MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 78/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

8. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

9. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.641 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Codul familiei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

4. - Ordonantă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

 

7. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

8. - Ordonantă pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război si văduvelor de război

 

9. - Ordonantă privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

46. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

52. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

13. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la împlinirea vârstei de 92 de ani, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga sa activitate, pentru eforturile sustinute de a promova automobilismul sportiv românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Marin Dumitrescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 8.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de personalul din cadrul flotilei în îndeplinirea misiunilor ce îi revin, precum si în cadrul exercitiilor nationale si internationale încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Flotilei 90 Transport Aerian “Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 9.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.641

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Codul familiei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 38 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache în Dosarul nr. 9.723/300/2007 (nr. 1.906/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei a depus la dosar concluzii scrise, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens apreciază că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, în măsura în care instanta de judecată le interpretează dând eficientă faptelor nelegale si celor contrare moralei, precum si atunci când dau posibilitatea instantei de a aprecia generic si arbitrar în favoarea celui culpabil de vătămarea gravă a relatiilor de familie.

Cauza este în stare de judecată. Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, în esentă, critica autorului exceptiei vizează modul de interpretare si aplicare a textului de lege.

Totodată arată că asupra constitutionalitătii reglementării criticate Curtea s-a mai pronuntat, sens în care invocă jurisprudenta instantei de contencios constitutional, si anume Decizia nr. 122/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoajele:

Prin încheierea din 31 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.723/300/2007 (nr. 1.906/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 38 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache într-o cauză civilă având ca obiect divort.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale care ocrotesc familia, întrucât permit desfacerea căsătoriei în situatia în care sotul reclamant invocă si dovedeste săvârsirea unor actiuni culpabile, imputabile numai lui, care au vătămat grav raporturile dintre soti si fac imposibilă continuarea căsătoriei. Astfel, apreciază că se încalcă principiul constitutional al căsătoriei liber consimtite si al egalitătii între soti, precum si al egalitătii în fata legii, întrucât motivele temeinice de divort, asa cum sunt prevăzute de art. 38 alin. 1 din Codul familiei, dau posibilitatea instantei de a aprecia generic si arbitrar în favoarea

celui culpabil de desfacerea relatiilor de familie, si anume în favoarea sotului autoarei exceptiei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat prin încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 2 si art. 38 alin. 1 din Codul familiei.

La data sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, art. 38 din Codul familiei prevedea că “Instanta judecătorească poate desface căsătoria prin divort atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) până la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la încheierea căsătoriei;

b) nu există copii minori rezultati din căsătorie. [...]”

În prezent, ca urmare a modificărilor aduse Codului familiei prin Legea nr. 202/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, art. 38 alin. 1 din Codul familiei prevede că “Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de către instanta judecătorească indiferent de durata căsătoriei si indiferent dacă există sau nu copii minori rezultati din căsătorie”.

Din examinarea criticii formulate de autorul exceptiei, Curtea constată că, ca urmare a modificărilor si completărilor aduse Codului familiei prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, solutia legislativă criticată din art. 38 alin. 1 se regăseste, în prezent, în cuprinsul art. 37 alin. 2 lit. a) si b).

Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asupra căruia Curtea urmează astfel a se pronunta, îl constituie prevederile art. 2 si art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Codul familiei, care au următorul cuprins:

- Art. 2: “Relatiile de familie se bazează pe prietenie si afectiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-si acorde unul altuia sprijin moral si material.”;

- Art. 37 alin. 2 lit. a) si b): “Căsătoria se poate desface prin divort. Divortul poate avea loc:

a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti;


b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;”.

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 26 alin. (1) potrivit cărora “Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată” si art. 48 alin. (1) referitoare la familie, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 si art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că solutia legislativă criticată din Codul familiei a mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 469/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 mai 2010, si Decizia nr. 122/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009.

Astfel, prin aceste decizii, Curtea a constatat că prevederile art. 2 din Codul familiei reglementează relatiile de familie, în sensul că acestea se bazează pe prietenie si afectiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să îsi acorde unul altuia sprijin moral si material. Pe de altă parte, art. 38 alin. 1 - actualul art. 37 alin. 2 lit. a) si b) - din Codul familiei prevede situatia în care instanta de judecată poate dispune desfacerea căsătoriei, si anume când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Desigur, asupra temeiniciei motivelor concrete invocate în sustinerea unei cereri de divort, precum si asupra tuturor probelor administrate în cauză, instanta judecătorească este singura competentă să aprecieze si să decidă în consecintă, ceea ce nu conferă însă textelor de lege criticate caracter neclar sau imprecis. Acestea oferă cadrul legal unor notiuni esentialmente de ordin social si moral, pentru a defini relatiile de familie, pe de o parte, si institutia divortului, pe de altă parte, în aceste limite legale, suficient de clare si previzibile, judecătorul este singurul în măsură să aprecieze, pe baza motivelor invocate de părti si a datelor specifice fiecărui litigiu, dacă raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Textele de lege criticate dau, prin urmare, expresie reglementărilor cuprinse la art. 48 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Conditiile de încheiere, de desfacere si de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege”.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Codul familiei, exceptie ridicată de Vasilica Mihalache în Dosarul nr. 9.723/300/2007 (nr. 1.906/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 274/2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern si plătii dobânzii, comisioanelor si altor costuri aferente împrumutului se asigură după cum urmează:


