MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 68/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 68         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII

 

1. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

45. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

 

47. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.390/2010. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie

 

1. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrică

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012

 

12. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 

26. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian international a Aeroportului Stefan cel Mare – Suceava

 

31. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă

 

52. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevăzute în Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 90 de ani de la înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale art. 80 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2011, în ziua de 1 februarie 2011, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, pozitia cu nr. M.F. 37261 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 41.


 

ANEXA

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 31 decembrie 2010

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4340587

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil/ imobil)

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

37261

8.29.04

Imobil

Sediu Înalta Curte de Casatie si Justitie

Teren

S totală = 2.843 mp

Str. Batistei

Str. Jean Louis Calderon

Str. I.L. Caragiale

Str. Thomas Masaryk

Municipiul Bucuresti,

sectorul 2,

Str. Batistei nr. 25

1999

12.162.000,00

Legea nr. 67/1999

În administrare

Clădire principală (2S+P+M+5E) Ac= 1.103 mp Ad = 8.236 mp

14.083.652,00

Clădire secundară (S+P+1E) Ac= 138,22 mp Ad = 274,91 mp

251.095,00

Clădire garaj si atelier Ac= 194,71 mp

243.956,00

Platformă betonată Ac= 1.080 mp

99.310,00

Împrejmuire L» 111 m

31.280,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Taxa se aplică, de asemenea, la reintroducerea în parcul national a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8 din ordonantă.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează înmatricularea, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie si în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei pe poluare de către contribuabil; si

c) în cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora si, după caz, declaratia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20).”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Norma de poluare Euro utilizată la calculul taxei este cea codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 «Numărul de omologare», prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

 

Norma de poluare Euro

Codificare

Non Euro

E0 sau R0

Euro 1

E1

Euro 2

E2

Euro 3

E3

Euro 4

E4

Euro 5

E5

Euro 6

E6

Euro I

R1

Euro II

R2

Euro III

R3

Euro IV

R4

EuroV

R5 sau RE

Euro VI

R6 II”

 

4. La articolul 5, alineatele (2), (9), (12), (13), (14) si (17) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4 la ordonantă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(9) Deprecierea stabilită în functie de vechime (d1)se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferente mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 4 alin. (5), si anul de fabricatie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 «Anul fabricatiei», după cum urmează:

 

Diferentă vechime (ani)

Coeficient d1

> 1-2

1,01

> 2-3

1,02

> 3-4

1,03

> 4

1,04

 

(12) Deprecierea stabilită în functie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 

Aspect/Stare generală

Coeficient d2

Standard

Inferioară

Aspect exterior

1,0

1,05

Aspect interior

1,0

1,05

 

(13) Deprecierea stabilită în functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept optionale în raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 

Dotare

Coeficient d3

Fără aer conditionat

1,05

Fără ABS

1,05

Fără airbag

1,05

 

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulteste cu cota de reducere a taxei din anexa nr. 4 la ordonantă, stabilită initial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.


(17) Contribuabilul care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul prevăzut la alin. (1), cât si pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situatie, la calculul taxei se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la ordonantă si reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.”

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în măsura în care aplicarea prevederilor privind taxa va impune precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

6. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 45.

 

ANEXA

 

(Anexa nr. 1

la normele metodologice)

 

GRILĂ

privind cotele de reducere suplimentară în functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

 

Categoria de autovehicul

Diferenta dintre rulajul mediu anual real si rulajul mediu anual standard

(km)

Cota de reducere suplimentară (%)

M1

<5.000

0

 

5.001-10.000

0,5

 

10.001-15.000

0,75

 

15.001-20.000

1,0

 

20.001-25.000

1,25

 

25.001-30.000

1,5

 

>30.001

1,75

N1

<10.000

0

 

10.001-20.000

0,5

 

20.001-30.000

0,75

 

30.001-40.000

1,0

 

40.001-50.000

1,25

 

>50.001

1,5

M2 si N2

<15.000

0

 

15.001-30.000

0,5

 

30.001-45.000

0,75

 

45.001-60.000

1,0

 

60.001-75.000

1,25

 

>75.001

1,5

M3 si N3

<25.000

0

 

25.001-50.000

0,5

 

50.001-100.000

0,75

 

100.001-150.000

1,0

 

150.001-200.000

1,25

 

>200.001

1,5


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sercaia” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 33 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 34-39, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sercaia

 

SECTIUNEA I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

34.

