MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 67/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 67         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 ianuarie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.599 din 9 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale ordonantei de urgentă în ansamblul său

 

Decizia nr. 1.608 din 9 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti”

 

43. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

44. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42/2010. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

 

2.042/2.934/180/2010. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia

 

4.800/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat –2011

 

88. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

 

101. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

21.- Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.599

din 9 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale ordonantei de urgentă în ansamblul său

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Káoly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Lilian Pulpan în Dosarul nr. 3.478/89/2009 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că, în procedura de adoptare a ordonantei de urgentă, au fost respectate exigentele art. 115 alin. (4) din Constitutie, iar analiza conformitătii reglementării nationale cu Tratatul privind functionarea Uniunii Europene excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.478/89/2009, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Lilian Pulpan într-o cauză având ca obiect obligarea autoritătilor publice competente la înmatricularea autovehiculului său fără plata taxei pe poluare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 contravine art. 115 alin. (4) din Constitutie din moment ce la nivelul Uniunii Europene există doar un proiect de directivă pentru reducerea emisiilor poluante care ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2011. Prin urmare, nu există nicio urgentă în promovarea prezentei ordonante de urgentă.

Se sustine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 sunt discriminatorii, întrucât acordă unele scutiri de la plata taxei pe poluare numai anumitor “categorii de cetăteni” în detrimentul altora. Se arată că principiul “poluatorul plăteste” este încălcat prin aceste scutiri acordate prin efectul legii. O astfel de abordare încalcă si obligatia statului de a asigura dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos si echilibrat ecologic.

În fine, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate si prevederile art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene.

Tribunalul Vaslui - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008. În realitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică prevederile art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, precum si ordonanta de urgentă în ansamblul său.

Dispozitiile legale punctual criticate au următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (2): “Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) autovehiculele apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane străine cu statut diplomatic, care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate în scopul preluării si transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontieră, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulantă si medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgentă,


precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;

e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror sasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu conditia ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României;

f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la si de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile masinilor mobile nerutiere.”;

- Art. 4 lit. a): “Obligatia de plată a taxei intervine:

a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;”;

- Art. 9 alin. (1): “Nu se plăteste taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate institutiilor de învătământ, sănătate si cultură, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifică si tehnică;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului si acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.”

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare, art. 11 privind tratatele internationale, art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 35 alin. (1) privind dreptul la mediu sănătos, art. 115 alin. (4) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă. Totodată, sunt considerate a fi încălcate prevederile art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene [fostul art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene].

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Critica de neconstitutionalitate extrinsecă formulată este neîntemeiată; astfel, Curtea observă că preexistenta unui act obligatoriu emis la nivelul Uniunii Europene nu este o conditie obligatorie pentru adoptarea unei ordonante de urgentă, din

contră, spre exemplu, măsurile nationale necesare pentru implementarea unei directive trebuie de principiu adoptate de către Parlament, ca legiuitor originar. În acest sens, anterior aderării la Uniunea Europeană, Curtea, prin Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, a statuat că urgenta măsurii nu poate fi justificată de nevoia armonizării legislatiei române cu cea a Uniunii Europene, astfel încât “modificarea sau unificarea legislatiei într-un domeniu sau altul nu justifică, prin ea însăsi, emiterea unei ordonante de urgentă”, situatie aplicabilă mutatis mutandis si în cauza de fată.

Prin urmare, chiar dacă la nivelul Uniunii Europene nu a fost adoptată o directivă în domeniul reglementării taxei pe poluare, legiuitorul national, în cazul de fată cel delegat, este îndrituit să adopte un act normativ care să reglementeze acest domeniu. Curtea constată, însă, că justificarea adoptării, în cazul de fată, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, prin prisma art. 115 alin. (4) din Constitutie, a fost dată de faptul că, la momentul respectiv, “era iminentă declansarea procedurii de infringement în fata Curtii de Justitie [a Uniunii Europene - sn.]”. În aceste conditii, Curtea, prin Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, a constatat că o atare situatie este considerată ca fiind una extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel încât ordonanta de urgentă criticată respectă exigentele art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile art. 3 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, Curtea observă că, în realitate, autorul exceptiei solicită completarea acestor prevederi, în sensul acordării beneficiului textelor si altor persoane. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate modifica si completa prevederile legale suspuse controlului de constitutionalitate.

În fine, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.249 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, a statuat că analiza conformitătii reglementării nationale cu dispozitiile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci o chestiune care tine de aplicarea legii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Lilian Pulpan în Dosarul nr. 3.478/89/2009 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

II. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Káoly


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.608

din 9 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, exceptie ridicată de Romeo Gheorghe Păcurar în Dosarul nr. 20.057/271/2009 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 20.057/271/2009, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, exceptie ridicată de Romeo Gheorghe Păcurar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală afectează dispozitiile constitutionale ale art. 28 raportat la art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 53 si art. 21 alin. (3) coroborat cu art. 6 din aceeasi Conventie, deoarece procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune interceptarea audio-video înainte de începerea urmăririi penale, respectiv înainte de declansarea procesului penal sau înainte de săvârsirea unei infractiuni.

De asemenea, prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 124 alin. (1)si (2) referitoare la înfăptuirea justitiei în numele legii si la unicitatea, egalitatea si impartialitatea ei si ale art. 131 alin. (2) referitoare la exercitarea atributiilor Ministerului Public prin procurori constituiti în parchete, deoarece prin continutul lor atribuie organelor de politie judiciară competenta de a efectua acte de urmărire penal㠓în numele procurorului”, fără o limitare a categoriei actelor procedurale ce ar putea fi întocmite în acest mod, ceea ce permite o delegare generală a acestora, în flagrantă contradictie cu textele constitutionale arătate mai sus.

Judecătoria Oradea opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 911 cu denumirea marginală Conditiile si cazurile de interceptare si înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, art. 912 alin. 2 cu denumirea marginală Organele care efectuează interceptarea si înregistrarea si art. 915 cu denumirea marginală înregistrările de imagini, toate din Codul de procedură penală. De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, care au următorul continut:

- Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004: “(2) Dispozitiile procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii si agentii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 28 prin prisma art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 53 si ale art. 21 alin. (3) prin prisma art. 6 din aceeasi Conventie, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, art. 124 alin. (1) si (2) referitoare la înfăptuirea justitiei în numele legii si la unicitatea, egalitatea si impartialitatea ei si ale art. 131 alin. (2) referitoare la exercitarea atributiilor Ministerului Public prin procurori constituiti în parchete.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 182 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2010, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004, statuând că dispozitiile din Codul de procedură penală referitoare la interceptarea si înregistrarea convorbirilor ori comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare prevăd suficiente garantii, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizatiei, a conditiilor si a modalitătilor de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la durata măsurii, a consemnării si certificării autenticitătii convorbirilor înregistrate, a redării integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptării, iar eventuala nerespectare a acestor reglementări nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare, ceea ce însă excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [... ]”.

De asemenea, Curtea a mai statuat c㠓nu poate fi primită nici sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 28 si 53, deoarece însesi textele invocate oferă legiuitorului libertatea unei astfel de reglementări, secretul corespondentei nefiind un drept absolut, ci susceptibil de anumite restrângeri, justificate la rândul lor de necesitatea instructiei penale, [...] în vederea asigurării securitătii nationale, apărării ordinii publice ori prevenirii săvârsirii de infractiuni”.

“În plus, însăsi instanta europeană a validat prevederile legale contestate, prin Cauza Dumitru Popescu versus România din 26 aprilie 2007. Astfel, după ce a retinut existenta unei încălcări a art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, motivat de împrejurarea că la data comiterii faptelor legislatia în materie era alta, a afirmat că în noul cadru legislativ (prin modificările aduse de Legea nr. 281/2003 si Legea nr. 356/2006) există numeroase garantii în materie de interceptare si de transcriere a comunicatiilor, de arhivare a datelor pertinente si de distrugere a celor nepertinente. Asa fiind, dispozitiile legale criticate oferă protectie împotriva amestecului arbitrar în exercitarea dreptului la viată privată al persoanei, legea folosind termeni cu un înteles univoc.”

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004, Curtea a statuat c㠓prevederile criticate se aplică în mod uniform tuturor celor aflati în ipoteza normelor criticate.

Faptul că în anumite cazuri ofiterii de politie judiciară din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism efectuează acte de cercetare penală nu echivalează cu o încălcare a garantiilor dreptului la un proces echitabil ori a statutului procurorului, consacrate prin art. 21 alin. (3) si art. 132 din Legea fundamentală, întrucât, pe de-o parte, această politie judiciară a fost creată în scopul efectuării cu celeritate si în mod temeinic a activitătilor de descoperire si de urmărire a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism, iar pe de altă parte, actele de cercetare ale acestor ofiteri se efectuează în numele procurorului si numai după emiterea unei dispozitii scrise a acestuia.

Totodată, ofiterii si agentii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului, ceea ce dă expresie prevederilor art. 131 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora parchetele conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.

