MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 14/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

273/2010. - Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010

 

Acord de securitate între România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

1.256/2010. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010

 

1. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

1. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.106/2010. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

15/2010. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

25/2010. - Hotărâre privind completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 273.

 

ACORD DE SECURITATE

între România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

România si Regatul Spaniei, denumite în continuare părti, în scopul protectiei informatiilor clasificate schimbate între ele, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

1. Prezentul acord de securitate (denumit în continuare Acord) va sta la baza tuturor activitătilor ce presupun, în conformitate cu legislatia natională, schimbul de informatii clasificate între părti referitor la:

a) cooperarea între părti în domeniul apărării nationale, precum si în orice alte aspecte referitoare la securitatea natională;

b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat ori alte entităti publice sau private ale părtilor în domeniul apărării nationale, precum si în orice alte aspecte privind securitatea natională;

c) vânzarea de echipamente, produse si know-how.

2. Prezentul acord nu va afecta obligatiile celor două părti ce derivă din alte acorduri internationale si nu va fi folosit împotriva intereselor, securitătii si integritătii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

1. informatie clasificată înseamnă orice informatie, document sau material, indiferent de forma sa fizică, căreia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate, în conformitate cu legislatia natională, si care va fi protejată corespunzător;

2. document clasificat înseamnă orice tip de înregistrare ce contine informatii clasificate, indiferent de formă sau caracteristica fizică, incluzând, dar fără a se limita la materiale scrise ori tipărite, cartele si benzi de procesare a datelor, hărti, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schite, note si documente de lucru, copii la indigo si riboane de printare sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice sau electronice, optice ori video sub orice formă, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare si detasabile;

3. material clasificat înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă etc, produs mecanic sau manual, fabricat ori aflat în curs de fabricatie, căruia i s-a atribuit o clasificare de securitate;

4. clasificare de securitate înseamnă atribuirea unei clasificări nationale în conformitate cu legislatiile părtilor;

5. contract clasificat înseamnă un acord între 2 sau mai multi contractori, prin care se stabilesc si se definesc drepturile si obligatiile între părti si care contine sau implică informatii clasificate;

6. contractor sau subcontractor înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

7. incident de securitate înseamnă o actiune sau omisiune contrară legislatiei nationale, care are ca rezultat compromiterea efectivă ori o posibilă compromitere a informatiilor clasificate;

8. compromiterea informatiilor clasificate înseamnă o situatie în care, datorită unui incident de securitate sau unei activităti ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt), informatiile clasificate si-au pierdut confidentialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori serviciile sau resursele conexe si-au pierdut integritatea ori disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea partială ori totală, modificarea si distrugerea neautorizate sau repudierea serviciului;

9. anexa de securitate înseamnă un document emis de către autoritatea îndreptătită, ca parte a oricărui contract sau subcontract clasificat, prin care se identifică cerintele de securitate ori acele elemente ale contractului ce necesită protectie;

10. ghidul clasificărilor de securitate înseamnă evidenta informatiilor, materialelor si activitătilor clasificate aferente unui contract clasificat si nivelurile de clasificare ale acestora, inclus în anexa de securitate;

11. certificarea de securitate a personalului înseamnă decizia autoritătii nationale de securitate/autoritătii desemnate de securitate prin care se atestă faptul că o persoană poate avea acces la informatii clasificate, conform legislatiei nationale respective;

12. certificarea/autorizarea de securitate industrială înseamnă decizia autoritătii nationale de securitate/autoritătii desemnate de securitate prin care se confirmă faptul că, din punctul de vedere al securitătii, un obiectiv are capacitatea fizică si organizatorică de a utiliza si depozita informatii clasificate, în conformitate cu legislatia natională;

13. necesitatea de a cunoaste înseamnă principiul conform căruia accesul la informatii clasificate se acordă, în mod individual, numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informatii sau să aibă acces la acestea;

14. autoritatea natională de securitate înseamnă institutia autorizată la nivel national care, în conformitate cu legislatiile părtilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protectie a informatiilor clasificate. Aceste autorităti sunt mentionate la art. 7;

15. autoritate desemnată de securitate înseamnă autoritatea natională cu competente specifice în domeniul protectiei informatiilor clasificate, care răspunde de implementarea cerintelor de securitate cuprinse în prezentul acord;

16. tert înseamnă orice persoană, institutie, organizatie natională sau internatională, entitate publică ori privată care nu este parte la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

Protectia informatiilor clasificate

 

1. În conformitate cu legislatiile lor nationale, părtile vor lua măsurile corespunzătoare pentru protectia informatiilor clasificate transmise, primite, produse ori elaborate, ca rezultat al oricărui acord sau relatie între ele. Părtile vor asigura tuturor informatiilor clasificate schimbate sau primite acelasi nivel de protectie, conform echivalentei clasificării de securitate de la art. 4.

2. Partea primitoare nu va utiliza o clasificare de securitate inferioară pentru informatiile clasificate primite si nici nu va declasifica aceste informatii, fără acordul prealabil scris al autoritătii nationale de securitate a părtii emitente. Autoritatea natională de securitate a părtii emitente va informa autoritatea natională de securitate a părtii primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informatiilor schimbate între părti.

3. Multiplicarea sau traducerea, prin orice mijloace, a documentelor clasificate primite se va realiza cu acordul scris al emitentului. Toate reproducerile documentelor clasificate vor fi marcate cu aceeasi clasificare de securitate ca si exemplarul original si vor fi protejate în acelasi mod ca si informatiile originale. Numărul exemplarelor se va limita la numărul necesar scopurilor oficiale.

