MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 53/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

10. - Hotărâre privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 

37. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

8. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor de către domnul Daniel Serbănescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

278/1.570/2010/1. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman

 

1.591/1.110/2010. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

 

19. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURÂRI

 

167/2010. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)

 

168/2010. - Hotărâre privind aprobarea Normei pentru finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-III/0)

 

169/2010. - Hotărâre pentru modificarea Normei “Garantii EximBank în numele si în contul statului (NI-GAR-10-1/0)”

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului înregistrate la pozitiile M.F. nr. 25813, 25822, 25824, 25825, 25828, 25833, 25836, 25838,25839,25840,25843,25845, 26667, 26668, 26670, 26672, 26754, 26756, 26758,26778,26779,34320, 34321, 34326, 36044, 36047, 36048, 36049, 36050, 36039, 36043,36045, 37217, 37221, 37222, 37812, 37814, 37819, 37820, 37822, 37824,37826, 37828,37811, 37818, 37821, 37823, 37825, 38221, 38222, 38223, 38227, 38229, 38536, 38538, 38539, 38540, 38541, 38542, 38543, 38544, 38545, 38546, 38547, 38548, 38549, 38550, 38551, 38552, 38553, 38554, 38555,38556, 38557,38558,38559,38560,38561, 38562, 38563, 38564, 38565, 40039, 40041, 40042, 40043, 40045, 40046, 40047, 40049, 40050, 40051, 40052, 40053 si 99516 se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

2. Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului înregistrate la pozitiile M.F. nr. 26496, 38220 si 38225 se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a punerii în functiune a lucrărilor de modernizare.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 7.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării si care se află în administrarea unor unităti sanitare cu paturi

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

2491516

Spitalul Clinic CF Timisoara

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

25813

8.29.06

Teren Spital CF Timisoara

S = 4.380 mp, din care 3.890 mp la nr. carte funciară/nr. topografic al parcelei: 16401/17286; 8569/17285 si 8568/17283-17284

Splaiul Tudor Vladimirescu; R.A. Apele Române; Casa de cultură

Tara: România, judetul Timis, municipiul Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-15

1991

1.129.266

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25822

8.29.06

Policlinica Timisoara

suprafata ocupată S+P+E= 1.120 mp

Gara de Nord

Tara: România, judetul Timis, municipiul Timisoara, Str. Gării nr .1

1991

543.997

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25824

8.29.06

Dispensar medical Resita

clădire gară - P + E S = 50 mp la etaj

Gara Resita

Tara: România, judetul Caras-Severin, municipiul Resita, Str. Gării nr. 1

1991

18.214

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25825

8.29.06

Teren Dispensar Lugoj

S = 561 mp

cantina CFR Garnizoană gară

Tara: România, judetul Timis, municipiul Lugoj, str. Andrei Mocioni nr. 34

1991

86.587

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25828

8.29.06

Teren Dispensar medical Ora vi ta

S = 266 mp

piata agroalimentară bloc locuinte bloc CFR

Tara: România,

judetul Caras-Severin,

Oravita,

Str. Zona Gării nr. 1

1991

3.919

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25833

8.29.06

Dispensar medical Depou Caransebes

clădire depou P + E

amplasare la parter 44 mp

gara

Tara: România, judetul Caras-Severin, municipiul Caransebes, str. Sefu Rosu nr. 1

1991

16.028

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25836

8.29.06

Teren Ambulatoriul de specialitate CF Arad (fost Dispensar policlinic CF Arad)

S = 536 mp;

nr. carte funciară 14937;

nr. cadastral 209/4

stradă locuinte spatiu verde

Tara: România, judetul Arad, municipiul Arad, bd. General Vasile Milea nr. 47

1991

141.954

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991; Ordinul MTCT nr. 1.950/2005

În administrare

 

imobil

25838

8.29.06

Dispensar medical depou CFArad

amplasare clădire depou S + P + 1 = 60 mp

spatiu verde

Tara: România, judetul Arad, municipiul Arad, depou CF Arad

1991

10.200

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25839

8.29.06

Dispensar medical statie CFArad

amplasare - clădirea statiei S + P + 2E, suprafată dispensar = 60 mp structură cărămidă

CF piată

Tara: România, judetul Arad, municipiul Arad, Piata Gării nr. 2-4

1991

32.413

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25840

8.29.06

Dispensar medical întreprindere Arad

amplasare - clădire Liceul Industrial 3 CFR S + P + 2E, suprafată dispensar = 84 mp

catedrala ortodoxă bulevard

Tara: România, judetul Arad, municipiul Arad, piata Academician Caius lacob nr. 1

1991

23.476

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25843

8.29.06

Teren dispensar medical Gurahont

S = 557 mp

locuintă districtul 6 CF Gurahont Colonia CFR

Tara: România, judetul Arad, comuna Gurahont, str. Avram lancu nr. 4

1991

7.424

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

25845

8.29.06

Dispensar medical Curtici

clădire S + P= 111 mp

structură cărămidă

spatiu verde

Tara: România, judetul Arad, orasul Curtici, Str. Gării nr. 2

1991

40.436

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

99516

8.29.06

Gard suprastructura Spital Universitar CF Timisoara

40 ml

spatiu verde

Tara: România, judetul Timis, municipiul Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-15