Dispozitiile criticate nu contravin nici prevederilor constitutionale ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti, întrucât actul de justitie, în sensul textului constitutional invocat, este atributul exclusiv al instantelor judecătoresti, care, în materie penală, solutionează cauzele în faza de judecată. Or, prevederile art. 9 alin. (1) si (2) teza a doua din Legea nr. 508/2004 vizează prima fază a procesului penal, faza urmăririi penale.”

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, exceptie ridicată de Romeo Gheorghe Păcurar în Dosarul nr. 20.057/271/2009 ai Judecătoriei Oradea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti”

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba indicatorii tennico-economici ai obiectivului de investitii “Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut extern de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, surse proprii ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti”

 

Titular: Ministerul Sănătătii

Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti (I.N.C.D.M.I. Cantacuzino)

Amplasament: Splaiul Independentei nr. 103, sectorul 5, Bucuresti

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

 

(1 euro = 4,275 lei, octombrie 2010),

mii lei

42.733 *)

din care:

 

 

- constructii montaj, inclusiv TVA

mii lei

12.429

Capacităti:

 

 

Suprafata totală desfăsurată modernizată

1.200 m2

 

Doze vaccin monovalent

5,5-6 milioane doze/an

 

Durata de realizare a investitiei

36 de luni

 

 

Factori de risc:

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un împrumut extern de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, surse proprii ale I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea este confidentială si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010- 2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.221.349 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2010 si 2011.”

2. Anexa “Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 43.

 

ANEXA

 

AJUTOARELE DE STAT

care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat

Suma totală alocată fiecărei perioade

- mii lei -

1.

Activităti de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu si bunăstarea animalelor [art. 4 lit. s) pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor

18 noiembrie 2010- 15 octombrie 2011

360.200

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

18 noiembrie 2010- 15 octombrie 2011

360.126

2.

Ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

în sectorul cresterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

13 octombrie 2010- 30 septembrie 2011

5.815

3.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

1 iulie 2010- 30 septembrie 2011

453.659

4.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Plata primelor de asigurare

19 august 2010- 31 decembrie 2011

41.549

TOTAL:

1.221.349

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plătii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

“Art. 1. - Se aprobă cuantumul plătii nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploatatie, în valoare unitară de 410 lei/cap bovină, în limita sumei de 525.617.950 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2011.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 44.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

 

Având în vedere prevederile art. 13 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a căror activitate intră sub incidenta prevederilor prezentei reglementări vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

pentru autorizarea auditorilor energetici

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice si juridice, denumit în continuare Regulament, stabileste conditiile de autorizare pentru persoanele fizice si juridice care efectuează audituri energetice, cu identificarea solutiilor de îmbunătătire a eficientei energetice din sectoarele economiei nationale.

(2) Autorizatia de auditor energetic se emite de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

Art. 2. - (1) Auditurile energetice se execută cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare si analiză a bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003.

(2) Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampilă si legitimatie.

(3) Modelele autorizatiilor de auditor energetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(4) Stampila si legitimatia proprie se vor confectiona de către persoana autorizată după modelele stabilite conform anexei nr. 3.

(5) Autorizatia si stampila de auditor energetic sunt nominale si netransmisibile.

Art. 3. - Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiti în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

 

Art. 4. - (1) ANRE este autoritatea competentă să autorizeze auditori energetici în baza prevederilor art. 13 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

(2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice, având activitate în domeniul serviciilor si/sau al consultantei energetice, ca auditor energetic se face de către Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compusă din specialisti ANRE si numită prin decizie internă a presedintelui ANRE.

Art. 5. - (1) în cadrul ANRE functionează Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumită în continuare Comisia de autorizare, cu următoarele atributii:

a) aprobarea proceselor-verbale de analiză a dosarelor depuse de persoanele fizice si juridice care doresc să fie autorizate în calitate de auditor energetic sau care doresc prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic;

b) hotărârea suspendării si/sau a retragerii autorizatiei de auditor energetic;

c) aprobarea sintezei anuale a activitătilor auditorilor energetici.

(2) Pentru solutionarea contestatiilor depuse de cei interesati, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de solutionare a acestora. Refuzul acordării autorizatiei se motivează, precizându-se căile de atac legale.

(3) Termenul de acordare a autorizatiilor este de 30 de zile de la data înaintării proceselor-verbale de către secretariatul tehnic.


Art. 6. - (1) Comisia de autorizare are un secretariat tehnic, cu următoarele atributii:

a) tinerea evidentei cererilor de autorizare, respectiv a contestatiilor;

b) analizarea dosarelor depuse de persoanele fizice si juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, precum si a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiilor de auditor energetic;

c) întocmirea proceselor-verbale, cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidati;

d) monitorizarea activitătii de autorizare a auditorilor energetici prin constituirea si actualizarea permanentă a Registrului de evidentă a auditorilor energetici;

e) monitorizarea realizării auditurilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activitătilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la acestia;

f) redactarea si transmiterea înstiintării de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a autorizatiei de auditor energetic; redactarea răspunsurilor date contestatiilor si transmiterea acestora celor interesati;

g) radierea din Registrul de evidentă a auditorilor energetici a persoanelor cărora Ie-a expirat perioada de autorizare sau cărora li s-a retras autorizatia de auditor energetic.

(2) Secretariatul tehnic este sprijinit în activitatea sa de către reprezentantii departamentului de resort în cadrul oficiilor teritoriale ale ANRE, prin preluarea următoarelor activităti:

a) înregistrarea cererii de obtinere a autorizatiei de auditor energetic, respectiv de prelungire a acesteia;

b) vizarea memoriului de activitate al auditorului energetic;

c) verificarea documentelor anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării autorizatiei de auditor energetic si, dacă este cazul, înstiintarea în scris a solicitantului cu privire la obligatiile privind eventuale completări referitoare la cererea si documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii;

d) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea autorizatiei de auditor energetic, solicitantul nu furnizează documentatia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, oficiile teritoriale ale ANRE restituie acestuia documentatia aferentă, radiind cererea în cauză;

e) transmiterea dosarelor către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare;

f) colectarea rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate.

(3) Termenul de analiză a documentatiei depuse de solicitanti este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.

 

CAPITOLUL III

Clase si tipuri de audituri energetice

 

Art. 7. - (1) Se definesc două clase si 3 tipuri de audituri energetice, după cum urmează:

 

CLASA

TIPUL DE AUDIT ENERGETIC

Audit electroenergetic

Audit termoenergetic

Audit complex

I

P 1.000 kW

P 2.000 kW

P 3.000 kW

II

P> 1.000 kW

P > 2.000 kW

Nelimitat

 

(2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de receptie, audituri reale si audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente si pentru stabilirea solutiilor de crestere a eficientei energetice.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I.

(2) Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.

 

CAPITOLUL IV

Cerintele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării

 

Art. 9. - Cerintele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice în vederea obtinerii autorizatiei de auditor energetic sunt:

1. Cerinte de natură juridică:

a) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

b) să nu fi suferit condamnări penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevantă în domeniul energetic.

2. Cerinte de natură tehnică:

a) Pregătirea profesională, specializarea si experienta acumulată în domeniu

Experienta profesională trebuie să fie dobândită prin activitatea acumulată în învătământ, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalatii, mecanică, masini termice, alte domenii tehnice cu conotatie energetică, pe durata specificată în tabelul următor:

 

Pregătirea profesională si specializarea

Durata minimă necesară a experientei profesionale de specialitate acumulată de către persoana fizică

Curs de pregătire în domeniul auditului energetic

Absolventi ai unei facultăti tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia

2 ani

Necesar

Absolventi ai unei facultăti tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia care au absolvit cursuri de perfectionare în domeniul energetic

3 ani

Necesar

 

b) Pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice Această cerintă este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, agreată/agreat de către ANRE în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire si examinare a cursantilor în domeniul elaborării bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 57/2003.

c) Persoana fizică ce solicită să fie autorizată ca auditor energetic trebuie să facă dovada, pe baza documentelor ce atestă patrimoniul, că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea si/sau că are încheiat un contract de închiriere a echipamentelor de măsurare cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări.

Art. 10. - Cerintele care trebuie îndeplinite de către persoane juridice în vederea obtinerii autorizatiei de auditor energetic sunt:

1. Cerinte de natură juridică:

a) să prezinte certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;


b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice;

c) să prezinte un certificat constatator emis de Oficiul National ai Registrului Comertului.

2. Cerinte de natură tehnică:

a) să aibă minimum 3 auditori energetici autorizati conform legii, pe bază de contract; în cazul societătilor cu răspundere limitată asociatul/asociatii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii;

b) să facă dovada, pe baza documentelor ce atestă patrimoniul, că au în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea si/sau că sunt în posesia unui contract cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări.

Art. 11. - (1) Cerintele mentionate la art. 9 si 10 constituie conditii obligatorii ce trebuie îndeplinite de către persoanele fizice si juridice care solicită obtinerea autorizatiei de auditor energetic.