1.3.7.

Drum comunal 1

Localitatea Vad

- din DN 73 spre Str. Prundului

- suprafata 34.000 m2

2010

136.000 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010

35.

1.3.7.

Drum comunal 2

Localitatea Vad - extravilan

- din parcarea de la Poiana Narciselor până la cantonul silvic

- suprafata 24.000 m2

2010

96.000 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010

36.

1.3.7.

Drum comunal 3

Localitatea Vad - extravilan

- pe traseul Mesteceni-Uresa-DN1

- suprafata 52.000 m2

2010

208.000 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010

37.

1.5.9.

Teren

Localitatea Hălmeag - intravilan - suprafata 306 m2

2010

2.640 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010

38.

1.5.9.

Teren

Localitatea Hălmeag - intravilan - suprafata 400 m2

2010

3.440 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010

39.

1.5.9.

Teren

Localitatea Hălmeag - intravilan - suprafata 900 m2

2010

7.740 lei

Domeniul public al comunei Sercaia, conform HCL nr. 72/2010


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.134 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu

modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea cardiologie, prevăzute în anexele nr. 1-13, după cum urmează:

a) Recomandările Asociatiei Europene de Ecocardiografie privind standardizarea efectuării, stocării digitale si raportării ecocardiografiilor - anexa nr. 1;

b) Ghidul ESC pentru diagnosticul si tratamentul insuficientei cardiace acute si cronice 2008, partea I - anexa nr. 2;

c) Ghidul ESC pentru diagnosticul si tratamentul insuficientei cardiace acute si cronice 2008, partea a II-a - anexa nr. 3;

d) Algoritmuri de diagnostic si tratament în afectiunile cardiovasculare - anexa nr. 4;

e) Document de consens clinic al expertilor Colegiului American de Cardiologie/Societătii Europene de Cardiologie asupra cardiomiopatiei hipertrofice - anexa nr. 5;

f) Diagnosticul si tratamentul disectiei de aortă - anexa nr. 6;

g) Ghid pentru stimularea cardiacă si terapia de resincronizare - anexa nr. 7;

h) Ghidul european de preventie a bolilor cardiovasculare în practica clinică: rezumat - anexa nr. 8;

i) Ghid de diagnostic si tratament al hipertensiunii pulmonare arteriale - anexa nr. 9;

j) Raport al comitetului Societătii Europene de Cardiologie privind moartea subită cardiacă - anexa nr. 10;

k) Ghid de diagnostic si tratament al bolilor pericardului - anexa nr. 11;

l) Document de consens al expertilor privind managementul bolilor cardiovasculare în timpul stării de graviditate - anexa nr. 12;

m) Ghid pentru evaluarea si tratamentul valvulopatiilor - anexa nr. 13.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 1.390.


*) Anexele nr. 1-13 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9) si art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.192 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012, la nivel de 24.657.079 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pietei de gaze naturale - 14.897.148,606 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurential al pietei de gaze naturale - 9.759.930,394 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2011, la un nivel de 212.000 MWh.


(2) în situatia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligatia să îl reconstituie până la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, în intervalul octombrie 2011-martie 2012, pe bază de contracte de achizitie a gazelor naturale înmagazinate de un titular al licentei de furnizare.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achizitia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2011.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2011

 

Nr. crt.

Furnizor

Stoc minim - MWh -

Total furnizor

Piata reglementată

Piata concurentială

1.

Societatea Comercială Alpha Metal - S.A. Bucuresti

0

41.676,069

41.676,069

2.

Societatea Comercială Amarad - S.A. Arad

9.009,643

0

9.009,643

3.

Societatea Comercială Ten Gaz - S.R.L.

9.384,282

16.979,139

26.363,421

4.

Societatea Comercială Armax Gaz - S.A. Medias

0

39.515,088

39.515,088

5.

Societatea Comercială Apopi&Blumen - S.R.L.

5.526,554

100,048

5.626,602

6.

Societatea Comercială Arelco Distributie - S.R.L.

0

77.177,906

77.177,906

7.

Societatea Comercială Auraplast - S.R.L.

105,876

0

105,876

8.

Societatea Comercială Ben & Ben - S.A.

4.613,025

0

4.613,025

9.

Societatea Comercială B.E.R.G. Sistem Gaz - S.A.

