MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 139/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 139         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.560 din 7 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 si ale art. 3307 din Codul de procedură civilă

 

Opinie concurentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

129. - Hotărâre privind desfiintarea Centrului de Cercetări si Asistentă Medicală Simleu Silvaniei si reorganizarea Spitalului Orăsenesc Simleu Silvaniei

 

130. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Orăsenesc Tăsnad de la Consiliul Local al Orasului Tăsnad la Consiliul Judetean Satu Mare, precum si desfiintarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Satu Mare

 

131. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 

132. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

 

141. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgentă umanitară din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.18. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

124. - Decizie privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic - directorului general, numirea administratorului unic - directorului general si reluarea activitătii

 

130. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Stefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L.

 

131. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 45/2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.560

din 7 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 si ale art. 3307 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silvia Stănculet, prin procurator Paul-Dumitru Vasilescu, în Dosarul nr. 7.620/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea exceptiei, procuratorul acesteia, lipsind cealaltă parte, Ministerul Apărării Nationale, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 7.620/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silvia Stănculet, prin procurator Paul-Dumitru Vasilescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin impunerea unei decizii pronuntate de o instantă altei instante, lipsind părtile de posibilitatea unui proces corect, iar activitatea unui judecător este practic redusă la aceea a unui grefier. De asemenea, sustine că recursul în interesul legii nu înlătură discriminarea produsă anterior, când instantele au pronuntat hotărâri divergente, din moment ce alin. 3 al art. 329 din Codul de procedură civilă prevede că solutiile nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece prin textul atacat “nu este încălcat dreptul la o judecată echitabilă în fata unei instante independente, existând egalitate între părti, iar instanta ce judecă această cauză îsi păstrează independenta si impartialitatea; nu este încălcat principiul dublului grad de jurisdictie de vreme ce reclamanta are dreptul de a exercita căile de atac împotriva hotărârii ce se pronuntă; nu se mentine o discriminare si nici nu se păstrează această discriminare pentru viitor.”

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată. Arată că prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o transpunere pe planul legislatiei a competentei recunoscute instantei supreme de Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, care la data sesizării aveau următoarea redactare:

“Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, precum si colegiile de conducere ale curtilor de apel au dreptul, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României, să ceară Înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti.

Deciziile prin care se solutionează sesizările se pronuntă de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Solutiile se pronuntă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin încheierea din 5 martie 2010, aceste prevederi au fost modificate si completate prin art. I pct. 32 si 33 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următoarea redactare:

- Art. I pct. 32: “Articolul 329 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 329

Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii de către toate instantele judecătoresti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti.»“;

- Art. I pct. 33: “După articolul 3304 se introduc trei noi articole, articolele 3305-3307, cu următorul cuprins:

[...]


«Art. 3307

Asupra cererii, completul se pronuntă prin decizie.

Decizia se pronuntă numai în interesul legii si nu are efecte asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese.

Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.»“

Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, atunci când, după ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitia legală a fost modificată, exceptia poate să fie examinată, dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă reglementarea initială. În cazul de fată, noua reglementare a conservat solutiile legislative criticate în prevederile art. 329 si art. 3307 din Codul de procedură civilă. În aceste conditii, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 si ale art. 3297 din Codul de procedură civilă.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste texte de lege contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3), art. 16, art. 21 alin. (3), precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă (în vechea redactare) s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 928 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, Decizia nr. 600 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 11 iunie 2009, si Decizia nr. 360 din 25 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2010, statuând că acest text de lege este constitutional.

Cu acele prilejuri Curtea a retinut că interpretarea legilor este o operatiune ratională, utilizată de orice subiect de drept, în vederea aplicării si respectării legii, având ca scop clarificarea întelesului unei norme juridice sau a câmpului său de aplicare. Instantele judecătoresti interpretează legea, în mod necesar, în procesul solutionării cauzelor cu care au fost învestite, interpretarea fiind faza indispensabilă procesului de aplicare a legii. “Oricât de clar ar fi textul unei dispozitii legale - se arată într-o hotărâre a Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza C.R. contra Regatului Unit, 1995) - în orice sistem juridic există, în mod inevitabil, un element de interpretare judiciară [...]”.

