MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 47/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

6. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 596/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.353/2010. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 275/1997

 

2.701/2010. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

11/2011/39/177/2010. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

50. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia

 

55. - Ordin al ministrului finantelor publice privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 596/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 596/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Apărării Nationale. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului apărării nationale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Apărării Nationale. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2011.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 275/1997

 

Văzând Referatul nr. 126.262/AAdin 11 octombrie 2010, întocmit de Directia amenajarea bazinelor hidrografice, având în vedere prevederile art. 110 lit. e) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 275/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“3. Autoritatea pentru inundatii si managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor, prin Directia amenajarea bazinelor hidrografice, si Administratia Natională «Apele Române» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “secretar de stat” se înlocuieste cu sintagma “director general al Autoritătii pentru inundatii si managementul apelor”, sintagma “Inspectia de Stat a Apelor” se înlocuieste cu sintagma “Directia amenajarea bazinelor hidrografice” si sintagma “Inspector de stat sef” se înlocuieste cu sintagma “Director al Directiei amenajarea bazinelor hidrografice”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 2.353.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

În conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autoritătile administratiei publice locale elaborează si aprobă prin hotărâre a consiliului judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Pentru documentatiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritătile administratiei publice locale competente vor asigura informarea si consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în functie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.

Art. 4. - Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului ordin sunt nule de drept.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 30 decembrie 2010.

Nr. 2.701.

 

ANEXĂ

METODOLOGIE

de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste componentele obligatorii ale informării si consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta metodologie se adresează tuturor initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu si se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.

Art. 3. - Informarea si consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si este parte integrantă a procedurii de initiere, elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Art. 4. - Informarea si consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

a) etapa pregătitoare - anuntarea intentiei de elaborare;

b) etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;

c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparentă decizională.

Art. 5. - (1) Pentru toate documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului prevăzute de lege, pentru care se aplică prezenta metodologie, procesul de informare si consultare a publicului se finalizează cu raportul informării si consultării publicului, raport ce se supune atentiei autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentatia completă.

(2) Raportul informării si consultării publicului fundamentează decizia autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea


respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă si asigurării interesului general.

(3) în baza raportului informării si consultării publicului, consiliul judetean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate solicita modificarea si completarea documentatiei de urbanism supuse aprobării.

(4) în exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile consiliului judetean/consiliului local//Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea documentatiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului, prefectul are obligatia să verifice respectarea prevederilor prezentei metodologii, iar în cazul nerespectării să le atace în fata instantei de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu completările ulterioare, si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităti si competente

 

Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului pentru planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului revine autoritătilor administratiei publice responsabile cu aprobarea planurilor.

(2) Pentru documentatiile de urbanism elaborate în cazul zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial această responsabilitate revine autoritătii publice centrale responsabile cu domeniul urbanismului, cu sprijinul autoritătii administratiei publice centrale responsabile cu cultura si patrimoniul national si al autoritătilor administratiei publice locale pe teritoriul cărora se află situate aceste monumente.

(3) în cazul localitătilor în care în cadrul autoritătilor administratiei publice locale nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, responsabilitătile privind informarea si consultarea se pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judetean, pe bază de conventie.

(4) Pentru îndeplinirea acestor responsabilităti, autoritătile administratiei publice locale vor organiza la sediul propriu un spatiu permanent dedicat schimbului de informatii cu privire la activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului.

Art. 8. - (1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii, autoritătile administratiei publice locale au obligatia să adopte Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, denumit în continuare Regulamentul local, pentru care au responsabilităti de aprobare, conform legii.

(2) Continutul obligatoriu al Regulamentului local stabileste cel putin următoarele:

a) structura sau persoanele cu atributii în coordonarea informării si consultării publicului pentru documentatiile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului;

b) modalitătile de finantare a activitătilor de informare si consultare;

c) principiile de identificare a grupurilor-tintă pentru informare si consultare, pentru fiecare categorie de plan;

d) modul si locul în care publicul va avea acces la informatii si documentatii;

e) definirea situatiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat si măsurile administrative de sanctionare;

f) modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică si actualizarea Regulamentului local în consecintă.

(3) Regulamentul local va fi bazat pe prezenta metodologie, precum si pe prevederile legislatiei conexe privind transparenta decizională, prin respectarea elementelor obligatorii, alegerea elementelor optionale oferite si adăugarea altora suplimentare pentru a răspunde cât mai bine conditiilor specifice fiecărei colectivităti locale si fiecărui tip sau categorii de plan.

