MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 85/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 85         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.394/2010. - Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.9. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind managementul activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării Nationale

 

53/25. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate aflată fn sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 14 septembrie 2010 în Cauza Chis împotriva României

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. c) si m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile art. 42-46 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista standardelor de cost pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport, finantate, potrivit legii, din fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror continut este cuprins în anexele nr. 2-13.

Art. 2. - (1) Standardele de cost elaborate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezintă documente de referintă cu rol de ghidare pentru verificarea modalitătii de stabilire a costurilor lucrărilor de executie pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii detransport, finantate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referintă prezentate în standardele respective.

(2) Standardele de cost constituie documente de referintă cu rol de ghidare în analizarea si verificarea ofertelor depuse de operatorii economici în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport.

Art. 3. - Standardele de cost aprobate potrivit art. 1 se adresează:

a) autoritătilor contractante, pentru verificarea ofertelor depuse de operatorii economici în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii din domeniul infrastructurii de transport;

b) operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executiei lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii din domeniul infrastructurii de transport;

c) ordonatorilor de credite, pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii si a necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică.

Art. 4. - Standardele de cost aprobate potrivit art. 1 se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în functie de evolutia progresului tehnic si al preturilor resurselor specifice în domeniul infrastructurii în transporturi si/sau pe baza solicitărilor fundamentate de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

Art. 5. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Corneliu Burada

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.394.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

standardelor de cost pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport finantate din fonduri publice

 

Mod de transport

Denumirea standardului

Indicativul

Rutier

Autostradă extraurbană în zonă de ses

SCOST-1/MTI

Autostradă extraurbană în zonă de deal

SCOST-2/MTI

Autostradă extraurbană în zonă de munte

SCOST-3/MTI

Drum national nou clasă tehnică III

SCOST-4/MTI

Reabilitare drum national clasa tehnică III

SCOST-5/MTI

Feroviar

Reabilitare cale ferată coridor paneuropean

SCOST-6/MTI

Reparatie capitală linie cale ferată

SCOST-7/MTI

Naval

Cheu maritim la -13,50 m

SCOST-8/MTI

Cheu fluvial pereat

SCOST-9/MTI

Punct de trecere a Dunării cu bacul

SCOST-10/MTI

Aerian

Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN 65

SCOST-11/MTI

Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN 100

SCOST-12/MTI


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTOSTRADĂ EXTRAURBANĂ ÎN ZONĂ DE SES

Indicativ: SCOST-1/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005- 2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în luna septembrie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineste costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în conditiile descrise în cap. III.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Prin autostradă se întelege un drum public de interes national, de mare capacitate si viteză, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirectionale separate printr-o zonă mediană, având cel putin două benzi de circulatie pe sens si bandă de stationare de urgentă, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea autovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranta si confortul utilizatorilor.

III.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele conditii:

- relief - zonă de ses;

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;

- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distante de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înăltimea medie a terasamentelor este de 1 m;

- evacuarea apelor:

- apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează corpul drumului;

- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB 2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);

- banda de stationare de urgentă - are aceeasi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;

- banda mediană - este impermeabilizată;

- traficul de calcul - se va considera un trafic exceptional (10 m.o.s. 11,5 tone);

- elementele de sigurantă rutieră - semnalizare rutieră si parapete metalice;

- acostamentele - sunt realizate din umplutură de pământ;

- taluzurile - sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- împrejmuiri - garduri cu h = 1,50 m.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podete;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- tuneluri;

- noduri rutiere si intersectii denivelate;

- restabiliri de legături rutiere;

- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întretinere etc);

- lucrări pentru protectia mediului;

- monitorizarea si telefonizarea.


Pentru autostrăzi, conform prezentului standard, vor fi asigurate:

- lătime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;

- lătime bandă de stationare de urgentă - 2 x 2,50 m;

- benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;

- bandă mediană - 3,00 m;

- acostamente - 2 x 0,50 m;

- zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice)

I

Categoria de importantă

B - deosebită

Nivel de performantă (conform NE 021-2003)

N1

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport: - transport materiale la 25 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri din care:

 

5.968.400

3.802.000

Constructii si instalatii (C+l)

 

15.968.400

3.802.000

Terasamente

 

3.313.380

788.900


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 


 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Lucrări drenaj

486.360

115.800

Structură rutieră

10.038.000

2.390.000

Parapete si împrejmuiri

2.058.000

490.000

Semnalizare rutieră

72.660

17.300


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTOSTRADA EXTRAURBANA ÎN ZONĂ DE DEAL

Indicativ: SCOST-2/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în luna septembrie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineste costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în conditiile descrise în cap. III.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.


 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Prin autostradă se întelege un drum public de interes national, de mare capacitate si viteză, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirectionale separate printr-o zonă mediană, având cel putin două benzi de circulatie pe sens si bandă de stationare de urgentă, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea autovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranta si confortul utilizatorilor.

III.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele conditii:

- relief - zonă de deal;

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;

- terasamentele rutiere:

- rambleuri - sunt executate din pământuri aflate la distante de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înăltimea medie a terasamentelor este de 2,0 m;

- debleuri - < 3 m cu săpătură în teren tare;

- evacuarea apelor:

- rambleuri - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment;

- debleuri - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin rigole din beton de ciment; pentru drenarea structurii rutiere se realizează drenuri longitudinale cu cămine de vizitare la 60 m; la 5 m de la marginea taluzului de debleu sunt dispuse santuri de gardă din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează corpul drumului;

- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);

- banda de stationare de urgentă - are aceeasi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;

- banda mediană - este impermeabilizată;

- traficul de calcul - se va considera un trafic exceptional (10 m.o.s. 11,5 tone);

- elementele de sigurantă rutieră - semnalizare rutieră si parapete metalice;

- acostamentele sunt realizate din umplutură de pământ;

- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- împrejmuiri - garduri cu h = 1,50 m.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podete;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- tuneluri;

- noduri rutiere si intersectii denivelate;

- restabiliri de legături rutiere;

- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întretinere etc);

- lucrări pentru protectia mediului;

- monitorizarea si telefonizarea.

Pentru autostrăzi, conform prezentului standard, vor fi asigurate:

- lătime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;

- lătime bandă de stationare de urgentă - 2 x 2,50 m;

- benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;

- bandă mediană - 3,00 m;

- acostamente - 2 x 0,50 m;

- zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice)

I

Categoria de importantă

B - deosebită

Nivel de performantă (conform NE 021-2003)

N1


III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)

 

 


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.


 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariulmediu brut pe ramură comunicatele Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale,republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport demateriale la 25 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

20.916.000

4.980.000

Constructii si instalatii (C+l)

20.916.000

4.980.000

Terasamente

7.602.000

1.810.000

Lucrări drenaj

989.100

235.500

Structură rutieră

10.038.000

2.390.000

Parapete si împrejmuiri

2.205.000

525.000

Semnalizare rutieră

81.900

19.500


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5- Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorata, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinctîn documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultanta: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

 

AUTOSTRADĂ EXTRAURBANĂ ÎN ZONĂ DE MUNTE

Indicativ: SCOST-3/MTI

 

 

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.


La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în luna septembrie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineste costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în conditiile descrise în cap. III.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor învederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Prin autostradă se întelege un drum public de interes national, de mare capacitate si viteză, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirectionale separate prihtr-o zonă mediană, având cel putin două benzi de circulatie pe sens si bandă de stationare de urgentă, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesireaautovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranta si confortul utilizatorilor.

III.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele conditii:

- relief - zonă de munte;

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;

- terasamentele rutiere:

- rambleuri - sunt executate din pământuri aflate la distante de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătătire a

caracteristicilor fizico-mecanice. Înăltimea medie a terasamentelor este de 3,0 m;

- debleuri - < 6 m cu săpătură în teren foarte tare;

- evacuarea apelor:

- rambleuri - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment;

- debleuri - apele de suprafata sunt colectate si evacuate prin rigole din beton de ciment; pentru drenarea structurii rutiere se realizează drenuri longitudinale cu cămine de vizitare la 60 m; la 5 m de la marginea taluzului de debleu sunt dispuse santuri de gardă din beton de ciment;

- banda mediană - apele de suprafată sunt colectate prin rigole din beton de ciment, iar drenarea structurii rutiere se face prin dren longitudinal cu cămine de vizitare la 60 m;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează corpul drumului;

- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);

- banda de stationare de urgentă - are aceeasi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;

- banda mediană - este impermeabilizată;

- traficul de calcul - se va considera un trafic exceptional (10 m.o.s. 11,5 tone);

- elementele de sigurantă rutieră - semnalizare rutieră si parapete metalice;

- acostamentele sunt realizate din umplutură de pământ;

- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- împrejmuiri - garduri cu h = 1,80 m.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podete;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- tuneluri;

- noduri rutiere si intersectii denivelate;

- restabiliri de legături rutiere;

- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întretinere etc);

- lucrări pentru protectia mediului;

- monitorizarea si telefonizarea.