Complexitatea unor cauze poate conduce, uneori, la aplicări diferite ale legii în practica instantelor de judecată. Pentru a se elimina posibilele erori în calificarea juridică a unor situatii de fapt si pentru a se asigura aplicarea unitară a legii în practica tuturor instantelor de judecată, a fost creată de legiuitor institutia recursului în interesul legii. Având în vedere pozitia Înaltei Curti de Casatie si Justitie în sistemul instantelor judecătoresti, precum si rolul său prevăzut în art. 126 alin. (3) din Constitutie, legiuitorul a instituit, prin dispozitiile art. 329 din Codul de procedură civilă, obligativitatea interpretării date de aceasta, în scopul aplicării unitare de către instantele judecătoresti a unui text de lege. Instituirea caracterului obligatoriu al dezlegărilor date problemelor de drept judecate pe calea recursului în interesul legii nu face decât să dea eficientă rolului constitutional al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, contribuind la consolidarea statului de drept.

Curtea a retinut în acest sens că divergentele profunde de jurisprudenta sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine si insecuritate juridică, aspect subliniat si de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenta sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronuntată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că “divergentele de jurisprudenta constituie, prin natura lor, consecinta inerentă oricărui sistem judiciar care se sprijină pe un ansamblu de jurisdictii de fond care au autoritate asupra zonei lor teritoriale”, a considerat că, în lipsa unui mecanism care să asigure coerenta practicii jurisdictiilor nationale, asemenea divergente profunde de jurisprudenta, care persistă în timp si cu privire la un domeniu care prezintă un mare interes social, sunt de natură să genereze o incertitudine permanentă si să facă să scadă încrederea publicului în sistemul judiciar, care este una dintre componentele fundamentale ale statului de drept. În acest context, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai arătat că “rolul unei jurisdictii supreme era tocmai cel de a reglementa contradictiile de jurisprudenta” (Hotărârea pronuntată în Cauza Zielinski si Pradal & Gonzalez s.a. Împotriva Frantei, 1999).

Asa fiind, dispozitiile art. 329 din Codul de procedură civilă, care îndrituiesc Înalta Curte de Casatie si Justitie să unifice diferentele de interpretare si aplicare a aceluiasi text de lege de către celelalte instante judecătoresti nationale, nu aduc atingere normelor constitutionale, ci, dimpotrivă, contribuie, pentru motivele mai sus arătate, la asigurarea exigentelor statului de drept.

Considerentele retinute în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 si ale art. 3307 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silvia Stănculet, prin procurator Paul-Dumitru Vasilescu, în Dosarul nr. 7.620/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


OPINIE CONCURENTĂ

 

În acord cu solutia pronuntată de Curtea Constitutională, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr. 1.560 din 7 decembrie 2010, consider că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 3 fraza finală din Codul de procedură civilă, devenit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora “Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante”este neîntemeiată si pentru următoarele motive:

1. Codul de procedură civilă din 1948 prevedea la art. 329 din capitolul III (“Recursurile speciale”) că “Ministerul Public de pe lângă Curtea de Casatie, direct sau la cererea Ministrului Justitiei, poate să atace cu recurs în interesul legii, înaintea Curtii de Casatie, în sectiuni unite, pentru încălcarea legii: 1, încheierile sau hotărârile desăvârsite date cu recurs, la Curtea de Casatie; acest recurs nu este împiedecat de recursul făcut de părti pentru un motiv deosebit; 2. hotărârile care au fost date cu drept de recurs la alte instante si au rămas irevocabile. Casarea se va face în interesul numai al legii si deslegarea dată punctelor de drept judecate este obligatorie pentru instante. Deciziunile Curtii de Casatie vor fi aduse la cunostinta instantelor de Ministerul Justitiei.”

În Constitutia din 1965 se prevedea la art. 104 că Tribunalul Suprem exercita controlul asupra activitătii de judecată a tuturor tribunalelor si judecătoriilor si că, în vederea aplicării unitare a legilor în activitatea de judecată, Tribunalul Suprem emite, în plenul său, decizii de îndrumare.

Prin art. I pct. 19 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, capitolul III din titlul V “Căile extraordinare de atac” al cărtii II se va denumi “Recursul în interesul legii si recursul în anulare” si va avea următorul cuprins:

“Art. 329 - Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, are dreptul, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul tării, să ceară Curtii Supreme de Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferită din partea instantelor judecătoresti.

Deciziile prin care se solutionează sesizările se pronuntă de sectiile unite si se aduc la cunostinta instantelor de Ministerul Justitiei.

Solutiile se pronuntă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante.”

Ulterior, prin art. I pct. 130 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, art. 329 alin. 3 a fost modificat, având următorul cuprins: “Solutiile se pronuntă în interesul legii si nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate.”, însă prin art. I pct. 57 din Legea nr. 219/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, art. 329 alin. 3 a fost din nou modificat, având următorul continut: “Solutiile se pronuntă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante.”

