MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 145/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 145         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 februarie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.616 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.640 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.650 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Decizia nr. 1.651 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonantă de urgentă privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

18. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

136. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip ele cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILlARE

 

11. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.616

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Valeriu Pâciu în Dosarul nr. 23.731/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta instantei de contencios constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 23.731/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Valeriu Pâciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că procedura reglementată de dispozitiile art. 177-183 din Codul de procedură civilă - verificarea de scripte - încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), întrucât nu dă posibilitatea părtii care contestă înscrisul de a-l examina în vederea stabilirii autenticitătii sale si a corespondentei cu realitatea a celor consemnate, împrejurare ce este de natură a compromite dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că nu se impunea sesizarea Curtii Constitutionale, întrucât nu se poate retine incidenta textelor legale criticate asupra fondului cauzei, culpa apartinând apelantului care nu a înteles să respecte dispozitiile legale care îi ofereau posibilitatea de a determina caracterul incident al prevederilor legale cu privire la fondul cauzei. Însă, având în vedere decizia de casare pronuntată de completul de recurs, instanta a dispus, conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizarea Curtii Constitutionale în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate invocate. Instanta nu a formulat opinie cu privire la temeinicia criticilor.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 177-183 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 177: “Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator, fie să recunoască, fie să tăgăduiască scrisul ori semnătura.

Mostenitorii sau urmasii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura acestuia.”;

- Art. 178: “Când una din părti declară că nu recunoaste fie scrisul, fie semnătura, instanta va păsi la verificarea înscrisului.

Spre acest sfârsit, presedintele instantei va obliga pe cel căruia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie si să semneze sub dictarea sa, părti din înscris.

Refuzul de a scrie va putea fi socotit ca o recunoastere a scrisului.”;

- Art. 179: “Dacă instanta, după verificarea înscrisului cu scrisul sau semnătura făcută în fata ei sau cu alte înscrisuri, nu este lămurită, va dispune ca verificarea să se facă prin expert, obligând părtile să depună de îndată înscrisuri pentru verificare.

Se primesc ca atare:

1. Înscrisurile autentice;

2. Înscrisurile private, netăgăduite de părti;

3. partea din înscris netăgăduită;

4. scrisul sau semnătura făcută înaintea instantei, înscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte, grefier si părti.

Părtile iau cunostintă de înscrisuri în sedintă.”;

- Art. 180: “Dacă una din părti declară că scrisul sau semnătura este falsă si cealaltă parte nu este de fată, instanta va dispune înfătisarea părtilor în persoană, la alt termen, când partea care a invocat înscrisul va arăta mijloacele sale de apărare si va depune înscrisul pentru verificare.

(2) Părtile vor fi reprezentate si prin mandatari cu procură specială, dacă dovedesc o împiedicare bine întemeiată.”;

- Art. 181: “Presedintele va constata, prin proces-verbal, starea materială a înscrisului defăimat, dacă există pe el stersături, adăugiri sau îndreptări, apoi îl va semna, spre neschimbare si-l va încredinta grefei, după ce va fi semnat de grefier si de părti.

Dacă părtile nu vor sau nu pot să semneze, se va face arătare în procesul-verbal.”;


- Art. 182: “La ziua sorocită, presedintele întreabă partea care a înfătisat înscrisul dacă întelege să se folosească de el.

Dacă partea lipseste, nu voieste să răspundă sau declară că nu se mai foloseste de înscris, acesta va fi înlăturat.

Dacă partea care a defăimat înscrisul ca fals lipseste sau nu voieste să răspundă sau nu stăruie în declaratie, înscrisul va fi socotit ca recunoscut.”;

- Art. 183: “Dacă partea care defăima înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului, instanta poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul procurorului împreună cu procesul-verbal ce se va încheia.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie potrivit cărora părtile au dreptul la un proces echitabil.

Analizând critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile de lege criticate referitoare la posibilitatea instantei de judecată, în cazul în care partea căreia i se atribuie înscrisul nu recunoaste fie scrisul, fie semnătura, de a dispune verificarea actului sub semnătură privată nu contravin dreptului părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor legitime, de a beneficia de un proces echitabil si de judecarea acestuia într-un termen rezonabil.

Prevederile de lege criticate reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

De altfel, cu privire la competenta instantei de a hotărî asupra admisibilitătii unei probe, Curtea, prin Decizia nr. 665 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, a statuat c㠓în ceea ce priveste competenta recunoscută instantei de a hotărî asupra admisibilitătii unei probe, în functie de pertinenta si concludenta sa, aceasta este un corolar firesc si necesar al învestirii sale cu solutionarea cauzei pe care este tinută să o finalizeze printr-o hotărâre legală si temeinică. Dincolo de ratiunile care impun si justifică o atare prerogativă, consacrarea ei nu relevă însă niciun fine de neconstitutionalitate [...]”.

Aceste considerente retinute de Curte în decizia mentionată sunt valabile si în argumentarea constitutionalitătii prevederilor de lege criticate în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Valeriu Pâciu în Dosarul nr. 23.731/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.640

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Rodica Borsa în Dosarul nr. 4.850/107/2008 al Curtii de Apel

Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele Curtii nr. 891D/2010, nr. 892D/2010si nr. 3.105D/2010-3.121D/2010, care au acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate. Critica a fost formulată de Luha Ana Măria, Păcurar Dana Manuela, Frătilă Cornel, Moga Marius, Chisbac Matei, Varzole Ioan Florin, Negotiu Liviu Alexandru, Maniu Ioan Sorin, Inoan Ioan, Nistor Nicolae Vasile, Marcu Vasile, Bârna Marin, Udrea Stela Mariana, Pauleti Mircea Ovidiu, Teglas Sorina Mariana, Bogdan Dorin, MarcAurelian, Oltean Ion Mihai si Frătilă Cornel în dosarele nr. 4.973/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 7.209/107/2008, nr. 7.900/107/2008, nr. 6.025/107/2008, nr. 6.019/107/2008, nr. 5.588/107/2008, nr. 5.096/107/2008, nr. 5.041/107/2008, nr. 5.008/107/2008, nr. 4.998/107/2008, nr. 4.980/107/2008, nr. 4.975/107/2008, nr. 7.901/107/2008, nr. 5.585/107/2008, nr. 5.584/107/2008, nr. 5.596/107/2008, nr. 7.191/107/2008 si nr. 7.198/107/2008 ale Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mai sus mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 891D/2010, nr. 892D/2010 si nr. 3.105D/2010-3.121 D/2010 la Dosarul nr. 890D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 22 martie 2010, 10 iunie 2010, 14 iunie 2010 si 17 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 4.973/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 4.850/107/2008, nr. 7.209/107/2008, nr. 7.900/107/2008, nr. 6.025/107/2008, nr. 6.019/107/2008, nr. 5.588/107/2008, nr. 5.096/107/2008, nr. 5.041/107/2008, nr. 5.008/107/2008, nr. 4.998/107/2008, nr. 4.980/107/2008, nr. 4.975/107/2008, nr. 7.901/107/2008, nr. 5.585/107/2008, nr. 5.584/107/2008, nr. 5.596/107/2008, nr. 7.191/107/2008 si nr. 7.198/107/2008, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Borsa Rodica, Luha Ana Măria, Păcurar Dana Manuela, Frătilă Cornel, Moga Marius, Chisbac Matei, Varzole Ioan Florin, Negotiu Liviu Alexandru, Maniu Ioan Sorin, Inoan Ioan, Nistor Nicolae Vasile, Marcu Vasile, Bârna Marin, Udrea Stela Mariana, Pauleti Mircea Ovidiu, Teglas Sorina Mariana, Bogdan Dorin, Marc Aurelian, Oltean Ion Mihai si Frătilă Cornel, în dosare având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile criticate din Codul muncii sunt neconstitutionale, deoarece angajatul este discriminat si nu beneficiază de un proces echitabil, atunci când, în cadrul unui litigiu de muncă, desi majoritatea înscrisurilor care pot duce la aflarea adevărului se află la angajator, acesta nu le depune în fata instantei, ceea ce este de natură a conduce la pronuntarea unei solutii gresite. De asemenea, se sustine că dispozitiile art. 3041 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, întrucât creează discriminări între cei ale căror litigii au deschisă si calea de atac a apelului si cei pentru ale căror litigii este reglementată doar calea de atac a recursului.

Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins:

- Art. 287 din Legea nr. 53/2003: “Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.”;

- Art. 3041 din Codul de procedură civilă: “Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că prevederile art. 287 din Codul muncii au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 494 din 11 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005, sau prin Decizia nr. 82 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 3 martie 2008, Curtea, respingând exceptia, a retinut că dispozitiile criticate sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispozitii este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. Astfel, “salariatul si angajatorul sunt două părti ale conflictului de muncă, situate pe pozitii opuse si cu interese contrare, situatia lor diferită justificând, în anumite privinte, si tratamentul juridic diferentiat. Angajatorul este cel care detine documentele si toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului si, pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor raportului juridic de muncă, fiind necesară si firească obligatia acestuia de a prezenta aceste probe”.

De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea procesului cu celeritate, absenta lui prelungind starea de conflict dintre angajat si angajator, ceea ce ar genera o stare de incertitudine în ceea ce priveste raporturile de muncă, afectându-le astfel grav stabilitatea si securitatea care trebuie să le caracterizeze.


Aceste considerente sunt valabile si în cauza de fată, în care se încearcă acreditarea ideii că, prin discriminarea si defavorizarea angajatorilor (care, pentru considerentele mai sus arătate, nu poate fi retinută), textul de lege criticat determină o discriminare a angajatului.

Asupra dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, instanta constitutională s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 351 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 25 mai 2006, retinând c㠓Justificarea acestei reglementări derogatorii de la regula generală a caracterului nedevolutiv al recursului tine de deosebirile esentiale existente între cele două situatii avute în vedere de legiuitor. Astfel, în situatia în care s-a putut exercita calea de atac a apelului, cauza a fost, integral si sub toate aspectele legalitătii si temeiniciei solutiei pronuntate de prima instantă, examinată de o instantă de control judiciar, la un grad de jurisdictie superior, iar recursul va putea fi exercitat pentru motive concret si limitativ determinate, care vizează legalitatea deciziei pronuntate în apel. În situatia în care părtilor nu le este deschisă calea de atac a apelului, apare firesc ca instanta să poată cerceta sub toate aspectele cauza dedusă judecătii.