a) fondurile necesare rambursării ratelor de capital, precum si plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente sumelor din împrumut alocate subproiectelor implementate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Societatea Comercială de Transport cu Metroul - Metrorex - S.A. vor fi asigurate de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

b) fondurile necesare rambursării ratelor de capital, precum si plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente sumelor din împrumut alocate subproiectului implementat de Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. vor fi asigurate în proportie de 91,7% de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si în proportie de 8,3% din surse proprii ale Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.11 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după litera u) se introduc trei noi litere, literele v)-x), cu următorul cuprins:

,,v) gestionează asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

w) desfăsoară activităti specifice asigurării implementării obiectivelor, prioritătilor si liniilor directoare ale actiunilor preconizate în domeniul retelelor de transport transeuropene;

x) asigură implementarea actiunilor specifice necesare interoperabilitătii retelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice.”

2. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) îndeplineste functia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finantate din asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea sa.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 4.


 

GUVERUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 11.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centre de permanentă la nivelul colectivitătilor locale arondate.”

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Centrele de permanentă sunt forme de organizare a activitătii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care functionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit si prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în conditiile prevăzute de lege si care asigură continuitatea asistentei medicale primare.

(2) Pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicină de familie pot angaja medici de medicină generală si asistenti medicali care au autorizată exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita fondurilor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu această destinatie.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Asistentii medicali necesari pentru activitatea centrelor de permanentă pot fi repartizati de medicii de familie asociati conform unui grafic stabilit de comun acord între medicii care asigură continuitatea asistentei medicale si asistentii medicali angajati, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(22) Activitatea asistentilor medicali prevăzuti la alin. (21) se plăteste de către medicul de familie, cu tariful orar stabilit în functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit, si se suportă din sumele decontate de către casele de asigurări de sănătate cabinetelor medicale cu care au încheiat contract distinct pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.”

4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Centrele de permanentă prevăzute la alin. (1) se înfiintează pe baza dispozitiei emise de către directorul executiv al directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, cu acordul prealabil al institutiilor prevăzute la art. 4.

(6) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă se realizează pe baza unei conventii de asociere, în conditiile prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Zonele în care se înfiintează centre de permanentă sunt stabilite de directiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate si al consiliilor locale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanentă organizate în cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, care se înfiintează în zonele stabilite de directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor respective, cu acordul prealabil al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Atributiile directiilor de sănătate publică privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) arondarea teritorială a localitătilor la centrele de permanentă;

b) asigurarea dotării truselor de urgentă cu medicamente si materiale sanitare, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătătii;

c) controlul organizării si desfăsurării activitătii;

d) realizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare în cadrul centrelor de permanentă, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare.

(2) Sumele necesare pentru asigurarea dotării truselor de urgentă prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă din fondurile alocate Programului national de urgentă prespitalicească.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanentă constau în:

a) asigurarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii centrelor de permanentă;

b) asigurarea personalului auxiliar;

c) asigurarea dotării minimale necesare functionării centrelor de permanentă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii;

d) asigurarea utilitătilor necesare functionării centrelor de permanentă.

(2) Consiliile locale pot participa la asigurarea dotării truselor de urgentă cu medicamentele si materialele sanitare necesare acordării asistentei medicale la nivelul centrelor de permanentă, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătătii.


(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) centrele de permanentă organizate în cadrul ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, pentru care conditiile necesare functionării, inclusiv dotarea cu medicamente si materiale sanitare pentru trusele de urgentă, se asigură de ministerele si institutiile centrale în structura cărora acestea se organizează.”

8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Medicii prevăzuti la alin. (1), care îsi desfăsoară activitatea în localitătile arondate teritorial la centrele de permanentă, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligati să asigure continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, în conditiile prezentei legi.”

9. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) în situatia în care nu pot să participe la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, în conditiile prezentei legi, sau nu pot respecta programarea stabilită de către directiile de sănătate publică sau directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, după caz, medicii sunt obligati să asigure înlocuirea lor de către un alt medic, cu informarea, în scris, a directiilor de sănătate publică sau a directiilor medicale din structura ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, după caz.”

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Finantarea asigurării continuitătii serviciilor în asistenta medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.”

11. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Centrul de permanentă este deservit, după caz, de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulantă sau a Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov, respectiv de serviciile de ambulantă organizate de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie care au înfiintate centre de permanentă.

(2) Medicului care functionează în regim de cameră de gardă în centrele de permanentă i se asigură, după caz, în limita posibilitătilor, de către serviciul judetean de ambulantă sau de către Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului

Bucuresti si al judetului Ilfov ori de către administratia publică locală, un vehicul special dotat, cu sau fără conducător auto, pentru deplasări la consultatiile de urgentă solicitate de pacientii din teritoriul arondat centrului de permanentă respectiv.

