MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 49/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.367/2010. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucuresti si a Hotărârii Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucuresti

 

12. - Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Dâmbovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Sălaj, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

24. - Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

29. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Centru de primire în regim de urgentă “Print si Cersetor” din judetul Covasna, din cadrul proiectului “Initiativa Copiii Străzii”

 

30. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 66, tronson Petrosani-Simeria, km 136+000-km 210+516”

 

31. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

35. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

36. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al orasului Brosteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

19. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucuresti si a Hotărârii Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”- IFIN - HH Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN - HH are sediul în orasul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judetul Ilfov.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN - HH, reactualizat, stabilit pe baza bilantului încheiat la data de 30 iunie 2010, este în valoare de 215.127.411 lei, din care: active imobilizate 183.881.470 lei si active circulante 31.245.941 lei.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN – HH Bucuresti, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă renumerotare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 6 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN - HH, persoană juridică română, cu sediul în orasul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judetul Ilfov, aflată în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.367.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 965/2005)

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN - HH, denumit în continuare IFIN - HH, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, denumit în continuare organ coordonator.

Art. 2. - IFIN - HH functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 3. - IFIN - HH are ca scop desfăsurarea activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii si ingineriei nucleare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 4. - (1) Obiectul de activitate al IFIN - HH, în domeniul fizicii si ingineriei nucleare, cuprinde în principal:

A. activităti de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în cadrul:

a) Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) planurilor sectoriale si programelor-nucleu;


c) Planului national nuclear;

d) programelor internationale.

În cadrul acestor programe, activitatea de bază a IFIN - HH constă în cercetare fundamentală, aplicativă si dezvoltare tehnologică în domeniul de interes national al fizicii si ingineriei nucleare, precum si în domenii conexe, după cum urmează:

I. cercetare fundamentală:

a) fizică teoretică;

b) fizică atomică si nucleară;

c) fizica particulelor elementare;

d) fizica stiintelor vietii si a mediului înconjurător;

e) alte domenii conexe inter- si multidisciplinare, incluzând: fizica matematică, computatională si informatională, astrofizica nucleară, fizica stării condensate si a materialelor, radiochimie si interactia radiatiei cu materia etc;

II. cercetare aplicativă:

a) investigarea prin metode nucleare a structurilor vii si a materialelor;

b) investigarea de noi posibilităti privind transmutatia radionuclizilor din deseuri;

c) metode noi de detectare, identificare si măsurare a radiatiilor nucleare;

d) ingineria medicinei nucleare;

e) dozimetria radiatiilor nucleare;

f) securitatea nucleară;

g) radioecologia;

h) alte domenii conexe;

III. dezvoltare tehnologică:

a) detectori avansati de radiatii si electronică asociată;

b) metode, instrumentatie si echipamente dozimetrice radiometrice si de analiză destinate industriei, centralelor nuclearoelectrice, domeniilor biomedicale, activitătilor de control (detectare de droguri, de armament, de explozivi etc.) si de radioprotectie, geologiei, arheologiei, hidrologiei, tribologiei etc;

c) tehnologii de iradiere si defectoscopie cu radiatii gama, neutroni si particule încărcate, pentru industrie, medicină, agricultură, industrie alimentară etc;

d) realizarea, constructia, punerea în functiune, operarea, întretinerea, exploatarea si dezafectarea de echipamente, instalatii, obiective nucleare si radiologice;

e) expertize, analize si servicii specifice domeniului nuclear;

f) radiofarmaceutice, compusi marcati cu radionuclizi, produse de uz medical, precum si surse radioactive de uz industrial;

g) metrologia radionuclizilor, radiatiilor si încercări în domeniul nuclear;

h) constructia, operarea si utilizarea acceleratorilor de particule si a surselor de ioni si electroni asociate;

i) supravegherea si combaterea poluării radioactive a mediului si a amplasamentelor obiectivelor nucleare;

j) decontaminarea radioactivă în zonele si în spatiile afectate;

k) supravegherea radiometrică, dozimetrică si metrologică, alarmarea în caz de urgente nucleare, precum si pregătirea si participarea la interventii în caz de accident nuclear;

l) colectarea, expertizarea, tratarea si depozitarea deseurilor radioactive de la toate unitătile nucleare din tară, precum si a surselor radioactive iesite din uz;

m) elaborarea liniilor tehnologice si a tehnologiilor necesare realizării (unicate, serii mici etc.) de obiective si produse rezultate din activitatea de profil;

n) realizarea de modele experimentale, statii-pilot si tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare derivând din rezultatele cercetărilor fundamentale si orientate;

0) activităti de transfer tehnologic al rezultatelor din domeniul fizicii si ingineriei nucleare către subunităti proprii sau, în colaborare, către alti operatori economici;

p) activităti de executie, în vederea sustinerii si dezvoltării tehnologice în domeniu prin servicii si serii de produse, microproductie sau prin produse unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetării proprii, precum si pentru expozitii de profil;

