MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 81/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 81         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

1.432/2010. - Ordin privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

24. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Societătii Comerciale “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A.

 


ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

ORDIN

privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

În temeiul prevederilor art. 12-17 si ale art. 22 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, în temeiul art. 223 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura publicării în părtile I-VII ale Monitorului Oficial al României, procedura republicării si a rectificării, precum si procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins si/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care contin informatii clasificate.

(2) Procedurile publicării, republicării si rectificării actelor normative se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

Art. 2. - (1) Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, denumită în continuare regia autonomă, personalul de specialitate din cadrul autoritătilor emitente ale actelor supuse publicării, precum si celelalte persoane implicate în procesul de publicare au obligatia să actioneze cu toată diligenta si să colaboreze în derularea procedurilor prevăzute de prezentul ordin.

(2) în sensul prezentului ordin, prin emitent se întelege autoritătile publice si celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.

(3) Emitentii au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor, regiei autonome sau Consiliului Legislativ, după caz, date, informatii si precizări necesare îndeplinirii cerintelor legale privind procedurile prevăzute la art. 1 alin (1).

(4) în cazul în care solicitarea de date, informatii si precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitentilor se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică calificată.

 

CAPITOLUL II

Procedura publicării actelor

 

SECTIUNEA 1

Publicarea actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României

 

Art. 3. - (1) Emitentii transmit secretarului general al Camerei Deputatilor actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum si pe e-mail în fisier electronic certificat.

(2) Certificarea se realizează prin aplicarea stampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text.

(3) Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitentii comunică secretarului general al Camerei Deputatilor numele si functia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit secretarului general al Camerei Deputatilor însotite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria si datele de identificare ale actului supus publicării;

b) numărul de pagini ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor si numărul de pagini ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a loctiitorului său, iar în cazul actelor Parlamentului României, ale Presedintelui României si ale Guvernului României, semnătura persoanei împuternicite să transmită actele spre publicare.

(6) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2)-(5) pot fi restituite emitentului.

(7) Evidenta actelor primite spre publicare se tine într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicată, la Cabinetul secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 4. - Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea si asigură transmiterea actelor către regia autonomă, pe bază de semnătură în condica de predare-primire, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.

Art. 5. - (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului si ale fiecăreia dintre cele două Camere, a deciziilor Curtii Constitutionale pronuntate cu ocazia controlului constitutionalitătii legilor înainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor si a altor acte ale Presedintelui României adresate Parlamentului, a ordonantelor de urgentă si a ordonantelor Guvernului se realizează prin grija regiei autonome, cu prioritate, înaintea oricăror alte acte.

(2) Celelalte acte prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicată, se publică în ordinea înregistrării lor potrivit art. 3, după publicarea actelor mentionate la alin. (1).

(3) în situatii motivate, secretarul general al Camerei Deputatilor poate stabili o altă ordine de prioritate în publicarea actelor.

Art. 6. - Continutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sanctiunea nulitătii.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. d) pot solicita, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor retragerea actelor de la publicare.

(2) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune, de îndată, regiei autonome nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu fusese realizată.

(3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportă cheltuielile aferente operatiunilor materiale efectuate de regia autonomă în procesul de publicare, până la data dispozitiei emise în conditiile alin. (2).

(4) Obligatia de plată a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se notifică emitentului de către regia autonomă, în termen de cel mult 3 zile de la data dispozitiei emise în conditiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin postă electronică, certificată cu semnătură electronică calificată.


 

SECTIUNEA a 2-a

Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României

 

Art. 8. - Actul normativ modificat si/sau completat în mod substantial se republică, având la bază dispozitia cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.

Art. 9. - (1) Republicarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(2) Emitentii actelor de modificare si/sau de completare sunt obligati să elaboreze si să transmită secretarului general al Camerei Deputatilor forma republicabilă a actului originar, pentru obtinerea avizului Consiliului Legislativ în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare si/sau de completare. În cazul codurilor, acest termen se prelungeste cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se întelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări si/sau completări si care urmează să fie republicat.

(3) Elaborarea formei republicabile a legilor, precum si trimiterea acesteia secretarului general al Camerei Deputatilor se efectuează de către Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor.