Această posibilitate, coroborată cu principiul rolului activ al judecătorului, conform căruia instanta are îndatorirea să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale, este menită să asigure părtilor o judecată echitabilă si să conducă instanta la cercetarea si aprecierea tuturor aspectelor relevante pentru pronuntarea unei solutii.”

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Borsa Rodica, Luha Ana Măria, Păcurar Dana Manuela, Frătilă Cornel, Moga Marius, Chisbac Matei, Varzole loan Florin, Negotiu Liviu Alexandru, Maniu loan Sorin, Inoan loan, Nistor Nicolae Vasile, Marcu Vasile, Bârna Marin, Udrea Stela Mariana, Pauleti Mircea Ovidiu, Teglas Sorina Mariana, Bogdan Dorin, Marc Aurelian, Oltean Ion Mihai si Frătilă Cornel în dosarele nr. 4.973/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 4.850/107/2008, nr. 7.209/107/2008, nr. 7.900/107/2008, nr. 6.025/107/2008, nr. 6.019/107/2008, nr. 5.588/107/2008, nr. 5.096/107/2008, nr. 5.041/107/2008, nr. 5.008/107/2008, nr. 4.998/107/2008, nr. 4.980/107/2008, nr. 4.975/107/2008, nr. 7.901/107/2008, nr. 5.585/107/2008, nr. 5.584/107/2008, nr. 5.596/107/2008, nr. 7.191/107/2008 si nr. 7.198/107/2008 ale Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.650

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspa - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, exceptie ridicată de loan Suciu în Dosarul nr. 847/97/2009 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.


La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, loan Suciu. Lipsesc părtile Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Prefectura Hunedoara si Casa Judeteană de Pensii Hunedoara, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ioan Suciu solicită admiterea exceptiei, arătând că prevederile legale criticate nu îi acordă majorările punctului de pensie cuvenite pentru faptul că timp de 30 de ani a desfăsurat o activitate încadrată în grupele superioare de muncă, potrivit legislatiei anterioare Legii nr. 19/2000.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 847/97/2009, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar.

Exceptia a fost ridicată de Ioan Suciu cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.836/LM din 19 noiembrie 2009, pronuntată de Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr. 847/97/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 afectează grav drepturile pensionarilor prin diminuarea punctului de pensie de la 45% din salariul mediu brut, procent prevăzut de art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, la 41% din salariul mediu brut pe economie. De asemenea, arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 anulează sporurile legale acordate prin Legea nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Astfel, sunt încălcate dispozitiile art. 21, art. 47 si art. 52 din Constitutie.

Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că dispozitiile actelor normative criticate sunt constitutionale, întrucât este normal ca legiuitorul să reglementeze temporar anumite drepturi si să ia anumite măsuri în domeniul bugetar în functie de disponibilitătile economice-financiare, astfel încât să realizeze o corelare justă a drepturilor acordate cu potentialul economic.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008. De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009.

Autorul exceptiei consideră că prevederile actelor normative criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 47 referitor la nivelul de trai si dreptul la pensie si alte drepturi de asigurări sociale si art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, a introdus în Legea nr. 19/2000 art. 782, legiuitorul urmărind înlăturarea situatiilor inechitabile în care se găseau persoanele care au desfăsurat activitatea în fostele grupe I sau/si II de muncă potrivit legislatiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 sub aspectul cuantumului pensiilor. Astfel, au fost acordate puncte suplimentare pentru perioadele în care munca a fost desfăsurată în aceste conditii.

Având ca temei aceleasi ratiuni, Legea nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2008, a instituit, de asemenea, o serie de măsuri privind persoanele care au desfăsurat activitatea în fostele grupe I sau/si II de muncă. Spre deosebire de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008, Legea nr. 218/2008 a reglementat si situatia persoanelor care, după data de 1 aprilie 2001, au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii speciale si deosebite. În acest sens s-a prevăzut, atât pentru asiguratii care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în grupe superioare de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cât si pentru cei care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii speciale sau deosebite, potrivit legislatiei în vigoare după această dată, majorarea punctajelor realizate de către asigurati, precum si recalcularea pensiilor deja stabilite. Art. II din Legea nr. 218/2008 prevedea că recalcularea va opera începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 si Legea nr. 218/2008 instituiau, partial, o reglementare paralelă, care putea da nastere unor cazuri de interpretare si aplicare diferită a legii pentru persoane aflate în aceeasi situatie, a fost emisă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008, care constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate. Aceasta preia, în esentă, reglementarea Legii nr. 218/2008, prevăzând în art. II că dispozitiile referitoare la recalcularea pensiilor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010. În acelasi timp, art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 preia, într-o redactare diferită, solutia legislativă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008.

Din motivarea autorului exceptiei nu reiese care anume dintre dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 este considerată ca fiind neconstitutională. Având în vedere însă cele sustinute de autor, Curtea apreciază că, în realitate, sunt vizate dispozitiile art. II din acest act normativ, care suspendă aplicarea prevederilor art. 1651 din Legea nr. 19/2000 initial până la data de 1 ianuarie 2010, iar apoi, prin modificările aduse de art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, până la data de 1 ianuarie 2011. În prezent, acest text de lege are următoarea redactare:

“Art. II. - (1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010.

(3) în situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) si (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011.”

Prin urmare, Curtea urmează a se pronunta cu privire la constitutionalitatea acestor din urmă prevederi de lege.

Asupra conformitătii dispozitiilor care suspendă începerea termenului de recalculare a pensiei cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.254 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 3 noiembrie 2010, în care s-a arătat c㠓Emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 nu poate fi catalogată ca afectând dreptul fundamental la pensie, întrucât, fată de Legea nr. 218/2008, care recunostea drepturi suplimentare fată de cuantumul pensiei aflate în plată, nu aduce reglementări de drept substantial noi, deci nici nu afectează într-un sens negativ dreptul constitutional la pensie”. În concluzie, Curtea a statuat c㠓nu se poate sustine că [...] ar fi afectat în mod negativ dreptul substantial la pensie, doar termenul pentru recalcularea acesteia fiind amânat pentru luna ianuarie 2011”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2009, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei critică doar dispozitiile art. 8 referitoare la suspendarea aplicării prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 pentru anul 2009, care prevede c㠓Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 37,5% din salariul mediu brut utilizat Ia fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2009.”

Curtea constată că dispozitiile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2009 au avut o aplicare limitată în timp, doar pentru anul 2009, astfel că în prezent nu mai sunt în vigoare. Dispozitiile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 au extins însă solutia legislativă criticată si pentru anul 2010, arătându-se c㠓Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică în anul 2010”.

În consecintă, obiect al controlului de constitutionalitate urmează a-l constitui dispozitiile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009.

În contextul amintit se impune a fi amintit că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2010, a stabilit, prin art. 16, valoarea unui punct de pensie la 732,8 lei, aplicabilă de la 1 ianuarie 2010. Această valoare este egală cu cea stabilită anterior, prin art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, în care s-a arătat c㠓Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 si de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.” Prin urmare, desi algoritmul de calcul al pensiei stabilit de art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 nu a mai fost aplicat pentru anii 2009 si 2010, cuantumul real al pensiei nu a fost diminuat.

Fată de această situatie sunt relevante cele retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, în care s-a arătat că, desi cuantumul pensiei stabilit potrivit principiului contributivitătii “se constituie într-un drept câstigat, astfel încât diminuarea acesteia nu poate fi acceptată nici măcar cu caracter temporar, [...] nu înseamnă că legea nu poate în viitor să reaseze sistemul de calcul al pensiilor, bazându-se, însă, tot pe principiul contributivitătii, pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la negarea evolutiei în reglementarea juridică a acestui domeniu”.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, Curtea a retinut că, “desi consacră dreptul la pensie, art. 47 alin. (2) din Constitutie nu oferă garantii si cu privire la algoritmul de crestere a cuantumului acesteia în viitor”, în acest sens au fost amintite cele statuate de Curte prin Decizia nr. 1.140 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008, potrivit cărora “Valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, conditiile de recalculare si de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca si indexarea acestora, nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile”.

Asa fiind, Curtea retine că, atât timp cât dispozitiile de lege criticate nu au ca rezultat însăsi reducerea cuantumului pensiei, acestea nu pot fi considerate ca fiind contrare dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Ioan Suciu în Dosarul nr. 847/97/2009 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.651

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Valentin Gruber în Dosarul nr. 31.243/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, Valentin Gruber. Lipseste partea Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, arată că nu mai doreste să sustină exceptia de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 31.243/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a

conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Valentin Gruber cu prilejul solutionării unei actiuni având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate, care suspendă pentru anul 2009 aplicarea art. 1651 din Legea nr. 19/2000, sunt contrare principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, întrucât creează discriminări între diferite grupuri de pensionari. În acest sens arată că prin amânarea recalculării pensiilor se perpetuează, în realitate, tratamentul inechitabil al persoanelor care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, tratament pe care Legea nr. 218/2008 a urmărit să îl înlăture prin introducerea în Legea nr. 19/2000 a art. 1651. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 alin. (1) din Constitutie prin raportare la prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în acest sens sunt amintite considerentele Hotărârii din 7 mai 2002, pronuntată în Cauza Burdov contra Rusiei, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut că dificultătile financiare ale unui stat nu pot justifica încălcarea drepturilor omului. Or, arată că emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 este justificată tocmai de astfel de ratiuni financiare. De asemenea, aminteste Hotărârea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson contra Islandei, în care aceeasi Curte a retinut încălcarea dispozitiilor art. 1 din Primul Protocol la conventia mai sus amintită într-o cauză având ca obiect dreptul la pensie. În legătură cu aceasta arată că prevederile de lege criticate nu respectă drepturile bănesti ce i se cuvin. În continuare, autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât elementele invocate în preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 nu definesc corect elementele obiective ale situatiei extraordinare care impun modificarea imediată a termenelor. De asemenea, arată că nu există un paralelism legislativ creat de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 si prevederile Legii nr. 218/2008, întrucât acest din urmă act normativ a dus la încetarea efectelor prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008, iar acele prevederi ale ordonantei care produseseră deja efecte nu erau în contradictie cu Legea nr. 218/2008. În sfârsit, arată că este încălcat si principiul separatiei puterilor în stat, întrucât Guvernul a emis actul normativ criticat cu încălcarea vointei Parlamentului. În acest sens arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 contine prevederi care modifică dispozitiile Legii nr. 218/2008, act adoptat de Parlament. Astfel, continutul art. 782 din Legea nr. 19/2000, asa cum este reglementat de Legea nr. 218/2008, este restrâns prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008, în sensul excluderii asiguratilor care lucrează în conditii speciale de la beneficiul majorării punctajelor realizate. Aceeasi critică este valabilă si pentru modificările referitoare la dispozitiile art. 1651 din Legea nr. 19/2000.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că recalcularea si acordarea beneficiului de grupă de muncă presupun existenta unor fonduri în bugetul asigurărilor sociale care să acopere aceste sume suplimentare, stabilirea fondurilor si disponibilitătilor bugetare fiind de competenta legiuitorului, care si-a motivat necesitatea prelungirii succesive a acestor termene conform notelor de fundamentare întemeiate pe situatia economică actuală si lipsa disponibilitătilor materiale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009.

