MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 36/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 36         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

271/2010. - Lege pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea României la Sistemul de informatii privind vizele

 

1.254/2010. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea României la Sistemul de informatii privind vizele

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.304/2010. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.865/2010. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2011

 

3. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

4. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

11. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.114/2010. - Ordin pentru completarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

 

1.115/2010. - Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea României la Sistemul de informatii privind vizele

 

Având în vedere:

- dispozitiile Deciziei 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informatii privind vizele (VIS),

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informatii privind vizele (VIS) si schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă sedere (Regulamentul VIS), cu modificările aduse prin art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize);

- dispozitiile Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informatii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritătile desemnate ale statelor membre si de către Europol în scopul prevenirii, depistării si cercetării infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autoritătile române a Sistemului de informatii privind vizele.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Sistemul de informatii privind vizele, denumit în continuare VIS - sistemul informatic al Uniunii Europene, instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informatii privind vizele (VIS), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L213 din 15 iunie 2004, destinat schimbului de date privind vizele, care permite autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene să introducă, să actualizeze si să consulte aceste date pe cale electronică;

b) Sistemul national de informatii privind vizele, denumit în continuare SNIV-sistemul informatic compatibil cu VIS, care permite autoritătilor nationale competente să participe la schimbul de date cu autoritătile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în scopurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informatii privind vizele (VIS) si schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă sedere (Regulamentul VIS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul VIS, si să gestioneze datele necesare în procedurile de acordare a vizelor de lungă sedere si a dreptului de azil, precum si să asigure consultarea datelor din VIS în scopul prevenirii si combaterii infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave;

c) interfata natională locală, denumită în continuare INL - echipamentele tehnice si aplicatiile informatice prin intermediul cărora SNIV se conectează fizic la VIS. INL este situată pe teritoriul României si este localizată la Centrul National de Vize, denumit în continuare CNV;

d) componenta Ministerului Afacerilor Externe a SNIV, denumită în continuare componenta MAE a SNIV, este alcătuită din componenta MAE a bazei de date a SNIV, sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicatiilor informatice, a echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV si de conectare la VIS, precum si infrastructura de comunicatii aflate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României si CNV, inclusiv echipamentele care asigură securizarea comunicatiilor între CNV si baza de date localizată la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, precum si a comunicatiei dintre CNV si INL;

e) componenta Ministerului Administratiei si Internelor a SNIV, denumită în continuare componenta MAI a SNIV, este alcătuită din componenta MAI a bazei de date a SNIV si din sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicatiilor informatice, echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV si a infrastructurii de comunicatii utilizate de structurile centrale si teritoriale ale ORI si ale Politiei de Frontieră Române, denumită în continuare PFR;

f) autorităti nationale competente - autoritătile publice române prevăzute la art. 5, 19 si 31;

g) componenta natională a Sistemului de informatii Schengen, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din Sistemul informatic national de semnalări si copia natională a bazei de date centrale a Sistemului de informatii Schengen;

h) baza de date a SNIV- bază de date care cuprinde două componente interconectate, cu următoarele categorii de date:

I. componenta MAE a SNIV:

(i) datele prevăzute la art. 5 alin. (1) si art. 9-14 din Regulamentul VIS, care au fost introduse de autoritătile nationale competente, atât cu privire la vizele de scurtă sedere, cât si cu privire la vizele de lungă sedere;

(ii) datele preluate din VIS de către autoritătile nationale competente;

II. componenta MAI a SNIV:

- date din Sistemul national de evidentă a străinilor, constituit în conformitate cu prevederile legale, care sunt relevante pentru SNIV;

i) punct central de acces - autoritatea publică română prin intermediul căreia se asigură accesul, în vederea consultării datelor din VIS, al autoritătilor nationale competente care au atributii în prevenirea, depistarea si cercetarea infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave;

j) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute în SNIV ori VIS;


k) stat membru - stat care utilizează VIS;

l) tară tertă - stat care nu aplică acquis-ul Schengen si care nu are acces la VIS;

m) infractiuni de terorism si alte infractiuni grave - infractiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, si cele prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare;

n) alti termeni din cuprinsul prezentei legi, precum: viză, autocolant de viză, formular de cerere, solicitant, document de călătorie, date alfanumerice, membri ai grupului, stat membru responsabil, identificare, verificare au întelesul prevăzut la art. 4 din Regulamentul VIS.

 

CAPITOLUL II

Participarea României la VIS

 

SECTIUNEA

Înfiintarea si obiectivul general al SNIV

 

Art. 3. - Se înfiintează SNIV, în conformitate cu Decizia 2004/512/CE a Consiliului si cu Regulamentul VIS, precum si cu respectarea specificatiilor tehnice stabilite prin Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice si a cerintelor privind interfetele nationale si infrastructura de comunicatii dintre Sistemul central de informatii privind vizele (VIS) si interfetele nationale pentru etapa de dezvoltare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194 din 23 iulie 2008.

Art. 4. - (1) SNIV urmăreste îmbunătătirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular si a consultărilor care au loc între autoritătile responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de vize si la deciziile referitoare la acestea.

(2) SNIV este folosit printr-un sistem de mesagerie electronică pentru a consulta celelalte state care participă la VIS, în cadrul procesului de acordare a vizelor, respectiv pentru a răspunde la solicitările similare formulate de celelalte state membre.

(3) De la data la care România va aplica în totalitate dispozitiile acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, prin SNIV se vor tranzactiona date către VIS central, conform calendarului de implementare pe regiuni stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la data la care România va aplica în totalitate dispozitiile acquis-ului Schengen, SNIV va putea fi folosit pentru testarea în timp real.

 

SECTIUNEA a 2-a

Gestionarea si utilizarea SNIV

 

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, si Ministerul Administratiei si Internelor, prin ORI, sunt autoritătile nationale care, în conformitate cu competentele ce le revin potrivit prezentei legi, asigură aplicarea prevederilor art. 28 alin. 4 lit. a) si b) din Regulamentul VIS cu privire la gestionarea si functionarea SNIV.

Art. 6. - (1) Se înfiintează Comisia tehnică, în subordinea Consiliului interministerial pentru relatii externe si afaceri europene, prevăzut la art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările si completările ulterioare, si sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organism cu atributii de analiză si solutionare a problemelor de ordin tehnic apărute în functionarea SNIV, compusă din reprezentanti la nivel de experti ai autoritătilor nationale competente care sunt prevăzute la art. 5 si ai PFR, în calitate de consultanti, desemnati de către fiecare autoritate în parte, conform procedurilor interne.

(2) Presedintele Comisiei tehnice este seful structurii centrale din Ministerul Afacerilor Externe cu atributii în domeniul tehnologiei informatiei.

Art. 7. - Comisia tehnică are următoarele atributii:

a) asigură punerea în aplicare a deciziilor de ordin tehnic ale autoritătilor nationale cărora le revin competente în gestionarea si functionarea SNIV;

b) prezintă propuneri, pentru buna functionare a SNIV, autoritătilor nationale locale cărora le revin competente în gestionarea si functionarea SNIV;

c) asigură informarea autoritătilor nationale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul VIS;

d) stabileste metodologia de lucru privind norme generale de utilizare a sistemului pentru introducerea, consultarea, modificarea sau stergerea datelor din SNIV.

Art. 8. - La prima întrunire a Comisiei tehnice, membrii acesteia adoptă, cu majoritatea voturilor celor prezenti, regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

Art. 9. - (1) Comisia tehnică se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la initiativa presedintelui comisiei.

(2) La lucrările Comisiei tehnice pot participa si invitati de la institutii cu atributii în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

(3) Secretariatul Comisiei tehnice este asigurat de structura centrală din Ministerul Afacerilor Externe cu atributii în domeniul tehnologiei informatiei.

(4) Secretariatul Comisiei tehnice are următoarele atributii:

a) transmite informări Comisiei tehnice privind modificările tehnice intervenite la nivelul Uniunii Europene în VIS;

b) asigură legătura permanentă între Comisia tehnică si autoritătile reprezentate în acesta;

c) gestionează documentatia Comisiei tehnice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Datele introduse în SNIV

 

Art. 10. - Autoritătile nationale competente introduc în SNIV următoarele tipuri de date:

a) date alfanumerice si dactiloscopice referitoare la solicitantul de viză, precum si fotografii ale acestuia;

b) date referitoare la vizele anterior solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite ale solicitantului;

c) conexiuni cu alte dosare de cerere ale solicitantului respectiv, precum si cu dosarele de cerere ale persoanelor care îl însotesc, în situatia în care solicitantul călătoreste în grup ori împreună cu sotul, sotia si/sau copiii lor.

