MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 45/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Hotărâre privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la război

 

33. - Hotărâre privind aprobarea participării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociatiei Panta Rhei constituite din agentiile de plăti care activează în domeniul agriculturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.160/2.902/2010. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic

 

9.880/2010. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de AdministrareFiscală nr. 5.465/2007

 

6.- Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la război

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul ordinului de chemare a rezervistilor la exercitii si antrenamente de mobilizare, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Ordinul de chemare prevăzut la alin. (1) se completează de centrul militar, în urma solicitării structurilor apartinând institutiilor cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul ordinului de chemare a rezervistilor la mobilizare sau la război, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Ordinul de chemare prevăzut la alin. (1) se completează de centrul militar.

Art. 3. - (1) Se aprobă modelul ordinului de chemare a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la război, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Ordinul de chemare prevăzut la alin. (1) se completează de unitatea militară cu care rezervistii voluntari au încheiat contract.

Art. 4. - Evidenta ordinelor de chemare se tine de centrele militare sau unitătile militare care le completează.

Art. 5. -Tipărirea ordinelor de chemare prevăzute la art. 1-3 se face de către Centrul Tehnic-Editorial al Armatei din cadrul Ministerului Apărării Nationale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 13.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

 

ORDIN DE CHEMARE A REZERVISTILOR

LA EXERCITII SI ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE

 

 


OBLIGATIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE A REZERVISTILOR VOLUNTARI LA DECLARAREA STĂRII DE MOBILIZARE SAU A STĂRII DE RĂZBOI

 

1. Vă veti prezenta la locul si termenul prevăzute în ordinul de chemare în următoarele situatii:

- la instituirea stării de asediu;

- la declararea stării de mobilizare partială sau totală, precum si a stării de război;

- la chemarea prin delegatul M.A.I, unitătii militare, ori prin statiile locale de radio sau TV.

2. La prezentarea la unitate veti avea asupra dumneavoastră:

- ordinul de chemare (pliat si lipit pe ultima copertă a livretului militar), livretul militar, cartea de identitate, permisul de conducere auto, actele medicale pe care le posedati (carnet de sănătate, bilet de iesire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc);

- obiecte de igienă personală;

- hrană rece pentru una zi.

3. Ordinul de chemare va fi păstrat în deplină sigurantă pentru a nu fi supus pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului, iar la plecarea din localitate se va găsi asupra dumneavoastră.

4. Pierderea ori deteriorarea ordinului de chemare va fî anuntată, în termen de 48 ore, unitătii militare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociatiei Panta Rhei constituite din agentiile de plăti care activează în domeniul agriculturii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociatiei Panta Rhei constituite din agentiile de plăti din statele membre ale Uniunii Europene si care activează în domeniul agriculturii.

Art. 2. - Taxa anuală ce decurge din calitatea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură de membru cu drepturi depline al Asociatiei Panta Rhei reprezintă echivalentul în lei a 3.000 euro si va fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare”, titlul “Alte transferuri”, articolul 02 “Transferuri curente în străinătate (către organisme internationale)”, alineatul 01 “Contributii si cotizatii la organisme internationale”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 33.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.160 din 29 iulie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.902 din 30 decembrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic

 

Având în vedere prevederile Referatului de aprobare al Directiei biodiversitătii din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 113.444/SM din 8 februarie 2010,

în temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXĂ

PROCEDURA DE CONTROL

privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic

 

Art. 1. - (1) Obiectivul Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, definite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, desfăsurată pe teritoriul vamal al României, este asigurarea protectiei sănătătii umane si a mediului, în contextul miscării transfrontieră a organismelor vii modificate genetic.

(2) Prezenta procedură se aplică fără a încălca alte prevederi din legislatia natională si internatională privind transportul international al mărfurilor, precum si identificarea, detectia, ambalarea si etichetarea mărfurilor în general si a mărfurilor modificate genetic în particular.

