MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 03/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43/2010.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizor implicit] si a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie încheiat între [producător de energie electrică] si [operator de distributie]

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2011

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

332/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme

 

333/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

334/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu

 

335/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice - PERGAM drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

 

336/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR - ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu

 

337/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.PF.A.R.- A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu

 

338/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

 

339/2010. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizor implicit] si a Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie încheiat între [producător de energie electrică] si [operator de distributie]

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), f) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrică,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizor implicit], prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie, încheiat între [producător de energie electrică] si [operator de distributie], prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Producătorii de energie electrică, furnizorii impliciti si operatorii de distributie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2007 pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizorul consumatorilor captivi], precum si pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie, încheiat între [producător de energie] si [operator de distributie], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2007.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 43.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizor implicit]

Nr. ... din data......................

 

Părtile contractante

Între ........................................................................., producător de energie electrică, cu sediul în .........................................., adresa ...................................., judetul ............................., cod postal .................., telefon ...................., telex ............................, fax .................................., cod fiscal .................................., înscris în registrul comertului la nr. .............................., cont de virament nr. ................., deschis la .................................., titular al Licentei ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ..........................,

având calitatea de vânzător, pe de o parte,

si

..........................................................................., furnizor care furnizează energie electrică unor consumatori la tarife reglementate, cu sediul în ........................................................., adresa ............................................... Judetul .................................., cod postal .................., telefon ...................., telex ....................., fax ........................, cod fiscal  .........................., înmatriculat în registrul comertului la nr. ..................................., cont de virament nr. ................., deschis la ......................, titular al Licentei ANRE

nr. .........................., reprezentat legal prin .................................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.


Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 1.

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea de către vânzător si cumpărarea de către cumpărător, în vederea furnizării în regim reglementat către consumatorii săi alimentati la tarife reglementate, a cantitătilor de energie electrică orare, prevăzute în anexa nr. 2, la pretul de contract prevăzut în anexa nr. 3. Cantitătile de energie electrică si pretul sunt stabilite în conformitate cu reglementările emise de către ANRE.

(2) Prin prezentul contract se asigură distinct si veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciilor conexe (transport - componenta de introducere în retea, decontare, după caz), determinate conform reglementărilor specifice emise de către ANRE.

(3) Veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciului de transport, asigurate prin prezentul contract, reprezintă cota-parte din obligatiile de plată ale vânzătorului către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. pentru serviciul de transport, corespunzătoare cantitătilor de energie electrică tranzactionate prin prezentul contract.

Art. 3. - (1) Cantitătile de energie electrică contractate si pretul de contract vor fi revizuite conform Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare, sau conform ordinelor/deciziilor de stabilire a tarifelor reglementate de vânzare a energiei electrice, emise de ANRE, atunci când sunt îndeplinite prevederile art. 19. Cantitătile de energie electrică si pretul din contract revizuite vor face obiectul unor acte aditionale ia prezentul contract.

(2) Cantitătile de energie electrică din contract se pot modifica conform prevederilor procedurii de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, în vigoare.

(3) Persoana/Persoanele de contact, calea de comunicare stabilite conform prevederilor procedurii de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, precum si modalitatea de convenire a noilor valori sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Conditiile de desfăsurare a vânzării/cumpărării

Art. 4. - (1) Cumpărătorul achizitionează de la vânzător, la pretul de contract, pe fiecare interval orar, cantitatea de energie electrică specificată în tabelele 2.1-2.12 din anexa nr. 2.

(2) Părtile pot conveni de comun acord asupra modificării cantitătilor de energie electrică contractate în limita a ±2,5% din cantitătile de energie electrică contractate lunar, conform prevederilor din tabelul 2.0 din anexa nr. 2, parcurgând etapele prevăzute în Procedura de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, cu specificatiile din anexa nr. 4. Limitarea nu include cazul modificării cantitătilor de energie electrică contractate în situatia migrării consumatorilor eligibili.