(4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonante ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonantei supuse aprobării.

(5) Emitentii transmit forma republicabilă a actului normativ către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu respectarea prevederilor art. 3.

(6) Evidenta cererilor de republicare se tine într-un registru special, la cabinetul secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 10. - (1) Cererea împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de secretarul general al Camerei Deputatilor se transmit, de îndată, Consiliului Legislativ spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputatilor în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. În cazul codurilor, acest termen se prelungeste cu 15 zile.

(3) După primirea avizului Consiliului Legislativ, Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor, respectiv emitentul, după caz, întocmeste forma finală a actului normativ supus republicării.

Art. 11. - (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune republicarea si asigură transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de secretarul general al Camerei Deputatilor, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României

 

Art. 12. - (1) în cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului.

(2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de loctiitorul acestuia, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Presedintelui României si ale Guvernului României, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităti publice, se adresează secretarului general al Camerei Deputatilor, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul si data Monitorului Oficial al României în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicatiile necesare, precum si continutul rectificării.

(4) Evidenta cererilor de rectificare se tine în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (6).

Art. 13. - (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ spre avizare.

(2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputatilor în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.

(3) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea rectificării si asigură transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.

(4) în cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către secretarul general al Camerei Deputatilor.

Art. 14. - (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire.

(2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveste o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.

Art. 15. - (1) în cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul înaintează secretarului general al Camerei Deputatilor o cerere de rectificare întocmită în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) si (3).

(2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului, care nu au caracter normativ si care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ, se adresează secretarului general al Camerei Deputatilor de Secretariatul General al Guvernului, la solicitarea autoritătii publice initiatoare.

(3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea secretarului general al Camerei Deputatilor.

(4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) si (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispozitia secretarului general al Camerei Deputatilor, în temeiul cererii înaintate de emitent sau de Secretariatul General al Guvernului, după caz.

 

SECTIUNEA a 4-a

Publicarea unor acte normative care au volum extins si/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care contin informatii clasificate

 

Art. 16. - (1) în cazul în care actul supus publicării are un volum extins si/sau interesează, prin obiectul său de reglementare, doar un număr restrâns de persoane, emitentul sau, după caz, regia autonomă solicită secretarului general al Camerei Deputatilor aprobarea publicării actului într-un număr special al Monitorului Oficial al României, Partea I, cu un tiraj limitat, precum si numărul de exemplare, care se difuzează numai persoanelor interesate.

(2) Lista persoanelor interesate cărora li se difuzează numărul special prevăzut la alin. (1) se stabileste de emitent si se transmite regiei autonome, cu avizul secretarului general al Camerei Deputatilor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul actelor supuse publicării care contin informatii clasificate.


Art. 17. - (1) Cererile prevăzute la art. 16 trebuie să fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludării sau al înfrângerii obligatiei constitutionale de publicare.

(2) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins si/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane trebuie să cuprindă numărul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum si date de ordin financiar privind publicarea acestora.

(3) Cererea privind publicarea în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor care contin informatii clasificate trebuie să cuprindă tipul documentului, numărul total de file al acestuia, numărul de anexe si numărul de file al fiecărei anexe, numărul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numărul de exemplare care va fi distribuit fiecărui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare - suport hârtie, suport electronic cu mentionarea numărului si mărimii fisierelor de pe acesta, - cu obligativitatea restituirii suportului electronic.

(4) Răspunderea pentru datele cererii prevăzute la alin. (1) - (3) revine emitentului.

(5) în cazul solicitării prevăzute la art. 16, precum si în alte situatii în care tipărirea si difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj, se va face mentiune în numărul respectiv al Monitorului Oficial al României, Partea I, despre regimul acestora.

Art. 18. - Secretarul general al Camerei Deputatilor se pronuntă printr-o rezolutie asupra cererii prevăzute la art. 17 în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

Art. 19. - Respingerea motivată a cererii prevăzute la art. 17 de către secretarul general al Camerei Deputatilor se comunică, de îndată, emitentului.

Art. 20. - Regia autonomă distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al României, Partea I, cu tiraj limitat care contin informatii clasificate.