(4) Regulamentul local se întocmeste de către structura responsabilă cu urbanismul împreună cu compartimentul responsabil cu informarea publică din aparatul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, se avizează de către Comisia tehnică de urbanism si se aprobă prin hotărâre a consiliului local/judetean.

Art. 9. - (1) Atunci când iau decizia cu privire la initierea elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intentie, autoritătile administratiei publice cu atributii de aprobare a planului desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea si consultarea publicului.

(2) în cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judetean, persoana responsabilă cu informarea si consultarea populatiei va fi numită din cadrul acestuia.

(3) Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului are următoarele atributii:

a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat si în functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) răspunde de redactarea cerintelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare si desemnare a elaboratorului pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului initiate de autoritătile administratiei publice locale;

c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentatiile de urbanism initiate de investitori privati, persoane fizice sau juridice;

d) gestionează activitătile de informare si consultare a publicului pe tot parcursul documentatiei, până la aprobare;

e) este persoană de contact din partea administratiei publice locale pentru activitătile de informare si consultare a publicului în privinta proiectului respectiv.

(4) în functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atributiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanti ai administratiei publice locale, ai mediului de afaceri si ai societătii civile, precum si din reprezentanti ai cetătenilor, conform Regulamentului local adoptat.

Art. 10. - Documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului în baza căruia se desfăsoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

a) identificarea părtilor interesate, persoane fizice sau juridice, institutii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati si cei potential afectati referitor la initierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului si de schimbările propuse;

c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectati sau interesati de a discuta propunerea cu initiatorul si proiectantul


si de a-si exprima rezerve, a formula observatii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autoritătilor competente;

d) calendarul propus de initiator pentru îndeplinirea obligatiilor de informare si consultare a publicului;

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea si consultarea publicului.

Art. 11. - Raportul informării si consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul, inclusiv:

1. datele si locurile tuturor întâlnirilor la care cetătenii au fost invitati să dezbată propunerea solicitantului;

2. continutul, datele de transmitere prin postă si numărul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la întâlniri, buletine informative si alte publicatii;

3. localizarea rezidentilor, proprietarilor si părtilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intentionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public;

2. probleme, observatii si rezerve pe care initiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivatia acestui lucru;

3. orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art. 12. - Raportul consultării, însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale, se prezintă consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre însusire sau respingere, în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau asociatii profesionale din domeniu.

Art. 13. - La solicitarea anumitor categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile publice, în vederea asigurării egalitătii de sanse si tratament, sunt obligate să pună la dispozitie materiale si documente în formate alternative si să însotească cu explicatii verbale detaliate schitele grafice expuse în spatiile special amenajate pentru consultarea publică.

 

CAPITOLUL III

Etape metodologice diferentiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

SECTIUNEA 1

Planuri de amenajare a teritoriului PAT

 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 14. - Autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT are obligatia să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu protectia mediului, cu privire la intentia de elaborare a PAT si la obiectivele acestuia.

Art. 15. - Elementele incluse în documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborării PAT se redactează cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte:

a) în cazul sectiunilor PAT National - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea si consultarea publicului, reprezentanti ai directiilor relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - MDRT, reprezentanti ai ministerelor de resort pentru sectiunile tratate si ministerele din domeniile asupra cărora sectiunile PAT au impact, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate;

b) în cazul PAT zonal, regional sau interjudetean, interorăsenesc sau intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii si orase - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea si consultarea publicului, reprezentanti ai administratiilor publice din zona de studiu, reprezentanti ai directiilor relevante din MDRT, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, regional, judetean sau local;

c) în cazul PAT judetean - responsabilul de proiect, reprezentanti ai administratiilor publice locale din zona de studiu si din judetele limitrofe, reprezentanti ai directiilor relevante din MDRT, reprezentanti ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, regional, judetean sau local.

Art. 16. - (1) Metodele si tehnicile de informare si consultare a publicului aplicabile pe parcursul elaborării respectivului PAT se stabilesc în concordantă cu Regulamentul local, cu cerintele ce derivă din obiectivele propuse, complexitatea propunerilor PAT, impactul estimat al acestuia, precum si în concordantă cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

(2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a PAT includ în mod clar obligatiile ce derivă din derularea activitătilor impuse de procedurile de informare si consultare a publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 17. - (1) în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legate de dezvoltarea teritorială sunt obtinute de către autoritatea administratiei publice locale initiatoare a PAT cel putin prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinta elaborării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

(3) în cazul în care sunt identificate analize ale optiunilor publicului deja realizate si care răspund cerintelor si obiectivelor enuntate prin procedurile specifice de informare si consultare a publicului, acestea sunt mentionate si luate în considerare.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 18. - (1) Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesati concomitent asupra evolutiei propunerilor si asupra evaluării de mediu a alternativelor si determinării optiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) Informarea si consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislatia de mediu, prin colaborarea cu autoritătile responsabile cu protectia mediului.


