MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 83/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 83         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

10. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chirnogi, judetul Călărasi

 

23. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lumina, judetul Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F “Promovarea culturii”, domnului Radu-Constantin Varia, critic si istoric de artă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2011.

Nr. 10.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Chirnogi, judetul Călărasi

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Chirnogi, judetul Călărasi, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1*)

STEMA

comunei Chirnogi, judetul Călărasi

 

 

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Chirnogi, judetul Călărasi

 

Descrierea stemei

Stema comunei Chirnogi, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de două brâuri undate de argint.

În partea superioară se află un ciorchine cu struguri de aur, flancat de două spice de grâu pozitionate în săritoare, de aur.

În vârful scutului se află o faleră de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Ciorchinele cu struguri si spicele de grâu semnifică principalele ocupatii ale locuitorilor, viticultura si agricultura.

Brâurile undate simbolizează faptul că localitatea se află la confluenta râului Arges cu fluviul Dunărea.

Falera aminteste de trecutul istoric al localitătii si vestigiile arheologice descoperite în zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Lumina, judetul Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Lumina, judetul Constanta, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. 1*)

STEMA

comunei Lumina, judetul Constanta

 

 

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Lumina, judetul Constanta

 

Descrierea stemei

Stema comunei Lumina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp de culoare albastră si bordură rosie.

În câmpul albastru se află un soare de aur.

În bordura rosie se află sase spice de grâu de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Soarele dă denumirea localitătii.

Spicele de grâu semnifică ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

Art. 2. - Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul National de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat, în concordantă cu legislatia natională si europeană.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 671/2009 privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 23 decembrie 2009.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

NORME

de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

Cadrul legal:

- national: Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;

- european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comertului cu mărfuri între statele membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaratia statistică Intrastat într-un mod corect si eficient.

Declaratia statistică Intrastat în România

Declaratia statistică Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România si alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxuri de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligatia de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligatia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

1. sunt înregistrati în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depăseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligatiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul National de Statistică pe baza declaratiilor statistice Intrastat din anul precedent si a informatiilor din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finantelor Publice. Schimbul de date între Institutul National de Statistică si Ministerul Finantelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finantelor Publice furnizează Institutului National de Statistică informatiile din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul National de Statistică nu furnizează sub nicio formă si pe nicio cale informatii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul National de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 300.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaratii statistice în functie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

 

Tip de declaratie

Introduceri

Expedieri

Nu există obligatia de a transmite Declaratia statistică Intrastat.

mai mici de 300.000 lei

mai mici de 900.000 lei

Declaratie standard, în care se completează toate informatiile, mai putin valoarea statistică

egale sau mai mari de 300.000 lei si mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 900.000 lei si mai mici de 20.000.000 lei

Declaratie extinsă, în care se completează toate informatiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

 

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaratii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaratia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaratia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaratiei extinse pentru ambele fluxuri.

Declaratia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au depăsit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referintă sau îl depăsesc în anul de referintă, separat pentru introduceri si expedieri de bunuri. Astfel, acesti operatori economici devin furnizori de informatii statistice Intrastat.

Pentru anul de referintă, furnizorii de informatii statistice Intrastat sunt:

a) operatorii economici care au avut obligatia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referintă si care pe tot parcursul anului anterior celui de referintă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referintă, separat pentru fiecare flux. Acestia completează si transmit Declaratia statistică Intrastat pentru întregul an de referintă;

b) operatorii economici care au dobândit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referintă, prin depăsirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referintă, separat pentru fiecare flux. Acestia completează si transmit Declaratia statistică Intrastat pentru întregul an de referintă;

c) operatorii economici care depăsesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referintă, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referintă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referintă, separat pe cele două fluxuri.

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informatii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referintă sau în anul de referintă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri si, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislatia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici si mijlocii.

Operatorii economici au obligatia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile si expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârsitul anului de referintă în care pragul valoric Intrastat a fost depăsit si pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informatii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri si/sau expedieri, obligatia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează si nu va mai trebui transmisă Declaratia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în conditiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăsit din nou în cursul anului următor. Regulile mentionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri si expedieri intracomunitare de bunuri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate Institutului National de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referintă.

Furnizorul de informatii statistice poate întocmi si transmite Declaratia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea si transmiterea declaratiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte tertă declarantă.

