MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 140/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 140         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 februarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.649. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

828. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.- Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercitiului financiar 2010 pentru societătile din domeniul asigurărilor


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 19 lit. d) si e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Conducătorul fiecărei entităti publice dispune, tinând cont de particularitătile cadrului legal de organizare si functionare, precum si de standardele prevăzute în anexa nr. 1, măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităti.

(2) Obiectivele, actiunile, responsabilitătile, termenele, precum si alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat si actualizat la nivelul fiecărei entităti publice.

(3) în program se evidentiază, în mod distinct, si actiunile de perfectionare profesională, atât pentru persoanele cu functii de conducere, cât si pentru cele de executie, prin cursuri organizate de Scoala de Finante Publice si Vamă, Agentia Natională a Functionarilor Publici sau de alte organisme abilitate.”

2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în vederea monitorizării, coordonării si îndrumării metodologice a implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, conducătorul entitătii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atributii în acest sens.

(2) Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind structura prevăzută la alin. (1) se stabilesc, în functie de volumul si de complexitatea activitătilor din fiecare entitate publică, de către conducătorul acesteia.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Programele elaborate si actualizate conform art. 2 alin. (2), inclusiv actele administrative de constituire si modificare a structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), vor fi transmise, în vederea informării si armonizării, la entitătile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 15 martie a fiecărui an.

(2) Stadiul implementării si dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice, precum si situatiile deosebite, constatate în actiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică, derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informării, prin întocmirea de situatii trimestriale/anuale, care se transmit entitătilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.

(3) Institutiile publice în care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati numiti la acestea de către ministrul finantelor publice, situatii centralizatoare ale situatiilor trimestriale/anuale prevăzute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prevăzut în anexa nr. 3, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, respectiv până la 25 februarie a anului următor, pentru anul precedent.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Se aprobă Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului anual al conducătorului entitătii publice asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, elaborează, în temeiul art. 4 alin. (5) si al art. 19 alin. (8) lit. h) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un raport anual privind controlul intern, care va cuprinde analiza activitătii de control financiar preventiv si a stadiului implementării sistemelor de control intern/ managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

(3) Ministerul Finantelor Publice prezintă Guvernului raportul prevăzut la alin. (2), odată cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevăzute de lege.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în vederea asigurării bunei gestiuni a fondurilor publice si/sau a patrimoniului public, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, avizează, din punctul de vedere al referirilor la procedurile de control, proiectele de reglementări cu implicatii financiare, care se elaborează si se aprobă la nivelul entitătilor publice în care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, la solicitarea acestora.


(2) Controlorii delegati numiti de ministrul finantelor publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat si/sau monitorizarea operatiunilor financiare la institutiile publice formulează, în scris, la solicitarea ordonatorilor de credite sau a conducătorului compartimentului initiator, un aviz consultativ privind măsurile de control prevăzute în proiectele de proceduri elaborate în cadrul institutiei respective, precum si conformitatea acestor proceduri cu prevederile prezentului ordin.”

6. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

7. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul ordinului, sintagmele “control intern”,”control managerial” si “management/control intern” se înlocuiesc cu sintagma “control intern/managerial”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi afisat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 1.649.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 946/2005)

 

Institutia publică................................

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

Numele si prenumele/semnătura/data

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE,

trimestrială/anuală privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 1) .................................................

 

CAPITOLUL I

Informatii generale 2)

 

Nr. crt.

Specificatii

Total (număr)

din care, aferent:

Observatii

Aparatului propriu

Institutiilor publice subordonate

0

1

2

3

4

5

1.

Institutii publice subordonate

 

X

X

 

2.

Institutii publice în care s-a constituit structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial

 

 

 

 

3.

Institutii publice în care s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

 

 

 

 

4.

Institutii publice care si-au stabilit obiectivele generale

 

 

 

 

5.

Obiective generale stabilite de către institutiile publice de la pct. 4

 

 

 

 

6.

Institutii publice care si-au inventariat activitătile

 

 

 

 

7.

Activităti inventariate de către institutiile publice de la pct. 6

 

 

 

 

8.

Institutii publice care si-au inventariat activitătile procedurabile

 

 

 

 

9.

Activităti procedurabile inventariate de către institutiile publice de la pct. 8

 

 

 

 

10.

Institutii publice care au elaborat proceduri

 

 

 

 

11.

Proceduri elaborate de către institutiile publice de la pct. 10

 

 

 

 

12.

Institutii publice care au inventariat functiile sensibile

 

 

 

 

13.

Functii sensibile inventariate de către institutiile publice de la pct. 12

 

 

 

 

14.

Institutii publice care au elaborat indicatori asociati obiectivelor

 

 

 

 

15.

Indicatori asociati obiectivelor elaborati de institutiile publice de la pct. 14

 

 

 

 

16.

Institutii publice care au identificat, evaluat si înregistrat riscuri

 

 

 

 

17.

Riscuri identificate, evaluate si înregistrate în Registrul riscurilor de către institutiile publice de la pct. 16

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20...3)

 

Denumirea standardului

Numărul de institutii publice care raportează

din care:

Observatii

Aparat propriu

Institutii publice subordonate

I

PI

NI

I

PI

NI

I

PI

NI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 3 - Competentă, performantă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 4 - Functii sensibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 5 - Delegarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 11 -Managementul riscului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 13 - Comunicarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularitătilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACTIVITĂTI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 18 - Separarea atributiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 21 - Continuitatea activitătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardul 25 - Auditul intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/manaaerial...........................