Art. 5. - Vânzătorul poate să îsi îndeplinească obligatia de a vinde energia contractată prin:

a) producerea de către oricare dintre unitătile de productie operate de acesta;

b) cumpărarea de energie conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, în vigoare la data încheierii prezentului contract, si ale Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligatiile vânzătorului de a vinde la pretul de contract cantitătile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează vânzătorul de obligatia de a respecta strict dispozitiile operatorului de transport si de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 7. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligatiile cumpărătorului de a cumpăra la pretul de contract cantitătile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează cumpărătorul de obligatia de a respecta strict dispozitiile operatorului de transport si de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 8. - Cantitatea de energie electrică tranzactionată de părti conform prezentului contract reprezintă schimbul bloc sau face parte din schimbul bloc notificat de fiecare dintre părti, conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 9. - (1) în vederea producerii efectelor contractului, fiecare parte se înregistrează în prealabil la operatorul pietei de echilibrare ca parte responsabilă cu echilibrarea sau transferă responsabilitatea echilibrării unei alte părti responsabile cu echilibrarea si trebuie să notifice, direct sau indirect, operatorului pietei de echilibrare schimbul bloc conform cantitătilor de energie electrică din prezentul contract.

(2) Penalizările financiare pe care o parte ar trebui să le plătească pentru dezechilibre conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a notificării fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Dacă ambele părti transmit notificări fizice incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate de ambele părti.

Facturarea si conditiile de plată

Art. 10. - Contravaloarea energiei electrice ce urmează a fi primită de către vânzător de la cumpărător, conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală se calculează cu următoarea formulă:

 

 

n

 

V =

Σ (Qh x ph)+A

[lei],

 

h = 1

 

unde:

- Qh - cantitatea de energie electrică contractată în fiecare oră h, determinată conform anexelor nr. 2 si 4, în MWh;


- ph - pretul de contract, pentru fiecare oră h, determinat conform anexei nr. 3, în lei/MWh;

- A - contravaloarea serviciilor conexe, definite conform prevederilor art. 2 alin. (2);

- n - numărul de ore dintr-o lună calendaristică.

Art. 11. - Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 zile financiare după terminarea fiecărei luni de contract, vânzătorul va emite către cumpărător o factură cu suma care trebuie plătită de cumpărător pentru respectiva lună de contract, calculată conform prevederilor art. 10 (în care pentru termenul A se consideră o valoare estimată), si care va contine si valoarea de regularizare pentru recuperarea contravalorii serviciului de transport realizat pentru luna de contract anterioară celei pentru care este emisă factura.

Art. 12. - Cumpărătorul va plăti factura în termen de 10 zile financiare de la data emiterii sale.

Art. 13. - În cazul neîndeplinirii în termen de 15 zile de la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art. 12, cumpărătorul va plăti pentru fiecare zi de întârziere o sumă egală cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, începând cu prima zi după data scadentei până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Art. 14. - În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maximum 3 zile financiare de la primirea facturii, cuprinzând obiectiile sale, si va plăti suma rămasă necontestată până la data scadentei. Contestatiile ulterioare termenului mentionat nu se vor lua în considerare. Vânzătorul se obligă să răspundă contestatiei în maximum 3 zile financiare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată o sumă calculată conform prevederilor art. 13.

Art. 15. - Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislatiei, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plătii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.

Obligatii si garantii

Art. 16. - (1) Părtile se obligă una fată de cealaltă să detină pe parcursul derulării contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelasi timp toate prevederile legale.

(2) Părtile se obligă una fată de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restrictii de confidentialitate conform prevederilor art. 23, la toate informatiile, documentatiile, datele sau cunostintele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.

(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părti din vina celeilalte părti vor fi suportate de partea vinovată.

Art. 17. - Părtile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligatie validă, legală, opozabilă în justitie în termenii prezentului contract.

Modificarea circumstantelor

Art. 18. - În sensul prezentului contract, modificare de circumstante semnifică modificarea cadrului legislativ, existenta unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, existenta unor conditii sau modificări ale statutului părtilor care împiedică îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si alte situatii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.

Art. 19. - Dacă apare o modificare de circumstante, părtile pot solicita ANRE, împreună sau separat, dar cu acordul celeilalte părti, revizuirea pretului de contract si/sau a cantitătilor de energie electrică din contract.

Durata contractului si conditii de desfăsurare a acestuia

Art. 20. - Prezentul contract este valabil până la data de [31.12.2013].