În cazul în care apelează la serviciile unei părti terte declarante pentru completarea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat, furnizorul de informatii statistice are obligatia de a face dovada existentei unui contract între el si partea tertă declarantă. O parte tertă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul National de Statistică a fost notificat în scris de către furnizorul de informatii statistice.

De asemenea, încetarea relatiilor între un furnizor de date si o parte tertă declarantă trebuie notificată către Institutul National de Statistică.

Responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor statistice cuprinse în Declaratia statistică Intrastat si transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislatiei în vigoare, apartine în exclusivitate furnizorului de informatii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informatii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate miscările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau care părăsesc teritoriul României cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaratia statistică Intrastat.


Practic, aceasta înseamnă că Declaratia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile si/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate si sunt destinate utilizării, consumului, investitiei sau revânzării;

b) miscări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau miscările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscări de bunuri înainte si după procesare etc;

c) returnarea de bunuri;

d) miscări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operational cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaratia statistică Intrastat:

a) comertul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) miscări temporare de bunuri;

d) miscări de bunuri pentru/după reparatii si/sau întretinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apartin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comertului triunghiular, în situatia în care bunurile nu intră pe teritoriul national al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informatii referitoare la comertul triunghiular, vă rugăm să consultati Manualul pentru furnizorii de informatii statistice Intrastat - partea a II-a, cap. 4.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comert cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prevăzută în tabelul nr. 1.

Pentru informatii metodologice detaliate privind statisticile de comert intracomunitar cu bunuri puteti consulta manualele si ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, sectiunea “Metodologie Intrastat”.

Modalităti de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat

Declaratiile statistice Intrastat se transmit Institutului National de Statistică numai în format electronic, declaratiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul National de Statistică pune la dispozitia furnizorilor de informatii statistice Intrastat următoarele modalităti electronice de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat:

1. aplicatia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;

2. aplicatia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.

Aplicatia Intrastat off-line permite crearea unui fisier ce va contine Declaratia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informatii statistice îl transmite Institutului National de Statistică prin una dintre următoarele modalităti:

a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;

b) încărcarea fisierului în aplicatia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;

c) dacă furnizorul de informatii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaratia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b) acesta va copia fisierul cu declaratia Intrastat (fisierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB si se va adresa directiei teritoriale de statistică în raza căreia îsi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fisierul continând Declaratia statistică Intrastat Institutului National de Statistică, sau va transmite declaratia de la orice alt calculator cu acces la internet;

3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informatii statistice, pentru realizarea fisierului care să contină Declaratia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fisiere acceptate de INS, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul National de Statistică. Fisierul care contine Declaratia statistică Intrastat în format predefinit se transmite Institutului National de Statistică folosind aceeasi procedură descrisă la punctul precedent.

Institutul National de Statistică recomandă utilizarea aplicatiilor Intrastat on-line sau off-line întrucât acestea contin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaratii statistice Intrastat corecte si valide.

Informatii de completat în Declaratia statistică Intrastat

 

Perioada

Se indică luna si anul de referintă în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna si anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.

Date de identificare pentru furnizorul de

informatii statistice

Se indică informatii de identificare ale operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri si date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei statistice Intrastat.

Date de identificare pentru partea tertă

declarantă

Dacă este cazul, se indică informatii de identificare ale părtii terte declarante si date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei statistice Intrastat.

Introduceri/ Expedieri

Se indică fluxul pentru care se întocmeste Declaratia statistică Intrastat: introduceri sau expedieri.


Tip declaratie

“Nouă” - în cazul în care Declaratia statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referintă.

Revizuire - în cazul în care au loc corectii/modificări/adăugări/stergeri pentru anumite date existente într-o declaratie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin interventia în corpul declaratiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adăugate/sterse. Declaratia statistică Intrastat “Revizuită” contine toate datele perioadei de referintă (nu numai linia/liniile revizuite) pentru care se retransmite si va reprezenta declaratia furnizorului de informatii statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referintă (va înlocui în totalitate declaratia precedentă).

Nulă - în cazul în care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referintă, trebuie să transmită câte o declaratie “Nulă” pentru fiecare lună de referintă în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri.

Declaratia statistică Intrastat “Nulă” trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informatii statistice.