1991

1.205

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil


3. Ordonator tertiar de credite

3096175

Spitalul General CF Sibiu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În

administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

26667

8.29.06

Clădire spital

8= 1.693 mp, D+P+2 cărămidă, sarpantă lemn

N, S, E, V - clădire particulară

Tara: România, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 20

1955

1.165.000

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

26668

8.29.06

Clădire administrativ + laborator

S = 532mp, D+P+1, beton

N, S, E, V - clădire particulară

Tara: România, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 20

1959

398.000

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

26670

8.29.06

Clădire policlinică + anexe

S = 963 mp, S+P+E, cărămidă, sarpantă lemn

N, S, E, V - clădire particulară

Tara: România, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 17

1956

622.000

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

26672

8.29.06

Clădire dispensar Făgăras

S = 174mp, P, cărămidă, sarpantă lemn

N - clădire particulară S - cale ferată E - clădire sector SCB V - Gara Făgăras

Tara: România, judetul Brasov, municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 114

1961

50.000

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil


3. Ordonator tertiar de credite

3127328

Spitalul General CF Galati

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În

administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

26754

8.29.06

Clădire administrativă Galati

S = 117,01 mp, P+1

N - locuinte

S - locuinte

E - punct transformare

V - clădire Administratia

Pietei

Tara: România, judetul Galati, municipiul Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 5

1939

192.116

Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80

În administrare

 

imobil

26756

8.29.06

Clădire sectie chirurgie Galati

S = 1.242,36 mp, P

N - locuinte

S - locuinte

E - punct transformare

V - clădire Administratia

Pietei

Tara: România, judetul Galati, municipiul Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 7

1939

2.120.030

Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80

În administrare

 

imobil

26758

8.29.06

Clădire anexă Galati (magazine materiale + arhivă)

S = 161 mp, P+1

N - locuinte

S - locuinte

E - punct transformare

V - clădire Administratia

Pietei

Tara: România, judetul Galati, municipiul Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 7

1979

226,067

Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80

În administrare

 

imobil

26778

8.29.06

Sectia exterioară cu paturi CF Buzău

S = 497,76 mp

CFR Regionala Galati

Tara: România, judetul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Republicii nr. 8-12

1961

346

Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80

În administrare

 

imobil

26779

8.29.06

Ambulatoriu de specialitate CF Buzău

S = 695,71 mp, din care 13,7mpDSPT

CFR Regionala Galati

Tara: România, judetul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Republicii nr. 8-12

1982

2.412.350

Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80

În administrare

 

imobil

 

3. Ordonator tertiar de credite

4208552

Spitalul Clinic CF Oradea

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În

administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

34320

8.29.06

Clădire Spital CF Oradea

cărămidă, D+P+2, S = 1.092 mp

N - Str. Republicii E - clădiri locuit S - S.R.I. V - teren sport

Tara: România, judetul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 56

1961

13.430.100

Adeverintă primărie 204.385/97 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

34321

8.29.06

Clădire Policlinica CF Oradea

D+P+2, S = 798 mp

N - Str. Republicii E - clădiri locuit S - S.R.I. V - teren sport

Tara: România, judetul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 56

1983

1.907.610

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

Închiriat

imobil

34326

8.29.06

Dispensar Statie CF Oradea

S = 250 mp, cărămidă, S+3

N - linii CF S - bloc V -atelier CF E - dormitor CF

Tara: România, judetul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 79

1961

1.224.479

Act Regionala CF Cluj 55/78

În administrare

Închiriat

imobil


3. Ordonator tertiar de credite

4288349

Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În

administrare/ concesiune

36039

8.29.06

Teren aferent Spitalului CF Cluj

S = 8.870 mp

- stradă

- cămin UMF

- locuintă particulară

Tara: România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18

1946

15.063.034

CF. 191 OF. 1.592 OF. 952

În administrare

Închiriat

imobil

36043

8.29.06

Teren aferent Policlinicii CF Cluj

S = 2.200 mp

- stradă

- bloc locuinte

- spatiu verde

Tara: România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3

1969

2.335.024

OF. 31.822

În administrare

 

imobil

36044

8.29.06

Clădire policlinica CF Cluj

S= 1.820 mp

- stradă

- bloc locuinte

- spatiu verde

Tara: România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3

1969

4.405.194

OF. 31.822

În administrare

Închiriat

imobil

36045

8.29.06

Teren aferent Policlinicii CF Dej

S= 1.362 mp

- stradă

- spatiu verde

- stradă

Tara: România, judetul Cluj, municipiul Dej, Str. 1 Mai nr. 27

1902

867.356

OF. 1.612

În administrare

Închiriat

imobil

36047

8.29.06

Clădire Dispensar Statie CF Cluj

S = 76 mp

- gară

- mesagerie

- stradă

Tara: România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 8

1970

172.935

PVInv 31.12.1970

În administrare

 

imobil

36048

8.29.06

Clădire Dispensar CFR Jibou

S=122mp

- cale ferată

- gară

- casă particulară

Tara: România, judetul Sălaj, orasul Jibou, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 14

