1. Hotărârea asociatului unic privind lichidarea societătii a fost înregistrată la oficiul registrului comertului, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu mai detine sediu social, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are conducător executiv. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a mai desfăsurat activitate de intermediere în asigurări si nu a mai încasat venituri din activitatea de brokeraj de la data de 31 mai 2010.

5. Planul de conturi specific brokerilorde asigurare si functiunea conturilor401 “Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate”, 462 “Creditori diversi” nu au fost respectate, iar în contabilitate s-a evidentiat eronat denumirea conturilor sintetice: 401 (“Furnizori” în loc de “Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate”), 411 (“Clienti” în loc de “Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere”). Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 si ale cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională pentru perioada 29 martie 2010 - 12 aprilie 2010 si pentru perioada cuprinsă între 13 iulie 2010 si data finalizării controlului. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Raportările contabile aferente semestrului I 2010, raportările aferente trimestrului II 2010 si raportările privind taxa de functionare aferente trimestrului II 2010 nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. II si pct. III lit. a)-e)din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Taxa de functionare aferentă perioadei 1 aprilie 2010 - 31 mai 2010, în sumă de 185 lei, nu a fost achitată. Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


9. Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nu a transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 12 ianuarie 2011, sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Ciupercă Bogdan, director executiv ia Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Ciupercă Bogdan, director executiv la Societatea Comercială “Asieuropean Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Ploiesti, Aleea Vlăsiei nr. 5, bl. 6, sc. A, et. 2, ap. 9, CI seria PH nr. 645517.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Ciupercă Bogdan poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2011.

Nr. 103.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.