4. Documentele si materialele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la cererea părtii emitente, în conformitate cu legislatiile părtilor, astfel încât reconstructia partială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Dacă partea emitentă nu este de acord cu distrugerea, documentele sau materialele clasificate îi vor fi returnate.

5. Partea primitoare va informa partea emitentă cu privire la distrugerea informatiilor clasificate. Documentele sau materialele STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/SECRETO/TOP SECRET nu vor fi distruse, acestea fiind returnate părtii emitente.

6. Accesul în perimetrele si obiectivele unde se desfăsoară activităti ce implică informatii clasificate sau unde sunt depozitate informatii clasificate va fi permis numai persoanelor care au o certificare de securitate a personalului corespunzătoare clasificării de securitate a informatiilor si cu respectarea principiului necesitătii de a cunoaste.

7. Accesul la informatiile clasificate este permis, cu respectarea principiului necesitătii de a cunoaste, numai acelor persoane care au o certificare de securitate a personalului valabilă pentru clasificarea de securitate a informatiilor pentru care se solicită accesul.

8. Niciuna dintre părti nu va transmite unui tert informatiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al autoritătii nationale de securitate a părtii care transmite informatiile.

Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părti în scopul obtinerii informatiilor clasificate pe care cealaltă parte Ie-a primit de la un tert.

9. Fiecare parte va urmări respectarea legislatiei nationale în cadrul persoanelor juridice de drept public si/sau privat care detin, elaborează, produc si/sau utilizează informatii clasificate ale celeilalte părti.

10. Înainte ca reprezentantul unei părti să furnizeze informatii clasificate reprezentantului celeilalte părti, partea primitoare va informa partea emitentă de faptul că reprezentantul său are certificare de securitate a personalului corespunzătoare celei mai înalte clasificări de securitate a informatiilor la care urmează să aibă acces, cât si de faptul că informatiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

Clasificările de securitate

 

1. Clasificările de securitate aplicabile informatiilor schimbate în baza prezentului acord vor fi:

a) pentru România: SECRET DE SERVICIU, SECRET, STRICT SECRET si STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ;

b) pentru Regatul Spaniei: DIFUSION LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADO si SECRETO.

2. Părtile au stabilit următoarele echivalente ale clasificărilor de securitate nationale:

 

România

Regatul Spaniei

Echivalent în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

SECRETO

TOP SECRET

STRICT SECRET

RESERVADO

SECRET

SECRET

CONFIDENCIAL

CONFIDENTIAL

SECRET DE SERVICIU

DIFUSION LIMITADA

RESTRICTED

 

ARTICOLUL 5

Certificarea de securitate a personalului

 

1. Fiecare parte va garanta faptul că toate persoanele care, prin natura serviciului sau a functiei, necesită acces la informatii clasificate au o certificare de securitate a personalului corespunzătoare clasificării de securitate stabilite de autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate, în conformitate cu legislatia natională respectivă.

2. La cerere, autoritătile nationale de securitate ale părtilor îsi vor acorda asistentă reciprocă cu respectarea legislatiei nationale, în cadrul procedurilor de vetting legate de certificările de securitate a personalului si de certificările/autorizările de securitate industrială. În acest sens, se pot încheia aranjamente specifice între autoritătile nationale de securitate ale părtilor.

3. Părtile îsi vor recunoaste reciproc certificatele de securitate a personalului si certificatele/autorizatiile de securitate industrială emise conform legislatiei părtii respective.

4. Autoritătile nationale de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind capacitatea unei persoane fizice sau juridice de a avea acces ori de a gestiona informatii clasificate.

 

ARTICOLUL 6

Transmiterea informatiilor clasificate

 

1. În conformitate cu prevederile legislatiei sale nationale, partea primitoare va întreprinde toate demersurile disponibile în mod rezonabil pentru ca informatiile clasificate transmise acesteia de către partea emitentă să nu fie dezvăluite prin invocarea unei dispozitii legale sau a altei reglementări, decât cu acordul părtii emitente. Dacă există o cerere pentru declasificarea sau dezvăluirea oricăror informatii clasificate transmise în baza prezentului acord, partea primitoare va informa imediat partea emitentă, iar ambele părti se vor consulta înainte de luarea unei decizii.

2. În conformitate cu prevederile alin. 1, dacă prin acordul expres scris nu se specifică altfel, partea primitoare nu va dezvălui, nu va folosi si nici nu va permite dezvăluirea sau folosirea oricăror informatii clasificate decât în scopurile si în limitele specificate de către ori în numele părtii emitente.

3. În baza prevederilor alin. 1, partea primitoare nu va transmite ori divulga si nici nu va permite transmiterea sau divulgarea către un tert a informatiilor clasificate transmise conform prevederilor acestui acord fără acordul prealabil scris al părtii emitente.

 

ARTICOLUL 7

Autoritătile nationale de securitate

 

1. Autoritătile nationale de securitate responsabile la nivel national de implementarea si controlul măsurilor întreprinse în vederea aplicării prezentului acord sunt:

 

România

Regatul Spaniei

Guvernul României

Oficiul Registrului

National al Informatiilor Secrete de Stat

Str. Mures nr. 4,

sectorul 1,

Bucuresti

România

Secretario de Estado

Director del Centra Nacional de Inteligencia

Oficina Nacional de Seguridad

Avda Padre Huidobro s/n 28023

Madrid

Espana

 

2. În vederea mentinerii unor standarde de securitate similare, fiecare autoritate natională de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităti nationale de securitate informatii referitoare la organizarea si procedurile proprii de securitate. În acest sens, autoritătile nationale de securitate vor conveni si asupra unor vizite reciproce în ambele tări ale unor functionari autorizati.