1973

226.480

PVInv 31.12.1973

În administrare

Închiriat

imobil

36049

8.29.06

Clădire Dispensar Statie CF Viseu de Jos

S = 80 mp

- cale ferată

- gară

- casă particulară

Tara: România, judetul Maramures, comuna Viseu de Jos, Piata Gării nr. 4

1973

98.135

PVInv 31.12.1973

În administrare

Închiriat

imobil

36050

8.29.06

Clădire Dispensar Statie CF Bistrita

S = 148 mp

- bloc locuinte

- stradă

- gară

- magazin

Tara: România, judetul Bistrita-Năsăud, municipiul Bistrita, Str. Gării nr. 2

1973

325.677

PVInv 31.12.1973

În administrare

Închiriat

imobil


3. Ordonator tertiar de credite

4337395

Spitalul General CF Drobeta-Turnu Severin

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În

administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

37217

8.29.06

Teren

S = 2.762,25 mp

N - teren viran S - bd. Carol I V - Liceul Auto E - Policlinica CF Drobeta-Turnu Severin

Tara: România, judetul Mehedinti, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 5

1913

1.033.576

Act cesiune 7.120/13

În administrare

 

imobil

37221

8.29.06

Teren

S = 120 mp

N - uzina vagoane S - linia ferată V -depou E - statie CF

Tara: România, judetul Mehedinti, municipiul Drobeta-Turnu Severin, incintă depou

1968

11.264

PV 7.120/1913 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

37222

8.29.06

Dispensar medical la depou CF

P, cărămidă, S = 94,5 mp

N - uzina vagoane S - linia ferată V -depou E - statie CF

Tara: România, judetul Mehedinti, municipiul Drobeta-Turnu Severin, incintă depou

1968

52.287

PV 7.120/1913 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

 

3. Ordonator tertiar de credite

4337395

Spitalul General CF Simeria

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

37811

8.29.06

Teren

aferent policlinicii, spitalului si anexelor, S = 3.330mp

N - str. A. lancu E - zona verde S - Str. Atelierului V-Str. Spitalului

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1930

467.707

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

37812

8.29.06

Clădire spital + policlinică

din cărămidă, acoperită cu tiglă, S = 1.122,23 mp Policlinica -P+1, S = 501,6 mp Spital - P+3/A, P+1/B, S = 620,63 mp

N - str. A. lancu E - zonă verde S - Str. Atelierului V-Str. Spitalului

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1910

3.647.149

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

37814

8.29.06

Statie clorinare

din cărămidă

cu planseu de beton,

S = 19,7m

N - str. A. lancu E - zonă verde S - Str. Atelierului V-Str. Spitalului

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1966

24.641

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

37818

8.09.06

Teren

aferent clădire administrativă, S = 393 mp

N - str. A. lancu E - Str. Spitalului S - S.C. Flores Tehnofarm -S.R.L. V-S.C. Pati-Service - S.R.L.

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1991

55.198

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

37819

8.29.06

Clădire administrativă

din cărămidă, S = 231 mp

N - str. A. lancu E - Str. Spitalului S -S.C. Flores Tehnofarm -S.R.L. V-S.C. Pati-Service - S.R.L.

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1970

97.412

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

37820

8.29.06

Garaj

din cărămidă, S = 30,8 mp

N - str. A. lancu

E - clădire

administrativă

S-S.C. Flores

Tehnofarm -S.R.L.

V-S.C. Pati-Service -

S.R.L.

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu nr. 26

1970

15.712

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

37821

8.29.06

Teren

aferent Dispensar medical statie CF Simeria, S = 833 mp

N - cale ferată

E - Revizia vagoane

Simeria

S - Str. Victoriei

V - zonă verde

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, Str. Victoriei nr. 3

1991

66.855

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

37822

8.29.06

Clădire Dispensar medical statia CF Simeria

din cărămidă si beton cu acoperis de tablă, S = 149,3 mp, P+1

N - cale ferată

E - Revizia vagoane

Simeria

S - Str. Victoriei

V - zonă verde

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, Str. Victoriei nr. 3

1964

328.962

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

37823

8.29.06

Teren

aferent clădire fizioterapie si rezervor CLU, S = 248,04 mp

N, S, E, V - complex blocuri

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu

1989

24.884

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

37824

8.29.06

Clădire fizioterapie

din cărămidă si beton cu acoperis de tablă, S = 219,24 mp, P+3

N, S, E, V - complex blocuri

Tara: România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, str. Avram lancu