Art. 19. - Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel:

a) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT informează publicul simultan prin următoarele activităti:

1. publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, si pe propria pagină de internet anuntul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum si posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele si transmite observatii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimului anunt;

2. afisează, pe toată perioada consultărilor, pe propria pagină de internet, la sediul propriu si în alte locuri special amenajate, datele si reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare si ale anuntului publicat în mass-media;

3. trimite în scris către autoritătile administratiei publice locale afectate de propunerile PAT, organismele regionale si autoritătile de la nivel central direct interesate, precum si către alti factori interesati identificati, anuntul publicat în mass-media, cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin cel putin următoarele activităti:

1. pune la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum si explicatii si reprezentări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel putin 20 de zile;

2. expune materialele grafice, cu explicatii în care utilizează un limbaj nontehnic, pe durata a cel putin 20 de zile, într-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectării observatiilor cetătenilor;

3. pregăteste, organizează si conduce o dezbatere publică cu privire la propunerile preliminare, inclusiv în privinta evaluării impactului acestora asupra mediului;

c) autoritatea administratiei publice initiatoare a PAT informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu si la sediul său în spatiul dedicat informării si consultării publicului a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

4. Implicarea publicului în etapa aprobării planului

Art. 20. - În vederea aprobării PAT, autoritatea administratiei publice initiatoare a planului asigură elaborarea raportului informării si consultării publicului. Acest raport, însotit de punctul de vedere tehnic al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale, se prezintă consiliului judetean/consiliilor judetene competente cu aprobarea planului, spre însusire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PAT

Art. 21. - Anual, autoritătile administratiei publice vor face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PAT si stadiul de aplicare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 22. - (1) Autoritătile administratiei publice locale initiatoare informează publicul cu privire la intentia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

(2) Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

a) anunturi afisate la sediul autoritătii publice în spatiile accesibile tuturor cetătenilor;

b) anunt cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet si în publicatia proprie dacă există.

(3) Anunturile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel putin următoarele:

a) prezentarea succintă a argumentării intentiei de elaborare/revizuire a PUG si a obiectivelor PUG;

b) numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri;

c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei, în care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri sau exprimate nevoi;

d) modul în care va fi pus la dispozitia publicului răspunsul la observatiile transmise în această perioadă.

(4) Anunturile publicate pe pagina proprie de internet si cele afisate trebuie mentinute pe toată perioada în care pot fi transmise observatii si propuneri.

(5) Autoritatea administratiei publice locale initiatoare poate aduce la cunostinta publicului intentia sa de elaborare sau revizuire a PUG si prin anunturi publicate în presa locală, cel putin două anunturi publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la statii de radio si televiziune, conferinte, afise, interviuri, organizarea unor evenimente si/sau expozitii cu hărti, planuri, schite, tabele, grafice, orice alte materiale.

Art. 23. - Autoritătile administratiei publice locale primesc de la public observatii, sugestii sau propuneri cu privire la intentia de elaborare sau revizuire a PUG si la informatiile furnizate prin anunt si pun la dispozitia publicului sinteza acestora si argumentatia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

Art. 24. - Toate propunerile obtinute si nevoile identificate în urma procesului de informare si consultare vor fi examinate si sintetizate si vor fi prezentate ca anexă la documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

Art. 25. - (1) Elementele de temă incluse în documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate a administratiei locale beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autoritătii competente cu protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum si de către persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.

(2) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligatiile ce derivă din derularea activitătilor de informare si consultare a publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 26. - (1) în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinta elaborării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 27. - (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesati, precum organizatii ale societătii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de afaceri, reprezentanti ai cetătenilor, asupra evolutiei propunerilor preliminare, a alternativelor si optiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) în vederea reducerii birocratizării si a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritătile responsabile din domeniul mediului.

Art. 28. - Informarea si consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

a) autoritătile administratiei publice locale initiatoare ale planului informează publicul prin următoarele activităti simultan:

1. publică cel putin pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor si transmit observatii la sediul autoritătii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunt, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de începere si durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunt;

2. afisează anuntul de mai sus si propunerile însotite de explicatii succinte, scrise si desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel putin 30 de zile, la sediul propriu si în alte locuri special amenajate;

3. trimit în scris către factorii interesati identificati anuntul publicat, cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) autoritătile administratiei publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel putin următoarele activităti:

1. pun la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel putin 45 de zile;

2. expun materialele grafice cu explicatii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel putin 45 de zile, într-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectării în scris a observatiilor cetătenilor;

3. pregătesc, organizează si conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

c) autoritătile administratiei publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare.

