MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 479/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 479       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

40. - Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitătii - COM (2011) 275 final

 

41. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a măsurilor de protectie în materie civilă - COM (2011) 276 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

670. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2

 

671. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 -judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

514. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

236. - Hotărâre a Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferintei


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitătii - COM (2011) 275 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. XIX/379 din 21 iunie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitătii respectă atât principiul subsidiaritătii, cât si principiul proportionalitătii, dar în urma evaluării fondului propunerii au fost adoptate următoarele amendamente:

1. La articolul 2, litera (b) va avea următorul cuprins: “(b) «membri ai familiei» înseamnă sotul/sotia, concubinul/concubina, partenerul înregistrat/partenera înregistrată, rudele în linie directă, fratii si surorile, precum si persoanele aflate în întretinerea victimei, conform legislatiei fiecărui stat membru;”.

2. La articolul 21, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Victimelor vulnerabile li se vor pune la dispozitie următoarele măsuri pe parcursul anchetei penale, acestea putând opta pentru:

(a) desfăsurarea audierii victimei în incinte concepute sau adaptate în acest scop;

(b) desfăsurarea audierii victimei de către sau prin intermediul unor persoane pregătite profesional în acest scop;

(c) realizarea tuturor audierilor victimei de aceleasi persoane, cu exceptia cazului în care acest lucru este contrar bunei administrări a justitiei;

(d) efectuarea de către o persoană de acelasi sex a tuturor audierilor victimelor actelor de violentă sexuală.”

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite institutiilor europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 iunie 2011

Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a măsurilor de protectie în materie civilă - COM (2011) 276 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. XIX/380 din 21 iunie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene,  semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a măsurilor de protectie în materie civilă respectă atât principiul subsidiaritătii, cât si principiul proportionalitătii, dar în urma evaluării fondului propunerii au fost adoptate următoarele amendamente:

1. La articolul 2 - Definitii, litera (a) va avea următorul cuprins:

“(a) «măsură de protectie» înseamnă orice decizie, indiferent de denumirea acesteia, de natură preventivă si temporară, adoptată de o autoritate într-un stat membru, în conformitate cu legislatia natională a acestuia, în vederea protejării unei persoane atunci când există motive serioase de a considera că integritatea fizică si/sau psihologică ori libertatea persoanei respective este amenintată. În această categorie intră măsurile adoptate fără ca persoana care reprezintă amenintarea să fie citată în instantă, dacă această procedură, în conformitate cu legislatia statului membru, nu este obligatorie.”

2. La articolul 10 - Garantii privind drepturile fundamentale, numerotarea alineatelor este incorectă, alineatul 3 fiind numerotat cu cifra 2.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite institutiilor europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 iunie 2011.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3) si al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 21 august 2011, ca dată a desfăsurării alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 29 -judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 -judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

p. Presedintele

Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 670.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3), al art. 16 alin. (11), al art. 48 alin. (16) si al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 671.

 

ANEXA

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 -judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 -judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a actiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările

ulterioare

Descrierea actiunii

Autoritatea sau persoana care realizează actiunea

Modalitatea de realizare a actiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votării

7 iulie 2011

Art. 7 alin. (1)si (3)

Aducerea la cunostinta publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor

2.

În termende 24 de ore de la data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de

8 iulie 2011 Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio si televiziune în vederea acordării timpilor de antenă

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care participă la alegeri

În scris

3.

În termende 3 zile de la stabilirea datei alegerilor

9 iulie 2011

Art. 14 alin. (3)

Constituirea Biroului Electoral Central din presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente

 

Proces-verbal

4.

În termende o zi de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

10 iulie 2011

Art. 14 alin. (9)

Adoptarea regulamentului de organizare si functionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

5.

În termende 4 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

10 iulie 2011

Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) si art. 72 alin. (2)

Aprobarea măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

6.