În cazul în care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu transmite către Institutul National de Statistică declaratia “Nulă” în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare referitoare la nerespectarea obligatiilor privind furnizarea informatiilor statistice Intrastat.

Cod si denumire din Nomenclatorul combinat

Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseste Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referintă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare si selectie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicatiile informatice puse la dispozitie cu titlu gratuit furnizorilor de informatii statistice Intrastat de către Institutul National de Statistică.

Furnizorul de informatii statistice are obligatia raportării corecte a bunurilor si selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informatiile aditionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu factura externă etc, trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondentei cu bunurile pe care le însotesc. În cazul în care aceste informatii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de completare a Declaratiei statistice Intrastat si înlocuite cu informatiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.

Tara parteneră

- Destinatie

- Expeditie/ Origine

Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se indică statul membru de destinatie din Uniunea Europeană, conform nomenclatorului de tări si teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se indică statul membru de expeditie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum si tara de origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de tări si teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Sunt considerate originare dintr-o tară bunurile obtinute în întregime în respectiva tară. În cazul în care două sau mai multe tări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din tara în care a avut loc ultima transformare substantială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens si având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricatie important.

Schimburile de bunuri cu anumite părti ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu apartin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaratiilor vamale, pe care Institutul National de Statistică le preia de la Autoritatea Natională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione dltalia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (Gl), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) si zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.

Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care desi apartin teritoriului statistic al Uniunii Europene nu apartin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declaratia statistică Intrastat: Heligoland (DE), Teritoriile franceze din depărtare (FR), Insulele Aland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) si Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaratii vamale pe care Institutul National de Statistică le preia de la Autoritatea Natională a Vămilor.

Valoare facturată

Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achizitie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale si nu cuprinde TVA, accize etc.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declaratia statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Natională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al României. Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însotit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piată a bunurilor.

În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăti achitate de cumpărător către vânzător si sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.

Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare, trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obisnuite a respectivelor bunuri.

Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activitătii de prelucrare realizată si valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.

Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul “valoare facturată” din Declaratia statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obisnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informatii statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.


Valoare statistică

Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toti furnizorii de informatii statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referintă sau în anul de referintă introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei si/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.

Valoarea statistică este valoarea la frontiera natională a României a bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică contine costul transportului si asigurării acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul “valoare facturată” din Declaratia statistică Intrastat, ajustată în functiile de termenii de livrare.

Relatiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică si termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:

- pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă cheltuielile de transport, asigurare si alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul national);

- pentru introduceri se declară valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României.

Bunurile pentru prelucrare si cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piată, înainte si, respectiv, după prelucrare. Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale. Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declaratia Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Natională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al României.

Masa netă

Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele aferente transportului, cum ar fi paleti, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaratia statistică Intrastat.

Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:

- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeste la valoarea întreagă inferioară;

- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeste la valoarea întreagă superioară. Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantităti mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităti mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg. În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declaratia statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referintă, pe un anumit flux, încadrate la acelasi cod de 8 cifre din NC, cu aceeasi tară parteneră, acelasi tip de tranzactie, aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaratia statistică Intrastat este mai mică de 0,5, respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obtinute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.

Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară

Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantitătii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităti de măsură suplimentare.

Unitătile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unitătilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declaratia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu număr de bucăti, număr de perechi, metri pătrati, metri cubi, litri etc.

Cantitatea în unităti de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale.

În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de o unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor, se aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul anterior “Masa netă”.

Natura tranzactiei

Natura tranzactiei defineste tipul de tranzactie realizată, spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaratia statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzactiei, care se preia din coloana “Cod” a tabelului nr. 5. Coloana “Cod” contine combinatii ale codurilor numerice din coloana Asi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzactii economice.

Termeni de livrare

Important:

Începând cu 1 ianuarie 2011 lista termenilor de livrare Incoterms se modifică astfel: termenii de livrare DEQ, DAF, DES si DDU se elimină, fiind înlocuiti de termenii de livrare DAT si DAR Noua codificare este prezentată în tabelul nr. 6. Informatii mai detaliate privind utilizarea termenilor de livrare în vigoare începând cu anul 2011 sunt prezentate în versiunea 2011 a Manualului pentru furnizorii de informatii statistice Intrastat - partea 1, cap. 6.3.9, disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro

Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligatiile vânzătorului si ale cumpărătorului într-o tranzactie.