Art. 29. - Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părti mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administratia publică locală poate să:

a) informeze publicul prin expozitii în cartiere, emisiuni radio sau TV, brosuri, anunturi în scoli etc;

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc;

c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc, pentru identificarea propunerilor alternative si ideilor initiate de public prin interactiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunostintelor si competentelor sau identificarea interese mutuale etc.

Art. 30. - (1) în vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG si RLU, autoritătile administratiei publice locale asigură realizarea raportului consultării populatiei.

(2) Raportul consultării însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale se prezintă consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre însusire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

Art. 31. - Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor art. 6.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

Art. 32. - Informatiile continute în PUG si RLU aferent reprezintă informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primăriei si vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. - Anual, autoritătile administratiei publice vor face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PUG si stadiul de aplicare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia PUZ

 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 34. - (1) în situatia PUZ initiate de autoritătile administratiei publice, tema, obiectivele si cerintele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, ai autoritătii competente cu protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum si persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

(2) în functie de impactul estimat al PUZ, (suprafata studiată, modificări propuse, specificul investitiei ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea si evaluarea unor posibile opinii si interese divergente, în vederea determinării oportunitătii planului în interes public, administratia publică initiatoare poate aduce la cunostinta publicului intentia de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia prin anunturi pe pagina proprie de internet, anunturi către proprietarii din zonă, afisări ale anuntului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.

(3) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă si obligatiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului.

(4) Afisarea în vederea informării populatiei se face pe panouri conforme cu modelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.


Art. 35. - (1) În cazul în care initiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligatiile ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului se vor transmite initiatorului prin certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate.

(2) în functie de impactul estimat al PUZ, autoritătile administratiei publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism si a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunitătii planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intentia de elaborare.

(3) Procedurile, modalitătile si tehnicile specifice de informare si consultare a publicului se stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat si în concordantă cu cerintele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea si impactul estimat al PUZ.

2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 36. - Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evolutiei acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public si să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Art. 37. - Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritătile administratiei publice locale informează publicul prin cel putin următoarele activităti:

1. publică pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul în care se pot consulta documentele si transmit observatii la sediul autoritătii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anuntului, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de începere si durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică si notifică proprietarii ale căror proprietăti vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispozitia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise si desenate, într-un limbaj nontehnic, precum si documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

4. afisează anuntul la sediul propriu si în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel putin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5. investitorul privat initiator al PUZ afisează anuntul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intentia elaborării PUZ;

b) autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligatii:

1. informează publicul cu privire la rezultatele informării si consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet si la sediul propriu a observatiilor si sugestiilor publicului si a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;

2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ si care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite si răspunsul argumentat la acestea.

Art. 38. - În functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea acestuia:

a) informează publicul prin expozitii în zonă, emisiuni TV, brosuri, anunturi în scoli etc;

b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc;

c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc, pentru identificarea si punerea în comun a cunostintelor si competentelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

Art. 39. - În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, structura de specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date si argumentarea lor. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritătile administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Art. 40. - Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6.

4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Art. 41. - Plansa de reglementări urbanistice si regulamentul local reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Planul urbanistic de detaliu PUD

 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 42. - În situatia solicitării elaborării unui PUD, autoritătile administratiei publice locale informează si consultă populatia în conformitate cu regulamentul local aprobat prevăzut de prezenta metodologie, cel putin prin următoarele modalităti:

a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intentia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b) în situatia în care initiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, autoritătile administratiei publice locale competente cu aprobarea planului notifică initiatorul PUD cu privire la eventualele obiectii primite si solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al initiatorului PUD, autoritătile administratiei publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observatiile primite si răspunsul la acestea.

2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD

Art. 43. - În vederea aprobării PUD, autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea în documentatia supusă aprobării consiliului local a raportului informării si consultării publicului, însotit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

Art. 44. - Informatiile cuprinse în PUD reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.


ANEXĂ

la metodologie

 

MODELE

de panouri pentru anunturile afisate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

 

A. Model panou 1

 

 

…………………………………………………………………

(denumirea administratiei publice locale)

 

 

 

 

 

REPREZENTARE

VIZUALA SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A INTENTIEI

 

 

 

 

Data anuntului:.......................(ziua/luna/anul)

 

 

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC .........................................................................

 

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Argumentare: .............................................................................................

.....................................................................................................................

Initiator: .....................................................................................................