Art. 21. - Prevederile legale în vigoare privind protectia informatiilor clasificate se aplică în mod corespunzător în toate situatiile gestionării actelor normative si individuale cu continut clasificat.

 

SECTIUNEA a 5-a

Publicarea actelor în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României

 

Art. 22. - Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicată, se publică în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României, urmează procedura prevăzută la art. 3 si 4 din prezentul ordin. Atributiile secretarului general al Camerei Deputatilor prevăzute de aceste articole se exercită de către Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor.

Art. 23. - (1) Regia autonomă procedează la publicarea actelor în Partea a II-a în termenele prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Dacă regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuată în cel mult 15 zile de la data primirii actelor de către regia autonomă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Publicarea actelor în Părtile III-VII ale Monitorului Oficial al României

 

Art. 24. - (1) Publicarea actelor în Părtile III-VII ale Monitorului Oficial al României se realizează în conditiile stabilite de regia autonomă, cu respectarea dispozitiilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, si ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor respective.

(2) Emitentii transmit regiei autonome actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum si pe e-mail în fisier electronic certificat.

(3) Certificarea se realizează prin aplicarea stampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.

(4) Emitentii comunică regiei autonome numele si functia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.

(5) Actele supuse publicării se transmit regiei autonome însotite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:

a) categoria si datele de identificare ale documentului supus publicării;

b) numărul de pagini cuprinzând si numărul de caractere cu spatii ale documentului supus publicării;

c) numărul anexelor si numărul de pagini cuprinzând si numărul de caractere cu spatii ale acestora;

d) semnătura conducătorului emitentului sau a loctiitorului său.

(6) Actele transmise în vederea publicării, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3)-(5), pot fi restituite emitentului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) în cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I si Partea a II-a ale Monitorului Oficial al României regia autonomă prezintă secretarului general al Camerei Deputatilor spre avizare, imediat după procesarea si paginarea actului supus publicării, sumarul numărului publicatiei.

(2) Secretarul general al Camerei Deputatilor avizează sumarul numărului publicatiei si îl transmite, de îndată, regiei autonome în vederea tipăririi.

Art. 26. - Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, colaborează cu regia autonomă în legătură cu publicarea, republicarea si rectificarea legilor potrivit competentei decizionale a fiecărei Camere a Parlamentului.

Art. 27. - Întârzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, datorată nerespectării de către emitenti a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, antrenează exclusiv răspunderea acestora.

Art. 28. - Cheltuielile de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României se suportă potrivit prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998, republicată.

Art. 29. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.432.


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Întrucât în termenul prevăzut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,

fiind imperios necesară instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitătii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reusit în intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,

având în vedere exigentele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010,

în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora institutiile implicate să identifice si să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat,

deoarece aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până ia data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligatia identificării si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională în cadrul cărora beneficiarul si-a desfăsurat activitatea.

(3) Institutiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011.

(4) în cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzătoare gradului militar detinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie.

(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date si elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială până la data de 1 ianuarie 2014;

b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la lit. a).

Art. 3. - Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.

Art. 5. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se mentin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se mentin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire.

(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârsitul lunii februarie 2011.

Art. 7. - (1) în cazul pensiilor prevăzute la art. 5 si 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în functie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, în conditiile legii.

Art. 8. - Ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Român de Informatii pot emite ordine si/sau instructiuni privind modalitătile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

SITUATIE

cuprinzând cuantumul soldelor de grad si soldelor de functie minime corespunzătoare gradelor militare detinute

 

 

Anul

Gl. ****

Gl. ***

Gl.**

Gl. *

Col.

Lt. col.

Mr.

Cpt.

1952

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1953

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1954

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1955

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1956

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1957

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1958

4.235

3.949

2.958

2.250

1.781

1.422

1.162

913

1959

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1960

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1961

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1962

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1963

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1964

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1965

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1966

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1967

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1968

8.372

7.938

6.287

4.875

3.563

2.916

2.484

1.881

1969

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1970

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1971

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1972

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1973

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1974

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448

1975

10.080

8.100

6.565

5.375

4.375

3.450

2.846

2.448


Anul

Gl.****

Gl. ***

Gl.**

Gl. *

Col.

Lt. col.

Mr.

Cpt.