În Declaratia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internatională de Comert.


Mod de transport

Se indică în Declaratia statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul national la expediere sau sosesc pe teritoriul national la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

 

În cazul în care într-o perioadă de referintă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelasi cod de 8 cifre din NC, cu aceeasi tară parteneră, acelasi tip de tranzactie, aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, acestea pot fi cumulate si declarate într-o singură linie pe declaratie.

Institutul National de Statistică va verifica din punctul de vedere al corectitudinii si completitudinii declaratiile statistice Intrastat, iar furnizorii de informatii statistice Intrastat pot fi contactati pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaratii sau pentru revizuirea declaratiilor statistice Intrastat transmise anterior.

Orice sesizare din partea Institutului National de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informatii statistice privind Declaratia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc stabilit de personalul Institutului National de Statistică, trebuie solutionată de către furnizorul de informatii statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

 

Important!

Completarea Declaratiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul National de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, la art. 10 alin. (1) si (2), prevede următoarele:

“(1) Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de către furnizorii de informatii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte si incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului National de Statistică documentele si evidentele necesare verificării datelor statistice;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul National de Statistică prin atentionări sau procese-verbale de constatare a contraventiei.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor juridice.”

 

Tabelul nr. 1

Lista bunurilor excluse din statisticile de comert cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

 

a) aur monetar

b) mijloace de plată legale si titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele postale, impozitele sau redeventele

c) bunurile destinate unei întrebuintări temporare si bunurile după o întrebuintare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operational), cu conditia să fie îndeplinite următoarele conditii:

1. nu a fost preconizată sau efectuată nicio transformare asupra respectivului bun;

2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară nu a depăsit sau nu se preconiza să depăsească 24 de luni;

3. expedierea/sosirea nu trebuie declarată ca livrare/achizitie în scopuri de TVA.

d) bunuri care circulă între:

1. un stat membru si enclavele sale teritoriale în alte state membre; si

2. statul membru gazdă si enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizatii internationale. Enclavele teritoriale includ ambasade si fortele armate nationale stationate în afara teritoriului tării de origine.

e) bunurile utilizate ca suporturi de informatii personalizate, inclusiv programe informatice

f) programe informatice descărcate de pe internet

g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzactii comerciale, cu conditia ca circulatia lor să se doar cu intentia de a pregăti sau a sprijini o tranzactie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bu serviciilor, cum ar fi:

1. material publicitar;

2. mostre comerciale.

efectueze nurilor sau

h) bunuri destinate a fi reparate si după reparatie si piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparatiei, precum si părti defecte înlocuite

i) mijloace de transport care circulă în cursul functionării lor, inclusiv lansatoare de vehicule spatiale în momentul lansării în spatiu


Tabelul nr. 2

 

Nomenclatorul de tări si teritorii

 

LISTA ALFABETICĂ A TĂRILOR SI TERITORIILOR

Andorra

AD

Camerun

CM

Insula Heard si Insulele McDonald

HM

Emiratele Arabe Unite

AE

China

CN

Honduras

HN

Afganistan

AF

Columbia

CO

Croatia

HR

Antigua si Barbuda

AG

Costa Rica

CR

Haiti

HT

Anguilla

Al

Cuba

CU

Ungaria

HU

Albania

AL

Capul Verde

CV

Indonezia

ID

Armenia

AM

Insula Christmas

CX

Irlanda

IE

Antilele Olandeze

AN

Cipru

CY

Israel

IL

Angola

AO

Republica Cehă

CZ

India

IN

Antarctica

AQ

Germania

DE

Teritoriul Britanic al Oceanului Indian

IO

Argentina

AR

Djibouti

DJ

Irak

IQ

Samoa Americană

AS

Danemarca

DK

Republica Islamică Iran

IR

Austria

AT

Dominica

DM

Islanda

IS

Australia

AU

Republica Dominicană

DO

Italia

IT

Aruba

AW

Algeria

DZ

Jamaica

JM

Azerbaidjan

AZ

Ecuador

EC

Iordania

JO

Bosnia si Hertegovina

BA

Estonia

EE

Japonia

JP

Barbados

BB

Egipt

EG

Kenya

KE

Bangladesh

BD

Eritrea

ER

Republica Kârghâzstan

KG

Belgia

BE

Spania

ES

Cambodgia

KH

Burkina Faso

BF

Etiopia

ET

Kiribati

Kl

Bulgaria

BG

Finlanda

FI

Comore

KM

Bahrain

BH

Fiji

FJ

Saint Kitts si Nevis

KN

Burundi

Bl

Insulele Falkland

FK

Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreea)