(3) Activitatea în afara centrului de permanentă este coordonată de dispeceratul medical al serviciului public de ambulantă sau, după caz, de dispeceratul integrat de urgentă.”

12. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Medicii de familie asociati în centre de permanentă au obligatia de a afisa la cabinetul medical în care îsi desfăsoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:

a) centrul de permanentă care asigură rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate;

b) numărul de telefon al centrului de permanentă;

c) programul fiecăruia dintre medicii asociati;

d) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgentă.”

13. Articolul 13 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) în situatia în care nu există spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanentă independent, rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotatie de către medicii de familie asociati în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical programarea si locul unde se asigură rezolvarea situatiilor de urgentă, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical programat, precum si numărul de telefon la care poate fi apelată substatia serviciului de ambulantă corespunzător.”

14. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) în cazul în care medicii de familie nu respectă obligatia prevăzută la art. 7 alin. (2) sau la art. 7 alin. (7), după caz, casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relatie contractuală diminuează lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniti într-o localitate stabilit în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică până la data încheierii de către medicul de familie si casa de asigurări de sănătate a contractului distinct pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, în conditiile prezentei legi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 7.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război si văduvelor de război

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - După articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

“Art. V. - (1) Pentru a putea beneficia de facilitătile prevăzute la art. 1, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimatie de transport tip cârd, personalizată cu numele si codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

(2) Cârdul are valabilitatea de un an si va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate si contravaloarea acestora.

(3) Cârdul se reînnoieste anual, cu conditia predării către emitent a celui detinut.”

Art. II. - Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) câte 12 călătorii gratuite, dus- Întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum si pentru veteranii de război decorati cu ordine si medalii de război.

Veteranii de război decorati cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorati, precum si văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus- Întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii călătoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de război, decorati cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorati, precum si văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război si văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus- Întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus- Întors, pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru însotitori. Legitimatiile de transport tip cârd pot fi utilizate si de către sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenta titularului la efectuarea călătoriei.

Însotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasă ca si titularii drepturilor ai căror însotitori sunt.”

2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Pentru a putea beneficia de facilitătile prevăzute la art. 16 lit. a) veteranilor de război si văduvelor de război, sotului supravietuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, însotitorilor marilor mutilati si ai invalizilor de război de gradul I li se vor elibera legitimatii de transport tip cârd, personalizate cu numele si codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum si datele ce vor fi înscrise în legitimatiile de călătorie tip cârd vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cârdul are valabilitatea de un an si va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate si contravaloarea acestora.

Cârdul se reînnoieste anual cu conditia predării către emitent a celui detinut.”

3. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori locale.

Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de legitimatii de transport tip cârd puse la dispozitie de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, la cererea asociatiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de călătorie pe calea ferată, căile fluviale si auto judetene, pe baza legitimatiilor de transport tip cârd, se face de către Ministerul Finantelor Publice direct Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de călătorie în comun din municipii si orase se suportă de către consiliile judetene si locale.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.”

Art. III. - Litera e) a articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) transportul public de călători în interiorul unei localităti pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum si cu metroul;”.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 342 se introduce un nou articol, articolul 343, cu următorul cuprins:

“Art. 343.- (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean sau interjudetean se efectuează numai cu autobuze interurbane si autocare dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de cârduri cu posibilitate de a transmite date on-line.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească toate conditiile si functiile prevăzute de legislatia în vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de călătorie.

(3) Persoanele care, conform legii, beneficiază de facilităti la transportul rutier în trafic national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport tip cârd atât la urcarea, cât si la coborârea acestora în/din autovehicul.

(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de cârduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(5) Conducătorii auto au dreptul si obligatia de a verifica, la urcarea în autovehicul, dacă utilizatorul legitimatiei de transport tip cârd este si beneficiarul acesteia.”

2. La articolul 58, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

,,s1) utilizarea legitimatiilor de transport tip cârd de către alte persoane decât de cele îndreptătite si în alte conditii decât cele recunoscute de lege;”.

3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la art. 58 lit. I) si si);”.

Art. V. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 ianuarie 2005, se vor modifica în mod corespunzător, până la data de 31 decembrie 2011.

Art. VI. - (1) Beneficiarii legitimatiilor de transport tip cârd au obligatia ca în cazul pierderii sau furtului acestora să anunte emitentul în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului.

(2) în cazul utilizării legitimatiei de transport tip cârd de către alte persoane decât cele îndreptătite si în alte conditii decât cele recunoscute de lege, beneficiarul îsi pierde dreptul de a mai folosi cârdul până la expirare.

Art. VII. - (1) Operatorii de transport care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în trafic national au obligatia să doteze autovehiculele cu care execută aceste transporturi cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de cârduri, până la data de 31 decembrie 2011.