(numele si prenumele/denumirea)

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic.........................(general, zonal, de detaliu)

în perioada .............................-.............................

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: ...............................................................................................

(numele si prenumele, functia)

adresa ........................................., telefon ..............................., e-mail ..................................

Observatiile sunt necesare în vederea ...................................................................

(de exemplu: stabilirii cerintelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observatiile transmise va fi...................................................

(modul în care va îi pus la dispozitia publicului, data si perioada)

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

- ......................................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................................

 

(metoda/scopul/perioada)

 

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada.

- Literele vor fi tipărite având o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Intentie...”, “Publicul este...”.


 

B. Model panou 2

 

 

…………………………………………………………………

(denumirea administratiei publice locale)

 

 

REPREZENTARE

VIZUALĂ SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A PROPUNERILOR

 

 

 

Data anuntului:..............................................(ziua/luna/anul)

 

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ......................................

 

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Initiator: ...................................................................................

(numele si prenumele/denumirea)

Elaborator: ...................................................................................

(denumirea)

 

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul..................................(denumirea, adresa, camera/sala)

 

în perioada ..........................-........................... între orele: ..................

(ziua/luna/anul) - (ziua/luna/anul)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA

- ......................................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................................

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

Răspunsul la observatiile transmise va fi ..................................................................................................................................

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data si perioada)

 

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: .........................................................................................

(numele si prenumele, functia)

adresa ......................................................................................................., telefon ..............................., e-mail .......................

 

 

 

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada.

- Literele vor fi tipărite având o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Consultare asupra....”.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 11 din 4 ianuarie 2011

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 39 din 2 decembrie 2010

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 177 din 2 decembrie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Eneraiei si Dresedintele Aaentiei Nationale Dentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) titularilor de acorduri petroliere, pentru cantitătile de gaze naturale utilizate pentru consumul propriu, la toate locurile de consum, la sediul principal, precum si la sediile filialelor, sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor, punctelor de lucru si ale celorlalte sedii secundare, în derularea tuturor activitătilor, cu exceptia operatiunilor petroliere si a consumurilor tehnologice specifice acestora.”

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile de transport si distributie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situatia si pentru perioada pentru care titularii de acorduri petroliere, operatorii licentiati si/sau consumatorii eligibili fac dovada către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale a nominalizărilor obtinute de la furnizorii de gaze naturale din productia internă curentă/înmagazinare si din import curent/înmagazinare, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia

 

Având în vedere prevederile art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2009,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile persoanelor care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) ocupă o functie de demnitate publică, de înalt functionar public, de functionar public ori de personal contractual sau au ocupat o astfel de functie în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia;

b) se află în cursul unei proceduri judiciare având ca obiect acte ori fapte săvârsite în legătură cu functiile prevăzute la lit. a);


c) au una dintre calitătile enumerate la art. 3 alin. (2).

(2) în sensul prezentului ordin, persoanele cărora Ie-a fost aprobată cererea prin care solicită să beneficieze de prevederile art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2009, si care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) vor fi denumite în continuare persoane îndreptătite, iar Ministerul Finantelor Publice, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor vor fi denumite în continuare ordonatori de credite.

(3) Persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, conditiile prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de prevederile prezentului ordin dacă au ori aveau suspendat raportul de muncă sau de serviciu, după caz, la momentul săvârsirii actelor ori faptelor în legătură cu care s-au demarat procedurile judiciare.

(4) Beneficiază de prevederile prezentului ordin si persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri judiciare având ca obiect acte ori fapte săvârsite în legătură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare.

Art. 2. - (1) Persoanele îndreptătite au dreptul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, astfel cum sunt acestea definite în prezentul ordin, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.

(2) în situatia în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea conventiei, a actului aditional sau angajarea de noi cheltuieli în cursul unui an bugetar, după caz, ordonatorul de credite este obligat ca, în termen de 6 luni de la data aprobării cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data constatării lipsei fondurilor, să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Prin cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care au dreptul persoanele îndreptătite se întelege cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară, după cum urmează:

a) în cazul procesului civil, cheltuielile efectuate după primirea citatiei sau a oricărui alt document din care rezultă calitatea de pârât sau chemat în garantie a persoanei îndreptătite si până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti;

b) în cazul procesului penal, cheltuielile efectuate după începerea urmăririi penale împotriva persoanei îndreptătite si până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

(2) Procedurile judiciare în care pot fi plătite cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt cele în care persoanele au calitatea de învinuit, inculpat, pârât, chemat în garantie, precum si calitătile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală si Codului de procedură civilă.