1976

11.664

9.921

8.209

6.863

5.175

4.176

3.542

3.075

1977

11.510

9.772

8.066

6.788

5.163

4.164

3.531

3.069

1978

11.510

9.772

8.066

6.788

5.163

4.164

3.531

3.069

1979

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1980

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1981

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1982

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1983

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1984

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1985

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1986

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1987

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1988

12.425

10.691

9.073

7.920

6.188

5.136

4.405

3.894

1989

12.425

10.691

9.073

7.920

6.188

5.136

4.405

3.894

1990

13.755

11.846

10.303

9.125

7.750

6.516

5.670

5.038

1991

35.000

31.860

28.860

26.125

23.438

20.580

18.343

16.500

1992

79.744

72.536

65.806

59.525

53.313

47.046

41.900

37.670

1993

264.145

240.726

222.053

205.226

182.115

157.556

136.533

118.451

1994

920.080

824.310

670.098

598.104

524.406

445.264

374.270

306.404

1995

1.127.840

1.010.614

821.328

733.146

642.976

545.768

458.640

375.472

1996

1.344.560

1.204.728

977.954

874.152

766.516

650.624

546.780

447.764

1997

2.673.160

2.395.540

1.946.962

1.738.080

1.523.944

1.293.632

1.087.190

890.196

1998

4.562.950

4.135.040

3.435.335

3.109.268

2.775.390

2.399.210

2.060.338

1.736.000

1999

8.962.774

8.475.004

8.048.205

7.621.406

6.462.953

5.372.340

4.521.319

4.046.430

2000

8.962.774

8.475.004

8.048.205

7.621.406

6.462.953

5.372.340

4.521.319

4.046.430

2001

10.878.975

10.286.125

9.769.600

9.251.300

7.845.500

6.521.200

5.487.625

4.911.950

2002

13.159.850

12.442.750

11.816.175

11.189.600

9.489.150

7.888.000

6.639.750

5.941.150

2003

15.490.425

14.647.300

13.908.900

13.172.275

11.170.075

9.285.400

7.814.625

6.993.600

 

Anul

Lt. maj.

Lt.

Slt.

M.m.pr./ plt. adj. pr.

M.m.cl. I/ plt. adj.

M.m.cl. II/ plt. maj.

M.m.cl. III/ plt.

M.m.cl. IV/ sg. maj.

M.m.cl. V/ sg.