Art. 11. - Autoritatea natională competentă care primeste cererea de viză introduce în SNIV datele alfanumerice referitoare la solicitant preluate din formularul de cerere, după cum urmează:

a) numele (numele de familie), numele la nastere [numele anterior (anterioare)], prenumele; data nasterii, locul nasterii, tara nasterii, sexul;

b) cetătenia actuală si cetătenia la nastere;

c) tipul si numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat si data eliberării si a expirării acestuia;

d) locul si data cererii;

e) tipul vizei solicitate;

f) datele referitoare la persoana care adresează invitatia si/sau care îsi asumă cheltuielile de întretinere a solicitantului pe perioada sederii, si anume:

1. În cazul unei persoane fizice, numele, prenumele si adresa persoanei;


2. În cazul unei persoane juridice, denumirea si adresa acesteia, precum si numele si prenumele persoanei de contact din cadrul societătii/organizatiei;

g) statul membru (statele membre) de destinatie si durata sederii sau a tranzitului prevăzut;

h) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

i) data prevăzută de sosire în spatiul Schengen si data prevăzută de plecare din spatiul Schengen;

j) statul membru al primei intrări;

k) adresa de domiciliu a solicitantului;

l) ocupatia actuală si angajatorul; pentru studenti: denumirea institutiei de învătământ;

m) în cazul minorilor, autoritatea părintească sau tutelară;

n) o fotografie a solicitantului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză;

o) amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozitiile corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), denumit în continuare Codul comunitar de vize.

Art. 12. - Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în SNIV datele referitoare la vizele solicitate admisibile potrivit prevederilor art. 19 din Codul comunitar de vize, după cum urmează:

a) numărul cererii;

b) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că a fost solicitată o viză;

c) autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, si dacă cererea a fost prezentată acestei autorităti reprezentând un alt stat membru;

d) datele prevăzute la art. 11.

Art. 13. - (1) în cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea natională competentă care a decis eliberarea vizei adaugă în SNIV categoria de date în cauză, după cum urmează:

a) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că viza a fost eliberată;

b) autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, si dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

c) locul si data deciziei de eliberare a vizei;

d) tipul de viză;

e) numărul autocolantului de viză;

f) teritoriul pe care detinătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozitiile corespunzătoare din cadrul Codului comunitar de vize;

g) data de la care decurge si data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;

h) numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

i) durata de sedere autorizată prin viză;

j) dacă este cazul, indicatia că viza a fost eliberată pe o filă separată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv;

k) adresa de domiciliu a solicitantului.

(2) în cazul în care solicitantul îsi retrage cererea sau renuntă la aceasta înainte de luarea unei decizii de eliberare ori de neeliberare a vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor căreia i-a fost prezentată cererea indică faptul că cererea a fost clasată din aceste motive, precum si data clasării.

Art. 14. - În cazul în care autoritatea natională competentă în domeniul vizelor este nevoită să suspende examinarea cererii, aceasta adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

a) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că examinarea cererii a fost suspendată;

b) autoritatea care a suspendat examinarea cererii, inclusiv sediul acesteia;

c) locul si data deciziei de suspendare a examinării;

d) statul membru competent să examineze cererea.

Art. 15. - (1) în cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză, autoritatea natională competentă care a luat această decizie adaugă în SNIV următoarele categorii de date:

a) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că viza a fost refuzată si, dacă este cazul, că autoritatea respectivă a refuzat-o în numele altui stat membru;

b) autoritatea natională competentă care a refuzat viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul si data deciziei de refuzare a vizei.

(2) în dosarul de cerere se mentionează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care poate/pot fi unul sau mai multe dintre următoarele:

a) solicitantul:

(i) prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau falsificat;

(ii) nu furnizează o justificare pentru scopul si conditiile sederii prevăzute;

(iii) nu furnizează dovada unor mijloace de întretinere suficiente, atât pe durata sederii prevăzute, cât si pentru întoarcerea în tara de origine sau de resedintă ori pentru tranzitul către o tară tertă în care este sigur că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

(iv) a petrecut deja 3 luni în cursul perioadei de 6 luni în desfăsurare pe teritoriul statelor membre în temeiul unei vize uniforme sau al unei vize cu valabilitate teritorială limitată;

(v) este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS emise în scopul de a i se refuza intrarea;

(vi) este considerat ca reprezentând o amenintare pentru ordinea publică, siguranta internă sau pentru sănătatea publică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 19 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), sau pentru relatiile internationale ale unuia dintre statele membre, în special dacă în bazele de date nationale ale statelor membre a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;

(vii) nu dovedeste că detine o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare si valabilă, după caz;

b) informatiile prezentate cu privire la justificarea scopului si a conditiilor sederii preconizate nu sunt fiabile;

c) intentia solicitantului de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei nu a putut fi stabilită;

d) nu s-au furnizat suficiente dovezi care să arate că solicitantul nu a fost în măsură să solicite o viză în prealabil, ceea ce ar justifica solicitarea vizei la frontieră.

Art. 16. - (1) în cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a retrage o viză, autoritatea natională competentă care a luat această decizie introduce în SNIV următoarele date:

a) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă;


b) autoritatea care a anulat sau a retras viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul si data deciziei.

(2) în dosarul de cerere se mentionează, de asemenea, motivul sau motivele anulării ori al/ale retragerii, care poate/pot fi:

a) unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 15 alin. (2);

b) cererea titularului vizei de revocare a acesteia.

Art. 17. - În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize si/sau durata sederii, autoritatea natională competentă care a prelungit viza adaugă în SNIV următoarele date:

a) informatii referitoare la stadiul procedurii, cu mentionarea faptului că viza a fost prelungită;

b) autoritatea natională competentă care a prelungit viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul si data deciziei;

d) numărul autocolantului de viză corespunzător vizei prelungite;

e) data de la care decurge si data la care expiră prelungirea vizei;

f) perioada de prelungire a duratei autorizate de sedere;

g) teritoriul pe care titularul vizei este autorizat să călătorească, dacă valabilitatea teritorială a vizei prelungite diferă de cea a vizei initiale;

h) tipul vizei prelungite;

i) motivul sau motivele prelungirii vizei, care pot fi forta majoră, motive de ordin umanitar, motive serioase de ordin personal.

 

SECTIUNEA a 4-a

Utilizarea SNIV si VIS de către autoritătile nationale competente

 

Art. 18. - (1) Autoritătile nationale competente aplică procedurile prevăzute la art. 15 si 17 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul examinării cererilor de viză, respectiv în scopul raportării si al elaborării statisticilor.

(2) Autoritătile nationale competente aplică procedurile prevăzute la art. 18 si 20 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul realizării verificărilor la punctele de trecere a frontierei.

(3) Autoritătile nationale competente aplică procedurile prevăzute la art. 19 si 20 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul realizării verificărilor efectuate pe teritoriul României cu privire la îndeplinirea conditiilor de intrare sau de sedere.

(4) Autoritătile nationale competente aplică procedurile prevăzute la art. 22 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul examinării cererilor de azil.

 

SECTIUNEA a 5-a

Autorităti cu competente în gestionarea si exploatarea SNIV

 

Art. 19. - Autoritătile nationale competente să efectueze tranzactii asupra datelor din SNIV sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate;

b) Ministerul Administratiei si Internelor, prin ORI si PFR. Art. 20. - Prin intermediul SNIV, Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, consultă N.SIS în procesul de acordare a vizelor, în conformitate cu drepturile lor de acces, printr-un punct de conexiune unic.

Art. 21. - CNV, structură special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, este autoritatea natională cu competente în domeniul solutionării cererilor de vize si are următoarele atributii:

a) asigură functionalitatea componentei MAE a SNIV;

b) asigură gestionarea si reglementarea accesului la VIS al personalului propriu autorizat, precum si al personalului autorizat al celorlalte autorităti nationale competente prevăzute la art. 19;

c) colaborează cu Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, în scopul instruirii corespunzătoare a personalului său, în vederea monitorizării legalitătii efectuării tranzactiilor proprii componentei MAE a SNIV, a asigurării functionării tehnice corespunzătoare a acesteia, precum si a integritătii si securitătii datelor prelucrate;

d) realizează si actualizează periodic lista cu membrii personalului său autorizat să efectueze tranzactii, în conformitate cu prevederile art. 19, pe care o comunică Comisiei Europene;

e) este desemnată autoritate responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în SNIV, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Regulamentul VIS;

f) în calitate de autoritate responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în SNIV, primeste si solutionează cererile persoanelor care îsi exercită dreptul de acces, de rectificare si de stergere a datelor personale proprii care sunt prelucrate în SNIV;

g) autorizează accesul la datele din VIS al autoritătilor nationale competente prevăzute la art. 31;

h) în baza solicitărilor primite de la autoritătile nationale competente prevăzute la art. 31, consultă VIS si furnizează acestor autorităti informatiile necesare;

i) consultă celelalte state care participă la VIS în cadrul procesului de verificare a solicitantului de viză si răspunde la solicitările similare adresate României, conform art. 16 din Regulamentul VIS;

j) în situatia în care detine dovezi care sugerează că datele introduse în VIS de un alt stat membru sunt eronate sau prelucrarea lor contravine dispozitiilor Regulamentului VIS, informează imediat statul membru responsabil;

k) informează statul membru sau statele membre responsabile cu privire la dobândirea de către un solicitant a cetăteniei române;

l) administrează împreună cu ORI baza de date a SNIV si asigură integritatea si securitatea acesteia, în conformitate cu legislatia natională privind protectia datelor cu caracter personal si informatiile clasificate.

