MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 89/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

65. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

75. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.210/2010/62. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

73. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

11/214. - Hotărâre pentru aprobarea elaborării si publicării standardului profesional “Controlul calitătii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”

 

Rectificări la:

 - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 7/2011


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Natională “Romarm” - S.A. Bucuresti

1.200

2.

Societatea Comercială “Romaero” - S.A.

250

3.

Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

150

4.

Societatea Comercială “IAR” - S.A.

150

5.

Societatea Comercială “Constructii Aeronautice” - S.A.

8

6.

Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” - S.A.

8

7.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A.

8

 

TOTAL:

1.774

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de persoane care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

Drepturile salariale aferente personalului prevăzut în prezenta anexă cuprind si indemnizatiile de concediu de odihnă, de incapacitate temporară de muncă si drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe pentru agricultură si pentru măsurile de piată în agricultură, se alocă temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2011, suma de 3.000.000 mii lei, din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Sumele alocate de Ministerul Finantelor Publice din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului vor fi rambursate de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din sumele restituite cu această destinatie de către Uniunea Europeană, în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2011.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.E.G.A.) si pentru măsuri de piată în agricultură, pentru anii agricoli 2010 si 2011, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafată, finantată din F.E.G.A., aferentă anului agricol 2011, pentru care se vor finaliza verificările conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piată în agricultură, precum si cele aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea F.E.G.A., respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, esalonat, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.

(2) Decontarea plătilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăti directe si măsurilor de piată se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).


(2) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. f), g) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 65.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul VI, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) implementează si gestionează proiectele prioritare ale Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;”.

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului este de 725, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

“(10) La nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat îsi desfăsoară activitatea Unitatea de implementare a Programului national de dezvoltare a infrastructurii, denumită în continuare U.I.P.N.D.I.

(11) Derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, numărul de personal si regulamentul de organizare, implementare si functionare a U.I.P.N.D.I. se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(12) Ministrul dezvoltării regionale si turismului numeste prin ordin personalul U.I.P.N.D.I. si stabileste atributiile si competentele acestuia.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 75.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.210 din 8 decembrie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 62 din 12 ianuarie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006

privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră,

în temeiul prevederilor:

- art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, în categoria gazelor fluorurate cu efect de seră intră substantele prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Art. 3. - (1) în cazul efectuării formalitătilor de vămuire a produselor si echipamentelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006, importatorul acestora trebuie să anexeze la declaratia vamală o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că respectivele mărfuri nu contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa II la acelasi regulament.

(2) Modelul declaratiei este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

Art. 1. - Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau postă electronică, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentantii Gărzii Nationale de Mediu, în cazul în care există suspiciuni privind concordanta datelor din documentele prezentate autoritătii vamale.

Art. 2. - Garda Natională de Mediu confirmă prin fax sau postă electronică, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii, nominalizează persoana care participă la control si întocmeste procesul-verbal de constatare.


Art. 3. - (1) Operatorii economici care au importat produse si/sau echipamente prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră pe baza declaratiei pe propria răspundere sunt obligati ca, în termen de 10 zile lucrătoare după fiecare import, să informeze autoritatea teritorială pentru protectia mediului pe a cărei rază teritorială îsi are sediul persoana juridică sau, după caz, domiciliul persoana fizică împuternicită cu privire la operatiunile efectuate.

(2) Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria răspundere, a unei copii a fisei tehnice a mărfurilor importate, precum si a unei copii a fisei cu date de securitate a substantei continute în mărfurile importate, prin postă electronică sau fax.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului colectează si centralizează datele si informatiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - Datele si informatiile centralizate de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului potrivit prevederilor art. 4 se utilizează pentru întocmirea sistemului national de notificare potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Art. 6. - La solicitările autoritătilor implicate în aplicarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea vamală comunică datele statistice disponibile referitoare la operatiunile vamale efectuate pe baza declaratiei pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr.........../....................

