MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 484/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 484         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

135. - Lege pentru modificarea art. 908 din Codul de comert

 

613. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 908 din Codul de comert

 

155. - Lege pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

636. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

633. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

634. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

635. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

568. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2011, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

A/569. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.973 (2011) privind situatia din Libia

 

2.285. - Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura de avizare a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 908 din Codul de comert

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 908 din Codul de comert, adoptat prin Decretul-lege nr. 1.233/1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 908. - Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinta decât numai cu dare de cautiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată.

Instanta care judecă procesul se va pronunta asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părtilor.

Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capitalul, dobânzile si cheltuielile, pentru care s-a înfiintat acel sechestru.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 135.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 908 din Codul de comert

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 908 din Codul de comert si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 613.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. La articolul 1, alineatele (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(3) Institutul reuneste personalităti reprezentative din domeniul dreptului si al stiintelor administrative, de înaltă competentă profesională, cu titlul stiintific de doctor si doctoranzi, cu experientă în activitatea de cercetare stiintifică ori în învătământul juridic superior sau care ocupă functii în administratia publică sau în autoritatea judecătorească, precum si absolventi ai învătământului juridic superior ori de stiinte administrative.

(5) Institutul editează Revista de drept public. Redactia revistei are sediul în Bucuresti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5. Revista va fi mediatizată la nivelul aparatului de specialitate al celor două Camere ale Parlamentului, precum si la nivelul senatorilor si deputatilor, prin grupurile parlamentare de care apartin.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Institutul are ca scop fundamentarea stiintifică a solutiilor de perfectionare a organizării si functionării autoritătilor publice centrale si locale, prezentând rapoarte stiintifice bianuale Parlamentului si, după caz, Guvernului si Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Rapoartele stiintifice bianuale ale Institutului vor cuprinde si propunerile de perfectionare a legislatiei, proiecte de acte normative cu impact asupra reformei institutionale a statului si de armonizare a dreptului public intern cu legislatia Uniunii Europene.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Pentru desfăsurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu institutii de învătământ superior sau cu institutii de profil din tară, acreditate în acest scop, precum si cu institutii similare din străinătate, în conditiile legii, si poate organiza cursuri de specializare si de perfectionare. Pentru realizarea acestor cursuri se vor încheia parteneriate cu autoritătile publice interesate.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Alegerea consiliului stiintific, a presedintelui si a vicepresedintelui este validată de Senat, iar rapoartele bianuale de activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului.”

5. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Presedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani si poate fi reales cel mult încă un mandat. Presedintele asigură conducerea operativă a Institutului si are calitatea de ordonator principal de credite.”

6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Vicepresedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales cel mult încă un mandat si îndeplineste atributiile specifice coordonării directiilor pe domenii, precum si atributiile stabilite de consiliul stiintific sau de presedinte.”

7. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Pentru desfăsurarea unor activităti complexe si de cercetare, Institutul poate consulta colaboratori externi, inclusiv personal din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, Guvernului, al altor autorităti publice ori al autoritătilor administratiei publice locale.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, modificările regulamentului propriu de organizare si functionare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 155.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 636.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 275/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Lazăr loan, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 633.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 365/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tifrea Nicolae, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 634.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 56/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Cotan Ioan Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 635.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2011, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, schimbul de instrumente, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2011, pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009. Notele verbale, care constituie schimbul de instrumente, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 568.

 

ANEXĂ

 

NOTA Nr. 0034

Ambasada Canadei în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si are onoarea de a se referi la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009, si are, de asemenea, onoarea de a se referi la erorile din textul autentic al Acordului, enumerate în anexa la prezenta notă.

În conformitate cu art. 79 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, semnată la Viena la 23 mai 1969, Ambasada propune ca prezenta notă si anexa la aceasta, precum si nota verbală de răspuns să reprezinte corectarea textului.

Ambasada Canadei în România foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

 

 


ANEXĂ la notă

 

În textul în limba engleză:

Cuvântul “conductive” din preambul se elimină si se înlocuieste cu cuvântul “conducive”; Sintagma “done at Buchareston the 17 April 1996” din articolul XVIII (6) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “done at Buchareston 17April 1996”.

În textul în limba franceză:

Sintagma “ainsi que Ies espaces marins” din primul articol (m) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “ainsi que des espaces marins”;

Sintagma “ii est entendu que, Ies personnes” din articolul IV (a)(i) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “ii est entendu que Ies personnes”;

Cuvântul “savoir- - faire” din articolul V (2) se elimină si se înlocuieste cu cuvântul “savoir-faire”;

Sintagma “ses lois, reglements et politiques relatifs” din articolul V (5) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “ses lois, reglements et politiques relatives”;

Sintagma “linvestisseur concerne ait droit” din articolul VIII (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “linvestisseur concerne a droit”;

Sintagma “aux taux de change” din articolul IX (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “au taux de change”;

Sintagma “(ci-apres designa l«accord sur lOMC»“ din articolul IX (6) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “(ci-apres designe l«accord sur lOMC»)”;