1952

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1953

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1954

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1955

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1956

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1957

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1958

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1959

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1960

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1961

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1962

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1963

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1964

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1965

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1966

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1967

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1968

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1969

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1970

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1971

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1972

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1973

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1974

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1975

2.209

1.969

1.800

2.580

2.271

2.008

1.733

1.550

0

1976

2.895

2.714

2.460

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1977

2.900

2.730

2.550

3.456

3.082

2.695

2.352

2.070

0

1978

2.900

2.730

2.550

3.456

3.082

2.695

2.352

2.070

0

1979

3.007

2.835

2.650

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1980

3.007

2.835

2.650

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1981

3.007

2.835

2.650

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1982

3.007

2.835

2.650

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1983

3.007

2.835

2.650

3.546

3.168

2.750

2.405

2.120

0

1984

3.260

3.071

2.875

3.840

3.398

2.959

2.615

2.320

0

1985

3.260

3.071

2.875

3.840

3.398

2.959

2.615

2.320

0

1986

3.260

3.071

2.875

3.840

3.398

2.959

2.615

2.320

0

1987

3.260

3.071

2.875

3.840

3.398

2.959

2.615

2.320

0

1988

3.706

3.518

3.300

4.320

3.870

3.410

3.066

2.750

0

1989

3.706

3.518

3.300

4.320

3.870

3.410

3.066

2.750

0

1990

4.777

4.515

4.200

5.400

4.876

4.345

3.906

3.500

0

1991

15.705

14.910

14.000

17.160

15.870

14.630

13.493

12.400

0

1992

35.845

34.020

31.940

39.156

36.196

33.358

30.755

28.250

0

1993

111.692

104.932

98.252

116.050

109.514

102.798

96.751

90.772

0

1994

280.760

255.116

239.344

278.888

262.072

247.260

232.872

218.654

0

1995

344.145

312.818

293.440

341.936

321.368

303.160

285.448

268.096

0

1996

0

372.880

349.888

407.540

382.976

361.400

340.256

319.544

0

1997

0

741.276

695.520

810.394

761.600

718.640

676.544

635.312

0

1998

0

1.486.948

1.398.740

1.662.110

1.568.930

1.485.250

1.402.750

1.321.600

0

1999

0

3.597.304

3.366.300

3.597.304

3.386.910

3.181.669

2.981.580

2.786.644

2.457.743

2000

0

3.597.304

3.366.300

3.597.304

3.386.910

3.181.669

2.981.580

2.786.644

2.457.743

2001

0

4.367.475

4.086.600

4.366.500

4.112.300

3.862.625

3.619.250

3.383.650

2.983.900

2002

0

5.281.975

4.942.000

5.282.400

4.972.500

4.671.875

4.378.750

4.091.650

3.609.300

2003

0

6.218.600

5.818.400

6.217.825

5.854.800

5.499.000

5.153.750

4.815.875

4.247.950

 

NOTĂ:

Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgentă.


 

ANEXA Nr. 2

SALARIUL MEDIU ANUAL

 

Anul

Salariul mediu (lei)

brut

net

1938

168

-

1947

261

-

1948

293

-

1949

335

-

1950

366

337

1951

397

365

1952

403

370

1953

447

410

1954

487

456

1955

536

499

1956

593

549

1957

671

619

1958

747

684

1959

784

726

1960

854

802

1961

898

833

1962

947

880

1963

1.005

932

1964

1.046

965

1965

1.115

1.028

1966

1.179

1.083

1967

1.210

1.107

1968

1.248

1.139

1969

1.297

1.180

1970

1.434

1.289

1971

1.471

1.318

1972

1.498

1.339

1973

1.563

1.391

1974

1.663

1.471

1975

1.813

1.595

1976

1.964

1.712

1977

2.102

1.818

1978

2.344

2.011

1979

2.457

2.108

1980

2.602

2.238

1981

2.721

2.340

1982

2.936

2.525

1983

3.024

2.601

1984

3.224

2.773

1985

3.285

2.827

1986

3.317

2.855

1987

3.337

2.872

1988

3.422

2.946

1989

3.538

3.063

1990

4.010

3.381

1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul National de Statistică


SALARIUL MINIM PE TARĂ

 

Anul

Începând cu

ziua..........

luna...................

Salariul minim (lei)

Actul normativ prin care s-a stabilit

0

1

2

3

1949

 

166

 

1950

 

166

 

1951

 

166

 

1952

 

166

 

1953

 

166

 

1954

 

166

 

1955

 

220

 

1956

 

220

 

1957

 

1 mai

220

350

 

1958

 

350

 

1959

 

1 august

350

400

 

1960

 

400

 

1961

 

1 decembrie

400

475

 

1962

1963

1964

 

475

475

475

 

1965

 

1 septembrie

475

550

 

1966

 

550

 

1967

 

1 august

550

700

 

1968

1969

 

700

700

 

1970

 

1 martie

1 mai

700

750

800

 

1971

 

800

 

1972

1 septembrie

800

1.000

 

1973

 

1.000

 

1974

 

1 august

1.000

1.140

 

1975

 

1 iulie

1.140

1.200

 

1976

1977

 

1.200

1.200

 

1978

 

1.200

 

1979

 

1 august

1.200

1.425

 

1980

1981

1982

 

1.425

1.425

1.425

 

1983

 

1 septembrie

1.425

1.500

 


1984

1985

1986

1987

 

1.500

1.500

1.500

1.500

 

1988

 

1 iulie

1.500

2.000

 

1989

1990

 

2.000

2.000

 

1991

 

1 martie

1 aprilie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

2.000

3.150

4.675

5.975

6.775

7.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991

Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991

Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991

Hotărârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991

Hotărârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991

1992

1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

8.500

9.150

11.200

12.920

15.215

Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992

Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992

Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992

Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992

Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992

1993

1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 octombrie

1 decembrie

16.600

17.600

30.000

40.200

45.000

Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993

Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993

Hotărârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993

Hotărârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993

Hotărârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993

1994

 

15 martie

1 iulie

45.000

60.000

65.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994

Hotărârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994

1995

 

1 aprilie

65.000

75.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995

1996

 

1 august

75.000

97.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996

1997

 

1 februarie

1 august

1 octombrie

97.000

150.000

225.000

250.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997

Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997

1998

1 aprilie

350.000

Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998

1999

1 mai

450.000

Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999

 

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE

de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Art. 1. - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si recalculate potrivit prevederilor aceleasi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.