(2) Pentru transportul feroviar si naval de călători, operatorii de transport se vor dota cu aparate de marcat electronice fiscale si cititor de cârduri cu posibilitate de a transmite date on-line, amplasate în punctele de vânzare a biletelor de călători.

(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2011, veteranii de război si văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimatiei de transport tip cârd, personalizată cu numele si codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

Art. VIII. - (1) Producerea legitimatiilor de transport tip cârd se realizează de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(2) Personalizarea legitimatiilor de transport tip cârd se realizează de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structură componentă a Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 8.


GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă stabileste cadrul institutional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 286 din 31 octombrie 2009, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009.

(2) în cuprinsul prezentei ordonante sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Mediului si Pădurilor ca autoritate competentă de coordonare a aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009, având următoarele responsabilităti:

a) autorizează producătorii de substante reglementate, altele decât hidroclorofluocarburile folosite pentru utilizări esentiale de laborator si analitice, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) si (8) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009;

b) ia măsuri pentru a stimula recuperarea, distrugerea, reciclarea si regenerarea substantelor reglementate uzate potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009;

c) coordonează procedura de stabilire a nivelurilor de calificare pentru personalul care exploatează echipamente frigorifice, aer conditionat sau încălzire si sisteme antiincendiu care contin substante reglementate, prevăzute la art. 23 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009;

d) raportează Comisiei informatiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009.

Art. 3. - Se desemnează Agentia Natională pentru Protectia Mediului ca autoritate competentă pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009, având următoarele responsabilităti:

a) colectează de la toti factorii implicati datele si informatiile necesare raportărilor anuale prevăzute de art. 26 din Regulamentul (CE) 1.005/2009;

b) colectează informatiile transmise de fiecare întreprindere potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) si (7) din Regulamentul (CE) 1.005/2009.

Art. 4. - Se desemnează ca autorităti de control si inspectie:

a) Autoritatea Natională a Vămilor pentru controlul vamal la introducerea/scoaterea în/din România din/către terti a substantelor reglementate, precum si a produselor si echipamentelor care contin sau depind de substantele reglementate;

b) Garda Natională de Mediu pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009.

Art. 5. - Procedura de realizare a controlului si modalitătile de colaborare între autoritătile prevăzute la art. 4 se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 privind raportarea de către întreprinderi constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către comisarii Gărzii de Mediu, în conditiile legii.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Art. 7. - Contraventiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercialsi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000, se abrogă.

Art. 9. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorahe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 9.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Alba lulia” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 1.697 se introduc 20 de noi pozitii, pozitiile nr. 1.698-1.717, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 46.

 

ANEXA

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Alba lulia

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.698

1.8.6

Retea distributie apă - Parcul Unirii

PEHD 180; L= 178 m

2008

36,775.89

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.699

1.8.6

Retea distributie apă - str. Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu

PEHD 90; L = 117 m.(tronson Str. Unirii - str. Mihai Viteazu)

2007

21,901.86

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.700

 

 

 

1.8.6

 

 

 

Retea distributie apă - str. Mihai Viteazu

 

 

 

PEHD 110; L = 695 m (tronson Bd. 1 Decembrie 1918 - str. Alexandru Sterca Sulutiu)

2007

154,275.28

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

PEHD 160;L = 250m; PEHD 110;L=16m; PEHD 63;

L = 70 m (tronson Poarta 1 - str. Nicolae Titulescu)

2009

61,757.52

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

PEHD 25...100; L = 330 m (bransamente); OL Dn 3/4,,...2”; L = 118 m (bransamente); Ca - 29 buc; Cv - 4 buc; Hs - 7 buc. (tronson Bd. 1 Decembrie 1918 - str. Nicolae Titulescu)

2007/2008

-

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010


1.701

1.8.6

Retea distributie apă - Str. Unirii

PEHD 160; L = 695m; PEHD 25-63; L = 52 m (bransamente); OL Dn 2”; L = 4 m (bransamente); Ca - 14 buc; Cv - 1 buc; Hsp - 3 buc.

2007

154,275.28

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.702

1.8.6

Retea distributie apă - str. Mitropolit Andrei Saguna

PEHD 90; L = 150 m; Ca - 2 buc; Hsb - 1 buc.

2007

28,079.32

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.703

1.8.6

Retea distributie apă - Str. Păcii

PEHD 90; L = 160 m; PEHD 25...40; L = 43 m (bransamente); OL Dn 100; L = 5 m (bransamente); OL Dn 3/4”...1”;L = 20m (bransamente); Ca - 14 buc; Cv - 1 buc; Hsp - 1 buc.

2007

29,951.28

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.704

1.8.6

Retea distributie apă - str. Bethlen Gabriel

PEHD 90; L = 200 m; PEHD 25...63; L = 66m (bransamente); OL Dn 80; L= 10 m; Ca- 12 buc; Hsp - 3 buc.

2007

37,439.09

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.705

1.8.6

Retea distributie apă - Aleea Sf. Capistrano

PEHD 110; L = 1.344 m; PEHD 315; L = 50 m (conducta refulare); PEHD 32; L = 24 m (bransament apă SP1); Cv - 2 buc; Hsp - 14 buc.