 

ARTICOLUL 8

Vizite

 

1. Vizitele care presupun accesul la informatii clasificate efectuate de cetătenii unei părti pe teritoriul celeilalte părti vor trebui aprobate, în prealabil, în scris de autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate din tara gazdă.

2. Vizitele care presupun accesul la informatii clasificate efectuate de cetătenii unui stat tert vor fi permise numai cu acordul scris al părtii emitente.

3. Autoritatea natională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate din statul părtii care urmează să efectueze vizita va informa autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate din statul părtii gazdă asupra vizitatorilor, în conformitate cu procedurile descrise în alineatele de mai jos.

4. Părtile vor permite vizite care presupun accesul la informatii clasificate pentru vizitatorii celeilalte părti numai dacă:

a) vizitatorii au primit certificare de securitate a personalului corespunzătoare din partea autoritătii nationale de securitate/autoritătii desemnate de securitate a părtii trimitătoare; si

b) vizitatorii au fost autorizati să primească sau să aibă acces la informatii clasificate, în conformitate cu legislatia părtii din care provin.

5. Autoritatea natională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a părtii trimitătoare va informa autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate a părtii gazdă despre vizita planificată printr-o cerere de vizită, care trebuie primită cu cel putin douăzeci (20) de zile lucrătoare înainte ca vizita sau vizitele să aibă loc.

6. În situatii de urgentă, cererea de vizită poate fi transmisă cu cel putin cinci (5) zile lucrătoare înainte ca vizita să aibă loc.

7. Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele si prenumele vizitatorului, data si locul nasterii, cetătenia, numărul pasaportului sau al cărtii de identitate;

b) numele institutiei, companiei sau organizatiei pe care o reprezintă ori din care face parte;

c) denumirea si adresa institutiei, companiei sau organizatiei ce urmează a fi vizitată;

d) confirmarea certificării de securitate a personalului pentru vizitator;

e) obiectivul si scopul vizitei sau vizitelor;

f) data si durata probabilă a vizitei sau vizitelor solicitate. În cazul vizitelor repetate, se va mentiona perioada totală a acestora;

g) numele si numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul institutiei/obiectivului ce urmează a fi vizitat, contactele anterioare si orice alte informatii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor;

h) data, semnătura si stampila autoritătii nationale de securitate sau ale autoritătii desemnate de securitate corespunzătoare.

8. Valabilitatea autorizatiei de efectuare a vizitei nu va depăsi 12 luni.

9. Autoritatea natională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a părtii gazdă va comunica functionarului de securitate din institutia, obiectivul sau organizatia ce urmează a fi vizitată/vizitat datele de identitate ale persoanelor autorizate să efectueze vizita.

10. Cu aprobarea ambelor părti, în cazurile care presupun un anumit proiect sau un contract special, există posibilitatea elaborării unor liste de vizitatori periodici. Aceste liste vor fi valabile pentru o perioadă initială ce nu va depăsi douăsprezece (12) luni, cu posibilitatea extinderii acestei perioade pentru încă douăsprezece (12) luni, după obtinerea aprobării prealabile a autoritătilor nationale de securitate/autoritătilor desemnate de securitate ale părtilor. După aprobarea unei liste, detaliile privind vizita pot fi stabilite direct între reprezentantii obiectivelor sau companiilor implicate referitor la persoanele aflate pe listă.

11. Toti vizitatorii vor respecta legislatia natională privind protectia informatiilor clasificate a părtii gazdă.

12. Fiecare parte va asigura protectia datelor personale ale vizitatorilor conform legislatiei sale nationale.

13. Reprezentantii autoritătilor nationale de securitate/ autoritătilor desemnate de securitate se pot vizita reciproc pentru:


a) a analiza procedurile de protectie a informatiilor clasificate;

b) a analiza eficienta măsurilor adoptate de contractori pentru implementarea prezentului acord.

În acest caz, data vizitei va fi convenită de către părti cu o notificare prealabilă de treizeci (30) de zile.

14. Părtile se vor informa reciproc, în scris, referitor la autoritătile responsabile de procedura, controlul si supervizarea cererilor pentru vizite.

 

ARTICOLUL 9

Securitatea industrială

 

1. În cazul în care una dintre părti intentionează să încredinteze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul celeilalte părti, partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îsi va asuma responsabilitatea de a proteja informatiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislatia natională proprie.

2. Înainte de diseminarea către contractori/subcontractori sau potentiali contractori/subcontractori a oricăror informatii clasificate primite de la cealaltă parte, partea primitoare, prin intermediul autoritătii nationale de securitate/autoritătii desemnate de securitate, va trebui:

a) să acorde certificat/autorizatie de securitate industrială contractorilor/subcontractorilor sau potentialilor contractori/ subcontractori, cu conditia ca acestia să fi îndeplinit cerintele necesare eliberării certificatului;

b) să acorde certificate de securitate a personalului de nivel corespunzător întregului personal ale cărui îndatoriri necesită accesul la informatii clasificate, cu conditia ca aceste persoane să fi îndeplinit cerintele necesare eliberării certificatului.