1989

401.693

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

37825

8.29.06

Teren

aferent Dispensar medical CF Deva, S = 286,35 mp

N - Tofan Grup

E, S - casă particulară

V - str. Baritiu

Tara: România, judetul Hunedoara, municipiul Deva, str. Gheorghe Baritiu nr. 9

1985

45.967

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

37826

8.29.06

Clădire Dispensar medical CF Deva

din cărămidă

cu acoperis de tiglă,

S = 276,77 mp

N - Tofan Grup

E, S - casă particulară

V -str. Baritiu

Tara: România, judetul Hunedoara, municipiul Deva, str. Gheorghe Baritiu nr. 9

1985

85.612

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

37828

8.29.06

Clădire Dispensar medical în statia CF Petrosani

din cărămidă

si beton armat,

S = 111,02 mp, P+1

S - Str. Gării

N - cale ferată

E - district Petrosani

V - statia CF Petrosani

Tara: România, judetul Hunedoara, municipiul Petrosani, Str. Gării

1966

308.547

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

 

3. Ordonator tertiar de credite

4443280

Spitalul General CF Brasov

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

38221

8.29.06

Clădire corp II + administrativ

Spitalul CF Brasov, S = 390 mp, clădire: P+1, administrativ: P, cărămidă, beton

locuinte, UM

Tara: România, judetul Brasov, municipiul Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

1950

40.116

Decizie 490/1967 Decret 490/1955

În administrare

 

imobil

38222

8.29.06

Clădire

Policlinica CF Brasov, S = 485 mp, P+4, beton, cărămidă

locuinte, UM

Tara: România, judetul Brasov, municipiul Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

1976

1.897.226

PV76

În administrare

Închiriat

imobil

38223

8.29.06

Clădire

atelier reparatii, S = 50 mp, beton, cărămidă, P

locuinte, UM

Tara: România, judetul Brasov, municipiul Brasov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60

1990

9.192

PV90

În administrare

 

imobil

38227

8.29.06

Clădire Dispensar medical CF Sfântu Gheorghe

S = 240mp, P+1, cărămidă + beton

- locuinte

- Gara Sfântu Gheorghe

- moară

Tara: România,

judetul Covasna,

municipiul Sfântu

Gheorghe,

Str. 1 Decembrie 1918

nr. 4

1967

85.195

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38229

8.29.06

Dispensar medical CF

Deda

Clădire medicină

generală + stomatologie

S = 173mp, P, cărămidă + beton

- locuinte

- Gara CF Deda

Tara: România, judetul Mures, comuna Deda, Str. Gării nr. 1

1965

78.508

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

Î administrare

 

imobil

 

3. Ordonator tertiar de credite

3096175

Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

38536

8.29.06

Teren

S = 35.884 mp

N -Bd. Expozitiei E -Bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1940

5.976

Nr. carte funciară 33334 a OCPI sectorul 1, Bucuresti, nr. cadastral 13528, încheiere intabulare nr. 2.483/2003 conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 874/2009

În administrare

 

imobil

38538

8.29.06

Pavilion A

Sc= 1.246,7966 mp,

Sd = 6.198,57 mp,

S+P+3,

terasă b.a., cărămidă

(C2+C4+C6+C37)

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1940

2.198.074

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38539

8.29.06

Pavilion B

pavilion B + post TRAFO

+ Grup Electrogen

Sc= 1.261,1007 mp,

Sd = 4.820,60 mp

S+P+2,

terasă b.a., cărămidă

(C1+C36+C35+C5+C3)

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V- Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1940

1.099.037

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38540

8.29.06

Pavilion D

Se =1.173,4282 mp,

Sd = 5.211,56 mp,

S+P+2,

terasă b.a., cărămidă

(C3+C7)

N -Bd. Expozitiei E-bd. Mărăsti V-InstitutullPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1973

1.099.037

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38541

8.29.06

Pavilion C

administrativ -S+P+1 farmacie spital - P laborator analize medicale - 1 ambulatoriu de specialitate CF2 - 2 Sc= 1.095,19651 mp, Sd = 4.442,06 mp, astereală, tablă, cărămidă (C34+C8)

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1940

389.242

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

Închiriat

imobil

38542

8.29.06

Pavilion E

cabină portar, Se = 29,6471 mp, astereală, tiglă - C30

N - Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

6.869

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38543

8.29.06

Pavilion F

depozit, Se = 284,1630 mp, terasă b.a. - C11

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

14.425

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38544

8.29.06

Pavilion G

centrală termică +

incinerator,

Sc= 189,5477 mp,

Sd = 205,88 mp,

terasă b.a, cărămidă -

C12+C13

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

160.276

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38545

8.29.06

Pavilion H

morgă+magazie, Sc= 179,4593 mp, terasă b.a., cărămidă C16+C15+C14

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

3.434

Ordinul nr. 349/1953

în administrare

 

imobil

38546

8.29.06

Pavilion I

subsol beton, S = 235 mp, beton, cărămidă

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

10.761

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38547

8.29.06

Pavilion K

rezervor apă potabilă, 2 X 50 mc, b.a. S = 141,0427 mp C21

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V-Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

228.966

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38548

8.29.06

Pavilion L

garaj auto + magazie Se = 263,9384 mp, cărămidă +lemn, astereală, azbociment C22+C24+C23+C33

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V - Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

91.586

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38549

8.29.06

Pavilion M

atelier tâmplărie, Se = 91,6609 mp, cărămidă, astereală, azbociment C20

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V - Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