2007

106,461.27

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.706

1.8.6

Retea distributie apă - Aleea Sf. Eugeniu

PEHD 110; L = 1.200 m; PEHD 315; L = 70 m (conducta refulare); PEHD 32; L = 13 m (bransament apă SP1); Cv - 3 buc; Hsp -12 buc.

2007

95,054.70

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.707

1.8.6

Retea distributie apă - str. Sinaia

PEHD 110; L = 130 m

2007

24,198.66

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.708

1.8.7

Retea canalizare - str. Mitropolit Andrei Saguna

PVC KG 315; L = 120 m; cămine de canalizare - 4 buc.

2007

52,438.00

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.709

1.8.7

Retea canalizare - str. Gabriel Bethlen

PVC KG 315; L = 65 m; cămine de canalizare - 1 buc.

2007

28,403.92

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.710

1.8.7

Retea canalizare - Str. Păcii

PVC KG 315; L = 223 m; cămine de canalizare - 5 buc.

2007

97,447.30

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.711

1.8.7

Retea canalizare - Str. Unirii

PVC KG 500; L = 151 m; PVC KG 400; L = 302 m; PVC KG 200; L = 100 m; cămine de canalizare - 9 buc; guri de scurgere - 9 buc. (tronson cuprins între Canalul colector Dn 1400 (existent) si str. Mitropolit Andrei Saguna)

2004

468,512.72

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010


 

 

 

PVC KG 315; L = 207 m (inclusiv bransament Sala Unirii); cămine de canalizare - 9 buc. (tronson cuprins între str. Mitropolit Andrei Saguna si str. Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu)

2007

38,981.46

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.712

1.8.7

Retea canalizare - Str. Muzeului

PVC KG 315; L = 83 m; cămine de canalizare - 4 buc.

2007

15,630.21

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.713

1.8.7

Retea canalizare - Str. Castanilor

PVC KG 315; L = 83 m; cămine de canalizare - 4 buc.

2007

15,630.21

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.714

1.8.7

Retea canalizare - str. Mihai Viteazu

PVC KG 500; L = 216 m; PVC KG 400; L = 143 m; PVC KG 315; L = 160 m; cămine de canalizare - 13 buc. (tronson cuprins între Canalul colector Dn 1400 - existent si str. Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu)

2007

413,362.30

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.715

1.8.7

Retea canalizare - Aleea Sf. Capistrano

PVC KG 400; L = 338 m; PVC KG 315; L = 915 m; PVC KG 315; L = 51 m (conductă refulare SP1); cămine de canalizare - 13 buc; statie de pompare SP1 - 1 buc.

2007

663,480.58

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.716

1.8.7

Retea canalizare - Aleea Sf. Eugeniu

PVC KG 400; L = 338 m; PVC KG 315; L = 635 m; PVC KG 250; L = 285 m; PVC KG 315; L = 70 m (conductă refulare SP2); cămine de canalizare - 13 buc; statie de pompare SP2, statie de pompare SP1 - 1 buc. - 1 buc.

2007

632,759.79

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

1.717

1.8.7

Retea canalizare - str. Sinaia

PVC KG 315; L = 125 m; cămine de canalizare - 4 buc; guri de scurgere - 3 buc.

2007

37,480.67

Domeniul public al municipiului Alba Iulia, conform HCL nr. 320/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul administratiei si internelor

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, denumită în continuare ordonantă de urgentă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptătite:

a) oricare dintre părintii firesti ai copilului/copiilor, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art.10 din ordonanta de urgentă;

b) oricare dintre sotii cărora li s-a/s-au încredintat copilul/copii în vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanta de urgentă;

c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă;

d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptati;

e) persoana care a fost numită tutore.

(2) Persoanele îndreptătite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă;

b) sunt cetăteni români sau, după caz, străini ori apatrizi;

c) au domiciliul sau resedinta în România, conform legii;

d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primele 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgentă pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.


Art. 3. - (1) La stabilirea celor 3 nasteri sau, după caz, a celor 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, se iau în calcul numai cele pentru care s-a beneficiat de drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă, respectiv de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în situatia în care persoana se află la a patra nastere ori următoarele sau, după caz, la a patra situatie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă ori următoarele si nu a beneficiat de drepturile mentionate la alin. (1), atunci, în întelesul ordonantei de urgentă, drepturile prevăzute de aceasta se acordă.

 

CAPITOLUL II

Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului

 

Art. 4. - (1) Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului, prevăzute de ordonanta de urgentă, se acordă persoanelor îndreptătite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredintarea în vederea adoptiei, s-a încuviintat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si persoanele care au realizat în perioada de referintă avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

(3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanta de urgentă si în situatia în care persoana admisă la cursurile unei alte forme de învătământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

Art. 5. - În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgentă, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unităti de învătământ de stat, cât si particulare, autorizate sau acreditate, în conditiile legii, în tară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 6. - (1) Drepturile reprezentând indemnizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4) din ordonanta de urgentă se acordă pe bază de cerere, însotită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea conditiilor prevăzute de ordonanta de urgentă.