Curtea constată că, ulterior sesizării cu exceptia de neconstitutionalitate, prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 au fost modificate prin art. V din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, extinzându-se aplicabilitatea acestora si pentru anul 2010.

Autorul exceptiei consideră că prevederile actelor normative criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si art. 115 alin. (4) privind situatiile în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. De asemenea, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 20 din Constitutie, prin raportare la dispozitiile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.278 din 12 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2010, s-a mai pronuntat cu privire la unele dintre aspectele de constitutionalitate invocate si în prezenta cauză. Astfel, respingând ca neîntemeiate criticile raportate la dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a retinut c㠓nu se poate sustine că art. II si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 ar fi discriminatorii în sensul că perpetuează existenta unei stări de inegalitate, legiuitorul fiind suveran să decidă momentul intrării în vigoare a unei măsuri reparatorii. Desigur, prorogarea repetată a intrării în vigoare a prevederilor art. 1651 din Legea nr. 19/2000 nu este de dorit, întrucât ar putea înfrânge, în final, chiar esenta dreptului la pensie, ceea ce este inadmisibil”.

Curtea apreciază că aceste considerente răspund si criticilor formulate în prezenta cauză cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 20 din Constitutie raportate la prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, de vreme ce, din perspectiva invocată de autorul exceptiei cu referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la pensie este considerat un “bun”.

De asemenea, cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, a arătat c㠓emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 poate fi catalogată ca fiind făcută în conditiile existentei unei situatii extraordinare atât prin prisma existentei unui conflict de legi si reglementări, cu efecte dezastruoase cu privire la cuantumul pensiei persoanelor îndreptătite, cât si prin prisma evitării eventualelor disfunctionalităti sistemice ce ar putea să apară tocmai prin conflictul de reglementări existent. [...] Prin urmare, era nevoie de o interventie energică a Guvernului prin care să regleze aceste disfunctionalităti majore existente într-un domeniu atât de sensibil cum este cel al pensiilor”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie, Curtea apreciază că aceasta nu este întemeiată, întrucât principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat nu are semnificatia interzicerii Guvernului de a interveni pe cale legislativă delegată în sensul modificării, completării sau al abrogării, cu respectarea limitelor prevăzute de art. 115 din Constitutie.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Valentin Gruber în Dosarul nr. 31.243/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Având în vedere faptul că, în prezent, bugetul de stat are de recuperat creante restante de la angajatorii care datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum si faptul că, începând cu data de 1 februarie 2011, a fost abrogată Legea nr. 130/1999, republicată, iar inspectoratele teritoriale de muncă nu mai au competentă pentru colectarea si stingerea creantelor fiscale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ne aflăm în situatia în care nu există niciun organ de specialitate al statului care să aibă competente în recuperarea acestor debite,

tinând cont de faptul că, la data de 1 februarie 2011, mai există angajatori care încă datorează comisionul restant în baza Legii nr. 130/1999, republicată, iar Inspectia Muncii, prin structurile sale teritoriale, nu mai are bază legală în vederea recuperării acestor sume,

pentru a se evita împlinirea termenului de prescriptie privind recuperarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010,

pentru o mai bună organizare a sistemului pentru somaj fără a fi astfel afectate în vreun fel drepturile stabilite pentru această categorie specială de beneficiari,

în considerarea faptului că elementele sus-mentionate conduc la imposibilitatea recuperării la bugetul de stat a acestor creante bugetare restante, vizând un interes public, aceasta constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, si impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) Creantele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea si completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalitătii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creantă si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetul de stat si au regim de creantă bugetară.

(2) Administrarea creantelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia măsurilor de executare silită.

(3) Executarea silită a creantelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în temeiul înscrisurilor în care sunt individualizate creantele si care reprezintă titluri executorii.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda organelor fiscale competente titlurile prevăzute la alin. (3), neatacate în termenul legal si devenite executorii, ori, după caz, vor comunica


dispozitivul hotărârii judecătoresti irevocabile prin care s-a solutionat contestatia formulată împotriva acestora.

Art. II. - Responsabilitatea pentru prescrierea până la 31 decembrie 2010 a dreptului de a cere executarea silită pentru sumele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, inclusiv dobânzile si penalitătile de întârziere datorate, potrivit legii, apartine inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art. III. - (1) Pentru creantele bugetare prevăzute la alin. (1) al art. I datorate până la data de 31 decembrie 2010, procedurile de executare silită aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi continuate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate, care se subrogă în drepturile si obligatiile Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, în calitate de creditor bugetar, si le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Pentru litigiile având ca obiect contestatiile la executare silită, Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, si dobândesc calitatea procesuală a acestora, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

(3) în cazul debitorilor aflati în procedura insolventei, înscrierea la masa credală pentru creantele prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. IV. - Declaratiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi are sediul angajatorul care datorează comisionul.

Art. V. - Procedura de predare-primire a titlurilor executorii prevăzute la art. I, precum si a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. VI. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, punctele V, VI si VII vor avea următorul cuprins:

“V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurări pentru somaj atât de către asigurat, cât si de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum si perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru somaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au plătit contributia de asigurări pentru somaj;

VI. asigurat- persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, si pentru care angajatorul este obligat să retină si să plătească contributia individuală de asigurări pentru somaj, precum si persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru somaj;

VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolventilor institutiilor de învătământ care nu s-au putut încadra în muncă;”.

2. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei institutii de învătământ;”.

3. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se abrogă.

4. La articolul 34, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, în conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj.”

5. La articolul 37, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajatii sau, după caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurări pentru somaj în sistemul asigurărilor pentru somaj în România, precum si în alte tări, în conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte.”

6. La articolul 38 alineatul (1), litera n) se abrogă.

7. La articolul 38, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Indemnizatia de somaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizatia de somaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.”

Art. VII. - Persoanele care solicită dreptul la indemnizatie de somaj înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă beneficiază de acest drept în conditiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitării dreptului.

Art. VIII. - Alineatul (25) al articolului III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(25) Perioadele în care s-au datorat contributiile individuale de asigurări pentru somaj în conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 17.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

Întrucât până la data de 1 martie 2011 trebuie efectuată analiza tuturor cererilor depuse anterior datei de 30 decembrie 2010, în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii,

tinând cont de numărul mare de cereri depuse în raport cu deficitul de personal cu competente în materie, este imperios necesar a se adopta măsuri imediate pentru prelungirea termenului de analiză a cererilor însotite de documentatia completă, precum si pentru reglementarea situatiei cererilor depuse în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, în cazul în care nu se poate efectua inspectia de farmacie până la data de 1 mai 2011, deoarece spatiul în care urmează a functiona aceste unităti se află în renovare sau în constructie,

în cazul neadoptării unor astfel de măsuri, toate cererile pentru care nu au putut fi finalizate procedurile de analiză în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii vor rămâne nesolutionate, ceea ce ar produce consecinte negative, întrucât ar conduce la imposibilitatea valorificării unui drept recunoscut de lege de către solicitantii autorizatiei de functionare. Astfel, ulterior datei de 1 martie 2011 emitentul autorizatiei de functionare se va vedea lipsit de prerogativa legală de a solutiona cererile depuse în cadrul termenului stabilit prin lege, creându-se un regim inechitabil pentru solicitantii ale căror cereri au rămas nesolutionate în termenul legal impus,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie de urgentă extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Cererile depuse la Ministerul Sănătătii în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii până la data de 30 decembrie 2010, însotite de documentatia completă, vor fi analizate în conformitate cu prevederile legislatiei în baza căreia au fost depuse, nu mai târziu de data de 1 mai 2011. Dosarele cu documentatia incompletă se vor completa în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă; în caz contrar, se vor clasa.”

2. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Se consideră cereri însotite de documentatia completă, potrivit alin. (1), si cererile depuse pentru spatii aflate, la data depunerii, în reamenajare sau în constructie, cu conditia prezentării contractului de închiriere, încheiat în conditiile legii.

(12) în cazurile prevăzute la alin. (11), prin derogare de la termenul de 1 mai 2011 stabilit la alin. (1), inspectia în vederea eliberării autorizatiei se efectuează în maximum 60 de zile de la data comunicării de către solicitant a dovezii cu privire la finalizarea reamenajării sau finalizarea constructiei, însotită de schita si documentatia privind locatia unitătii si afectatiunea acesteia de spatiu comercial.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 18.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia nr. MFP 34.159, reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în Municipiul Bucuresti, str. Răzoare nr. 5, sectorul 6, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 136.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului la care se modifică valoarea contabilă, ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

- lei -

Tipul bunului

34.159

8.29.10

49-01

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Municipiul Bucuresti,

str. Răzoare nr. 5,

sectorul 6

5.105.017,62

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Numărul de înregistrare al imobilului depus la MFP

Municipiul Bucuresti,

str. Răzoare nr. 5, sectorul 6

CF nr. 72.394

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Pavilion nr. 49-01-09 remiză auto

Suprafata construită = 208 m2

Suprafata desfăsurată = 208 m2

Valoarea contabilă = 134.322,38 lei

34.159


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.544 din 2 februarie 2011, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 85t si 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafată pentru anul 2011, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură în intervalul 1 martie-16 mai 2011 inclusiv.