IV. inovare, de produs si tehnologică, în domeniul fizicii si ingineriei nucleare;

B. activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale, constând în:

a) asistentă tehnică, consultantă, expertiză, furnizare de servicii tehnico-stiintifice si tehnologice persoanelor fizice si/sau juridice interesate;

b) elaborarea de programe si strategii de cercetare-dezvoltare si participarea la elaborarea strategiei domeniului cercetării si dezvoltării;

c) lucrări si actiuni destinate acceptantei publice a energiei si tehnologiilor nucleare si difuzarea culturii stiintifice de radioprotectie si securitate nucleară prin mass-media si alte mijloace;

d) activităti de investitii în domeniul de activitate;

e) activităti de comert interior, import-export si distributie de instalatii, aparatură, materiale radioactive, materiale diverse, documentatie, reviste si cărti de specialitate, pentru propriile necesităti si în calitate de comisionar;

f) informatică, comunicatii si baze de date în domeniul fizicii si al tehnologiilor nucleare;

g) activităti de transport tehnologic, de materiale radioactive si persoane, întretinere parc auto tehnologic;

h) participări la proiecte internationale de cercetare-dezvoltare, consultantă si asistentă tehnică de specialitate, reprezentare în organizatiile si consiliile de specialitate interne si internationale;

i) elaborarea de studii de perspectivă, prognoză, note de fundamentare, teme de proiectare, studii de fezabilitate, analize si documentatii în domeniul fizicii si ingineriei nucleare si al disciplinelor conexe;

j) elaborarea si aplicarea de programe de management al calitătii pe directii de activitate;

k) desfăsurarea de activităti privind standardizarea, măsurarea, încercarea si certificarea calitătii produselor destinate omologării si (micro)productiei sau transferului tehnologic;

1) servicii de metrologie legală în domeniul nuclear; m) evidenta si controlul garantiilor nucleare;

n) certificarea surselor de radiatii, a aparaturii si a echipamentelor cu surse de radiatii;

o) radioprotectia personalului expus profesional si a persoanelor din rândul populatiei;

p) angajarea si desfăsurarea de activităti de cooperare tehnico-stiintifică internă si internatională în domeniile de activitate ale IFIN-HH;

q) elaborarea de proceduri, norme de calitate si control pentru desfăsurarea activitătilor cu caracter tehnic si economic;

r) activităti de microproductie si servicii în domeniul de activitate;

s) organizarea si îndeplinirea de activităti vizând schimbul de informatii tehnico-stiintifice în domeniul de profil (schimb de date), congrese, simpozioane, publicatii, vizite reciproce de lucru ale specialistilor etc;

t) activităti de formare si specializare profesională în domeniul propriu de activitate: pregătire profesională la nivel universitar, postuniversitar si doctorat, pregătire si specializare în domeniile nuclear si conexe a utilizatorilor tehnicilor, metodelor si instrumentatiei nucleare, precum si în domeniul dezafectării de obiective nucleare, instalatii si echipamente radiologice; activităti didactice la solicitarea institutiilor de învătământ superior;

u) activităti de editare, tipărire a publicatiilor de specialitate si bibliotecă: activitate redactională pentru revistele de fizică ale Academiei Române: “Romanian Journal of Physics”, “Romanian Reports in Physics”, “Curierul de Fizică”, revista proprie etc; studii, rapoarte, sinteze, cărti de specialitate, cărti tehnice, instructiuni de utilizare, foi de catalog, materiale publicitare si alte publicatii pentru domeniul propriu de activitate.

(2) Activitătile principale si secundare desfăsurate de IFIN- HH sunt clasificate conform Clasificării activitătilor din economia natională, astfel:

a) activitatea principală corespunde diviziunii CAEN 72 “Cercetare-dezvoltare”, grupa CAEN 721 “Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie”, iar obiectul principal de activitate apartine clasei CAEN 7219 “Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie”;

b) activităti secundare:

- cercetare-dezvoltare în biotehnologie: clasa CAEN 7211;

- alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice: clasa CAEN 7490;

- activităti de consultantă în tehnologia informatiei: clasa CAEN 6202;

- activităti de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul: clasa CAEN 6203;

- alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei: clasa CAEN 6209;

- activităti de testări si analize tehnice: clasa CAEN 7120;

- activităti ale agentiilor de publicitate: clasa CAEN 7311;

- servicii de reprezentare media: clasa CAEN 7312

- alte activităti de tipărire n.c.a.: clasa CAEN 1812;

- intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.: clasa CAEN 4618;

- alte activităti de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.: clasa CAEN 8299;

- intermedieri în comertul cu produse diverse: clasa CAEN 4619;

- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe: clasa CAEN 6311;

- alte activităti de servicii informationale n.c.a.: clasa CAEN 6399;

- activităti ale portalurilor web clasa CAEN 6312;

- transporturi urbane, suburbane si metropolitane: clasa CAEN 4931;

- alte transporturi terestre de călătorii n.c.a.: clasa CAEN 4939;

- transporturi rutiere de mărfuri: clasa CAEN 4941;

- activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre: clasa CAEN 5221;

- alte activităti anexe transporturilor: clasa CAEN 5229;

- activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor: clasa CAEN 8230;

- activităti ale organizatiilor profesionale: clasa CAEN 9412;

- activităti ale altor organizatii n.c.a.: clasa CAEN 9499;

- activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale: clasa CAEN 9900;

- activităti de editare a revistelor si periodicelor: clasa CAEN 5814;

- alte activităti de editare: clasa CAEN 5819;

- activităti de servicii suport pentru învătământ: clasa CAEN 8560;

- alte forme de învătământ n.c.a.: clasa CAEN 8559;

- alte servicii de cazare: clasa CAEN 5590;

- fabricarea preparatelor farmaceutice: clasa CAEN 2120;

- comert cu ridicata al produselor farmaceutice: clasa CAEN 4646;

- comert cu ridicata nespecializat: clasa CAEN 4690;

- comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor: clasa CAEN 4799;

- activităti ale bibliotecilor si arhivelor: clasă CAEN 9101;

- activităti de editare a cărtilor: clasa CAEN 5811;

- activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare: clasa CAEN 5812;

- activităti de editare a altor produse software: clasa CAEN 5829;

- colectarea deseurilor nepericuloase: clasă CAEN 3811;

- colectarea deseurilor periculoase: clasa CAEN 3812;

- tratarea deseurilor nepericuloase: clasa CAEN 3821;

- tratarea si eliminarea deseurilor periculoase: clasă CAEN 3822;

- activităti si servicii de decontaminare: clasa CAEN 3900;

- depozitări: clasa CAEN 5210.