3. Părtile se vor asigura că fiecare contract clasificat cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare ce contine:

a) un ghid al clasificărilor de securitate;

b) proceduri pentru comunicarea schimbărilor clasificărilor de securitate ale informatiilor clasificate;

c) canale de comunicare si mijloace de transmitere electromagnetică;

d) procedura de transport;

e) inspectiile oficiale;

f) autoritătile competente responsabile de coordonarea securitătii prevăzute în contractul clasificat;

g) obligatia de a informa despre orice compromitere efectivă sau posibilă a informatiilor clasificate.

4. Procedurile referitoare la activitătile industriale clasificate vor fi elaborate si convenite de către autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor.

5. Părtile vor asigura protectia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licentele - si a oricăror alte drepturi legate de informatiile clasificate schimbate între acestea, conform propriei legislatii.

6. Autoritatea natională de securitate/Autoritătile desemnate de securitate ale fiecărei părti vor informa, la cererea autoritătii nationale de securitate/autoritătilor desemnate de securitate ale celeilalte părti, despre statutul unui obiectiv/contractor, din punctul de vedere al securitătii, aflat pe teritoriul său. Autoritatea natională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a fiecărei părti va informa de asemenea despre statutul unei persoane din punctul de vedere al certificării de securitate, atunci când se solicită acest lucru. Aceste informări vor fi cunoscute sub numele de aviz de securitate industrială, respectiv aviz de securitate a personalului.

7. În cazul în care un contractor/o persoană nu posedă această certificare de securitate a personalului/certificare de securitate industrială sau nivelul certificării este inferior celui necesar, autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate va solicita celeilalte autorităti nationale de securitate/autorităti desemnate de securitate initierea procesului de certificare pentru un anumit nivel sau de certificare pentru un nivel superior, în conformitate cu legislatia natională.

Ca urmare a unor investigatii cu rezultat pozitiv, va fi eliberată o notificare privind certificarea de securitate a personalului/certificarea de securitate industrială. În cazul unui răspuns negativ va fi informată autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate.

8. În cazul în care una dintre autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate află despre orice fel de incidente privind protectia informatiilor clasificate, aceasta va informa imediat cealaltă autoritate natională de securitate/autoritate desemnată de securitate despre aceste fapte, le va analiza si va comunica rezultatele investigatiei celeilalte autorităti nationale de securitate/autorităti desemnate de securitate.

9. La solicitarea uneia dintre părti, autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate îsi vor acorda asistentă reciprocă în investigatiile incidentelor privind protectia informatiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 10

Transmiterea informatiilor clasificate

 

1. Informatiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice sau militare ori prin alte mijloace convenite de către autoritătile nationale de securitate. Autoritatea natională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate primitoare va confirma primirea informatiilor clasificate.

2. Dacă există un volum mare de informatii clasificate ce trebuie transmis, autoritătile nationale de securitate vor conveni si vor aproba reciproc mijloacele de transport, traseul si măsurile de securitate pentru fiecare caz.

3. Se pot utiliza si alte mijloace autorizate de transmitere sau de schimb de informatii clasificate, dacă au fost convenite de către autoritătile nationale de securitate.

4. Schimbul de informatii clasificate prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii se va efectua conform procedurilor de securitate stabilite prin aranjamente reciproce de către autoritătile nationale de securitate.

 

ARTICOLUL 11

Incidentele de securitate si compromiterea informatiilor clasificate

 

1. În cazul producerii unui incident de securitate care poate duce la compromiterea sau posibila compromitere a informatiilor clasificate, autoritatea natională de securitate a părtii în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea natională de securitate a celeilalte părti, va asigura investigatia de securitate adecvată a acestui caz si va lua măsurile necesare de limitare a consecintelor, în conformitate cu legislatia sa natională. La cerere, autoritătile nationale de securitate vor coopera la investigatie.

2. În cazul în care compromiterea nu are loc pe teritoriul uneia dintre părti, autoritatea natională de securitate a părtii emitente va actiona conform alin. 1.

3. După încheierea investigatiilor, autoritatea natională de securitate a părtii pe teritoriul căreia a avut loc compromiterea sau posibila compromitere a informatiilor clasificate va comunica imediat, în scris, autoritătii nationale de securitate a celeilalte părti rezultatele si concluziile investigatiei.

 

ARTICOLUL 12

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va solutiona prin consultări între autoritătile nationale de securitate ale părtilor sau, dacă nu se poate ajunge la o solutionare acceptabilă, între reprezentantii desemnati ai părtilor.


 

ARTICOLUL 13

Cheltuieli

 

Fiecare parte va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea prezentului acord în conformitate cu propria legislatie natională. În niciun caz cheltuielile suportate de o parte nu vor fi impuse celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 14

Asistenta reciprocă

 

1. Fiecare parte va acorda asistentă personalului celeilalte părti pentru implementarea si interpretarea prevederilor prezentului acord.

2. Dacă va fi cazul, autoritătile nationale de securitate ale părtilor se vor consulta reciproc asupra unor aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord si pot conveni reciproc asupra încheierii unor protocoale de securitate suplimentare, speciale, la acest acord, de la caz la caz.

 

ARTICOLUL 15

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată si este supus aprobării în conformitate cu legislatia fiecărei părti.

2. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează după primirea ultimei notificări între părti prin care se mentionează că au fost îndeplinite cerintele stabilite prin legislatia natională pentru intrarea sa în vigoare.

3. Fiecare parte are dreptul să denunte oricând prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după 6 (sase) luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea de denuntare.

4. Fără a tine cont de denuntarea prezentului acord, toate informatiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.

5. Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimtământului reciproc al părtilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 2.

6. Fiecare parte va notifica imediat celeilalte părti toate modificările intervenite în legislatia sa care ar putea afecta protectia informatiilor clasificate ia care se referă prezentul acord. În acest caz, părtile se vor consulta pentru a lua în considerare posibilele modificări ale prezentului acord. În acest timp, informatiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentelor prevederi, dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

7. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre România si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti în data de 3 martie 2004, îsi încetează valabilitatea.

Semnat la Madrid la 14 mai 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

Pentru Regatul Spaniei,

Felix Sanz Roldán,

secretar de stat,

directorul Centrului National de Informatii

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România si Regatul Spaniei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.256.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului finantelor publice, în semn de apreciere pentru contributia sa remarcabilă avută în procesul de înfiintare, consolidare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Constantin Ionel Mihail.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 13.650 din 6 ianuarie 2011;

- Adresa nr. 63/C din 6 ianuarie 2011, prin care Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti îsi exprimă acordul pentru ca domnul Mironescu Laurentiu să fie detasat pentru a exercita, cu caracter temporar, functia de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor;

- Avizul favorabil hr. 869.323 din 5 ianuarie 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) si alart. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mironescu Laurentiu se detasează de la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru a exercita, cu caracter temporar, functia de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DMSFD/2.216 din 29 decembrie 2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare;

- art. 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (15) va avea următorul cuprins: “(15) Detinătorii de autorizatie de punere pe piată si detinătorii de autorizatii de procurare/comercializare, detinere (depozitare)/manipulare, livrare, facturare, import paralel sau export care au medicamente ce figurează în Lista de medicamente (denumiri comerciale) aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, au obligatia să depună, pentru fiecare medicament (produs), sub sanctiunea scoaterii medicamentului din Lista de medicamente (denumiri comerciale) aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, declaratia pe propria răspundere, prin reprezentantul legal, că medicamentul (produsul) este pe piată, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, în format scris, însotită de copie a documentului care atestă importul produselor pe ultimele 3 luni, si în format electronic, cu mentionarea codului de identificare a medicamentului (CIM), codului unic de înregistrare (CUI) al detinătorului de autorizare de punere pe piată si al distribuitorilor autorizati, cu datele de contact ale acestora. Declaratia se va depune initial până la data de 15 octombrie 2010 si, ulterior, în primele 15 zile ale lunii ce precedă actualizarea CANAMED.”

2. La anexa nr. 3, punctul 1.1 va avea următorul cuprins:

“1.1. Producătorii/Detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor pentru medicamentele originale, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu din sublista C, au obligatia de a depune la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, până la data de 31 ianuarie 2011, documentatia pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat cu data de 1 aprilie 2011.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 29 decembrie 2010.

Nr. 1.106.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 decembrie 2010, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. b), ale art. 8 alin. (1) si ale art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1, - (1) Se pun în aplicare Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004;

b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 19 ianuarie 2005.

Art. 3. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 15.

 

ANEXA

 

NORME

privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b) si ale art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, conditiile care trebuie îndeplinite si documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca brokeri de asigurare si/sau de reasigurare în vederea desfăsurării activitătii de intermediere în asigurări si/sau în reasigurări, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

 

CAPITOLUL I

Conditii pentru obtinerea autorizatiei de functionare

 

Art. 2. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma “broker de asigurare”, “broker de asigurare-reasigurare” sau “broker de reasigurare”, după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulatie si să nu inducă în eroare publicul;

b) să aibă un capital social subscris si vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe întregul teritoriu al României, cu o limită minimă de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment si o sumă agregată de 1.700.000 euro pe an, fără fransiză;

d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfăsurării activitătii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si de la alte institutii sau autorităti, sediu la care să fie prezent în permanentă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, si care să îndeplinească următoarele conditii:

1. sediul social si punctele de lucru să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfăsurare a activitătii de intermediere în asigurări;

2. tehnica de calcul trebuie să cuprindă: calculatoare si software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care să permită gestionarea politelor;

3. suprafata sediului să nu fie mai mică de 15 m2, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor, cu exceptia clădirilor de birouri tip centru de afaceri, si să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea si arhivarea documentelor;

4. spatiul trebuie să fie dotat cu mobilier de birou - birouri de lucru, fisete, mobilier de depozitare;

f) din documentele prezentate să rezulte că nu este si nu va fi actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurator, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj si că nu are si nu va avea ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurator, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;


g) asociatii ori actionarii semnificativi, conducătorii executivi si administratorii să nu aibă cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevăzute în legislatia financiar-fiscală si cazier fiscal; în situatia în care au desfăsurat activitate de intermediere în asigurări să nu fi fost radiati din Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări din motive imputabile acestora;

h) conducătorii executivi să aibă studii superioare si o experientă de cel putin 3 ani într-o functie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel putin 5 ani într-o functie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar si/sau al pensiilor private; această prevedere se aplică si administratorilor, atunci când acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativă se întelege inclusiv functia de sef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursală a unei entităti care operează în aceste domenii;

i) administratorii să nu fie angajati ai societătilor de asigurare si/sau de reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;

j) conducătorii executivi si administratorii să aibă o bună reputatie, onestitate si probitate morală;

k) conducătorii executivi să nu detină functii de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obtinerea autorizatiei de functionare sau după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si în timpul exercitării functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;

l) conducătorii executivi să aibă contract de muncă si administratorii să aibă contract de administrare/mandat, după caz, cu brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;

m) să achite o taxă de autorizare de 5.000 lei.