Măsuri de adoptat.......................................................................................................................................

 

 

Elaborat:

Structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică

Presedintele structurii:

Numele si prenumele/semnătura/data............................................................


1) Data situatiei centralizatoare si transmiterea acesteia:

- cap. I “Informatii generale” se întocmeste trimestrial si se transmite Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, iar data situatiei este, după caz, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie;

- cap. II “Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării” se întocmeste anual, data situatiei fiind 31 decembrie, si se transmite până la 25 februarie a anului următor pentru anul precedent.

2) La cap. I se fac următoarele precizări:

- cuprinde date cumulative, raportate de fiecare institutie publică pentru perioada cuprinsă între data aprobării propriului program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial si data situatiei centralizatoare;

- numărul total de institutii publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde institutiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, tertiari de credite, precum si institutiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- institutiile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 coloana 4, se referă la institutiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, tertiari de credite, precum si institutiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- în coloana 5 se înscriu inclusiv mentiuni cu privire la situatiile deosebite, constatate în actiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică, derulate de structura constituită si investită cu astfel de atributii în cadrul institutiei publice.

3) La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile “I”, “PI” si “NI”, corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificatii: “I” - Implementat; “PI” - Partial implementat; “NI” - Neimplementat;

- coloanele 8-10 se completează de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informatiilor continute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 “Situatia sintetică a rezultatelor autoevaluării”, transmise de institutiile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru institutiile aflate în subordine) sau, după caz, tertiari de credite.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)

 

INSTRUCTIUNI

privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

 

1. Prevederi generale

1.1. În conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conducătorul fiecărei entităti publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.3. la prezentele instructiuni.

1.2. Primul raport anual are ca obiect sistemul de control intern/managerial al entitătii publice, existent la data închiderii exercitiului financiar al anului 2011.

1.3. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilitătii manageriale de către conducătorul entitătii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial si este documentul prin care institutiile publice în care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Ministerului Finantelor Publice

informatiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă Guvernului.

1.4. Responsabilitatea managerială defineste un raport juridic de obligatie a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entitătii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne si externe, în scopul realizării eficace, eficiente si în conformitate cu dispozitiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice si să răspundă pentru neîndeplinirea obligatiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanta si managementul riscului; informarea si comunicarea; activităti de control; auditarea si evaluarea.

1.5. Sintagma “entitate publică” este utilizată în întelesul definit de art. 2 lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel:


“entitate publică - autoritate publică, institutie publică, companie/societate natională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public.”

1.6. Raportul cuprinde declaratii ale conducătorului entitătii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entitătii, existent la data închiderii exercitiului financiar.

1.7. Declaratiile formulate de conducătorul entitătii publice se întemeiază pe datele, informatiile si constatările rezultate din operatiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum si din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.

1.8. În vederea elaborării raportului, conducătorul entitătii publice dispune programarea si efectuarea de către conducătorii de compartimente aflati în subordine a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

1.9. Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a regulii de management definită de standardul 24 “Verificarea si evaluarea controlului” din Codul controlului intern, conform căreia entitatea publică trebuie să instituie o functie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cărei exercitare este în responsabilitatea fiecăreia dintre persoanele care ocupă o functie de conducere în entitatea publică. Această functie de autoevaluare nu poate fi nici confundată si nici substituită de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizează compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 “Auditul intern” si a normelor care reglementează activitatea în acest domeniu.

1.10. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entitătii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în conditiile prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitătii de consiliere desfăsurate de către auditorii interni din cadrul entitătilor publice, dar si a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial si, după caz, la consilierea de către controlorul delegat numit de ministrul finantelor publice, să îsi exercite atributiile la respectiva entitate publică.

1.11. Operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entitătii se realizează prin programarea si efectuarea următoarelor actiuni:

a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare structură, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entitătii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare;

b) completarea, de către fiecare compartiment din organigrama entitătii publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial”, prevăzut în anexa nr. 4.1. la prezentele instructiuni, si asumarea de către conducătorul de compartiment, a realitătii datelor, informatiilor si constatărilor înscrise în acesta;

c) întocmirea de către structură a Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2. la prezentele instructiuni, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de conducătorii de compartimente;

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control

intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

- sistemul este conform dacă sunt implementate minimum 22 de standarde, rămânând a fi implementate ulterior cel mult următoarele 3 standarde: 15 - Ipoteze, reevaluări; 20 - Gestionarea abaterilor; 22 - Strategii de control;

- sistemul este partial conform dacă sunt implementate între 13 si 21 de standarde;

- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai putin de 13 standarde.

1.12. Entitatea publică are obligatia să elaboreze si să păstreze pe o perioadă de cel putin 5 ani documentatia relevantă cu privire la organizarea si functionarea sistemului de control intern/managerial propriu si cea referitoare la operatiunea de autoevaluare a acestuia.

2. Continutul raportului

2.1. Formatul de raport cuprinde declaratiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entitătii publice.

2.2. Conducătorul entitătii publice poate include în raport si alte informatii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:

a) informatii si constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exercitiul financiar următor;

b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul si activitatea compartimentului de audit intern;

c) stadiul implementării măsurilor/actiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin mentionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exercitiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora, precum si termenele de realizare aferente;

e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea si aplicarea măsurilor de control intern/managerial.