Art. 21. - La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonante, ordonante de urgentă sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea vânzătorului prin divizarea acestuia în mai multe societăti comerciale ori care transferă proprietatea unora dintre capacitătile din portofoliul de capacităti al contractului către alte societăti, preluarea drepturilor si obligatiilor din prezentul contract privind preturile si cantitătile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonante, ordonante de urgentă sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea cumpărătorului ori prin care se cedează portofoliul de clienti al cumpărătorului altor societăti, preluarea drepturilor si obligatiilor din prezentul contract privind preturile si cantitătile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Confidentialitatea

Art. 23. - (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, datelor sau cunostintelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract si să nu le dezvăluie unei terte părti, în totalitate sau partial, fără consimtământul scris al celeilalte părti contractante.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) informatiile solicitate de autoritătile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informatiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;

c) informatiile solicitate de operatorul de transport si de sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilitătii prezentului contract.

Forta majoră

Art. 24. - (1) Părtile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea partială sau totală a obligatiilor ce decurg din prezentul contract dacă aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de fortă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităti naturale, război, embargo etc), care nu au putut fi luate în considerare de părti la încheierea contractului si care sunt în mod rezonabil în afara vointei si controlului părtilor.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în termen de 3 zile de la aparitia acesteia, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie fortă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligatia părtii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părti prin faptul necomunicării.

Răspunderea contractuală

Art. 25. - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform legii.

Art. 26. - Părtile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea si/sau derularea prezentului contract care nu pot fi solutionate pe cale amiabilă să fie supuse instantelor judecătoresti competente.


Art. 27. - Niciuna dintre părti nu poate cesiona partial sau total drepturile si obligatiile decurgând din prezentul contract fără obtinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părti.

Încetarea contractului

Art. 28. - Prezentul contract încetează să îsi producă efectele în următoarele cazuri:

a) terminarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 20;

b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licentei uneia dintre părtile contractante, părtile fiind însă tinute să îsi îndeplinească obligatiile contractuale rezultate până în momentul aparitiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situatii are obligatia să notifice celeilalte părti data aparitiei situatiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îsi producă efectele, în cel mult 3 zile de la aparitia situatiei;

c) prin ordin/decizie al/a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a aplicării

cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul contract.

Alte clauze

.............................................................................................................

Dispozitii finale

Art. 29. - Prezentul contract si toate obligatiile părtilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate si sub toate aspectele legislatiei române în vigoare.

Art. 30. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonantă, ordonantă de urgentă, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părtile contractante au obligatia preluării modificării/completării într-un act aditional la contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de [...], în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Semnatari:

Reprezentantul legal al vânzătorului,

........................................................................

Reprezentantul legal al cumpărătorului,

........................................................................

 

NOTĂ:

Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform întelegerii părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru si reglementărilor specifice emise de ANRE.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

TERMINOLOGIE

 

ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Furnizor implicit

Persoană juridică, titular al unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, la tarife reglementate pe baza unui contract de furnizare

Lună contractuală

0 lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic

Parte/Părti

[producător de energie electrică] sau [furnizor implicit]/[producător de energie electrică] si [furnizor implicit]

Parte responsabilă cu echilibrarea

Titular de licentă care a fost înregistrat de operatorul de transport si de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004; o parte responsabilă cu echilibrarea îsi poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alti titulari de licentă

Producător de energie electrică

Persoană fizică sau juridică, titulară de licentă pentru producerea energiei electrice (în întelesul prezentei definitii sunt inclusi si autoproducătorii de energie electrică, producătorii independenti de energie electrică si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.); sunt exceptati producătorii de energie electrică calificati pentru productie prioritară necontrolabilă

Schimb bloc

Schimb de energie electrică între două părti responsabile cu echilibrarea

Zi financiară

Orice zi în care banca prin care operează părtile este deschisă pentru operatiuni financiare


ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

CANTITĂTI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE

 

Tabelul 2.0 - Cantităti de energie electrică contractate lunar MWh

 

Nr. crt.

Luna

Cantitatea de energie electrică

1.

Ianuarie

 

2.

Februarie

 

3.

Martie

 

4.

Aprilie

 

5.

Mai

 

6.

Iunie

 

7.

Iulie

 

8.

August

 

9.

Septembrie

 

10.

Octombrie

 

11.

Noiembrie

 

12.