Art. 22. - Atributiile ORI sunt următoarele:

a) administrează împreună cu CNV baza de date a SNIV si asigură integritatea si securitatea acesteia, în conformitate cu legislatia natională privind protectia datelor cu caracter personal si informatiile clasificate;

b) cooperează cu specialistii Ministerului Afacerilor Externe pentru asigurarea conditiilor de interconectare a bazei de date cu aplicatia SNIV;

c) asigură functionalitatea componentei MAI a SNIV;

d) realizează si actualizează periodic lista cu membrii personalului său autorizat să efectueze tranzactii, în conformitate cu prevederile art. 19;

e) colaborează cu ANSPDCP în vederea monitorizării legalitătii efectuării tranzactiilor proprii componentei MAI a SNIV, asigurării functionării tehnice corespunzătoare a acesteia, asigurării integritătii si securitătii datelor prelucrate si instruirii corespunzătoare a personalului său.


 

CAPITOLUL III

Dispozitii comune privind regimul datelor din SNIV si VIS

 

SECTIUNEA 1

Păstrarea, modificarea si stergerea anticipată a datelor

 

Art. 23. - (1) Datele introduse în SNIV de autoritătile prevăzute la art. 19 pot fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

(2) în cazul în care există dovezi că un solicitant ale cărui date personale au fost introduse în SNIV a dobândit cetătenia română sau cetătenia unui alt stat membru, datele sale sunt sterse fără întârziere de către CNV, înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul în care refuzul eliberării unei vize a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, autoritatea natională competentă sterge, fără întârziere, datele introduse în SNIV, potrivit art. 15, si datele introduse în VIS, potrivit art. 12 din Regulamentul VIS.

(4) Durata de păstrare a datelor prevăzută la alin. (1) se calculează conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(5) Datele introduse de un alt stat membru în VIS pot fi recuperate si păstrate în fisiere nationale numai dacă este nevoie într-un caz determinat si numai cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Durata de păstrare a datelor recuperate din VIS si păstrate în fisiere nationale încetează în momentul în care motivele care au conclus la luarea deciziei de recuperare si păstrare a acestora au încetat.

Art. 24. - (1) Numai autoritatea natională competentă care a introdus date în SNIV are dreptul de a modifica sau sterge datele introduse.

(2) Dacă o autoritate natională competentă, alta decât cea care a introdus datele, detine dovezi că unele date introduse în SNIV sunt eronate sau că prelucrarea datelor respective contravine prevederilor prezentei legi, comunică autoritătii nationale competente care a introdus datele dovezile care fac necesară modificarea sau stergerea datelor în cauză.

(3) în situatia în care o autoritate natională competentă este sesizată că datele pe care aceasta Ie-a introdus în SNIV sunt eronate sau prelucrarea lor contravine prevederilor prezentei legi, aceasta are obligatia să verifice dovezile prezentate în acest sens si, în cazul în care informarea este corectă, să modifice sau să steargă imediat datele respective. În cazul în care informarea nu este corectă, comunică acest lucru autoritătii nationale competente care a transmis sesizarea.

(4) Dacă o autoritate natională competentă care efectuează tranzactii asupra datelor din SNIV detine dovezi că unele date prelucrate în VIS, introduse de autoritătile competente ale unui alt stat membru, sunt eronate sau că prelucrarea lor contravine dispozitiilor Regulamentului VIS, comunică CNV că este necesară modificarea sau stergerea datelor în cauză si prezintă dovezile în acest sens. CNV contactează punctul central de acces din statul membru responsabil si comunică necesitatea modificării sau stergerea datelor în cauză si dovezile care sustin această comunicare.

Art. 25. - (1) Autoritătile nationale competente asigură colectarea si introducerea datelor în SNIV si în VIS exclusiv potrivit competentelor lor legale si răspund pentru exactitatea si actualitatea datelor pe care le introduc.

(2) Datele cu caracter personal se utilizează exclusiv în scopurile pentru care au fost introduse în SNIV.

Art. 26. - Datele prelucrate în SNIV nu pot fi transferate sau puse la dispozitia unei tări terte ori a unei organizatii internationale decât în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul VIS.

 

SECTIUNEA a 2-a

Securitatea datelor

 

Art. 27. - (1) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea si utilizarea SNIV, fiecare institutie fiind responsabilă în ceea ce priveste componentele proprii care vizează:

a) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date în mod neautorizat;

c) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date si inspectarea, modificarea sau stergerea neautorizată a datelor cu caracter personal;

d) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

e) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identităti unice si individuale de utilizator si a unui mod de acces confidential, numai la datele pentru care au fost autorizate;

f) asigurarea faptului că toate autoritătile publice competente care au acces la SNIV sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem îsi creează profiluri care descriu competentele si responsabilitătile specifice ale persoanelor cu autorizatie de acces, introducere, actualizare, stergere si căutare a datelor si pun fără întârziere aceste profiluri la dispozitia ANSPDCP;

g) controlul comunicatiilor aferente SNIV, astfel încât să se poată asigura verificarea si stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicatii;

h) controlul introducerii de date, pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice si să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când si în ce scop au fost introduse datele;

i) controlul transportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;

j) întocmirea unui plan de rezervă pentru protectia infrastructurii critice.

(2) Fiecare autoritate natională competentă care are drept de acces la datele din SNIV asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) si cooperează cu ANSPDCP.

(3) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1).

Art. 28. - Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor vor adopta măsuri tehnice, operative si de procedură, potrivit următoarelor principii:

a) principiul confidentialitătii- asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atributiilor de serviciu;

b) principiul integritătii- asigurarea exactitătii si caracterului complet al informatiilor, precum si al metodelor de prelucrare;


c) principiul disponibilitătii - asigurarea accesului la informatii în termenul solicitat;

d) principiul identificării si autentificării - asigurarea identificării si autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în functie de competente, înainte de efectuarea oricărei tranzactii;

e) principiul autorizării - autorizarea participantilor la efectuarea unei tranzactii în vederea accesării datelor din SNIV în functie de competente;

f) principiul nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzactiilor efectuate asupra datelor din SNIV si atribuirea acestora utilizatorilor participanti la efectuarea lor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Evidenta prelucrării datelor

 

Art. 29. - (1) Toate tranzactiile efectuate asupra datelor din SNIV de către autoritătile nationale competente sunt înregistrate în sistem, pentru controlul legalitătii prelucrării datelor din punctul de vedere al protectiei acestora, precum si pentru garantarea securitătii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă.

(2) Responsabilitatea pentru evidenta prelucrării datelor în SNIV revine fiecărei autorităti nationale competente pentru tranzactiile proprii. Înregistrările prevăzute la alin. (1) contin datele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(3) înregistrările prevăzute la alin. (1) pot fi accesate numai de personalul autorizat si pot fi sterse după o perioadă de un an de la expirarea duratei de păstrare prevăzute la art. 23 alin. (1) din Regulamentul VIS, în cazul în care nu sunt necesare pentru o procedură de control deja initiată.

Art. 30. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal continute în SNIV este supusă controlului ANSPDCP, în conformitate cu prevederile art. 41 si 42 din Regulamentul VIS. Autoritătile nationale competente sunt obligate să asigure acces ANSPDCP la fisierele ce contin înregistrări ale prelucrării datelor continute în SNIV si să pună la dispozitie orice alte informatii necesare exercitării atributiilor ANSPDCP, conform art. 41-43 din Regulamentul VIS.

(2) ANSPDCP cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Protectia Datelor în vederea asigurării supravegherii coordonate a utilizării VIS.

 

CAPITOLUL IV

Participarea la VIS a autoritătilor prevăzute de Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informatii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritătile desemnate ale statelor membre si de către Europol în scopul prevenirii, depistării si cercetării infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave

 

SECTIUNEA 1

Autorităti competente

 

Art. 31. - Autoritătile nationale care, potrivit normelor legale în vigoare, au competente privind prevenirea, depistarea si cercetarea infractiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004, precum si a infractiunilor grave prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, obtin accesul la datele din VIS pentru consultare, prin punctul central de acces, exclusiv în scopul îndeplinirii atributiilor lor legale.

Art. 32. - Autoritătile nationale competente prevăzute la art. 31 comunică CNV unitatea operatională si personalul autorizat să solicite accesul la datele din VIS.

Art. 33. - (1) CNV se desemnează punct central de acces.

(2) Până la data operationalizării SNIV, CNV notifică Comisiei si Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin declaratie scrisă, lista autoritătilor nationale competente prevăzute la art. 31. Orice modificare ulterioară a listei este comunicată în cel mai scurt timp posibil Comisiei si Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene prin declaratie scrisă.

(3) CNV desemnează personalul autorizat să proceseze cererile de acces la VIS transmise de autoritătile nationale competente prevăzute la art. 31.

Art. 34. - În calitate de punct central de acces, CNV are următoarele atributii:

a) primeste cererile autoritătilor nationale competente prevăzute la art. 31 de acces la datele din VIS;

b) verifică îndeplinirea conditiilor privind accesul la datele din VIS prevăzute la art. 36 si 37;

c) dacă sunt îndeplinite conditiile de acces, procesează cererea si furnizează, prin mijloace securizate, autoritătilor nationale competente care au efectuat solicitarea datele obtinute;

d) dacă nu sunt îndeplinite conditiile de acces, comunică autoritătii nationale competente care a efectuat solicitarea motivele pentru care cererea formulată de aceasta nu a fost procesată;

e) în caz exceptional de urgentă, poate răspunde, fără întârziere, cererilor autoritătilor nationale competente mentionate la art. 31, prin exceptie de la prevederile lit. b). Verificările prevăzute la lit. b) se efectuează ulterior;

f) asigură schimbul de date cu punctele centrale de acces ale celorlalte state care participă la VIS.