(3) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri mărfurile modificate genetic mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Introducerea sau scoaterea în/din România a mărfurilor modificate/nemodificate genetic încadrate la codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1 este permisă numai prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate posturi de inspectie la frontieră unde se efectuează controale fitosanitare, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 3. - (1) Mărfurile modificate genetic încadrate la codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi introduse/scoase în/din România si plasate numai sub unul dintre următoarele regimuri vamale: punere în liberă circulatie, export sau tranzit, definite conform reglementărilor vamale în vigoare.

(2) Mărfurile modificate genetic încadrate la codurile tarifare prevăzute în lista Adin anexa nr. 1 pot fi introduse/scoase în/din România si plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la alin. (1) pe baza declaratiei pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor vii modificate genetic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că acestea sunt modificate genetic.

(3) Mărfurile modificate genetic prevăzute în lista B din anexa nr. 1 pot fi introduse în România numai în scopul activitătilor de cercetare sau testare. Acestea pot fi plasate sub regimul vamal


de punere în liberă circulatie, cu prezentarea la biroul vamal a următoarelor documente:

a) declaratia pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor vii modificate genetic, din care să rezulte că sunt modificate genetic;

b) acordul de import emis de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

(4) Mărfurile modificate genetic prevăzute în lista B din anexa nr. 1 pot fi scoase din România si pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit sau de export pe baza declaratiei pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor vii modificate genetic, din care să rezulte că sunt modificate genetic.

(5) Mărfurile nemodificate genetic încadrate la codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi plasate sub orice regim vamal, definit conform reglementărilor vamale în vigoare, pe baza declaratiei pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor vii modificate genetic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că acestea nu sunt modificate genetic.

Art. 4. - (1) Autoritatea vamală permite plasarea mărfurilor încadrate la codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1 sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementărilor vamale, cu respectarea prevederilor prezentului articol.

(2) în cazul în care mărfurile din anexa nr. 1 intră/ies în/din România pe baza declaratiei pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, o copie a declaratiei se anexează la declaratia vamală, cu mentiunea “conform cu originalul restituit operatorului economic”, înscrisă de agentul vamal, care verifică pentru fiecare transport si completarea de către operatorul economic a punctelor 1-8 din declaratia pe propria răspundere.

(3) La acordarea liberului de vamă pentru mărfurile prevăzute la alin. (2), autoritatea vamală semnează si stampilează declaratia pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, înscriind pe aceasta numărul si data declaratiei vamale.

(4) în cazul mărfurilor care fac obiectul listei B din anexa nr. 1, care sunt modificate genetic si sunt introduse în România sub regimul vamal de punere în liberă circulatie, se prezintă la biroul vamal declaratia pe propria răspundere privind miscarea transfrontieră a organismelor vii modificate genetic si acordul de import. Agentul vamal înscrie pe copiile acordului de import si ale declaratiei pe propria răspundere numărul si data declaratiei vamale si anexează la declaratia vamală copii fată-verso ale acestor documente, înscriind pe acestea mentiunea “conform cu originalul restituit operatorului economic”.

Art. 5. - (1) Operatorii economici care scot din România, sub regim vamal de export, mărfuri care fac obiectul listei B din anexa nr. 1 si prezintă la biroul vamal declaratie pe propria răspundere conform căreia mărfurile sunt modificate genetic sunt obligati ca, în termen de 7 zile lucrătoare înainte de fiecare export, să informeze comisariatul judetean al Gărzii Nationale de Mediu pe a cărui rază teritorială îsi are sediul persoana juridică cu privire la operatiunile ce urmează a fi efectuate.

Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria răspundere prin postă, postă electronică sau fax.

(2) Operatorii economici care introduc/scot în/din România, sub regim vamal de punere în liberă circulatie/export, mărfuri care fac obiectul anexei nr. 1 si prezintă la biroul vamal declaratia pe propria răspundere conform căreia mărfurile nu sunt modificate genetic sunt obligati ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea operatiunii vamale de import sau în termen de 7 zile lucrătoare înainte de efectuarea operatiunii vamale de export, să informeze comisariatul judetean al Gărzii Nationale de Mediu pe a cărui rază teritorială îsi are sediul persoana juridică cu privire la operatiunea efectuată. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria răspundere prin postă, postă electronică sau fax.