- model -

DECLARATIE

 

Subscrisa/Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................, cu sediul/domiciliul în localitatea ......................................................., str. ........................................nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ............., ap. .............., sectorul/judetul .............................................................., telefon/fax........................................................................................................., număr de înregistrare la oficiul registrului comertului ..............................., cod unic de înregistrare (CUI) ...........................................,

în calitate de importator: ........................................................................................ sau (reprezentant legal/împuternicit al importatorului)*......................................................................................................., posesor al CI/BI seria ........ nr. ................., eliberată/eliberat de ......................... la data de ........................, având CNP ..............................................., declar pe propria răspundere că produsul/echipamentul (denumire, cod tarifar) ............................................................................................................................... importat nu contine si/sau nu functionează/se bazează pe anumite gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 161 din 14 iunie 2006.

De asemenea, declar pe propria răspundere că, în termen de 10 zile lucrătoare după import, mă oblig să informez autoritatea teritorială pentru protectia mediului pe a cărei rază teritorială se află sediul persoanei juridice sau, după caz, domiciliul persoanei fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Procedura de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice nr. 2.210/2010/62/2011.

Orice informatie sau dată prezentată mai sus, care nu este conformă cu realitatea, se pedepseste conform prevederilor art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii.

 

Semnătura

.....................

Stampila

 

Data .....................


* Se va anexa împuternicirea.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera c) se abrogă.

2. Anexa nr. 1 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 8 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

4. Anexa nr. 10 “Instructiuni de completare a formularului 102 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40” se abrogă.

5. Anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

6. Anexa nr. 16 “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale” se abrogă.

Art. II. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligatiile datorate începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2011.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2011.

Nr. 73.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

 

DECLARATIE

PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL DE STAT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 101/2008)

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs

 

I. Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se completează si se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile declarative si de plată pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

1. Termenul de depunere a declaratiei:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 si 1.2;

- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligatiile de plată mentionate la pct. 1.3.

1.1. Lunar, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) impozit retinut la sursă, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, pentru care obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignatie, impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităti agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

b) accize, cu exceptia situatiilor prevăzute la pct. 1.3;

c) impozit la titeiul din productia internă;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;

f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări;

h) contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăti imobiliare situate în România sau titluri de participare detinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

f) impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;

g) redevente miniere si petroliere;

h) facilitătile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare. 1.3. Alte termene:

a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligatiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin;

b) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligatii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societătilor închise, si din transferul părtilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale;

c) până la termenul prevăzut la art. 20652 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situatiile prevăzute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), (8) si (9) din aceeasi lege.

2. Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

3. Modul de depunere

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistentă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distantă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare

în rubrica “Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2011).

2. Sectiunea A “Date de identificare a plătitorului”

În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, există obligatia înregistrării fiscale se completează codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii, conform legii.


În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, nu există obligatia înregistrării fiscale se completează codul de identificare fiscală al persoanei desemnate, care îndeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.

În situatia în care declaratia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se înscrie “împuternicit”.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsută se înscrie prefixul RO.

În rubrica “Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele plătitorului de impozit, taxe si contributii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de impozite, taxe si contributii.

3. Sectiunea B “Date privind creanta fiscală”

Pentru fiecare impozit, taxă si contributie prevăzute în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, pentru care există obligatii declarative în perioada de raportare, se completează în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistentă, corespunzător tipului de impozit, taxă sau contributie, înscriindu-se sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.

În situatia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse în vectorul fiscal atasat contribuabilului, la rubrica “Suma datorată/de plată” se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit, taxă sau contributie din sectiunea B, respectiv tabelul de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul, taxa sau contributia pentru care există obligatie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligatiei respective.

Corectarea obligatiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.

Coloana “Denumire creantă fiscală” - se înscrie denumirea obligatiei de plată, conform Nomenclatorului obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, datorată în perioada de raportare.