(2) În perioada 17 mai-10 iunie 2011 inclusiv, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere aplicată la sumele la care ar fi avut dreptul agricultorul în cazul în care cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură primeste, verifică, procesează cererile de plată si efectuează plătile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislatiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantatiilor viticole si defrisare a plantatiilor viticole au obligatia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăti directe sau nu, pentru toate suprafetele agricole pe care le detin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 de către beneficiarii prevăzuti la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sanctiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafată depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantatiilor viticole si defrisare a plantatiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85tsi 103zdin Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările si completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii mentionati la alin. (1) a bunelor conditii agricole si de mediu determină aplicarea de sanctiuni în conformitate cu prevederile art. 71 si 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea si difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2011.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 va fi distribuit gratuit fermierilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 18 februarie 2011.

Nr. 45.


 

ANEXĂ1)

 

CERERE UNICA DE PLATA PE SUPRAFATA 2011

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 


111.1 ANGAJAMENTE SI DECLARATII

 

Subsemnatul .......................................................................................................................................................... mă angajez si dedarea am luat la cunostintă:

1. Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor directe, conform reglementărilor europene si nationale pe oare trebuie săje respect

-să exploatez un teren agricol cu o suprafată de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole să fie de cel putin 0,3 ha în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minimă a parcelei trebuie să fie de cel putin 0,1 ha:

-să declar toate parcelele agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafete utilizate atrage după sine sanctiuni (art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2909. cu modificările si completările ulterioare);

-să depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafată, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităti /judete diferite;

-să respect bunele conditii agricole si de mediu (GAEC), reglementate prin legislatia natională, pe toată suprafata agricolă a exploatatiei (conform ari. 4 alin. (1) si art. 6, din

Regulamentul CE nr. 73/2009. cu modificările si completările ulterioare) după cum urmează:

1. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă si/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

11. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organică în sol

GAEC 4 Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeasi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv

GAEC 5 Nu este permisă arderea mirislilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil

III Standarde pentru mentinerea structurii solului:

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Inlrelinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păsunat sau prin cosirea lor cel putin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetatiei pajistilor permanente

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole

GAEC 10. Evitarea instalării vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul productiei.

V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor:

GAEC11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură.

2. Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea plătilor directe, precum si înscrierea cu intentie în formularul de cerere stfeau a documentelor aferente cererii a informatiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag după sine sanctiuni de natură financiară sau penală, după caz.

3. Beneficiarii plătilor directe pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiază de plăti directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau închiriat conform art. 6 din OUG nr. 125/2006. cu modificările si completările ulterioare.

4. A.P.I.A. poate solicita documente suplimentare în orice moment pe care trebuie să le prezint în termen.

5. În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului / reprezentantului acestuia, cererea unică va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Dacă au fost acordate si plăti pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA si agromediu),in campaniile anterioare, acestea se vor recupera întrucât se consideră nerespeclare de angajament..

6. În cazul în care, după depunerea cererii unice de plată pe suprafată au intervenit modificări ale informatiilor declarate (schimbări referitoare la suprafata agricolă utilizată a exploatatiei, transferarea proprietătii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere.alle schimbări ale datelor din formularul de solicilare), în termen de 10 zile, le voi comunica în scris la A.P.LA.

7. Dacă exploatatia a fost afectată de un caz de fortă majoră, trebuie să comunic în scris la A.P.I.A. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pol face acesl lucru (ari. 75 alin.2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. cu modificările si completările ulterioare si art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare) si să preant dovezile / documentele privind aparitia cazului de fortă majoră sau circumstanta exceptională. Cazurile de fortă ma|oră sunt: calamilarea suprafetelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate cresterii animalelor, epizootiile afeclând loial sau partial septetul.

8. Schimbarea categoriei de folosintă a terenului, inclusiv pajiste permanentă-păsuni-fânete, se face numai în conformitate cu legislatia în vigoare.

9. Pentru măsura 214 - plăti de agro-mediu este obligatorie tinerea evidentei agricole (caietul de agromediu trebuie completat si păstrat pe toată perioada de desfăsurare a angajamentului Ordinului MADR nr. 288/2010). Această cerintă reprezintă conditie de eligibilitate.

10. Daci o schimbare survenită în legislatia comunitară si/sau natională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, angajamentul asumai anterior poate fi anulat, fără rambursarea platilor efectuate anterior, pentru perioada în care angajamentul a fost în vigoare conform PNDR 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare

11 r cazul constatăm unor nereguli / fraude, A.P.I.A. Întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenil conform art. 80 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările si completările ulterioare

12. Nu se acordă nici o plată dacă se stabileste că au fost create artificial conditiile cerute pentru obtinerea plătilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obtine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată /sprijin conform art 30 din Regulamentul CE nr 73/2009. cu modificările si completările ulterioare.

13. Autoritătile responsabile de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curtii de Conturi Europene, Curtii de Conlruri a României, ele. au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii unice de plată pe suprafată, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plată si în alte documente din dosarul cerem în baza ari. 27 din Regulamentul CE nr. 73/2009. cu modificările si completările ulterioare.

14. Cunoscând că Caisul în declaratii se pedepseste conform Codului Penal repuofcaf.datele înscrise în formularul de cerere de plală directă pe suprafată si în documentele anexate sunt reale, corecte, complete si valide.

15. Sunt de acord ca datele din cererea de plată si documentele anexate să fie introduse în baza de date IACS (administrată de A.P.I.A. În baza ari. 14, 15 din Regulamentul CEnr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare), verificate conform art. 28 , 30 alin. (1), (2), punctul a, alin (3), (4), art. 31, 35, 47, 48, 49, 50, din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările si completările ulterioare si art. 20, 22, 24 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare (în vederea calculăm plătii) si transmise autoritătilor responsabile în vederea elaborăm de studii statistice si evaluări economice, precum si să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. cu modificările si completările ulterioare.

16. Declar că la momentul completăm declaratiei de suprafată 2011 am avut la dispozitie suprafetele determinate (constatate) în urma conlroalelor pentru cererea depusă anterior si parcelele digitizate asa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare si art. 20 din Regulamentul CE nr 1122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

17. Mă oblig să desfăsor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăti si să respecl bunele conditii agricole si de mediu pe loalâ exploatatia agricolă (numai pentru solicitantii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate si solicită sprijinul corespunzător)

 

Semnatura titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit Nume si prenume în clar împuternicit:

Stampila:

 

Data:

.................................../2011

Centrul judetean/ local APIA:

 

Cererea prelucrată:

Numele si prenumele operatorului SAPS:

Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A    B      C 

 

 

 

Numele si prenumele functionarului APIA care realizează controlul vizual:

 

 

Data si semnătura:

 

Date: si semnătura:

Numele si prenumele verificatorului SAPS:

 

Date si semnătura:


II 1.2 ANGAJAMENTE SI DECLARATII) - MASURI DE AGRO-MEDIU

Declaratie (aplicabilă doar pentru aplicantii pachetului 1)

 

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanti chimici si /sau produse de protectia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafetele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajisti cu înaltă valoare naturală”).

Data:

Semnătura.........................................................

Angajamente

1. Mă angajez să respect cerintele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum si Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafată a fermei si pe toată durata angajamentului.

Data:

Semnătura.........................................................

2. Mă angajez să respect cerintele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat, pe suprafetele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului si să mentin o evidentă a activitătilor de agro-mediu pe aceste suprafete (completând un caiet privind activitătile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.

Data:

Semnătura.........................................................

3. Mă angajez ca în situatia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite în timpul angajamentului să informez în scris A.P.I.A. ***}.

Data:

Semnătura.........................................................

4. Mă angajez ca în cazul în care suprafata aflată sub angajamentul de agromediu creste cu mai mult de 1 ha sau 50%, voi închide cu clauză angajamentul initial si voi deschide un nou angajament pe suprafata majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna in acest sens un nou angajament).

5. Ma angajez ca voi aduce o copie după certificatul de conformitate sau master certificat pentru pachetul 5 pana la data de 15 octombrie 2011

Data:

Semnătura.........................................................

 

Pachetul 1: Pajisti cu înaltă valoare naturală (P1)

Pachetul 2: Practici agricole traditionale

(Acest pachet se poate aplică doar în unitătile administrativ teritoriale eligibile / UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013)

(P 1.2)

Cerinte de management:

- utilizarea fertilizantilor chimici este interzisă:

- utilizarea traditională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg N s a/ha;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

-cositul poate începe doar după data de 1 iulie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafata pajistii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păsunatul se efectuează cu maxim 1 U VM pe hectar;

- păsunile inundate nu vor fi păsunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însământări de suprafată sau supraînsământări. Se pot face însământări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 si pachetul 2 se pot aplica în combinatie pe aceiasi suprafată de teren.

 

Data:

Semnătura...............................................

(Optional poate fi aplicat doar în combinatie cu pachetul 1, adică acest pachet poate fi aplicat doar dacă s-a aplicat si pentru pachetul 1)

Cerintă de management:

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.

 

Data:

Semnătura.................................

Pachetul Pilot 3: Pajisti importante pentru păsări (P 3)

(Acest pachet se poate aplică doar în unitătile administrativ teritoriale eligibile / UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013)

Varianta 3.1 Crex Crejr (P3.1) Cerinte de management:

- utilizarea fertilizantilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;

- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;

- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.

Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafata pajistii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păsunatul se efectuează cu maximum 0.7 UVM pe hectar;

- păsunile inundate nu vor fi păsunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însământări de suprafată sau supraînsământări. Se pot face însământări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu fortă animală.

 

Data:

Semnătura:.........................................