2.3. În rapoartele elaborate de conducătorii institutiilor publice care au calitatea de ordonator secundar de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu următorul continut:

“Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de către ordonatorii tertiari de credite direct subordonati rezultă că:

- (nr.) institutii au sisteme conforme;

- (nr.) institutii au sisteme partial conforme;

- (nr.) institutii au sisteme neconforme.”

2.4. În rapoartele elaborate de conducătorii institutiilor publice care au calitatea de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu următorul continut:

“Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari si cei tertiari de credite, direct subordonati, rezultă că:

- (nr.) institutii au sisteme conforme;

- (nr.) institutii au sisteme partial conforme;

- (nr.) institutii au sisteme neconforme.”

3. Aprobarea si prezentarea raportului

3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competentei sau de către titularul unei competente delegate în conditiile legii, în conformitate cu principiul responsabilitătii manageriale.


3.2. Raportul conducătorului entitătii publice se transmite odată cu situatia financiară anuală si se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.

3.3. Au obligatia de a prezenta Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control, rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instructiuni, numai conducătorii institutiilor publice în care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

 

(Anexa nr. 4.1

la instructiuni)

 

Compartiment..........................................

 

Conducător de compartiment

..........................................

Numele si prenumele, functia/semnătura/data

 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

 

Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1)

Răspuns si explicati)

La nivelul compartimentului standardul este4):

Da/Nu3)

Explicatie asociată răspunsului

l/PI/NI

1

2

3

4

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etică, integritate

 

A fost comunicat personalului un cod de conduită, care stabileste reguli de comportament etic în realizarea atributiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât si celui de executie din cadrul compartimentului?

 

 

Salariatii beneficiază de consiliere etică si li se aplică un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?

 

 

Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

 

Personalului îi sunt aduse la cunostintă documentele actualizate privind misiunea entitătii, regulamentele interne si fisele posturilor?

 

 

Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt stabilite în concordantă cu competentele decizionale necesare realizării acestora?

 

 

Standardul 3 - Competentă, performantă

 

Au fost analizate si stabilite cunostintele si aptitudinile necesare a fi detinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate fiecărui post?

 

 

Sunt identificate nevoile de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului?

 

 

Sunt elaborate si realizate programe de pregătire profesională a personalului, conform nevoilor de perfectionare identificate anterior?

 

 

Standardul 4 - Functii sensibile

 

A fost întocmit inventarul functiilor sensibile?

 

 

Este stabilită o politică adecvată de rotatie a salariatilor din functiile sensibile?

 

 


1

2

3

4

Standardul 5 - Delegarea

 

Sunt stabilite si comunicate limitele competentelor si responsabilitătilor care se deleagă?

 

 

Delegarea/subdelegarea de competentă se realizează în baza unor proceduri specifice aprobate?

 

 

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activităti, în scopul identificării eventualelor disfunctionalităti în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fisele posturilor si în stabilirea atributiilor compartimentului?

 

 

Structura organizatorică asigură functionarea circuitelor si fluxurilor informationale necesare supravegherii si realizării activitătilor proprii?

 

 

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?

 

 

Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerinte S.M.A.R.T.? (Unde: S - precise; M - măsurabile si verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu termen de realizare.)

 

 

Sunt stabilite activitătile individuale pentru fiecare salariat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice compartimentului?

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

Resursele alocate sunt astfel repartizate încât să asigure activitătile necesare realizării obiectivelor specifice compartimentului?

 

 

în cazul modificării obiectivelor specifice, sunt stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate?

 

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor si activitătilor compartimentului cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergentei si coerentei acestora?

 

 

 

în compartiment se realizează consultarea prealabilă, în vederea coordonării activitătilor?

 

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

 

Este instituit un sistem de monitorizare si raportare a performantelor, pe baza indicatorilor asociati obiectivelor specifice?

 

 

 

Atunci când necesitătile o impun, se efectuează o reevaluare a relevantei indicatorilor asociati obiectivelor specifice, în scopul operării corectiilor cuvenite?

 

 

 

Standardul 11 - Managementul riscului

 

Sunt identificate si evaluate principalele riscuri, proprii activitătilor din cadrul compartimentului?

 

 

 

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitătilor din cadrul compartimentului?

 

 

 


1

2

3

4

Este asigurată completarea/actualizarea registrului riscurilor?

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

Stabilirea obiectivelor specifice are la bază formularea de ipoteze/premise, acceptate prin consens?

 

 

Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora?

 

 

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

Au fost stabilite tipurile de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele si destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere si cel de executie, prin primirea si transmiterea informatiilor, să îsi poată îndeplini sarcinile de serviciu?

 

 

Colectarea, prelucrarea si centralizarea informatiilor se realizează în sistem informatizat?

 

 

Standardul 13 - Comunicarea

 

Circuitele informationale (traseele pe care circulă informatiile) asigură o difuzare rapidă, fluentă si precisă a informatiilor, astfel încât acestea să ajungă la timp la utilizatori?

 

 

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care managerii si personalul de executie din cadrul unui compartiment să fie informati cu privire la proiectele de decizii sau initiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile si responsabilitătile?

 

 

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

 

Sunt aplicate proceduri pentru primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea corespondentei?

 

 

Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea si depozitarea informatiilor clasificate sunt cunoscute si aplicate în practică?

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularitătilor

 

Afost comunicată salariatilor procedura aplicabilă în cazul semnalării unor neregularităti?