Art. 2. - Revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale si prin stabilirea cuantumului aferent fiecărei pensii.

Art. 3. - (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu si, după caz, vechimea în muncă valorificată în ultima decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

b) a avut calitatea de functionar public cu statut special în institutiile de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si în sistemul administratiei penitenciare;

c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învătământ pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei institutii de învătământ pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;

d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;

e) a fost în captivitate;


f) a realizat vechime în muncă recunoscută în conditiile legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) a realizat perioade asimilate vechimii în muncă, conform legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

h) a realizat perioade de vechime în muncă recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

i) a realizat vechime în muncă, ca timp util, în fostele unităti agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

j) a urmat, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cursurile de zi ale învătământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I si a II-a de muncă, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în conditii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în conditii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în conditii speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte conditii de muncă, asa cum sunt reglementate în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute, până la 31 decembrie 2010, de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, si de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani, luni si zile.

(2) Dacă din documentatia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contributiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.

(3) Dacă din documentatiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 5. - (1) Cuantumul pensiei revizuite se determină prin înmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.

(2) La determinarea cuantumului pensiei, fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

(3) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) este de 732,80 lei, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.

(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplică prevederile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Punctajul mediu anual se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.

(2) Stagiul complet de cotizare prevăzut la alin. (1) este de 20 de ani.

Art. 7. - (1) Punctajul anual se determină prin împărtirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordonanta de urgentă.

(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Art. 8. - (1) Veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislatiei în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a) retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensatii, indemnizatii de conducere/comandă, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată;

b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din salariul functiei de bază/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de bază, potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunările generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitătii asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008;

f) venitul corespunzător functiei pe care a fost încadrat în tară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în tară;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(2) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor următoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) compensatiile lunare pentru chirie;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

f) indemnizatiile de instalare;


g) plătile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

h) valoarea financiară a normelor de hrană;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă;

j) alocatia de stat pentru copii;

k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.

Art. 9. - (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) la determinarea punctajului lunar se utilizează veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.

(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e) la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu brut sau net pe economie, după caz, din perioadele respective, potrivit legii.

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul de încadrare si sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.

(4) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) si j) la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul minim brut sau net pe economie, după caz, din perioadele respective, potrivit legii.

(5) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizează 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, după caz, din perioadele respective, potrivit legii.

(6) Pentru perioadele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acordă 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.

Art. 10. - Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiază de pensiile prevăzute la art. 1 se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de muncă sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001.

(2) în situatiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie vechime în muncă, anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, iar în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe tară, în vigoare în perioada respectivă.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;

b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite.

c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).

(4) în situatia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în functie de reformele monetare.

(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) si j).

(6) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător si pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.

Art. 12. - (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile/soldele brute sau nete, după caz, astfel:

a) salariile/soldele brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti, conform legislatiei în vigoare.

(3) Sporul de vechime în muncă care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, este următorul:

a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5- 10 ani;

- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10- 15 ani;

- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15- 20 ani;

- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;

- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5- 10 ani;

- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10- 15 ani;

- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15- 20 ani;

- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.


(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordonanta de urgentă.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

Art. 13. - (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986; d)21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 14. - Persoanele care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în grupele I si a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în conditii deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în conditii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în alte conditii de muncă, potrivit legii.

Art. 15. - (1) în situatia pensiilor de invaliditate, stagiul potential acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit Legii nr. 119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Stagiul potential reprezintă anii potentiali acordati potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.

(3) Pentru stagiul potential acordat celor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Art. 16. - (1) Pensia de urmas se stabileste procentual din pensia la care ar fi avut dreptul sustinătorul decedat, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pensia de urmas se calculează din pensia pentru limită de vârstă sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuită, la care ar fi avut dreptul sustinătorul decedat.