În prezent, Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor reformează întreaga procedură a recursului în interesul legii, prevăzând - pentru prima dată în istoria sistemului juridic românesc - la art. 3306, că “Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din presedintele sau, în lipsa acestuia, din vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia, precum si un număr de 20 de judecători, din care 14 judecători din sectia în a cărei competentă intră problema de drept care a fost solutionată diferit de instantele judecătoresti si câte 2 judecători din cadrul celorlalte sectii. Presedintele completului este presedintele, respectiv vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie” si că “în cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai multe sectii, presedintele sau, după caz, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili numărul judecătorilor din sectiile interesate care vor intra în compunerea completului prevăzut la alin. 1, celelalte sectii urmând a fi reprezentate potrivit dispozitiilor aceluiasi alineat.”

Totodată, aceeasi lege prevede la art. 3307 alin. 4 că “Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Potrivit art. 124 alin. (1) din Constitutie, “Justitia se înfăptuieste în numele legii”, iar, potrivit alin. (3) al aceleiasi dispozitii constitutionale, “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

Principiul independentei judecătorilor, în componenta sa individuală (diferită fată de cea institutională), presupune atât independenta judecătorilor fată de interventii exterioare sistemului, cât si fată de orice indicatii sau ordine venite din interiorul sistemului. Independenta judecătorilor nu exclude însă interventia instantelor de control judiciar pe calea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti.

În concordantă cu art. 126 alin. (3) din Constitutie, Înalta Curte de Casatie si Justitie trebuie să asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, iar singura modalitate de a se îndeplini acest obiectiv este conferirea caracterului obligatoriu problemelor de drept dezlegate de instanta supremă.

Prin expresia “asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti” legiuitorul constitutional nu a urmărit ca Înalta Curte de Casatie si Justitie să exercite o ingerintă în activitatea de judecată a instantelor ci stabilirea unei practici unitare atunci când se face dovada că problemele de drept care formează obiectul judecătii au fost solutionate în mod diferit prin hotărâri judecătoresti irevocabile.

Principiul constitutional invocat este pe deplin concretizat în modalitatea de judecare a recursului în interesul legii instituită prin Legea nr. 202/2010. Astfel, compunerea completului care judecă recursul este modificată în sensul participării judecătorilor specializati în problema de drept care a fost solutionată diferit de către instantele judecătoresti, iar raportul întocmit în cauză va trebui să cuprindă solutiile diferite date problemei de drept si argumentele pe care se fundamentează, jurisprudenta relevantă a Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si opinia specialistilor consultati, dacă este cazul, precum si doctrina în materie. Totodată, judecătorul sau, după caz, judecătorii raportori va/vor întocmi proiectul solutiei ce se propune a fi dată recursului în interesul legii.

În concluzie, textul de lege criticat nu aduce atingere art. 126 alin. (3) din Legea fundamentală, ci este o concretizare a principiului constitutional invocat în sensul asigurării unei jurisprudente unitare necesare în ordinea juridică a statului de drept în acord.

3. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului admite că practica neunitară ce s-a dezvoltat în cadrul celei mai Înalte autorităti judiciare a tării este în sine contrară principiului securitătii juridice, care este implicit în ansamblul articolelor din Conventie si care constituie unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept (a se vedea, mutatis mutandis, Broniowski împotriva Poloniei, nr. 28.358/95, § 56, CEDO 2000-III).

În Cauza Beian împotriva României, prin Hotărârea din 6 decembrie 2007, statul român a fost sanctionat explicit chiar prin dispozitivul acesteia, pentru jurisprudenta divergentă, profundă si persistentă în timp a instantei supreme - Înalta Curte de Casatie si Justitie -, ceea ce a avut ca efect afectarea principiului sigurantei juridice, definit ca unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut, în paragraful 35 al aceleiasi hotărâri, că printr-o serie de decizii pronuntate în aceeasi perioadă Înalta Curte de Casatie a dezvoltat o jurisprudenta contrară, iar în lipsa unui mecanism capabil să asigure coerenta practicii în cadrul celei mai Înalte instante interne, aceasta a ajuns să pronunte, uneori chiar în aceeasi zi, decizii diametral opuse cu privire la domeniul de aplicare a Legii nr. 309/2002.