 

 

în cazul semnalării unor neregularităti, conducătorul de compartiment a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora si a aplicat măsurile care se impun?

 

 

IV. ACTIVITĂTI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

Pentru activitătile proprii au fost elaborate/actualizate proceduri operationale?

 

 

Procedurile operationale comunicate salariatilor sunt aplicate?

 

 

Standardul 18 - Separarea atributiilor

 

Functiile de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor sunt functii separate si exercitate de persoane diferite?

 

 


1

2

3

4

Conceperea si aplicarea procedurilor asigură separarea atributiilor?

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

 

Managerii supraveghează si supervizează activitătile care intră în responsabilitatea lor directă?

 

 

Supervizarea unor activităti care implică un grad ridicat de expunere la risc se realizează pe baza unor proceduri prestabilite?

 

 

Standardul 20 - Gestiunea abaterilor

 

în situatia în care, din cauza unor circumstante deosebite, apar abateri fată de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la nivel corespunzător, înainte de efectuarea operatiunilor?

 

 

Se efectuează o analiză periodică a circumstantelor si a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii de bună practică?

 

 

Standardul 21 - Continuitatea activitătii

 

Sunt inventariate situatiile generatoare de întreruperi în derularea unor activităti?

 

 

Sunt stabilite si aplicate măsuri pentru asigurarea continuitătii activitătii, în cazul aparitiei unor situatii generatoare de întreruperi?

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

Au fost elaborate strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice?

 

 

Strategiile de control aplicate furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor specifice?

 

 

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

Sunt emise acte administrative de reglementare a accesului salariatilor din compartiment la resursele materiale, financiare si informationale?

 

 

Accesul personalului la resurse se realizează cu respectarea strictă a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect?

 

 

V.AUDITAREASI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

Conducătorul compartimentului realizează, anual, operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la acest nivel?

 

 

Operatiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date, informatii si constatări pertinente necesare luării de decizii operationale, precum si raportării?

 

 


1

2

3

4

Standardul 25 - Auditul intern

 

Compartimentul de audit intern execută, în afara misiunilor de asigurare, planificate si aprobate de manager, si misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al compartimentului?

 

 

Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit?

 

 

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial........................................................

Măsuri de adoptat.....................................................................................


1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, structura cu atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial poate defini si include în chestionarul de autoevaluare si criterii specifice proprii.

2) Fiecare răspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motivează în coloana 3 “Explicatie asociată răspunsului”.

3) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează “neaplicabil”, prin acronimul “NA”, si se motivează în coloana 3 “Explicatie asociată răspunsului”.

4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:

- implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu “Da”;

- partial implementat (PI), atunci când la cel putin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu “Da”;

- neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu “Nu”.

 

(Anexa nr. 4. 2 la instructiuni)

 

Entitatea publică............................

Presedintele structurii

Numele si prenumele/functia/semnătura/data

..........................................

 

SITUATIA SINTETICĂ

a rezultatelor autoevaluării

 

Denumirea standardului

Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil

din care compartimente în care standardul este:

La nivelul entitătii publice standardul este:

I*)

PI

NI

I/PI/NI

1

2

3

4

5

6

Total număr compartimente =

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, integritatea

 

 

 

 

 

Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

 

 

 

 

 

Standardul 3 - Competentă, performantă

 

 

 

 

 

Standardul 4 - Functii sensibile

 

 

 

 

 

Standardul 5 - Delegarea

 

 

 

 

 

Standardul 6 - Structura organizatorică

 

 

 

 

 

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective

 

 

 

 

 

Standardul 8 - Planificarea

 

 

 

 

 

Standardul 9 - Coordonarea

 

 

 

 

 

Standardul 10 - Monitorizarea performantelor

 

 

 

 

 

Standardul 11 -Managementul riscului

 

 

 

 

 

Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări

 

 

 

 

 

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea

 

 

 

 

 

Standardul 13 - Comunicarea

 

 

 

 

 

Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea

 

 

 

 

 

Standardul 16 - Semnalarea neregularitătilor

 

 

 

 

 

IV. ACTIVITĂTI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri

 

 

 

 

 

Standardul 18 - Separarea atributiilor

 

 

 

 

 

Standardul 19 - Supravegherea

Standardul 20 - Gestionarea abaterilor

 

 

 

 

 

Standardul 21 -Continuitatea activitătii

 

 

 

 

 

Standardul 22 - Strategii de control

 

 

 

 

 

Standardul 23 - Accesul la resurse

 

 

 

 

 

VAUDITAREASI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului

 

 

 

 

 

Standardul 25 - Auditul intern

 

 

 

 

 

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele.....................................................................

Măsuri de adoptat........................................................................................................................................................................

 


*) La nivelul entitătii publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (l),dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel putin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând;

- partial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% si 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând;

- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăseste 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelasi rând.

 

(Anexa nr. 4.3 la instructiuni)

 

Denumirea entitătii publice.....................

Nr......................../data...........................

 

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatul,.................................................................. (numele si prenumele), în calitate de............................................................... (denumirea functiei de conducător al entitătii publice), declar că .......................................................... (denumirea entitătii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere si aplicare.................................................... (permite/permite partial/nu permite), conducerii.............................................................. (si, după caz, Consiliului de administratie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficientă si economicitate.