(3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (2), în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, astfel:

a) pentru un singur urmas - 50%;

b) pentru 2 urmasi - 75%;

c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Art. 17. - Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 18. - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii.

(2) în situatia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 19. - Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza cărora se determină punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională de către centrele militare judetene/zonale/de sector sau de către unitătile militare, institutiile ori structurile din care au făcut parte beneficiarii pensionari, după caz.

Art. 20. - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010, ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotărâri definitive si irevocabile ale instantelor de judecată se revizuiesc, după caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21. - (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisă de casele de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si termenul în care poate fi introdusă contestatia.

(2) Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 22. - (1) împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate în instantă, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitarele pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalculării este cea prevăzută de legea în vigoare la data emiterii acestora.

Art. 23. - Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se autorizează entitătile implicate în acest proces, din cadrul institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, să încheie contracte de prestări servicii/conventii civile cu un număr de cel mult 25 de persoane fizice, care se repartizează prin protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Societătii Comerciale “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din Procesul-verbal din data de 21 decembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.733 din 20 decembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - SA, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Ronda nr. 8 bis, sectorul 2, J40/7379/20.04.2005, CUI 10583688, RA-019/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din 9 noiembrie 2009 a fost desemnat lichidator al Societătii Comerciale “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. Cabinetul Individual de Practician în Insolventă lancu Bogdan.

2. Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. nu a constituit si nu a mentinut rezerva de daune la nivelul pretentiilor solicitate în instantă de persoanele păgubite, în limita sumei asigurate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (4) din Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Au fost identificate neconcordante între datele înscrise în evidenta tehnică a societătii si datele înregistrate în evidenta contabilă, precum si cele raportate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la valoarea primelor brute subscrise, rezerva de prime brută si cedată în reasigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), d) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. La data de 30 septembrie 2010 societatea nu detinea active admise pentru acoperirea rezervelor tehnice brute. Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (2) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. La data de 30 septembrie 2010 valoarea coeficientului de lichiditate a fost de 0,06, sub limita minimă obligatorie. Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. La datele de 31 decembrie 2009, 30 iunie 2010 si 30 septembrie 2010 Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. nu dispunea de un fond de sigurantă si de o marjă de solvabilitate disponibilă cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă, înregistrând o valoare negativă a marjei de solvabilitate, fiind astfel întrunită conditia privind declansarea procedurii falimentului prevăzute de art. 3 lit. j) pct. 2 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (5) si (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 2 alin. (1) si art. 9 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările si completările ulterioare .

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. nu are un registru al reclamatiilor primite. Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 lit. b) din Normele prudentiale referitoare la rezolvarea reclamatiilor privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2010.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. nu dispune de fondurile financiare necesare efectuării plătii despăgubirilor si nu a efectuat plata despăgubirilor în termenul prevăzut în Conditiile generale de asigurare facultativă a autovehiculelor pentru avarii si furt, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 si art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Nu au fost puse la dispozitia echipei de control toate informatiile, documentele si rapoartele solicitate, la termenele stabilite, inclusiv cu privire la reclamatiile înregistrate, dosarele de daună si registrul unic de control.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 lit. f) si art. 4 lit. b) din Normele prudentiale referitoare la rezolvarea reclamatiilor privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2010.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Lichidatorul desemnat de Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. a hotărât repartizarea unei sumei către actionarii societătii, înaintea achitării sumelor datorate asiguratilor creditori.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea autorizatiei Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Ronda nr. 8 bis, sectorul 2, J40/7379/20.04.2005, CUI 10583688, RA-019/10.04.2003.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, se stabileste starea de insolventă si se decide solicitarea de îndată a declansării procedurii de faliment împotriva Societătii Comerciale “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A.

Art. 3. - Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A., prin reprezentantul său legal, va lua toate măsurile necesare notificării asiguratilor ori contractantilor, după caz, cu privire la încetarea contractelor de asigurare, precum si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsă între momentul denuntării si cel al expirării duratei lor de valabilitate.

Art. 4. - Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligatiilor prevăzute în prezenta decizie atrage răspunderea reprezentantilor legali ai societătii de asigurare pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Delta Addendum Asigurări Generale” - S.A. poate formula plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, îndeplinirea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2011.

Nr. 24.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.