Art. 3. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează, pentru fiecare persoană nominalizată în calitate de conducător executiv sau administrator, atunci când acesta are atributii similare conducerii executive, dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 2, luând în considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei în cauză, precum si orice alte circumstante relevante.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevantă, situatii cum ar fi:

a) persoana respectivă se află ori s-a aflat în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, a fost sanctionată sau i s-a respins ori i s-a retras o autorizatie sau aprobare de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activitătii brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităti de administrare si/sau de conducere;

b) persoana a exercitat, fără aprobarea autoritătii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobări;

c) în exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări si/sau în reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări si/sau în reasigurări străin, persoana nu a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) intermediarul în asigurări si/sau în reasigurări unde a activat nu a depus la un asigurător sau la un reasigurator sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, în perioada în care persoana a exercitat functia de administrare si/sau de conducere sau orice altă functie la intermediarul în cauză;

e) entitătile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităti de administrare si/sau de conducere ori la care este sau a fost actionar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta Ie-a refuzat ori Ie-a retras o autorizatie;

f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale.

 

CAPITOLUL II

Documentatia necesară pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

 

Art. 4. - Persoanele juridice române care solicită obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cerere standard de obtinere a autorizatiei de functionare, în forma prezentată în anexa nr. 1;

b) copii de pe documentele care atestă constituirea brokerului de asigurare si/sau de reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat ori sub semnătură privată, în care obiectul de activitate este definit conform art. 2 lit. C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului, certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, codul unic de înregistrare;

c) copia ordinului de plată si a extrasului de cont care atestă existenta capitalului social vărsat integral în numerar la data solicitării autorizatiei de functionare, în conditiile si în limitele stabilite la art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;

d) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel putin următoarele informatii:

1. scurtă prezentare a activitătii ce urmează să fie desfăsurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăsurarea activitătii;

2. structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea distinctă a răspunderilor si limitelor de competentă pentru conducătorii executivi si administratorii din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare;

3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;

e) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, actualizată conform art. 2 lit. m) din prezentele norme;

f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din prezentele norme, si dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);

g) documente oficiale din care să rezulte actionarii sau asociatii directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar, în original, ale acestora;

h) certificatele de cazier fiscal si judiciar, în original, ale conducătorilor executivi si ale administratorilor;

i) documente oficiale (contract de muncă/de management, decizii/carte de muncă etc), precum si curriculum vitae ale conducătorilor executivi, din care să rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din prezentele norme, a căror conformitate cu originalul va fi certificată de angajatorul cu care s-a încheiat contractul de muncă/de management, precum si copia legalizată a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru functiile mentionate la art. 2 lit. h). Înscrisurile


prin care se va face dovada experientei într-o functie de conducere operativă în domeniul asigurărilor, financiar-bancar si/sau al pensiilor private vor fi emise numai de către sediile sociale;

j) curriculum vitae pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice, conducătorii executivi si administratori cu semnătură olografă, care să contină cel putin următoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, dacă este cazul, de resedintă, cetătenia/cetăteniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultătile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele în care au fost încadrate, precum si descrierea responsabilitătilor si activitătii desfăsurate);

k) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială;

l) copii de pe contractul de închiriere sau de comodat, al sediului social si al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se înfiintează, înregistrate la administratia financiară teritorială, după caz, sau copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiintează, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2 lit. e);

m) declaratie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, din care să rezulte că societatea îndeplineste si va îndeplini prevederile art. 2 lit. f) din prezentele norme, conform anexei nr. 2;

n) declaratie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. 2 lit. k) din prezentele norme, conform anexei nr. 3;

o) declaratie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a administratorului că va îndeplini prevederile art. 2 lit. i) din prezentele norme, conform anexei nr. 4;

p) declaratie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a administratorului si a conducătorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2) din prezentele norme, conform anexei nr. 5;

r) copiile actelor de identitate ale conducătorilor executivi, administratorilor si ale asociatilor semnificativi/actionarilor semnificativi persoane fizice, a căror conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă.

Art. 5. - (1) Persoanele propuse spre aprobare în conducerea executivă vor sustine la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în prezenta unei comisii de evaluare, un interviu, în limba română, din care să rezulte următoarele:

a) activitatea care urmează să fie desfăsurată de brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;

b) descrierea dotării sediilor, care trebuie să fie corespunzătoare desfăsurării în conditii adecvate a activitătii de intermediere propuse, conform studiului de fezabilitate;

c) cunoasterea prevederilor legislatiei din domeniul asigurărilor/reasigurărilor.

(2) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea solicitării de aprobare a unei persoane propuse în functia de conducător executiv, urmând ca societatea să numească o altă persoană.

Art. 6. - (1) Conducătorii executivi trebuie să aibă contract de muncă si administratorii trebuie să aibă un contract de administrare/mandat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după caz, pe întreaga perioadă de desfăsurare a activitătii în cadrul brokerului de asigurare.

(2) în termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei de functionare, brokerul de asigurare va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii integrale ale documentelor mentionate la alin. (1), a căror conformitate cu originalul va fi certificată de conducătorul executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

 

CAPITOLUL III

Alte dispozitii

 

Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate verifica dacă sediul social declarat de către brokerul de asigurare si/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfăsurarea activitătii de intermediere si îndeplineste cerintele prevăzute la art. 2 lit. e).