Pachetul Pilot 3: Pajisti importante pentru păsări (P 3)

Varianta 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.2) Cerinte de management:

 

- utilizarea fertilizantilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;

- cositul se efectuează în etape;

- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie ;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafata pajistii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păsunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;

- păsunile inundate nu vor fi păsunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însământări de suprafată sau supraînsământări. Se pot face însământări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu fortă animală.

 

Data:

Semnătura...........................................

 

 

Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinte de management:

- semănaea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 01 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca si culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina;

- doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintării culturilor verzi. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;

- biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol în perioada 15 februarie - 31 martie;

-lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această actiune;

- nu este permis aratul pajistilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.

- se poate schimba anual suprafata pentru care aplică acest pachet cu alte suprafete localizate în cadrul aceleiasi ferme, dar cu conditia mentinerii valorii de suprafată angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.

Având în vedere că cerinta GAEC specifică faptul că: “pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Asadar, suprafata care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1, Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeasi suprafată de teren arabil cu variantele 5.1 - Culturi agricole pe teren arabil, sau 5.2 - legume ale pachetului 5.

 

Data:

Semnătura............................................

Pachetul 5: Agricultura ecologică (P5) Cerinte de management:

-terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspectie si certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul 834/2007 cu modificările si completările ulterioare. Suprafetele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet trebuie să continue să fie înregistrate de către un organism de inspectie si certificare pe toată perioada angajamentului si să continue să fie utilizat conform metodelor de productie ecologice în conformitate cu legislatia aferentă.

-nu este permis aratul pajistilor existente în fermă pe toată durata angajamentului. Această cerintă se aplică la toate parcelele agricole utilizate ca pajisti permanente, inclusiv cele care nu fac obiectul unui angajament de agro-mediu. - vizează terenurile agricole certificate în agricultura ecologică, existând următoarele variante/sub-pachete:

 

Varianta S. 1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci si cartofi Varianta 5.3 Livezi

Variantele nu pot fi combinate pe aceleasi parcele.

 

Data:

Semnătura.................................................

Varianta 5.4 Vii

Varianta 5.5 Plante medicinale si aromatice


*) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an, urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I si II din formularul cererii de plată, pentru a beneficia de sprijin. În cazul în care suprafata aflată sub angajamet de agromediu creste cu mai mult de 1 ha sau 50% fată de suprafata determinată în primul an de angajament, angajamentul initial se inchide cu clauză si se deschide un nou angajament pe o perioadă de 5 ani pe suprafata majorată începând cu anul în curs. Fermierul va semna în acest sens un nou angajament.

**) În situatia în care fermierul utilizează acele suprafete de mai putin de 5 ani, declaratia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafete.

***) În cazul în care, în timpul angajamentului, se modifică standardele obligatorii (legislatie comunitara sau nationala relevanta) sau cerintele de eco-conditionalitate, iar modificările nu sunt acceptate de beneficiar, angajamentul va fi anulat fără rambursarea plătilor efectuate până la acea dată, situatie care necesită completarea si depunerea declaratiei de revizuire a angajamentului. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maxim la momentul termenului limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare. Pentru campania 2011 nu au fost modificate standardele obligatorii si cerintele de eco-conditionalitate, în consecintă nu se poate accesa clauza de revizuire în această campanie.

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE SI INFORMATII AFERENTE PLĂTILOR PE SUPRAFATĂ

 

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către functionarul de la centrul judetean/local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) care primeste formularul cererii unice de plată pe suprafată. Acesta, după verificarea cererii, completează si chenarul gri de pe pagina “Angajamente si declaratii” si certifică efectuarea controlului vizual prin dată si semnătură. De asemenea, operatorul si verificatorul completează în cererea unică de plată câmpul “Cerere prelucrată”.

Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare - RUI (element component al sistemului integrat de administrare si control) este atribuit o singură dată de către APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va mentine în toate cererile adresate APIA sau celorlalte institutii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATATIE PERSOANE FIZICE SI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Fermierii persoane fizice completează în primul tabel următoarele câmpuri: numele (07)/prenumele (02) si codul numeric personal CNP (03). De asemenea, pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările si completările ulterioare, administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple si datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) si CNP (03). Cod tară si număr act identitate (05) - completat de către solicitantul care nu are cetătenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel:


codul tării din care provine (de exemplu, Germania - DE), urmat de numărul actului de identitate sau al pasaportului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafată (câmpurile 01, 02, 03, 04, 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere si prezintă procura de împuternicire legalizată notarial. Împuternicitul înlocuieste titularul doar în scopul si pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Renta viageră (06) - fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafata exploatatiei bifează cu un X caseta “DA” în formular.

PERSOANE JURIDICE si PFA (persoanele fizice autorizate)/il (întreprinderea ihdividuală)/ÎF (întreprinderea familială)

Fermierii persoane juridice completează în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploatatie (07) - de exemplu, Societatea Comercială Agroind - S.A. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societătile înregistrate la registrul comertului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăti. Nume (Ofl^/prenume (10) si CNP (11) administrator. Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, persoanele fizice autorizate - PFA, întreprinderile individuale - II si cele familiale - ÎF nu au personalitate juridică, desi au obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului (prezintă CUI). Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare si CUI (08), precum si nume (09), prenume (10) si CNP (11) administrator/reprezentant. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare si CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum si datele sale personale în câmpurile aferente: nume (09), prenume (10), CNP (11). În cazul în care persoana fizică autorizată si întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, administratorul/reprezentantul desemnat nu aplică personal pentru sprijin pe suprafată, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept si prezintă delegatia de împuternicire semnată si stampilată. Împuternicitul înlocuieste titularul doar în scopul si pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Tip de organizare (12) - se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la instructiuni. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp.

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂTII/ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului social al societătii: câmpurile (13)- (23). În câmpul (24) solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate/exploatatie (parcelele eligibile si neeligibile). În câmpul (25) solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin. În câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz.

COORDONATE BANCARE

PFA/ÎI/ÎF prezintă APIA un cont bancar activ aferent formei de organizare si înregistrare (pe CUI).

Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le detine, precizând numărul si speciile acestora.

În câmpul (31) fiecare solicitant bifează schema/ schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată.

Atentie! În lipsa bifei se va considera că solicitantul nu doreste sprijinul aferent schemei/măsurilor. Fermierul trebuie să ataseze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de APIA si să bifeze în rubricile aferente acestora.

În cazul măsurilor pentru zone defavorizate si măsurilor de agro-mediu, listele localitătilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judetean al APIA si la primării

conform PNDR (Planul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare).

II. DECLARATIE DE SUPRAFATA

Parcelă agricolă - suprafata continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totusi, când se solicită o declaratie separată privind utilizarea unei suprafete care face parte dintr-o grupă de culturi, conform art. 2 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările si completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

În cazul în care fermierii solicită sprijin pentru măsura de agro-mediu pachetul 4 - culturi verzi, pentru o suprafată diferită de suprafata parcelei agricole, obligatoriu se vor înscrie două parcele. De exemplu, dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafata de 10 ha, iar pentru pachetul 4 agro-mediu se solicită sprijin numai pentru suprafata de 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă. Nu este permisă solicitarea plătilor de agro-mediu pe fractiuni de parcelă.

Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate si nesolicitate la plată, pe care trebuie să fie respecte bunele conditii agricole si de mediu (GAEC). Pentru fiecare parcelă se specifică: judetul (indicativul judetului), localitatea/comună/oras, codul SIRSUP al localitătii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole - este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Cod categorie de folosintă - se precizează categoria de folosintă a parcelei, conform tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instructiuni. Suprafata agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosintă: TA (teren arabil) - terenul cultivat pentru productie sau mentinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil; PP (pajisti permanente - păsuni si fânete) - teren utilizat pentru a creste iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însământate) si care nu a fost inclus în rotatia culturilor fermei pentru 5 (cinci) ani sau mai mult; în acest sens, iarba sau alte furaje erbacee înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajistile naturale sau incluse în amestecul de seminte pentru păsuni sau fâneată (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păsunatul animalelor); VII (vii) - terenul plantat cu vii si pepiniere viticole; CP (culturi permanente) - culturi care nu intră în sistemul de rotatie, altele decât pajistile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult si asigură productii repetate, (livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si alte culturi permanente); G (grădini familiale) - suprafata destinată obtinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodăriei agricole individuale. Pentru această categorie de folosintă, suprafata eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbusti fructiferi. Este singura categorie de folosintă care permite declararea pe aceeasi parcelă a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosintă diferite (din mai multe categorii de folosintă).

Atentie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin se completează codurile categoriei de folosintă: TAn, PPn, Vin, CPn, Gn.


Teren necultivat (cod 970) este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu, este eligibil pentru plata SAPS, dacă sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafată, conform art. 124 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Măsuri de agro-mediu - codurile pachetelor se preiau din anexa la prezentele instructiuni (tabelul nr. 2). Număr parcelă/cultură - numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c....). Cultura si codul corespunzător culturii - se indică conform anexei la prezentele instructiuni (tabelul nr. 1). Total suprafată agricolă utilizată - numărul total de hectare utilizate pe exploatatie (parcelele eligibile si neeligibile). Total suprafată agricolă solicitată pentru sprijin - numărul total de nectare pentru care se solicită sprijin. Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicit- după caz, se semnează de persoana în cauză. În caz de împuternicire, împuternicitul îsi înscrie numele si prenumele în clar si datează.

Dacă se actualizează/completează declaratia de suprafată prin IPA-On-line si fermierul doreste continuarea angajamentelor aflate în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro-mediu), se vor trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro-mediu se va trece si pachetul solicitat în dreptul parcelei.

Culturile ce pot fi înfiintate ca plante energetice nonalimentare (cod 953) sunt: Populus hibridus (plop hibrid energetic), Salix vinimalis “energo” (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgatum (switch grass), Paulownia tomentosa (arborele printesei) si altele asemenea. Planta energetică Camelina sativa (inisor) se înscrie la “Alte plante industriale”, cod 214.

III. ANGAJAMENTE SI DECLARATII

Solicitantul completează rubrica <Subsemnatul>numele/ prenumele, ia cunostintă de conditiile pe care trebuie să le îndeplinească si de obligatiile ce îi revin pentru a beneficia de plătile directe si/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate si/sau măsurilor de agro-mediu, după caz, apoi semnează, stampilează, după caz, si datează cererea unică de plată pe suprafată.