(2) Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage respingerea cererii de autorizare.

 

CAPITOLUL V

Documentele necesare la solicitarea autorizării

 

Art. 12. - (1) Documentele necesare persoanei fizice la solicitarea autorizării sunt următoarele:

a) cerere de obtinere a autorizatiei de auditor energetic - persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) copie de pe chitanta sau ordinul de plată a tarifului de autorizare; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de autorizare la depunerea dosarului si 80% înainte de emiterea autorizatiei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentatiei si nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizatia;

c) documente care atestă calificarea profesională.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. c) trebuie să contină următoarele:

a) copie de pe diploma de absolvire a unei facultăti cu profil tehnic;

b) memoriu tehnic de activitate care să justifice experienta profesională dobândită pe o perioadă cel putin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a);

c) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel putin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a); copia trebuie să aibă înscrisă mentiunea “conform cu originalul”.

d) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat, conform art. 9 pct. 2 lit. b);

e) lista cu echipamentele din dotarea persoanei fizice solicitante, însotită de documentele ce atestă apartenenta acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea si/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări;

f) cazier judiciar.

(3) Solicitantii pot depune la ANRE în vederea autorizării documente echivalente celor mentionate la alin. (2) emise de autoritătile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, însotite de traduceri autorizate ale acestora.

(4) Persoanele fizice care au obtinut autorizarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European trebuie supuse unui examen, care constă în cunoasterea legislatiei nationale în domeniul energetic. Acestea vor prezenta la ANRE o copie conform cu originalul a autorizatiei de auditor energetic obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European si referinte privind activitatea desfăsurată în ultimii 3 ani ca auditor energetic.

(5) Documentele mentionate la alin. (1)-(4) vor fi cuprinse într-un dosar si vor fi însotite de:

a) o pagină de titlu, cu mentiunea “Dosar pentru solicitarea obtinerii autorizatiei de auditor energetic clasa I, tipul......”, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de “Cuprins”, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea mentionată conform alin. (1) si (4).

Art. 13. - (1) Documentele necesare persoanei juridice la solicitarea autorizării având activitate în domeniul serviciilor si/sau al consultantei energetice sunt următoarele:

a) cerere de acordare a autorizatiei de auditor energetic - persoane juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) copie de pe chitanta sau ordinul de plată a tarifului de autorizare; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de autorizare la depunerea dosarului si 80% înainte de emiterea autorizatiei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentatiei si nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizatia;

c) documente referitoare la statutul juridic al persoanei juridice solicitante;

d) documente referitoare la îndeplinirea cerintelor profesionale si de natură tehnică.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. c) trebuie să contină următoarele:

a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăsoară activitate în domeniul serviciilor energetice si/sau al consultantei energetice;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

c) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu maximum 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizatiei.

(3) Documentele mentionate la alin. (1) lit. d) trebuie să contină următoarele:

a) copii de pe contractele individuale de muncă ale auditorilor energetici autorizati, angajati în cadrul persoanei juridice solicitante;

b) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel putin egală cu cea stabilită conform art. 9 pct. 2 lit. a); copia trebuie să aibă înscrisă mentiunea “conform cu originalul”;

c) copii de pe autorizatiile de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizati, angajati în cadrul persoanei juridice solicitante;

d) lista cu echipamentele din dotarea persoanei juridice solicitante, însotită de documentele ce atestă apartenenta acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea si/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări;

e) cazier judiciar.

(4) Persoanele juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European vor prezenta următoarele documente:

a) copia, respectiv traducerea autorizată a diplomei de absolvire a unei facultăti tehnice pentru fiecare persoană fizică angajată care desfăsoară activităti de audit energetic; diploma de absolvire trebuie să fie însotită de documentul de recunoastere/echivalare emis de către ministerul de resort, în conditiile legii;

b) copie de pe autorizatia emisă de autoritătile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European;

c) referinte privind activitatea desfăsurată de persoana juridică în ultimii 3 ani, în calitate de auditor energetic în industrie si/sau în alte sectoare economice, cu exceptia sectorului clădiri;

d) lista echipamentelor din dotare utilizabile pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea si/sau copie de pe contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări.

(5) Documentele mentionate la alin. (1)-(4) vor fi cuprinse într-un dosar si vor fi însotite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea “Dosar pentru solicitarea obtinerii autorizatiei de auditor energetic clasa II, tipul......”, numele persoanei juridice solicitante, data solicitării, certificată deANRE;

b) o pagină de “Cuprins”, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1)-(4).

Art. 14. - Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic autorizat au următoarele obligatii:

a) să înfiinteze si să actualizeze permanent registrul propriu de evidentă a auditurilor energetice elaborate;

b) să întocmească si să transmită Comisiei de autorizare raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, cuprinzând informatii despre activitatea desfăsurată în anul anterior raportării. Continutul si modul de întocmire a raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a activitătilor de elaborare a auditurilor energetice, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009;

c) să păstreze documentatiile aferente auditurilor energetice la a căror elaborare au participat, pe bază contractuală, pe o perioadă de minimum 5 ani.

 

CAPITOLUL VI

Perioada de valabilitate a autorizatiei de auditor energetic

 

Art. 15. - (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, ANRE va emite către solicitant autorizatia de auditor energetic persoană fizică sau juridică. Perioada de valabilitate a autorizatiei de auditor energetic este de 3 ani.

(2) Persoanele fizice si/sau juridice autorizate au obligatia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a conditiilor care au stat la baza acordării autorizatiei.

(3) Schimbarea autorizatiei se va face pe baza documentului care să ateste modificările intervenite. Acesta este certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării la ANRE, în cazul persoanelor juridice.

Art. 16. - (1) Contestatiile cu privire la neemiterea autorizatiei de auditor se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data primirii înstiintării si se solutionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către o comisie numită în acest scop.

(2) Rezultatele contestatiilor se afisează la sediul ANRE si se publică pe pagina de internet a acesteia.

Art. 17. - (1) Valabilitatea autorizatiei de auditor energetic se poate prelungi o singură dată pe o perioadă de 3 ani. Prelungirea valabilitătii se acordă prin decizie a presedintelui ANRE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de prelungire prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilitătii autorizatiei, întocmită conform anexei nr. 8, pentru auditorul energetic persoană fizică, si conform anexei nr. 9, pentru auditorul energetic persoană juridică;

b) copie de pe chitanta sau ordinul de plată a tarifului de autorizare pentru prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de prelungire a autorizatiei la depunerea dosarului si 80% înainte de emiterea deciziei; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentatiei si nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă autorizatia;

c) autorizatie de auditor energetic detinută anterior, în copie; solicitantul persoană juridică trebuie să ataseze la dosar si copii xerox ale autorizatiilor auditorilor energetici angajati pe bază de contract; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizatiei, publicată într-un ziar de circulatie la nivel national;

d) copii ale contractelor de muncă ale auditorilor energetici angajati atasate de către solicitantul persoană juridică;

e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, respectiv raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoană juridică, după caz;

f) minimum două referinte obtinute de la beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista măsurilor rezultate în urma auditului si care au fost implementate de beneficiar, după caz;

g) listă cu echipamentele din dotarea auditorului energetic persoană fizică sau juridică, însotită de documentele ce atestă apartenenta acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea si/sau copie după contractul de închiriere a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o institutie care are astfel de dotări.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) vor fi cuprinse într-un dosar si însotite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea “Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilitătii autorizatiei de auditor energetic clasa..., tipul...”, numele persoanei fizice/juridice solicitante, data solicitării, certificată deANRE;

b) o pagină de “Cuprins”, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea si retragerea autorizatiei de auditor energetic

 

Art. 18. - (1) Suspendarea autorizatiei de auditor energetic a persoanei fizice sau juridice se face de către Comisia de autorizare în una dintre următoarele situatii:

a) nerespectarea Codului de conduită al auditorului energetic autorizat, conform anexei nr. 7;

b) nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la elaborarea auditurilor energetice;

c) necompletarea la zi a registrului propriu de evidentă a auditurilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false;

d) lipsa auditorilor persoane fizice din cadrul persoanelor juridice.

(2) Suspendarea autorizatiei de auditor se face pe o perioadă de maximum 90 de zile.

(3) Constatarea si notificarea situatiilor mentionate la alin. (1) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai ANRE.

(4) Comisia de autorizare analizează situatiile descrise la alin. (1) si în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea autorizatiei de auditor energetic a persoanei în cauză.

(5) în termen de 15 zile de la data notificării Comisia de autorizare emite o decizie de suspendare a autorizatiei de auditor energetic persoană fizică, pe care o transmite auditorului energetic respectiv.

(6) Auditorul energetic persoană fizică, căruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizatiei de auditor energetic, poate face contestatie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării si până la solutionarea ei definitivă, auditorul nu are dreptul să îsi desfăsoare în continuare activitatea.

(7) Contestatia se depune la sediul ANRE si va fi solutionată în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de către o comisie de solutionare a contestatiilor, constituită în acest scop.