Pentru autostrăzi,conform prezentului standard, vor fi asigurate:

- lătime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;

- lătime bandă de stationare de urgentă - 2 x 2,50 m;

- benzi de ghidare-4x0,50m;

- bandă mediană - 3,00 m;

- acostamente - 2 x 0,50 m;

- zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice)

I

Categoria de importantă

B - deosebită

Nivel de performantă (conform NE 021-2003)

N1


III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.


 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicatele Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidentele de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 25 km.

 

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

25.166.400

5.992.000

Constructii si instalatii (C+l)

25.166.400

5.992.000

Terasamente

10.794.000

2.570.000

Lucrări drenaj

1.623.300

386.500

Structură rutieră

10.038.000

2.390.000

Parapete si împrejmuiri

2.608.200

621.000

Semnalizare rutieră

102.900

24.500


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

DRUM NATIONAL NOU CLASĂ TEHNICĂ III

Indicativ: SCOST-4/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si


lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în luna septembrie 2010; Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineste costul estimat pentru realizarea unui kilometru de drum nou în conditiile descrise în cap. III.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

- Drum national nou - clasă tehnică III - obiectiv de interes strategic national, care asigură si facilitează legătura dintre principalele localităti, între acestea si centre economice dezvoltate, sau are rol de variantă de ocolire pentru scoaterea traficului greu si de tranzit din localităti.

III.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare următoarele conditii:

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;

- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distante de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înăltimea medie a terasamentelor este de 1 m.

- evacuarea apelor:

- apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează corpul drumului;

- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);

- traficul de calcul - se va considera un trafic foarte greu (3 m.o.s. 11,5 tone);

- elementele de sigurantă rutieră - semnalizare rutieră si parapete metalice (tip semigreu);

- acostamentele (cu exceptia benzii de încadrare) sunt consolidate cu piatră spartă;

- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal, în prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podete;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- tuneluri;

- intersectii la nivel sau denivelate;

- alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întretinere eto). Pentru drumurile de clasă tehnică III vor fi asigurate:

- lătime parte carosabilă - 2 x 3,5 m;

- lătime acostament - 2 x 1,5 m (din care 0,75 m banda de încadrare cu aceeasi structură rutieră ca a căii de circulatie).

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice)

III

Categoria de importantă

B - deosebită

Nivel de performantă (conform NE 021-2003)

N1 -drumuri nationale europene

N2 - drumuri nationale principale si secundare


III.4 Planuri si sectiuni caracteristice


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile actualizate la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicatele Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport de materiale la 25 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

Euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

5.341.560

1.271.800

Constructii si instalatii (C+l)

5.341.560

1.271.800

Terasamente

1.638.672

390.160

Lucrări drenaj

486.360

115.800

Structură rutieră

2.694.510

641.550

Parapete

479.682

114.210

Semnalizare rutieră

42.336

10.080


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REABILITARE DRUM NATIONAL CLASA TEHNICĂ IN

Indicativ: SCOST-5/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în luna septembrie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineste costul estimat pentru reabilitarea unui kilometru de drum în conditiile descrise în cap. III.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interventii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de interventii necesare pentru îmbunătătirea performantelor de sigurantă si exploatare ale constructiilor existente, inclusiv ale instalatiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevăzute de lege.

III.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele conditii:

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;

- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distante de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înăltimea medie a terasamentelor este de 1 m;

- evacuarea apelor:

- apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează corpul drumului;

- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură, preparat cu bitum modificat);

- traficul de calcul - se va considera un trafic foarte greu ( 3 m.o.s. 11,5 tone);

- elementele de sigurantă rutieră - semnalizare rutieră si parapete metalice (tip semigreu);

- acostamentele (cu exceptia benzii de încadrare) sunt consolidate cu piatră spartă;

- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- ranforsarea structurii rutiere existente - se consideră următoarea alcătuire: strat de bază din mixtură asfaltică, îmbrăcăminte bituminoasă (strat uzură si strat de legătură);

- element pentru întârzierea transmiterii fisurilor - amplasat la rostul dintre structura rutieră existentă si structură rutieră nouă pentru extinderea platformei.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podete;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- tuneluri;

- intersectii la nivel sau denivelate;

- alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întretinere eto). Pentru drumurile de clasă tehnică III vor fi asigurate:

- lătime parte carosabilă - 2 x 3,5 m;

- lătime acostament - 2 x 1,5 m (din care 0,75 m banda de încadrare cu structură rutieră echivalentă ca portantă cu structura rutieră ca a căii de circulatie).

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice)

III

Categoria de importantă

B - deosebită

Nivel de performantă (conform NE 021-2003)

N1 -drumuri nationale

europene N2 - drumuri nationale principale si secundare


III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.


 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicatele Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport de materiale la 25 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

3.136.140

746.700

Constructii si instalatii (C+l)

3.136.140

746.700

Terasamente

361.746

86.130

Lucrări drenaj

486.360

115.800

Structură rutieră

2.026.374

482.470

Parapete

219.324

52.220

Semnalizare rutieră

42.336

10.080


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 


ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REABILITARE CALE FERATĂ CORIDOR PANEUROPEAN

Indicativ: SCOST-6/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura feroviară defineste costul estimat pentru reabilitarea unui kilometru de cale ferată de pe coridor paneuropean în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Reabilitare cale ferată coridor paneuropean” a fost întocmit pentru proiectele de investitii prioritare care sunt incluse în programul de guvernare si în strategia pe termen mediu a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. de modernizare a sectiunilor de cale ferată (c.f.), cu scopul de a creste procentul de circulatie pe tronsoane, cu viteza maximă de 160 km/h a trenurilor de călători si 120 km/h a trenurilor de marfă, conform cerintelor standardelor AGC si AGTC la care Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. este parte semnatară.

III.2. Date tehnice

La baza prezentului standard de cost s-au luat în considerare următoarele elemente tehnice:

- terenul de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul terenului prin realizarea unui strat de formă; pentru asigurarea functiei de separare si a portantei platformei căii, s-au utilizat un geotextil de separatie si o geogrilă de ranforsare;

- traseul liniei c.f. - axarea liniei în profil longitudinal si orizontal, mărirea razelor curbelor pe terasamentele existente pentru sporirea vitezei, asigurarea dimensiunilor profilelor transversale tip;

- terasamentele - sunt executate din pământuri aflate în zona liniei, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice;

- evacuarea apelor - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin santuri monolite din beton;

- substratul căii - este alcătuit din piatră spartă în amestec cu agregate naturale;

- suprastructura - este alcătuită din: prism nou de piatră spartă, suprastructură nouă tip 60, traverse de beton noi, material mărunt de cale nou pentru prindere elastică, realizarea căii fără joante prin sudarea joantelor din linia curentă;

- taluzurile - sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- lătime platformă c.f. - 3,60 m;

- elementele de sigurantă feroviară - reabilitarea instalatiilor de semnalizare si a retelelor de cabluri pentru încadrarea lor în cerintele impuse de coridoarele c.f., prin înlocuirea celor uzate si a celor afectate;

- linia de contact - se aduce la parametrii corespunzători de functionare pentru circulatia trenurilor cu viteze sporite, în prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrări de artă (viaducte, poduri, podete, tunele, pasaje etc);

- lucrări de consolidare, de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice si de apărări;

- aparate de cale;

- instalatii si echipamente provizorii;

- utilaje tehnologice;

- drumuri tehnologice;

- alte dotări.


III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

“B” - deosebită, modelul 1 de asigurare a calitătii

(conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare)

Clasa de risc 1A (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, cu modificările ulterioare)

 

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariulmediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale,republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 55 km.

IV.1. Cost unitar

Tabel (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar

9.156.000

2.180.000

Constructii si instalatii (C+l)

9.156.000

2.180.000

Suprastructură si terasamente c.f.

8.065.720

1.920.410

Instalatii CED, BLA, TTR

875.863

208.539

Protectie instalatii cale ferată si vecinătate

58.768

13.992

Linie de contact

155.648

37.059


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).