(2) în cazul în care nu a fost întocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de copia legalizată a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetăteni străini sau români născuti în străinătate, cererea va fi însotită de certificatul sau extrasul de nastere tradus în limba română si legalizat.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia să depună la agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare agentia teritorială, copia certificatului de nastere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nasterii la autoritătile române competente, în conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor cetăteni români născuti în străinătate.

(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul si sunt, după caz, următoarele:

a) certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicită drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă, precum si ale celorlalti copii aflati în întretinere;

b) hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;

c) hotărârea judecătorească de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protectia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgentă, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispozitia autoritătii tutelare, potrivit legii;

g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercitiu al drepturilor civile, îndreptătită să beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:

a) dovada eliberată de angajator sau de entitătile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptătită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul si/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plătii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberată de autoritătile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităti independente si/sau din activităti agricole;

c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;

e) adeverinta eliberată de plătitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă;


f) dovada eliberată de autoritătile competente, de angajatori sau, după caz, declaratia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru cresterea copilului;

g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritătile competente străine sau române, tradusă si legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităti profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum si veniturile aferente acestor activităti, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplică si persoanelor care au realizat activităti salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunitătii, pentru situatiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgentă si, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritătile competente, sunt următoarele:

a) dovada eliberată de institutia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situatia prevăzută la lit. k);

b) dovada eliberată de agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă, pentru situatiile prevăzute la lit. a), b), c), t);

c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevăzută la lit. d) si e);

d) dovada eliberată de angajator pentru situatiile prevăzute lalit. c), d), f), i),j), u);

e) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situatia prevăzută la lit. c);

f) adeverinta eliberată de institutia de învătământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situatiile prevăzute la lit. m)-s);

g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinta eliberată de institutia de învătământ superior, pentru situatiile prevăzute la lit. t) si v);

h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptătită sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevăzută la lit. I).

i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învătământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de către institutiile de învătământ abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situatia prevăzută la lit. m).

(7) în cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgentă, persoana îndreptătită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată si începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(8) în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgentă, nu este necesar ca persoana îndreptătită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.

(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor reprezentând indemnizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4) din ordonanta de urgentă sunt, după caz, următoarele:

a) declaratia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă nu beneficiază de indemnizatie sau de stimulent;

b) declaratia pe propria răspundere a persoanei îndreptătite din care să reiasă că se ocupă de cresterea si îngrijirea copilului si că acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

d) adeverinta eliberată de medicul specialist privind certificarea nasterii înainte de termen;

e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.

(10) Pentru cetătenii străini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritătile din tara de origine si confirmate de autoritătile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritătile române, precum si cu alte documente prevăzute la alin. (4).

Art. 7. - (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1) si (4), art. 6 si 10 din ordonanta de urgentă, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îsi desfăsoară activitatea persoana îndreptătită.

(2) în situatia persoanelor îndreptătite care realizează venituri din activităti independente sau agricole si care nu lucrează în baza unui contract de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activitătii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situatia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (4) din ordonanta de urgentă.

(3) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiază de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Art. 8. - (1) în cazul în care persoana îndreptătită, beneficiară a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, după caz, a stimulentului de insertie, până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naste în această perioadă unul sau mai multi copii ori se produce o nouă situatie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, aceasta, la finalizarea concediului sau, după caz, a dreptului la stimulentul de insertie, acordat pentru copilul anterior, optează, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv art. 7 din ordonanta de urgentă. Pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în termen de maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) se acordă indemnizatia lunară pentru cresterea copilului în cuantumul primit anterior, după cum urmează:

a) nu mai mult de 3.400 lei în cazul în care persoana optează pentru concediu si indemnizatia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă;

b) nu mai mult de 1.200 lei, în cazul în care persoana optează pentru concediu si indemnizatia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(3) în cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgentă sunt constituite si din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizatia lunară pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă.

(4) în situatia prevăzută la alin. (3), dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizatia lunară pentru cresterea copilului primită anterior, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(5) în situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului sau, după caz, la stimulentul de insertie, pentru copilul anterior, încetează la data acordării noului drept.

(6) în situatia în care unul dintre părinti se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatiile lunare prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4) din ordonanta de urgentase pot acorda doar după terminarea acestuia din urmă, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.

(7) în situatia în care persoana se află cu primul copil în perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, si naste un alt/alti copil/copii sau se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, după data de 1 ianuarie 2011, pe perioada suprapunerii nasterilor sau, după caz, a situatiilor, suma prevăzută la art. 9 alin. (6) din ordonanta de urgentă nu se acordă.

(8) în situatia prevăzută la alin. (7), la terminarea perioadei de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare pentru copilul născut după data de 1 ianuarie 2011 sau, după caz, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, survenite după această dată, persoana îndreptătită optează pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(9) în situatia prevăzută la alin. (8) se acordă indemnizatia lunară pentru cresterea copilului aplicând corespunzător dispozitiile alin. (2)-(4).