KP

Benin

BJ

Micronezia

FM

Coreea de Sud (Republica Coreea)

KR

Bermude

BM

Insulele Feroe

FO

Kuweit

KW

Brunei Darussalam

BN

Franta

FR

Insulele Cayman

KY

Bolivia

BO

Gabon

GA

Kazahstan

KZ

Brazilia

BR

Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord

GB

Republica Democrată Laos

LA

Bahamas

BS

Grenada

GD

Liban

LB

Bhutan

BT

Georgia

GE

Saint Lucia

LC

Insula Bouvet

BV

Ghana

GH

Liechtenstein

LI

Botswana

BW

Gibraltar

Gl

Sri Lanka

LK

Belarus

BY

Groenlanda

GL

Liberia

LR

Belize

BZ

Gambia

GM

Lesotho

LS

Canada

CA

Guineea

GN

Lituania

LT

Insulele Cocos

CC

Guineea Ecuatorială

GQ

Luxemburg

LU

Republica Democrată Congo (fost Zair)

CD

Grecia

GR

Letonia

LV

Republica Centrafricană

CF

Georgia de Sud - Insulele Sandwich de Sud

GS

Libia

LY

Congo

CG

Guatemala

GT

Maroc

MA

Elvetia

CH

Guam

GU

Republica Moldova

MD

Coasta de Fildes

CI

Guineea-Bissau

GW

Muntenegru

ME

Insulele Cook

CK

Guyana

GY

Madagascar

MG

Chile

CL

Hong Kong

HK

Insulele Marshall

MH


LISTA ALFABETICĂ A TĂRILOR SI TERITORIILOR

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

MK

Rwanda

RW

Insulele Virgine Britanice

VG

Mali

ML

Arabia Saudită

SA

Insulele Virgine ale Statelor Unite ale Americii

VI

Myanmar

MM

Insulele Solomon

SB

Vietnam

VN

Mongolia

MN

Seychelles

SC

Vanuatu

VU

Macao

MO

Sudan

SD

Wallis si Futuna

WF

Insulele Mariane de Nord

MP

Suedia

SE

Samoa de Vest

WS

Mauri tania

MR

Singapore

SG

Ceuta

XC

Montserrat

MS

Sfânta Elena

SH

Kosovo

XK

Malta

MT

Slovenia

SI

Mellila

XL

Mauritius

MU

SIovacia

SK

Serbia

XS

Maldive

MV

Sierra Leone

SL

Yemen

YE

Malawi

MW

San Marino

SM

Mayotte

YT

Mexic

MX

Senegal

SN

Africa de Sud

ZA

Malaysia

MY

Somalia

SO

Zambia

ZM

Mozambic

MZ

Surinam

SR

Zimbabwe

ZW

Namibia

NA

Sâo Tome si Principe

ST

Aprovizionare si combustibil în cadrul comertului intracomunitar

QR

Noua Caledonie

NC

El Salvador

SV

Aprovizionare si combustibil în cadrul comertului cu tări terte

QS

Niger

NE

Republica Arabă Siriană

SY

Tări si teritorii nespecificate în cadrul comertului intracomunitar

QV

Insula Norfolk

NF

Swaziland

SZ

Tări si teritorii nespecificate în cadrul comertului cu tări terte

QW

Nigeria

NG

Insulele Turks si Caicos

TC

 

 

Nicaragua

NI

Ciad

TD

 

 

Olanda

NL

Teritoriile franceze sudice

TF

 

 

Norvegia

NO

Togo

TG

 

 

Nepal

NP

Thailanda

TH

 

 

Nauru

NR

Tadjikistan

TJ

 

 

Niue

NU

Tokelau

TK

 

 

Noua Zeelandă

NZ

Timor-Leste

TL

 

 

Oman

OM

Turkmenistan

TM

 

 

Panama

PA

Tunisia

TN

 

 

Peru

PE

Tonga

TO

 

 

Polinezia Franceză

PF

Turcia

TR

 

 

Papua Noua Guinee

PG

Trinidad si Tobago

TT

 

