MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 25/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 25         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

6. - Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.301/2010. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti

 

1.351/2010. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

 

4. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.571/1.047/2010. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România si e-Sănătate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere si dosarul electronic medical

 

2.857/C/2010. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene din subordine

 

13. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Corina- Alexandrina Gătej se eliberează din functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii

si Dezvoltare Rurală – Bucuresti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 24 si art. 28 alin. (2) si (8) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti, cu sediul social în Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti este constituit din bunuri proprii, în valoare de 429.548 lei, potrivit ultimei situatii financiare încheiate la data de 30 iunie 2010.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti exercită drept de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în conditiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti are ca obiect principal de activitate următoarele activităti codificate pe baza clasificării CAEN:

a) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie; grupa 722 - Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste; clasa 7220 - Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste;

b) diviziunea 18 - Tipărire si reproducerea pe suporti a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire si activităti de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 - Alte activităti de tipărire n.c.a.; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; clasa 1814 - Legătorie si servicii conexe;

c) diviziunea 62 - Activităti de servicii în tehnologia informatiei; grupa 620 - Activităti de servicii în tehnologia informatiei; clasa 6201 - Activităti de realizare a soft-ului la comandă, software orientat către clienti; clasa 6202 - Activităti de consultantă în tehnologia informatiei; clasa 6209 - Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei; clasa 6203 - Activităti de management, gestiune si exploatare a mijloacelor de calcul;

d) diviziunea 63 - Activităti de servicii informatice; grupa 631 - Activităti ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe;

e) diviziunea 70 - Activităti ale directiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate, activităti de management si de consultantă în management; grupa 702 - Activităti de consultantă în management; clasa 7022 - Activităti de consultantă pentru afaceri si management;

f) diviziunea 73 - Publicitate si activităti de studiere a pietei; grupa 732 - Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

g) diviziunea 85 - învătământ; grupa 855 - Alte forme de învătământ; clasa 8559 - Alte forme de învătământ n.c.a.; grupa 856 - Activităti de servicii suport pentru învătământ; clasa 8560 - Activităti de servicii suport pentru învătământ.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se poate asocia cu alte unităti de cercetare-dezvoltare de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu operatori economici din tară si din străinătate, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se realizează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”. Veniturile proprii provin din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare-inovare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) contracte pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, obtinute prin competitie;

c) proiecte de interes national strategic de lungă durată;

d) contracte de finantare a proiectelor si programelor internationale;

e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;

f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;

h) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, prestări de servicii, analize si altele asemenea;

i) contracte de parteneriat public-privat, precum si diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

j) alte venituri, potrivit legii.

Art. 6.- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti beneficiază prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, de fondurile necesare pentru proiecte de interes national strategic de lungă durată si pentru conservarea si valorificarea resurselor genetice vegetale si animale.

Art. 7. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti conduce evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.

(2) Situatiile financiare se aprobă de Consiliul de administratie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti si se depun la Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se face potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului bugetar.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti este 47.

Art. 10. - (1) Veniturile si cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, care se aprobă prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Excedentele rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti efectuează operatiunile de încasări si plăti prin unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îsi are sediul si la care are deschise conturile de disponibilităti.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti poate deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, la o bancă agreată de institutiile finantatoare externe sau interne, în care să se colecteze venituri ori alte disponibilităti încasate de către acesta, în limita unor sume, în lei sau în valută, în conditiile stabilite prin conventii încheiate între părti.

(3) Operatiunile de încasări si plăti în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti.

(4) Pentru activităti cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti poate încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 12. - Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se aprobă prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, la propunerea consiliului de administratie.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti se exercită de consiliul de administratie.

(2) Din componenta consiliului de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, presedintele consiliului stiintific si directorul unitătii, care este si presedinte al consiliului de administratie. Structura si numărul membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”. Numirea si eliberarea membrilor consiliului de administratie se fac prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale unitătilor de cercetare-dezvoltare si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Conducerea executivă este asigurată de director, numit pe o perioadă de 4 ani prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, pe baza rezultatelor concursului de selectie, organizat potrivit legii.