15.034,440

0

15.034,440

10.

Societatea Comercială Cez Vânzare - S.A.

0

666,508

666,508

11.

Societatea Comercială CIS GAZ - S.A. Târgu Mures

0

26.053,409

26.053,409

12.

Societatea Comercială CONGAZ - S.A. Constanta

308.002,108

29.385,642

337.387,750

13.

Societatea Comercială Conef Gaz - S.R.L.

0

424.478,484

424.478,484

14.

Societatea Comercială Covi Construct 2000 - S.R.L. Bucuresti

20.360,776

0

20.360,776

15.

Societatea Comercială CPL Concordia Filiala Cluj România - S.R.L.

55.256,818

0

55.256,818

16.

Societatea Comercială Construct P&G - S.R.L. Brăila

4.970,356

0

4.970,356

17.

Societatea Comercială Cordun Gaz - S.A.

3.217,003

0

3.217,003

18.

Societatea Comercială Compa - S.A. Sibiu

0

416,915

416,915

19.

Societatea Comercială Design Proiect - S.R.L.

729,119

30,473

759,592

20.

Societatea Comercială DGN Transilvania - S.A.

0

478,812

478,812

21.

Societatea Comercială Distrigaz Vest - S.A. Oradea

38.569,825

0

38.569,825

22.

Societatea Comercială ECO Energy - S.R.L. Târgoviste

0

490,851

490,851

23.

Societatea Comercială Elcomex EN - S.R.L.

0

1.875,745

1.875,745

24.

Societatea Comercială E.ON Gaz România - S.A.

6.205.830,627

695.547,202

6.901.377,829

25.

Societatea Comercială EGL Gas & Power România - S.A.

0

23.153,372

23.153,372

26.

Societatea Comercială Euro Seven Industry - S.R.L.

10.413,082

0

10.413,082


27.

Societatea Comercială Fidelis Energy - S.R.L.

0

368,957

368,957

28.

Societatea Comercială Gaz Est - S.A. Vaslui

100.283,425

916,829

101.200,254

29.

Societatea Comercială Gaz Nord Est - S.A. Hârlău

9.620,467

0

9.620,467

30.

Societatea Comercială Gaz Sud - S.A. Ghermănesti

81.196,737

0

81.196,737

31.

Societatea Comercială Gaz Vest - S.A. Arad

67.045,126

0

67.045,126

32.

Societatea Comercială GDF Suez Energy România - S.A.

7.283.086,459

1.178.485,180

8.461.571,640

33.

Societatea Comercială Grup Dezvoltare Retele - S.A.

45.113,662

0

45.113,662

34.

Societatea Comercială Gaz Sud Furnizare - S.R.L.

0

36.347,089

36.347,089

35.

Societatea Comercială Hargaz Harghita Gaz - S.A.

22.748,804

0

22.748,804

36.

Societatea Comercială Interagro - S.A. Bucuresti

0

2.593.177,646

2.593.177,646

37.

Societatea Comercială Intergaz - S.R.L. Zimnicea

150.088,004

0

150.088,004

38.

Societatea Comercială Jordy Magimetal Concurrence Group - S.R.L. Galati

0

327,234

327,234

39.

Societatea Comercială MM Data - S.R.L. Bucuresti

4.159,416

0

4.159,416

40.

Societatea Comercială Megaconstruct - S.A. Bucuresti

24.005,878

0

24.005,878

41.

Societatea Comercială Mehedinti Gaz - S.A.

9.307,783

0

9.307,783

42.

Societatea Comercială Mihoc Oii - S.R.L.

811,278

0

811,278

43.

Societatea Comercială Nord Gaz - S.R.L. Suceava

36.649,396

0

36.649,396

44.

Societatea Comercială Oligopol - S.R.L.

2.796,116

547,191

3.343,308

45.

Societatea Comercială Otto Gaz - S.R.L.

38.394,606

0

38.394,606

46.

Societatea Comercială Pado Group Infrastructures - S.R.L.

0

24.696,930

24.696,930

47.

Societatea Comercială Petrom Distributie Gaze - S.R.L.

130.890,701

4.630,674

135.521,375

48.

Societatea Comercială OMV Petrom Gas - S.R.L. Bucuresti

0

1.564.820,636

1.564.820,636

49.

Societatea Comercială Prisma Serv Company - S.R.L. Iasi

690,527

20,440

710,967

50.