Art. 5. - (1) în cadrul obiectului său de activitate, IFIN-HH poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea organului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru ce rceta re-d ezvol ta re.

(2) în cadrul obiectului său de activitate, IFIN-HH îsi poate diversifica serviciile în scopul cresterii resurselor financiare, cu aprobarea organului coordonator.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. - (1) Patrimoniul IFIN-HH reactualizat, stabilit pe baza bilantului încheiat la data de 30 iunie 2010, este în valoare de 215.127.411 lei, din care: active imobilizate 183.881.470 lei si active circulante 31.245.941 lei.

(2) Patrimoniul IFIN-HH poate fi modificat conform preve-derilor legale.

Art. 7. - (1) IFIN-HH administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de IFIN-HH, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul IFN-HH.

(2) în exercitarea drepturilor sale, IFIN-HH posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea, în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art. 8. - Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unor contracte finantate din fonduri publice apartin IFIN-HH, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a IFIN- HH, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Concesionarea unor servicii sau activităti se poate face în scopul stimulării transferului rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare sau al eficientizării activitătii economice a IFIN-HH, în conditiile prevederilor legale în vigoare, închirierea unor spatii si bunuri disponibile se va face conform legii.

(2) IFIN-HH poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea organului coordonator si a autoritătilor nationale cu competente în domeniul nuclear si în alte domenii.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 10. - (1) IFIN-HH are în cadrul structurii sale o subunitate fără personalitate juridică. Aceasta este ELI RO - Nuclear Physics (ELI-RO), cu sediul în orasul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judetul Ilfov.

(2) IFIN-HH are în cadrul structurii sale un punct de lucru fără personalitate juridică. Acesta este Depozitul National de Deseuri Radioactive Băita Bihor - IFIN-HH, cu sediul în judetul Bihor.

(3) IFIN-HH poate avea în structură si alte subunităti, cu sau fără personalitate juridică, sectoare cuprinzând compartimente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunitătilor se prevede în hotărârea de organizare si functionare a IFN-HH, înfiintarea sau desfiintarea acestora fiind aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(4) Structura organizatorică a IFIN-HH se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, având în componentă si compartimente cu activităti în domeniul juridic, marketing, financiar-contabil, de audit si control financiar, de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.

(5) în functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 11. - Conducerea IFIN-HH este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 12. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din IFIN-HH sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 13. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura IFIN-HH, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele IFN-HH, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura IFIN-HH răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

Consiliul de administratie

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte:

a) directorul general al IFIN-HH, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al IFIN-HH;

c) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

f) 2 specialisti din domeniu, propusi de organul coordonator.

(3) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 15. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitatea de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al IFIN-HH.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care IFIN-HH are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care personal sau sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care IFIN-HH se află în relatii comerciale directe.

Art. 16. - (1) Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare ale IFIN-HH, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a IFIN-HH, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de IFIN-HH în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de IFIN-HH si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;


f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de IFIN-HH;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul IFIN-HH, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 36 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul IFIN-HH.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 17. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de organul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea IFIN-HH, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele IFIN-HH o cer, la convocarea presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui, precum si la solicitarea a cel putin 3 membri.

(2) Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia de vicepresedintele ales de membrii consiliului de administratie.

Art. 19. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 5 membri. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se va tine într-un termen de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar cu nu mai putin de votul a 4 membri.

Art. 20. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din IFIN-HH sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 22. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului IFIN-HH.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru IFIN-HH nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 15 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate IFIN-HH ca urmare a acestui fapt.

Art. 23. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă organului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 24. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de IFIN-HH. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie.

Comitetul de directie

Art. 25. - (1) Conducerea operativă a IFIN-HH este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a IFIN-HH.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din IFIN-HH sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 26. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general, aprobate de consiliul de administratie si cuprinse în regulamentul propriu de organizare si functionare.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a IFIN-HH;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 27. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele IFIN-HH o impun.

Directorul general

Art. 28. - (1) Activitatea curentă a IFIN-HH este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform reglementărilor legale. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 29. - Directorul general are în principal următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele IFIN-HH în relatiile cu celelalte organe, organizatii si operatori economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor IFIN-HH, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a IFIN-HH;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a IFIN-HH, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul IFIN-HH, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul IFIN-HH si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;


i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate IFIN-HH de la bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea IFIN-HH;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

Consiliul stiintific

Art. 30. - (1) Consiliul stiintific este format din 23 de membri reprezentând principalele compartimente din cadrul IFIN-HH care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai IFIN-HH, alesi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din IFIN-HH.

(3) Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific ai IFIN-HH.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 31. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al IFIN-HH;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a IFIN-HH si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională si încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific în care este implicat IFIN-HH;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate salariatilor IFIN-HH, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

Relatii financiare

 

Art. 32. - (1) IFIN-HH întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de organul coordonator, în conditiile legii.

Art. 33. - (1) Veniturile si cheltuielile IFIN-HH se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de organul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 34. - IFIN-HH determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 35. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale.

Art. 36. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale IFIN-HH nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37. - (1) IFIN-HH hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii.