(5) Directorul îndeplineste atributiile ordonatorului tertiar de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Atributiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti.

Art. 14. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto format dintr-un autoturism cu un consum lunar de 150 litri/autovehicul. Pentru activitătile de cercetare-dezvoltare, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală - Bucuresti are în dotare un autoturism de teren cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele nr. 7 si 7a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societăti comerciale de cercetare si productie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 si 106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, si pct. 7 al art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti prin reorganizarea Institutului de Cercetare si Productie pentru Bovine Balotesti, precum si pentru modificarea unor acte normative privind înfiintarea unor unităti de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.301.

 

ANEXA

 

BUNURILE PROPRII

aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii

si Dezvoltare Rurală – Bucuresti

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte activităti corporale

429.548

În proprietate

 

TOTAL:

429.548

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor,

bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1)

din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecătoresti,

parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora,

supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii

în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Nominalizarea obiectivelor Consiliului Superior al Magistraturii prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. C pozitia 11, precum si a sediilor instantelor judecătoresti si parchetelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D pozitia 4 se face prin protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor, pe de o parte, si Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv Ministerul Justitiei, înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Departamentul National Anticoruptie, pe de altă parte.”

2. La anexa nr. 1 punctul I litera C, pozitia 10 va avea următorul cuprins:

“10. sediile Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale din Bd. Libertătii nr. 14 si Str. Italiană nr. 22;”.

3. La anexa nr. 1 punctul I litera C, pozitia 11 va avea următorul cuprins:

“11. sediul Consiliului Superior al Magistraturii si celelalte spatii în care îsi desfăsoară activitatea (4 obiective);”.

4. La anexa nr. 1 punctul I litera D, pozitia 4 va avea următorul cuprins:

“4. sediile instantelor judecătoresti si parchetelor (paza sediilor, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii - 491 obiective);”.

5. La anexa nr. 2 punctul II, pozitia 1 va avea următorul cuprins:

“1. Banca Natională a României - sediul central (inclusiv Arhivele Băncii Nationale a României, Directia de audit intern, sucursala municipiului Bucuresti, Imprimeria Băncii Nationale a României), 14 sucursale judetene si transporturile de valori efectuate de către acestea;”.

6. La anexa nr. 2 punctul III, pozitia 2 se abrogă.

Art. II. - La articolul 1, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin unitătile sale teritoriale, cu un număr de 4.200 de jandarmi.”

Art. III. - Posturile si efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 4 si 6 vor fi redistribuite în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competentă, prevăzute de lege.

Art. IV. - Posturile necesare pentru instituirea pazei si protectiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute la art. I pct. 2, 3 si 5 se asigură prin redistribuirea posturilor disponibilizate ca urmare a ridicării pazei si protectiei cu efective de jandarmi de la obiectivele prevăzute la art. I pct. 4 si 6.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.351.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010

privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea

angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum si a Hotărârii Guvernului

nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat

pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;”.

2. La articolul 3, alineatul (1) si partea introductivă a alineatului (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) vizează stimularea cresterii competitivitătii sectorului avicol românesc si atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare si a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură depăsirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor.

(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de crestere a păsărilor aplică una sau mai multe dintre următoarele 6 măsuri, în functie de numărul de măsuri utilizate în anul solicitării:”.

3. La articolul 4, partea introductivă si literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuti la art. 2, începând cu data depunerii cererii initiale anuale, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 6 măsuri, pentru una sau pentru mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăsurării activitătii, în baza cererii initiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, si a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăsirii standardelor de bunăstare;

b) îsi asumă pe bază voluntară, în cadrul perioadei de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 6 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat;”.

4. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - În cazul exploatatiilorîn care s-au utilizat deja una sau mai multe dintre măsurile privind bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin. (2), altele decât măsurile tehnologice obligatorii, pentru depăsirea standardelor minime obligatorii prevăzute în legislatia în vigoare, nu se acordă ajutoare de stat pentru măsura sau măsurile deja aplicate înainte de angajamentele asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat.”