Totodată, instanta de contencios al drepturilor omului a statuat, cu valoare de principiu, că divergentele de jurisprudenta constituie, prin natura lor, consecinta inerentă a oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de instante de fond având competentă în raza lor teritorială. Cu toate acestea, rolul unei instante supreme este tocmai să regleze aceste contradictii de jurisprudenta (Zielinski si Pradal si Gonzalez si altii împotriva Frantei [MC], nr. 24.846/94 si 34.165/96 la 34.173/96, § 59, CEDO 1999-VII).

De asemenea, Curtea de la Strasbourg a retinut că, în loc să-si îndeplinească rolul de a stabili o interpretare de urmat, Înalta Curte de Casatie a devenit ea însăsi o sursă de insecuritate juridică, reducând astfel încrederea publicului în sistemul judiciar (a se vedea, mutatis mutandis, Sovtransavto Holding împotriva Ucrainei, nr. 48.553/99, § 97, CEDO 2002-VII, si Păduraru, citată mai sus, § 98, si, a contrario, PerezArias împotriva Spaniei, nr. 32.978/03, § 70, 28 iunie 2007).

În Cauza Stefanică si altii împotriva României din 2 noiembrie 2010, § 30, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că anumite divergente de interpretare sunt inerente unui sistem judiciar bazat pe structură cu căi de atac având autoritate asupra unor anumite zone teritoriale, cum este cel din România. Această concluzie este în legătură cu sistemul legal care are o instantă supremă al cărui rol principal este să solutioneze conflictele dintre deciziile instantelor inferioare (Schwarzkopf si Taussik împotriva Cehiei (dec), nr. 2162/02, 2 decembrie 2008). În acelasi sens, s-a pronuntat Curtea Europeană a Drepturilor Omului si în Cauza Wieczorek contra Poloniei, prin Hotărârea din 8 decembrie 2009, § 62.

În Cauza Păduraru împotriva României, Hotărârea din 1 decembrie 2005, paragraful 98, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a observat, la fel ca în Cauza Beian împotriva României, că însăsi Curtea Supremă de Justitie din România nu a avut o jurisprudenta unitară asupra problemei în discutie.

4. Cu privire la principiul independentei judecătorilor, astfel cum este consacrat în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului are o bogată jurisprudenta în sensul că exercitarea căilor de atac de către instante judecătoresti superioare nu contravine independentei judecătorului cauzei a cărei hotărâre se atacă (Pretto împotriva Italiei, Cererea nr. 7.984/1977, Decizia Comisiei din 11 iulie 1979, Decizii si rapoarte 16, p. 93, si Cauza Curutiu contra României, Hotărârea din 22 octombrie 2002). Mai mult, prin Hotărârea din 16 iulie 2002, pronuntată în Cauza Ciobanu împotriva României, instanta de contencios al drepturilor omului a statuat că “obligatia judecătorilor de a se conforma unei jurisprudente stabilite în sectii unite de instanta supremă a unei tări nu contravine caracterului independent al unei instante. Această autoritate specială - fiind vorba, ca în spetă, de o curte supremă - se impune sectiilor acestei instante în calitate de jurisdictii inferioare, fără a aduce totusi atingere dreptului si datoriei lor de a examina în mod absolut independent cazurile concrete care le sunt supuse atentiei” (Pretto împotriva Italiei, Cererea nr. 7.984/1977, Decizia Comisiei din 11 iulie 1979, Decizii si rapoarte 16, p. 93, si Cauza Curutiu contra României, Hotărârea din 22 octombrie 2002, Cauza Mosteanu si altii împotriva României, Cererea nr. 33.176/1996, Hotărârea din 26 noiembrie 2002).

5. Si doctrina din România este în sensul că obligativitatea dezlegărilor date problemelor de drept de către Înalta Curte de Casatie si Justitie în solutionarea recursului în interesul legii nu încalcă principiul independentei judecătorilor. A se vedea, în acest sens, Constantin Doldur (“Dispozitiile art. 329 alin. 3 fraza finală din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 59/1993, sunt constitutionale?”, în Revista “Dreptul” nr. 7/1994, p.14).

 

Judecător,

prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Centrului de Cercetări si Asistentă Medicală Simleu Silvaniei si reorganizarea Spitalului Orăsenesc Simleu Silvaniei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Centrului de Cercetări si Asistentă Medicală Simleu Silvaniei, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în orasul Simleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 37, în subordinea unitătii administrativ-teritoriale.