Art. 19. - (1) Dacă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenta uneia dintre situatiile prevăzute la art. 18 alin. (1), Comisia de autorizare retrage autorizatia de auditor energetic.

(2) Comisia de autorizare emite o decizie de retragere a autorizatiei de auditor energetic, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidentă a auditorilor energetici.

(3) Auditorul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizatiei de auditor energetic poate face contestatie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(4) Contestatia se depune la sediul ANRE si va fi solutionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei, de către o comisie de solutionare a contestatiilor, constituită în acest scop.

(5) Persoana căreia i s-a retras autorizatia de auditor energetic are dreptul de a solicita obtinerea unei noi autorizatii, după minimum 2 ani de la data deciziei ANRE de retragere a celei detinute anterior, cu respectarea cerintelor prevăzute în cadrul prezentului regulament.

Art. 20. - (1) La retragerea autorizatiei de auditor energetic persoanei fizice, ANRE transmite o înstiintare de suspendare a autorizatiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, dacă, în conditiile date, numărul total de auditori energetici autorizati angajati s-a redus sub cel prevăzut la art. 10 pct. 2 lit. a).

(2) Suspendarea autorizatiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare se face la 30 de zile de la emiterea deciziei de retragere a autorizatiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizati din cadrul acesteia, dacă în acest interval de timp se mentine situatia prevăzută la alin. (1) teza a doua.

(3) Presedintele autoritătii competente emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.

Art. 21. - Autorizatia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de către ANRE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dacă în intervalul de timp arătat se mentine situatia prevăzută la art. 20 alin. (1) teza a doua.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - Autorizatiile acordate în temeiul reglementărilor anterioare se echivalează cu autorizatiile instituite prin prezentul regulament.

Art. 23. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24. - Registrul de evidentă a auditorilor energetici este publicat pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro) si actualizat permanent.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

- model -

 

AUTORIZATIE DE AUDITOR ENERGETIC

(persoană fizică)

Nr................din................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, prezenta autorizatie de auditor energetic se acordă domnului (doamnei)..................,

de profesie .................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ....., judetul/sectorul ............., si conferă calitatea de:

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I

ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizatia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul si clasa de audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.

Autorizatia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Autorizatia de auditor energetic este netransmisibilă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

.......................................................

(semnătură/stampilă)


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

- model -

AUTORIZATIE DE AUDITOR ENERGETIC

(persoană juridică)

Nr..................din................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, se autorizează persoana juridică ..............................................................., având sediul

În ............................................................., numărul de înregistrare în registrul comertului ............................ si codul fiscal ................................

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II

ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizatia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul si clasa de audit energetic mentionate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.

Autorizatia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Autorizatia de auditor energetic este netransmisibilă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

.......................................................

(semnătură/stampilă)

 

ANEXA Nr. 3”)

la regulament

 

Model de stampilă si legitimatie pentru auditorul energetic persoană fizică

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

- verso –

 

Valabilitate

anul

 

 

 

anul

anul

Conducătorul unitătii angajatoare

Emis la

 ziua/luna/an

 

NOTĂ:

Legitimatia se realizează la dimensiunile si cu materialul unui cârd bancar sau din carton de calitate si cu folie din plastic transparent laminată.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

GLOSAR

de termeni de specialitate

 

În contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, următorii termeni se definesc astfel:

Audit energetic - procedura sistematică de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităti si/sau instalatii industriale ori al serviciilor private sau publice, de identificare si cuantificare a oportunitătilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor

Audit electroenergetic - tip de audit energetic care urmăreste contabilizarea fluxurilor de energie electrică

Audit termoenergetic - tip de audit energetic care urmăreste contabilizarea fluxurilor de energie termică

Audit complex - tip de audit energetic care urmăreste contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de audit

Auditor energetic autorizat - persoană fizică sau juridică autorizată, în conditiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici îsi desfăsoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei în vigoare

Autorizare - procedura si activitatea desfăsurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea si confirmarea scrisă a competentelor persoanelor fizice sau juridice care doresc să obtină calitatea de auditor energetic, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si cu reglementările tehnice în vigoare

Autorizatia de auditor energetic - act ce dovedeste competenta tehnică a persoanelor fizice si juridice care efectuează audituri energetice în România

Eficientă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, si valoarea energiei utilizate în acest scop

Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea si/sau estimarea consumului înainte si după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, asigurând, în acelasi timp, normalizarea conditiilor externe care afectează consumul de energie


 

ANEXA Nr. 5

la regulament

- model -

CERERE

de obtinere a autorizatiei de auditor energetic

Nr........../............

 

PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

 

Tipul de audit pentru care se solicită autorizarea

 



Electroenergetic



Termoenergetic



Complex

 

Informatii personale

Numele ........................., initiala tatălui ........, prenumele ................., data nasterii ..............................,

locul nasterii ....................., act de identitate .......seria .......nr. ........., eliberat de ................................ la data de .............................., cod numeric personal .................................

Locul de muncă .................................................................................................................................

Adresa locului de muncă ...................................................................................................................

Telefon/Fax/E-mail .............................................................................................................................

Domiciliul ...........................................................................................................................................

Telefon/Fax/E-mail .............................................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata solicit autorizarea mea pentru clasa I si tipul de auditor energetic mentionat mai sus si înscrierea mea în Registrul de evidentă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor si a detaliilor înscrise în autorizatie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunostintă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic si voi actiona pentru respectarea acestora în cadrul activitătilor de elaborare a auditurilor energetice.

 

Educatie, cursuri de instruire

Se vor atasa copii de pe diplomele de absolvire.

 

Nr. crt.

Perioada

Diploma obtinută

Institutia care a eliberat diploma

 

 

 

 

 

Situatia profesională actuală

Profesia ............................., vechimea în muncă ........................., functia vechimea în functie ........................, responsabilităti

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Experienta profesională

 

Nr. crt.

Din anul

Până în anul

Denumirea operatorului economic

Functia detinută

Responsabilităti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura solicitantului

.......................................

Data

.......................................

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Comisia de autorizare a auditorilor energetici


 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

- model -

CERERE

de obtinere a autorizatiei de auditor energetic

Nr........../...........

 

PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA II

 

Persoana juridică ..................................................... (denumirea), codul fiscal ..............., înregistrată în registrul comertului cu nr. ............................,. cu sediul în ............................., str. .......................... nr. ........, judetul/sectorul ................................, telefon/fax ........................................., reprezentată legal prin director/manager ............................................................. (numele si prenumele)

 



Electroenergetic



Termoenergetic



Complex

 

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*), solicit eliberarea autorizatiei de auditor energetic pentru persoana juridică

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

pentru clasa II si tipul de audit energetic mentionat, si înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidentă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor si a detaliilor înscrise în autorizatie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010,

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunostintă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic si vom actiona pentru resnectarea acestora în cadrul activitătilor de elaborare a auditurilor eneraetice.

 

Data

.......................................

Semnătura si stampila persoanei juridice

.......................................

(numele, prenumele, functia)

 

Către:

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici


*) Persoana juridică va fi reprezentată în relatia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

CODUL DE CONDUITĂ

al auditorului energetic autorizat

 

Realizarea auditurilor energetice se desfăsoară pe baza principiilor precizate în continuare, a căror respectare de către auditorii energetici autorizati ca persoane fizice si juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibilităti si/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate în desfăsurarea acestei activităti.

Auditorul energetic autorizat:

1. Actionează profesional, fără discriminare.

2. Actionează în sensul cresterii competentei proprii si îi asistă pe cei aflati în subordinea sa să îsi dezvolte abilitătile relationale în activitatea de realizare a auditurilor energetice.

3. Nu are raporturi juridice de muncă si civile cu operatorul economic pentru care elaborează auditul energetic, cu exceptia contractului de realizare a acestuia.

4. Nu are raporturi juridice de muncă si civile cu operatorii economici care urmează să implementeze actiunile rezultate ca urmare a realizării auditului energetic.

5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu operatorul economic pentru care elaborează auditul energetic, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor energetic.

6. Nu activează ca reprezentant al unor producători de echipament energetic.

7. Păstrează confidentialitatea datelor obtinute sau rezultate în urma auditului energetic, cu exceptia cazurilor în care este obligat să le facă cunoscute în conditiile legii, sau obtine consimtământul scris al beneficiarului auditului energetic în acest sens.

8. Nu comunică informatii eronate care să compromită activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.

9. Nu prejudiciază prin activitătile sale reputatia organismului de autorizare.

 


ANEXA Nr. 8

la regulament

- model -

CERERE

de prelungire a valabilitătii autorizatiei de auditor energetic

Nr............../.............

 

PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

 

Tipul de audit pentru care se solicită prelungirea autorizării

 



Electroenergetic



Termoenergetic



Complex

 

Numele ......................., initiala tatălui ........, prenumele .................., data nasterii ..............................., locul nasterii ....................., act de identitate ....... seria ....... nr. ........., eliberat de ................................ la data de.............................., cod numeric personal .................................

Locul de muncă .................................................................................................................................

Adresa de la locul de muncă .............................................................................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................................................................................................