 

Filipine

PH

Tuvalu

TV

 

 

Pakistan

PK

Taiwan

TW

 

 

Polonia

PL

Tanzania

TZ

 

 

Saint Pierre si Miquelon

PM

Ucraina

UA

 

 

Pitcairn

PN

Uganda

UG

 

 

Teritoriul palestinian ocupat

PS

Insulele mici îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

UM

 

 

Portugalia

PT

Statele Unite ale Americii, inclusiv Porto Rico

US

 

 

Palau

PW

Uruguay

UY

 

 

Paraguay

PY

Uzbekistan

UZ

 

 

Qatar

QA

Vatican

VA

 

 

România

RO

Saint Vincent si Grenadinele

VC

 

 

Federatia Rusă

RU

Venezuela

VE

 

 


Tabelul nr. 3

Relatia dintre valoarea facturată, valoarea statistică si termenii de livrare în Declaratia statistică Intrastat

 

Flux: expedieri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relatia

EXW Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată EXW – valoarea bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS>VF

FCA Franco transportator

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată FCA- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS>VF

FAS Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia.

Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei – nivel balustradă/chei

VS>VF

FOB Franco la bord

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.

Valoarea facturată FOB

VS = VF/ VS>VF

CFR Cost si navlu

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la destinatie; nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

CIF Cost, asigurare si navlu

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, si cheltuielile de transport si asigurare până la destinatie.

Valoarea facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de ia frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

CPT Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de ia frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

CIP

Transport si asigurare plătite până la

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport si asigurare până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de ia frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

DAT Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la frontiera convenită.

Valoarea facturată DAT

VS = VF/ VS<VF


Flux: expedieri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relatia

DAP Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAP – reprezintă valoarea bunurilor la locul convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

DDP

Livrat cu taxele vamale plătite

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DDP – reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxele vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele si cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern

VS<VF

Flux: introduceri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relatia

EXW Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată EXW – valoarea bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS>VF

FCA Franco transportator

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată FCA- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS>VF

FAS

Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la chei

Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei – nivel balustradă/chei

VS>VF

FOB Franco la bord

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.

Valoare FOB

VS >VF/ VS = VF

CFR Cost si navlu

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la destinatie, nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF

CIF

Cost, asigurare si navlu

Numai pentru transportul maritim si pe căile navigabile interioare

Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport si asigurare până la destinatie.

Valoare facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinatie

VS < VF/ VS = VF

CPT Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinatie

VS<VF


Flux: introduceri de bunuri

Termeni de livrare

Valoare facturată

Valoare statistică

Relatia

CIP

Transport si asigurare

plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe

lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport si asigurare

până la poarta importatorului.

Valoarea facturată CIP, din care se

scad cheltuielile de transport pe

parcurs intern, respectiv de la

frontiera României până la locul de

destinatie

VS<VF

DAT Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAT - include,

pe lângă valoarea bunurilor, toate

cheltuielile de transport până la

frontiera convenită.

Valoarea facturată DAT

VS = VF/ VS>VF

DAP Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DAP - reprezintă

valoarea bunurilor la locul convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se

scad cheltuielile de transport si

asigurare pe parcurs intern,

respectiv de la frontiera externă a

României până la locul convenit

VS<VF

DDP Livrat cu taxele vamale plătite

Pentru toate modurile de transport

Valoarea facturată DDP - reprezintă

valoarea bunurilor ajunse la

cumpărător, cu taxe vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care se

scad taxele si cheltuielile de

transport si asigurare pe parcurs

intern

VS<VF

 

Tabelul nr. 4

Lista unitătilor de măsură suplimentare

 

Abreviere

Denumirea unitătii de măsură

m

Metru

m2

Metru pătrat

1

Litru

m3

Metru cub

1.000 1

1.000 litri

c/k

Carate - 1 carat metric a 2 x 104 kg

g

Gram

GT

Tonaj brut

ct/l

Capacitatea de încărcare în tone metrice

1.000 KWh

1.000 kilowatt oră

giF/s

Gram izotopi fisionabili

1.000 m3

1.000 metri cubi

pa

Număr de perechi

p/st

Număr de bucăti

100 p/st

100 bucăti

1.000 p/st

1.000 bucăti

1 ale. 100%

Litru de alcool pur - 100%

Kg 90% sdt.