 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5 %;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10 %.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REPARATIE CAPITALA LINIE CALE FERATĂ

Indicativ: SCOST-7/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010. Standardul de cost pentru infrastructura feroviară defineste costul estimat pentru reparatia capitală a unui kilometru de cale ferată în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Reparatie capitală linie cale ferată” a fost întocmit pentru asigurarea R.N.F. al căii (regimului normal de functionare) si readucerea acesteia la parametrii initiali, pe liniile principale feroviare (linie dublă electrificată).

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundatie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. Se va lua în considerare numai o îmbunătătire a capacitătii portante la nivelul terenului prin realizarea unui strat de formă; pentru asigurarea functiei de separare si a portantei platformei căii s-au utilizat un geotextil de separatie si o geogrilă de ranforsare;

- traseul liniei cale ferată (c.f.) - axarea liniei în profil longitudinal si orizontal, asigurarea dimensiunilor profilelor transversale tip;

- terasamentele - sunt executate din pământuri aflate în zona liniei fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice; tăierea, completarea si nivelarea banchetelor căii;

- evacuarea apelor - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin curătarea santurilor existente si executarea de santuri noi din beton;


- stratul de repartitie al căii - este alcătuit din agregate naturale;

- suprastructura - este alcătuită din: prism nou de piatră spartă, refactie linie c.f. cu sină refolosită tip 60, cu înlocuirea a 50% din sină, înlocuirea a 50% a traverselor de beton existente cu traverse noi de beton, înlocuirea a 70% din materialul mărunt de cale, realizarea căii fără joante prin sudarea joantelor din linia curentă;

- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;

- lătime platformă c.f. - 3,30 m;

- elementele de sigurantă feroviară - aducerea instalatiilor de semnalizare si a retelelor de cabluri în parametri normali de functionare si protejarea lor pe timpul lucrărilor la linie.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de artă (viaducte, poduri, pasaje, podete, tuneluri, treceri la nivel cu calea ferată);

- lucrări de stabilizare a versantilor si taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- aparate de cale;

- utilaje tehnologice;

- drumuri tehnologice;

- dotări.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

“B” - deosebită, modelul 1 de asigurare a calitătii

(conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare)

Clasa de risc 1A (conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, cu modificările ulterioare)

 

 

III.4. Planuri si sectiuni

 

Sectiune transversală*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare, conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport de materiale la 55 km.


IV. 1. Cost unitar

Tabel (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/1 km

euro*)/1 km

Investitie de bază - cost unitar reparatie capitală linie de cale ferată, din care:

4.998.000

1.190.000

Constructii si instalatii (C+l)

4.998.000

1.190.000

Suprastructura si terasamente C.F.

4.448.260

1.035.300

Instalatii CED, BLA, TTR

432.696

126.832

Protectie instalatii cale ferată si vecinătate

32.080

7.638

Linie de contact

84.964

20.230


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 9

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

CHEU MARITIM LA-13,50 m

Indicativ: SCOST-8/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010; Standardul de cost pentru infrastructura portuară maritimă defineste costul estimat pentru realizarea unui metru liniar de cheu maritim la -13,50 m în conditiile normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea:

a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă;

b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;


c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă; precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

- Standardul de cost “Cheu maritim la -13.50 m” a fost întocmit pentru realizarea unui cheu în Portul Constanta Nord, pentru acostarea si operarea navelor maritime. Lungimea cheului a fost de 140 m.

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundatie - îl reprezintă fundul mării, care în amplasamentul studiat este alcătuit la suprafată din depuneri de mâluri nisipoase peste un strat de argilă suficient de consistentă, care în profunzime devine calcaroasă;

- terasamente - săpăturile sunt executate în terenul natural; în situatia de fată, nu sunt necesare lucrări de umpluturi;

- structura cheului - cheul este de greutate, cu parament vertical, realizat din blocuri prefabricate din beton de 100 t/buc, asezate suprapus, iar la partea superioară este prevăzut un coronament din beton armat.

Între structura de beton si terenul de fundare s-a prevăzut un pat din piatră brută de 10-50 kg/buc, având grosimea medie de 3,00 m.

Zidul de cheu se va realiza în pile de 5,50 m lungime, cu rosturi de 5 cm între ele.

Coronamentul va lega superior câte 6 pile din blocuri, având 1,90 m înăltime si 3,55 m lătime.

În coronament sunt realizate goluri pentru canale si cămine de utilităti si sunt înglobate accesorii pentru operarea la cheu în conditii de sigurantă (bolarzi de 1.000 KN si amortizori din cauciuc).

Pentru a reduce împingerea umpluturilor din spate pe zidul de cheu s-a prevăzut executia prismului descărcător ce se va realiza din piatră brută sortată de 10-150 kg/buc.

Partea superioară a prismului si taluzul acestuia sunt prevăzute cu filtru invers din piatră brută nesortată până la 500 kg/buc.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

C - constructie de importantă normală

În conformitate cu “Codul de proiectare seismică”, indicativ P 100-1/2006, pentru calculele privind actiunea cutremurelor sunt adoptate următoarele valori:

- acceleratia terenului pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMRde 100 ani: ag = 0,16 g;

- perioada de colt Te = 0,7 sec.

 

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)

 


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 6,2% si, respectiv, 10%;

- pentru distanta de transport:

- transport semifabricate: 10 km;

- transport piatră brută si piatră spartă de la carieră: 43 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV. 1 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/ml

euro*)/ml

Investitie de bază - cost unitar, din care:

90.090

21.450

Constructii si instalatii (C+l)

90.090

21.450

Pat fundare cheu

12.281

2.924

Zid cheu

28.682

6.829

Coronament cheu

12.092

2.879

Prism descărcător

37.035

8.818


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar datorată, în principal, influentei zonei seismice si climatice de calcul ale amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fată de caracteristicile investitiei de referintă, se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

 


ANEXA Nr. 10

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

CHEU FLUVIAL PEREAT

Indicativ: SCOST-9/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizat la 1 ianuarie 2010; Standardul de cost pentru infrastructura fluvială defineste costul estimat pentru realizarea unui metru liniar de cheu pereat în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea:

a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă;

b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă; precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Cheu fluvial pereat” a fost întocmit pentru realizarea unui cheu fluvial la Dunăre, cu o lungime de 90,00 m având ca obiect de activitate descărcarea- Încărcarea de agregate de balastieră de diferite sorturi si greutăti. Cheul este alcătuit dintr-un pereu de dale din beton sprijinit la bază pe o casetă prefabricată din beton înglobată într-un prism din anrocamente asezate pe o saltea flexibilă mixtă din două straturi.

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundatie - malul fluviului Dunărea, cu o capacitate portantă scăzută care necesită fundarea pe saltele de fascine cu filtru din geotextil;

- terasamente - săpături/umpluturi ce sunt executate în/din pământuri aflate (în general) în zona malului, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice;

- variatia anuală a nivelului Dunării, reprezentând diferenta de nivel dintre “ape mici” si “ape mari”: 6-7 m;

- structura cheului - cheu pereat ce se întinde pe o lungime de 90,00 m si constă într-un pereu din dale prefabricate de beton armat sprijinit la bază pe casete prefabricate ce sunt înglobate într-un prism de anrocamente. Casetele se vor umple cu piatră brută. Prismui realizat din anrocamente/piatră brută va fi asezat la uscat pe un filtru din geotextil, cu rol de separare si prevenire a afuierilor pe o saltea mixtă din geosintetic (bistrat cu rol de filtrare si rezistentă prevăzut cu bride) si caroiaj de fascine la apă. Acesta are panta de 1:1,5 către apă si de 1:1 către uscat.

Încastrarea (închiderea) în mal va fi realizată prin întoarcerea prismului de piatră brută sub forma sfertului de con, păstrându-se pe această zonă atât salteaua mixtă, cât si casetele prefabricate. La partea superioară dalele au fost înlocuite cu o manta din blocuri de piatră brută asezate pe un filtru din geotextil. Separarea dintre pereul din dale prefabricate si sferturile de con, pentru închidere în mal, se va realiza cu două grinzi din beton.

Pentru încărcarea agregatelor se va ancora la cheul proiectat un ponton de tip greu/barjă pe care se vor amplasa un buncăr si o bandă transportoare. Descărcarea se va face cu macaraua sau excavatorul. Rigidizarea pontonului (la mal) se va realiza cu ajutorul a două perechi de scondri si a legăturilor la două binte de 20 tf.

Pe platforma de la coronamentul cheului se va mai aseza un buncăr în care se vor descărca cu ajutorul unei benzi transportoare agregate de carieră. Din acest loc tot cu o bandă transportoare se va încărca si barja.

La coronament se va executa o platformă rutieră din macadam si balast.

Accesul pietonal de la mal înspre/dinspre pontonul plutitor se va realiza cu o pasarelă metalică cu L = 24,00 m.