Domiciliul ...........................................................................................................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea valabilitătii autorizatiei de auditor energetic pentru clasa I si tipul mentionat mai sus, precum si mentinerea înscrierii mele în Registrul de evidentă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor si a detaliilor înscrise în autorizatie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunostintă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic si voi actiona pentru respectarea acestora în cadrul activitătilor de elaborare a auditurilor energetice.

 

Semnătura solicitantului

.......................................

Data

.......................................

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

- model -

CERERE

de prelungire a valabilitătii autorizatiei de auditor energetic

Nr. ............./............

 

PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA II

 

Persoana juridică ........................................................... (denumirea), codul fiscal ..........................., înregistrată în registrul comertului cu nr. ......................, cu sediul în ......................................., str. ................................ nr. .............., judetul/sectorul ........................., telefon/fax ................................, reprezentată legal prin .............................................. director/manager ................................................(numele si prenumele)

 



Electroenergetic



Termoenergetic



Complex

 

Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*) solicit prelungirea valabilitatii autorizatiei de auditor energetic pentru clasa II si tipul mentionat mai sus, pentru persoana juridică

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

si mentinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidentă a auditorilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor si a detaliilor înscrise în autorizatie în acest registru.

Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunostintă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic si vom actiona pentru respectarea acestora în cadrul activitătilor de elaborare a auditurilor energetice.

 

Data

.......................................

Semnătura si stampila persoanei juridice

.......................................

(numele, prenumele, functia)

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de autorizare a auditorilor energetici


*) Persoana juridică va fi reprezentată în relatia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

pentru atestarea managerilor energetici

 

CAPITOLUL I

Scopul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru atestarea managerilor energetici.

(2) Managerii energetici, persoane fizice atestate, pot fi încadrati pe bază de contract individual de muncă la operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sau la o societate prestatoare de servicii energetice care încheie un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an.

(3) Societătile prestatoare de servicii energetice pot încheia contracte de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an numai dacă au minimum 2 angajati pe bază de contract individual de muncă, manageri energetici atestati conform legii.

Art. 2. - Atestarea are ca scop recunoasterea oficială la nivel national a competentei tehnice de specialitate a managerilor energetici.

Art. 3. - Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiti în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

 

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este autoritatea competentă să atesteze manageri energetici în baza prevederilor art. 13 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

(2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic se face de către Comisia de atestare a managerilor energetici, compusă din specialisti ANRE si numită prin decizie internă a presedintelui ANRE.

Art. 5. - (1) în cadrul ANRE functionează Comisia de atestare a managerilor energetici, denumită în continuare Comisia de atestare, cu următoarele atributii:

a) analizarea studiilor de caz anexate la dosarele depuse de cei care doresc atestarea ca manager energetic si transmiterea către secretariatul tehnic a observatiilor sau a completărilor necesare, atunci când este cazul;

b) aprobarea proceselor-verbale de analiză a dosarelor depuse de persoanele fizice care doresc să fie atestate ca manager energetic sau care doresc prelungirea valabilitătii atestatului de manager energetic;

c) hotărârea suspendării si/sau a retragerii atestatului de manager energetic;

d) examinarea candidatilor în domeniul managementului energetic si acordarea atestatului.

(2) Pentru solutionarea contestatiilor depuse de cei interesati se constituie, atunci când este cazul, o comisie de solutionare a acestora. Refuzul acordării atestatului se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestatiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de solutionare a contestatiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.

(3) Termenul de acordare a atestatelor este de 30 de zile de la data înaintării proceselor-verbale de către secretariatul tehnic.

Art. 6. - (1) Comisia de atestare are un secretariat tehnic, cu următoarele atributii:

a) tinerea evidentei cererilor de atestare, respectiv a contestatiilor;

b) analizarea dosarelor depuse de persoanele care solicită obtinerea atestatului de manager energetic, precum si a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilitătii atestatului de manager energetic;

c) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidati;

d) transmiterea scrisorilor de informare candidatilor cărora li s-a aprobat participarea la examenul de atestare, cu precizarea datei de desfăsurare a acestuia;

e) convocarea Comisiei de atestare, în functie de numărul cererilor primite;

f) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor Comisiei de atestare, cuprinzând concluziile verificării documentelor depuse de candidati si rezultatele examinării acestora;

g) monitorizarea activitătii de atestare a managerilor energetici prin constituirea si actualizarea permanentă a Registrului de evidentă a managerilor energetici;

h) redactarea si transmiterea înstiintării de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a atestatului; redactarea răspunsurilor date contestatiilor si transmiterea acestora celor interesati;

i) radierea din Registrul de evidentă a managerilor energetici a persoanelor cărora li s-a retras atestatul.


(2) Secretariatul tehnic este sprijinit în activitatea sa de către reprezentantii departamentului de resort din cadrul oficiilor teritoriale ale ANRE, prin preluarea următoarelor activităti:

a) înregistrarea cererii de obtinere a atestatului de manager energetic, respectiv de prelungire a acesteia;

b) vizarea memoriului de activitate al managerului energetic;

c) verificarea documentelor anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării atestatului de manager energetic si, dacă este cazul, înstiintarea în scris a solicitantului cu privire la obligatiile privind eventuale completări referitoare la cererea si documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii;

d) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea atestatului de manager energetic, solicitantul nu furnizează documentatia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, oficiile teritoriale ale ANRE restituie acestuia documentatia aferentă, radiind cererea în cauză.

(3) Termenul de analiză a documentatiei depuse de solicitanti este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.

 

CAPITOLUL III

Cerinte pentru atestare

 

Art. 7. - (1) Cerintele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice în vederea obtinerii atestatului de manager energetic sunt:

1. Cerinte de natură juridică:

a) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

b) să nu fi suferit condamnări penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevantă în domeniul energetic.

2. Cerinte de natură tehnică:

Cerintele tehnice ce trebuie îndeplinite pentru admiterea la examenul de atestare a managerilor energetici sunt pregătirea profesională, specializarea si experienta acumulată în domeniu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Pregătirea profesională si specializarea

Durata minimă necesară a experientei profesionale de specialitate acumulate

Curs de pregătire în domeniul managementului energetic

1.

Absolventi ai unei facultăti tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia

2 ani

Necesar

2.

Absolventi ai unei facultăti tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia, care au absolvit cursuri de perfectionare în domeniul energetic

3 ani

Necesar

3.

Absolventi de forme de învătământ postliceal cu profil electric, termic sau de instalatii (tehnicieni), care au absolvit cursuri de perfectionare în domeniul energetic

4 ani

Necesar

 

(2) Experienta profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai sus, prin activitate în învătământ, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalatii, mecanică, alte domenii tehnice cu conotatie energetică.

(3) Pregătirea în domeniul managementului energetic se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional autorizat de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în conditiile statuate de Ghidul de pregătire si examinare a cursantilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003.

Art. 8. - Cerintele mentionate constituie conditii obligatorii ce trebuie îndeplinite de către persoanele fizice care solicită obtinerea atestatului. Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage respingerea cererii de atestare.

 

CAPITOLUL IV

Documentele necesare la solicitarea atestării si examinarea candidatilor

 

Art. 9. - (1) Pentru înscrierea la examenul de atestare, solicitantii trebuie să prezinte secretariatului tehnic următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examenul de obtinere a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe chitanta sau ordinul de plată a tarifului de atestare a calitătii de manager energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de atestare la depunerea dosarului si a 80% după verificarea dosarului, înainte de emiterea atestatului; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentatiei si nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă atestatul;

c) documente referitoare la îndeplinirea cerintelor de natură tehnică conform art. 7 alin. (1) pct. 2.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. c) trebuie să contină următoarele:

a) copie de pe diploma de absolvire a unei facultăti cu profil tehnic sau a unei forme de învătământ postliceal cu profil electric, termic sau de instalatii, tehnicieni;

b) copie de pe carnetul de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel putin egală cu cea stabilită conform art. 7 alin. (1) pct. 2; copia trebuie să aibă înscrisă mentiunea “conform cu originalul”;

c) copie de pe contractul individual de muncă care să aibă înscrisă mentiunea “conform cu originalul”;

d) memoriul tehnic de activitate în domeniu, continând si lista lucrărilor si proiectelor elaborate personal sau în colaborare, vizat de oficiul teritorial al ANRE unde a fost înregistrată cererea de înscriere la examenul de obtinere a atestatului;

e) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul managementului energetic organizat de o universitate tehnică sau de un formator profesional autorizat, în conditiile statuate de Ghidul de pregătire si examinare a cursantilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003, sau diploma de absolvire a unui masterat energetic;

f) cazier judiciar;

g) în cazul persoanelor fizice trimise spre atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui să prezinte o copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăsoară activităti în domeniul serviciilor energetice si/sau al consultantei energetice.

(3) Solicitantii pot depune la ANRE, în vederea atestării, documente echivalente celor mentionate la alin. (2) emise de autoritătile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, însotite de traduceri autorizate.