Decembrie

 

 

NOTE:

1. Tabelele 2.0-2.12 se completează conform datelor transmise de ANRE si pe perioada stabilită de aceasta.

2. Tabelul 2.0 se completează la semnarea contractului sau la modificarea cantitătilor de energie electrică reglementate de către ANRE.

3. Tabelele 2.1-2.12 se convin si se completează de părti cu cel putin 5 zile înainte de începutul fiecărei luni calendaristice, pornind de la referinta orară transmisă de ANRE. În absenta întelegerii părtilor privind cantitătile orare, referinta orară transmisă de ANRE este obligatorie.

Tabelul 2.1 - Cantităti de energie electrică orare contractate în luna ianuarie MWh

 

Ora

Cantităti de energie electrică orare contractate în ianuarie

De la Până la

Zi calendaristică

0,00 1,00

 

1,00 2,00

 

2,00 3,00

 

3,00 4,00

 

4,00 5,00

 

5,00 6,00

 

6,00 7,00

 

7,00 8,00

 

8,00 9,00

 

9,00 10,00

 

10,00 11,00

 

11,00 12,00

 

12,00 13,00

 

13,00 14,00

 

14,00 15,00

 

15,00 16,00

 

16,00 17,00

 

17,00 18,00

 

18,00 19,00

 

19,00 20,00

 

20,00 21,00

 

21,00 22,00

 

22,00 23,00

 

23,00 24,00

 

 

NOTA:

Tabelele 2.2.-2.12 se întocmesc similar tabelului 2.1 pentru lunile februarie-decembrie.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

PRETURI DE CONTRACT

 

Pretul de contract pentru orele de noapte este .........................lei/MWh, reprezentând pretul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia presedintelui ANRE nr. .............................

Pretul de contract pentru orele de zi este ...................... lei/MWh, reprezentând pretul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia presedintelui ANRE nr. ..........................

Orele de noapte sunt................., aprobate prin Ordinul/Decizia presedintelui ANREnr. ..............................

Orele de zi sunt..............., aprobate prin Ordinul/Decizia presedintelui ANRE nr. ..............................

Pretul de contract se aplică pentru fiecare tranzactie orară din contract.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

PREVEDERI SPECIFICE

privind procedura de derulare a contractului

 

Persoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului...........................

Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului......................

Căile de comunicare convenite...................................................................

Repere de timp privind transmiterea datelor specifice între părti, precum si între părti si autoritătile desemnate prin lege sau reglementări să le primească, specificatii privind procedura de modificare a cantitătilor de energie electrică orare, cu respectarea conditiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din contract.

 

 

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU

de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie, încheiat între [producător de energie electrică] si [operator de distributie]

Nr. ... din data ...

 

Părtile contractante

Între ................................................................, producător de energie electrică, cu sediul în .............................................., adresa ................................................ Judetul ............................., cod postal ................... telefon ...................., telex ....................., fax ......................................, cod fiscal .................................., înscris în registrul comertului la nr. .............................., cont de virament nr. ..............................., deschis la ....................., titular al Licentei ANRE nr. ...................................., reprezentat legal prin .................................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,

si

..........................................................................., operator de distributie, cu sediul în ..........................................................., adresa  .............................................. Judetul .................................., cod postal .................., telefon ...................., telex ....................., fax ........................, cod fiscal.........................., înmatriculat în registrul comertului la nr. ..................................., cont de virament nr. ................., deschis la ......................, titular al Licentei ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin .................................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 1.

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea de către vânzător si cumpărarea de către cumpărător, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic din reteaua de distributie aflată în exploatarea sa, a cantitătilor de energie electrică orare, prevăzute în anexa nr. 2, la pretul de contract prevăzut în anexa nr. 3. Cantitătile de energie electrică si pretul sunt stabilite în conformitate cu reglementările emise de către ANRE.

(2) Prin prezentul contract se asigură distinct si veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciilor conexe (transport - componenta de introducere în retea, decontare, după caz), determinate conform reglementărilor specifice emise de către ANRE.

(3) Veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciului de transport, asigurate prin prezentul contract, reprezintă cota-parte din obligatiile de plată ale vânzătorului către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. pentru serviciul de transport, corespunzătoare cantitătilor de energie electrică tranzactionate prin prezentul contract.