Art. 9. - (1) în situatia în care după alegerea optiunii de concediu de către persoana îndreptătită, copilul/copiii este/sunt încadrat/încadrati în grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgentă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul mentionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.

(2) în situatia în care, după împlinirea vârstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple, este încadrat într-un grad de handicap, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgentă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul mentionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.

(3) în situatia în care unul dintre copiii rezultati în urma unei sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se continuă concediul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgentă. În cazul în care sunt încadrati în grad de handicap mai multi copii rezultati în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizatia pentru cresterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgentă se va acorda si suma prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă, în raport cu numărul copiilor.

 

CAPITOLUL III

Concediul fără plată pentru cresterea copilului

 

Art. 10. - Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă pot beneficia, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, de concediul fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanta de urgentă.

Art. 11. - (1) începând cu cea de-a patra nastere sau, după caz, al patrulea copil adoptat, încredintat în vederea adoptiei, dat în plasament ori în plasament în regim de urgentă sau pentru care s-a instituit tutela, persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgentă au dreptul la un concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului.

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni si se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părintii firesti ai copilului sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă, asistentului maternal profesionist pentru copiii proprii, precum si persoanei care a fost numită tutore, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Concediul fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, însotită de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului ori, după caz, de copia actului constatator al nasterii sau a extrasului de nastere, precum si, după caz, de actele doveditoare privind situatia juridică a copilului fată de persoana îndreptătită.

(4) Părintii firesti ai copilului, respectiv persoanele aflate în situatiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, nu pot beneficia de concediul fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului în acelasi timp. Perioada concediului prevăzut la alin. (1) este diferită pentru fiecare dintre acestia.

 

CAPITOLUL IV

Stimulentul de insertie

 

Art. 12. - (1) Stimulentul de insertie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgentă se acordă lunar persoanelor îndreptătite care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an.

(2) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, după caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptătite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea conditiilor prevăzute de ordonanta de urgentă.

(3) Dacă persoana îndreptătită, în perioada în care beneficiază de stimulentul de insertie, doreste să i se acorde concediul fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanta de urgentă, pe această perioadă, precum si la reluarea realizării de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiază de stimulentul de insertie.

Art. 13. - (1) Stimulentul de insertie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptătită, însotită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autoritătile competente ori de declaratia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.

(2) în situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care beneficiază de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă, cererea de acordare va fi însotită numai de documentele prevăzute la alin. (1).

(3) în situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care desi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă, cererea este însotită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.

 

CAPITOLUL V

Alocatia de stat pentru copii

 

Art. 14. - (1) Copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, beneficiază de alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(2) în situatia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv de peste 3 ani, în cazul copiilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată.

Art. 15. - (1) Alocatia de stat pentru copii prevăzută la art. 14 alin. (1) se acordă pe bază de cerere, însotită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si de certificatul de nastere sau, după caz, de actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere al copilului pentru care se solicită dreptul, în original si în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de actele doveditoare prevăzute de lege pentru solicitarea acestui drept.

(2) în situatia în care alocatia de stat pentru copii se solicită odată cu indemnizatia lunară sau, după caz, cu stimulentul de insertie prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4), respectiv art. 7 din ordonanta de urgentă, cererea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) în situatia în care alocatia de stat pentru copii se solicită distinct, se utilizează formularul de cerere prevăzut de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008.

Art. 16. - Alocatia de stat pentru copii se cumulează cu indemnizatia lunară sau cu stimulentul de insertie prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4), respectiv art. 7 din ordonanta de urgentă.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea si plata indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat pentru copii

 

Art. 17. - Drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă pot fi solicitate de către persoana îndreptătită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură.

Art. 18. - (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4) si la art. 7 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgentă se completează de către persoanele îndreptătite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (6) din ordonanta de urgentă se acordă la solicitarea scrisă a persoanei îndreptătite, însotită de copia certificatului de nastere al copilului.

(3) Pentru situatia prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinta se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 19. - (1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) si (2), însotite de documentele justificative depuse de persoanele îndreptătite la primăria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza căreia/căruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta, se transmit de către primar la agentia judeteană pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare agentia teritorială pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgentă. Modelul de borderou este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Primăriile au obligatia să verifice documentatia depusă de solicitanti si să transmită agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat.

(3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1)si (2) sunt certificate, prin semnătură si stampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.

Art. 20. - (1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4) si la art. 7 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgentă se solutionează prin decizie emisă de directorul executiv al agentiei teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgentă.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin postă.

(3) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanta de urgentă, însotită de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitătii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunară, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al întocmirii unor situatii statistice.

(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, denumită în continuare Agentie.

Art. 21. - (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptătită, obtinute în conditiile art. 3 din ordonanta de urgentă, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă.


(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 75% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).

(3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

(4) în situatia în care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgentă, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărtită la 12.