- traficul de calcul - 1 milion tone/an;

- elementele de sigurantă fluvială - semnalizare;

- taluzurile - îmbrăcate în dale la partea dinspre apă si piatră brută la închiderile în mal.


În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- pontonul metalic;

- paserela metalică;

- barja de transport anrocamente;

- buncăre, excavatoare si benzi rulante;

- racorduri electrice si de apă-canal;

- împrejmuire;

- dragaje de întretinere;

- alte dotări iluminat, parcări, centre de întretinere etc.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

C - constructie de importantă normală

Clasă tehnică conform STAS 4273-83

III

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală*)

 


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 6,2% si, respectiv, 10%;

- pentru distanta de transport:

- transport semifabricate la 2 km;

- transport beton la 2 km;

- transport pământ la 2 km.


IV. 1. Cost unitar

Tabel IV. 1 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/ml

euro*)/ml

Investitie de bază - cost unitar, din care:

37.220

8.861

Constructii si instalatii (C+l)

37.220

8.861

Terasamente

3.110

740

Amenajare cheu pereat (protectie mal, accesorii de cheu)

32.530

7.745

Platformă macadam

1.580

376


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitol de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivul de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 11

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PUNCT DE TRECERE A DUNĂRII CU BACUL

Indicativ: SCOST-10/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010; Standardul de cost pentru punctul de trecere a Dunării cu bacul defineste costul estimat pentru realizarea unui punct de trecere a Dunării cu bacul în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare), lucrările necesare fiind executate pe un singur mal al Dunării, lungime front de acostare = 100 m.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea:

a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă;

b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;


c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Punct de trecere a Dunării cu bacul” a fost întocmit pentru realizarea lucrărilor necesare pe un singur mal, pentru un punct de traversare a Dunării cu bacul, pentru autovehicule usoare si călători. Aceste lucrări constau în: protectia malului (pe un front în lungime de 100 m), realizarea ancastramentelor de ape mari si ape mici si a rampelor de acces la acestea (4 buc), realizarea platformelor, realizarea rigolei pentru scurgerea apei pluviale si a separatorului de grăsimi, realizarea si montarea accesoriilor de cheu.

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundatie - malul fluviului Dunărea, cu o capacitate portantă scăzută, care necesită fundarea pe saltele de fascine cu filtru din geotextil;

- variatia anuală a nivelului Dunării, reprezentând diferenta de nivel dintre “ape mici” si “ape mari”: 6-7 m;

- terasamente - săpăturile/umpluturile sunt executate în/din material local aflat în zona malului, fără lucrări de îmbunătătire a caracteristicilor fizico-mecanice;

- dragaje - 1.880 m3 - sunt executate pentru profilarea sectiunii albiei, în vederea realizării protectiei de mal;

- protectia malului Dunării - lungimea totală a frontului este de 100,00 m. Protectia se realizează cu prism din anrocamente, panta 1:1,5, între cotele -11,00 si -5,00 (etiaj local Dunăre), sub care se asează salteaua mixtă din geosintetic rigidizată cu fascine. Lătimea la coronament a prismului de anrocamente este de 3,50 m. Între cota -5,00 si cota +3,00, malul se protejează cu manta din anrocamente executată pe taluzul natural sau pe umplutura din piatră brută, grosime 1,20 m, panta 1:1,5 asezată pe filtru din geosintetic mixt. Bancheta de la cota +3,00 are lătimea de 2,50 m. În continuare, până la cota platformei, taluzul se protejează cu manta din anrocamente, panta 1:1,5, grosime 1,20 m, asezată pe strat de balast si filtru din geosintetic, care se sprijină la bază pe casete din beton armat umplute cu piatră brută;

- taluzuri - lucrarea de protectie a malului se închide în taluzul natural amonte si aval de zona protejată;

- rampele de acces la ancastramentele din beton armat - sunt în număr de 4 buc, câte două pentru ape mari si, respectiv, ape mici, care se desprind din drumul existent. Rampele au un sistem rutier alcătuit dintr-un strat de beton si două straturi-suport din piatră spartă si balast. Lătimea totală a unei rampe este de 6,00 m, din care 1,00 m trotuar cu îmbrăcăminte din pavele de beton prefabricat si borduri din granit pe ambele părti ale trotuarului. Pantele longitudinale generale se înscriu între 0,2% si 5%. Taluzurile rampelor sunt pereate cu pereu zidit din piatră brută. S-a prevăzut un zid cornier din beton armat, h = 1,40 m, L = 65 m, de-a lungul zonei de racord între drumul existent si rampele de acces la ancastramente;

- platforma generală - în suprafată de circa 2.500 m2, are îmbrăcămintea realizată din următoarele straturi: macadam, piatră spartă si balast si este asezată pe o umplutură din pământ sau deseuri de carieră. Spre uscat, platforma are o pantă ascendentă de cea 0,5%, putând evacua gravitational apele pluviale. Spre apă, platforma este delimitată în lungul malului Dunării de o alee de acces pietonal, lătime 2,90 m, cu îmbrăcăminte din pavele de beton prefabricat asezate pe strat de balast si strat de nisip si prevăzută cu bordură perimetrală din beton simplu prefabricat, la limita dinspre apă. Spre uscat, taluzurile de racordare între platformă si terenul natural sunt pereate cu pereu zidit din piatră brută;

- evacuarea apelor - apele de suprafată sunt colectate si evacuate în Dunăre printr-o rigolă cu sectiune dreptunghiulară pavată cu beton. La capătul aval, rigola se descarcă într-un separator de grăsimi, din care apa fără impurităti se scurge în Dunăre prin intermediul unei tevi metalice D = 500 mm, L = 3,00 m, i = 1%;

- accesorii de cheu - pentru fixarea pontonului la mal se realizează locasuri de scondri din beton armat (4 buc), în care se montează 2 scondri metalici de cea 20-25 cm grosime si cea 20,00 m lungime. Pentru legarea pontonului la mal s-au prevăzut binte din beton armat prefabricat. Scările de acces la banchetă se realizează din granit;

- traficul de calcul - punctul de trecere a Dunării asigură traversarea Dunării pentru călători si autovehicule usoare <20 t, respectiv convoaie de autocamioane A10 si A13;

- elementele de sigurantă fluvială - semnalizare, în prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- paserela;

- pontonul de acostare;

- racorduri electrice si de apă-canal;

- împrejmuire;

- dragaje de întretinere;

- alte dotări: iluminat, cabină de poartă etc

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

C - constructie de importantă normală

Clasă tehnică conform STAS 4273-83

Grupa I, categoria 4, clasa de importantă IV

 

 


III. 4 Sectiunea transversală


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 6,2% si, respectiv, 10%;

- pentru distanta de transport:

- transport semifabricate la 2 km;

- transport beton la 1 km;

- transport pământ la 1 km.

IV. 1. Cost unitar/buc.

Tabel IV. 1 (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/buc.

euro*)/buc.

Investitie de bază - cost unitar, din care:

2.317.750

551.845

Constructii si instalatii (C+l)

2.317.750

551.845

Amenajare mal (protectie mal, dragaje, alee de acces pietonal, bordură perimetrală, accesorii de cheu)

1.305.930

310.935

Platformă macadam (platformă, pereu zidit de piatră brută)

240.820

57.340

Rampe (platformă drum, trotuare, borduri, pereu zidit de piatră brută, zid cornier, rigolă, separator grăsimi)

771.000

183.570


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).


 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 12

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PISTA DE DECOLARE- ATERIZARE CU STRUCTURĂ RIGIDĂ SI NUMĂR DE CLASIFICARE PCN 65

Indicativ: SCOST-11/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010; Prezentul standard de cost pentru infrastructura rutieră aeroportuară defineste costul estimat pentru realizarea a 100 metri de pistă nouă în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea:

a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă;

b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă,

precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN 65” a fost întocmit în scopul preluării traficului de pasageri si marfă cu aeronave de categorie maximă C.

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundare - capacitate portantă corespunzătoare având modulul de reactie al terenului de fundare K0=50 MN/m3 si care nu implică alte lucrări de îmbunătătire;


- evacuarea apelor - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin guri de scurgere sau rigole din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează structura pistei;

- structura rutieră - structura rutieră nouă a pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de polietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 5,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact si de contractie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilatatie. În rosturile de dilatatie si în cele de contractie sunt prevăzute gujoane. În rosturile de contact sunt prevăzute ancore;

- traficul de calcul - se va considera un trafic pentru gama completă de avioane de clasa A, B si C (conform prescriptiilor ICAOsiAACR).