3.1. Tabelul de la pct. I “Impozite si taxe care se plătesc în contul unic” se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile 1-18, 20-24, 28 si 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

Rândul 1 “Suma datorată” - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

Rândul 3 “Suma de recuperat” se completează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică, prevăzute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru asociatii persoane juridice străine si persoane fizice.

Rândul “Total obligatii de plată” - se înscrie suma reprezentând obligatii de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteste în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 “Suma de plată”, pentru fiecare impozit/taxă declarat/declarată în perioada de raportare.

3.1.1. (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5, 7-18, 20-24 si 28 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

Rândul 1 “Suma datorată” - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

(2) Pentru plătile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la pozitia 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, formularul se completează trimestrial, după cum urmează:

Rândul 1 “Suma datorată” - se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fată de luna decembrie a anului anterior), calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, nou- Înfiintati sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistrează/au înregistrat pierdere fiscală, efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

Pentru efectuarea plătilor anticipate în anul 2011, contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 au datorat impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 au datorat impozit pe profit efectuează trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din suma rezultată prin adunarea impozitului datorat în cele două perioade, actualizată cu indicele de inflatie;

b) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 au datorat impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 au înregistrat pierdere fiscală efectuează trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflatie.

Rândul 2 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

(3) La pozitia 15 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se înscrie numai suma reprezentând impozitul pe câstigul din transferul valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si din transferul părtilor sociale.

(4) în cazul în care autoritătile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au optat pentru achizitionarea de produse ori de servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligatia prevăzută la pozitia 24 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

- în situatia în care valoarea achizitiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligatia declarării celor prevăzute la pozitia 24 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”;


- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în luna de raportare, la pozitia 24 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” se declară diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pozitia 24 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” nu se declară în luna de raportare, iar diferenta de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligatiei de plată.

3.1.2. (1) Pentru obligatiile prevăzute la pozitiile 2-4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, formularul se completează astfel:

Rândul 1 “Suma datorată” - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferentă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare, în situatia în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

În situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 2 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

(2) Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:

- organizatiile nonprofit;

- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură.

(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul al lll-lea al aceluiasi an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeasi lege.

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exercitiului financiar anterior nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul al IV-lea, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din aceeasi lege.

(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice străine din proprietăti imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română:

a) în situatia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligatia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligatii;

b) în situatia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligatia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, revine plătitorului de venit.

(5) Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fără personalitate juridică:

a) în cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declară la pozitia 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin;

b) în cazul asociatilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice străine se declară la pozitia 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru asociatii persoane juridice străine si persoane fizice, rândul 3 “Suma de recuperat” se completează, dacă este cazul, după cum urmează:

Rândul 3 “Suma de recuperat” - se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

3.1.3. Contribuabilii care beneficiază de facilităti fiscale, în conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

Sumele se înscriu la rândul 1 “Suma datorată” din formular, fără completarea rândului 2 “Suma de plată”.

3.1.4. (1) Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor prevăzut la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

Rândul 1 “Suma datorată” - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 2 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

(2) Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia declarării impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăsit limita prevăzută de lege, potrivit instructiunilor prevăzute la pct. 3.1.2.

În această situatie, la rândul 1 “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarat în cursul anului.

Indiferent de perioada în care se face depăsirea limitelor prevăzute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si (11), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

3.2. Tabelul de la pct. II “Impozite, taxe si alte obligatii care nu se plătesc în contul unic” se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile 19, 25-27 si 30-60 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

Rândul “Total obligatii de plată” - se înscrie suma reprezentând totalul obligatiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligatii care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 “Suma de plată”.

3.2.1. Obligatiile prevăzute la pozitiile 30-54 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

Rândul 1 “Suma datorată” se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaratia vamală.

Rândul 2 “Suma deductibilă” se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:

a) contributiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătătii, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1;

b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigări si băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 3 “Suma de plată” - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.

Rândul 4 “Suma de restituit” - se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.