 

SECTIUNEA a 2-a

Datele din VIS care sunt consultate de punctul central de acces

 

Art. 35. - (1) Pentru efectuarea verificărilor, CNV consultă VIS, utilizând oricare dintre următoarele tipuri de date existente în dosarul de cerere:

a) numele (numele de familie), numele la nastere [numele anterior (anterioare)], prenumele, data nasterii, locul nasterii, tara nasterii, sexul;

b) cetătenia actuală si cetătenia la nastere;

c) tipul si numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat si data eliberării si expirării acestuia;

d) statul membru (statele membre) de destinatie si durata sederii sau a tranzitului prevăzute;

e) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

f) data planificată a sosirii si a plecării;

g) statul membru al primei intrări; h) resedinta;

i) amprente digitale;

j) tipul de viză si numărul colantului de viză;

k) detaliile persoanei care a emis invitatia si/sau căreia îi revine răspunderea de a suporta cheltuielile de întretinere pe durata sederii.

(2) în cazul în care, în urma verificării cu ajutorul unuia sau al mai multor tipuri de date dintre cele enumerate la alin. (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la detinătorul de viză, CNV are acces la toate datele enumerate la alin. (1), precum si la următoarele categorii de date:

a) orice alte date preluate din dosarul de cerere;

b) fotografii;

c) datele introduse cu privire la eventualele vize emise, refuzate, anulate, revocate sau prelungite.


 

SECTIUNEA a 3-a

Conditiile de acces la datele din VIS al autoritătilor nationale competente prevăzute la art. 31

 

Art. 36. - Autoritătile nationale competente prevăzute la art. 31 obtin accesul la datele din VIS pentru consultare, exclusiv în scopul îndeplinirii atributiilor lor legale si dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) accesul în vederea consultării să fie necesar în scopul prevenirii, depistării si cercetării infractiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 sau a infractiunilor grave prevăzute la art. 85 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) accesul în vederea consultării să fie necesar într-un caz concret;

c) în cazul în care există temei rational să se considere că respectiva consultare a datelor VIS contribuie substantial la prevenirea, depistarea sau cercetarea oricăreia dintre infractiunile prevăzute la lit. a).

Art. 37. - Cererea de acces la datele din VIS formulată de către autoritătile nationale competente prevăzute la art. 31 se face în scris sau electronic si trebuie motivată corespunzător.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditiile si procedura privind accesul la datele VIS al autoritătilor desemnate ale statelor pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare

 

Art. 38. - (1) CNV primeste cereri de acces la datele din VIS transmise de către autoritătile desemnate ale unui stat membru pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie conformă cu prevederile art. 36 si 37 si este transmisă de autoritatea desemnată a statului pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare CNV, în vederea procesării acesteia.

(3) La primirea cererii de acces, CNV procesează cererea, în conformitate cu prevederile art. 34.

(4) Răspunsul CNV ca urmare a procesării cererii prevăzute la alin. (1) este transmis către autoritatea desemnată a statului membru pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare, care a trimis initial solicitarea.

 

SECTIUNEA a 5-a

Conditiile si procedura privind accesul la datele VIS al Europol

 

Art. 39. - (1) Unitatea Natională Europol primeste cererile de acces la datele din VIS transmise de către Europol.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie conformă cu prevederile art. 36 si 37 si este transmisă de Unitatea Natională Europol CNV, în vederea procesării acesteia.

(3) La primirea cererii de acces, CNV procesează cererea, în conformitate cu prevederile art. 34 si cu respectarea următoarelor conditii:

a) în cazul în care este necesar în vederea îndeplinirii atributiilor Europol în baza art. 5 alin. (1) lit. a) din Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiintarea Oficiului European de Politie (EUROPOL) si în scopul realizării unei analize specifice, astfel cum se prevede la art. 14 din aceeasi decizie;

b) atunci când este necesar pentru îndeplinirea atributiilor Europol în baza art. 5 alin. (1) lit. a) din Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 si în scopul realizării unei analize generale de tip strategic, astfel cum se prevede la art. 14 din aceeasi decizie, cu conditia ca datele VIS să fie transmise anonim de către Europol înaintea respectivei prelucrări si păstrate într-o formă în care nu se mai pot identifica persoanele vizate.

(4) În cazul în care în urma verificării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la detinătorul de viză si dacă datele sunt introduse de o autoritate natională, CNV comunică Unitătii Nationale Europol rezultatele verificării.

(5) în cazul în care în urma verificării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la detinătorul de viză, iar aceste date sunt introduse de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, CNV comunică Unitătii Nationale Europol necesitatea obtinerii acordului statului membru respectiv pentru prelucrarea datelor introduse în VIS. Respectivul acord se obtine prin intermediul Unitătii Nationale Europol din acel stat membru. După obtinerea acordului, CNV comunică Unitătii Nationale Europol rezultatele verificării.

(6) Răspunsul CNV ca urmare a procesării cererii de acces este transmis Europol de către Unitatea Natională Europol.

 

CAPITOLUL V

Protectia datelor cu caracter personal prelucrate în SNIV

 

SECTIUNEA 1

Protectia datelor cu caracter personal cuprinse în SNIV

 

Art. 40. - Accesarea si exploatarea datelor cu caracter personal continute în SNIV si VIS se fac potrivit dispozitiilor legale în materia protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si cu respectarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autoritătile nationale competente si numai în scopul îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta lege si în conditiile prevăzute de aceasta.

Art. 41. - (1) Datele cu caracter personal obtinute din SNIV sau VIS de către autoritătile prevăzute la art. 31 sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării si urmăririi penale a infractiunilor de terorism sau a altor infractiuni grave.

(2) Datele personale obtinute din SNIV sau VIS nu sunt transferate sau puse la dispozitia unei tări terte ori a unei organizatii internationale.

(3) Pe cale de exceptie, în caz de urgentă, astfel de date pot fi transferate sau puse la dispozitia unei tări terte ori a unei organizatii internationale, exclusiv în scopul prevenirii si depistării infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave si în conditiile stabilite de prezenta lege, sub rezerva consimtământului statului român care a introdus datele în VIS si care transferă sau pune la dispozitie datele în conformitate cu dreptul intern. Aceste transferuri sunt înregistrate si puse la dispozitia ANSPDCP, la cerere.

Art. 42. - (1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS pe teritoriul României si transmiterea acestor date în străinătate, precum si schimbul ori procesarea ulterioară a informatiilor suplimentare sunt monitorizate si se supun controlului ANSPDCP, în conditiile legii.

(2) Auditarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în SNIV se efectuează de către ANSPDCP, în conformitate cu standardele internationale de audit, cel putin o dată la 4 ani.

(3) Sumele necesare pentru realizarea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ANSPDCP.


 

SECTIUNEA a 2-a

Dreptul de informare si exercitarea drepturilor de acces, de rectificare si de stergere a datelor cu caracter personal de către persoanele ale căror date sunt prelucrate în SNIV

 

Art. 43. - (1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare, precum si formatiunile teritoriale ale ORI au obligatia de a pune la dispozitia solicitantilor de viză, respectiv la dispozitia persoanelor care adresează invitatii informatiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispozitia solicitantilor de vize, în scris, la momentul depunerii formularelor de cerere de viză.

(3) Informatiile mentionate la alin. (1) sunt puse la dispozitia persoanelor care adresează invitatii, în cuprinsul formularelor speciale pe care acestea le semnează.

Art. 44. - (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38 din Regulamentul VIS si schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă sedere (Regulamentul VIS).

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, cererile care privesc exercitarea drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS se adresează CNV, iar răspunsul va fi comunicat petentului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeste la 90 de zile, în cazul în care solicitarea se referă la date ce au fost introduse de un alt stat membru.

(4) înainte de a comunica petentului informatiile cu privire la datele cu caracter personal cuprinse în SNIV sau VIS, CNV solicită acordul autoritătilor publice competente care au introdus datele respective. Acordul se comunică în cel mult 15 zile de la solicitare.

(5) în cazul datelor cu caracter personal introduse în VIS de un alt stat membru, informatiile cu privire la acestea se comunică petentului numai după obtinerea consimtământului statului membru respectiv. CNV solicită consimtământul autoritătii competente în domeniul vizelor din statul membru care a introdus datele.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 45. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente realizării si functionării SNIV se asigură din programele Uniunii Europene si cofinantare de la bugetul de stat, în conditiile legii, prin bugetele aprobate Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 46. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea pentru completarea în mod corespunzător a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 271.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea României la Sistemul de informatii privind vizele

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea României la Sistemul de informatii privind vizele si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.254.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizatiei de functionare de către Ministerul Culturii si Patrimoniului National în vederea functionării laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare si restaurare în laboratoarele si atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 314/2004.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Laboratoarele si atelierele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, denumite în continuare laboratoare si ateliere, pot functiona numai în baza autorizatiei de functionare, denumită în continuare autorizatie, eliberată de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, denumită în continuare Comisia.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în vederea eliberării autorizatiei prevăzute la art. 2, persoana juridică interesată depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National un dosar care va cuprinde următoarea documentatie:

a) cererea de eliberare a autorizatiei, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) declaratia pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat;

d) copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;

e) copia actului administrativ/normativ care prevede atributia institutiei publice de a executa lucrări de conservare si restaurare, pentru institutiile publice;

f) copia actului de detinere a spatiului;

g) copiile actelor de studii ale conservatorilor si restauratorilor acreditati conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizatia;

h) copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor si restauratorilor acreditati conform legii, înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă, numai dacă acestia sunt alte persoane decât asociatii societătii comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;

i) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau a atelierului, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1A;

j) cazierul judiciar pentru conducătorul laboratorului sau al atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.