5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

“Art. 42. - Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, se întocmeste de către solicitant în două exemplare originale si se înregistrează la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului si un exemplar rămâne la centru judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru exploatatiile înfiintate după perioada de depunere a cererii initiale anuale prevăzută la alin. (1), solicitantii pot depune cererea initială anuală în termen de 30 de zile de la data primei populari.”

7. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) numai solicitantii care au primit aviz de principiu pentru cererea initială anuală depusă potrivit alin. (1) si (11), în termen, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantii care au primit aviz de principiu pentru cererea initială anuală trebuie să completeze si să depună din 3 în 3 luni cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum si tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.6 si să le depună individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni în care s-au făcut livrările/vânzările către abator sau terti, precum si transferul de la ferme de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouătoare si al găinilor de reproductie din rase grele, la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea de crestere a păsărilor.”

8. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) Perioadele de 3 luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

a) 16 octombrie a anului în curs-15 ianuarie a anului următor;

b) 16 ianuarie-15 aprilie;

c) 16 aprilie-15 iulie;

d) 16 iulie-15 octombrie.

(42) Prin exceptie de la prevederile alin. (41), pentru anul 2010, precum si pentru situatia prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data depunerii cererii initiale anuale si data-limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin. (41) în care se încadrează cererea initială anuală.”

9. La articolul 5 alineatul (5), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) copie a angajamentului scris prin care se angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, utilizează toate cele 6 măsuri, una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor specificate la art. 3 alin. (2), cu declaratiile aferente acestuia;”.

10. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se abrogă.

11. La articolul 5 alineatul (6), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) copie a facturii fiscale de vânzare la abator/terti a păsărilor din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, dacă este cazul;”.

12. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de certificatele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, în care se specifică nivelul deoxinivalenolului.”

13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de certificatele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, în care se confirmă că furajele nu contin făinuri proteice de origine animală, inclusiv făină de peste.”

14. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploatatia în cauză, în care se specifică procentul de păsări cu leziuni pe fiecare ciclu de productie din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

15. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Pentru ajutorul de stat acordat în scopul manipulării în vederea prinderii si încărcării în custi si transportului păsărilor fără vătămarea lor, măsură prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), sunt eligibili crescătorii de păsări care asigură fortă de muncă suplimentară si conditii optime de transport si care fac dovada că în timpul transportului de la fermă la abator sau terti, precum si în timpul transferului de la ferme de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouătoare si al găinilor de reproductie din rase grele, numărul păsărilor rănite nu depăseste 5% din totalul păsărilor transportate.

(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de documentele sanitare veterinare, eliberate de medicul veterinar oficial din abator sau de medicul veterinar de liberă practică, în care se specifică procentul de păsări vătămate pe timpul transportului de la fermă la abator sau terti, precum si pe timpul transferului din fermele de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouătoare si al găinilor de reproductie din rase grele, din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de buletinele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, care să ateste că apa de băut îndeplineste standardele minime de calitate pentru apa potabilă.”

17. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită de un document întocmit de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploatatia în cauză, care să cuprindă valorile medii ale parametrilor de microclimat - temperatură, umiditate, viteza aerului -, înregistrate la unitatea avicolă pe fiecare ciclu de productie din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, si care atestă că acestia se încadrează în limita prevăzută.”

18. Articolul 13 se modificasi va avea următorul cuprins:

Art. 13. - (1) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după primirea si înregistrarea cererilor initiale anuale, verifică încadrarea în prevederile art. 4 si 41 pentru schema de ajutor de stat si acordă/nu acordă avizul de principiu, după caz.

(2) După verificare si avizare/neavizare, după caz, centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7 zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a cererii initiale anuale.

(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin. (1), (11) si (2), centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură nu mai primesc cereri initiale anuale.”

19. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) Pentru activitătile desfăsurate începând cu data depunerii cererii initiale anuale, solicitantii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin. (4), la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(2) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică si determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (41) si (42).

(3) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură situatia centralizatoare cu suma anuală aprobată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.


(4) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.”

20. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 15. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, transmisă de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.”

21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.

(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele 4 perioade prevăzute la art. 5 alin. (41) si (42).

(3) în cazul în care suma anuală determinată din însumarea cererilor de solicitare a ajutorului de stat depuse depăseste plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu aceeasi valoare pentru toti beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.”

22. Articolul 16 se abrogă.

23. La anexa nr. 2, a doua liniută după tabel se abrogă.

24. La anexa nr. 3, a doua liniută după tabel se abrogă.

25. La anexa nr. 3 “Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor pentru perioada.....................”, la al treilea paragraf “Persoana juridică:”, sintagma “aferent trimestrului....................anul..................:” se înlocuieste cu sintagma “aferent perioadei....................anul..................:”.

26. La anexa nr. 4, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

“notă: Numărul de păsări pentru care se primeste ajutor de stat este efectivul mediu de găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat.”

27. La anexa nr. 5, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

“notă: Numărul de păsări pentru care se primeste ajutor de stat este efectivul mediu de găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat.”

28. La anexele nr. 4-9, în tabele, la coloana “Specificare”, sintagma “Efectiv stoc la 1 ianuarie 20..” se înlocuieste cu sintagma “Efectiv stoc la..........20..”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizatii de producători recunoscute, după caz, si care detin, cresc ori exploatează porcine, de la o greutate vie de maximum 30 kg până la greutatea de abatorizare, individual sau în forme asociative, conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole.”

2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;”.

3. La articolul 3, alineatul (1) si partea introductivă a alineatului (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) vizează stimularea cresterii competitivitătii sectorului românesc de crestere a porcinelor si atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare si a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură depăsirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a porcinelor.

(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de crestere a porcinelor utilizează una sau mai multe dintre următoarele 7 măsuri, în functie de numărul de măsuri aplicate în anul solicitării:”.

4. La articolul 4, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuti la art. 2, începând cu data depunerii cererii initiale anuale, care îndeplinesc următoarele conditii:”.

5. La articolul 4, literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 7 măsuri, pentru una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea desfăsurării activitătii, în baza cererii initiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, si a tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.7, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale estimate a fi necesară în vederea depăsirii standardelor de bunăstare;

b) îsi asumă pe bază voluntară, pentru o perioadă de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 7 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea prevăzute la art. 3 alin. (2);

d) sunt autorizati sanitar veterinar sau înregistrati sanitar veterinar, după caz;”.

6. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

“Art. 42. - Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, se întocmeste de către solicitant în două exemplare originale si se înregistrează la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului si un exemplar rămâne la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”


7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru exploatatiile înfiintate după perioada de depunere a cererii initiale anuale, prevăzută la alin. (1), solicitantii pot depune cererea initială anuală în termen de 30 de zile de la data primei populari.”

8. La articolul 5, alineatele (3)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) numai solicitantii care au primit aviz de principiu pentru cererea initială anuală depusă potrivit alin. (1) si (11), în termen, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantii care au primit avizul de principiu pentru cererea initială anuală trebuie să completeze si cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum si tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.7.

(5) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, din 3 în 3 luni, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni.”

9. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

“(51) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune pentru livrările către abator sau către terti ale porcilor grasi si/sau vânzarea scrofitelor/scroafelor si/sau mutatii/transfer ale/al scrofitelor în cadrul exploatatiei în fermele de reproductie.

(52) Perioadele de 3 luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

a) 16 octombrie a anului în curs - 15 ianuarie a anului următor;

b) 16 ianuarie - 15 aprilie;

c) 16 aprilie - 15 iulie;

d) 16 iulie - 15 octombrie.

(53) Prin exceptie de la prevederile alin. (52), pentru anul 2010, precum si pentru situatia prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data depunerii cererii initiale anuale si data-limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin. (52) în care se încadrează cererea initială anuală.”

10. La articolul 5 alineatul (6), literele c) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) copie a angajamentului scris prin care se angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei, utilizează toate cele 7 măsuri, una sau mai multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor specificate la art. 3 alin. (2), cu declaratiile aferente acestuia;

f) copie a autorizatiei sanitare veterinare pentru exploatatie sau copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară a exploatatiei, după caz;”.