(2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru IFIN-HH.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 38. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale IFIN-HH se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România si prin unităti ale Trezoreriei Statului.

(2) IFIN-HH poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) IFIN-HH poate efectua operatiuni de comert exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 39. - IFIN-HH îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 40. - Litigiile IFIN-HH cu persoane fizice sau juridice nesolutionate pe cale amiabilă sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecată competente, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 41. - (1) Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative legale si cu aprobarea organului coordonator.

Art. 42. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la schimbarea obiectului de activitate al IFIN-HH.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Dâmbovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Sălaj, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii din judetele Dâmbovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Sălaj, Satu Mare din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 2/1-2/14 se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

obiectivelor de investitii din judetele Dâmbovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Sălaj, Satu Mare din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Programul pentru victimele violentei în familie

1. Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei în familie “împreună vom reusi” municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

2. Centrul multifunctional destinat victimelor violentei în familie Gura Humorului, judetul Suceava

Programul pentru persoane cu dizabilităti

1. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Călinesti, judetul Arges

2. Complex de două locuinte protejate de tip familial pentru persoane adulte cu dizabilităti comuna Tigveni, judetul Arges

3. Complex de două locuinte protejate de tip familial Câmpulung, judetul Arges

4. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică “Primula” Brâncovenesti, judetul Mures

Programul pentru tineri aflati în situatii de risc

1. Centrul social cu destinatie multifunctională Candeo, Oradea, judetul Bihor

2. Centrul social cu destinatie multifunctională Dignitas, Oradea, judetul Bihor

3. Centrul social multifunctional pentru tineri aflati în situatii de risc din municipiul Galati, judetul Galati

4. Centrul social cu destinatie multifunctională (3 case pentru 12 persoane), judetul Harghita

5. Centrul social cu destinatie multifunctională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie a copilului din judetul Satu Mare

6. Centrul social cu destinatie multifunctională Simleu Silvaniei, judetul Sălaj

7. Centrul social cu destinatie multifunctională Cehu Silvaniei, judetul Sălaj

8. Centrul social cu destinatie multifunctională Jibou, judetul Sălaj


 

ANEXA Nr. 2/1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei în familie «împreună vom reusi» municipiul Târgoviste”, judetul Dâmbovita, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia de Asistentă Socială Târgoviste - Primăria Municipiului Târgoviste

Beneficiar: Directia de Asistentă Socială Târgoviste

Amplasament: str. Vlad Tepes nr. 6C, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

816*)

(în preturi din luna august 2010; 1 euro = 4,2389 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

622

- Capacităti:

 

 

- Regim de înăltime

D+P+1E

 

- Suprafată teren

m2

1.812

- Suprafata construită

m2

240

- Suprafata desfăsurată

m2

450

- Capacitate

nr. persoane

12

- Nr. persoane asistate:

nr. persoane/an

30

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul multifunctional destinat victimelor violentei în familie Gura Humorului”, judetul Suceava, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Suceava

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Suceava

Amplasament: str. Sf. Mihail nr. 29, municipiul Gura Humorului, judetul Suceava

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitie (inclusiv TVA):

mii lei

477*)

(în preturi din luna mai 2010; 1 euro = 4,1740 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

333

- Capacităti:

 

 

- Suprafata construită

m2

368,88

- Suprafata desfăsurată

m2

368,88

- Capacitate

nr. persoane

12

- Nr. persoane asistate

nr. persoane/an

30

- Durata de realizare a investitiei:

luni

3

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.


Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/3

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Călinesti”, judetul Arges, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Amplasament: str. Dr. Ion Crăciun FN, comuna Călinesti, judetul Arges

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

5.876*)

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro = 4,2611 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

4.537

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

4.100

 

C+M

mii lei

3.200

Anul II

INV

mii lei

1.776

 

C+M

mii lei

1.337

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.628

- Suprafata totală construită

 

m2

575

- Suprafată teren

 

m2

3.500

- Regim înăltime

 

subsol partial + parter + etaj

 

- Număr de beneficiari

 

nr. persoane

48

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

17

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/4

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Complex de două locuinte protejate de tip familial pentru persoane adulte cu dizabilităti comuna Tigveni”, judetul Arges, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Amplasament: comuna Tigveni, judetul Arges


Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

618*)

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro = 4,2611 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

444

- Capacităti:

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

295,40

- Suprafata totală construită

m2

214

- Suprafată teren

m2

1.193

- Regim înăltime

parter

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

12

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/5

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Complex de două locuinte protejate de tip familial Câmpulung”, judetul Arges, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Amplasament: str. Lascăr Catargiu nr. 38, municipiul Câmpulung, judetul Arges

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

699*)

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro = 4,2611 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

518

- Capacităti:

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

295,40

- Suprafata totală construită

m2

214

- Suprafată teren

m2

1.800

- Regim înăltime

parter

 

- Număr de beneficiari

nr. persoane

12

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/6

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică «Primula» Brâncovenesti”, judetul Mures, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Mures

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Mures

Amplasament: Str. Castelului FN, comuna Brâncovenesti, judetul Mures

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

3.180*)

(în preturi din luna iunie 2010; 1 euro = 4,2396 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

2.490

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.330

 

C+M

mii lei

1.234

Anul II

INV

mii lei

1.850

 

C+M

mii lei

1.256

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.628

- Suprafata totală construită

 

m2

526

- Suprafată teren

 

m2

4.000

- Regim înăltime

 

Subsol partial + parter

+ etaj

- Număr de beneficiari

 

nr. persoane

48

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

17

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/7

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională Candeo, Oradea”, judetul Bihor, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Administratia Socială Comunitară Oradea