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de canalizare pluvială sau drenaje de ape subterane;

- lucrări de consolidare teren de fundare;

- lucrări hidrotehnice;

- lucrări la banda de sigurantă a pistei;

- alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, marcaje si inscriptionări etc).

Pentru pistele de decolare-aterizare ce se vor executa urmând instructiunile din prezentul standard vor fi asigurate:

- lătime portantă pistă - 45 m;

- număr de clasificare PCN - 65;

- structură rutieră rigidă (îmbrăcăminte dale din beton de ciment).

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria pistei (conform RACR- AD-PETA/2008)

4C

Categoria de importantă

B - deosebită

Număr de clasificare al pistei PCN (conform reglementărilor de aviatie civilă)

65

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală tip*)


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport: transport materiale la 20 km.


IV. 1. Cost unitar

Tabel (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/100 m

euro*)/100m

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

1.642.500

391.071

Constructii si instalatii (C+l)

1.642.500

391.071

Balast + geotextile fundatie

295.650

70.393

Balast stabilizat

279.225

66.482

Beton BcR5

936.225

222.910

Rosturi

131.400

31.286


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. I - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. II - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. III - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. V - Alte cheltuieli;

- cap. VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar datorată, în special, altor conditii decât cele normale definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

ANEXA Nr. 13

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PISTA DE DECOLARE- ATERIZARE CU STRUCTURĂ RIGIDĂ SI NUMĂR DE CLASIFICARE PCN 100

Indicativ: SCOST-12/MTI

STANDARD DE COST

 

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate la 1 ianuarie 2010. Prezentul standard de cost pentru infrastructura rutieră aeroportuară defineste costul estimat pentru realizarea a 100 metri de pistă nouă în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea:

a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă;

b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;


c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

III.1. Prezentare generală

Standardul de cost “Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN 100” a fost întocmit în scopul preluării traficului de pasageri si marfă cu aeronave de categorie maximă D.

III.2. Date tehnice

Conditiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:

- teren de fundare - capacitate portantă corespunzătoare având modulul de reactie al terenului de fundare K0=50 MN/m3 si care nu implică alte lucrări de îmbunătătire;

- evacuarea apelor - apele de suprafată sunt colectate si evacuate prin guri de scurgere sau rigole din beton de ciment;

- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influentează structura pistei;

- structura rutieră - structura rutieră nouă a pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de pilietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 5,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact si de contractie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilatatie. În rosturile de dilatatie si în cele de contractie sunt prevăzute gujoane. În rosturile de contact sunt prevăzute ancore;

- structura rutieră nouă a acostamentelor pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundatie (balast); strat superior de fundatie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de polietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 3,50 m si 5,00 m x 4,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact si de contractie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilatatie;

- traficul de calcul - se va considera un trafic pentru gama completă de avioane de clasa A, B, C si D (conform prescriptiilor ICAO si AACR).

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de canalizare pluvială sau drenaje de ape subterane;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare;

- lucrări hidrotehnice;

- lucrări la banda de sigurantă a pistei;

- alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, marcaje si inscriptionări etc.)

Pentru pistele de decolare-aterizare ce se vor executa urmând instructiunile din prezentul standard vor fi asigurate:

- lătime portantă pistă - 45,00 m;

- lătime acostamente - 2 x 7,50 m;

- număr de clasificare PCN - 100;

- structură rutieră rigidă (îmbrăcăminte dale din beton de ciment).

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria pistei (conform RACR- AD-PETA/2008)

4D

Categoria de importantă

B - deosebită

Număr de clasificare a pistei PCN (conform reglementărilor de aviatie civilă)

100

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală tip*)

 


*) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.


 

CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;

- pentru accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport: transport materiale la 20 km.

IV. 1. Cost unitar

Tabel (valori de referintă)

 

 

COST UNITAR (exclusiv TVA)

 

lei/100 m

euro*)/100m

Investitie de bază - cost unitar lucrări de drumuri, din care:

2.341.500

557.500

Constructii si instalatii (C+l)

2.341.500

557.500

Balast+geotextil fundatie

421.470

100.350

Balast stabilizat

398.055

94.775

Beton BcR5

1.334.655

317.775

Rosturi

187.320

44.600


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar datorată, în special altor conditii decât cele normale definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind managementul activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind managementul activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă “L-9, Instructiuni privind planificarea, evidenta si raportarea activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării Nationale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.93/2003*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2011.

Nr. M.9.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.93/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

 

INSTRUCTIUNI

privind managementul activitătilor de productie din unitătile Ministerului Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Structurile centrale ale armatei, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, denumite în continuare SMCFA, comandamentele de armă, precum si marile unităti care au în subordine unităti militare productive planifică, coordonează si monitorizează activitătile acestora, potrivit prezentelor instructiuni.

(2) Unitătile militare productive, denumite în continuare unităti productive, au ca activitate de bază executarea activitătilor de productie, potrivit competentelor stabilite prin actele normative specifice.

(3) Unitătile productive din Ministerul Apărării Nationale, denumit în continuare M.Ap.N., sunt:

a) centrele de mentenantă si receptie, centrele de mentenantă, denumite în continuare CM;

b) sectiile de mentenantă a echipamentelor militare, denumite în continuare SMEM;

c) structurile militare cu specific domenii si infrastructuri, editorial, audiovizual si de productie a materialelor de reprezentare.

Art. 2. - Unitătile de cercetare stiintifică, proiectare si inginerie tehnologică aplică prezentele instructiuni numai în cazul planificării si executării unor activităti de productie.

Art. 3. - (1) Esaloanele superioare dispun executarea de lucrări si servicii sau fabricarea de produse în unitătile productive subordonate, potrivit competentelor.

(2) în cazul când executarea de lucrări si servicii sau fabricarea de produse intră în competenta unor unităti productive subordonate altor directori de programe majore sau ordonatori secundari de credite, solicitarea de executie se transmite pe cale ierarhică până la directorul de program major sau ordonatorul secundar de credite care are în competentă aprobarea programului de productie anual, denumit în continuare PPA, al unitătii respective.

Art. 4. - Necesarul de fonduri pentru executarea de lucrări si servicii sau pentru fabricarea de produse de către unitătile productive se fundamentează de structurile militare beneficiare.

Art. 5. - Definitiile unor termeni si expresii utilizate în prezentele instructiuni sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Principalii indicatori economico-financiari si indici de bază

 

Art. 6. - (1) Pentru managementul activitătilor de productie din unitătile productive ale M.Ap.N. se utilizează următorii indicatori economico-financiari si indici de bază:

a) valoarea productiei marfă;

b) costurile totale pentru realizarea productiei marfă;

c) productivitatea muncii;

d) indicii de utilizare ai capacitătii de productie pe categoriile de activităti, respectiv reparatii si revizii, fabricatii, reconditionări, asimilări, asistentă tehnică, alte activităti.

(2) în functie de complexitatea proceselor de productie si de nevoile misiunii, unitătile productive pot folosi în planificarea si evaluarea activitătilor de productie si alti indicatori economico-financiari.

Art. 7. - (1) Valoarea productiei marfă este indicatorul economico-financiar care exprimă valoarea întregii productii executate, livrată ori destinată livrării, într-o perioadă de timp determinată.

(2) în valoarea productiei marfă sunt cuprinse:

a) lucrările de mentenantă finalizate, executate echipamentelor militare;


b) lucrările de modernizare a echipamentelor militare, executate integral sau pe etape;

c) reparatiile sau reconditionările de (sub)ansambluri si agregate, mobilier sau structuri metalice destinate productiei sau livrării;

d) lucrările de dezmembrare, delotizare, demilitarizare, casare a echipamentelor militare si a altor bunuri materiale scoase din functiune sau declasate;

e) fabricatiile de produse finite, semifabricate si subansambluri destinate productiei sau livrării;

f) asistenta tehnică si colaborările cu alte structuri;

g) lucrările tipografice;

h) prestatiile de servicii si lucrările executate pentru beneficiari din afara M.Ap.N., în conditiile legislatiei specifice;

i) alte lucrări.

(3) Indicatorul valoarea productiei marfă se obtine prin însumarea costurilor de productie corespunzătoare activitătilor precizate la alin. (2), la care se adaugă celelalte costuri aferente, precizate în prezentele instructiuni sau legislatia specifică.

Art. 8. - (1) Costurile totale pentru realizarea productiei marfă este indicatorul economico-financiar care exprimă toate costurile aferente realizării productiei dintr-o anumită perioadă de timp.