11. La articolul 5 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) documentul care atestă înregistrarea în Registrul agricol/Registrul national al exploatatiilor al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, după caz;”.

12. La articolul 5 alineatul (6), literele e), g) si h) se abrogă.

13. La articolul 5 alineatul (7), partea introductivă si literele a)-c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(7) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută la alin. (4) este însotită, pe lângă documentele stabilite pentru fiecare măsură pentru care se solicită ajutor de stat, si de următoarele documente:

a) copie a facturii fiscale de vânzare a scroafelor si scrofitelor sau act de mutatie - document de transfer, după caz;

b) în cazul porcilor abatorizati, copie a documentului de însotire a porcilor de la fermă la abator, copie a facturii fiscale pentru porcii abatorizati, întocmită pe baza pretului rezultat/kg carcasă ca urmare a aplicării grilei de preturi, folosind pretul negociat pentru nivelul de referintă, copie a raportului de clasificare a carcaselor;

c) copie a documentului de însotire a porcilor de la fermă la abator si copie a raportului de clasificare a carcaselor, pentru porcii proveniti din ferme proprii si abatorizati în abator propriu;”.

14. La articolul 5 alineatul (7), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) si c2), cu următorul cuprins:

,,c1) copie a documentului de însotire a porcilor de la fermă la abator, copie a raportului de clasificare a carcaselor si copie a facturii fiscale de abatorizare a porcilor, în situatia abatorizării în regim de prestare de servicii, pentru porcii abatorizati în regim de prestări de servicii;

c2) copii ale facturilor de vânzare către formele asociative legal constituite în scopul obtinerii si valorificării superioare a productiei membrilor acestora si copii ale facturilor de vânzare de la formele asociative legal constituite către abator, întocmite pe baza pretului rezultat/kg carcasă ca urmare a aplicării grilei de preturi, folosind pretul negociat pentru nivelul de referintă, împreună cu copia raportului de clasificare a carcaselor pentru porcii comercializati;”.

15. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), prima cerere pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de o copie a schitei grajdurilor cu dimensiunile boxelor de cazare.”

16. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploatatia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

17. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploatatia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

18. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de buletinele lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, sau de copia documentului eliberat de autoritatea judeteană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti, care să ateste că apa de băut îndeplineste standardele minime de calitate pentru apa potabilă prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

19. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitare prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploatatia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

20. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploatatia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

21. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de:

a) adeverintă eliberată periodic de medicul veterinar de liberă practică, ce dovedeste că au fost efectuate controalele prevăzute în contracte, animalele având un status de sănătate corespunzător;

b) copia autorizatiei de functionare a laboratorului de control intern al furajelor sau contractul cu un laborator autorizat de control al furajelor ori copia autorizatiei de functionare a laboratorului unitătii furnizoare de furaje.”

22. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.14. - (1) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după primirea si înregistrarea cererilor initiale anuale, verifică încadrarea în criteriile prevăzute la art. 4 si acordă/nu acordă avizul de principiu, după caz.

(2) După verificare si avizare/neavizare, după caz, centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7 zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a cererii initiale anuale.

(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin. (1), (11) si (2), centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură nu mai primesc cereri initiale anuale.”

23. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Pentru activitătile desfăsurate începând cu data depunerii cererii initiale anuale, solicitantii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin. (4), la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pe raza căruia solicitantul îsi desfăsoară activitatea de crestere a porcilor.

(2) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică si determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (51) si (52).

(3) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmesc si transmit anual Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură situatia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.”

24. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 16. - În baza situatiei centralizatoare prevăzute în anexa nr. 8, transmisă de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.”

25. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.

(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele 4 perioade mentionate la art. 5 alin. (52) si (53).

(3) în cazul în care suma anuală determinată din însumarea cererilor de solicitare a ajutorului de stat depuse depăseste plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu aceeasi valoare pentru toti beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.”