Beneficiar: Administratia Socială Comunitară Oradea

Amplasament: str. luliu Maniu nr. 20, municipiul Oradea, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

2.554*)

(în preturi la data de 19 iulie 2010; 1 euro = 4,2740 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

1.954

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.500

 

C+M

mii lei

1.000

Anul II

INV

mii lei

1.054

 

C+M

mii lei

954

-Capacităti:

 

 

 

- Suprafata terenului

 

m2 1.276

 

- Suprafata construită

 

m2 558,30

 

- Suprafata desfăsurată

 

m2 930,50

 

- Regim de înăltime

 

 

 

- corpurile Asi B

 

parter + mansardă

 

- corpul C

 

parter

 

- Capacitatea centrului

 

nr. persoane 40

 

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni 18

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/8

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională Dignitas, Oradea”, judetul Bihor, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Administratia Socială Comunitară Oradea

Beneficiar: Administratia Socială Comunitară Oradea

Amplasament: str. Eftimie Murgu nr. 9, municipiul Oradea, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

2.240*)

(în preturi la data de 19 iulie2010; 1 euro = 4,2740 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

1.661

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.200

 

C+M

mii lei

1.000

Anul II

INV

mii lei

1.040

 

C+M

mii lei

661

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata terenului

 

m2

749

- Suprafata construită

 

m2

399,20

- Suprafata desfăsurată

 

m2

771,40

- Regim de înăltime:

 

 

 

- corpurile Asi B

 

Parter + mansardă + parter

 

- corpul C

 

 

 

- Capacitatea centrului

 

nr. persoane

32

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/9

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social multifunctional pentru tineri aflati în situatii de risc din municipiul Galati”, judetul Galati, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, municipiul Galati

Beneficiar: municipiul Galati

Amplasament: Str. Zimbrului nr. 5, municipiul Galati, judetul Galati

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

2.022*)

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro = 4,2639 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

1.516

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.200

 

C+M

mii lei

1.000

Anul II

INV

mii lei

822

 

C+M

mii lei

516

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata terenului

 

m2

5.110

- Suprafata construită

 

m2

315

- Suprafata desfăsurată

 

m2

880

- Regim de înăltime

 

parter + etaj

 

- Capacitatea centrului

 

nr. persoane

30

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

15

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/10

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională (3 case pentru 12 persoane), judetul Harghita”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Consiliul Judetean Harghita - Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Harghita

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Harghita

Amplasament: comuna Sânmartin, judetul Harghita

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

943*)

(în preturi din luna iulie 2010; 1 euro = 4,2611 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

704

- Capacităti:

 

 

- Suprafata construită (1 casă = 59,25 m2)

m2

177,75

- Suprafata desfăsurată (1 casă = 104,41 m2)

m2

313,23

- Suprafată utilă (1 casă = 77,93 m2)

m2

233,39

din care: - suprafată locuibilă (1 casă = 39,03 m2)

m2

117,09

- subsol util (1 casă = 14,00 m2)

m2

42

- Regim de înăltime

subsol partial+ parter + mansardă

 

- Capacitatea centrului

nr. persoane

12

- Durata de realizare a investitiei:

luni

9

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/11

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie a copilului din judetul Satu Mare” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Consiliul Judetean Satu Mare - Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

Amplasament: localitatea Noroieni nr. 21/A, comuna Lazuri, judetul Satu Mare

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

1.557*)

(în preturi la data de 23 iulie 2010; 1 euro = 4,2664 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj:

 

mii lei

1.299

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.000

 

C+M

mii lei

900

Anul II

INV

mii lei

557

 

C+M

mii lei

399

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata terenului

 

m2

3.952

- Suprafata construită

 

m2

402,97

- Suprafata desfăsurată

 

m2

784,40

- Regim de înăltime

 

parter + etaj

 

- Capacitatea centrului

 

nr. persoane

20

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/12

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională Simleu Silvaniei”, judetul Sălaj, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Amplasament: str. Nicolae Bălcescu nr. 19, orasul Simleu Silvaniei, judetul Sălaj

Indicatori tehnico-economici

 


- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

764*)

(în preturi la data de 3 august 2010; 1 euro = 4,2371 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

653

- Capacităti:

 

 

- Suprafata construită

m2

263,30

- Suprafata desfăsurată

m2

263,30

- Suprafata utilă

m2

206,00

- Regim de înăltime

parter

 

- Persoane asistate

nr.

10

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/13

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională Cehu Silvaniei”, judetul Sălaj, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Amplasament: str. Crisan nr. 54, orasul Cehu Silvaniei, judetul Sălaj

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

1.033*)

(în preturi la data de 3 august 2010; 1 euro = 4,2371 lei)

 

 

- din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

836

- Capacităti:

 

 

- Suprafata construită

m2

207,50

- Suprafata desfăsurată

m2

363,00

- Suprafata utilă

m2

285,45

- Regim de înăltime

parter + mansardă

 

- Persoane asistate

nr.

15

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/14

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctională Jibou”, judetul Sălaj, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Sălaj

Amplasament: Str. Parcului nr. 3B, orasul Jibou, judetul Sălaj

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

1.122”)

(în preturi la data de 3 august 2010; 1 euro = 4,2371 lei)

 

 

- din care:

 

 

- constructii-montaj:

mii lei

899

- Capacităti:

 

 

- Suprafata construită

m2

352,75

- Suprafata desfăsurată

m2

352,75

- Suprafata utilă

m2

286,05

- Regim de înăltime

parter

 

- Persoane asistate

nr.