IV. CERINTELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 5 si anexei II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, România va implementa cerintele legale în materie de gestionare (SMR), după calendarul prezentat la art. 124 alin.(6), astfel:

a) cerintele prevăzute la pct. A din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2012;

b) cerintele prevăzute la pct. B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014;

c) cerintele prevăzute la pct. C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

Vezi anexa nr. 3.

Completarea si depunerea cererii de plată: A. Declaratia de suprafată completată electronic folosind aplicatia IPA-On-line. În campania 2011, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafată folosind aplicatia IPA On-line, realizează electronic operatiunea de digitizare a parcelelor si actualizare a declaratiei de suprafată conform Manualului de utilizare IPA-On-line. La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafetele determinate în campania anterioară.

Declaratia de suprafată se tipăreste, se datează, se semnează si se stampilează, după caz. La centrul APIA fermierul primeste, pentru a actualiza si/sau a completa si celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită - I. Date de identificare solicitant/exploatatie, pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si paginile cu angajamente. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie datată, semnată, stampilată, după caz, si înregistrată la APIA.

B. În situatiile exceptionale, în care fermierul refuză completarea declaratiei de suprafată folosind IPA-On-line, cererea se depune în format hârtie, având la dispozitie informatiile si suprafetele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informatiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spatiul aferent din declaratia de suprafată (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaratia de suprafată), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând si datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judet, cod SIRSUP, cultură, cod cultură, suprafată eto). În cazul în care fermierul si-a modificat suprafata unei parcele din declaratia de suprafată pretipărită, va anula prin tăiere cu o linie informatia care nu mai este de actualitate (sub semnătură si dată) si o va înscrie pe cea nouă în spatiul liber aferent. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le va tăia cu o linie, semnează si datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagina suplimentară din declaratia de suprafată este semnată si stampilată, după caz, si datată de fermier.

Fermierii depun cerere de plată în anul 2011 la acelasi centru judetean/local APIA la care au depus si în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judetean/Jocal APIA pe raza căruia utilizează/detin parcelele agricole. În cazul în care acestia utilizează/detin parcele agricole în mai multe localităti, depun cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/detin majoritatea parcelelor agricole. Totusi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judetean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafată [art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare], chiar dacă detin suprafete de teren în diferite localităti sau judete. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-16 mai inclusiv, fără penalităti, conform art. 11 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare, si 17 mai-10 iunie inclusiv 2011, cu penalităti de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 22 si art. 23 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare. Cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2011 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 23 alin. (1) paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Delimitarea parcelelor agricole:

Fermierii care actualizează/completează electronic declaratia de suprafată realizează electronic si operatiunea de digitizare a parcelelor utilizate. Fermierul generează fisiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc si nu se atasează la dosar, fiind stocate în severul APIA.

Fermierii care completează pe hârtie declaratia de suprafată trebuie să îsi dejimiteze pe hărti parcelele agricole pe care le utilizează. În acest sens, schitează cu pix de culoare rosie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaratia de suprafată. În interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu, 1a, 1b, 1c etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafetelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Dacă fermierul sustine că utilizează singur întreaga suprafată a unui bloc fizic, va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. de bloc). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se vor localiza printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărti fermierul trebuie să îsi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (si să stampileze, după caz) si să dateze.

Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2011:

- Schema de plată unică pe suprafată [SAPS - art. 122- 124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare]: se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de productie (neconditionat de obtinerea de productie).

- Plăti nationale directe complementare [PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, legislatia natională în vigoare privind PNDC]: plăti pe suprafată complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislatia în vigoare, decuplate de productie (mai putin PNDC 6). În anul 2011 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hriscă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob si linte, năut), plante industriale (floarea soarelui, rapită, soia, in si cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr si alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori si plante ornamentale, plante de nutret, loturi semincere, pajisti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajistile permanente, viile si terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de plăti tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăti în cadrul schemelor de sprijin comunitar si constă în acordarea unei sume unitare pe suprafată o singură dată pe an fermierilor care respectă conditiile specifice de eligibilitate din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plătilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării si aprobarea prim-procesatorilor.

- Schema de plată separată la zahăr [art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare]: reprezintă plăti în cadrul schemelor de sprijin comunitar si constă în acordarea unei sume pe suprafată. Conditiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate, cu modificările si completările ulterioare.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafete agricole eligibile aflate în unitătile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR.

- Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS si ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafete agricole eligibile aflate în UAT defavorizate conform PNDR.

- Plăti de agro-mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îsi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafete agricole aflate numai în UAT eligibile si respectă conditiile de management specifice, conform PNDR: Pachetul 1 -Pajisti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 - Practici agricole traditionale. Pachetul 3 - Pajisti importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populară - Cârstelul de câmp si varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră si Falco vespertinus, denumire populară - Vânturelul de seară) - pachet-pilot. Pachetele 1 si 2 se pot aplica în combinatie pe aceeasi suprafată. Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii tări. Pachetul 5 - Agricultură ecologică - plăti pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspectie si certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările si completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret), Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci si cartofi), Varianta 5.3 - Livezi, Varianta 5.4 - Vii, Varianta 5.5 - Plante medicinale si aromatice pe întreg teritoriul national. Pachetele 4 si 5.1 sau 5.2 2 se pot aplica în combinatie pe aceeasi suprafată. În cazul în care pe aceeasi parcelă se accesează atât pachetul 4, cât si pachetul 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) sau 5.2- legume (inclusiv ciuperci si cartofi), codul pachetului va fi P4.5.1 sau P4.5.2. Asadar, plătile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul pachetului 4 si 5), pentru vii si livezi (în cazul pachetului 5) si pentru pajisti (în cazul pachetelor 1, 2 si 3).

Bifarea că solicită plăti de agromediu si indicarea pachetului (elor) pentru care aplică, precum si parcelele pe care doreste să aplice în declaratia de suprafată se realizează anual.

Pentru Pachetul 5 - Agricultură ecologică se bifează si câmpurile corespunzătoare pozitiei 7 - Plăti de agro-mediu din pagina de “documente atasate”:

- copie de pe contractul încheiat între organismul de inspectie si certificare si beneficiar (se depune odată cu cererea);

- copie de pe fisa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea);

- copie de pe certificatul de conformitate sau master certificat (se depune până la data de 15 octombrie a anului în curs);

- costuri tranzactionale (fermierii care accesează pachetul 5 - Agricultură ecologică pot solicita si costuri tranzactionale).

În situatia în care solicitantul aflat sub angajament de agro­mediu transferă suprafata aflată sub angajament altui fermier este obligat să completeze Declaratia privind transmiterea dreptului de folosintă a parcelelor aflate sub angajament. În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafetei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5 sau a unei părti a acesteia, fermierul procedează astfel:

- nu returnează plătile primite, în situatia în care noul utilizator al suprafetei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; sau

- returnează plătile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafată în situatia în care noul utilizator al suprafetei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. În cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafetei care face obiectul acestui pachet cu obligatia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafata de teren arabil pe care o detine la nivel de exploatatie respectarea cerintei GAEC 1 si mentinerea suprafetei de P 4 preluat prin transfer.


Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură/pachet în parte sunt afisate la centrele locale/judetene ale APIA si/sau la primării.

Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/pasaport, dovadă cont bancar activ si, în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală si numire/desemnare administrator, după caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările si completările ulterioare, acesta prezintă si contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

Pentru păsunile comunale utilizate de către asociatii, fundatii, cooperative, obsti si composesorate etc. se completează si depune Declaratia prin care prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată în campania 2011 în numele membrilor asociatiei si că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafetele pentru care a aplicat asociatia etc.

Pentru păsunile utilizate, dar aflate în proprietatea lor, asociatiile, fundatiile, cooperativele, obstile si composesoratele etc. nu completează declaratia sus-mentionată.

Consiliile locale depun Declaratia de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 pentru suprafetele pentru care se solicită sprijin si pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere etc. pe care consiliul local desfăsoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însotită de hotărârea consiliului local în original, care stabileste suprafetele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafete nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosintă gratuită. O copie a acestei hotărâri rămâne la dosarul cererii unice de plată.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafetele de păsuni comunale utilizate pe baza unor contracte de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliul local depun Declaratie de eligibilitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011. Fermierii vor prezenta si copia contractului de concesiune care stă la baza dreptului de utilizare a păsunii, în cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitătii de îmbunătătire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003 (29 septembrie 2009), si nu sunt conforme cu anexa la actul normativ mentionat, fermierii trebuie să prezinte si dovada eliberată de consiliul local, din care să reiasă utilizarea păsunii în baza UVM/ha.

Fermierii care utilizează apă pentru irigatii depun documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii.

În cazul în care fermierii sunt reprezentati la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice si delegatia de împuternicire pentru persoanele juridice) si copia sa după Ci/Bl. De asemenea, se atasează la dosarul cererii si copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieste titularul doar în scopul si pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

În situatia în care fermierii declară în cereri că utilizează suprafete mai mari fată de suprafata determinată în campania anterioară trebuie să prezinte documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care a arendat suprafata suplimentară, contract de vânzare-cumpărare etc).

Totodată, dacă fermierul solicită una dintre schemele de mai jos trebuie să prezinte în termenii legali, conform legislatiei în vigoare privind PNDC, si:

PNDC2-in pentru fibră si PNDC3-cânepă pentru fibră:

- copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol si prim-procesator - până la 1 septembrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităti de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 27 septembrie 2011, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;

- etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepă pentru fibră - până la 16 mai 2011 inclusiv, fără penalităti, si 10 iunie 2011 inclusiv, cu penalităti de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. În cazul în care semănatul se face după 10 iunie 2011, acestea se depun până cel târziu la 30 iunie 2011 inclusiv, fără penalităti, si până la 25 iulie 2011 inclusiv, cu penalităti de 1 % pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;

- copia autorizatiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră - până ia 1 septembrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităti;

- declaratia privind varietătile de cânepă cultivate si cantitătile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintarea culturii - până la 1 septembrie 2011, fără penalităti, si 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităti;

- copia facturii fiscale de cumpărare a semintelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate a semintelor utilizate, pentru fiecare parcelă - până la 1 septembrie 2011, fără penalităti, si 26 septembrie 2011 inclusiv, cu penalităti;

- acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces-verbal de receptie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea) - până la 31 octombrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si până la 25 noiembrie 2011 inclusiv, cu penalităti.