(2) Activitatea unitătii sanitare desfiintate potrivit alin. (1) se preia de către Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei, urmând ca întreaga activitate medicală să se desfăsoare în sediul Spitalului Orăsenesc Simleu Silvaniei, situat în orasul Simleu Silvaniei, str. George Cosbuc nr. 29, judetul Sălaj.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Orăsenesc Simleu Silvaniei, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autoritătii administratiei publice locale respective, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei si se consideră transferat.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare si se consideră transferat.

Art. 4. - Patrimoniul Centrului de Cercetări si Asistentă Medicală Simleu Silvaniei, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 396/1990 privind înfiintarea Centrului de cercetări si asistentă medicală în orasul Simleu Silvaniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990, precum si pozitia 282 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 129.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Orăsenesc Tăsnad de la Consiliul Local al Orasului Tăsnad la Consiliul Judetean Satu Mare, precum si desfiintarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistentei medicale al Spitalului Orăsenesc Tăsnad de la Consiliul Local al Orasului Tăsnad la Consiliul Judetean Satu Mare.

(2) Predarea-preluarea managementului asistentei medicale se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului Orăsenesc Tăsnad, unitate sanitară cu personalitate juridică.

(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) se reorganizează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Satu Mare.

Art. 3. - Structura organizatorică a Spitalului Judetean de Urgentă Satu Mare, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin. (2), se aprobă, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, prin act administrativ al presedintelui Consiliului Judetean Satu Mare, cu avizul Ministerului Sănătătii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ si muncitori, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1), se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare din reteaua Consiliului Judetean Satu Mare si se consideră transferat.

Art. 5. - Patrimoniul unitătii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1), stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, pozitia 277 se abrogă la data expirării termenului prevăzut la art. 3.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 130.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru anul 2011, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare, este de 300 milioane euro.”

2. La articolul 6, literele c) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) beneficiar al Programului de sprijin - se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare, îndeplineste criteriile de eligibilitate, precum si normele de creditare ale finantatorului si solicită si primeste finantare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele si în contul statului, în cadrul Programului de sprijin;

.................................................................................................................

m) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finantării garantate, ia care se aplică procentul de garantare;”.

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) în vederea obtinerii unei garantii, beneficiarul poate transmite FNGCIMM solicitarea de obtinere a unui acord de principiu privind emiterea garantiei, împreună cu notificarea autoritătii de management sau a organismului intermediar vizând aprobarea proiectului propus spre finantare ori împreună cu contractul de finantare încheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar ori împreună cu memorandumul de finantare în cazul proiectelor finantate din Programul ex-ISPA, toate anexele si actele aditionale/amendamentele, după caz, în copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, împreună cu dovada plătii comisionului de analiză. Solicitarea acordului de principiu este facultativă.”

4. La articolul 11, literele a), b), d) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la data solicitării de accesare a Programului de sprijin au încheiat un contract de finantare valabil cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită finantarea garantată ori au calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat în baza unui memorandum de finantare ISPA încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană;

b) proiectul pentru care se solicită sprijin este promovat în unul dintre domeniile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare;

.................................................................................................................

d) solicită un împrumut de maximum 15% din valoarea totală a unui proiect pentru care va beneficia de garantie în cadrul Programului de sprijin;

.................................................................................................................

g) în cazul în care solicită acordarea celui de-al doilea împrumut trebuie să fi îndeplinit până la momentul solicitării toate obligatiile din primul contract de credit pentru care a beneficiat de garantie în cadrul Programului de sprijin, scadente până la data solicitării celui de-al doilea împrumut;”.

5. La articolul 11, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) în cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au si o componentă de ajutor de stat, împrumutul pentru care se solicită garantia nu poate depăsi valoarea componentei de proiect care nu intră sub incidenta ajutorului de stat;”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 131.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2.c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,2.c) Datorie publică reprezintă totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale, care pot fi exprimate în monedă natională si în valută. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligatie exprimată în valută este calculată în monedă natională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Natională a României (BNR) în ultima zi bancară a perioadei de raportare, afisat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si al BNR.”

2. Punctul 3.4.4 se abrogă.

3. Punctul 8.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“8.1. Ministerul Finantelor Publice întocmeste anual si prezintă Guvernului, spre aprobare, si Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publică guvernamentală, care va contine informatii despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de îndatorare publică si informatii despre piata primară si secundară a titlurilor de stat, precum si modul de implementare a strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior.”