3.2.2. Obligatia prevăzută la pozitia 55 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia recalculării taxei anuale de autorizare, în functie de încasările efective, după cum urmează:

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la pozitia 55 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se completează de către operatorii economici în situatia în care în cursul anului de autorizare încasările efective depăsesc încasările estimate prin documentatia prezentată la data autorizării, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 1 “Suma datorată” se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în functie de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 2 “Suma datorată anterior” se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.

Rândul 3 “Suma de plată” - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.

3.2.3. Obligatiile prevăzute la pozitiile 19, 25-27 si 56-60 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se declară după cum urmează:

Rândul 1 “Suma datorată” - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Rândul 3 “Suma de plată” - se înscrie suma de la rândul 1.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la pozitia 19 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, se stabileste de notarii publici, în conformitate cu dispozitiile art. 771 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 101/2008)

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor de plată la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumire creantă fiscală

Temei legal

0

1

2

1

Plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

2

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 1

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

3

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

4

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1

art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

5

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

6

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 1121 sj 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

7

Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică

art. 52, 93 si 112™ din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

8

Impozit la titeiul din productia internă

art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

9

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

10

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

11

Impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

12

Impozit pe veniturile obtinute din vânzarea bunurilor în regim de consignatie si din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

13

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

14

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

15

Impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 alin. (3) lit. (b) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

16

Impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

17

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

18

Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

19

Impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

20

Impozitul pe veniturile din activităti agricole

art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

21

Impozit pe veniturile din alte surse

art. 78, 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

22

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane juridice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

24

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare

25

Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

26

Redevente miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

27

Redevente petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare

28

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare

29

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

0

1

2

30

Accize pentru bere

art. 20610 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

31

Accize pentru vinuri linistite

art. 20611 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

32

Accize pentru vinuri spumoase

art. 20611 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

33

Accize pentru băuturi fermentate linistite, altele decât bere si vinuri

art. 20612 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

34

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere si vinuri

art. 20612 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

35

Accize pentru produse intermediare

art. 20613 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

36

Accize pentru alcool etilic

art. 20614 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

37

Accize pentru tigarete

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

38

Accize pentru tigări si tigări de foi

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

39

Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în tigarete

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

40

Accize pentru alte tutunuri de fumat

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

41

Accize pentru benzină cu plumb

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

42

Accize pentru benzină fără plumb si bioetanol

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

43

Accize pentru motorină si biodiesel

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

44

Accize pentru păcură

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

45

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

art. 20616 si 206^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

46

Accize pentru gaz natural

art. 20616 si 206^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

47

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

art. 20616 si 206^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

48

Accize pentru cărbune si cocs

art. 20616 si 206^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

49

Accize pentru energie electrică

art. 20619 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

50

Accize pentru cafea verde

art. 207 si 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

51

Accize pentru cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

art. 207 si 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

52

Accize pentru cafea solubilă

art. 207 si 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

53

Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing initiate înainte de 1 ianuarie 2007

art. 2211 si 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

54

Accize pentru alte produse accizabile (energetice)

art. 20616 si 206^2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

55

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări

art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare

56

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate din activităti publicitare la produsele din tutun si băuturi alcoolice

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI “Finantarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

57

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din productia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006

58

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achizitii intra comunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006

59

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din productia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006

60

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achizitii intra comunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006


ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea elaborării si publicării standardului profesional “Controlul calitătii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”

În temeiul:

- art. 20 lit. c) si d), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, pct. 18 lit. k) si pct. 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995, republicat,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă elaborarea si publicarea până la data de 30 septembrie 2011 a standardului profesional “Controlul calitătii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”.

Art. 2. - La data publicării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 09/144/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitătilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 13 februarie 2009.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2011.

Nr. 11/214.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în titlul anexei nr. 2, în loc de: “Cerere*) de desemnare ca furnizor” se va citi: “Cerere*) de desemnare ca furnizor de serviciu universal”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.