15

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1 si 2/2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 24.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani

 

1. Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflati în situatii de risc în orasul Topoloveni, judetul Arges

2. Centrul de zi pentru copii “Prichindel”, comuna Dersca, judetul Botosani

 

ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflati în situatii de risc în orasul Topoloveni, judetul Arges, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Topoloveni, judetul Arges

Beneficiar: orasul Topoloveni, judetul Arges

Amplasament: str. Maximilian Popovici nr. 4, orasul Topoloveni, judetul Arges

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

670*)

în preturi la data de 30 august 2010 (1 euro = 4,2326 lei)

 

 

din care C+M

mii lei

541

(inclusiv TVA)

 

 

Capacităti:

 

 

- Suprafata terenului

538 m2

 

- Suprafată construită

136 m2

 

- Suprafata desfăsurată

260 m2

 

- Regim de înăltime

parter + etaj mansardat

 

- Capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

6 luni

 

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Centrul de zi pentru copii “Prichindel”, comuna Dersca, judetul Botosani, din cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Dersca, judetul Botosani

Beneficiar: comuna Dersca, judetul Botosani

Amplasament: comuna Dersca, judetul Botosani

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

412*)

în preturi la data de 23 august 2010 (1 euro = 4,2244 lei)

 

 

din care C+M

mii lei

316

(inclusiv TVA)

 

 

Capacităti:

 

 

- Suprafată construită

147 m2

 

- Suprafata desfăsurată

147 m2

 

- Regim de înăltime

parter

 

- Capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

10 luni

 

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Centru de primire în regim de urgentă “Print si Cersetor” din judetul Covasna, din cadrul proiectului “Initiativa Copiii Străzii”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă obiectivul de investitii Centru de primire în regim de urgentă “Print si Cersetor” din judetul Covasna din cadrul proiectului “Initiativa Copiii Străzii”.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii prevăzut la alin. (1), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii Centru de primire în regim de urgentă “Print si Cersetor” din judetul Covasna din cadrul proiectului “Initiativa Copiii Străzii” se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Legii nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului “Initiativa Copiii Străzii”, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de primire în regim de urgentă “Print si Cersetor” din municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, din cadrul proiectului “Initiativa Copiii Străzii”

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Covasna

Amplasament: municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, str. Boroviz FN

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitie (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.311 *)

în preturi la data de 7 iulie 2010(1 euro = 4,2320 lei)

 

 

 

din care C+M

 

mii lei

1.094

(inclusiv TVA)

 

 

 

Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

1.049

 

C+M

mii lei

875

Anul II

INV

mii lei

262

 

C+M

mii lei

219

Capacităti:

 

 

 

- Suprafata terenului

 

1.600 m2

 

- Suprafată construită

 

207 m2

 

- Suprafata desfăsurată

 

563 m2

 

- Regim de înăltime

 

subsol + parter + mansardă

 

- Capacitatea centrului

 

15 copii

 

Durata de realizare a investitiei:

 

15 luni

 

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Legii nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului “Initiativa Copiii Străzii”, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 66, tronson Petrosani-Simeria, km 136+000-km 210+516”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 66, tronson Petrosani- Simeria, km 136+000-km 210+516”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face prin fonduri de la Banca Europeană de Investitii - etapa a IV-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitare DN 66, tronson Petrosani-Simeria, km 136+000-km 210+516”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: judetul Hunedoara

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei inclusiv TVA:

 

 

144.433*) mii lei

(în preturi în anul 2000, 1 euro = 1.862 lei),

 

 

 

din care C+M:

 

 

130.567 mii lei

Esalonarea investitiei:

 

 

 

Anul I

INV

 

79.438 mii lei

 

C+M

 

71.812 mii lei

Anul II

INV

 

64.995 mii lei

 

C+M

 

58.755 mii lei

Durata de realizare a investitiei:

 

24 de luni

 

Capacităti:

 

 

 

- Lungime traseu

 

74.516 km;

 

- Lătime platformă

 

10,00 m;

 

- Lătime parte carosabilă

 

7,00 m (2 x 3,50) m;

 

- Lătime acostamente

 

2x1,50 m;

 

- poduri,

 

41 buc.

 

din care pasaje superioare

 

5 buc.

 

- pasaje la nivel cu CF

 

4 buc.

 

- amenajări intersectii

 

327 buc.

 

- ziduri de sprijin

 

8 km

 


Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii se face prin fonduri de la Banca Europeană de Investitii - etapa a IV-a si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

Având în vedere standardele de securitate a aviatiei civile stabilite de anexa 17 la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 si ale Regulamentului (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securitătii aviatiei,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Directorul Serviciului Român de

Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 31.


*) Anexa este clasificată secret de serviciu si se pune la dispozitia operatorilor economici si a institutiilor cu responsabilităti si/sau obligatii în domeniul securitătii aeronautice, la cerere, de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Oltenita, str. Dr. Lucian Popescu nr. 2, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 35.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilelor

Persoana juridică ce administrează imobilele

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Numărul de identificare al imobilelor atribuit de M.F.P.

Localitatea Oltenita, judetul Călărasi, str. Dr. Lucian Popescu nr. 2 CF 3820

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi

Clădirea 49-026-14 “Adăpost grup electrogen”

Suprafata construită = 17,14 m2

Valoarea de inventar = 4.127,40 lei

36220

(partial)

Clădirea 49-026-26 “Bordei zarzavat”

Suprafata construită = 15,68 m2

Valoarea de inventar = 7.373,50 lei

Clădirea 49-026-27 “Bordei zarzavat”

Suprafata construită = 3,51 m2

Valoarea de inventar = 2.640,90 lei

Clădirea 49-026-29 “Depozit butoaie”

Suprafata construită = 21,42 m2

Valoarea de inventar = 1.520,20 lei

Clădirea 49-026-34 “Adăpost biciclete”

Suprafata construită = 14,54 m2

Valoarea de inventar = 5.177,40 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al orasului Brosteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al orasului Brosteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava, în vederea reabilitării acestora, potrivit destinatiei, în conditiile legii. Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Karoly,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 36.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al orasului Brosteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

 

Nr. crt.