34.345

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38550

8.29.06

Pavilion 0

laborator anatomie patologie pentru studenti, Se = 97,4581 mp, cărămidă, astereală azbociment C25

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V - Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

34.345

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38551

8.29.06

Pavilion P

statie salvare, Sc= 194,1388 mp, cărămidă, astereală, azbociment sopron autosanitare metalic C28+C29

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V - Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

34.345

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38552

8.29.06

Pavilion R

statie salvare,

Sc= 196,3671 mp,

cărămidă, astereală, azbociment

sopron autosanitare metalic

C26 + C27

N -Bd. Expozitiei E -bd. Mărăsti V - Institutul IPSCAIA S - Institutul Agronomic

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1953

34.345

Ordinul nr. 349/1953

În administrare

 

imobil

38553

8.29.06

Pavilion A

Ambulatorul de specialitate CF Grivita, P+2, S = 2.335 mp, cărămidă

N- Atelierele Grivita E - Calea Grivitei V- Atelierele Grivita S - IUG Bucuresti

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Mărăsti nr. 63

1999

82.782

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

Închiriat

imobil

38554

8.29.06

Pavilion 8

Dispensar medical Compania Industrială Grivita -S.A, P+3, S = 607,38 mp

N - CCCF

S, E -str. Maior Av.

Popisteanu

V - Comp. RENT

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1; str. Clăbucet nr. 68

1992

278.139

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38555

8.29.06

Pavilion A

Dispensar medical Urziceni, P, S = 65,46 mp cărămidă, tiglă

N - orasul Urziceni S, E, V - teren CF

Tara: România, judetul Ialomita, municipiul Urziceni, Statia CF

1991

28.850

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil


38556

8.29.06

Pavilion 26

Dispensar medicină generală, P, S = 132 mp, cărămidă

N, S, E, V - teren CF

Tara: România, municipiul Bucuresti, depou triaj

1959

54.952

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38557

8.29.06

Dispensar medicină generală

Depou CFR Bucuresti Călători, S = 125 mp, cărămidă, b.a.

N, S, E, V - teren CF

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Caransebes nr. 2

1951

56.097

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38558

8.29.06

Dispensar medicină generală

statia Bucuresti Triaj, S = 93,67 mpi P+1+M, cărămidă

N, S, E, V -loc. prop.

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, Str. Piculinei nr. 15

1951

22.897

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38559

8.29.06

Dispensar medicină generală

statia CF Chitila, S = 107 mp, parter, cărămidă

N, S, E, V - teren CF

Tara: România, municipiul Bucuresti, Linia CF Bucuresti- Constanta

1951

54.952

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38560

8.29.06

Dispensar medicină generală

statia CF Titu, S = 182 mp, parter, cărămidă

N -teren CF

E - locuinte particulare

V - linie CF

S - Str. Gării

Tara: România, judetul Dâmbovita, orasul Titu, statia CF

1936

82.428

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38561

8.29.06

Dispensar medicină generală

statia CF Videle, S = 73 mp, parter, cărămidă

N, E,V - teren CF S - Str. Gării

Tara: România, judetul Teleorman, orasul Videle, statia CF

1936

35.719

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38562

8.29.06

Cabinet medicină generală + stomatologie

P+2, cărămidă

N - teren CF S, E, V-locuintă privată

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 6, Intrarea Giulesti nr. 16

1996

22.690

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38563

8.29.06

Dispensar medical TRANSCOM

P, cărămidă, S = 138,5 mp

N - str. Gen. Gheorghe

Mânu

S, E, V-locuintă

privată

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Gen. Gheorghe Mânu nr. 31

1994

63.195

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38564

8.29.06

Punct medical

peluză Stadionul Rapid, S = 125 mp

N - calea Giulesti S, E, V - teren CF

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 6, Stadion Rapid

1999

4.432

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil

38565

8.29.06

Pavilion A

Dispensar medical

Giurgiu,

P, S = 168 mp,

cărămidă, tiglă

N - gara Giurgiu S, E, V - teren CF

Tara: România, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, statia CF

1959

64.110

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

 

imobil


3. Ordonator tertiar de credite

4443280

Spitalul Clinic CF Iasi

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legala

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

40039

8.29.06

Teren

parcela P1,

S = 7.922,42 mp

N - str. G. Ibrăileanu

E -bd. Copou

S - Biserica Cuvioasa

Paraschiva, locuinte

Păcurari

V -cvartal locuinte

Păcurari

Tara: România, judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 1

1960

333.220.07

Decizii 423/1960, 200/1971, 130/1978, 257/1991;

Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

Închiriat

imobil

40041

8.29.06

Teren

S = 2.230,10 mp, parcela 2

N -locuinte Aleea

Pedagogică

E - S.C. Nena

S - str. G. Ibrăileanu

V-locuinte Păcurari,

Oficiul judetean al

locurilor de muncă

Tara: România, judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 2

1983

87.020

Decizia Consiliului judetean 358/1983; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

Închiriat

imobil

40042

8.29.06

Spitalul Universitar CF Iasi - corp D

S = 404,52 mp

N -locuinte Aleea

Pedagogică

E -S.C. Nena

S - str. G. Ibrăileanu

V-locuinte Păcurari,

Oficiul judetean al

locurilor de muncă

Tara: România, judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 2

1983

1.636.540

DCP Iasi 358/1983

În administrare

 

imobil

40043

8.29.06

Teren

S = 5.354,97 mp, parcela 3

N - locuinte G.