(4) Persoanele fizice care au obtinut atestarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European trebuie supuse unui examen, care constă în cunoasterea legislatiei nationale în domeniul energetic. Acestea vor prezenta la ANRE o copie a atestatului de manager energetic obtinută într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European si referinte privind activitatea desfăsurată în ultimii 3 ani ca manager energetic.

(5) Documentele mentionate la alin. (2)-(4) vor fi cuprinse într-un dosar si însotite de:

a) o pagină de titlu, cu mentiunea “Dosar pentru solicitarea obtinerii atestatului de manager energetic”, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE;

b) o pagină de “Cuprins”, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea mentionată conform alin. (1)-(4).

Art. 10. - (1) Examenul de atestare constă într-o probă scrisă si interviu.

(2) Proba scrisă constă în întocmirea unui proiect de gestiune a energiei, conform prevederilor Deciziei presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobarea continutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei.

(3) în cazul persoanelor fizice trimise la atestare de operatorul economic, proba scrisă va cuprinde un proiect de management energetic pentru acesta; în cazul persoanelor fizice trimise la atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, proba scrisă va cuprinde un proiect de management energetic pentru un operator economic consumator de energie dintr-un sector economic liber ales.

(4) Proiectul de gestiune a energiei se depune la oficiul teritorial al ANRE de care apartine operatorul economic, odată cu documentele mentionate la art. 9.

(5) Dacă media obtinută prin notarea lucrării scrise de către toti membrii comisiei este minimum 7,5, candidatul poate sustine interviul.

(6) Interviul constă în discutii pe teme de specialitate.

(7) Candidatul este considerat promovat la examenul de atestare dacă a obtinut nota 7,5 rezultată ca medie între nota obtinută la proiectul de gestiune a energiei si media notelor acordate la interviu.

Art. 11. - (1) Contestatiile cu privire la rezultatele examenului de atestare se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data afisării rezultatelor si se solutionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către o comisie numită în acest scop.

(2) Rezultatele contestatiilor se afisează la sediul ANRE si se publică pe pagina de internet a acesteia.

Art. 12. - (1) Presedintele ANRE emite atestatul de manager energetic în termen de 30 de zile de la data afisării rezultatelor examenului de atestare la sediul acesteia si de la publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, după caz, de la data afisării/publicării rezultatelor la contestatiile depuse.

(2) Atestatul are forma prezentată în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Perioada de valabilitate; suspendarea si retragerea atestării

 

Art. 13. - (1) Perioada de valabilitate a atestatului de manager energetic emis de ANRE este de 3 ani. Atestatul rămâne valabil chiar si în cazul în care posesorul îsi schimbă locul de muncă la un alt operator economic sau la o persoană juridică prestatoare de servicii energetice.

(2) Persoanele fizice atestate au obligatia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a conditiilor care au stat la baza acordării atestatului.

Art. 14. - (1) Valabilitatea atestatului de manager energetic se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani, iar prelungirea valabilitătii atestatului se acordă prin decizia presedintelui ANRE la propunerea scrisă a Comisiei de atestare.

(2) Solicitarea va cuprinde:

a) cererea de prelungire a valabilitătii atestatului de manager energetic înregistrată la oficiul teritorial al ANRE în a cărui zonă de activitate functionează operatorul economic angajator al managerului energetic sau societatea prestatoare de servicii energetice, întocmită conform anexei nr. 2. Cererea se depune cu cel putin 45 de zile înainte de expirarea valabilitătii atestatului;

b) copie de pe chitanta sau ordinul de plată a tarifului de atestare ca manager energetic; plata a 20% din valoarea totală a tarifului de atestare la depunerea dosarului si a 80% înainte de emiterea atestatului; suma de 20% reprezintă tariful pentru analiza documentatiei si nu se restituie solicitantului în cazul în care nu se acordă atestatul;

c) atestatul detinut anterior, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii atestatului, publicată într-un ziar de circulatie la nivel national;

d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obtinerea atestatului, avizat de către oficiul teritorial al ANRE în raza căruia îsi desfăsoară activitatea operatorul economic.

(3) Documentele mentionate la alin. (2) vor fi cuprinse într-un dosar si însotite de:

a) o pagină de titlu, cu mentiunea “Dosar pentru solicitarea obtinerii prelungirii valabilitătii atestatului de manager energetic”, numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE, oficiul teritorial;

b) o pagină de “Cuprins”, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea mentionată conform alin. (2).

Art. 15. - (1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de către Comisia de atestare în una dintre următoarele situatii:

a) neîndeplinirea atributiilor în calitate de manager energetic în cadrul operatorului economic angajator/societătii prestatoare de servicii energetice sau necooperarea cu reprezentantii ANRE;

b) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru neîndeplinirea atributiilor de serviciu în calitate de manager energetic;

c) pentru nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la exploatarea optimă a utilajelor si echipamentelor din dotarea operatorului economic angajator, în scopul asigurării eficientei energetice.

(2) Constatarea si notificarea situatiilor mentionate la alin. (1) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai ANRE ca urmare a controalelor efectuate.

(3) Comisia de atestare analizează situatiile descrise la alin. (1) si în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea atestatului de manager energetic al persoanei în cauză.

(4) în termen de 15 zile de la data precizată la alin. (3), presedintele autoritătii competente emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, care va fi comunicată managerului energetic respectiv.

(5) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a atestatului poate face contestatie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării si până la solutionarea definitivă a contestatiei managerul nu are dreptul să îsi desfăsoare în continuare activitatea.

(6) Contestatia se depune la sediul ANRE si va fi solutionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de solutionare a contestatiilor constituită în acest scop.

Art. 16. - (1) Dacă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenta uneia dintre situatiile prevăzute la art. 15 alin. (1), Comisia de atestare retrage atestatul managerului energetic.

(2) Presedintele autoritătii competente emite o decizie de retragere în baza propunerilor primite din partea Comisiei de


atestare, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidentă a managerilor energetici.

(3) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a atestatului poate face contestatie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(4) Contestatia se depune la sediul ANRE si va fi solutionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de solutionare a contestatiilor constituită în acest scop.

(5) Persoana căreia i s-a retras atestatul are dreptul de a solicita reatestarea după trecerea a minimum 2 ani de la data deciziei ANRE de retragere a acestuia, cu respectarea cerintelor prevăzute în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - Atestatele acordate în temeiul reglementărilor anterioare se echivalează cu atestatele instituite prin prezentul regulament.

Art. 18. - Activitatea managerului energetic atestat va fi verificată periodic de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.

Art. 19. - Tematica unitară de pregătire si procedurile specifice de examinare a cursantilor sunt prevăzute în Ghidul de pregătire si examinare a cursantilor în domeniul gestiunii energiei, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 58/2003.

Art. 20. - Registrul de evidentă a managerilor energetici este publicat prin intermediul paginii de internet a ANRE, www.anre.ro, si va fi actualizat periodic.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

- model -

CERERE

de înscriere la examenul de obtinere a atestatului de manager energetic

 

Informatii personale

Numele ..................., initiala tatălui ......., prenumele ........................., data nasterii .........................., locul nasterii ......................, actul de identitate ......... seria ......nr. ...................., eliberat de .................... la data de ....................., codul numeric personal .........................................

Locul de muncă ........................................, adresa locului de muncă ...................................................., telefon/fax/e-mail .............................................

Domiciliul .................................................................., telefon/fax/e-mail ...........................................

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., solicit înscrierea la examenul de obtinere a atestatului de manager energetic în cadrul unitătii ...................................................

În cazul în care în urma examinării primesc atestatul de mai sus, solicit înscrierea mea în Registrul de evidentă a managerilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru.

Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

 

Educatie, cursuri de instruire

(Se vor atasa copii de pe diplomele de absolvire.)

 

Nr. crt.

Perioada

Diploma obtinută

Institutia care a eliberat diploma

 

 

 

 

 

Situatia profesională actuală

Profesia ..........................., vechimea în muncă ...................., functia ....................., vechimea în functie ........................., responsabilităti ........................

 

Experienta profesională

 

Nr. crt.

Perioada

Denumirea operatorului economic

Functia detinută

Responsabilităti

 

 

 

 

 

 

Semnătura solicitantului .........................

 

Data ..............

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de atestare a managerilor energetici


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

- model -

CERERE

de prelungire a valabilitătii atestatului de manager energetic

 

Numele ......................., initiala tatălui ........, prenumele ..................., data nasterii ........................., locul nasterii ..........................................., actul de identitate ........... seria ...... nr. ............................, eliberat de ....................................... la data de ................., codul numeric personal  ...................................

Locul de muncă.............................................., adresa locului de muncă ............................................., telefon/fax/e-mail .................................

Domiciliul .........................................................., telefon/fax/e-mail ..................................................

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic, angajat/angajată în cadrul operatorului economic sau al persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ............................................., solicit prelungirea valabilitătii atestatului, precum si mentinerea înscrierii mele în Registrul de evidentă a managerilor energetici.

Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest registru.

Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Toate informatiile furnizate sunt corecte.

 

Semnătura solicitantului .........................