Locul unde este situat bunul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale bunului

1.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. D16, EMLU

0 apartamente

Nr. de inventar 100071

2.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.A7, EMLU

5 apartamente

Nr. de inventar 100072

3.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. A8 EMLU

3 apartamente

Nr. de inventar 100073

4.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. B3, EMLU

10 apartamente

Nr. de inventar 100074

5.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.A4, EMLU

5 apartamente

Nr. de inventar 100075

6.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.A5, EMLU

5 apartamente

Nr. de inventar 100076

7.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.A6, EMLU

7 apartamente

Nr. de inventar 100077

8.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.A1, EMLU

două apartamente

Nr. de inventar 100080


9.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. M4, EMLU

12 apartamente

Nr. de inventar 100081

10.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. M3, EMLU

16 apartamente

Nr. de inventar 100083

11.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. M1, EMLU

7 apartamente

Nr. de inventar 100085

12.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. M7, EMLU

14 apartamente

Nr. de inventar 100086

13.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. N9, EMLU

34 apartamente

Nr. de inventar 100088

14.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.G15, EMLU

0 apartamente

Nr. de inventar 100089

15.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. D11.EMLU

3 apartamente

Nr. de inventar 100091

16.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.G12, EMLU

0 apartamente

Nr. de inventar 100092

17.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. P2, EMLU

4 apartamente

Nr. de inventar 100093

18.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. V1, EMLU

3 apartamente

de inventar 100094

19.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. P3, EMLU

4 apartamente

Nr. de inventar 100097

20.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.G10, EMLU

un apartament

Nr. de inventar 100098

21.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. V4, EMLU

două apartamente

 

Nr. de inventar 100099

22.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. D9, EMLU

0 apartamente

Nr. de inventar 100100

23.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

BI.G13, EMLU

4 apartamente

Nr. de inventar 100101

24.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. V5, EMLU

un apartament

25.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. P6, EMLU

7 apartamente

Nr. de inventar 100106

26.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. P7, EMLU

11 apartamente

Nr. de inventar 100107

27.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bl. V8, EMLU

4 apartamente

Nr. de inventar 100108


28.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Alimentator cu energie electrică 320 la racord

Nr. de inventar 100178

29.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Racord canalizare

Nr. de inventar 100227

30.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Drumuri si alei

Nr. de inventar 100228

31.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Retele canalizare

Nr. de inventar 100229

32.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Retele apă Bloc nr. 3

Nr. de inventar 100230

33.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Drumuri si alei

Nr. de inventar 100231

34.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Bazin apă 2X500 mc culme Brosteni

Nr. de inventar 100233

35.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Racord canalizare cămin nefamilisti

Nr. de inventar 100234

36.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Racord electric statie pompe centru

Nr.de inventar 100235

37.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Statie epurare Lungeni

Nr. de inventar 100236

38.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Racord rezervor combustibil

Nr. de inventar 100251

39.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Retele termice exterioare

Nr. de inventar 100252

40.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Alimentare cu apă

Nr. de inventar 100253

41.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Canalizare menajeră DN400

Nr. de inventar 100254

42.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Canalizare DN300

Nr. de inventar 100255

43.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Canalizare DN 250

Nr. de inventar 100256

44.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Canalizare DN 300

Nr. de inventar 100257

45.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Canalizare DN 250

Nr. de inventar 100258

46.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Celula CIPIJ

Nr. de inventar 100470


47.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

IUPM - 20 kw 630 A

Nr. de inventar 100471

48.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Hidrofor 1000/10

Nr. de inventar 200732

49.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Hidrofor 1000/10

Nr. de inventar 200733

50.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Electropompă JIU 100

Nr. de inventar 202625

51.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă SADU

80X6Q30CMC, H180 mea

Nr. de inventar 203070

52.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Electropompă CERNA200 11 kw, 3000T

Nr. de inventar 203237

53.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Aparat clorinare apă

Nr. de inventar 205348

54.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Electropompă ACV 100,

250 - 11 kw,

Nr. de inventar 205350

55.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Electropompă ACV 100, 250 - 11 kw,

Nr. de inventar 205351

56.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Electropompă SADU 65 - 30 kw,

Nr. de inventar 205764

57.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Etuvă electrică

Nr. de inventar 205974

58.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV 200-280 mc/h,

Nr. de inventar 206167

59.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV 80-50 mc/h,

Nr. de inventar 206168

60.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV 80/315,

Nr.de inventar 206311

61.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV - 80,

50 mc/h, 30 mea - 18.5kw,

Nr. de inventar 206351

62.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV -150,

160 mc/h, 32 mea - 45kw,

Nr. de inventar 206352

63.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Pompă ACV -150,

160 mc/h, 32 mea - 45kw,

Nr. de inventar 206353

64.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Trafo sudură TASM,

Nr. de inventar 206394

65.