În termende 24 de ore de la înfiintarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

10 iulie 2011

Art. 91 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a aliantei electorale

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau aliantele politice asociate la nivel national

În scris

7.

În termende 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a aliantei electorale, cel mai târziu la data de

11 iulie 2011

Art. 91 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a aliantei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, pronuntată în sedintă publică

8.

În termende 24 de ore de la pronuntarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de

12 iulie 2011

Art. 91 alin. (4) si (5)

Contestarea la înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată ori, după caz, semnatarii protocolului

În scris

9.

În termende 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

13 iulie 2011

Art. 91 alin. (6)

Pronuntarea asupra contestatiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

înalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

10.

Cu cel putin 24 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

16 iulie 2011

Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului

Prin publicare în presă

11.

În termende 11 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de

17 iulie 2011

Art. 16 alin. (2) si (11)

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului

În sedintă publică, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului


0

1

2

3

4

12.

În termende 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

18 iulie 2011

Art. 16 alin. (2)

Alegerea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Judecătorii din cadrul biroului electoral de circumscriptie

Prin vot secret

13.

În termende 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în biroul electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

18 iulie 2011

Art. 16 alin. (4)

Desemnarea reprezentantului Autoritătii Electorale Permanente în biroul electoral de circumscriptie

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

14.

În termende 24 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

19 iulie 2011

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii asupra modului de formare si componentei biroului electoral de circumscriptie

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

15.

În cel mult 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie

19 iulie 2011

Art.261

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului minim de semnături necesar pentru sustinerea candidaturilor independente

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

În scris

16.

În termende 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

19 iulie 2011

Art. 17 alin. (1)lit. k)

Aducerea la cunostinta publică a numărului de alegători înscrisi în listele electorale permanente

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de comunicare

17.

În termende cel mult 24 de ore de la înregistrare, cel mai târziu la data de

20 iulie 2011

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor asupra modului de formare si componentei biroului electoral de circumscriptie

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

18.

În termende 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

21 iulie 2011

Art. 18 alin. (2) si (5)

Modificarea delimitării sectiilor de votare, cuprinsă în Registrul sectiilor de votare, dacă situatia o impune

Primarii, împreună cu prefectul si seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Prin dispozitie

19.

În termende 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

21 iulie 2011

Art. 18 alin. (3) si (5)

Modificarea numerotării sectiilor de votare, cuprinsă în Registrul sectiilor de votare, dacă situatia o impune

Prefectul

Prin ordin

20.

În termende 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

21 iulie 2011

Art. 9 alin. (3)

Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel putin 15% din numărul total al cetătenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca apartinând minoritătii respective

Alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale definite potrivit art. 2 pct. 29 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, legal constituite, care sunt de utilitate publică

În scris

21.

Cu cel putin 30 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de

22 iulie 2011

Art. 35 alin. (1)si(2)

Stabilirea semnelor electorale si comunicarea acestora la Biroul Electoral Central

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri

În scris

22.

În termende 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de

23 iulie 2011

Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestatii privind înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană

În scris

23.

În cel mult o zi de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

24 iulie 2011

Art. 35 alin. (6)

Solutionarea contestatiei privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucuresti

Prin hotărâre definitivă

24.

În cel mult 24 de ore de la pronuntare, cel mai târziu ia data de

25 iulie 2011

Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părti si Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost solutionată contestatia privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucuresti

În scris

25.

A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală

23 iulie 2011 sau, după caz,

26 iulie 2011

Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet si în Monitorul Oficial al României, Partea I

26.

Cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei alegerilor, termen-limită

29 iulie 2011

Art. 26 alin. (6) si art. 73 alin. (2)

Întocmirea si comunicarea către primari a listelor electorale permanente Punerea listelor electorale permanente la dispozitia alegătorilor spre consultare

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Primarii

 

27.

După consultarea listei electorale permanente

Art. 26 alin. (7)

Formularea de întâmpinări împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Alegătorii interesati

În scris

28.