Muzicescu

E - str. Banu

S - locuinte str. Arcu

V - Str. 1 Decembrie

Tara: România, judetul Iasi, municipiul Iasi, pasaj Banu nr. 12

1968

224.491

Act 4/358/1968; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

40045

8.29.06

Teren

S = 3.200 mp

în municipiul Suceava

N - statie CF Burdujeni E - str. N. lorga S -teren SNCFR V-linii CF

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Nicolae lorga

1978

129.315

Acord 4.157/78 CPJ Suceava;

Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

40046

8.29.06

Ambulatoriul de specialitate CF Suceava (fostă Policlinică CF Suceava)

S = 676 mp, P+2

N - statie CF Burdujeni E - str. N. lorga S -teren SNCFR V-linii CF

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Nicolae lorga

1978

2.604.700

PV 33/794/91

În administrare

Închiriat

imobil

40047

8.29.06

Teren

S = 468 mp, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

N -DN17

E - str. Câmpulung Est

V-locuinte

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 17

1964

13.830

Aviz 4/64 MTTC; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

40049

8.29.06

Teren, Rădăuti

S = 585 mp

N - Str. Gării nr. 4A E - statie CF Rădăuti S - linii CF V-District nr. 1 statie CF Rădăuti

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Rădăuti, Str. Gării nr. 4A

1962

15.680

Aviz MTTC 11/62; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

40050

8.29.06

Dispensar Medical statia CF Rădăuti, judetul Suceava

S = 120mp, P+1

N - Str. Gării nr. 4A E - statie CF Rădăuti S - linii CF V-District nr. 1 statie CF Rădăuti

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Rădăuti, Str. Gării nr. 4A

1962

320.923

Aviz MTTC 11/62; Autorizatie 209/62

În administrare

Închiriat

imobil

40051

8.29.06

Teren Fălticeni, judetul Suceava

S = 510mp

N - linii CF statie

Fălticeni

E - statie Fălticeni

S - str. Matei Milo

V - teren statie CF

Fălticeni

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Matei Millo

1962

13.670

PV 706/82; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil

40052

8.29.06

Punct sanitar statie CF Fălticeni

S = 110 mp, P+E

N - linii CF statie

Fălticeni

E - statie Fălticeni

S - str. Matei Milo

V - teren statie CF

Fălticeni

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Matei Millo

1962

294.180

PV 706/82

În administrare

Închiriat

imobil

40053

8.29.06

Dispensar medical statie CF Vatra Dornei, judetul Suceava

S = 30 mp

la parter bloc nr. 3 CFR

Tara: România, judetul Suceava, municipiul Vatra Dornei, Str. Schitului nr. 3

1989

32.459

Aviz 258/88; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008

În administrare

 

imobil


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a punerii în functiune a lucrărilor de modernizare si care se află în administrarea unor unităti sanitare cu paturi

 

3. Ordonator tertiar de credite

2844375

Spitalul General CF Ploiesti

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

Înadministrare/ concesiune

26496

8.29.06

Clădire spital + policlinica OF. Ploiesti + corp de legătură

clădire spital D+P+4, corp de legătură D+P+5 policlinică - D+P+3

N - str. Domnisori S - Rafinăria 9 Mai E, V - bloc locuinte, punct termic

Tara: România, judetul Prahova, municipiul Ploiesti; str. Domnisori nr. 93

1983

8.403.148

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991

În administrare

Închiriat

imobil

 

3. Ordonator tertiar de credite

4443280

Spitalul General CF Brasov

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

38220

8.29.06

Clădire corp I

Spitalul CF Brasov,

S = 450 mp,

P+3, cărămidă, beton

locuinte, UM

Tara: România, judetul Brasov, municipiul Brasov, Bd.15 Noiembrie nr. 60

1950

1.029.722

Contract

nr. 20.151/1947

În administrare

 

imobil

38225

8.29.06

Ambulatoriul de specialitate Târgu Mures

S = 946 mp, P+4, cărămidă

locuinte

Tara: România, judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Grivita Rosie 3

1979

942.262

Hotărârea Guvernului nr. 570/1991

În administrare

Închiriat

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestării de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. Tarifele de verificare metrologică prevăzute în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea metrologică individuală a mijloacelor de măsurare. În cazul în care verificarea metrologică sau verificarea initială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalatii/standuri de verificare, tariful de verificare metrologică se poate diminua fată de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părti în cadrul unui contract încheiat în acest sens.