Această declaratie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă si demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitătii, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial............................................................... (cuprinde/cuprinde partial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând cresterea eficacitătii acestuia....................... (are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitătii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate în documentatia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinută în cadrul........................................................ (denumirea entitătii publice), precum si în rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările si completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31decembrie 20 ..., sistemul de control intern/managerial al............................................................ (denumirea entitătii publice) este........................................................ (conform/partial conform/neconform).cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitătile publice.

 

(functia)

.....................................

(numele si prenumele)

.....................................

(semnătura si stampila)

 

.....................................


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

În temeiul art. 19 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, al art. 62 alin. (1) si (4), al art. 621 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) pct. 12, al art. 11 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) începând cu data de 1 aprilie 2011 si până la data de 31 decembrie 2011, valorile prevăzute în anexă, cu exceptia valorilor prevăzute la cap. IX, se diminuează cu 20%.

(2) Pentru anul 2012 valorile prevăzute în anexă, cu exceptia valorilor prevăzute la cap. IX, se diminuează cu 15%.”

2. La articolul 4, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) în situatia în care, la data de 1 ianuarie a unui an, valoarea totală a tarifului de utilizare a spectrului datorat în baza unei licente nu depăseste cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa anual. În situatia în care licenta expiră în cursul anului sau este acordată în timpul anului, pentru raportarea la pragul mentionat, valoarea de referintă este tariful ce ar fi fost perceput în baza licentei respective pentru un an întreg.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Pentru anii 2011 si 2012 valoarea pragului prevăzut la art. 4 alin. (11), (13) si (14) se diminuează cu 15%.”

4. La articolul 5, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11)în cazul tarifelor care se încasează semestrial, deciziile se emit în penultima lună a fiecărui semestru, respectiv până la sfârsitul lunii mai ori noiembrie, după caz.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul tarifelor care se încasează trimestrial, deciziile se emit în a doua lună a fiecărui trimestru, respectiv până la sfârsitul lunii februarie, mai, august ori noiembrie, după caz.”

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în anul, semestrul, respectiv trimestrul obtinerii licentei, deciziile pentru tarifele care se încasează trimestrial sau anual se emit până la sfârsitul trimestrului în care a fost emisă licenta, iar deciziile pentru tarifele care se încasează semestrial se emit până la sfârsitul semestrului în care a fost emisă licenta.”

7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) în situatia prevăzută la art. 8 alin. (3), deciziile pentru tarifele care se încasează anual, semestrial, respectiv trimestrial se emit până la sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care a fost efectuată prelungirea termenului de valabilitate al licentei.”

8. La articolul 5, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

“(32) în semestrul încetării licentei deciziile pentru tarifele care se încasează semestrial se emit până la sfârsitul lunii următoare celei în care au încetat drepturile de utilizare.”

9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1)si (2), pentru anul 2011 deciziile se emit până la data de 31 martie 2011.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 4 februarie 2011.

Nr. 828.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercitiului financiar 2010 pentru societătile din domeniul asigurărilor

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 februarie 2011 prin care s-au adoptat Normele privind încheierea exercitiului financiar 2010 pentru societătile din domeniul asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind încheierea exercitiului financiar 2010 pentru societătile din domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. (1) sunt aplicabile asigurătorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Asigurătorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 10 februarie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

NORME

privind încheierea exercitiului financiar 2010 pentru societătile din domeniul asigurărilor

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică asigurătorilor persoane juridice române, sucursalelor sau filialelor unui asigurător dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societăti de asigurare sau a unei societăti mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate în conditiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice române, precum si intermediarilor dintr-un stat membru care desfăsoară activităti de intermediere pe teritoriul României, societăti comerciale autorizate în conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, care au obligatia să întocmească si să depună situatii financiare anuale la data de 31 decembrie 2010.

(2) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010 vor fi depuse astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către operatorii economici si alti contribuabili. La depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, denumite în continuare reglementări contabile, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si vor fi avute în vedere si următoarele precizări:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii în valută) trebuie evaluate si raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României în data de 31 decembrie 2010, respectiv


4,2848 lei/euro, 3,2045 lei/dolar USD. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creantelor ori a datoriilor în valută sau cursul de la data ultimei evaluări, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creantele si datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferentelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);

c) pentru evidentierea în contabilitate a tranzactiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operatiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operatiunii se întelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuării operatiunii (încasare, plată, emitere de documente).

Art. 3. - (1) Asigurătorii si reasiguratorii vor întocmi si vor depune situatii financiare anuale individuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilant (cod 01);

b) Contul de profit si pierdere compus din:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02)

- Contul tehnic al asigurării de viată (cod 03)

- Contul netehnic (cod 04).

c) Situatia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V sectiunea 4 din reglementările contabile mentionate la art. 2;

d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V sectiunea 3 din reglementările contabile mentionate la art. 2;

e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor capitolului II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile mentionate la art. 2.

Situatiile financiare anuale vor fi însotite si de formularele:

f) Date informative (cod 05);

g) Situatia activelor imobilizate (cod 06).

(2) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi si prezenta si situatiile prevăzute la cap. V pct. 2 “Situatii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile mentionate la art. 2, astfel:

A). Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii; B). Situatia veniturilor si cheltuielilor.

(3) Asigurătorii autorizati să practice numai asigurări de viată, dar care în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, au autorizatie si pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurărilor generale, trebuie să evidentieze activitatea desfăsurată (inclusiv pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurărilor generale) în contul tehnic al asigurărilor de viată.