26. La anexa nr. 2, a doua liniută după tabel se abrogă.

27. La anexa nr. 3, a doua liniută după tabel se abrogă.

28. Titlul anexei nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“CERERE

pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea

angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor pentru perioada......................”

29. La anexa nr. 6, titlul coloanei “Realizat trimestru” se înlocuieste cu “Realizat perioadă”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 4.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.571 din 29 decembrie 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.047 din 15 decembrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România si e-Sănătate

si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national

de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere si dosarul electronic medical

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 13.704/2010 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 3.718 din 15 decembrie 2010;

- titlurile I si VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 6 si art. 6 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările si completările ulterioare, al art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin, toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau, respectiv, Casa Natională de Asigurări de Sănătate au obligatia să creeze cadrul informatic necesar punerii în aplicare a strategiei e-România si e-Sănătate si pentru implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere si dosarul electronic medical.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 1 se vor avea în vedere dimensionarea corectă a infrastructurii informatice raportată la volumul de date al furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si asigurarea suportului informatic necesar în acest sens.

(2) Asigurarea infrastructurii informatice se referă în principal la asigurarea cu tehnică de calcul, solutii de internet de bandă largă si de back-up pentru acestea, infrastructura de networking specifică, precum si alte servicii considerate necesare.

(3) Aplicatiile informatice referitoare la depunerea de documente justificative pentru raportarea activitătii, realizate în vederea decontării, altele decât cele oferite în mod gratuit de Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS), trebuie up-datate prin specificatiile puse la dispozitie în acest scop pe site-ul CNAS pentru lucrul on-line cu SIUI 2 centralizat.

Art. 3. - Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 1, pentru transmitere de date la distantă prin mijloace electronice, pot fi utilizate certificatele digitale calificate, potrivit Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distantă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Termenul final până la care se vor putea face raportările în sistem descentralizat este data de 31 martie 2011.

(2) După termenul mentionat la alin. (1), toate raportările se vor face numai în sistem centralizat, on-line, bazat pe autentificare cu certificat digital calificat.

Art. 5. - Cheltuielile pentru asigurarea infrastructurii informatice prevăzute la art. 1 si 2 se realizează, în conditiile legii, din bugetul de venituri si cheltuieli propriu al furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare sau, după caz, din veniturile proprii ale acestora.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Cseke Attila

Nicolae-Lucian Dută


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului

National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene din subordine

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene din subordine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene din subordine se actualizează anual.

Art. 3. - Directia financiar-contabilă si Institutul National de Expertize Criminalistice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 518/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor interjudetene din subordine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 28 februarie 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 2.857/C.

 

ANEXA

 

TARIFELE pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al

laboratoarelor interjudetene din subordine

 

Genul expertizei

Situatia

 

Tariful* expertizei în functie de obiectivele dispuse

1-3 probleme

Pentru fiecare problemă suplimentară

Expertiză criminalistică

Prima expertiză

900

90

Fiecare nouă expertiză

900

90


* În functie de complexitatea lucrării, necesarul de materiale utilizate pentru efectuarea expertizei, precum si, dacă este cazul, de cheltuielile de transport, cazare sau, după caz, alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, tariful poate fi majorat.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind

anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de

TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de

scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăsoiu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 13.


 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE DE MENTIUNI

privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile,

înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui

an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instructiuni de completare a formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,

care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care nu au depăsit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal si care doresc să fie scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Plafonul de scutire prevăzut de lege este de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data aderării si se rotunjeste la următoarea mie, respectiv de 119.000 lei.

Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct ia registratură, sau la postă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I “Date de identificare a persoanei impozabile” Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligatia de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea II “Reprezentare prin împuternicit” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se înscriu numărul si data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică si în conditiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta “Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele si prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Sectiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent obtinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operatiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaratia de mentiuni.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului (096) “Declaratie de mentiuni

privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA

conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire

prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

1. Denumire: “Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” (096)

2. Cod: 14.13.01.10.12

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set(o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăsesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal si care doresc să fie scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

8. Se întocmeste:

- în 2 exemplare;

- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.