(2) Indicatorul definit la alin. (1) nu include: cheltuielile pentru pregătirea de luptă/instruire, cele materializate în rezervele proprii de materii prime si materiale pentru realizarea productiei, ajutoarele acordate la trecerea în rezervă sau la încetarea raporturilor de serviciu, înlesnirile acordate la tarifele de cazare, contravaloarea transportului pe timpul concediului de odihnă, contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar procurate, cheltuielile pentru consultantă si expertiză, cheltuielile pentru pregătirea profesională, cheltuielile pentru reclamă si publicitate, ajutoarele sociale în numerar, după caz.

(3) Indicatorul definit la alin. (1) vizează întreaga productie realizată într-o anumită perioadă de timp si, în conditiile date de structură si preturi/tarife, reflectă dinamica costurilor pe produse.

Art. 9. - (1) Productivitatea muncii este indicatorul economico-financiar care se calculează prin raportarea indicatorului “valoarea productiei marfă” la numărul mediu de personal din unitatea respectivă.

(2) Numărul mediu de personal reprezintă raportul dintre suma numărului zilnic de personal, prevăzut la pct. 1 si 2 din anexa nr. 18, si numărul zilelor lucrătoare din perioada de timp luată în calcul.

Art. 10. - Indicele de utilizare a capacitătii de productie reprezintă procentul din fondul total de timp utilizat pentru executarea diverselor categorii de activităti, conform capitolelor din PPA.

Art. 11. - Nivelul indicatorilor economico-financiari planificati se aprobă odată cu PPA.

 

CAPITOLUL III

Programul de productie anual

 

Art. 12. - (1) PPA este documentul prin care se planifică, se execută si se evaluează activitătile de productie din cadrul unitătilor productive ale M.Ap.N.

(2) Pe timp de pace, PPA se întocmeste de către unitătile productive, cu exceptia SMEM subordonate CM, pe baza sarcinilor primite pe cale ierarhică de la esaloanele superioare, potrivit competentelor, capacitătilor de productie si fondurilor bănesti alocate.

(3) în situatii de criză si pe timp de război:

a) CM îsi desfăsoară activitatea conform PPA întocmite în baza ordinului comandantului esalonului superior si/sau a ordinului pentru sprijin logistic al esalonului superior;

b) SMEM întocmeste un program de productie lunar, denumit în continuare PPL, cuprinzând, în principal, activităti specifice mentenantei de luptă, în baza ordinului comandantului structurii deservite si/sau a ordinului pentru sprijin logistic al acestei structuri;

c) celelalte unităti productive elaborează PPA pe baza prezentelor instructiuni si a ordinelor specifice emise de esaloanele superioare.

(4) PPA se avizează de esaloanele superioare ale unitătii productive si se aprobă de către directorii de programe majore sau ordonatorii secundari de credite.

Art. 13. - PPA se aprobă în mai multe exemplare, care se distribuie astfel:

a) un exemplar la esalonul care l-a aprobat;

b) un exemplar la fiecare esalon care l-a avizat, după caz;

c) un exemplar la esalonul care l-a întocmit.

Art. 14. - (1) Pe timp de pace, la elaborarea PPA se au în vedere următoarele principii:

a) principiul prioritătii - ordinele ordonatorului superior de credite, respectiv ale esalonului superior, privind executarea activitătilor productive reflectă ordinea de importantă a acestora;

b) principiul competentei maxime - activitătile productive, de tip majoritar, introduse în PPA exprimă nivelul maxim de complexitate care poate fi executat de unitatea productivă;

c) principiul capacitătii maxime - durata tuturor activitătilor prevăzute în PPA acoperă fondul de timp productiv maxim;

d) principiul repartizării optime a fondului de timp productiv - esalonarea sarcinilor de plan pe luni si trimestre are în vedere utilizarea la maximum a resurselor umane, pe specialităti sau meserii, si tehnologice, pe utilaje sau echipamente.

(2) Pe timp de război, întocmirea PPA si PPL se bazează în mod prioritar pe executarea lucrărilor care asigură îndeplinirea cerintelor esentiale ale misiunii.

Art. 15. - PPA contine cel putin următoarele elemente:

a) filă de avizări si aprobări;

b) formularul PPA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) nivelul indicatorilor economico-financiari si de utilizare a fondului de timp, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

d) calculul fondului de timp productiv, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4;

e) calculul salariului mediu orar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;

f) tabelul cu structura cheltuielilor indirecte si a celor generale de administratie, calculul cotei unice de regie, al cărui model este prevăzut anexa nr. 6.

Art. 16. - (1) PPA se structurează pe următoarele capitole:

a) capitolul I - reparatii si revizii de echipamente militare;

b) capitolul II - fabricatii si modernizări de echipamente militare;

c) capitolul III - alte lucrări.

(2) în capitolul III se includ:

a) reconditionări de piese de schimb si subansambluri;

b) fabricatii de piese de schimb si subansambluri;

c) asimilări de produse noi;

d) asistentă tehnică si inspectii tehnice periodice;

e) autoutilări cu instalatii, agregate si dispozitive pentru productie;

f) dezmembrări, delotizări, demilitarizări si delaborări;

g) reparatii, revizii, întretineri de utilaje;

h) lucrări în folos propriu;

i) prestări de servicii;

j) colaborări;

k) alte lucrări.

(3) Unitătile productive prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. c) si art. 2 structurează PPA pe baza specificului activitătii desfăsurate.

(4) Unitătile productive care execută lucrări în folosul altor directori de programe majore structurează PPA pentru fiecare director în parte.


Art. 17. - (1) Pentru întocmirea, avizarea si aprobarea PPA se parcurg următoarele etape:

a) întocmirea de către loctiitorii tehnici/similari din unitătile militare beneficiare a situatiei cu necesarul de reparatii/fabricatii/servicii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

b) după finalizarea proiectului de buget, loctiitorii tehnici/similari transmit ierarhic situatia cu necesarul de reparatii/fabricatii/servicii, prevăzută la lit. a), împreună cu necesarul fondurilor aferente, până la nivelul directorilor de programe majore sau al ordonatorilor secundari de credite;

c) centralizarea, până la data de 15 martie, la nivelul directorilor de programe majore sau al ordonatorilor secundari de credite a datelor necesare, respectiv tipurile si numărul de lucrări de mentenantă pe categorii de echipamente, cantitatea de piese de schimb si subansambluri de fabricat, volumul de reconditionări, delotizări, delaborări, prestări de servicii, solicitările de lucrări în folosul altor directori de programe, precum si fondurile necesare realizării acestora;

d) transmiterea de către directorul de program major sau ordonatorul secundar de credite, până la data de 15 septembrie, la unitătile productive subordonate a sarcinilor de productie pentru anul următor, dimensionate pentru acoperirea fondului de timp productiv;

e) întocmirea de către unitătile productive a proiectului PPA si înaintarea acestuia pentru avizare si aprobare, până la data de 15 noiembrie;

f) avizarea si aprobarea proiectului PPA de către directorul de program major sau ordonatorul secundar de credite, în termen de 30 zile de la primirea bugetului aprobat, dar nu mai târziu de 15 februarie.

(2) Unitătile productive prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. c) si art. 2 parcurg etapele necesare pentru întocmirea, avizarea si aprobarea PPA în conformitate cu precizările esaloanelor superioare.

Art. 18. - (1) înainte de aprobarea PPA, directorii de programe majore sau ordonatorii secundari de credite verifică, prin intermediul structurii de specialitate:

a) întocmirea documentelor potrivit prezentelor instructiuni;

b) utilizarea cu eficientă a capacitătilor productive si a resurselor financiare planificate, respectiv alocate;

c) includerea tuturor sarcinilor fizice ordonate;

d) executarea cu preponderentă a lucrărilor de mentenantă, de nivelul competentei maxime a unitătii productive, si, numai în cazuri deosebite, completarea fondului productiv cu alte lucrări;

e) angajarea colaborărilor cu alte unităti productive.

(2) După aprobarea PPA, directorii de programe majore sau ordonatorii secundari de credite vor comunica beneficiarilor lucrările de productie prevăzute în plan, pentru luarea măsurilor necesare privind afluirea tehnicii, asigurarea materialelor si/sau a fondurilor necesare.

Art. 19. - Pentru elaborarea PPA, structura cu atributii de planificare si organizare a productiei din unitatea productivă execută următoarele:

a) calculul fondului de timp productiv, pentru personalul direct productiv încadrat la data întocmirii PPA;

b) calculul indicatorilor economico-financiari si de utilizare a fondului de timp;

c) calculul salariului mediu orar;

d) calculul cotei unice de regie;

e) completarea formularului PPA, pe capitole, cu sarcinile primite de la esalonul superior.