Art. 8. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea fundamentării deciziei de autorizare, poate solicita prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri atât de la asociati sau actionari, conducători executivi, administratori sau de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, cât si de la alte institutii sau autorităti din tară ori din străinătate.

Art. 9. - Obtinerea autorizatiei de functionare, precum si obtinerea avizelor sau aprobărilor ulterioare de modificare a documentelor ori conditiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare în baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea dau dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să retragă autorizatia sau aprobarea acordată, după caz.

Art. 10. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizatiei necesare desfăsurării activitătii în calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la data la care se solicită completarea documentatiei depuse în vederea autorizării desfăsurării activitătii în calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori în cazul modificării conditiilor pe baza cărora s-a obtinut autorizatia de functionare nu se completează documentatia, solicitarea se clasează.

(3) Autorizatia de functionare se retrage în cazul încetării valabilitătii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cazul încălcării prevederilor art. 15.

Art. 11. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă suspendarea sau încetarea activitătii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, la cererea acestora, după verificarea prealabilă la sediul societătii a următoarelor:

a) situatia financiară a societătii la data solicitării cererii de suspendare/încetare a activitătii;

b) rezilierea contractelor încheiate cu asigurătorii, în cazul încetării activitătii, iar pentru suspendare, notificarea asigurătorilor cu privire la suspendarea solicitată;

c) situatia decontărilor cu asigurătorii (prime si documente cu regim special);

d) notificarea asiguratilor cu privire la încetarea/suspendarea si îndrumarea acestora direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare;

e) situatia litigiilor;

f) situatia datoriilor fată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 12. - În urma obtinerii aprobării suspendării/încetării activitătii brokerii de asigurare si/sau de reasigurare au obligativitatea transmiterii raportărilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru perioada în care au desfăsurat activitate.

 

CAPITOLUL IV

Conditii privind mentinerea autorizatiei de functionare

 

Art. 13. - (1) După obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizatie se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Aprobarea nu se acordă în cazul în care brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu si-a îndeplinit toate obligatiile prevăzute de dispozitiile legale, de normele si deciziile emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, până la îndeplinirea acestora.

(3) Conditiile si documentele solicitate asociatilor sau actionarilor semnificativi se aplică si în cazul persoanelor fizice si juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.

(4) Conditiile si documentele solicitate conducătorilor executivi si administratorilor se aplică si în cazul persoanelor fizice si juridice propuse, care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.

(5) După obtinerea autorizatiei de functionare toate conditiile pe baza cărora s-a acordat această autorizatie vor fi îndeplinite pe toată perioada de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare.

(6) Orice modificare a conditiilor pe baza cărora s-a obtinut autorizatia de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai însotită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(7) în cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi, ale administratorilor, asociatilor/actionarilor semnificativi persoane fizice, în termen de 15 zile de la schimbarea/modificarea acestora, acestea vor fi aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, însotite de înscrisurile doveditoare.

(8) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare trebuie să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor polita de asigurare de răspundere civilă profesională (în copie) în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum si copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 10 zile de la data achitării acestora.

(9) Majorarea capitalului social se va efectua numai prin aport în numerar.

Art. 14. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data vacantării unei pozitii detinute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator, brokerul de asigurare si/sau de reasigurare va comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei respective, precum si înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă ori de mandat.

(2) în cazul vacantării unei pozitii detinute de o persoană prevăzută la alin. (1), perioada până la propunerea si depunerea documentatiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăsească 90 de zile în cazul administratorului si 15 zile în cazul conducătorului executiv.

(3) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din conducerea executivă, este nulă de drept.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), când conducerea este asigurată de o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele mentionate la alin. (3) pot împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare pentru a duce la îndeplinire obligatiile prevăzute la art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(5) împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre înstiintare, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(6) O persoană care trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu poate exercita atributiile functiei pentru care a fost propusă decât de la data primirii aprobării mentionate mai sus.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) poate conduce la sanctionarea, după caz, a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, a persoanelor în drept să facă propunerea si a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, având în vedere consecintele exercitării atributiilor unei functii înainte de primirea aprobării legale, inclusiv retragerea aprobării acordate.

Art. 15. - (1) Sunt practici interzise în activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare:

a) oferirea, negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin procedee piramidale sau prin practicarea procedeului denumit “bulgăre de zăpadă” sau orice alte procedee similare;

b) conditionarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate de încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alti membri ai familiei;

c) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câstiguri financiare rezultate din cresterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.

(2) în activitatea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare este interzisă intermedierea prin retele (multiievel marketing) a produselor de asigurare de viată/sănătate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 lit. I), care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste functii, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu conditia prezentării de către brokerul de asigurare si/sau de reasigurare la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor contractelor de muncă sau mandat si a declaratiei prevăzute în anexa nr. 3 sau nr. 4, după caz, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 17. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. c) la data reînnoirii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională.

Art. 18. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. e) până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 19. - Toate documentele si informatiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă străină se va depune o copie autentificată în tara de origine, împreună cu traducerea legalizată.

Art. 20. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/avizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 21. - Termenele prevăzute de prezentele norme, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 22. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 23. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 1 (la norme)

 

CERERE-STANDARD

privind autorizarea ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

 

Data ..............

 

1. Denumirea completă pentru persoana juridică ..............................................

.....................................................................................................................

2. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului ..............................

3. Codul unic de înregistrare ...............................................

4. Adresa pentru sediului social ...........................................

.....................................................................................................................