În cel mult două zile de la înregistrarea întâmpinării

Art. 26 alin. (7)

Pronuntarea asupra întâmpinării împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Primarul

Prin dispozitie

29.

În termende 3 zile de la comunicarea dispozitiei

Art. 26 alin. (8)

Formularea de contestatii împotriva dispozitiei primarului

Alegătorii interesati

În scris


0

1

2

3

4

30.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei Art. 26 alin. (8)

Solutionarea contestatiei împotriva dispozitiei primarului

Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

31.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită

1 august 2011

Art. 29 alin. (3)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale care participă la alegeri, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale

Art. 39 alin. (1)

Stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral

Primarii

Prin dispozitii ce se afisează la sediul primăriilor

33.

În termende 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de

2 august 2011

Art. 31 alin. (3)

Afisarea propunerilor de candidatură

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului, într-un loc vizibil

34.

În termende 24 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de

2 august 2011

Art. 32 alin. (1) si (2)

Acceptarea sau respingerea candidaturii

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie, care se afisează

Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data si ora afisării.

35.

În termende cel mult 24 de ore de la restituire, cel mai târziu la data de

2 august 2011 Art. 31 alin. (2)

Înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituite de biroul electoral de circumscriptie

Depunătorul

Prin depunere la tribunal

36.

În termende 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu ia data de

2 august 2011

Art. 73 alin. (3)

Punerea la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice si a aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarii

 

37.

Până cel mai târziu la data de

3 august 2011

Art. 19 alin. (2)

Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora

Prefectul si presedintele tribunalului

 

38.

În termende cel mult 24 de ore de la afisarea deciziei de acceptare a candidaturii, cel mai târziu la data de

3 august 2011

Art. 32 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de acceptare a unei candidaturi

Cetătenii cu drept de vot, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

39.

În cel mult 24 de ore de la afisarea deciziei de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de

3 august 2011

Art. 32 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de respingere a unei candidaturi

Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă

În scris

40.

În termende 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

4 august 2011

Art. 32 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscriptie de admitere sau de respingere a candidaturii

Tribunalul

Prin hotărâre

41.

În termende 24 de ore de la pronuntarea hotărârii Tribunalului, cel mai târziu la data de

5 august 2011

Art. 32 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestatie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii

Cetătenii cu drept de vot, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

42.

Până cel mai târziu la data de

6 august 2011

Art. 19 alin. (4)

Transmiterea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora către Autoritatea Electorală Permanentă în formatul stabilit de aceasta

Prefectul

În scris si în format electronic

43.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

6 august 2011

Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În scris

44.

În termende 24 de ore

de la înregistrarea recursului,

cel mai târziu la data de

6 august 2011

Art. 32 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de apel

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

45.

Cu 15 zile înainte de ziua votării

6 august 2011

Art. 7 alin. (2)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

46.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) si (6), cel mai târziu la data de

7 august 2011

Art. 33

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal Afisare la sediu a candidaturilor definitive

47.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

7 august 2011

Art. 34 alin. (3)

Aducerea la cunostinta publică a datei, locului si orei tragerii la sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie


0

1

2

3

4

48.

În termende 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 16 alin. (3)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numelui si prenumelui reprezentantilor în biroul electoral de circumscriptie

Partidele politice parlamentare

În scris

49.

În termende 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 17 alin. (1)lit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care au depus candidati, precum si a candidatilor independenti

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

50.

După primirea comunicării de la biroul electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 15 alin. (1)lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi definitive

Biroul Electoral Central

 

51.

În termende două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 34 alin. (3)

Efectuarea tragerii la sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, în prezenta a câte unui reprezentant al fiecărui competitor electoral din respectiva circumscriptie

 

52.

Imediat după tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestatii privind rezultatul tragerii la sorti

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri si candidatii independenti

În scris

53.

De îndată după formularea contestatiei, cel mai târziu la data de

8 august 2011

Art. 34 alin. (3)

Solutionarea contestatiilor privind rezultatul tragerii la sorti

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie definitivă

54.