Art. 20. - (1) CM elaborează extrasele anuale si lunare din PPA, necesare desfăsurării activitătii productive în cadrul SMEM si, după caz, sectiilor productive din statul de organizare al acestora.

(2) Extrasul anual din PPA, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, se transmite SMEM în termen de 5 zile de la primirea PPA aprobat sau cel mai târziu până la data de 20 februarie.

(3) Extrasul anual are aceeasi structură ca si PPA, cuprinde numai sarcinile de plan ale SMEM si se aprobă de către comandantul CM.

(4) Extrasul lunar din PPA, aprobat de către comandantul CM, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, se elaborează de către CM si se transmite sectiilor de reparatii din statul de organizare propriu si SMEM, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

(5) în situatia neaprobării bugetului sau proiectului PPA până la data de 31 decembrie, sectiile productive si SMEM îsi desfăsoară activitatea pe baza extraselor lunare din proiectul PPA, întocmite de CM conform prioritătilor comunicate de esalonul superior.

Art. 21. - (1) Activitătile de productie cu caracter de urgentă care nu sunt cuprinse în PPA se execută pe baza ordinelor de reparatie sau fabricatie emise potrivit precizărilor interne elaborate de către structurile de conducere a mentenantei, denumite în continuare SCM, de la nivelul ordonatorului secundar de credite sau al directorului de program major.

(2) Loctiitorii tehnici de la nivelul directorilor de programe majore elaborează proceduri standard de operare si precizări pentru optimizarea circuitului aprobator al ordinelor de reparatie sau fabricatie prevăzute la alin. (1) si pentru comunicarea către structurile subordonate a listelor cu valoarea cheltuielilor materiale prevăzute pentru executarea interventiilor de mentenantă pe tipuri de echipamente militare.

(3) Listele cu valoarea cheltuielilor materiale prevăzute pentru executarea lucrărilor de mentenantă se întocmesc si se actualizează anual de către CM.

Art. 22. - (1) Evaluarea si monitorizarea executării PPA si PPL se realizează astfel:

a) săptămânal, la nivelul SMEM, sectiilor productive din statul de organizare al CM si atelierelor;

b) lunar, până la data de 10, la nivelul CM comandantii analizează stadiul executării PPL pentru luna anterioară, pe baza Dărilor de seamă privind îndeplinirea programului de productie pe luna ..... primite de la SMEM subordonate si întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 10, precum si a raportărilor sefilor de sectii productive din subordine;

c) trimestrial, în functie de indicatorii economico-financiari realizati, la nivelul directorilor de programe majore, ordonatorilor secundari de credite si bazelor logistice, conform precizărilor emise de SMCFAsi comandamentele de armă. Până la data de 20 a lunii următoare trimestrului anterior, CM transmit următoarele documente: Situatia îndeplinirii programului de productie anual pe trimestrul ..... si cumulat de la începutul anului ........, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11,

Situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari pe trimestrul ........si cumulat de la începutul anului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 si, după caz, raportul explicativ referitor la cauzele care au determinat neîndeplinirea sarcinilor din PPA;

d) anual, până la data de 28 februarie, SMCFA si comandamentele de armă centralizează si transmit ierarhic Directiei logistice următoarele documente: Situatia lucrărilor de productie executate pe anul ....., conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, propuneri pentru actualizarea Nomenclatorului echipamentelor militare, ansamblurilor si subansamblurilor asimilate în reparatie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, si a Nomenclatorului echipamentelor militare, subansamblurilor si pieselor de schimb asimilate în fabricatie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Trimestrial, SMCFA si comandamentele de armă analizează eficienta utilizării fondurilor alocate, prin evaluarea indicatorilor economico-financiari si a indicilor de utilizare a capacitătilor de productie si în conformitate cu principiile enumerate la art. 14.

Art. 23. - (1) Până la data de 15 noiembrie, pe baza unor evaluări temeinic argumentate, unitătile productive pot solicita, ierarhic, directorului de program major sau ordonatorului de credite care a aprobat PPA modificarea sau reasezarea unor pozitii din acesta.

(2) Pentru solicitarea prevăzută la alin. (1), unitătile productive întocmesc situatia cu Propuneri de reasezare a unor pozitii din programul de productie pe anul ....., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16.

 

CAPITOLUL IV

Calculatia de pret

 

Art. 24. - Calculatia costurilor presupune ansamblul lucrărilor efectuate într-o formă organizată cu scopul de a obtine informatii privind costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, activitătilor sau al altor obiecte de calculatie.

Art. 25. - Costul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei, productiei, prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce bunurile, lucrările si serviciile în forma si în locul în care se găsesc în prezent.

Art. 26. - Costurile bunurilor, lucrărilor si serviciilor executate în unitătile productive se evaluează potrivit formulelor de calcul cuprinse în prezentele instructiuni, precum si în legislatia specifică.

Art. 27. - Comandantul unitătii si contabilul-sef răspund de aplicarea corespunzătoare a prezentelor instructiuni.

Art. 28. - În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările si serviciile să poată fi evaluate si recunoscute în contabilitatea financiară, iar preturile de vânzare să poată fi stabilite si verificate, precum si pentru analiza costurilor si a eficientei activitătii, în contabilitatea de gestiune cheltuielile se clasifică în:

a) costuri de achizitie;

b) costuri de productie, respectiv costuri de prelucrare;

c) cheltuieli ale perioadei.

Art. 29. - Pentru asigurarea unui continut real si exact al structurii costurilor se respectă următoarele principii:

a) principiul separării cheltuielilor care privesc obtinerea bunurilor, lucrărilor, serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achizitia, productia sau prelucrarea etc. a acestora. Acesta presupune ca la nivelul obiectelor de calculatie stabilite de fiecare persoană juridică să se separe cheltuielile atribuibile obiectelor respective de cheltuielile ocazionate de restul activitătii;

b) principiul delimitării cheltuielilor în timp. Acesta presupune ca includerea cheltuielilor în costuri să se efectueze în perioada de gestiune căreia îi apartin cheltuielile în cauză;

c) principiul delimitării cheltuielilor în spatiu. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor efectuate într-o anumită perioadă de gestiune pe principalele procese sau alte locuri de cheltuieli care le-au ocazionat;

d) principiul delimitării cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de cheltuielile cu caracter neproductiv;

e) principiul delimitării cheltuielilor privind productia finită de cheltuielile aferente productiei în curs de executie. Acest principiu este valabil pentru acele unităti productive a căror productie se prezintă partial la sfârsitul perioadei de gestiune în diverse stadii de transformare, cantitatea si valoarea acesteia fiind diferită de la o perioadă de gestiune la alta.

Art. 30. - (1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumpărare, taxele de import si alte taxe, cu exceptia acelora pe care unitatea productivă le poate recupera de la autoritătile fiscale, cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare nu se includ în costul de achizitie.

(2) Recunoasterea si evaluarea initială a bunurilor, lucrărilor si serviciilor în contabilitatea financiară se efectuează la costul de achizitie sau costul de productie, după caz.

(3) în cazul în care unitătile productive achizitionează sau se aprovizionează centralizat cu bunuri materiale diverse, fie de pe piată, fie din depozitele unitătilor sau marilor unităti ale M.Ap.N., întrucât repartizarea costurilor de transport si manipulare se face cu dificultate, acestea se iau în considerare ca fiind cheltuieli indirecte, împreună cu celelalte costuri administrative.

Art. 31. - (1) Costul de productie sau de prelucrare al bunurilor, precum si costul de productie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe de productiei, cum sunt: materii prime si materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă si alte cheltuieli directe de productie, precum si cheltuielile indirecte de productie alocate în mod rational ca fiind legate de fabricatia acestora, prin cota de regie.

(2) Cheltuielile directe de productie se determină pe baza fiselor tehnologice, respectiv a normelor de timp si normelor de consum de materiale, care reflectă fluxul tehnologic optim de fabricatie, reparatie, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor, conform modelului de calculatie a pretului prevăzut în anexa nr. 17.

(3) Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie, ci privesc întreaga productie a unitătii productive. Categoriile de cheltuieli indirecte sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Pentru întocmirea calculatiei de pret, în functie de gradul de participare la desfăsurarea activitătilor de productie, personalul unitătilor productive se împarte în 3 categorii, conform prevederilor din anexa nr. 18.

Art. 32. - (1) Calculatia costurilor de productie sau prelucrare în unitătile productive se face pe baza comenzilor.

(2) Costul de productie cuprinde cheltuielile directe la care se adaugă cheltuielile indirecte prin cota de regie aplicată valorii cheltuielilor directe cu personalul direct productiv:

Cp = N . Sm . (1+cr) + Cmat, unde:

- N este norma de manoperă pentru realizarea bunului/serviciului/lucrării;

- Sm - salariul mediu orar, calculat conform prevederilor anexei nr. 5;

- Cmaf - suma cheltuielilor directe cu materialele si piesele de schimb;

- cr - cota de regie, calculată conform prevederilor anexei nr. 6.