PNDC 4-tutun

- copia contractului de cultură cu un prim-procesator - până la 30 iunie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 25 iulie 2011 inclusiv, cu penalitătile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă si înregistrat la directia pentru agricultură judeteană (DAJ), respectiv a municipiului Bucuresti, în 15 zile de la data încheierii, cu exceptia cazurilor de fortă majoră. Dacă termenul-limită de încheiere a contractului sau cel de înregistrare este depăsit cu maximum 15 zile, sprijinul este redus cu 20%, iar după expirarea celor 15 zile sprijinul este anulat pentru anul respectiv;

- declaratia de livrare a tutunului care să contină si viza reprezentantului desemnat al Serviciului inspectii, implementare politici si statistici agricole din cadrul DAJ, pentru atestarea calitătii tutunului livrat - 2 mai 2012 inclusiv, fără penalităti, si 28 mai 2012 inclusiv, cu penalităti;

PNDC 5-hamei

- copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime/hamei - până la 17 octombrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 11 noiembrie 2011 inclusiv, cu penalităti aferente;

- proces-verbal prin care se certifică că productia de pe suprafata cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul DAJ, până la data de 2 decembrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 27 decembrie 2011 inclusiv, cu penalităti;

Plăti tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

- copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime/tomate - până la 15 iulie 2011 inclusiv, fără penalităti, iar cu penalităti până la 9 august 2011 inclusiv;

- notă de intrare-receptie pentru tomatele destinate procesării livrate si CI/BI pentru persoanele fizice si facturi si note de intrare-receptie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie 2011 inclusiv, fără penalităti, si 5 decembrie 2011 inclusiv, cu penalităti;

Schema separată pentru zahăr si/sau PNDC6 - sfecla de zahăr

- copia contractelor încheiate între producătorul agricol si fabrica de zahăr - 16 mai 2011 inclusiv, fără penalităti, iar cu penalităti până la 10 iunie 2011 inclusiv.

Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor mentionate anterior se păstrează la dosarul cererii unice de plată.

Transferul de exploatatie: operatiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donatie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzactie similară care are drept obiect exploatatia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare] în cadrul unei campanii/unui an de cerere. Se realizează pentru întreaga exploatatie între 2 fermieri înscrisi în Registrul unic de identificare. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate, fermierul care preia exploatatia trebuie să informeze APIA si să depună Cererea de transfer de exploatatie, precum si următoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendăV închiriere/concesionare/donatie/comodat sau altele asemenea si dovada contului bancar activ, conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionării, modulării si a sistemului integrat de gestiune si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatatiilor agricole. Desi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată, acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricolă este depăsit, fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere, dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. Fermierul care preia exploatatia trebuie să depună Cererea la centrul local/judetean al APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploatatia. Dacă un fermier care a transferat exploatatia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC, a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat si a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislatia comunitară si natională, fermierul care preia exploatatia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafetei/noului partener de contract) sau un act aditional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. În momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploatatia primeste o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2011 a fermierului care a transferat. Pe aceasta fermierul care a preluat exploatatia va înscrie: “Am luat cunostintă de drepturile si obligatiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploatatiei de ia fermierul ................RO.............si mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agro-mediu ........, pe parcela .........”. În cazul în care fermierul care preia exploatatia prin transfer refuză continuarea obligatiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat initial de fermierul care a cedat exploatatia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedent/precedenti conform art. 44 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările si completările ulterioare, si art. 17 din Hotărârea Guvernului 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare. În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anuntă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare, completează formularul specific stabilit de APIA si prezintă documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală si cele de numire/desemnare administrator, după caz), dovadă cont bancar activ si CI/BI (copii de pe aceste documente se depun la dosar).

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare, si art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cazurile de fortă majoră sau circumstantele exceptionale trebuie anuntate în scris, printr-o declaratie - înstiintare, si actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judetene/locale/municipiul Bucuresti ale APIA, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obtinerii documentelor doveditoare). Documentele care atestă cazurile de fortă majoră sau circumstantele exceptionale si care trebuie atasate de către fermier la dosarul cererii sale de plată sunt: copie de pe certificatul care atestă calitatea de mostenitor/certificatul de mostenitor eliberat de notarul public/declaratia de împuternicire pentru un singur mostenitor, în cazul existentei mai multor mostenitori, pentru decesul beneficiarului; copie de pe certificatul medical de constatare a incapacitătii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinta medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverintă de la primărie si/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă pentru catastrofele naturale si distrugerea accidentală a clădirilor exploatatiei. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ national nu trebuie să mai prezinte la APIA niciun alt act doveditor, în afara înstiintării. Numai în baza ambelor acte mentionate (actul normativ national si înstiintarea), APIA ia în considerare cazul de fortă majoră/situatii exceptionale. Fermierii ale căror culturi au suferit calamităti din cauza unor fenomene naturale izolate (înghet, inundatii, secetă, tornade etc), pentru care nu există un act normativ, prezintă ca dovezi, alături de înstiintare, si: copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverintă de la primărie si/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 si Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 723/2007, mostenitorul aduce la cunostinta APIA, în scris, acest aspect printr-o înstiintare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA si certificatul de deces). Dacă există o diferentă mai mare de 10 zile lucrătoare, fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către mostenitor). Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului, mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de către ceilalti mostenitori va depune la centrul local/judetean al APIA Cererea de preluare de exploatatie agricolă în caz de deces, asumându-si drepturile si obligatiile aferente, cerere însotită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor, certificat de mostenitor eliberat de notarul public, prin care se stabilesc calitatea succesorilor si bunurile rămase de la fermierul decedat); acte de identitate ale mostenitorilor, în copie si original; în cazul în care există mai multi mostenitori, acestia dau o declaratie în fata notarului public, prin care este împuternicit doar unul dintre mostenitori să primească sprijinul, urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărtit tuturor celorlalti mostenitori; dovada contului bancar. Fermierul nu este sanctionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de fortă majoră si circumstante exceptionale, dacă anuntă în termen APIA si prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii unice de plată pe suprafată poate avea loc: a. Din initiativa solicitantuluiin baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. În acest sens, fermierii vor completa si vor depune la centrele locale/judetene/municipiul Bucuresti ale APIA următoarele formulare: 1. Schimbarea declaratiei de suprafată pentru anul 2011 - M1 (se pot schimba: cultura în cadrul aceleasi categorii de folosintă sau într-o altă categorie de folosintă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafetele subparcelelor declarate initial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agro-mediu- prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament. Această mentiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2 si 5; suprafata unei parcele deja declarate, prin mărire). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislatia natională si comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea va fi sanctionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2. Completarea declaratiei de suprafată pentru anul 2011 - M2. Completarea declaratiei de suprafată pentru anul 2011. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii initiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, agro-mediu) De asemenea, prin acest formular se pot adăuga scheme si/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima oară agro-mediu sau LFAprin acest M se adaugă bifa de solicitare si pachetele de agro-mediu. În cazul fermierilor care au deja bifa de solicitare si doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă, acest lucru se realizează tot prin M2, dar în acelasi timp trebuie să se semneze un nou angajament pentru parcela nou-adăugată pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2011 inclusiv, fără aplicarea de penalităti conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 10 iunie 2011 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafetei modificate după acest termen) conform art. 23 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările si completările ulterioare. Începând cu 11 iunie 2011, cele două formulare mentionate anterior sunt considerate inadmisibile, fiind excluse de la plată pentru anul 2011, dar sunt primite si înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată si pentru PNDC 2-6 si/sau Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/Schema de plată separată la zahăr, trebuie să bifeze si în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin si să prezinte în termenele prevăzute de legislatia comunitară si natională documentele aferente culturii respective si/sau noii suprafete în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părti dintr-o parcelă din declaratia de suprafată (retragere partială de suprafete)-M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Se realizează oricând, mai putin în situatiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înstiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la fata locului a scos în evidentă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploatatie prin vânzare, concesionare, arendare etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 10 iunie 2011 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 si fermierul B formularul M2 (pe formularul M2, fermierul B va înscrie: “Am luat cunostintă de drepturile si obligatiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploatatiei de la fermierul................. RO ............. si mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu ........, pe parcela........”.

4. Declaratie de retragere totală a suprafetei din cererea de sprijin 2011 - retragerea întregii suprafete declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai putin în situatiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înstiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la fata locului a scos în evidentă anumite nereguli. 5.Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societătii, fără i a se modifica CUI-ul. Tipizatul se depune de către fermier fără penalităti la orice moment. d.Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2011 este luată în considerare oricând, mai putin în situatiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înstiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate, b. Din initiativa autoritătii. În acest caz, solicitantul este notificat de APIA privind erorile/modificările din cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însusi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele mentionate.

Fermierul poate solicita asistentă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu - asigură ajustarea acestora în cazul amendării/revizuirii standardelor obligatorii relevante sau a cerintelor specifice, stabilite în conformitate cu art. 5, 6 si anexele II si III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 si totodată pentru cerintele minime pentru fertilizanti si produse folosite pentru protectia plantelor si a altor cerinte obligatorii relevante stabilite prin legislatia natională. Dacă o asemenea ajustare a legislatiei nationale sau comunitare nu este acceptată de către beneficiar, angajamentul este anulat/închis fără însă a se cere rambursarea plătilor efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare [PNDR 2007-2013 si Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006]. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maximum la momentul termenului-limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.

Având în vedere prevederile art. 44a din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, cu modificările si completările ulterioare: “statele membre asigură publicarea anuală exposta beneficiarilor FEGAsi FEADR, precum si a sumelor primite de fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste fonduri. Informatiile publicate includ cel putin: (a) pentru FEGA, suma subdivizată în plăti directe si în alte cheltuieli; (b) pentru FEADR, suma totală a finantării publice pentru fiecare beneficiar”; APIA publică pe site-ul său aceste date.