În termende 24 de ore de la întocmirea situatiei centralizate, cel mai târziu la data de

9 august 2011

Art. 15 alin. (1)lit. e)

Comunicarea situatiei centralizate comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum si Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

În scris

55.

În termende 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de

9 august 2011

Art. 16 alin. (5) si (11)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

56.

În cel mult 24 de ore de la completarea biroului electoral de circumscriptie, cel mai târziu la data de

10 august 2011

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

57.

Până cel mai târziu la data de

10 august 2011

Art. 19 alin. (6)

Comunicarea avizului Autoritătii Electorale Permanente către prefect

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

58.

În termende cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

11 august 2011

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

59.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti

12 august 2011

Art. 19 alin. (2)

Anuntarea datei, orei si locului desfăsurării sedintei pentru tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele tribunalului

Prin publicare în presă

60.

Cu 8 zile înainte de ziua votării, cel mai târziu la data de

13 august 2011

Art. 19 alin. (2)

Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti, pe functii

61.

Cu cel putin 8 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de

13 august 2011

Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

62.

Cel mai târziu la data de

13 august 2011

Art. 36 alin. (32)

Afisarea copiei machetei buletinului de vot

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

63.

În termende 24 de ore de la afisarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de

14 august 2011

Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestatii asupra machetei buletinului de vot

Persoanele interesate

În scris

64.

În cel mult 24 de ore de la desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

14 august 2011

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris


0

1

2

3

4

65.

În cel mult 24 de ore de la tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

14 august 2011

Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a listei persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si ca loctiitori ai acestora

Presedintele tribunalului

În scris

66.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

15 august 2011

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie definitivă

67.

În cel mult o zi de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu la data de

15 august 2011

Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie, în vederea completării birourilor electorale ale sectiilor de votare, a listei reprezentantilor partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea care participă la alegeri

În scris, sub forma unui tabel

68.

În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8)

16 august 2011

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

69.

Cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

16 august 2011

Art. 36 alin. (3)

Imprimarea buletinelor de vot Confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT”

Biroul electoral de circumscriptie, prin intermediul prefectului Ministerul Administratiei si Internelor

 

70.

În cel mult 24 de ore de la completarea biroului electoral al sectiei de votare, cel mai târziu la data de

17 august 2011

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea biroului electoral al sectiei de votare, cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

71.

în o zi de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

17 august 2011

Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primari a componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, prin intermediul institutiei prefectului

În scris

72.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

18 august 2011

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin decizie definitivă

73.

Cu două zile înainte de data alegerilor

19 august 2011

Art. 20 lit. a) si art. 73 alin. (4)

Punerea la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente si transmiterea către birourile electorale ale sectiilor de votare a două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv primarii

Procese-verbale

74.

Cu cel putin o zi înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

20 august 2011

Art. 36 alin. (4) si art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale sectiilor de votare către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, prin intermediul primarilor

Procese-verbale

75.

20 august 2011, ora 7,00

Art. 7 alin. (2)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

76.

Cu o zi înainte de alegeri

20 august 2011

Art. 36 alin. (5)

Afisarea a două exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul judecătoriilor si al fiecărei sectii de votare

Biroul electoral de circumscriptie

 

77.

În ajunul zilei alegerilor

20 august 2011, ora 18,00

Art. 41 alin. (6) si (7)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

78.

În ziua alegerilor

21 august 2011, ora 6,00

Art. 41 alin. (8)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, stampile, tusiere etc), închiderea si sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

79.

21 august 2011, ora 7,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

80.

21 august 2011, ora 21,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

 

81.