Art. 6. - (1) Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau postă electronică, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentantii comisariatului judetean al Gărzii Nationale de Mediu pe a cărui rază se află biroul vamal, în cazul în care există suspiciuni privind concordanta datelor din documentele prezentate autoritătii vamale.

(2) Comisariatul judetean al Gărzii Nationale de Mediu confirmă prin fax sau postă electronică, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii, nominalizează persoana care participă la control si întocmeste procesul-verbal de constatare.

Art. 7. - (1) Personalul împuternicit al comisariatului judetean al Gărzii Nationale de Mediu controlează mărfurile din domeniul de competentă prin:

a) verificarea documentelor de însotire a transportului de mărfuri care fac obiectul anexei nr. 1;

b) verificarea identitătii mărfurilor conform Registrului comunitar al alimentelor si furajelor modificate genetic autorizate, disponibil pe pagina de internet a Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm);

c) verificarea completării declaratiei pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Rezultatul controlului prevăzut la alin. (1) este mentionat în procesul-verbal de control si, dacă se stabileste că identitatea mărfurilor nu este conformă cu documentele însotitoare, personalul împuternicit al comisariatului judetean din cadrul Gărzii Nationale de Mediu dispune următoarele măsuri:

a) returnarea mărfii în cauză destinatarului pe cheltuiala importatorului;

b) aducerea la cunostinta organelor de cercetare penală a existentei unor neconformităti la introducerea/scoaterea în/din tară a mărfurilor în cauză.

Art. 8. - La solicitarea autoritătilor implicate în aplicarea prevederilor prezentei proceduri, autoritatea vamală comunică datele statistice disponibile referitoare la operatiunile vamale de punere în liberă circulatie si export efectuate cu mărfuri prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Lista A - Mărfuri modificate genetic în cazul cărora se acordă permisiunea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul României pentru introducere pe piată (cultivare comercială/prelucrare industrială pentru alimente si hrană pentru animale)

 

Nr. crt.

Codul tarifar

Denumirea mărfii

1.

0709 90 60

Porumb dulce

2.

0712 90 11

Hibrizi destinati însământărilor

3.

0712 90 19

Altele

4.

1005 10 11

Hibrizi dubli si hibrizi încrucisati

5.

1005 10 13

Hibrizi încrucisati de 3 ori

6.

1005 10 15

Hibrizi simpli

7.

1005 10 19

Altele

8.

1005 10 90

Altele

9.

1005 90 00

Altele

10.

1201 00 90

Altele

11.

ex. 1205 10 90

Altele (de rapită)

12.

ex. 1205 90 00

Altele (de rapită, altele decât destinate însământării)

13.

1207 20 90

Altele

14.

0603 12 00

Garoafe

 

Lista B - Mărfuri modificate genetic în cazul cărora se acordă permisiunea introducerii/scoaterii în/din România numai în scopul activitătilor de cercetare sau testare

 

Nr. crt.

Codul tarifar

Denumirea mărfii

1.

0701 10 00

Destinati însământării

2.

0701 90 10

Destinati fabricării amidonului

3.

ex. 0706 10 00

Morcovi si napi (napi)

4.

0709 90 70

Dovlecei

5.

0807 20 00

Papaya

6.

1006 10 10

Destinate însământării

7.

1201 00 10

Destinate însământării

8.

ex. 1205 10 10

Destinate însământării (de rapită)

9.

ex. 1205 90 00

Altele (de rapită, destinate însământării)

10.

1207 20 10

Destinate însământării

11.