Tarifele de supraveghere a activitătii desfăsurate de laboratoarele de metrologie autorizate, prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul nr. 3, se referă la testarea individuală a mijloacelor de măsurare din esantioanele reprezentative pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic de laboratorul respectiv. În cazul în care testarea mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalatii/standuri de verificare ale laboratorului supravegheat, tariful de supraveghere a activitătii laboratorului se poate diminua fată de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părti în cadrul unui contract încheiat în acest sens”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, denumit în continuare OTDM Certificare, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătătii, prin preluarea din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM, a activitătilor specifice de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management.

Art. 2. - (1) Sediul OTDM Certificare este în municipiul Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1.

(2) Structura organizatorică a OTDM Certificare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) OTDM Certificare are ca obiect principal de activitate evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, a sistemelor de management si a personalului cu activităti specifice.

(2) OTDM Certificare poate derula, în conditiile legii, activităti de documentare, informare si diseminare a informatiilor/datelor specifice din domeniul dispozitivelor medicale si al activitătilor referitoare la sănătatea umană.

(3) Pentru desfăsurarea activitătilor în domeniul specific, OTDM Certificare poate încheia contracte de colaborare cu parteneri externi.

Art. 4. - (1) Finantarea activitătii OTDM Certificare se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.


(2) Veniturile proprii ale OTDM Certificare provin din serviciile furnizate pentru activităti de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management, formare profesională continuă, perfectionare a personalului de specialitate, informare si diseminare a datelor tehnice specifice, activităti conexe prestate la cererea unor terti, donatii, sponsorizări, alte surse din domeniul său de activitate, în conditiile legii.

(3) Veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza contractelor încheiate, din tarife aferente serviciilor furnizate si din alte surse de venituri, în conditiile legii.

(4) OTDM Certificare administrează bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii, care se evidentiază în patrimoniul acestuia.

Art. 5. - (1) OTDM Certificare functionează cu un număr total de 10 posturi.

(2) Personalul OTDM Certificare se asigură în conditiile legii.

(3) Personalul OTDM Certificare este personal contractual care va fi salarizat potrivit Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 6. - (1) OTDM Certificare preia de la ANMDM toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale institutiei cu tertii legate de domeniul său de activitate.

(2) Pentru desfăsurarea activitătilor, OTDM Certificare preia prin redistribuire de la unităti din reteaua Ministerului Sănătătii, în conditiile legii, bunuri mobile si imobile pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, veniturile realizate de OTDM Certificare se virează în contul deschis pe seama acestei institutii si se utilizează pentru finantarea activitătilor specifice din domeniul său de activitate.

Art. 7. - (1) Activitatea curentă a OTDM Certificare este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului sănătătii, pentru o perioadă de 4 ani, pe bază de concurs, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, care se va organiza în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la organizarea concursului, se numeste un director interimar prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) în exercitarea atributiilor sale, directorul OTDM Certificare emite decizii si instructiuni si are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 8. - OTDM Certificare este structurat pe departamente organizate la nivel de directii, în cadrul cărora functionează servicii, birouri si compartimente, prin decizie a directorului OTDM Certificare.

Art. 9. - OTDM Certificare se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si parteneriatele interne si internationale, precum si în toate litigiile în care ANMDM - Departamentul certificare este parte, precum si cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acestea sunt cunoscute pe plan intern si international.

Art. 10. - (1) OTDM Certificare preia, din cadrul ANMDM, competentele dobândite de fosta structură OTDM Certificare în calitate de organism de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management.

(2) OTDM Certificare va efectua demersurile legale pentru îndeplinirea conditiilor necesare acreditării în vederea notificării, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 29 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Domeniul de activitate al ANMDM constă în autorizarea medicamentelor de uz uman, a unitătilor de productie si distributie angro a medicamentelor de uz uman, supravegherea unitătilor de productie, distributie angro si a calitătii medicamentelor în piată si controlul în utilizare al medicamentelor de uz uman, precum si inspectia si controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare si ale unitătilor de tehnică medicală.”

2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

Art. 12. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La litera C “Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii”, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.”

2. La litera C, ultimul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-4 este de 985.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 37.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor de către domnul Daniel Serbănescu

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 516.533 din 29 decembrie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19alin. (1)lit. b) sial art. 92 alin. (1”i)si alin. (2)dinLegea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Serbănescu exercită, cu caracter temporar, pe o perioadă de 6 luni, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2011.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 278 din 17 decembrie 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.570 din 29 decembrie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 1 din 10 ianuarie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95.666 din 8 decembrie 2010 al Directiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 17 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:


1. După articolul 4 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe si alte produse similare destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene L10 din 12 ianuarie 2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Regulamentul (CE) nr. 1.182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor si legumelor si de modificare a directivelor 2.001/112/CE si 2.001/113/CE si a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96, (CE) nr. 2.826/2000, (CE) nr. 1.782/2003 si (CE) nr. 318/2006 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.202/96, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L273 din 17 octombrie 2007 si prin Directiva 2009/106/CE a Comisiei din 14 august 2009 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe si alte produse similare destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212/42 din 15 august 2009.”

2. La norme, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.”

3. La norme, anexa nr. 1, partea I, punctul 1 litera b), al treilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

“Produsul astfel obtinut trebuie să prezinte caracteristici organoleptice si analitice cel putin echivalente cu cele ale unui tip mediu de suc obtinut din fructe de aceeasi specie în sensul lit. a). Valorile Brix minime pentru sucurile de fructe obtinute din concentrate sunt indicate în anexa nr. 5.”