4. La punctul 4.1 .a), b) 3, punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. Pentru împrumuturile a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investitii sectoriale si/sau alte actiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, documentatia prevăzută la paragraful 1 se completează cu fundamentarea de către ordonatorul principal de credite a necesitătii realizării respectivelor investitii sectoriale si/sau alte actiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, după caz, în calitatea sa de conducător al ministerului de resort coordonator al sectorului.”

5. La punctul 4.1 .a), b) 3, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

“10. Sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din împrumuturile contractate potrivit punctului 8, în contul cărora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli si/sau în baza raportării unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returnează de către Ministerul Finantelor Publice finantatorului, cu acordul acestuia, împreună, după caz, cu alte eventuale costuri, din sursele de rambursare prevăzute în actul normativ de ratificare al respectivului împrumut, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice.”

Art. II. - După punctul 14.6.11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 17 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 14.6.12, cu următorul cuprins: “14.6.12. Sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din împrumuturile preluate si/sau sumele transferate la Ministerul Finantelor Publice de ordonatorii principali de credite potrivit punctului 14.4.4 litera I), în contul cărora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli si/sau sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din împrumuturile preluate, în baza raportării unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returnează de Ministerul Finantelor Publice finantatorului, cu acordul acestuia, împreună, după caz, cu alte eventuale costuri, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice, aferent respectivului împrumut.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 132.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgentă umanitară din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă efectuarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente activitătilor de transport si asistentă consulară la evacuarea persoanelor afectate de starea de instabilitate ca urmare a miscărilor sociale de amploare din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, pe durata existentei acestei crize.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe la capitolul “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul “Bunuri si servicii”, cu suma de 900 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 141.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte,

în temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (1) si ale art. 42 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se abilitează unitătile militare care au în evidentă terenurile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte să încheie contractele de dare în folosintă cu titlu oneros asupra terenurilor respective si să urmărească în timp derularea acestora.

(2) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuintelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabileste pe baza preturilor unitare de 1,09 lei/m2/an, pentru terenul situat în cartierul Gheorghieni, municipiul Cluj-Napoca, si de 2,13 lei/m2/an, pentru terenul situat în Str. Cojocnei, F.N., municipiul Cluj-Napoca.


(2) Preturile prevăzute la alin. (1) se actualizează anual cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistică.

(3) Plata se face anual într-o singură transă, în primul trimestru, sau trimestrial, până la sfârsitul ultimei luni din fiecare trimestru, în contul unitătilor militare care au în evidentă terenurile respective, prin mandat postal sau virament ori direct la casieria respectivelor unităti militare.

(4) Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Operatiunea de predare-primire a terenurilor la finalizarea lucrărilor de constructii se realizează, în exclusivitate, prin contributiile financiare ale beneficiarilor, fără a implica fonduri publice.

(2) Modelul procesului-verbal de predare-primire este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Mihail Vasile-Ozunu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. M.18.

 

ANEXA Nr. 1

CONTRACT

de dare în folosintă cu titlu oneros

 

- model –

 

1. Părtile contractante

între:

- statul român, reprezentat de Ministerul Apărării Nationale, în calitate de contractant, prin Unitatea Militară..........., conform Ordinului ministrului apărării nationale nr...............................din ........................................................., cu sediul în municipiul Bucuresti, .................................................., cod fiscal nr.................., având contul nr................., deschis la Trezoreria Statului, reprezentată prin comandantul/seful Unitătii Militare.................................................................................,

si

- domnul(a)...................................., cu domiciliul în...................................., str............................................ nr......., posesor/posesoare al/a CI. seria.......nr.................., eliberată de...................................la data de........................, CNP............................, căsătorit(ă) cu ........................................., care a luat cunostintă de regimul juridic al comunitătii de bunuri, în calitate de cocontractant,

în temeiul prevederilor art. 942 din Codul civil si ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte,

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Contractantul constituie dreptul de folosintă cu titlu oneros asupra terenului în suprafată de ........ m2, situat în municipiul Cluj-Napoca, ........................., nr. cadastral .................../.................., aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, conform Hotărârii Guvernului nr. 627/2010, în favoarea cocontractantului, beneficiar al constructiei ce urmează a fi edificată pe acest teren, în temeiul contractului de construire.

2.2. Predarea-primirea terenului se face pe bază de proces-verbal, care face parte integrantă din prezentul contract, încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la receptia constructiei la terminarea lucrărilor.

3. Dispozitii referitoare la pretul contractului, data si locul plătii

3.1. Cocontractantul plăteste contractantului suma de..........lei/an, reprezentând valoarea corespunzătoare terenului în suprafată de ... m2, la pretul unitar de.....Iei/m2/an, de la data predării efective a terenului.