 

Data ..............

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Comisia de atestare a managerilor energetici

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

- model -

ATESTAT DE MANAGER ENERGETIC

Nr............din...............

În baza Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, ca urmare a obtinerii de către candidatul examinat a calificativului “admis”, prin acumularea a ........................puncte la examenul de atestare, prezentul atestat de manager energetic se acordă

domnului/doamnei ..............................., de profesie ......................, cu domiciliul în localitatea ....................., str. ............................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....Judetul/sectorul ......................., si îi conferă calitatea de:

MANAGER ENERGETIC

Atestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilitătii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010.

Atestatul de manager energetic este netransmisibil.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

.......................................................................

(semnătură/stampilă)


 

ANEXA Nr. 4

la regulament

GLOSAR

de termeni de specialitate

 

În contextul Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, următorii termeni se definesc astfel:

Management energetic - ansamblul activitătilor de organizare, conducere si de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator

Manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea si gestionarea proceselor energetice ale unui consumator

Societate de servicii energetice (SSE) - persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice si/sau alte măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice în cadrul instalatiei sau incintei consumatorului si care, ca urmare a prestării acestor servicii si/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau partial, pe îmbunătătirea eficientei energetice si pe îndeplinirea altor criterii de performantă convenite de părti

Atestare - procedura si activitatea desfăsurate de organismul de atestare privind analizarea, verificarea si confirmarea scrisă a competentelor persoanelor fizice care doresc să obtină calitatea de manager energetic, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010, si cu reglementările tehnice în vigoare

Consum energetic total anual, exprimat în tone echivalent petrol (tep/an) - suma cantitătilor de energie electrică, termică si a tuturor formelor de combustibili si carburanti (gaze, lichid, solid), transformate în tone echivalent petrol (tep), consumate într-un an

Eficientă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, si valoarea energiei utilizate în acest scop

Îmbunătătirea eficientei energetice - cresterea eficientei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale si/sau economice

Măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice - orice actiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătătire a eficientei energetice verificabilă si care poate fi măsurată sau estimată

Programe de îmbunătătire a eficientei energetice - activităti care se concentrează pe grupuri de consumatori finali si care, în mod normal, conduc la o îmbunătătire a eficientei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă

Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea si/sau estimarea consumului înainte si după aplicarea uneia sau a mai multor măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, asigurând în acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afectează consumul de energie

Instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subventii, reduceri de taxe, împrumuturi, finantare de către terti, contracte de performantă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare si alte contracte de aceeasi natură, care sunt făcute disponibile pe piată de către institutiile publice sau organismele private pentru a acoperi partial ori integral costul initial al măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.042 din 22 noiembrie 2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI

DE AFACERI Nr. 2.934 din 28 decembrie 2010

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 180 din 7 decembrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia

 

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare; si

- art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul mediului si pădurilor, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normativul de continut al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive

 

Art. 1. - Planul de gestionare a deseurilor din industriile extractive se întocmeste conform prevederilor cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

Art. 2. - Obiectivele planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008.

Art. 3. - Planul de gestionare a deseurilor provenite din activitătile de extractie va respecta Normativul de continut al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 4. - (1) Operatorii/Titularii de activitate elaborează planul de gestionare a deseurilor din industriile extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea si eliminarea acestora, având în vedere principiul utilizării durabile a resurselor minerale si cele mai bune tehnici disponibile.

(2) Planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă se elaborează odată cu studiul de fezabilitate privind activitatea de exploatare, ca anexă a acestuia, preluând si detaliind planul de management al deseurilor/reziduurilor miniere, potrivit prevederilor art. 6 din Instructiunile tehnice privind continutul-cadru al Studiului de fezabilitate pentru valorificarea resurselor minerale si protectia zăcământului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 175/2005.

(3) Planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă se depune la compartimentele de inspectie teritorială din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, care îl analizează si întocmesc o notă de constatare în termen de 20 de zile calendaristice de la depunere.

(4) Nota de constatare împreună cu planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă se transmit de către operator/titular Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale spre avizare, însotite de documentatiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 10 zile calendaristice.

(5) în situatia în care documentatia prezentată nu întruneste cerintele tehnice pentru a fi avizată, Agentia Natională pentru Resurse Minerale cere operatorului/titularului de activitate să aducă completările/modificările solicitate conform termenului stabilit.

(6) Agentia Natională pentru Resurse Minerale reanalizează documentatia si aprobă sau respinge de la avizare planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă în cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea completărilor/modificărilor.

(7) în functie de cantitatea de deseuri generată de activitatea de explorare, Agentia Natională pentru Resurse Minerale solicită elaborarea unui plan de gestionare a deseurilor din industria extractivă si pentru perioada de explorare geologică.

(8) Planul pentru gestionarea deseurilor din industria extractivă, avizat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, se depune de către operator/titular, în termen de 10 zile calendaristice de la avizare, la autoritatea competentă pentru protectia mediului pe a cărei rază teritorială se situează instalatia pentru deseuri, în vederea aprobării.

(9) Aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industria extractivă de către autoritatea competentă pentru protectia mediului se realizează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei.

(10) Dacă documentatia întocmită nu respectă prevederile cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008, autoritatea competentă pentru protectia mediului solicită operatorului/titularului de activitate completările/modificările necesare.

(11) În situatia în care autoritatea competentă pentru protectia mediului solicită operatorului/titularului de activitate completări/modificări ale documentatiei, operatorul/titularul reia procedura de avizare potrivit prevederilor alin. (3)-(8).

(12) Autoritatea competentă pentru protectia mediului reanalizează documentatia si aprobă sau respinge planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă în cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.

(13) Autoritătile competente care au avizat/aprobat planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă păstrează câte unul dintre cele 3 exemplare originale ale planului de gestionare a deseurilor din industria extractivă.

(14) Operatorul/Titularul de activitate/Institutia care gestionează programul de monitorizare postînchidere are obligatia de a păstra documentatia pe toată perioada de monitorizare postînchidere.

(15) Operatorul/Titularul de activitate are obligatia de a transmite o copie a planului de gestionare a deseurilor din industria extractivă Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea acestuia.

Art. 5. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriale si autoritătile competente pentru protectia mediului, urmăreste îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a deseurilor din industria extractivă.

(2) Revizuirea planului de gestionare a deseurilor din industria extractivă potrivit art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 se realizează pe baza documentelor prevăzute la art. 9 din aceeasi hotărâre, precum si a documentelor care cuprind modificările care au intervenit de la ultima aprobare a planului.

(3) Cu 45 de zile înainte de data revizuirii, operatorul/titularul de activitate înaintează spre aprobare autoritătii competente pentru protectia mediului documentatia prevăzută la alin. (2), avizată în prealabil de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Operatorii economici/Titularii care au obtinut licenta de exploatare si autorizatia/autorizatia integrată de mediu anterior datei de intrare în vigoare a prezentei proceduri sunt obligati ca în termen de 6 luni să întocmească planul de gestionare a deseurilor din industriile extractive, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 7. - (1) Aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive are loc în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de obtinere a acordului de mediu pentru instalatiile noi.

(2) Aprobarea planului/Aprobarea planului revizuit de gestionare a deseurilor din industriile extractive se realizează cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (3) si (4), art. 22 si 23 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008, în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.

 

ANEXA Nr. 2

NORMATIV DE CONTINUT

al planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive

 

I. Introducere

A. Prezentarea operatorului/titularului de activitate:

a) sediul social;

b) datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail);

c) statutul juridic;

d) activitatea principală;

e) amplasamentul propus al instalatiei pentru deseuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;

f) alte informatii.

B. Informatii referitoare la:

a) generalităti privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

b) prezentarea legislatiei europene în domeniu;

c) prezentarea legislatiei nationale în domeniu;

d) prezentarea politicii nationale în sectorul gestionării deseurilor din industriile extractive si a principiilor prevenirii generării deseurilor;

e) obiectivele planului de gestionare a deseurilor.

II. Instalatii existente de gestionare a deseurilor din industriile extractive

A. Performantele realizate, dacă este vorba de revizuirea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive

B. Descrierea procesului de exploatare, preparare/prelucrare a resursei minerale care generează deseuri

C. Caracterizarea deseurilor si a cantitătii de deseuri estimate:

a) surse de deseuri: caracterizare conform prevederilor Deciziei 2009/359/CE din 30 aprilie 2009 de completare a definitiei deseurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, si ale Deciziei 2009/360/CEdin 30 aprilie 2009 de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

b) clasificarea instalatiei în functie de deseurile depozitate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 si ale Deciziei 2009/337/CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

c) fluxurile de deseuri.

D. Modalitătile de depozitare si tratare a deseurilor:

a) descrierea instalatiei pentru deseuri;

b) descrierea tehnologiilor de tratare/depozitare a deseurilor;

c) descrierea metodei de depozitare si de clasificare a instalatiei de deseuri;

d) date geotehnice, geologice si hidrogeologice privind amplasamentul instalatiei de deseuri;

e) sistemul de transport al sterilului;


f) situatia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul de deseuri;

g) prezentarea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

h) identificarea pericolelor de accidente.