5. Numărul de telefon ................................

6. Numărul de fax ......................................

7. Adresă e-mail ........................................

8. Numele si functiile persoanelor semnificative:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

9. Numele sau denumirea, după caz, al/a asociatilor sau actionarilor semnificativi:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

10. Persoana de contact (numele, prenumele, functia, telefon, adresă e-mail)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

11. Reprezentantul legal .................................................................................

12. Lista documentelor depuse:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

Subsemnatul (conducătorul executiv), ........................................., în calitate de reprezentant legal al ..................................................................................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele si prenumele (cu majuscule)

........................................

Semnătura....................................

 

ANEXA Nr. 2

(la norme)

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, ................................................... (numele si prenumele), declar ca ......................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) nu este actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurator, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj si că nu are ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurator, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică.

 

Data.........................................

Semnătura.................................


*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 din norme.


 

ANEXA Nr. 3

la norme

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, ...................................................... (numele si prenumele), propus pentru functia de (având functia de)**) ............................................ la ........................................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare), declar ca nu voi detine functii de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obtinerea autorizatiei de functionare ori după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si în timpul exercitării functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare si voi avea domiciliul/resedinta în

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

Data.........................................

Semnătura.................................


*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme.

**) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste functii.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, .................................................................... (numele si prenumele), propus pentru functia de (având functia de)**) administrator la ................................................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare), declar că nu sunt angajat al unei societăti de asigurare/reasigurare, persoană juridică română sau străină, conditie pe care o voi îndeplini si după obtinerea autorizatiei de functionare, si voi avea domiciliul/resedinta în

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

Data.........................................

Semnătura.................................


*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. i) din norme.

**) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. i) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste functii.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, .............................................................. (numele si prenumele), declar că:

 

a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, nu am fost sanctionat si nu mi s-a respins ori retras o autorizatie sau aprobare de către o asemenea autoritate, nu m-am aflat în altă situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activitătii brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităti de administrare si/sau de conducere;

b) nu am exercitat, fără aprobarea autoritătii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobări;

c) în exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări si/sau în reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări si/sau în reasigurări străin, nu am participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) intermediarul în asigurări si/sau în reasigurări unde am activat nu s-a aflat în situatia de a nu depune la un asigurător sau la un reasigurator sumele încasate cu titlu de prime de asigurare ori de reasigurare, în perioada în care am exercitat functia de administrare si/sau de conducere a intermediarului în cauză;

e) entitătile la care am exercitat sau exercit responsabilităti de administrare si/sau de conducere ori la care sunt sau am fost actionar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, si nu au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta Ie-a refuzat ori Ie-a retras o autorizatie;

f) nu am făcut si nu fac obiectul unor proceduri penale.

 

Data.........................................

Semnătura.................................


*) Se va completa de către administrator si conducătorul executiv, după caz.


 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI

ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009

 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) si art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

întrunit în sedinta din data de 3 decembrie 2010, emite următoarea hotărâre:

Articol unic. - Metodologia de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

“Art. V. - (1) Asistentii medicali generalisti si asistentii medicali, angajati în cadrul directiilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în functii publice, care au plătit cotizatia de membru al OAMGMAMR, vor fi înscrisi în Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România si li se va elibera certificatul de membru conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008.

(2) în conditiile în care asistentii medicali generalisti si asistentii medicali mentionati la alin. (1) au credite realizate în decursul anului 2010, se poate reporta pentru anul 2011 un număr de credite conform Programului national de educatie medicală continuă.

(3) Asistentii medicali generalisti si asistentii medicali, angajati în cadrul directiilor de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti în functii publice, care nu au plătit cotizatia de membru al OAMGMAMR, beneficiază de continuitate în exercitarea profesiei conform prezentei hotărâri, după sustinerea unui examen de reatestare, fără obligativitatea efectuării stagiului practic.

(4) Certificatul de membru pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali prevăzuti la alin. (3) se va elibera în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 si cu respectarea următoarelor conditii:

a) cotizatia de membru se va plăti la data înscrierii în OAMGMAMR;

b) vor plăti o taxă de înscriere în cuantum de 100 lei.

(5) Asistentii medicali generalisti si asistentii medicali cărora, în urma reorganizării Directiei de sănătate publică conform Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, li s-a schimbat încadrarea din functionar public în personal contractual în compartimente de supraveghere în sănătate publică (servicii de supraveghere si control al bolilor transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viată si muncă, evaluarea si promovarea sănătătii, laboratorul de diagnostic si investigare în sănătate publică) si în serviciul de control în sănătate publică pot obtine certificatul de membru în următoarele conditii:

a) dacă au plătit cotizatia de membru, se vor aplica prevederile alin. (1) si (2);

b) dacă nu au plătit cotizatia de membru, se vor aplica prevederile alin. (3) si (4).

(6) Prevederile prezentei hotărâri se aplică asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali care detin functii publice si asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali încadrati în compartimente de statistică/informatică, numai în conditiile în care doresc să îsi păstreze calitatea de membru si continuitatea în activitatea profesională.

(7) Asistentii medicali generalisti si asistentii medicali prevăzuti la alin. (1) si (3), precum si asistentii medicali generalisti si asistentii medicali încadrati în compartimente de statistică/informatică nu vor încheia asigurarea de răspundere civilă pentru greseli în activitatea profesională.

(8) De la data dobândirii calitătii de membru al OAMGMAMR, asistentii medicali generalisti si asistentii medicali se vor supune prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2008.”

 

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucuresti, 3 decembrie 2010.

Nr. 25.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.