Societatea Comercială Progaz P&D - S.A. Câmpina

11.227,804

0

11.227,804

51.

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Medias

290,868

2.895.229,194

2.895.520,062

52.

Societatea Comercială Salgaz - S.A. Salonta

14.538,945

0

14.538,945

53.

Societatea Comercială Safi-Star - S.R.L.

0

2.864,572

2.864,572

54.

Societatea Comercială Timgaz - S.A.

8.267,706

0

8.267,706

55.

Societatea Comercială Tinmar-lnd - S.A. Bucuresti

0

36.510,305

36.510,305

56.

Societatea Comercială Transenergo Corn - S.A.

0

7.626,721

7.626,721

57.

Societatea Comercială Tulcea Gaz - S.A.

22.800,811

0

22.800,811

58.

Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L. Galati

4.519,703

0

4.519,703

59.

Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. Bucuresti

124.934,592

277,840

125.212,433

60.

Societatea Comercială Wiee România - S.R.L. Bucuresti

0

13.120,244

13.120,244

61.

Societatea Comercială Instant Construct Company - S.A.

12.656,258

0

12.656,258

62.

OET Obedineni Energiini Targovtsi OOD - Sucursala Bucuresti

0

20.419,422

20.419,422

63.

Societatea Comercială Pro Faur Invest - S.A.

0

1.517,626

1.517,626

 

TOTAL:

14.897.148,606

9.759.930,394

24.657.079,000


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si ale art. 5 alin. (1) din Normele tehnice de explorare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista apelor minerale naturale recunoscute în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 35/2010 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2011.

Nr. 12.

 

ANEXA

 

LISTA

apelor minerale naturale recunoscute în România

 

Nr. crt.

Denumirea comercială

Denumirea sursei

Locul de exploatare

0

1

2

3

1.

ALPINA BORSA

Valea Vinisorului

Baia Borsa (judetul Maramures)

2.

AMFITEATRU

Izvorul 3 Copou

Iasi (judetul Iasi)

3.

APA CRAIULUI

Izvorul nr. 5 Gâlgoaie

Dâmbovicioara (judetul Arges)

4.

AQUATIQUE

Izvorul Busteni

Busteni (judetul Prahova)

5.

AQUA CARPATICA

Izvorul Băjenaru

Păltinis (judetul Suceava)

6.

AQUA CARPATICA

F2 Păltinis

Păltinis (judetul Suceava)

7.

AQUA SARA

Boholt

Boholt (judetul Prahova)

8.

AQUA VITAL

Sacosu Mare

Sacosu Mare (judetul Timis)

9.

BĂILE LIPOVA

F1 Lipova, F11 Lipova

Lipova (judetul Arad)

10.

BIBORTENI

Biborteni F8

Biborteni (judetul Covasna)

11.

BIBORTENI

Biborteni F9

Biborteni (judetul Covasna)

12.

BILBOR

F1 SNAM

Bilbor (judetul Harghita)

13.

BODOC

Bodoc

Bodoc (judetul Covasna)

14.

BOHOLT

Boholt

Boholt (judetul Hunedoara)

15.

BORSEC

Borsec

Borsec (judetul Harghita)

16.

BORSEC

Făget Borsec

Borsec (judetul Harghita)

17.

BUCOVINA

C7 Secu

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

18.

BUCOVINA

Rosu

Vatra Dornei (judetul Suceava)

19.

BUZIAS

FII bis Buzias

Buzias (judetul Timis)

20.

HERCULANE

Domogled

Băile Herculane (judetul Caras-Severin)

21.

CARPATINA

Tosorog

Tosorog (judetul Neamt)

22.

CERTEZE

Certeze

Certeze (judetul Satu Mare)

23.

CEZARA

Băcâia

Băcâia (judetul Hunedoara)

24.

CHEILE BICAZULUI

Bicazul Ardelean (foraj FH1)

Bicazul Ardelean (judetul Neamt)

25.

CRISTALINA

FI

Sâncrăieni (judetul Harghita)

26.

CRISTALUL MUNTILOR

Izvorul Pârâul Rece

Vama Buzăului (judetul Brasov)

27.

DEALUL CETĂTII

FH1

Miercurea-Ciuc (judetul Harghita)


0

1

2

3

28.

DORNA

Dorna Candrenilor

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

29.

DORNA

Poiana Vinului

Poiana Vinului/Dealul Floreni (judetul Suceava)

30.