Art. 3. - (1) Cantitătile de energie electrică contractate si pretul de contract vor fi revizuite conform reglementărilor specifice emise de ANRE, atunci când sunt îndeplinite prevederile art. 19. Cantitătile de energie electrică si pretul din contract revizuite vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.

(2) Cantitătile de energie electrică din contract se pot modifica conform prevederilor procedurii de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, în vigoare.

(3) Persoana de contact, calea de comunicare stabilite conform prevederilor procedurii de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, precum si modalitatea de convenire a noilor valori sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Conditiile de desfăsurare a vânzării/cumpărării

Art. 4. - (1) Cumpărătorul achizitionează de la vânzător, la pretul de contract, pe fiecare interval orar, cantitatea de energie electrică specificată în tabelele 2.1-2.12 din anexa nr. 2.

(2) Părtile pot conveni asupra modificării cantitătilor de energie electrică contractante în limita a +5% din cantitătile de energie electrică contractate lunar conform prevederilor din tabelul 2.0 din anexa nr. 2, parcurgând etapele prevăzute în procedura de modificare a cantitătilor din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi, cu specificatiile din anexa nr. 4.

Art. 5. - Vânzătorul poate să îsi îndeplinească obligatia de a vinde energia contractată prin:

a) producerea de către oricare dintre unitătile de productie operate de acesta;

b) cumpărarea de energie conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 6. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligatiile vânzătorului de a vinde la pretul de

contract cantitătile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează vânzătorul de obligatia de a respecta strict dispozitiile operatorului de transport si de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 .

Art. 7. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligatiile cumpărătorului de a cumpăra la pretul de contract cantitătile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează cumpărătorul de obligatia de a respecta strict dispozitiile operatorului de transport si de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 8. - Cantitatea de energie electrică tranzactionată de părti conform prezentului contract reprezintă schimbul bloc sau face parte din schimbul bloc notificat de fiecare dintre părti, conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 9. - (1) în vederea producerii efectelor contractului, fiecare parte se înregistrează în prealabil la operatorul pietei de echilibrare ca parte responsabilă cu echilibrarea sau transferă responsabilitatea echilibrării unei alte părti responsabile cu echilibrarea si trebuie să notifice, direct sau indirect, operatorului pietei de echilibrare schimbul bloc conform cantitătilor de energie electrică din prezentul contract.

(2) Penalizările financiare pe care o parte ar trebui să le plătească pentru dezechilibre conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a notificării fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Dacă ambele părti transmit notificări fizice incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate de ambele părti.

Facturarea si conditiile de plată

Art. 10. - Contravaloarea energiei electrice ce urmează a fi primită de către vânzător de la cumpărător, conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:

 

 

n

 

V =

Σ (Qh x ph)+A

[lei],

 

h = 1

 

unde:

- Qh - cantitatea de energie electrică contractată în fiecare oră h, determinată conform anexelor nr. 2 si 4, în MWh;

- ph - pretul de contract, pentru fiecare oră h, determinat conform anexei nr. 3, în lei/MWh;

- A - contravaloarea serviciilor conexe, definite conform prevederilor art. 2 alin. (2);

- n - numărul de ore dintr-o lună calendaristică.

Art. 11. - Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 zile financiare după terminarea fiecărei luni de contract, vânzătorul va emite către cumpărător o factură cu suma care


trebuie plătită de cumpărător pentru respectiva lună de contract, calculată conform prevederilor art. 10 (în care pentru termenul A se consideră o valoare estimată), si care va contine si valoarea de regularizare pentru recuperarea contravalorii serviciului de transport realizat pentru luna de contract anterioară celei pentru care este emisă factura.

Art. 12. - Cumpărătorul va plăti factura în termen de 10 zile financiare de la data emiterii sale.

Art. 13. - În cazul neîndeplinirii în termen de 15 zile de la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art. 12, cumpărătorul va plăti pentru fiecare zi de întârziere o sumă egală cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, începând cu prima zi după data scadentei până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Art. 14. - În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maximum 3 zile financiare de la primirea facturii, cuprinzând obiectiile sale, si va plăti suma rămasă necontestată până la data scadentei. Vânzătorul se obligă să răspundă contestatiei în maximum 3 zile financiare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată o sumă calculată conform prevederilor art. 13.