(4) Modelul formularelor referitoare la situatiile financiare, instructiunile de completare, precum si corelatiile aferente, pentru asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 4. - Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor întocmi si vor depune situatii financiare individuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilant (cod 01);

b) Contul de profit si pierdere (cod 02);

c) Situatia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI sectiunea 4 din reglementările contabile mentionate la art. 2;

d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI sectiunea 3 din reglementările contabile mentionate la art. 2;

e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile mentionate la art. 2 din prezentele norme.

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor întocmi si următoarele situatii:

f) Date informative (cod 03);

g) Situatia activelor imobilizate (cod 04).

Art. 5. - (1) Notele explicative cuprinse în cap. II sectiunea 8 din reglementările contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. e) si art. 4 lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să contină informatiile cerute de această sectiune.

(2) Brokerii de asigurare si/sau reasigurare care intermediază, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din această activitate.

Art. 6. - În “Situatia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

Art. 7. - (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicată, cuprinzând si numele în clar al acestora.

(2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Art. 8. - (1) Asigurătorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale, în căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor si a brokerilor de asigurare.

(2) Asigurătorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăsurată, potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilant” a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(4) Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.


(5) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 9. - Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exercitiului financiar 2010, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în tară.

Art. 10. - (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeasi lege, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, situatiile financiare anuale vor fi însotite si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 11. - Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2010 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Art. 12. - (1) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, ale cap. II sectiunea 10 din reglementările contabile prevăzute la art. 2, situatiile financiare anuale ale asigurătorilor si reasiguratorilor vor fi auditate de auditori statutari, persoane juridice autorizate, potrivit legii si aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare.

(2) în aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/ reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, vor transmite odată cu situatiile financiare anuale declaratia cu privire la datele si informatiile referitoare la firma de audit completată si semnată de una dintre persoanele semnificative ale societătii de asigurare/reasigurare, în forma prezentată în anexa nr. 3 la normele mentionate.

Art. 13. - (1) Verificarea situatiilor financiare ale brokerilor de asigurare si/sau reasigurare care nu îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute de art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se va efectua astfel:

a) de către cenzori, pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au în actul constitutiv obligatia numirii comisiei de cenzori;

b) de către un expert contabil independent [pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare la care nu se aplică prevederile lit. a)], conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată. Expertul contabil independent este o altă persoană decât cea care întocmeste/ semnează situatiile financiare.

(2) Pentru întocmirea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2009 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la 31 decembrie 2010.

Art. 14. - Asigurătorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune până la data de 15 aprilie 2011 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaratia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea si conducerea contabilitătii;

d) raportul de audit statutar (pentru situatiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a actionarilor sau asociatilor;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice;

i) asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viată si asigurări generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atât balantele analitice si sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, cât si pe cele centralizate;

j) asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor depune si balantele analitice specifice activitătii de administrare de fonduri de pensii facultative;

k) declaratia în forma prezentată în anexa nr. 3 la Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 22/2008.

Art. 15. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor situatiile financiare anuale astfel:

- în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicatia CSA-EWS;

- pe suport hârtie, semnate si stampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute mai sus.

(2) Asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 31 decembrie 2010 nu întocmesc situatii financiare la data de 31 decembrie 2010, urmând să depună, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;


- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(3) Situatii financiare anuale auditate vor fi prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si în situatia transferului de portofoliu de asigurări în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, a fuziunii, a divizării sau lichidării societătii comerciale.

(4) Conform prevederilor art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz. Situatiile financiare se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

Art. 16. - Nedepunerea situatiilor financiare anuale, a declaratiilor si a celorlalte informatii solicitate la termenul prevăzut în prezentele norme, prezentarea unor situatii financiare anuale care contin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sanctionează conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 82/1991, republicată.

Art. 17. - (1) întocmirea situatiilor financiare consolidate: Entitătile care îndeplinesc conditiile specificate în Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societătilor din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia de a întocmi situatii financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor.

(2) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administratie al societătii-mamă si semnate în numele consiliului de presedintele acestuia, se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor până la data de 30 septembrie 2011, documentatia cuprinzând:

a) bilantul consolidat;

b) contul de profit si pierdere consolidat;

c) note la situatiile financiare consolidate;

d) raportul consolidat al administratorilor;

e) raportul de audit al situatiilor financiare consolidate, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008;

f) declaratia scrisă a administratorului societătii-mamă prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

- situatiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.

(3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare: “Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător”.

(4) Nedepunerea situatiilor financiare consolidate se sanctionează conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Nomenclator - Forme de proprietate

 

Cod

Denumire

20

Proprietate mixtă (cu capital de stat si privat)

Proprietate mixtă (cu capital de stat sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

Proprietate mixtă (cu capital de stat 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

Proprietate individuală - privată (cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin)

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

 

 

Judetul_________________________|_|

Persoana juridică_____________________

Adresa: localitatea__________________,

sectorul____, str.__________nr.___,

bl.______, sc.______, ap.__________

Telefon___________, fax______________

Număr din registrul comertului ________

Forma de proprietate_________|_|

 

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN)_____________

 

Cod clasă CAEN___________|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare

______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

ANEXA Nr. 2

la norme

BILANT*

la data de 31 decembrie 2010 01

 

 

 

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.122010

A

B

1

2

 

ACTIV

 

 

 

A

ACTIVE NECORPORALE

 

 

 

 

1.Imobilizări necorporale

 

 

 

 

1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)

01

 

 

 

2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013-59023-58033-59033)