3.2. Pentru fractiunile de an, suma datorată se calculează proportional.

3.3. Plata se va face anual într-o singură transă, în primul trimestru, sau trimestrial, în transe egale, până la sfârsitul ultimei luni din fiecare trimestru.

3.4. Suma de bani prevăzută la pct. 3.1 se actualizează anual cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică.

3.5. Sumele se vor achita de către cocontractant în contul contractantului nr....................................., deschis la Trezoreria..........................., prin mandat postal sau virament ori direct la casieria unitătii.

4. Durata contractului

4.1. Dreptul de folosintă se constituie în folosul cocontractantului, beneficiar al constructiei, începând cu data semnării prezentului contract, pe durata existentei constructiei, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010. Pe perioada executării constructiilor, beneficiarii vor permite antreprenorului desfăsurarea lucrărilor de construire.

4.2. Semnarea prezentului contract se face odată cu încheierea contractului de construire.

4.3. În cazul vânzării constructiei de către cocontractant, dreptul de folosintă se va constitui, pentru noul proprietar, de la data schimbării titularului dreptului de proprietate asupra constructiei, pe durata existentei acesteia.


5. Drepturile si obligatiile părtilor

5.1. Drepturile si obligatiile contractantului:

a) să încaseze sumele datorate de cocontractant pentru folosirea terenului;

b) să garanteze folosinta linistită a terenului;

c) să predea terenul pe bază de proces-verbal, după receptia constructiei la terminarea lucrărilor de construire;

d) să nu împiedice în niciun fel exercitarea dreptului de folosintă;

e) să încheie contracte de folosintă cu titlu oneros a terenului cu viitorii proprietari ai constructiilor, în situatia vânzării locuintei de către cocontractant.

5.2. Drepturile si obligatiile cocontractantului:

a) să folosească terenul si să dispună material de acesta în măsura necesară pentru exploatarea constructiei, ca un posesor de bună-credintă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse acestuia din culpa sa;

b) să achite sumele datorate conform pct. 3 la datele scadente;

c) să îndeplinească sarcinile fiscale prevăzute de dispozitiile legale în vigoare;

d) să intabuleze dreptul de folosintă în cartea funciară si să trimită Ministerului Apărării Nationale o copie de pe încheierea de înscriere a dreptului de folosintă, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării acesteia;

e) să înstiinteze contractantul, în cel mai scurt timp, despre eventualele actiuni de care are cunostintă si care l-ar putea prejudicia;

f) să folosească terenul conform destinatiei sale, neavând dreptul să execute alte lucrări asupra terenului în afara celor din contractul de construire, fără a obtine autorizarea prealabilă a Ministerului Apărării Nationale;

g) să nu greveze terenul cu sarcini;

h) să restituie terenul contractantului la data încetării existentei constructiei, liber de orice sarcini;

i) să aducă la cunostinta noului proprietar, la vânzarea locuintei, situatia juridică a terenului pe care este amplasată constructia;

j) să aducă la cunostinta titularului dreptului de administrare a terenului, în termen de 15 zile de la data vânzării constructiei, numele noului proprietar.

6. Majorări de întârziere si daune-interese

Pentru neachitarea la termenul scadent de către cocontractant a ratei anuale/trimestriale, acesta datorează majorări de întârziere de .... % pentru fiecare zi de întârziere, fiind pus în întârziere de drept, fără îndeplinirea vreunei formalităti, în conformitate cu prevederile art. 1079 alin. 2 din Codul civil.

7. Forta majoră

7.1. Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea necorespunzătoare, totală sau partială, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea si/sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră.

7.2. Forta majoră este un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate.

7.3. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

8. Încetarea contractului

8.1. Contractul de dare în folosintă cu titlu oneros încetează de drept prin:

a) pieirea constructiei;

b) dobândirea de către cocontractant a dreptului de proprietate asupra terenului sau de către contractant a dreptului de proprietate asupra constructiei;

c) vânzarea constructiei.

8.2. Orice act încheiat cu încălcarea prevederilor prezentului contract, precum si orice alte acte subsecvente încheiate în temeiul acestuia devin nule de drept.