Art. 4. - (1) în cadrul fiecărui ordonator de credite dintre cei prevăzuti la art. 1 alin. (2), conducătorul acestuia are obligatia de a constitui o comisie de analiză a cererilor întemeiate pe prevederile art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2009, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia este formată din 3 persoane. Structurile de resurse umane, contabilitate si juridică vor desemna câte un membru permanent si un membru supleant. Structura juridică asigură secretariatul Comisiei.

Art. 5. - (1) Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2009, se depune la registratura unitătii unde îsi desfăsoară sau si-a desfăsurat activitatea solicitantul în perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare si este însotită de:

a) copia actului de identitate valabil si datele de contact;

b) orice document care face dovada că titularul cererii are una dintre calitătile prevăzute la art. 3 alin. (2);

c) contractul de reprezentare avocatială, în copie, în măsura în care persoana îndreptătită întelege să apeleze la serviciile avocatiale;

d) orice document din care rezultă admiterea probei expertizei, în măsura în care solicitantului i s-a admis acest mijloc de probă;

e) o scurtă descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum si orice acte doveditoare în sustinerea punctului său de vedere, dacă se află în posesia acestora;

f) precizarea unei valori estimate a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, dacă nu rezultă din documentele prezentate;

g) acordul expres al solicitantului sau al reprezentantului legal, după caz, cu privire la faptul că, în cazul aprobării cererii, este de acord să semneze conventia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în cazuri exceptionale, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi semnată si de către reprezentantul legal al solicitantului.

(3) în termen de 10 zile de la depunerea cererii, conform alin. (1), conducătorul unitătii respective are obligatia de a confirma îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si (3), de a anexa o copie a documentului (de exemplu, fisa postului) care atestă calitatea solicitantului prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) în perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare si de a o transmite, împreună cu cererea, structurii juridice din cadrul ordonatorului de credite căruia i se subordonează.

(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplică în situatia în care unitatea unde îsi desfăsoară sau si-a desfăsurat activitatea solicitantul în perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare este una dintre structurile enumerate la art. 1 alin. (2).

(5) în situatia prevăzută la alin. (4), cererea va fi analizată direct de către Comisie.

Art. 6. - (1) Comisia va analiza documentele transmise potrivit art. 5 alin. (3) si (5) si orice alte acte cerute si primite în completare de la solicitant sau de la structura de resurse umane competentă.

(2) Pentru analiza cererii, Comisia poate solicita lămuriri scrise sau verbale, precum si documente suplimentare.

(3) Membrii Comisiei fac propuneri cu majoritate de voturi. Membrul Comisiei care are o altă părere va redacta si va semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii sau a informatiilor suplimentare solicitate, după caz, Comisia va înainta conducătorului ordonatorului de credite un raport, motivat în fapt si în drept, propunând:

a) aprobarea cererii;

b) respingerea cererii; în acest caz, conducătorul ordonatorului de credite emite un act administrativ, motivat în fapt si în drept, care poate fi contestat în conditiile reglementate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Respingerea cererii intervine în următoarele situatii:

a) actele ori faptele săvârsite nu sunt în legătură cu functiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);


b) persoana solicitantă nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1)lit. b) sic);

c) nu sunt respectate prevederile art. 5 alin. (1);

d) nu sunt depuse documentele solicitate de Comisie, după caz, în măsura în care acestea sunt în posesia solicitantului.

Art. 7. - (1) După aprobarea cererii, conform art. 6 alin. (4) lit. a), si identificarea surselor de finantare, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare, structura juridică comunică persoanei îndreptătite sau reprezentantului său legal, după caz, că poate transmite conventia semnată ordonatorului de credite.

(2) Scopul conventiei prevăzute la alin. (1) este acela de a asigura ordonatorului de credite posibilitatea de a recupera cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în functie de posibilitătile legale de recuperare.

Art. 8. - (1) După încheierea conventiei sau a actului aditional, după caz, persoanele îndreptătite pot solicita ordonatorilor de credite, prin cerere scrisă, plata cheltuielilor de judecată.

(2) în perioada cuprinsă între momentul aprobării cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) si încheierea conventiei sau a actelor aditionale, după caz, persoanele îndreptătite nu pot solicita ordonatorilor de credite efectuarea de plăti.

(3) Sub rezerva respectării prevederilor alin. (2), pot fi solicitate la plată cheltuielile de judecată aferente serviciilor prestate efectiv după momentul depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1).