Art. 15. - Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislatiei, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plătii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.

Obligatii si garantii

Art. 16. - (1) Părtile se obligă una fată de cealaltă să detină pe parcursul derulării contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelasi timp toate prevederile legale.

(2) Părtile se obligă una fată de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restrictii de confidentialitate conform prevederilor art. 23, la toate informatiile, documentatiile, datele sau cunostintele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.

(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părti din vina celeilalte părti vor fi suportate de partea vinovată.

Art. 17. - Părtile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligatie validă, legală, opozabilă în justitie în termenii prezentului contract.

Modificarea circumstantelor

Art. 18. - În sensul prezentului contract, modificare de circumstante semnifică modificarea cadrului legislativ, existenta unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, existenta unor conditii sau modificări ale statutului părtilor care împiedică îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si alte situatii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.

Art. 19. - Dacă apare o modificare de circumstante, părtile pot solicita ANRE, împreună sau separat, revizuirea pretului de contract si/sau a cantitătilor de energie electrică din contract.

Durata contractului si conditii de desfăsurare a acestuia

Art. 20. - Prezentul contract este valabil până la data de [31.12.2013].

Art. 21. - La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonante, ordonante de urgentă sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea vânzătorului prin divizarea acestuia în mai multe societăti comerciale ori care transferă proprietatea unora dintre capacitătile din portofoliul de capacităti al contractului către alte societăti, preluarea drepturilor si obligatiilor din prezentul contract privind preturile si cantitătile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonante, ordonante de urgentă sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea cumpărătorului prin divizarea acestuia în mai multe societăti comerciale, preluarea drepturilor si obligatiilor din prezentul contract privind preturile si cantitătile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Confidentialitatea

Art. 23. - (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, datelor sau cunostintelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract si să nu le dezvăluie unei terte părti, în totalitate sau partial, fără consimtământul scris al celeilalte părti contractante.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) informatiile solicitate de autoritătile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informatiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;

c) informatiile solicitate de operatorul de transport si de sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilitătii prezentului contract.

Forta majoră

Art. 24. - (1) Părtile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea partială sau totală a obligatiilor ce decurg din prezentul contract dacă aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de fortă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităti naturale, război, embargo etc), care nu au putut fi luate în considerare de părti la încheierea contractului si care sunt în mod rezonabil în afara vointei si controlului părtilor.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în termen de 3 zile de la aparitia acesteia, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie fortă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligatia părtii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părti prin faptul necomunicării.

Răspunderea contractuală

Art. 25. - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform legii. În cazul neîndeplinirii obligatiilor sale, partea care se află în culpă datorează atât despăgubirile rezultate din neîndeplinirea obligatiilor sale contractuale, cât si daune-interese/penalităti calculate în conformitate cu dispozitiile art. 13, de la data neexecutării până la data prestării efective a obligatiilor contractuale.

Art. 26. - Părtile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea si/sau derularea prezentului contract care nu pot fi solutionate pe cale amiabilă să fie supuse instantelor judecătoresti competente.

Art. 27. - Niciuna dintre părti nu poate cesiona partial sau total drepturile si obligatiile decurgând din prezentul contract fără obtinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părti.

Încetarea contractului

Art. 28. - Prezentul contract încetează să îsi producă efectele în următoarele cazuri:

a) terminarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 20;


b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licentei uneia dintre părtile contractante, părtile fiind însă tinute să îsi îndeplinească obligatiile contractuale rezultate până în momentul aparitiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situatii are obligatia să notifice celeilalte părti data aparitiei situatiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îsi producă efectele, în cel mult 3 zile de la aparitia situatiei;

c) prin ordin/decizie al/a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul contract.

Alte clauze

Dispozitii finale

Art. 29. - Acest contract si toate obligatiile părtilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate si sub toate aspectele legislatiei române în vigoare.

Art. 30. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonantă, ordonantă de urgentă, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părtile contractante au obligatia preluării modificării/completării într-un act aditional la contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de [...], în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Semnatari:

Reprezentantul legal al vânzătorului,

........................................................................

Reprezentantul legal al cumpărătorului,

........................................................................