(2) în cazul în care documentatia depusă este incompletă, directia de specialitate va informa solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii cu privire la necesitatea completării documentatiei, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de analizare a cererii, prevăzut la art. 4 alin. (2).

(3) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) în urma verificării continutului si conformitătii dosarului, directia de specialitate înaintează documentatia Comisiei, în vederea avizării.

(2) în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevăzute la art. 3 alin. (1), complete si corect întocmite, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directia de specialitate, cu avizul Comisiei, comunică persoanei juridice interesate autorizatia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Avizul negativ al Comisiei se comunică persoanei juridice interesate prin directia de specialitate, în termen de 5 zile de la emitere. Avizul negativ se motivează, în scris, de către Comisie si poate fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicării.

(4) Directia de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:“Art. 5. - (1) Contestatiile prevăzute la art. 4 alin. (3) se analizează în termen de 10 zile de la depunerea lor de către o comisie numită în acest sens prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

(2) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecată, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Titularul autorizatiei este obligat să notifice Ministerul Culturii si Patrimoniului National cu privire la schimbări intervenite în situatia laboratorului sau a atelierului, în urma cărora conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt îndeplinite.”

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autorizatia poate fi suspendată, respectiv retrasă de către ministrul culturii si patrimoniului national, cu avizul Comisiei, în urma analizei sesizărilor primite la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către directia de specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sanctiunii, oportunitatea si durata acesteia, spre analiză Comisiei, în termen de 30 de zile de la data primirii.

(3) Comisia analizează sesizarea si punctul de vedere al directiei de specialitate si avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizatiei.

(4) Autorizatia poate fi suspendată în următoarele situatii:


a) în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infractiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înselăciune, gestiune frauduloasă, distrugere, delapidare, fals si uz de fals, abuz în serviciu, tăinuirea si favorizarea în legătură cu infractiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare si luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului;

b) în situatia în care conditiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite.

(5) Autorizatia poate fi retrasă în următoarele situatii:

a) abateri grave de la deontologia profesională si încălcări ale normelor de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile emise potrivit legii;

b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau deteriorări de bunuri culturale.

(6) Suspendarea, respectiv retragerea autorizatiei se motivează în scris de către Comisie si poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicarea actului administrativ de suspendare sau de retragere, după caz.

(7) Contestatiile se analizează în termen de 10 zile de la depunerea lor de către o comisie numită în acest sens prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

(8) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecată, în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) în situatia suspendării, directia de specialitate va propune Comisiei, în vederea avizării, perioada pentru care se suspendă autorizatia, precum si conditiile necesare încetării suspendării.

(2) îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către specialistii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National sau ai directiei de specialitate din minister si determină încetarea suspendării autorizării.”

9. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National organizează evidenta autorizatiilor de functionare eliberate si a celor suspendate sau retrase.”

10. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Laboratoarele de conservare si restaurare autorizate sunt obligate să mentină o evidentă clară a interventiilor de restaurare realizate asupra bunurilor culturale mobile clasate.

(2) Evidenta interventiilor de restaurare se face prin intermediul dosarelor de restaurare cuprinzând documentatia scrisă si fotografică specifică procesului de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Dosarele de restaurare ce reprezintă documentatia pentru interventiile asupra bunurilor culturale mobile clasate pot fi puse la dispozitia Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a serviciilor sale deconcentrate, precum si a organelor de cercetare si urmărire penală, după caz, la solicitarea acestora.

(4) Dosarele de restaurare vor fi comunicate si proprietarilor sau detinătorilor cu titlu legal ai bunurilor culturale mobile clasate restaurate.”

11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Laboratoarele sau atelierele autorizate să efectueze lucrări de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, stabilite într-un alt stat membru, au

dreptul de a furniza servicii pe teritoriul României, cu notificarea prealabilă a Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse de către laboratoarele sau atelierele autorizate potrivit alin. (1), Ministerul Culturii si Patrimoniului National contactează autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).”

12. La anexa nr. 1, punctul 2 se abrogă.

13. La anexa nr. 2, punctul 6 se abrogă.

14. În tot cuprinsul textului, sintagma “directia monumente istorice si muzee” se înlocuieste cu sintagma “directia de specialitate”, iar sintagma “Ministerul Culturii si Cultelor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Culturii si Patrimoniului National”.

Art. II. - Normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (1), literele c), e), f) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) copie de pe actul constitutiv al operatorului economic;

..............................................................................................

e) copie de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, al operatorului economic solicitant;

f) copie de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;

..............................................................................................

i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al operatorului economic si al consilierului de specialitate.”

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în sensul prezentelor norme, prin consilierele specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experientă în domeniu artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National potrivit Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor, cu modificările si completările ulterioare, având ca atributie principală selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va propune declansarea procedurii de clasare.”

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(4) Este considerată experientă în domeniul artelor, în sensul prevăzut de alin. (3), experienta în domeniul patrimoniului cultural national cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, stiintifică si tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică si epigrafică.

(5) în cazul în care documentatia depusă este incompletă sau incorect întocmită, directia de specialitate din cadrul ministerului va informa solicitantul, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului, cu privire la necesitatea completării documentatiei, potrivit alin. (1).

(6) în cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.”

5. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în vederea eliberării autorizatiei de functionare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească conditii minime de autorizare, după cum urmează:

a) operatorul economic trebuie să aibă mentionat în actul constitutiv ca obiect de activitate comertul cu bunuri culturale mobile;


b) spatiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comertul cu bunuri culturale mobile;

c) casa de licitatii, galeria de artă sau magazinul să aibă un afisaj stradal cu denumirea si obiectul de activitate al operatorului economic;

d) spatiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări de servicii cu o societate de pază si securitate sau să aibă pază umană permanent;

e) să afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;

f) reprezentantul legal al operatorului economic să nu aibă cazier judiciar.

(2) Prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national se constituie o comisie tehnică de evaluare, a cărei atributie este de a verifica îndeplinirea de către solicitant a conditiilor minime de autorizare.

(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerului.

(4) Comisia tehnică de evaluare întocmeste un raport privind îndeplinirea de către solicitant a conditiilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în vederea avizării.”

6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) în urma verificării dosarului, directia de specialitate înaintează Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor documentatia depusă de solicitant, potrivit art. 2 alin. (1), în vederea avizării.

(2) Autorizatia sau, după caz, respingerea cererii de eliberare a autorizatiei de functionare se comunică solicitantului de către directia de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizatia se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Directia de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(4) Autorizatia sau, după caz, respingerea cererii de acordare a autorizatiei se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere, respectiv de la formulare.

(5) în cazul respingerii cererii de acordare a autorizatiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii si patrimoniului national cu o contestatie, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.

(6) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecată, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Patrimoniului National.

(2) în situatia schimbării sediului, detinătorul autorizatiei de functionare va comunica directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Patrimoniului National documentul prevăzut la art. 2 alin. (1)iit. h).

(3) Verificarea îndeplinirii conditiilor minime de autorizare se face de către comisia tehnică de evaluare prevăzută la art. 3 alin. (2) si se consemnează într-un raport.

(4) în situatia schimbării consilierului de specialitate, titularul autorizatiei de functionare va transmite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), g) si i) corespunzătoare noului consilier de specialitate.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autorizatia de functionare poate fi suspendată, respectiv retrasă prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, în urma analizei sesizărilor primite la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către directia de specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sanctiunii, oportunitatea si durata acesteia, spre analiză Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, în termen de 30 de zile de la data primirii.

(3) Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor analizează sesizarea si punctul de vedere al directiei de specialitate si avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizatiei.

(4) Autorizatia de functionare poate fi suspendată în următoarele situatii:

a) asociatii operatorului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme;

b) angajatii operatorului economic săvârsesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile;

c) neîndeplinirea conditiilor în care s-a acordat autorizatia;

d) schimbarea sediului, până la constatarea îndeplinirii criteriilor minime de autorizare pentru noul sediu;

e) în cazul în care împotriva personalului de conducere al operatorului economic s-a pus în miscare o actiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizat. În acest caz, suspendarea autorizatiei de functionare se dispune până la solutionarea definitivă a cauzei;

f) transferul, demiterea, retragerea sau decesul consilierului de specialitate. În acest caz, măsura suspendării va înceta la data angajării unui nou consilier de specialitate care va fi luat în evidenta Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(5) încetarea suspendării autorizatiei de functionare poate fi dispusă prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, numai dacă operatorul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentelor norme sau, după caz, erorile profesionale care au determinat distrugerea ori deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate si nu au fost rezultatele unor actiuni de rea-credintă.