Orasul Brosteni,

judetul Suceava

Statul român,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Orasul Brosteni,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni

Autogunoieră SV 36 SMH

Nr. de inventar 410197


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei statistică si al Directiei generale evaluare medic-sef nr. DS/5 din 5 ianuarie 2011 si nr. DMS/15 din 5 ianuarie 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011-2012, în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 si nr. 296 bis din 6 mai 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa 1-b se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa 8 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 19.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa 1-b la Ordinul nr. 428/2010)

 

CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURATI

 

CATEGORIA DIN CARE FACE PARTE ASIGURATUL

COD

Copil în cadrul familiei

01

Copil încredintat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat

02*)

Salariat

03

Pensionar pentru limită de vârstă

04

Pensionar de invaliditate

05

Somer sau beneficiar alocatie de sprijin

06

Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă

07

Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri

08

Sot, sotie, părinti fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate

09

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare

10

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare

11

Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare

12.1

Pensionari cu venituri din pensii care depăsesc 740 lei

13.2

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

14

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum si cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

15.1

Liber-profesionisti

16

Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contributiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultură

17

Persoane institutionalizate în centre de îngrijire si asistentă

18*)

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare

19

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare

20

Altele (de exemplu: magistrati- judecători, procurori etc.)

21

Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit ori au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară

22

Persoanele incluse în programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

23

Străinii aflati în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii

24.1

Persoanele cetăteni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

24.2

Lucrători migranti, cu domiciliul sau resedinta în România

25

Persoane cu venituri din chirii

26

Persoane cu venituri din dividende

27

Persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală

28

Persoane care realizează alte venituri impozabile reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si de art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

29

Persoane care se asigură facultativ

30

Persoanele care se află în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani

31.1

Persoanele asigurate potrivit art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

32

Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie stabilită de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările si completările ulterioare

33

Personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte

34

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare

35

 

*) Pentru persoanele nou- Înscrise pe listă, medicii de familie atasează la fisa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredintat sau dat în plasament si de persoană institutionalizată.

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa 8 la Ordinul nr. 428/2010)

 

1 . FORMULAR

pentru raportarea în data .../.../2011 a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Nr.

crt.

Data*) eliberării

 

 

CAS cu care

se află

în relatie

contractuală

Denumirea furnizorului (societate comercială farmaceutică)

CUI furnizor

(societate

comercială

farmaceutică)

Date contract încheiat cu CAS

TOTAL medicamente

cu si fără contributie

personală în tratamentul

ambulatoriu

(lei)

Din care:

Nr. contract

 

 

Data*) contractului

Medicamente eliberate

corespunzătoare

DCI-urilor aferente

grupelor de boli cronice

aprobate prin comisiile

de experti ai CNAS**)

(lei)

Medicamente cu si fără

contributie personală în

tratamentul ambulatoriu

(lei)

Medicamente corespunzătoare

DCI-urilor în sublista B

pentru pensionarii cu

venituri realizate numai

din pensii de până la

700 lei pe lună***)

(lei)

An

Lună

Zi

An

Lună

Zi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=12+13+14

12

13

14

 

*) Data se completează în cifre.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

***) Se completează contravaloarea procentului de compensare de 40% din pretul de referintă pentru medicamentele din sublista B eliberate conform Programului pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referintă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună si pentru care decontarea se face prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul FNUASS.

 

Precizări;

1. Se raportează datele corespunzătoare tuturor farmaciilor si oficinelor locale de distributie pentru care societatea comercială farmaceutică a încheiat contract cu CAS.

2. În coloanele 12 si 13 nu sunt incluse medicamentele si materialele sanitare specifice care se acordă în tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

...........................................................................

NOTA

Formularul 1 se transmite caselor de asigurări de sănătate zilnic până la ora 12,00, în format electronic, pentru ziua anterioară.


 

2. FORMULAR

pentru raportarea în data .../.../2011 a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ

 

Nr. crt.

Data*) eliberării

 

 

CAS cu care

se află în relatie

contractuală

Denumirea

furnizorului

(societate

comercială

farmaceutică)

CUI furnizor

(societate

comercială

farmaceutică)

Date contract încheiat cu CAS

Total medicamente si materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ**)

(lei)

Din care:

Nr. contract

Data*) contractului

Program national de oncologie

Programul national de diabet zaharat (tratamentul

medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat)

Programul national de diabet zaharat (teste de

automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat

insulinotratati)

Programul national de transplant organe, tesuturi

si celule de origine umană (tratamentul stării post

transplant în ambulatoriu al pacientilor

cu transplant)

Epidermoliza buloasă

Mucoviscidoza

Scleroza laterală amiotrofică

Boala Prader Willi

An

Lună

Zi

An

Lună

Zi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

*) Data se completează în cifre.

**) Se completează pentru fiecare program pentru care medicamentele, respectiv materialele sanitare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în vigoare si a normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în vigoare.

 

Precizări:

1. Se raportează datele corespunzătoare tuturor farmaciilor si oficinelor locale de distributie pentru care societatea comercială farmaceutică a încheiat contract cu CAS.

2. Col. 11 = col. 12 + col. 13 + col. 14 + col. 15 + col. 16 + col. 17 + col. 18 + col. 19.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

...........................................................................

NOTĂ

Formularul 2 se transmite caselor de asigurări de sănătate zilnic până la ora 12,00, în format electronic, pentru ziua anterioară.


 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor  române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2011 - lei -

Asociatia de Voluntariat “Casa Pollicino”

Hunedoara/Municipiul Petrosani

63.000

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului si Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 4 “Nomenclatorul «Tip asigurat pentru alte entităti asimilate angajatorului»“, la coloana “Valoare”, după numărul 11 urmează numărul 13, cu renumerotarea corespunzătoare a rândurilor următoare, de la 14 la 19.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.