După încheierea votării Art. 45

Anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuintate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

Procese-verbale

82.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 22 august 2011, ora 21,00

Art. 45 alin. (22)

Predarea către biroul electoral de circumscriptie a dosarului, sigilat si stampilat, cuprinzând rezultatul votării în sectia de votare, însotit de listele electorale utilizate la sectia de votare respectivă

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare însotit, la cerere, de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din biroul electoral al sectiei de votare, candidatii sau persoanele acreditate conform legii

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

83.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 22 august 2011, ora 21,00

Art. 15 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pentru fraudă electorală

Competitorii electorali care au participat la alegeri

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se

întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

84.

În cel mult 24 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

23 august 2011, ora 21,00

Art. 46 alin. (1), (2) si (3)

Centralizarea voturilor si constatarea rezultatelor alegerilor la nivelul circumscriptiei electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

85.

După întocmirea procesului-verbal centralizator Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale procesului-verbal, împreună cu întâmpinările si contestatiile

 

Dosar sigilat si semnat de membrii biroului electoral de circumscriptie Transportul se face cu pază militară.

86.

Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 15 alin. (3)

Solutionarea cererilor de anulare a alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin decizie

87.

În termen util

Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în presă


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

Constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 26 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din România si Agentia Natională a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperării în domeniul taxei pe valoare adăugată, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2011.

Art. 2. - La data de 14 martie 2011 a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 291/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2011.

Art. 3. - La data de 16 martie 2011 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2011.

Art. 4. - La data de 23 martie 2011 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Moldova în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 3 decembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 222/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 22 martie 2011.

Art. 5. - La data de 28 martie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011.

Art. 6. - La data de 28 martie 2011 a intrat în vigoare Protocolul aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 23 septembrie 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011.

Art. 7. - La data de 28 martie 2011 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul geografiei militare, semnat la Bruxelles la 30 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.119/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010.

Art. 8. - La data de 6 aprilie 2011 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Lituania privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2010 si la Vilnius la 24 august 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011.

Art. 9.- La 7 aprilie 2011 a intrat în vigoare pentru România Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004, ratificat prin Legea nr. 181/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 19 octombrie 2010.

Art. 10. - La data de 8 aprilie 2011 a intrat în vigoare Memorandumul de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 23 februarie 2011.

Art. 11. - La data de 8 aprilie 2011 a intrat în vigoare Acordul de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2011.

Art. 12. - La data de 15 aprilie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana la 2 martie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2010.

Art. 13. - La data de 15 aprilie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze în domeniul protectiei si securitătii civile privind asistenta si cooperarea în situatii de urgentă, semnat la Paris la 22 aprilie2008, ratificat prin Legea nr. 20/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 11 martie 2009.

Art. 14. - La data de 1 mai 2011 a intrat în vigoare Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010, ratificat prin Legea nr. 292/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2011.


Art. 15. - La data de 22 mai 2011 va intra în vigoare pentru România Conventia internatională pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si Protocolul de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat ia Bruxelles la 26 iunie 1999, la care România a aderat prin Legea nr. 215/2010, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 23 decembrie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 514.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

a Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferintei

 

Conferinta ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în baza prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 si art. 8 lit. a)-e) si k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferintei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, după cum urmează:

a) raportul anual de activitate a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2010;

b) raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2010;

c) raportul privind situatiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 decembrie 2010;

d) raportul Comisiei de auditori statutari privind gestiunea Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2010;

e) bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;

f) programul de activităti al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2011 si obiectivele strategice ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. - În urma desfăsurării alegerilor pentru Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferintei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, în ordinea numărului de voturi, conform procesului-verbal al Comisiei de numărare a voturilor, numită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 230 din 15 iunie 2011 privind desfăsurarea alegerilor pentru Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România si numărarea voturilor, s-a ales următoarea componentă a acestuia:

1. Mataragiu Carmen

2. Petre Georgeta

3. Neamtu Horia

4. Morariu Ana

5. Năstase Pavel

6. Dincă Ana

7. Orzescu Scarlat

8. Dănescu Tatiana

9. Iordache Elena

10. Bozga Mircea

11. Botez Daniel

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2011.

Nr. 236.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.