(6) Autorizatia de functionare poate fi retrasă în următoarele situatii:

a) asociatii sau angajatii operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si/sau prevederile prezentelor norme;

b) autorizatia operatorului economic a fost suspendată de două ori, iar a treia oară acesta săvârseste abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare;

c) operatorii economici a căror autorizatie de functionare a fost suspendată îsi continuă activitatea în perioada de suspendare;

d) dacă în privinta personalului de conducere al operatorului economic este pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârsirea, după caz, a următoarelor infractiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înselăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile apartinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infractiunile prevăzute de art. 83-95 din Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, infractiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 3-9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, infractiunile prevăzute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie, cu modificările ulterioare.

(7) Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national cu privire la suspendarea, respectiv retragerea autorizatiei de functionare se comunică de către directia de specialitate din cadrul ministerului si poate fi contestat, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestatiile se analizează în termen de 10 de zile de la depunerea lor.

(8) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecată, în conditiile legii contenciosului administrativ.”

9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Operatorii economici autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene pot comercializa bunuri culturale mobile pe teritoriul României numai cu notificarea prealabilă a Ministerului Culturii si Patrimoniului National, însotită de copii ale documentelor de autorizare corespunzătoare, emise de autoritătile/institutiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv, precum si cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme.

(12) în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse de către operatorii economici autorizati potrivit alin. (11), Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directia de specialitate, contactează autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE)în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).”

10. La articolul 10, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (1), iar valoarea de achizitionare este cea negociată cu vânzătorul sau cu operatorul economic autorizat ori cea rezultată din licitatia publică.”

11. Anexa nr. 3 “Autorizatie de functionare” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

12. În tot cuprinsul normelor:

a) sintagma “agent/agentii/agentilor economic/ economici” se înlocuieste cu sintagma “operator/ operatorii/operatorilor economic/economici”;

b) sintagma “Ministerul Culturii si Cultelor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Culturii si Patrimoniului National”;

c) sintagma “directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu “servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National”.

*

Prezenta hotărâre asigură implementarea partială a Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce priveste serviciile în cadrul pietei interne, în domeniul autorizării laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, precum si în domeniul comertului cu bunuri culturale mobile pe teritoriul României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr............din data.....................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile, cu modificările si completările ulterioare,

în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor privind aprobarea cererii domnului/doamnei .............................................., domiciliat (ă) în localitatea .........................................., str. ............. nr. ......., bl. .........., sc. ....., et. ......, ap. ........., sectorul ........, judetul ..................., posesor/posesoare al/a B.l./C.l. seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ..........., persoană agreată de Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea mentionată, ca titular de firmă, asociat sau salariat, se autorizează .........................................................................., cu sediul în str. ................................. nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul. ...., judetul. ......................, în regim de casă de licitatii/magazin (galerie) de antichităti.

Autorizatia de functionare se referă în exclusivitate la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privată a solicitantului desfăsurată în baza Autorizatiei nr. .........., eliberată de ..........................................

Operatorul economic îsi va desfăsura activitatea având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ..........................................., născut(ă) în anul ........... luna ..................... ziua ....., în localitatea ................., judetul ..........., posesor/posesoare al/a B.I./CI. Seria ..... nr. ............ eliberat/eliberată de ............................. la data de .................................


Acest înscris intră în componenta documentelor care conditionează si mentin valabilitatea autorizatiei de functionare, pe numele titularului operatorului economic obligat să răspundă sub raportul calitătii si al respectării reglementărilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizatie de functionare.

Consilierul de specialitate îsi poate desfăsura activitatea în cadrul operatorului economic mentionat în autorizatia de functionare numai pentru operatiuni privind obiectul de activitate al acesteia.

 

Ministru,

........................................................................

Secretar al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

........................................................................

Reprezentant legal al operatorului economic,

........................................................................

Consilier de specialitate,

........................................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2011

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2011: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 2. - Operatorii economici care în cursul anului 2010 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depăseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2010 trebuie să completeze si să transmită Institutului National de Statistică declaratii statistice Intrastat, începând cu luna ianuarie 2011.

Art. 3. - În cursul anului 2011 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăseste pragurile Intrastat pentru anul 2011.

Acesti operatori economici trebuie să completeze si să transmită declaratii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2011 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

Art. 5. - Prin prezentul ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 670/2009 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 22 decembrie 2009.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 1.865.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2011.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice ale lucrărilor de constructii, pentru îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajări.

(2) Avizele de protectie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentatiile tehnice ale lucrărilor de constructii pentru realizarea adăposturilor de protectie civilă sau punctelor de comandă.

Art. 2. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren si a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu” la constructii, instalatii si alte amenajări.

(2) Autorizatiile de protectie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor si în teren, realizarea adăposturilor de protectie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3. - (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situatii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajări existente, care nu necesită autorizatii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, constructiile si amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general si ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerintelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protectie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.


Art. 4. - (1) Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si de protectie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competentă urmează să fie realizate ori sunt amplasate constructiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), si în anexa nr. 5, pentru autorizatiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru constructiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu si protectia civilă, cererile si documentatiile tehnice se depun simultan.

Art. 5. - (1) Cererile, precum si avizele si autorizatiile, însotite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 18 si 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei unitătii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) în situatia în care documentatia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele si prenumele acestuia si semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6.

(4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.

(5) Termenul de emitere a autorizatiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 6. - (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru solutionare specialistilor desemnati din inspectia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării continutului acestora si a conditiilor din teren - numai pentru emiterea autorizatiilor - întocmesc pentru fiecare situatie un referat cu concluziile rezultate si cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizatiei.

(2) Referatele se verifică de către seful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-sef si se aprobă de către inspectorul-sef.

(3) Avizele si autorizatiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-sef si se stampilează cu stampila inspectoratului.

Art. 7. - La emiterea avizelor si/sau a autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilă nu se percep taxe.

Art. 8. - (1) Nu se emit avize sau autorizatii de către inspectorate în următoarele situatii:

a) atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse, precum si în teren, neîndeplinirea cerintelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare si de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administratiei publice centrale;

c) în cazul lucrărilor pentru noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, inclusiv constructiile nucleare si cele aferente părtii clasice a centralei nucleare, precum si la reabilitarea si retehnologizarea celor existente.

(2) Solutia privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau autorizatiilor se comunică solicitantilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv maximum 30 de zile pentru autorizatii, de la înregistrarea documentatiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei inspectoratului.

(3) în cazul respingerii documentatiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgentă se retine câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborării adresei de respingere si al doilea exemplar al acesteia.

(4) Pentru categoriile de constructii si amenajări care nu intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu se retine numai al doilea exemplar al adresei de respingere.

(5) Documentele retinute de emitent se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Dacă solicitantii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizatiilor, precum si a documentatiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate si îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu

 

Art. 9. - (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentatia tehnică la faza de proiectare pentru autorizatia de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităti în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinatie si modernizările la constructiile si amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizatii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului si/sau constructiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” privind schimbarea destinatiei/modernizării sau avizul proiectantului initial al constructiei si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

f) documentatia cuprinzând relevee la situatia existentă si planuri cu situatia propusă pentru fiecare nivel, fatadă si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, după caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situatie - amplasare în zonă, cu precizarea distantelor fată de vecinătăti si mentionarea lungimii si lătimii căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(4) în cazul sistemelor, lucrărilor si retelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităti, platforme si parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul instalatiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si marcarea căilor de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

c) documentatia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul si schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu”, la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalatii sanitare - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(5) în cazul lucrărilor noi, modificărilor si modernizărilor instalatiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie al retelei de hidranti exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - două exemplare;

c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori - două exemplare;

d) documentatia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrică, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, statiei de hidrofor etc, pentru instalatiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) documentatia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalatiei si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 10. - (1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele retinute de către emitentul avizului se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul retinând un exemplar.

Art. 11. - (1) Documentele retinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) în cazul pierderii formularului care atestă existenta avizului, solicitantul poate obtine o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemnează data, semnătura si face mentiunea “conform cu originalul”.

Art. 12. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizatia de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise si desenate pe specialităti din documentatia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie, precum si agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu” - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie - două exemplare;

f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinatie si modernizări la constructii si amenajări care nu necesită autorizatie de construire, autorizatiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentatia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenta avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

d) piesele scrise si desenate din documentatia tehnică, cum sunt: detalii de executie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu si, după caz, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu” - două exemplare.

Art. 13. - (1) în situatiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, desi constructiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizatia de construire - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităti si piesele desenate la faza de proiect tehnic si detalii de executie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităti si relevee de arhitectură si instalatii utilitare, precum si la instalatiile de protectie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, stampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performantă la foc pentru constructia în cauză - două exemplare;

e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise si desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, stampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinta esentială “securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performantă la foc pentru constructia în cauză - două exemplare;

f) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu” - două exemplare;

i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee si, după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză - două exemplare;

j) cerere-tip - două exemplare;

k) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu si documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu exceptia certificatului de urbanism.

(3) La constructiile si amenajările, precum si la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor existente, puse în functiune fără obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obtină această autorizatie în conditiile alin. (2); prin exceptie, constructiile si amenajările puse în functiune fără obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu si îndeplinesc nivelele de performantă specifice securitătii la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizatia pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor de constructii.

(4) în cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinatie comercială, cu suprafata mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare;

g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii.