02

 

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci, drepturi si valori similare (505-58015-58025-59015-59025 -58035-59035)

03

 

 

 

4 Fondul comercial (5071-58017-58027-59017-59027 -58037-59037)

04

 

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (523+524-59213-59223-59233)

05

 

 

 

6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018-59028-58038-59038)

06

 

 

 

TOTAL (rd.01 la 06)

07

 

 

B

PLASAMENTE

 

 

 

 

1. Plasamente în imobilizări corporale si în curs

 

 

 

 

1. Terenuri si constructii (211-281-291)

08

 

 

 

2. Avansuri si plasamente în imobilizări corporale în curs de executie (231+232-293)

09

 

 

 

TOTAL (rd.08 + 09)

10

 

 


 

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.122010

A

B

1

2

 

II. Plasamente detinute la societătile afiliate si sub formă de interese de participare si alte plasamente în

imobilizări financiare

 

 

 

1 .Titluri de participare detinute la societăti afiliate (261 -29611 -29621-29661)

11

 

 

2.Titluri de creantă si împrumuturi acordate societătilor afiliate (26711+26721+ 26731 + +26741-29615-29625+26751+26761-29665)

12

 

 

3. Participări la societătile în care există interese de participare (263-29613-29623- 29663)

13

 

 

4. Titluri de creantă si împrumuturi acordate societătilor în care există interese de participare (26713+26723+26733+26743-29617-29627+26752+26762-29667)

14

 

 

5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+2673 2 +26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629+26753+26763-29664-29669)

15

 

 

TOTAL (rd.11 la 15)

16

 

 

III. Alte plasamente financiare

 

 

 

1. Actiuni, alte titluri cu venit variabil si unităti la fonduri comune de plasament (2711 +2712+273-29711 -29713-29721 -29723+2713 -29731 -29733)

17

 

 

2. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix. (2721+2722-29712-29722+2723-29732)

18

 

 

3. Părti în fonduri comune de investitii (274-29714-29724-29734

19

 

 

4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)

20

 

 

5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)

21

 

 

6. Depozite la institutiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641 -29651 +26754-26764-2967)

22

 

 

7. Alte plasamente financiare (278-29718-29728-29738)

23

 

 

TOTAL (rd.l71a23)

24

 

 

IV Depozite la societăti cedente (268-29642-29652)

25

 

 

C

PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTILOR (241-294)

26

 

 

TOTAL PLASAMENTE (rd.l0+16+24+25+26)

27

 

 


Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

D

PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE

 

 

 

 

I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale

 

 

 

 

1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395)

28

 

 

 

2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare. (3922)

29

 

 

 

3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare. (397)

30

 

 

 

4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare

 

 

 

 

a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992)

31

 

 

 

b) Partea din rezerva de catastrofa aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991)

32

 

 

 

c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare(3993)

33

 

 

 

TOTAL (rd.28 la 33)

34

 

 

 

II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viată

 

 

 

 

1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor cedate în reasigurare (391)

35

 

 

 

2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398)

36

 

 

 

3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)

37

 

 

 

4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396)

38

 

 

 

5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393)

39

 

 

 

TOTAL (rd.35 la 39)

40

 

 

 

III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viată pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată contractantilor cedată în reasigurare (394)

41

 

 

 

TOTAL (rd.34+40+41)

42

 

 

E

CREANTE

 

 

 

 

Sume de încasat de la societătile afiliate (4511+4518-495)

43

 

 


Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold Ia:

01.01.2010

31.122010

A

B

1

2

 

Sume de încasat din interese de participare (4521+4528-495+4523)

44

 

 

 

TOTAL (rd.43+44)

45

 

 

 

I Creante provenite din operatiuni de asigurare directă

 

 

 

 

Asigurati (401 *-491)

46

 

 

 

Intermediari în asigurări ( 404-491)

47

 

 

 

Alte creante provenite din operatiuni de asigurare directă (4051+4052-491)

48

 

 

 

TOTAL (rd.46 la 48)

49

 

 

 

II Creante provenite din operatiuni de reasigurare (411*+412*-491)

50

 

 

 

III Alte creante (425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445+446*+447*+448*+ 4581 +461 +464+475 *-496+ 54512+ 54522+ 4284+4384+54532)

51

 

 

 

IV Creante privind capitalul subscris si nevărsat (456-495)

52

 

 

F

ALTE ELEMENTE DE ACTIV

 

 

 

 

I Imobilizări corporale si stocuri

 

 

 

 

1 .Instalatii tehnice si masini (51112+51113+51114+51122+51123++51124-58112-58113- 58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123 -59124+51132 51133+51134-58132-58133-58134-59132- 59133-59134)

53

 

 

 

2. Alte instalatii, utilaje si mobilier (51116+51126-58116-58126-59116-59126+51136-58136-59136)

54

 

 

 

3. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (5211+5212+ 5221+5222 -59211-59221+5213+5223-59231)

55

 

 

 

TOTAL (rd.53 la 55)

56

 

 

 

Stocuri

 

 

 

 

4. Materiale consumabile (531+532- 593-594)

57

 

 

 

5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461)

58

 

 

 

TOTAL (rd.57 + 58)

59

 

 

 

II Casa si conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)

60

 

 

 

III Alte elemente de activ (542-596)

61

 

 

G

CHELTUIELI IN AVANS

 

 

 

 

I Dobânzi si chirii înregistrate în avans (471)

62

 