 

NOTA:

Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform întelegerii părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru si reglementărilor specifice emise de ANRE.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

TERMINOLOGIE

 

ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Lună contractuală

0 lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic

Parte/Părti

[producător de energie electrică] sau [operator de distributie]/[producător de energie electrică] si [operator de distributie]

Parte responsabilă cu echilibrarea

Titular de licentă care a fost înregistrat de operatorul de transport si de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004; o parte responsabilă cu echilibrarea îsi poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alti titulari de licentă

Producător de energie electrică

Persoană fizică sau juridică, titulară de licentă pentru producerea energiei electrice, nominalizată de ANRE prin reglementări specifice

Schimb bloc

Schimb de energie electrică între două părti responsabile cu echilibrarea

Zi financiară

Orice zi în care banca prin care operează părtile este deschisă pentru operatiuni financiare

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

CANTITĂTI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE

 

Tabelul 2.0 - Cantităti de energie electrică contractate lunar MWh

 

Nr. crt.

Luna

Cantitatea de energie electrică

1.

Ianuarie

 

2.

Februarie

 

3.

Martie

 

4.

Aprilie

 

5.

Mai

 

6.

Iunie

 

7.

Iulie

 

8.

August

 

9.

Septembrie

 

10.

Octombrie

 

11.

Noiembrie

 

12.

Decembrie

 

 

NOTE:

1. Tabelele 2.0-2.12 se completează conform datelor transmise de ANRE si pe perioada stabilită de aceasta.

2. Tabelul 2.0 se completează la semnarea contractului sau la modificarea cantitătilor de energie electrică reglementate de către ANRE.

3. Tabelele 2.1-2.12 se convin si se completează de părti cu cel putin 5 zile înainte de începutul fiecărei luni calendaristice, pornind de la referinta orară transmisă de ANRE. În absenta întelegerii părtilor privind cantitătile orare, referinta orară transmisă de ANRE este obligatorie.

4. Tabele 2.2-2.12 se întocmesc similar tabelului 2.1 pentru lunile februarie-decembrie.

 

Tabelul 2.1 - Cantităti de energie electrică orare contractate în luna ianuarie MWh

 

Ora

Cantităti de energie electrică orare contractate în ianuarie

De la Până la

Zi calendaristică

0,00 1,00

 

1,00 2,00

 

2,00 3,00

 

3,00 4,00

 

4,00 5,00

 

5,00 6,00

 

6,00 7,00

 

7,00 8,00

 

8,00 9,00

 

9,00 10,00

 

10,00 11,00

 

11,00 12,00

 

12,00 13,00

 

13,00 14,00

 

14,00 15,00

 

15,00 16,00

 

16,00 17,00

 

17,00 18,00

 

18,00 19,00

 

19,00 20,00

 

20,00 21,00

 

21,00 22,00

 

22,00 23,00

 

23,00 24,00

 


ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

PRETURI DE CONTRACT

 

Pretul de contract pentru orele de noapte este .................. lei/MWh, reprezentând pretul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia presedintelui ANRE nr. ....................

Pretul de contract pentru orele de zi este ....................... lei/MWh, reprezentând pretul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia presedintelui ANRE nr. ........................

Orele de noapte sunt.................., aprobate prin Ordinul/Decizia presedintelui ANREnr. .........................

Orele de zi sunt.................., aprobate prin Ordinul/Decizia presedintelui ANREnr. .............................

Pretul de contract se aplică pentru fiecare tranzactie orară din contract.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

PREVEDERI SPECIFICE

privind procedura de derulare a contractului

 

Persoana de contact din partea vânzătorului:..............................................

Persoana de contact din partea cumpărătorului:.........................................

Căile de comunicare convenite:...................................................................

Repere de timp privind transmiterea datelor specifice între părti, precum si între părti si autoritătile desemnate prin lege sau reglementări să le primească, specificatii privind procedura de modificare a cantitătilor de energie electrică orare, cu respectarea conditiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din contract.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna ianuarie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 332.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 333.


 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă DACIN SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 334.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice - PERGAM drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice - PERGAM, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. 1, et. 6, ap. 17, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 335.


 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 336.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.F*.F.A.R.- A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.PFA.R.- A.R.G.O.A.), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea B, et. 3, camera 44, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 337.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,


tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 338.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu

 

Având în vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

tinând cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 339.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.