(3) CM calculează cota de regie unică, precum si salariul mediu orar, valabile si pentru SMEM subordonate.

(4) Valorile calculate, mentionate la alin. (3), se transmit la SMEM odată cu extrasul anual din PPA, pentru a fi utilizate în calculatia de pret.

Art. 33. - Cheltuielile perioadei sunt acele cheltuieli reprezentate de consumurile de bunuri si servicii aferente perioadei curente, care nu se pot identifica pe obiectele de calculatie stabilite, deoarece nu participă efectiv la obtinerea productiei, fiind necesare la realizarea activitătii în ansamblul ei.

Art. 34. - În costul bunurilor, lucrărilor si serviciilor nu sunt incluse următoarele elemente care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit:

a) pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie înregistrate peste limitele normal admise;

b) cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de productie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricatie;


c) regiile generale de administratie care nu participă la realizarea produselor în forma si în locul în care se găsesc în prezent;

d) costurile de desfacere;

e) regia fixă nealocată costului.

Art. 35. - (1) Valoarea materiilor prime si materialelor directe se determină pe baza listelor de materiale, stabilite conform consumurilor de materiale normate.

(2) în listele de materiale se mentionează, în mod obligatoriu, cantitătile, pretul unitar de achizitie sau de productie, valabil la data calculării pretului, precum si valoarea totală a materialelor, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 17.

(3) în cazul utilizării unor materii prime sau materiale aprovizionate în mai multe etape, având preturi diferite, evaluarea se efectuează aplicându-se metoda “costului unitar mediu ponderat”.

Art. 36. - (1) Atunci când beneficiari din afara M.Ap. N. pun la dispozitia unitătii productive diferite materii prime fără plată, sub forma “material client”, valoarea acestora se include în costurile de productie si se deduce la facturare din valoarea bunurilor sau lucrărilor, precum si din cea a productiei marfă realizate.

(2) Atunci când unitătile militare beneficiare pun la dispozitia unitătii productive diferite materii prime, cu proces-verbal de custodie sau sub forma “material client”, pentru a fi executate bunuri sau lucrări pe baza unei comenzi de reparatie sau fabricatie, valoarea acestora se include în costurile de productie, dar se deduce din valoarea productiei marfă realizate.

(3) în situatia în care unitătile militare beneficiare pun la dispozitia unitătii productive diferite materii prime, cu act de predare-primire, în scopul producerii de bunuri sau executării de lucrări pe bază de comandă, valoarea acestora se include atât în costurile de productie, cât si în valoarea productiei marfă.

Art. 37. - În cazul executării unui bun, unei lucrări sau unui serviciu pentru un beneficiar din afara M.Ap. N., la costurile de productie se vor adăuga:

a) costurile de negociere si întocmire a contractului;

b) costurile de livrare, manipulare, transport, asigurare;

c) taxele în conformitate cu legislatia în vigoare;

d) alte categorii de costuri.

Art. 38. - Calculatiile de pret se întocmesc de către structura specializată si se aprobă de comandantul sau seful unitătii productive.

Art. 39. - În scopul fundamentării unor analize tehnico-economice, la solicitarea esaloanelor ierarhice sau a structurilor logistice, financiar-contabile ori de audit intern, unitătile productive pun la dispozitia acestora calculatiile de pret sau elaborează estimări.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 40. - În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor instructiuni, CM actualizează:

a) Nomenclatorul echipamentelor militare, ansamblurilor si subansamblurilor asimilate în reparatie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;

b) Nomenclatorul echipamentelor militare, subansamblurilor si pieselor de schimb asimilate în fabricatie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.

Art. 41. - Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

TERMENI SI DEFINITII

 

1. Activitatea de productie se defineste ca ansamblul proceselor de muncă, în interdependenta lor, ce conlucrează la obtinerea produselor care constituie obiectul activitătii unitătii productive.

2. Capacitatea de productie reprezintă numărul total de produse care se pot realiza într-o unitate productivă în unitate de timp, lună sau an; reprezintă raportul între fondul de timp productiv si manopera specifică de realizare a unui produs.

3. Cheltuielile directe de productie sunt cheltuielile rezultate din valoarea manoperei si a materialelor necesare pentru productie, energia consumată în scopuri tehnologice si alte cheltuieli de productie, determinate pe baza fiselor tehnologice, respectiv a normelor de timp si normelor de consum de materiale si care reflectă fluxul tehnologic de fabricatie, reparatie, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor.

4. Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie, ci privesc întreaga productie a unitătii productive.

5. Cheltuielile materiale sunt cheltuielile cu materiile prime, materialele, energia consumată în scopuri tehnologice etc. si prevăzute în normele de consum de materiale sau specificatiile de materiale.

6. Extrasul anual din programul de productie anual (PPA) este documentul pe baza căruia se realizează planificarea, executarea si evaluarea productiei realizate într-un an calendaristic, la nivelul sectiilor de mentenantă a echipamentelor militare (SMEM).

7. Extrasul lunar din PPA este documentul pe baza căruia se realizează planificarea, executarea si evaluarea productiei realizate într-o lună calendaristică, la nivelul sectiilor de productie, SMEM si atelierelor.

8. Fondul de timp productiv reprezintă volumul total de ore în care într-o unitate militară productivă personalul direct productiv desfăsoară activităti de productie: reparatii, fabricatii, reconditionări, asimilări, prestări servicii, cercetare etc.

9. Lucrările si serviciile în regim de colaborare sunt activitătile de productie pe care unitatea militară productivă le angajează cu alte formatiuni productive, în scopul compensării lipsei de competente, utilaje sau personal specializat.

10. Materiile prime si materialele directe sunt piesele de schimb, semifabricatele, ansamblurile, subansamblurile, combustibilii, energia etc, utilizate pentru realizarea bunului, lucrării sau a serviciului si sunt reflectate în fisele tehnologice, normele de timp si normele de consum de materiale.

11. Personalul direct productiv este personalul care participă la activitătile de productie si care se încadrează în tehnologiile aprobate.

12. Personalul indirect productiv este personalul care nu participă direct la activitătile de productie, dar a cărui activitate este necesară pentru desfăsurarea activitătilor de productie.

13. Personalul cu sarcini specific militare este personalul care nu participă la activitătile de productie si care nu se ia în calcul la stabilirea cotei de regie.


 

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

- model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NATIONALE

- denumirea structurii militare -

 

Clasa/Nivel de clasificare

 

Exemplarul nr........

 

PROGRAMUL DE PRODUCTIE PE ANUL ...........

 

I. Reparatii si revizii de echipamente militare

 

Pozitia

din program

Denumirea produsului

U.M.

Felul lucrării

P/R

Norma

unitară

(ore)

Pretul unitar de productie/

din care pretul unitar al materialelor

(lei)

Fizic

Timp (ore)

Valoarea productiei/

din care valoarea materialelor

(lei)

Articol bugetar/beneficiar

Trimestrial

Total

Trimestrial

Total

Trimestrial

Total

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Cod si denumire categorie de tehnică

Cod si denumire grupă de tehnică

Cod si denumire subgrupă de tehnică

 

 

 

Denumire produs 1

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire produs 2

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBGRUPĂ (cod)

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod si denumire subgrupă de tehnică

 

 

 

Denumire produs

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBGRUPĂ (cod)

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GRUPĂ (cod)

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CATEGORIE (cod)

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL I (cod)

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Fabricatii si modernizări de echipamente militare

 

Pozitia

din program

Denumirea produsului

U.M.

Felul lucrării

P/R

Norma

unitară

(ore)

Pretul unitar de productie/

din care pretul unitar al materialelor

(lei)

Fizic

Timp (ore)

Valoarea productiei/ din care valoarea materialelor

(lei)

Articol bugetar/beneficiar

Trimestrial

Total

 

Trimestrial

Total

Trimestrial

Total

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Fabricatii de echipamente militare prevăzute în planul de înzestrare

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizări de echipamente militare prevăzute în planul de înzestrare

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL II

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Alte lucrări

 

Pozitia

din program

Denumirea produsului

U.M.

Felul lucrării

P/R

Norma

unitară

(ore)

Pretul unitar de productie/

din care pretul unitar al materialelor

(lei)

Fizic

Timp (ore)

Valoarea productiei/

din care valoarea materialelor

(lei)

Articol bugetar/beneficiar

Trimestrial

Total

Trimestrial

Total