(5) Pentru punctele de livrare către populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea si lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(6) în cazul sistemelor, lucrărilor si retelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităti, platforme si parcuri industriale, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;


b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existenta avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentatia tehnică mentionată la art. 9 alin. (4) lit. c) si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - minimum specialitatea instalatii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic si detalii de executie - două exemplare;

d) agremente tehnice si/sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare-constatare a calitătii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calitătii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(7) în cazul lucrărilor noi, modificărilor si modernizărilor instalatiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existenta avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentatia tehnică mentionată la art. 9 alin. (5) lit. c), d) si e), precum si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic si detalii de executie - două exemplare;

d) agremente tehnice si/sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, detalii de executie pentru instalatia de hidranti exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calitătii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calitătii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(8) Când solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizatiile de securitate la incendiu si/sau documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) documentele prevăzute la alin. (2);

c) declaratie pe propria răspundere a persoanei fizice si copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 14. - În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viată a constructiei, valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu se mentine.

Art. 15. - (1) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul retinând un exemplar.

(2) La emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu pentru situatiile prevăzute la art. 12 si 13 se restituie solicitantilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar, cu exceptia avizului de securitate la incendiu si documentatiei vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia.

(3) La documentele retinute de către emitentul autorizatiei se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 16. - (1) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea constructiilor sau amenajărilor cu conditiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinatie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizatiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligatia reluării procesului de avizare si autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitătile emitente, dacă pe durata exploatării constructiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentatii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveste: limitarea propagării incendiilor la vecinătăti si în interiorul compartimentelor de incendiu, protectia si evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situatii de risc, inclusiv asigurarea posibilitătilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu si, după caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevăzute.

Art. 17. - Anularea autorizatiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, comunicând despre aceasta altor autorităti competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

 

CAPITOLUL III

Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de protectie civilă

 

Art. 18. - (1) Avizele de protectie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;

c) plan de situatie si de încadrare în zonă - două exemplare în copie;

d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al constructiei si schema instalatiilor de filtroventilatie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, si a instalatiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;

e) planul sectiunii verticale a clădirii cu instalatiile de filtroventilatie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;

f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protectie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul retinând un exemplar.

Art. 19. - Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalatii speciale, utilaje si tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor peretilor si planseelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalatiile de filtroventilatie, electrice, sanitare, de încălzire si altele asemenea;

b) date privind echiparea cu instalatii de filtroventilatie, pentru adăposturile de protectie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Art. 20. - (1) La emiterea avizelor de protectie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar.

(2) La documentele retinute de către emitentul avizului se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizatiei de protectie civilă.

Art. 21. - (1) Autorizatiile de protectie civilă se emit după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizatia de construire - două exemplare în copie;

c) documentatia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protectie civilă si eventualele modificări realizate prin dispozitii de santier, conform legii - două exemplare;

d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Autorizatiile de protectie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul retinând un exemplar.

(3) La emiterea autorizatiei de protectie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din documentele depuse.

(4) La documentele retinute de către emitentul autorizatiei se anexează si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 22. - (1) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre stiintă Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “Dealu Spirii” al Municipiului Bucuresti pentru adăposturile la obiectivele de investitii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobantilor, calea Floreasca, sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. CA. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu si Calea Victoriei se transmite spre stiintă Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Inspectoratele, prin inspectiile de prevenire, pe timpul executiei obiectivului de investitii până la emiterea autorizatiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentatiile avizate privind îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protectie civilă sau a punctelor de comandă.

Art. 24. - Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îsi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilitătii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire, intervenită în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 839/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - (1) Avizele si autorizatiile sunt valabile numai însotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

(2) Detinătorii avizelor si autorizatiilor au obligatia de a le păstra în bune conditii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, si de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în conditiile legii.

Art. 26. - (1) Inspectoratele trebuie să asigure conditiile si măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de primire a cererilor si de asigurare a reglementărilor tehnice si standardelor în vigoare necesare verificării documentatiilor anexate acestora si de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă.

(2) Specialistul din cadrul structurii de avizare-autorizare care efectuează analiza documentatiei tehnice va aplica stampila vizat spre neschimbare pe fiecare pagină sub care va consemna data efectuării verificării si va semna.

Art. 27. - (1) Stampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentatiilor depuse de solicitanti se vor confectiona prin grija inspectoratelor.

(2) Modelul stampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Numerele de identificare ale stampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în functie de necesităti.

Art. 28. - Modelul opisului cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu/de protectie civilă este prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 29. - (1) Documentatiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanti, persoane fizice sau persoane juridice, în conditiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 130/2007.

(2) Pentru cazurile în care se solicită referatele verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici atestati pentru cerinta esentială “securitate la incendiu” - constructii si instalatii, potrivit prezentelor norme metodologice, piesele scrise si desenate se semnează, datează si stampilează de către respectivii specialisti, potrivit domeniului si specialitătii pentru care sunt atestati, pe fiecare pagină si plansă.

Art. 30. - Pentru clădirile cu destinatia de teatre dramatice si muzicale ce sunt clasate în grupele A si B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale si clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementărilor specifice ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate după obtinerea de către solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse în documentatia tehnică, pe baza documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau art. 9 alin. (2) lit. b)-f).

Art. 31. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului ......../Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judetul ........................................, municipiul/orasul/comuna..............................., sectorul/satul .........................., str. .............................. nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ....................., telefon ...................., fax ............................., e-mail ..........................., în calitate de ................................. la ......................................................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. .................., solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentatia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru constructia/amenajarea ....................................................................., având destinatia .........................................................................................., amplasată în judetul ............................................, municipiul/orasul/comuna ..........................................., sectorul/satul ................................, str. ....................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............., telefon/fax ................................................, e-mail ..........................................................

Date referitoare la constructie/amenajare:

a) destinatia si tipul............................................................................;

b) categoria si clasa de importantă....................................................;

c) aria construită si desfăsurată.........................................................;

d) volumul si regimul de înăltime.......................................................;

e) numărul maxim de utilizatori..........................................................;

f) stabilitatea la foc (gradul de rezistentă la foc)................................;

g) riscul de incendiu...........................................................................;

h) distantele de sigurantă fată de vecinătăti.......................................

Datele referitoare la constructie/amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data ...............                                                             Semnătura ................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului ........./Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judetul ........................, municipiul/orasul/comuna ............., sectorul/satul ........, str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ................................., telefon .........................., fax ....................................., e-mail ...................................................., în calitate de .................................. la ......................................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ...................................si asigurarea posibilitătilor de acces la drumurile publice pentru ....................................., având destinatia ....................................., amplasat/amplasată în judetul ....................................., municipiul/orasul/comuna ....................., sectorul/satul .............., str. ............. nr. ..., bl...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ................., telefon/fax ............., e-mail ..........................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data ...............                                                             Semnătura ................


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- model -

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului ......../Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Avizului de protectie civilă

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judetul ......................................., municipiul/orasul/comuna ................................., sectorul/satul ............................., str. ...................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ......................., telefon/fax ............, e-mail ...................., în calitate de ...................................... la ........................................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. .................../.....................,

solicit emiterea avizului de protectie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din constructia ..................................................., amplasată în judetul ......................................., municipiul/orasul/comuna .............................., sectorul/satul ....................................., str. ............................................. nr. ................., codul postal ............................................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data ...............                                                             Semnătura ................

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului ......../Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judetul .........................................., municipiul/orasul/comuna ......................, sectorul/satul ......................................, str. .......................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap...., codul postal ..............., telefon .........................., fax .........................., e-mail ..................................., în calitate de .................................... la ..........................................., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. .............../.............., solicit:

1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentatia tehnică anexată, pentru constructia/amenajarea cu destinatia ......................................................................, amplasată în judetul ..................................., municipiul/orasul/comuna .................................., sectorul/satul ....................................., str. ............................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ......................................, telefon/fax .............................., e-mail ...........................................................;

2. emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru constructia/amenajarea specificată la pct. 1.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data ...............                                                             Semnătura ................


 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

- model –

 

Către

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului ........./Municipiului Bucuresti

Domnului inspector-sef

 

CERERE

pentru emiterea Autorizatiei de protectie civilă

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Subsemnatul/Subsemnata,...................................................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în judetul ................................, municipiul/orasul/comuna ......................................, sectorul/satul ..............................., str. .................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..........................., telefon/fax .........................................., în calitate de ................................................. la ..............................................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. ............../............, solicit emiterea autorizatiei de protectie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din constructia ......................................, amplasată în judetul .................................., municipiul/orasul/comuna ................................., sectorul/satul ................................., str. .......................................... nr. ....., codul postal .........................................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data ...............                                                             Semnătura ................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

- model –

 

DOCUMENTELE NECESARE

pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Data comunicării

Semnătura solicitantului

Data redepunerii

Semnătura de primire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .......................

Semnătura personalului nominalizat de inspectorat

........................................................

Semnătura solicitantului

........................................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “...........................” al Judetului ..................../Municipiului Bucuresti

AVIZ

de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ...................... din .............. 20..., adresată de ........................................................, cu domiciliul/sediul în judetul ....................................., municipiul/orasul/comuna ............................., sectorul/satul ..........................., str. .....................................nr. ..., bl...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ................................, telefon ................., fax ...................., e-mail .....................,


în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr................./..................,

se avizează din punctul de vedere al securitătii la incendiu constructia/amenajarea ................................................................, amplasată în judetul ......................................................., municipiul/orasul/comuna ..........................................., sectorul/satul .............................................., str. ....................................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. .........., codul postal ..............................., telefon .............................., fax ...............................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinătorul*) avizului are obligatia să solicite autorizatia de securitate la incendiu după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în functiune a constructiilor ori amenajărilor pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

 

Inspector-sef,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura) L.S.