(5) Dacă din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 22. - (1) în situatia persoanelor care realizează venituri din activităti independente sau agricole, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plătii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria răspundere.

(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agentia teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fată de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.

(4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fată de cel stabilit initial, diferenta de cuantum, stabilită de la data acordării, se recuperează de la beneficiar.

Art. 23. - (1) Dreptul reprezentând indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana îndreptătită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data nasterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de insertie nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si solicită revenirea în concediul pentru cresterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.

Art. 24. - Dreptul reprezentând stimulentul de insertie se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptătită îsi reia activitatea profesională si realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) de la data nasterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Art. 25. - Pe perioada acordării indemnizatiei pentru cresterea copilului, plata pensiei de invaliditate si a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.

Art. 26. - (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de lună se stabileste proportional, în functie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin si se acordă.

Art. 27. - Plata drepturilor prevăzute de ordonanta de urgentă se efectuează lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei îndreptătite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont deschis la o unitate bancară.

Art. 28. - (1) Agentiile teritoriale solicită Agentiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanta de urgentă, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

(2) Agentia solicită Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii tări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.

Art. 29. - (1) în aplicarea prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgentă, autoritătile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situatii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanta de urgentă, precum si data la care acestea s-au produs.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) primăria, pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgentă, precum si pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanta de urgentă;

b) directia generală de asistentă socială si protectia copilului, pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgentă;


c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgentă.

Art. 30. - (1) în cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate postale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanta de urgentă se suspendă, urmând ca agentia teritorială să verifice cauzele care au condus la această situatie.

(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, în situatia în care se constată că nu este culpa persoanei îndreptătite sau, după caz, la cererea persoanei îndreptătite, dacă sunt mentinute conditiile de acordare.

Art. 31. - În cazul în care persoana beneficiară de indemnizatie pentru cresterea copilului sau, după caz, de stimulent lunar îsi schimbă domiciliul ori, după caz, resedinta în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de resedintă, agentia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însotite de situatia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, la agentia teritorială în a cărei rază beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, resedinta.

Art. 32. - Suspendarea plătii/încetarea drepturilor/Reluarea plătii drepturilor/Modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale si se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - (1) în vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunară pentru cresterea copilului sau de concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgentă, agentiile teritoriale au obligatia lunar să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contributia individuală de asigurări sociale de sănătate si să transmită tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare.

(3) Agentia solicită Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii tări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.

Art. 34. - (1) Persoanele îndreptătite care se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgentă au obligatia să comunice în scris agentiei teritoriale această optiune, pentru a se putea plăti contributia individuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 33 alin. (1).

(2) Comunicarea va fi însotită în mod obligatoriu de adeverinta de la angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declaratia pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, precum si de orice alte documente solicitate de agentia teritorială.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) plata contributiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu comunică datele mentionate, plata contributiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi efectuată până la comunicare.

Art. 35. - Pentru persoanele prevăzute la art. 33 si 34, agentiile teritoriale au obligatia lunar să vireze contributia individuală de asigurări sociale de sănătate si să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contributiile Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaratiei este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”.

Art. 36. - (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, precum si în sistemul asigurărilor sociale de somaj.

(2) în vederea înregistrării în sistemul public de pensii si în sistemul asigurărilor sociale de somaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), agentiile teritoriale au obligatia de a depune lunar la casa teritorială de pensii, precum si la agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă, în termenul si în conditiile stabilite de lege, Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate.

(3) în situatia prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptătite lipsite de capacitate deplină de exercitiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) si (2), respectiv ale art. 21 si 22 din ordonanta de urgentă.

Art. 37. - Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat initial au obligatia să comunice în scris această nouă optiune de plată agentiei teritoriale. Agentia teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua optiune.

Art. 38. - (1) Persoanele care îsi desfăsoară activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională beneficiază de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului acordate prin aceste institutii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

(3) în situatia în care în perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizatiei se asigură, prin agentiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau, după caz, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(4) în situatia prevăzută la alin. (3), institutiile din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională au obligatia să transmită agentiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.

Art. 39. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum si pentru reglementarea unor situatii care pot să apară pe parcursul aplicării în acelasi timp a prevederilor ordonantei de urgentă, precum si a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite instructiuni sau precizări, în limitele legii, care se aprobă prin ordin ai ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 40. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 11) si 2

la normele metodologice

 


1) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Primăria.......................................

Judetul.........................................

 

BORDEROU

privind solicitările de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Adresa

Nr. de înregistrare la primărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................

(Numele/prenumele, semnătura si stampila reprezentantului legal)


 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, formulată prin Adresa nr. 14.480 din 28 ianuarie 2011;

- Adresa nr. 604/C din 28 ianuarie 2011, prin care Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti îsi exprimă acordul pentru ca domnul Mironescu Laurentiu să fie detasat pentru a exercita, cu caracter temporar, functia publică de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor;

- Avizul favorabil nr. 872.654 din 28 ianuarie 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) si al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mironescu Laurentiu exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2011.

Nr. 13.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.