HERA

Hera

Budureasa (judetul Bihor)

31.

IZVORUL ALB

Izvorul Alb

Dorna Candrenilor (judetul Suceava)

32.

IZVORUL MINUNILOR

Rieni F2

Rieni (judetul Bihor)

33.

IZVORUL MINUNILOR

Izvorul Minunilor - Stâna de Vale

Stâna de Vale (judetul Bihor)

34.

IZVORUL TĂMĂDUIRII

Sonda F1

Stoiceni -Târgu Lăpus (judetul Maramures)

35.

KEIA

Izvorul Zâganului

Ciucas (judetul Prahova)

36.

LIPOVA

Lipova

Lipova (judetul Arad)

37.

LITHINIA

FH2 Parhida

Parhida (judetul Bihor)

38.

MALNAS MĂRIA

Izvorul Măria

Malnas (judetul Covasna)

39.

MIRACOL

FH2 Chimidia

Chimidia - Deva (judetul Hunedoara)

40.

OAS

Certeze Negresti

Negresti (judetul Satu Mare)

41.

PERENNA PREMIER

Calina

Dognecea (judetul Caras-Severin)

42.

PERLA COVASNEI

Malnas

Malnas Băi (judetul Covasna)

43.

PERLA COVASNEI

F1

Târgu Secuiesc (judetul Covasna)

44.

PERLA COVASNEI

F3

Târgu Secuiesc (judetul Covasna)

45.

PERLA HARGHITEI

F1, F2

Sâncrăieni (judetul Harghita)

46.

PERLA HARGHITEI

FH2

Sântimbru (judetul Harghita)

47.

POIANA NEGRII

Poiana Negrii

Poiana Negrii (judetul Suceava)

48.

RARĂUL

PutLebes, FH1

Fundul Moldovei (judetul Suceava)

49.

ROUĂ MUNTILOR

S1, S2Covasna

Covasna (judetul Covasna)

50.

SESTINA

Sestina

Valea Sălardului (judetul Mures)

51.

SPRING HARGHITA

FH2M

Miercurea-Ciuc (judetul Harghita)

52.

STÂNCENI

Stânceni

Stânceni (judetul Mures)

53.

TIVA HARGHITA

F2

Sâncrăieni (judetul Harghita)

54.

TIVA HARGHITA

F8

Sâncrăieni (judetul Harghita)

55.

TUSNAD

Tusnad

Tusnad (judetul Harghita)

56.

TUSNAD NOU

Tusnad Nou

Tusnad (judetul Harghita)

57.

VALEA BRAZILOR

Biborteni F7

Biborteni (judetul Covasna)

58.

VÂLCELE

Elisabeta

Vâlcele (judetul Covasna)

59.

ZIZIN

Zizin

Zizin (judetul Brasov)

60.

7 IZVOARE

Sapte Izvoare

Dobresti (judetul Dâmbovita)


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian international a Aeroportului Stefan cel Mare – Suceava

 

Având în vedere Raportul nr. 38/3.205 din 10 decembrie 2010 privind îndeplinirea conditiilor de certificare ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului Stefan cel Mare - Suceava, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificarea ca aeroport deschis traficului aerian international a Aeroportului Stefan cel Mare - Suceava.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2011.

Nr. 26.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 131/33/2011,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările

ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) si art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului

Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 2A, capitolul II “Componenta comisiilor de specialitate”, punctul 31 va avea următorul cuprins:

“31. Comisia de obstetrică-ginecologie Presedinte: prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mures Vicepresedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucuresti Membri:

- prof. dr. Doru Anastasiu - Timisoara

- prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca

- prof. dr. Vlad Tica - Constanta

- prof. dr. Mircea Onofrescu - Iasi

- prof. dr. Bogdan Marinescu - Bucuresti

- conf. dr. Liana Antal - Oradea

- conf. dr. Daniel Muresan - Cluj-Napoca

- conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova Secretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucuresti”

Art. II. - Membrii comisiei de obstetrică-ginecologie, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 31.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevăzute în Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 26 alin. (2), ale art. 78 alin. (3), ale art. 81-83 si ale art. 228 alin. (2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizează, din oficiu, vectorul fiscal privind impozitul pe venitul din salarii, începând cu perioada fiscală ianuarie 2011, al contribuabililor care au organizate sedii secundare cu minimum 5 angajati, potrivit legii, după cum urmează:

a) se înscrie obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii în vectorul fiscal al contribuabililor plătitori de salarii care, la data mentionată, nu au înscrisă în vectorul fiscal această obligatie declarativă;

b) se anulează obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii din vectorul fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 angajati, potrivit legii.