(4) în nicio situatie nu pot fi considerate cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare acele cheltuieli cu serviciile avocatiale sau de expertiză judiciară care au fost prestate anterior depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 9. - (1) Cererea de plată a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care participă persoana îndreptătită, ce se transmite ordonatorului de credite cu care a fost încheiată conventia, trebuie să contină precizările si să fie însotită de documentele următoare:

a) în cazul serviciilor avocatiale: factura, în original, si dovada achitării prealabile a acesteia, confirmarea persoanei îndreptătite că serviciile avocatiale au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) si în legătură cu procedura judiciară în care este implicată, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum si contul bancar în care urmează a se face plata, deschis pe numele persoanei îndreptătite;

b) în cazul serviciilor de expertiză judiciară: orice document din care rezultă admiterea probei cu expertiză judiciară, dovada achitării prealabile, în contul indicat, a sumei stabilite în acel document, confirmarea persoanei îndreptătite că serviciile de expertiză au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1), precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum si contul bancar în care urmează a se face plata, deschis pe numele persoanei îndreptătite. Nu se decontează decât sumele plătite expertului judiciar.

(2) Structura juridică din cadrul ordonatorului de credite are obligatia îndeplinirii operatiunilor specifice angajării, lichidării, ordonantării cheltuielilor, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările si completările ulterioare, si înaintării către compartimentul de contabilitate.

(3) în situatia imposibilitătii de plată a cheltuielilor de judecată solicitate, datorată faptului că bugetul aprobat al ordonatorului de credite nu permite angajarea de noi cheltuieli în cursul anului bugetar respectiv sau faptului că bugetul angajat a fost epuizat, acesta este obligat ca, în termen de 6 luni de la data depunerii cererii, precizărilor si a documentelor prevăzute la alin. (1), să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare.

Art. 10. - (1) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanta judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptătite, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor achitate în temeiul conventiei sau al actului aditional, împotriva persoanei îndreptătite. Procedura de colectare a creantelor datorate ordonatorului de credite, în temeiul conventiei sau al actului aditional, este cea reglementată în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanta judecătorească sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptătite, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor retinute de instanta judecătorească sau de procuror, împotriva persoanei care a căzut în pretentii, după caz. Procedura de colectare a creantelor datorate ordonatorului de credite, ca urmare a subrogării acestuia în drepturile persoanei îndreptătite, astfel cum au fost acestea retinute de instanta judecătorească sau de procuror, este cea reglementată în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele recuperate conform alin. (1) si (2) se fac venit la bugetul de stat.

(4) Titlul executoriu se înaintează organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală competent conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la primirea sa.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 50.


 

ANEXĂ

CONVENTIE

 

Art. 1. - Părtile contractante

................................., cu sediul în ............................, str. ................... nr. ......, telefon ........................................, cont bancar nr. ........................, deschis la ......................., reprezentată prin ........................, în calitate de ..................., numită în prezentul contract Ordonator,

si

dl/dna ....................., domiciliat(ă) în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, sectorul/judetul ..................., născut(ă) în localitatea ..................... la data de .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate

seria ...... nr. ..........., eliberat de ................ la data de ..................., codul numeric personal ....................., în calitate de persoană care ocupă sau a ocupat o functie de demnitate publică/înalt functionar public/functionar public/personal contractual în cadrul ......................................, denumit(ă) în continuare Beneficiar,

au încheiat prezenta conventie, în următoarele conditii stabilite de comun acord:

Art. 2. - Obiectul conventiei

2.1. Plata de către Ordonator a cheltuielilor cu serviciile avocatiale si/sau cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, asa cum sunt acestea definite la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia, si, în mod corelativ, restituirea, cesiunea si recuperarea sumelor plătite către Beneficiar, în cazul în care instanta judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către Beneficiar, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau

2.2. Recuperarea sumelor plătite către Beneficiar de la persoana care a căzut în pretentii si în limita sumelor retinute de instanta judecătorească sau de procuror, după caz, în cazul în care nu se constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către Beneficiar, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau

Art. 3. - Valoarea estimată a cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau Beneficiarului este de ....................... lei (TVA inclus).

Art. 4. - Plata cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare prevăzute la art. 3 se face în contul indicat de Beneficiar, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.

Art. 5. - Drepturile si obligatiile Ordonatorului

5.1. Ordonatorul are următoarele drepturi:

a) de a i se restitui sumele plătite cu titlu de cheltuieli cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care participă Beneficiarul, în cazul în care instantele judecătoresti constată printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau, precum si în cazul în care Beneficiarul încheie un contract de tranzactie;

b) de a percepe dobânzi si penalităti de întârziere, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data rămânerii definitive/irevocabile a hotărârii judecătoresti, după caz, sau de la data plătii, în cazul situatiilor prevăzute la lit. a);

c) de a proceda la executarea silită a Beneficiarului, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data rămânerii definitive/irevocabile a hotărârii judecătoresti, după caz, sau de la data încheierii contractului de tranzactie, în cazul situatiilor prevăzute la lit. a);

d) să solicite Beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care acesta participă;

e) să se îndrepte împotriva persoanei care a căzut în pretentii, ca urmare a cesionării tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă Beneficiarul, astfel cum au fost retinute de instanta judecătorească sau de procuror, după caz;

f) să solicite Beneficiarului învestirea cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instantele judecătoresti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau.