4. La norme, după anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

ANEXA

(Anexa nr. 5 la norme)

 

Denumirea comună a fructelor

Denumirea botanică

Valorile Brix minime pentru sucul de fructe reconstituit si pentru piureul de fructe reconstituit

Măr (*)

Malus Domestica Borkh.

11,2

Caisă (**)

Prunus Armeniaca L.

11,2

Banană (**)

Musa sp.

21,0

Coacăză (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Strugure (*)

Vitis vinifera L. sau hibrizii acesteia

15,9

 

Vitis labrusca L. sau hibrizii acesteia

-

Grepfrut (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Lămâie (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Portocală (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fructul pasiunii (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Piersică (*)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0

Pară (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Zmeură (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Visină (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Căpsună (*)

Fragaria x anannasa Duch.

7,0

Mandarină (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

 

În cazul în care sucul obtinut din concentrat este fabricat dintr-un fruct care nu este mentionat pe lista de mai sus, valoarea Brix minimă a sucului reconstituit este egală cu valoarea Brix a sucului extras din fructele utilizate pentru obtinerea concentratului.

Pentru produsele marcate cu un asterisc (*), care sunt produse sub formă de suc, se determină o densitate relativă minimă în raport cu apa la 20/20° C.

Pentru produsele marcate cu dublu asterisc (**), care sunt produse sub formă de piure, se determină doar o valoare Brix minimă necorectată (fără corectarea aciditătii).

În ceea ce priveste coacăzele, guava, mango si fructul pasiunii, valorile Brix minime se aplică doar sucurilor de fructe reconstituite si piureului de fructe reconstituit produse în Comunitatea Europeană.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.591 din 30 decembrie 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.110 din 30 decembrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 13.764/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 3.939/2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2011.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor detinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale, utilizatorii acestora sunt obligati să comunice CNADNR - S.A., sub declaratie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor aflate în proprietate ori care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal, însotită de copii ale certificatelor de înmatriculare sau ale cărtilor de identitate ale vehiculelor.”

2. La articolul (10), după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru vehiculele detinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale, aceste institutii vor transmite Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării de către aceasta în Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate a vehiculelor ca exceptate de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România si nu vor furniza CNADNR - S.A. date despre acestea.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 19.


 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici

(NI-FIN-06-V/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată;

- Nota de aprobare nr. 774 din 8 decembrie 2010 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data 23 decembrie 2010 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 23 decembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Norma privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 202/2009 pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-IV/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 29 decembrie 2009.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Bogdan Drăgoi

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 167.

 

ANEXA

 

NORMA

privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici

(NI-FIN-06-V/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, si cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis1, ca urmare a Hotărârii nr. 149 din 29 noiembrie 2010 a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări privind aprobarea prelungirii schemei de ajutor de minimis Finantarea cu dobândă subventionată.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finantării

 

Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subventionată, destinate cresterii competitivitătii acestora si sustinerii mediului de afaceri românesc.

(2) Prezenta normă stabileste conditiile de implementare în perioada 2011-2012 a schemei transparente de ajutor de minimis, care respectă criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 2. - (1) Produsele de finantare acordate de către EximBank conform prezentei norme înglobează o componentă de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acordă sub forma subventiei de dobândă.

(2) în cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor si creditului de investitii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acordă sub forma subventiei de dobândă si a subventiei de garantie.

Art. 3. - EximBank, în calitate de administrator al Fondului destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, are si calitatea de furnizor de ajutor de stat în cadrul schemei instituite prin prezenta normă.

 

1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) credit - creditul în lei, cu dobândă subventionată, acordat de EximBank, în numele si în contul statului, operatorului economic, sub forma creditului de investitii/creditului pe obiect;

b) transport rutier- transportul de marfă si transportul de pasageri pe cale rutieră;

c) tranzactii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu exceptia produselor din pescuit;

e) IMM - persoane juridice, asa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare2;

f) IMM nou- Înfiintată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comertului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel putin o situatie financiară semestrială/anuală depusă la administratia financiară;

g) rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, fixă pe toată durata contractului de credit;

h) rata de subventie - rata cu care se subventionează rata dobânzii la creditul contractat; aceasta se aprobă prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (C.I.F.G.A.) si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

i) rata de referintă rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană;

j) femei antreprenor:

- peste 50% din actiuni/părti sociale si drepturile de vot corespunzătoare sunt detinute de femei; sau

- femeia actionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM.

 

CAPITOLUL III

Bugetul si durata schemei

 

Art. 5. - (1) Pentru facilitătile acordate conform prezentei scheme, EximBank actionează în numele si în contul statului. Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, Fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

(2) Bugetul total al schemei pe perioada suplimentară de implementare 2011-2012, defalcat pe ani, este următorul:

 

 

 

 

- milioane lei –

 

2011

2012

Fonduri pentru finantări cu dobândă subventionată