9. Litigii

în cazul în care rezolvarea neîntelegerilor ce decurg din contract, inclusiv a celor referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea acestuia, nu este posibilă pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

10. Clauze finale

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

10.2. Prezentul contract si procesul-verbal, care este parte integrantă a contractului, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere dintre acestea anterioară încheierii lui.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 5 exemplare, dintre care 3 exemplare pentru Ministerul Apărării Nationale si două exemplare pentru cocontractant, beneficiar al constructiei, si intră în vigoare astăzi,............, data semnării lui.

10.4. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Codului civil si cu cele ale Codului de procedură civilă.

10.5. Potrivit prevederilor titlului X art. 2 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, prezentul contract se încheie în formă autentică.

 

Contractant

Ministerul Apărării Nationale, prin comandantul/seful Unitătii Militare,

..........................................

Cocontractant,

..........................................

 

ANEXA Nr. 2

- model –

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

Unitatea Militară..........

Nr...............din.......................................

 

NESECRET

Exemplarul nr..................

Dosar nr.............

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire

 

Încheiat astăzi, ............................................, în temeiul art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind

schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte.

Noi,

Comisia formată din:

- presedinte:.........................................;

- membri:..............................................;

din partea Ministerului Apărării Nationale, prin Unitatea Militară..................., în calitate de predător,

si

din partea beneficiarului, în calitate de primitor,

am procedat la predarea-primirea terenului situat în...................................................., cu nr. cadastral........./......., în suprafată de............m2, aferent locuintei ce urmează a fi edificată pe acest teren.

Observatii:.........................................................................................................................................................................

Preluarea terenului s-a făcut astăzi, la data încheierii prezentului proces-verbal, ce face parte integrantă din contractul de dare în folosintă cu titlu oneros nr...........

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care:

- exemplarul nr. 1 la Unitatea Militară.............Bucuresti;

- exemplarul nr. 2 la....................................................

 

Am predat

Din partea Ministerului Apărării Nationale,

Unitatea Militară ...........................

................................

................................

Am primit

................................

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic – directorului general, numirea administratorului unic - directorului general si reluarea activitătii

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 februarie 2011, prin care s-au aprobat modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la:

- revocarea din functia de administrator unic - director general a doamnei Costache Laura;

- numirea în functia de administrator unic - director general a domnului Frost Cătălin, conform Deciziei asociatului unic nr. 8 din data de 19 noiembrie 2010, si reluarea activitătii.

Art. 2. - Societatea are obligatia, ca în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia rezolutiei persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus înregistrarea si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 124.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Stefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 12 ianuarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X42 din 10 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Linistei nr. 7/9, ap. 1, cam. 2, judetul Timis, înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J35/4201/19.12.2006, CUI 20025930/19.12.2006, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-414/14.06.2007, reprezentată legal prin domnul Stefan Popa, conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Stefan Popa, conducător executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, si art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost transmise cu întârziere, iar raportările aferente semestrelor I si II 2010, cele aferente trimestrelor II si III 2010, precum si raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor I, II si III 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 pct. I, II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare cu valabilitate începând cu data de 22 decembrie 2009.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) si art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, si art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnului Stefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Caransebes, str. Constantin Diaconovici Loga, bl. D1, sc. A, ap. 5, judetul Caras-Severin, născut la data de 15 martie 1952, CI. seria KS nr. 225528, emisă de S.RC.L.E.R Caransebes la data de 18 aprilie 2006.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Stefan Popa poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2011.

Nr. 130.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 12 ianuarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X42 din 10 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Linistei nr. 7/9, ap. 1, cam. 2, judetul Timis, înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J35/4201/19.12.2006, CUI 20025930/19.12.2006, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-414/14.06.2007, reprezentată legal prin domnul Stefan Popa, conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Stefan Popa, conducător executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, si art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost transmise cu întârziere, iar raportările aferente semestrelor I si II 2010, cele aferente trimestrelor II si III 2010, precum si raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor I, II si III 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. I, II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare cu valabilitate începând cu data de 22 decembrie 2009.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, si art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 12 ianuarie 2011 retragerea aprobării acordate domnului Stefan Popa, conducător executiv.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L. până la data la care vor fi comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate informatiile si documentele necesare efectuării controlului, inclusiv raportările aferente semestrelor I si II 2010, cele aferente trimestrelor II si III 2010 si cele privind taxa de functionare aferente trimestrelor I, II si III 2010, precum si dovada de plată a taxei de functionare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Novofinance Groupe - Broker de Asigurare si Reasigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2011.

Nr. 131.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului si Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 55 alin. (1), în loc de: “... pentru completarea suprafetelor de teren...” se va citi: “... si pentru completarea suprafetelor de teren...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.