5.2. Ordonatorul are următoarele obligatii:

a) să plătească Beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, în limita bugetului angajat;

b) în situatia în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea actului aditional sau angajarea de noi cheltuieli în cursul unui an bugetar, după caz, să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare, conform prevederilor legale, în termen de 6 luni de la data constatării lipsei fondurilor.

Art. 6. - Drepturile si obligatiile Beneficiarului 6.1. Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.


6.2. Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să transmită Ordonatorului documentele pentru care solicită plata, conform conditiilor prevăzute la art. 7, dar nu mai târziu de momentul solutionării definitive/irevocabile a cauzei;

b) să solicite în cadrul procesului civil sau penal, inclusiv în faza urmăririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de solutionare a acestora;

c) să restituie Ordonatorului cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, în situatia în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, s-a constatat îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor care îi reveneau, precum si în cazul în care încheie un contract de tranzactie;

d) să suporte dobânzile si penalitătile de întârziere aferente sumelor plătite, calculate pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare momentului rămânerii definitive/irevocabile a hotărârii judecătoresti, după caz, si până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) în cazul în care încheie un contract de tranzactie, este obligat la restituirea sumelor achitate de către Ordonator;

f) să suporte dobânzile si penalitătile de întârziere aferente sumelor plătite de către Ordonator, calculate pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare momentului plătii si până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care încheie un contract de tranzactie;

g) să solicite învestirea cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instantele judecătoresti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau, în termen de 30 de zile de la momentul solutionării definitive/irevocabile a cauzei;

h) să notifice persoana care a căzut în pretentii despre cesionarea dreptului de creantă către Ordonator.

6.3. Prin prezenta conventie, Beneficiarul cesionează Ordonatorului toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă sau prin actul procurorului, după caz.

Art. 7. - Modalitatea de plată

7.1. În cazul serviciilor avocatiale, Beneficiarul va depune la sediul Ordonatorului, la fiecare solicitare de plată, o cerere, factura, în original, si dovada achitării prealabile a acesteia. Cererea va contine, în mod obligatoriu, confirmarea

Beneficiarului că serviciile avocatiale au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011 si că acestea sunt în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum si a contului bancar în care urmează a se face plata, deschis pe numele Beneficiarului.

7.2. În cazul serviciilor de expertiză judiciară, Beneficiarul va depune la sediul Ordonatorului, la fiecare solicitare de plată, o cerere si orice document din care rezultă admiterea probei expertizei judiciare, dovada achitării prealabile, în contul indicat, a sumei stabilite în acel document. Cererea va contine, în mod obligatoriu, confirmarea Beneficiarului că serviciile de expertiză judiciară au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum si a contului bancar în care urmează a se face plata, deschis pe numele Beneficiarului.

Art. 8. - Durata conventiei

Conventia este valabilă până la data recuperării integrale de la Beneficiar a sumei plătite de către Ordonator, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, s-a constatat îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către Beneficiar, cu vinovătie constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce îi reveneau, precum si în cazul în care Beneficiarul a încheiat un contract de tranzactie.

Art. 9. - Modificarea conventiei

Modificarea oricărei clauze a prezentei conventii se poate face numai prin acordul părtilor.

Art. 10. - Încetarea conventiei

Prezenta conventie încetează prin acordul părtilor, dar nu înainte de achitarea de către Beneficiar a tuturor sumelor plătite de către Ordonator, în temeiul conventiei.

Art. 11. - Răspunderea părtilor

11.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor asumate la pct. 6.2 lit. a) dă dreptul Ordonatorului să refuze plata sumelor solicitate.

11.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor asumate la pct. 6.2 lit. b) si g) dă dreptul Ordonatorului să procedeze la executarea silită a Beneficiarului pentru sumele plătite până la acel moment, în conditiile prezentei conventii si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Dispozitii finale

Prezenta conventie constituie titlu executoriu, după învestirea cu formulă executorie în conditiile Codului de procedură civilă.

Prezenta conventie a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Ordonator,

...............................................................................

Beneficiar,

...............................................................................


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 34 alin. (1), (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul fiscal 2011, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 3,2%.

Art. 2. - Directia legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 55.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.