1209 21 00

De lucerna

12.

ex. 0301 10 90

De apă sărată (Danio reiro - pestele-zebră)


ANEXA Nr. 2*)

la procedură


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

Având în vedere prevederile art. 266 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, ale art. 663 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

“Art. 421. - (1) în situatia aplicării prevederilor art. 266 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, informatiile necesare biroului vamal pentru a-si putea exercita, după caz, dreptul de a verifica mărfurile vor contine în mod obligatoriu data si ora sosirii fiecărui mijloc de transport.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) termenul prevăzut la art. 40 alin. (6) se calculează pentru fiecare mijloc de transport de la ora sosirii la locul mentionat în autorizatie. Prevederile art. 41 se aplică în mod corespunzător.”

2. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) în cazul transportului de mărfuri având mai multi destinatari se aplică procedura normală de vămuire, fiind necesară prezentarea mărfurilor la biroul vamal.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procedura de vămuire la domiciliu poate fi utilizată si în cazul în care există mai multi destinatari în cadrul aceluiasi transport, cu conditia ca mărfurile să fie declarate în acelasi loc si prin acelasi reprezentant, titular al unei autorizatii de vămuire la domiciliu.”

3. Articolul 96 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 martie 2011.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 9.880.


 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control

 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 95.696 din 8 decembrie 2010 si ale art. 2 alin. (4) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 si ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

,,o) să solicite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale aprobarea de derogări pentru legarea animalelor din exploatatiile mici, în baza art. 39 din R (CE) nr. 889/2008, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 11. În sensul prezentului ordin, exploatatii mici în sectorul de agricultură ecologică, productie animalieră, sunt considerate exploatatiile ce detin un număr maxim de 20 capete vaci si tauri de peste 2 ani, din specia bovine.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 65/2010)

 

PROCEDURA

de solicitare a aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploatatiile mici

 

I. Cerere de aprobare a derogării pentru legarea animalelor

 

Numele organismului de inspectie si certificare ......................................................

Adresa .......................................................................................................................................

Cod de identificare ..................................................

Nr. ............................./..............................................

Către: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia generală......................................................

 

Referire: aprobarea derogărilor pentru legarea animalelor din exploatatiile mici, în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul pentru:

Operatorul ...................................................................................................................................., cod ..................................,

adresa ..............................................................................................

Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulatie liberă si astfel, în vederea mentinerii productiei ecologice în exploatatiile conditionate din punct de vedere climatic, geografic si structural si pentru a rezolva


problemele specific legate de gestionarea efectivelor de animale, solicităm aprobarea derogării pentru legarea animalelor din prezenta exploatatie.

În acest scop, anexez la prezenta cerere următoarele documente:

- copie a fisei de înregistrare;

- copie a ultimului raport de inspectie al organismului de inspectie si certificare;

- copie a cererii operatorului prin care se solicită derogare pentru legarea animalelor, care cuprinde si angajamentul operatorului.

Ca urmare a celor mentionate mai sus si a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobati favorabil această solicitare.

 

Data ...............................................

 

Semnătura si stampila organismului de inspectie si certificare............................................................................................

 

II. Cererea operatorului către organismul de inspectie si certificare în vederea aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploatatiile mici

 

Operator ...............................................................................................................................................................................

 

Adresa  ..................................................................................................................................................................................

 

Verificat de organismul de inspectie si certificare ...........................................................................................................................................

(semnătura si stampila responsabilului organismului de inspectie si certificare)

 

Numele operatorului

Efectivul de bovine

 

Din care:

Suprafata terenului destinat

păsunatului

Suprafata adăposturilor

Observatii

Efective certificate

Efective în conversie

 

 

 

 

 

 

 

Vaci si tauri de peste 2 ani, din specia bovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovine între 6 luni si 2 ani

 

 

 

 

Bovine sub 6 luni

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la păsune, pe toată perioada în care păsunatul este posibil, si accesul la suprafete în aer liber, de cel putin două ori pe săptămână, în cazul în care păsunatul nu este posibil.

 

Data.................................

 

Semnătura operatorului...............................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.