 

*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrul administratiei si internelor nr. 3/2011, conform opisului.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

- model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “..................” al Judetului ............../Municipiului Bucuresti

 

AUTORIZATIE

de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ....................................... din ......... 20 ..., adresată de .........................................., cu domiciliul/sediul în judetul ...................................., municipiul/orasul/comuna ............................., sectorul/satul ......................., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et...., ap. ...., codul postal ..........................., telefon .........................,fax ........................, e-mail ...................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. ............./.............., se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la constructia/amenajarea ..............................................................................., amplasată în judetul .........................................., municipiul/orasul/comuna ................................, sectorul/satul ..............................., str. .....................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............................................................, telefon ..................................., fax .............................................

Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizatie de securitate la incendiu.

Autorizatia este valabilă numai însotită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

 

Inspector-sef,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura) L.S.


 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “...................” al Judetului ............../Municipiului Bucuresti

 

AVIZ

de protectie civilă

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .............................. din ................................, adresată de ........................................., cu domiciliul/sediul în judetul ......................................, municipiul/orasul/comuna ................................., sectorul/satul ......................., str. ...............................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ......................................, telefon ..........................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. ................../.........................., se avizează din punctul de vedere al protectiei civile adăpostul/punctul de comandă din constructia .........................................................., amplasată în judetul .........................................................., municipiul/orasul/comuna ..................................., sectorul/satul .............................., str. .............................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ........................................................, telefon ......................................, fax ....................................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protectie civilă.

Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinătorul avizului are obligatia să solicite autorizatia de protectie civilă după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor a constructiei prevăzute cu adăpost de protectie civilă pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

 

Inspector-sef,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura) L.S.

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “...................” al Judetului ............../Municipiului Bucuresti

 

AUTORIZATIE

de protectie civilă

nr. ..... din ....... 20 ......

 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ..................... din ..............................., adresată de ..............................................., cu domiciliul/sediul în judetul ...................................................., municipiul/orasul/comuna ....................................................., sectorul/satul ......................................, str. .................................................. nr. ..., bl. ..., sc...., et...., ap...., codul postal ...................., telefon .......................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr.........../........, se autorizează din punctul de vedere al protectiei civile adăpostul/punctul de comandă din constructia ..............................................................................., amplasată în judetul ..............................................., municipiul/orasul/comuna ................................, sectorul/satul ....................................., str. ....................................................... nr. ..., codul postal ...........................................

Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizatie de protectie civilă.

Autorizatia este valabilă numai însotită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

 

Inspector-sef,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura) L.S.

 


ANEXA Nr. 11*)

la normele metodologice

 

MODELUL

stampilei cu număr de identificare

 

 


*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

- model -

 

OPIS

cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu/de protectie civilă

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, nr. de înregistrare etc.

Numărul de file

Formatul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ...............                                                             Semnătura ................

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantitătile de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 91.966.793,853 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 106.865.408,02 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2011.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

Cantitătile de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantitătile de motorină  (litri)

Valoarea ajutorului de stat *) (lei)

1.

Sectorul vegetal

85.709.343,214

99.594.251,29

2.

Sectorul zootehnic

6.143.190,439

7.138.386,39

3.

Sectorul îmbunătătiri funciare

114.260,200

132.770,34

 

TOTAL:

91.966.793,853

106.865.408,02


*) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,162 lei/litru motorină.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (42) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”, denumit în continuare formular, se completează si se depune de către operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, potrivit instructiunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Formularul se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Formularul se editează folosindu-se programul informatic de asistentă elaborat si pus la dispozitie, în mod gratuit, de Administratia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

(3) Formularul editat pe suport hârtie cu ajutorul programului informatic de asistentă se semnează, se stampilează si se depune în original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunică prin postă cu confirmare de primire.

(4) Formatul electronic al formularului se transmite la adresa http://www.afm.ro, după semnarea Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”.

(5) în vederea transmiterii formularului în format electronic, contribuabilii îsi însusesc conditiile raportării electronice prin semnarea Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”. Forma si continutul conventiei se aprobă prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Conventia poate fi descărcată de pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, http://www.afm.ro

Art. 4. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2011.

Nr. 11.


 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Administratia Fondului pentru Mediu

Loc rezervat organului competent

Nr. de înregistrare:

Data:

 

Perioada de raportare

RECTIFICATIVĂ

(Se generează de către programul informatic de asistentă.)

 

Trimestrul |_|_|

Anul |_|_|_|_|

 

I. Datele de identificare ale operatorului economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare:

Cod de identificare fiscală .....................................................

Denumire ..............................................................................

Judetul ......................................, localitatea ......................................................, str. ............................................. nr. ......., bl. ......., sc. ........, ap. ......, codul postal ..........., sectorul ......., tel. .........................., fax. ......................, e-mail ..........................., cont ..........................................., banca .......................

Nr. licentă autorizare ............................

II. Lista operatorilor economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic care introduce pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

Cod de identificare fiscală

Nr. contract

Data încheierii contractului

Data încetării contractului

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals în declaratii, declar că datele din această declaratie sunt corecte si complete.

Numele si prenumele ...........................................................

Semnătura si stampila ...........................................................

Functia..................................................................................

Loc rezervat pentru coduri de bare generate si tipărite automat de programul informatic de asistentă

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare si depunere a formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”

 

SECTIUNEA I

Completarea formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”

 

Rubrica “Perioada de raportare” se completează astfel: în rubrica “Trimestrul” se înscrie cu cifre arabe numărul trimestrului la care se referă raportarea (de exemplu: 3).

În rubrica “Anul” se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Rubrica “Cod de identificare fiscală” se completează astfel: a) operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, persoane juridice, înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;

b) operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, persoane fizice, înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În cazul în care operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu se completează atributul RO.

În rubrica “Denumire” se înscriu denumirea sau numele si prenumele operatorului economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al operatorului economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare.

La rubrica “Nr. licentă autorizare” se va mentiona cu cifre si litere numărul licentei prin care operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, a fost autorizat.

 

SECTIUNEA a II-a

Lista operatorilor economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

 

În raportare se vor mentiona toate contractele încheiate de operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere, având ca obiect transferarea responsabilitătii obiectivului anual de gestionare a deseurilor de ambalaje.

Pentru contractele aflate în derulare la data scadentă raportării se va completa numai rubrica “Data încheierii contractului”.

În cazul în care raportarea a fost întocmită eronat, situatia initială poate fi rectificată prin depunerea declaratiei rectificative aferente perioadei pentru care s-a declarat eronat.

Declaratia rectificativă înlocuieste declaratia depusă initial.

Declaratia rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

“Declaratia privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” se completează si se depune sau se transmite până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului de raportare.

Declaratia în forma editată pe suport hârtie se depune/comunică prin postă cu confirmare de primire, iar declaratia în format electronic se transmite potrivit Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” în format electronic.

Transmiterea declaratiilor în format electronic se face numai după încheierea dintre operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, si Administratia Fondului pentru Mediu a Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”.

Operatorii economici care transmit declaratiile în format electronic se înregistrează la Administratia Fondului pentru Mediu prin încheierea Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” în format electronic.

 

SECTIUNEA a III-a

Caracteristicile de tipărire, utilizare si păstrare ale formularului “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”

 

Denumire: “Declaratie privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului informatic de asistentă, asigurat gratuit de Administratia Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistentă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

Utilizare: raportarea contractelor încheiate de operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere cu operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Întocmire: de către toti operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare.

“Declaratia privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” în forma editată pe suport hârtie se întocmeste în două exemplare, semnate si stampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:

- un exemplar pentru operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, comunicat prin postă cu confirmare de primire;

- un exemplar pentru organul competent.

Formatul electronic al “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor încheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” în format electronic.

Arhivare - la Administratia Fondului pentru Mediu:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, în arhivă.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei programe de sănătate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. PS/2.468 din 30 decembrie 2010;

- art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 3 septembrie 2010, se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, după subpunctul 1.17 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.18, cu următorul cuprins:

“1.18. Anual, se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate si validate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru bolnavii constanti ai centrului, în limita a 152 de sedinte/an.”

2. La punctul 4, după subpunctul 4.3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3.8, cu următorul cuprins:

“4.3.8. La regularizarea anuală, în conditiile în care valoarea serviciilor de dializă realizate pe un tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanti ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 decembrie 2010.

Nr. 1.114.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei programe de sănătate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. PS/2.467 din 30 decembrie 2010;

- art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La partea a 2-a punctul 6, după subpunctul 6.1.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.1.7.1, cu următorul cuprins:

“6.1.7.1. La regularizarea anuală, în conditiile în care valoarea realizată pe tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanti ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.”

2. La partea a 2-a punctul 20, după subpunctul 20.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 20.3, cu următorul cuprins:

“20.3 Anual, se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate si validate de CNAS pentru bolnavii constanti ai centrului, în limita a 152 de sedinte/an.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 decembrie 2010.

Nr. 1.115.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.