Art. 2. - Începând cu aceeasi dată se transferă evidenta electronică a îndeplinirii obligatiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii de la organele fiscale la care sunt înregistrate sediile secundare cu minimum 5 angajati la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care a înfiintat respectivele sedii secundare.

Art. 3. - Începând cu data de 1 februarie 2011, organul fiscal competent actualizează în vectorul fiscal al contribuabililor plătitori de impozit pe venitul din salarii si contributii sociale perioada fiscală lunară, începând cu obligatiile de declarare aferente lunii ianuarie 2011.

Art. 4. - Obligatiile fiscale prevăzute în Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declară si se corectează potrivit legislatiei specifice în vigoare în perioada la care se referă.

Art. 5. - Obligatiile de declarare a impozitului pe venitul din salarii aferente ultimei perioade fiscale a anului 2010, cu termen legal de declarare până la data de 25 ianuarie 2011 inclusiv, se îndeplinesc potrivit reglementărilor legale si procedurilor în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. - (1) începând cu data de 1 februarie 2011, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 angajati, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declară si se corectează de către contribuabilul care Ie-a înfiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia, după cum urmează:

a) formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, cu modificările si completările ulterioare, se depune împreună cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 “Situatia privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011”;

b) formularul 710 “Declaratie rectificativă”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, se depune împreună cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 “Situatia privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011”. La corectarea impozitului pe venitul din salarii, aferent perioadelor de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se au în vedere si dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în situatia în care impozitul pe venitul din salarii, aferent unei perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se referă atât la activitatea sediilor secundare, cât si la activitatea contribuabilului care Ie-a înfiintat, obligatia de plată se declară cumulat, după caz, în formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat” sau în formularul 710 “Declaratie rectificativă”, însotite de situatiile prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - Formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 se completează si se depun prin modalitătile prevăzute pentru formularele 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat” si 710 “Declaratie rectificativă”.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 52.


 

ANEXA Nr. 1

 

Cod de identificare fiscală*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală sediu secundar/sediu principal

Sumă de plată (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

 

Nume, prenume

 

Semnătură si stampilă

 

 

 

 

 

Functie/Calitate

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire de autoimpunere sau retinere la sursă, cu modificările si completările ulterioare, pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

Formularul se completează pentru obligatiile nedeclarate până la data de 1 februarie 2011, în cazul în care se declară impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum si în cazul în care se declară atât impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, cât si impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul principal, după caz.

 

*) Se înscrie codul de identificare al sediului principal, înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

 

ANEXA Nr. 2

 

Cod de identificare fiscală*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

 

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală sediu secundar/sediu principal

Sumă de plată initială (lei)

Sumă de plată corectată (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

 

 

Nume, prenume

 

Semnătură si stampilă

 

 

 

 

 

Functie/Calitate

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul 710 “Declaratie rectificativă”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

Formularul se completează pentru corectiile efectuate după data de 1 februarie 2011 inclusiv, în cazul în care se rectifică impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum si în cazul în care se rectifică atât impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, cât si impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul principal, după caz.

 

*) Se înscrie codul de identificare al sediului principal, înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 90 de ani de la înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 17 ianuarie 2011, o monedă din argint, dedicată aniversării a 90 de ani de la înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

925%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,104 g

Calitate

proof

Margine

zimtată

 

Aversul prezintă o imagine reprezentându-l pe medicul aviator It. Victor Anastasiu, întemeietorul Centrului Medical Aeronautic, măsurând tensiunea arterială a unui candidat la

scoala de pilotaj; deasupra imaginii, de sus în jos, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României si valoarea nominală a monedei “10 Lei”.

Reversul prezintă stema Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială înconjurată de inscriptia semicirculară pe trei rânduri INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA “GL. DR. AV. VICTOR ANASTASIU”, o reprezentare a eroului mitologic Icarsi inscriptia în arc de cerc “1920-2010”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză.

Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint din emisiunea numismatică “Aniversarea a 90 de ani de la înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială «General doctor aviator Victor Anastasiu»“ au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.