 


Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

 

II Cheltuieli de achizitie reportate

TOTAL (rd. 64+65)

63

 

 

 

1. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurările generale (4722)

64

 

 

 

2. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurările de viată (4721)

65

 

 

 

III Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)

66

 

 

 

TOTAL (rd.62+63+66)

67

 

 

 

TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67)

68

 

 

PASIV

 

 

 

A

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I Capital

 

 

 

 

Capital social (1011+1012+1013) din care:

69

 

 

 

- capital subscris vărsat (10112+10122+10132)

70

 

 

 

II Prime de capital (1041 +1042+1043)

71

 

 

 

m Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053)

72

 

 

 

IV Rezerve

 

 

 

 

1.Rezerve legale (10611 + 10621+10631)

73

 

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633)

74

 

 

 

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (10615+10625+10635)

75

 

 

 

4. Alte rezerve (10618+10628+10638)

76

 

 

 

5. Actiuni proprii(1091+1092+1093)

77

 

 

 

TOTAL (rd.73 la 76 - 77)

78

 

 

 

V Rezultatul reportat

 

 

 

 

1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711+11721+11731)

SoldC

79

 

 

 

 

Sold D

80

 

 

 

2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai putin IAS 29 (11712+11722+11732)

SoldC

81

 

 

 

 

SoldD

82

 

 

 

3. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724+11734)

SoldC

83

 

 

 

 

Sold D

84

 

 

 

4. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene(11716+11726+11736)

SoldC

85

 

 

 

 

Sold D

86

 

 


Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.122010

A

B

1

2

 

VI Rezultatul exercitiului (121)

SoldC

87

 

 

 

 

SoldD

88

 

 

 

VII Repartizarea profitului (129)

89

 

 

 

TOTAL (rd. 69+71+72+78+79-80+81-82+83-84+85-86+87-88- 89)

90

 

 

B

DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)

91

 

 

C

REZERVE TEHNICE

 

 

 

 

1. Rezerve termice privind asigurările generale (rd. 93+94+95+98)

92

 

 

 

1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315)

93

 

 

 

2. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurările generale (332)

94

 

 

 

3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 96+97)

95

 

 

 

a) Rezerva de daune avizate (3271)

96

 

 

 

b) Rezerva de daune neavizate (3272)

97

 

 

 

4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 99+100+101)

98

 

 

 

a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)

99

 

 

 

b) Rezerva de catastrofă (333)

100

 

 

 

c) Alte rezerve tehnice (335)

101

 

 

 

11. Rezerve tehnice privind asigurările de viată (rd. 103+104+105+106+109)

102

 

 

 

1. Rezerve matematice (311)

103

 

 

 

2. Rezerva de prime asigurări de viată (318)

104

 

 

 

3. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurările de viată.(312)

105

 

 

 

4. Rezerva de daune privind asigurările de viată (rd 107+108)

106

 

 

 

a) Rezerva de daune avizate (3261)

107

 

 

 

b) Rezerva de daune neavizate (3262)

108

 

 

 

5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viată (313)

109

 

 

 

111. Rezerva de egalizare (338)

110

 

 

 

TOTAL (rd.92+102+110)

111

 

 

D

REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURĂRILOR DE VIATĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTATILOR (314)

112

 

 

E

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (15115+15125+15135)

113

 

 

 

2. Provizioane pentru impozite(l 5116+ 15126+15136)

114

 

 


Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

 

3. Alte provizioane (15111+15113+15114+15118+15121+15123+15124+15128+15131+15134+15138)

115

 

 

 

TOTAL (rd. 113 la 115)

116

 

 

F

DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI (1651+1652+16818+16828)

117

 

 

G

DATORII

 

 

 

 

Sume datorate societătilor afiliate (16411+16421+16815+16825+26911+26921 + 4511**+4518**+16431+16835+26931)

118

 

 

 

Sume datorate privind interesele de participare (16412+16422+16816+16826+26912+26922+ 4521 **+4528**+l 6432+16836+26932+4523)

119

 

 

 

I Datorii provenite din operatiuni de asigurare directă (402+404+405**)

120

 

 

 

II Datorii provenite din operatiuni de reasigurare (411**+412**)

121

 

 

 

III împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (16111+16114+16115+16117+16118+16121 + 16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692)

122

 

 

 

IV Sume datorate institutiilor de credit (16211+16212+16214+16215+16217+16218+ 16221+16222+16224+16225+16227+16228+ 16812+16822+16832+16231+16232+16234+ 16235+16237+16238)

123

 

 

 

 

V Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale

(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ 16817+16827+421+422+423+426+427+ 4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ 4428**+443**+444**+446**+ 447**+ 448** 4551+4558+ 456** +457+4582** +462 +463+ 475**+249+26913+26923+279+549+54511 + 54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837+ 26933+ 4553+54531+5463)

124

 

 

 

TOTAL (rd. 118 la 124)

125

 

 

H

VENITURI IN AVANS

 

 

 

 

I. Subventii pentru investitii (1311+1312+1313)

126

 

 

 

11 Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743)

127

 

 

 

TOTAL (rd. 126 + 127)

128

 

 

 

TOTAL PASIV (rd.90+91+111+112+116+117+125+128)

129

 

 

 

*soldurile debitoare ale conturilor respective

**soldurile creditoare ale conturilor respective


 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ..................................

Semnătura ..................................

 

Stampila unitătii

ÎNTOCMIT1,

Numele si prenumele .........