E. Proceduri de control si monitorizare a depozitelor de deseuri/reziduuri din industriile extractive:

a) date generale;

b) monitorizarea instalatiilor de depozitare a deseurilor din industriile extractive;

c) închiderea sistemelor de depozitare a sterilelor;

d) evidenta înregistrărilor.

F. Planul de închidere si proceduri postînchidere si monitorizare a depozitelor de deseuri-reziduuri din industriile extractive:

a) obiectivele închiderii;

b) calendarul realizării obiectivelor;

c) planificarea reabilitării;

d) situatia reabilitării.

G. Măsuri pentru prevenirea/diminuarea impactului asupra factorilor de mediu

H. Planul de interventie pentru situatii de urgentă si avarii, scenarii de accidente

I. Evaluarea obiectivelor anterioare (când este cazul).

III. Instalatii noi de gestionare a deseurilor din industriile extractive

A. Ipoteze de planificare (prognoze de generare)

B. Stabilirea obiectivelor pentru:

a) fluxurile de deseuri;

b) surse de deseuri;

c) optiuni de gestionare a deseurilor.

C. Planul de actiune (inclusiv măsurile de realizare a obiectivelor) trebuie să prevadă introducerea indicatorilor de performantă.

D. Sistemele de colectare si transport

E. Prezentarea instalatiei pentru gestionarea deseurilor:

a) descrierea tehnologiilor de tratare/depozitare a deseurilor;

b) descrierea metodei de depozitare si de clasificare a instalatiei de deseuri;

c) date geotehnice, geologice si hidrogeologice privind amplasamentul instalatiei de deseuri;

d) sistemul de transport al sterilului;

e) situatia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul de deseuri;

f) prezentarea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

g) identificarea pericolelor de accidente.

F. Proceduri de control si monitorizare a depozitelor de deseuri/reziduuri din industriile extractive:

a) date generale;

b) monitorizarea instalatiilor de depozitare a deseurilor din industriile extractive;

c) închiderea sistemelor de depozitare a sterilelor.

G. Planul de închidere si proceduri postînchidere si monitorizare a depozitelor de deseuri-reziduuri din industriile extractive:

a) obiectivele închiderii;

b) calendarul realizării obiectivelor;

c) planificarea reabilitării.

H. Responsabilitătile factorilor implicati

I. Costuri aferente gestionării deseurilor din industriile extractive si precizarea surselor de finantare pentru gestionarea instalatiilor pentru deseuri din industriile extractive (inclusiv pentru interventie în caz de accident, reabilitare după un accident, închidere si ecologizare, monitorizare si întretinere după închidere)

J. Sinteza cantitătilor de deseuri de extractie si clasificări

K. Sinteza gradului de realizare a obiectivelor

L. Lista planselor (deseuri de extractie).

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite. Lista este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2011. Programele sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 31 august 2010.

Nr. 4.800.


*) Legea învătământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011. **) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

 

În baza prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu”.

2. La articolul 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:

“25. Înstiintare privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu”.

3. La anexă, formularul 1 - model - înstiintare de plată se modifică si se înlocuieste cu formularul 1 - model - Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

4. La anexă, după formularul 24 - model - Proces-verbal de constatare a insolvabilitătii se introduce un nou formular, formularul 25 - model - înstiintare privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

5. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2011.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULARUL 1

- model -

 

I.

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Denumirea debitorului.................................

C.U.I.............................................................

Domiciliul fiscal............................................

Dosar fiscal...................

 

Nr..........din..................

 

DECIZIE

referitoare la obligatiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

În temeiul art. 88 lit. c) si al art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu s-au calculat următoarele accesorii:

 

Natura obligatiei fiscale1)

Accesorii2)

 

 

TOTAL GENERAL:

 


În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creantă.

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să achitati sau să faceti dovada plătii sumelor mentionate în prezenta decizie.

Împotriva prezentului act se poate formula contestatie, în conformitate cu prevederile art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.

Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând accesorii aferente obligatiilor fiscale se află în anexă.

 

Conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.

 

Directorul compartimentului cu atributii de urmărire,

............................................................................

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

Seful compartimentului cu atributii de urmărire,

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


1) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxă, contributie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat ori a creantei fiscale accesorii.

2) Dobânzile (majorările de întârziere) sau penalitătile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 119, 120 si 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului “Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu”:

1. Denumire: Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste fată-verso.

4. Se difuzează: gratuit.

5. Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Se întocmeste:

- de compartimentul cu atributii de recuperare creante.

7. Circulă:

- un exemplar la dosarul de urmărire;

- un exemplar la debitor, în format hârtie.

8. Se arhivează: la dosarul de urmărire.

 

III. Anexă la Decizia nr........din data de

 

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată1)

Categoria de sumă2)

Perioada

Suma debit

Zile/Luni

Cota3)

Suma accesoriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se vor mentiona: denumirea documentului care constituie titlu de creantă si prin care s-a individualizat creanta principală, numărul si data.

2) Se va mentiona categoria de sumă: majorări de întârziere, penalităti de întârziere.

3) Nivelul dobânzilor (majorărilor de întârziere) sau al penalitătilor de întârziere se stabileste conform art. 120 alin. (7) si art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULARUL 25

- model –

 

I.

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Denumirea debitorului.................................

C.U.I.............................................................

Domiciliul fiscal............................................

Dosar fiscal...................

 

Nr..........din..................

ÎNSTIINTARE

privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu

 

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă înstiintăm că plătile efectuate de dumneavoastră au stins creante la Fondul pentru mediu, după cum urmează:

 

Informatii referitoare la documentele de plată

Informatii referitoare la stingerea sumelor

Document de plată Nr./dată

Data plătii

Suma achitată

Denumirea obligatiilor bugetare

Document de creantă1)

Categoria sumei de plată2)

Termen de plată

Suma stinsă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

TOTAL:

 

 

În conformitate cu art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestatie, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare la organul fiscal emitent.

În vederea corelării evidentei fiscale cu evidenta contabilă, vă rugăm să efectuati corectiile necesare. În speranta că veti da curs solicitării noastre, vă multumim.

 

Conducătorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.

 

Directorul compartimentului cu atributii de urmărire,

............................................................................

 

(numele, prenumele si semnătura)

 

Seful compartimentului cu atributii de urmărire,

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

1) Se vor mentiona: denumirea documentului care constituie titlu de creantă si prin care s-a individualizat creanta la Fondul pentru mediu: DEC - declaratie, DEC. IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contraventie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul si data.

2) Se va mentiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere, A - amendă, P - penalitate, MS - dobândă simplă, PI - penalitate de întârziere.

 

II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului “Înstiintare privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu”

1. Denumire: înstiintare privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste fată-verso.

4. Se difuzează: gratuit.

5. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Se întocmeste:

- de compartimentul cu atributii de recuperare creante.

7. Circulă:

- un exemplar la dosarul de urmărire;

- un exemplar la debitor, în format hârtie.

8. Se arhivează: la dosarul de urmărire.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

 

Având în vedere prevederile art. 3 lit. b), art. 4 alin. (1) si ale pct. 10 si 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2009.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2011.

Nr. 101.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din Procesul-verbal din data de 21 decembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.734 din 20 decembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercial㠓Delta Asigurări” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. 3A, etajul 1, sectorul 4, J40/14049/21.10.2003, CUI 15829970, RA-052/08.12.2003,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor nr. 7 din 14 iulie 2009 a fost desemnat lichidator al Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A. domnul Siliste Cristian Dragos.

2. La data încheierii controlului Societatea Comercial㠓Delta Asigurări” - S.A. nu mai are polite de asigurare în vigoare si are neachitate 3 dosare de daună, a căror rezervă constituită este în valoare de 19.000 lei, conform raportărilor transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

3. La data de 30 noiembrie 2010, valoarea coeficientului de lichiditate a fost de 0,76, sub limita minimă obligatorie. Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


4. Societatea Comercial㠓Delta Asigurări” - S.A. nu dispune de fondurile financiare necesare efectuării plătii despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Lichidatorul desemnat de Societatea Comercial㠓Delta Asigurări” - S.A. a hotărât repartizarea unei sume către actionarii societătii, înaintea achitării sumelor datorate asiguratilor creditori.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asiaurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6 bl. 3A, etajul 1, sectorul 4, J40/14049/21.10.2003, CUI 15829970, RA-052/08.12.2003.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, se stabileste starea de insolventă si se decide solicitarea deîndată a declansării procedurii de faliment împotriva Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A.

Art. 3. - În termen de 48 de ore de la primirea prezentei decizii, lichidatorul Societătii Comerciale “Delta Asigurări” - S.A. va dispune plata dosarelor de daune neachitate până la data efectuării controlului si va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor de plată.

Ar. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercial㠓Delta Asigurări” - S.A. poate formula plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, îndeplinirea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2011.

Nr. 21.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.