Kilogram de substantă uscată 90%

ce/el

Număr de elemente

Kg K20

Kilogram de oxid de potasiu

Kg KOH

Kilogram de hidroxid de potasiu. Potasă caustică

Kg N

Kilogram de azot

Kg NaOH

Kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică

Kg P205

Kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforică

Kg U

Kilogram de uraniu

Kg C5H14C1NO

Kilogram de clorură de colină

Kg H202

Kilogram de peroxid de hidrogen

Kg met. am.

Kilogram de metilamină

Kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

TJ

Terajoule - putere calorică superioară


Tabelul nr. 5

 

Codificarea naturii tranzactiei

 

Coloana A

Coloana B

Cod

1. Schimburi de bunuri care implică transferul efectiv sau intentionat al dreptului de proprietate de la rezidenti la nerezidenti contra unei compensatii financiare sau de altă natură (cu exceptia schimburilor înregistrate sub codurile 2, 7 si 8)

1. Cumpărare/vânzare definitivă

1.1

2. Livrare pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignatie ori prin intermediul unui agent comisionar

1.2

3. Comert barter - compensatie în natură

1.3

4. Leasing financiar - închiriere-achizitie1)

1.4

9. Altele

1.9

2. Returnări si înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea operatiunii initiale

1. Returnări de bunuri

2.1

2. Înlocuiri de bunuri returnate

2.2

3. Înlocuiri - de exemplu, sub garantie - ale bunurilor care nu au fost returnate

2.3

9. Altele

...........

2.9

3. Schimburi de bunuri, care implică transferul de proprietate fără compensatii financiare sau de altă natură (de exemplu, ajutoare)

 

3

4. Schimburi de bunuri în scopul prelucrării pe bază de contract2) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate initial

4.1

2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate initial

4.2

5. Schimburi de bunuri după prelucrare pe bază de contract (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate initial

5.1

2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate initial

5.2

6. Schimburi de bunuri particulare înregistrate pentru scopuri nationale

 

6

7. Schimburi de bunuri în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de productie

 

7

8. Furnizarea de materiale de constructie si echipament tehnic în cadrul unui contract general de constructii sau constructii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă o singură factură pentru întregul contract

 

8

9. Alte schimburi de bunuri

1. Închirieri, împrumuturi, leasing operational cu durata de peste 24 de luni

9.1

 

9. Altele

9.9


1) Leasingul financiar cuprinde operatiuni unde ratele sunt calculate în asa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile si beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârsitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

2) Prelucrarea include operatiuni de transformare, constructie, montaj, îmbunătătire, renovare etc, având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătătit substantial. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activitătile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la acest cod, fiind necesară înregistrarea lor la codul 1 din coloana A.

 


Tabelul nr. 6

Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS

- aplicabil de la 1 ianuarie 2011 –

 

Semnificatie

Locul de indicat, la cerere

Cod termen livrare

INCOTERMS ICC/ECE Geneva

EXW

Ex Works ... Franco fabrică

Locatia lucrărilor

FCA

Free Carrier...

Franco transportator

Locul convenit

FAS

Free Along Ship ...

Franco de-a lungul vasului

Port de încărcare convenit

FOB

Free On Board ...

Franco la bord

Port de încărcare convenit

CFR

Cost and Freight...

Cost si navlu

Port de destinatie convenit

CIF

Cost, Insurance and Freight...

Cost, asigurare si navlu

Port de destinatie convenit

CPT

Carriage Paid To ...

Transport plătit până la

Loc de destinatie convenit

CIP

Carriage and Insurance Paid to ...

Transport si asigurare plătite până la

Loc de destinatie convenit

DAT

Delivered At Terminal ...

Livrat la terminal

Loc de livrare la terminalul convenit

DAP

Delivered At Place ...

Livrat la locul convenit

Loc de livrare la locul convenit

DDP

Delivered Duty Paid ...

Livrat cu taxele vamale plătite

Locul convenit de livrare în tara de sosire

XXX

Alti termeni de livrare decât cei mai sus mentionati

 

 

Tabelul nr. 7

Nomenclatorul modurilor de transport

 

Cod

Descriere

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Transport postal

7

Transport prin instalatii de transport fixe

8

Transport naval pe ape interne

9

Transport prin propulsie proprie - autopropulsie

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.