Pentru mai multe informatii, fermierii se pot adresa specialistilor APIA si pot accesa ghidul Informatii generale pentru fermieri privind plătile directe pe suprafată în anul 2011, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agromediu în anul 2011, Ghidul pentru fermierii care solicită plăti pe suprafată privind respectarea bunelor conditii agricole si de mediu 2011 afisate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judetene/locale ale APIA.

 


ANEXĂ1)

la instructiuni

 


1) Anexa la instructiuni este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ la III. 2

Angajamente si declaratii - Măsuri de agro-mediu

 

Cerintele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu care trebuie respectate la nivel de fermă, conform anexei 4B1 din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare

 

Cod cerintă

Cerinta minimă

1

Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protectie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare si numai în conformitate cu instructiunile de utilizare.

2

Persoanele care folosesc produsele de protectie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

3

Persoanele care folosesc produsele de protectie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicat㔠sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul politiei judetene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judetean pentru siguranta muncii.

4

Folosirea produselor de protectie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate si doar conform instructiunilor de utilizare.

5

Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu sunt permise în zonele de protectie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protectie sanitară, în zonele de protectie ecologică si nici în alte zone protejate stabilite de autoritătile competente.

6

îngrăsămintele naturale aplicate nu pot contine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

7

Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

8

Aplicarea îngrăsămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăsămintelor în sol si luarea în considerare a conditiilor meteorologice.

9

Niciun tip de îngrăsământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghetate.

10

Nu vor fi folositi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicatii: Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea statiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distantă mai mică de 100 m de statia de captare a apei.

11

Fermierii trebuie să se asigure că îngrăsămintele sunt distribuite uniform.

12

Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

13

Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizati pentru vânzare

 

Pentru solicitantii pachetelor 1, 2 si 3 trebuie respectate toate cerintele minime prezentate în prezenta anexă, pentru pachetul nr. 4 sunt obligatorii cerintele minime începând cu nr. 6 până la nr. 13, iar pentru pachetul nr. 5 sunt obligatorii cerintele 1, 6, 7, 12, 13.

 

ANEXA Nr. 1

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafetele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale

 

Consiliul Local/Municipal..................................................................declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna.............................................să depună la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) cererea unică de plată pe suprafată în campania 2011, în numele Consiliului.

Declarăm că pe suprafetele pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafată pentru anul 2011 nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere*, nu se încasează taxe de păsunat si că vom desfăsura propria activitate agricolă.

Prin propria activitate agricolă ne angajăm că:

1. vom utiliza pajistea în scopuri agricole productive (păsunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)

da  nu 

2. sau în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele conditii:

a) vom respecta bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) pe toate suprafetele de teren agricol detinute/utilizate de către consiliul local. Respectarea GAEC pe pajistile care nu sunt utilizate pentru productie reprezintă conditii de eligibilitate – conform art. 2 lit. C din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodărire a păsunii - conform art. 18 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) suprafetele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alti fermieri. Utilizarea păsunilor comunale de către alti fermieri, chiar în conditiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păsunat, determină neeligibilitatea acestora - conform lit. C art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare;

d) nu este permisă depozitarea deseurilor pe suprafetele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

da  nu 

 

* Contractele încheiate începând cu 29 septembrie 2009 (data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitătii de îmbunătătire si exploatarea pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003) trebuie să contină informatiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009.

 

Solicitarea plătii pe suprafată fără respectarea conditiilor prezentate mai sus este considerată solicitare de plăti necuvenite si supradeclarare a terenurilor agricole.

 

Nr. crt.

Suprafata totală de pajisti permanente în administrarea consiliilor locale

- ha -

din care: suprafata arendată/concesionată/închiriată

- ha -

Diferenta de suprafată pentru care se solicită sprijin

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru diferenta de suprafată nu au fost depuse solicitări conforme de arendare, concesiune, închiriere.

La prezenta declaratie se atasează hotărârea consiliului local care stabileste suprafetele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafete nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosintă gratuită.

Cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste conform Codului penal, republicat, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

 

Avizat consiliul local

Semnătura

.........................................................

Stampila, nr. de înregistrare/data

Numele si prenumele primarului

Semnătura

.........................................................

Stampila, nr. de înregistrare/data

 

ANEXA Nr. 2

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

pentru suprafetele de păsune concesionate/arendate/închiriate* de la consiliile locale comunale/orăsenesti/municipale

 

Fermierul................................................... (persoană fizică, societate, asociatie de crescători de animale etc.) declar pe propria răspundere că pentru suprafetele de păsune concesionate/ arendate/închiriate de la Consiliul Local............................................, cu suprafata totală de...................ha, am solicitat drept de utilizare, în baza animalelor pe care le detin, pentru păsunatul acestora.

Dreptul de utilizare a păsunii pe parcelele nr..........................................................., BF......................................................, este obtinut în baza Contractului de concesiune nr...........data.........................întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitătii de îmbunătătire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003, sau Contractului de arendă/închiriere nr..........data..............., anexat cererii unice de plată pe suprafată pentru anul 2011.

Declar că, în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru suprafetele de păsune obtinute de la consiliile locale, voi asigura o încărcătură de păsunat de cel putin 0,3 UVM/ha păsune.

Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor în UVM

 

Specie de animale

Număr de animale

Coeficient conversie

UVM

Suprafata (ha)

UVM/ha**

1

2

3

4

5

Tauri, vaci si alte bovine de peste 2 ani

 

1,0

 

 

Ecvidee de peste 6 luni

 

1,0

 

 

Bovine între 6 luni si 2 ani

 

0,6

 

 


* În cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu contin informatiile din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009, fermierii trebuie să prezinte si dovada eliberată de consiliul local, din care să reiasă utilizarea păsunii în baza UVM/ha.

** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe ha se va proceda astfel: se înmulteste numărul de animale cu care se păsunează cu coeficientul de conversie, iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păsunat.

 


1

2

3

4

5

Bovine de mai putin de 6 luni

 

0,4

 

 

Ecvidee mai mici de 6 luni

 

-

 

 

Ovine

 

0,15

 

 

Caprine

 

0,15

 

 

Scroafe reproducătoare mai mari de 50 kg

 

0,5

 

 

Alte porcine

 

0,3

 

 

Găini ouătoare

 

0,014

 

 

Alte păsări de curte

 

0,003

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Solicitarea la plată a suprafetelor de păsuni comunale fără ca acestea să fie obtinute în baza animalelor detinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislatia natională (Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 541/210/2009).

Cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste conform Codului penal, republicat, declar că datele sunt reale, corecte, complete.

 

Data..................................

Numele si prenumele

.........................................................

Semnătură

 

ANEXA Nr. 3

la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

 

CERINTELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

 

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 - Cerintele legale în materie de gestionare prevăzute la articolele 4 si 5

 

Litera A.

Mediu

1.

Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1)

Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) si (4) si articolul (5) literele (a), (b) si (d)

2.

Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substante periculoase (JO L20, 26.1.1980, p. 43)

Articolele 4 si 5

3.

Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6)

Articolul 3

4.

Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12.12.91 privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole (JO L375, 31.12.91, p. 1)

Articolele 4 si 5

5.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de faună si floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)

Articolul 6 si articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Sănătate publică si sănătatea animalelor

 

Identificarea si înregistrarea animalelor

6.

Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea si înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2005, p. 31)

Articolele 3, 4 si 5

7.

Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si înregistrare a bovinelor si privind etichetarea cărnii de vită si mânzat a produselor din carne de vită si de mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1)

Articolele 4 si 7

8.

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovină si caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8)

Articolele 3, 4 si 5


Litera B.

Sănătate publică, sănătatea animalelor si sănătatea plantelor

9.

Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piată a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1)

Articolul 3

10.

Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor beta-agoniste în cresterea animalelor (JO L 125, 23.5.1996, p. 3)

Articolul 3 literele (a), (b), (d) si (e) si articolele 4, 5 si 7

11.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare (JO L31, 1.2.2002, p. 1)

Articolul 14, articolul 15, articolul 17 alineatul (1X1), articolul 18, articolul 19 si articolul 20

12.

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1)

Articolele 7, 11, 12, 13 si 15

Notificarea bolilor

13.

Directiva 85/511/CEE a Consiliului din 18 noiembrie 1985 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase (JO L 315, 26.11.1985, p. 11)

Articolul 3

14.

Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum si a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993, p. 69)

Articolul 3

15.

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozitiilor specifice privind măsurile de combatere si de eradicare a febrei catarale ovine (JO L 327,22.12.2000, p. 74)

Articolul 3

Litera C.

Bunăstarea animalelor

16.

Directiva 91/629/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime privind protectia viteilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 28)

Articolele 3 si 4

17.

Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protectie a porcilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 33)

Articolul 3 si articolul 4 alineatul (1)

18.

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor de fermă (JOL 221, 8.8.1998, p. 23)

Articolul 4

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 2 februarie 2011, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 3 februarie 2011.

Nr. 11.


 

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 3/2011

privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. - Prezenta instructiune stabileste modul de aplicare a Standardelor internationale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM.

Art. 2. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societătile de servicii de investitii financiare, societătile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare si operatori de piată/sistem, denumite în continuare entităti, au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2010 si 2011 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale în conformitate cu IFRS, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate în situatiile financiare anuale întocmite în baza evidentei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Entitătile vor întocmi situatiile financiare mentionate la alin. (1) în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

(3) Entitătile vor aplica prevederile prezentei instructiuni, dispozitiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, precum si alte dispozitii legale aplicabile.

Art. 3. - (1) Entitătile vor anexa la situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui continut să evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile mentionate la art. 2 alin. (1) si tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente.

(2) Situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS se publică pe site-ul propriu al entitătilor în termenul mentionat la art. 2 alin. (1) si sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS mentionate la alin. (2) sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitătile respective, actionarii acestora si CNVM si nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investitie.

Art. 4. - Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionării entitătilor care intră sub incidenta prezentei instructiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni se sanctionează în conformitate cu prevederile titlului X “Răspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta instructiune întră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul CNVM si pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.