Sintagma “accord na pas pour effet” din articolul XII (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “accord na pour effet”;

Sintagma “et se rapportant â une plainte” din articolul XIII (1) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “se rapportant â une plainte”;

Sintagma “Dans un tel cas,” din articolul XIII (12) (a) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “Dans un tel cas”;

Cuvintele “quelle que” din articolul XIII (12) (a) (iii) se elimină si vor fi înlocuite de cuvântul “quelque”;

Cuvintele “du Nord-ouest” din anexa Ase elimină si vor fi înlocuite de cuvintele “du Nord-Ouest”;

Fraza care începe cu “Les investissements ou Ies recettes” si se termină cu “prompte, suffisante et reelle” din anexa B se elimină si se înlocuieste cu:

“Une Pârtie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou dexpropriation ou toutes autres mesures deffets equivalents aux mesures de nationalisation ou dexpropriation (ci-apres designees «expropriation») contre les investissements ou revenues dinvestisseurs de lautre Pârtie contractante etablis sur son territoire, si ce nest pour une raison dinteret public et â condition que cette expropriation soit conforme â lapplication reguliere de la loi, quelle soit appliquee dune maniere non discriminatoire et moyennant une indemnite prompte, adequate et effective.”;

Sintagma “Les Parties contractante” din anexa B se elimină si se înlocuieste cu sintagma “Les Parties contractantes”;

Sintagma “p.ex., une compagnie” din anexa C IV (1) (c) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “p.ex. une compagnie”;

Sintagma “ses activites, et le nom” din anexa C IV (1) (c) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “ses activites et le nom”.

În textul în limba română:

Sintagma “din teritoriile nord-vestice” din anexa A (1) (e) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “din Teritoriile Nord-vestice”;

Sintagma “si ratiunea acestora,” din anexa B (iii) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “si ratiunea acestora”.

Nr. H2-1/1923

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Canadei în Bucuresti si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale a stimatei ambasade, nr. 0034 din 12 aprilie 2011, care are următorul cuprins:

“Ambasada Canadei în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe si are onoarea de a se referi la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009, si are, de asemenea, onoarea de a se referi la erorile din textul autentic al Acordului, enumerate în anexa la prezenta notă.

În conformitate cu art. 79 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, semnată la Viena la 23 mai 1969, Ambasada propune ca prezenta notă si anexa la aceasta, precum si nota verbală de răspuns să reprezinte corectarea textului.

Ambasada Canadei în România foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

 

 


ANEXĂ la notă

 

În textul în limba engleză:

Cuvântul «conductive» din preambul se elimină si se înlocuieste cu cuvântul «conducive»; Sintagma «done at Buchareston the 17 April 1996» din articolul XVIII (6) se eliminasi se înlocuieste cu sintagma «done at Buchareston 17 April 1996».

În textul în limba franceză:

Sintagma «ainsi que Ies espaces marins» din primul articol (m) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «ainsi que des espaces marins»;

Sintagma «ii est entendu que, Ies personnes» din articolul IV (a)(i) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «ii est entendu que Ies personnes»;

Cuvântul «savoir- - faire» din articolul V (2) se elimină si se înlocuieste cu cuvântul «savoir-faire»;

Sintagma «ses lois, reglements et politiques relatifs» din articolul V (5) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «ses lois, reglements et politiques relatives»;

Sintagma «linvestisseur concerne ait droit» din articolul VIII (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «linvestisseur concerne a droit»;

Sintagma «aux taux de change» din articolul IX (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «au tauxde change»;

Sintagma «(ci-apres designe l”accord sur lOMC”» din articolul IX (6) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «(ci-apres designe l”accord sur lOMC”)»;

Sintagma «accord na pas pour effet» din articolul XII (2) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «accord na pour effet»;

Sintagma «et se rapportant â une plainte» din articolul XIII (1) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «se rapportant â une plainte»;

Sintagma «Dans un tel cas,» din articolul XIII (12)(a) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «Dans un tel cas»;

Cuvintele «quelle que» din articolul XIII (12)(a)(iii) se elimină si vor fi înlocuite de cuvântul «quelque»;

Cuvintele «du Nord-ouest» din anexa Ase elimină si vor fi înlocuite de cuvintele «du Nord-Ouest»;

Fraza care începe cu «Les investissements ou Ies recettes» si se termină cu «prompte, suffisante et reelle» din anexa B se elimină si se înlocuieste cu:

«Une Pârtie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou dexpropriation ou toutes autres mesures deffets equivalents aux mesures de nationalisation ou dexpropriation (ci-apres designees “expropriation”) contre les investissements ou revenues dinvestisseurs de lautre Pârtie contractante etablis sur son territoire, si ce nest pour une raison dinteret public et â condition que cette expropriation soit conforme â lapplication reguliere de la loi, quelle soit appliquee dune maniere non discriminatoire et moyennant une indemnite prompte, adequate et effective»;

Sintagma «Les Parties contractante» din anexa B se elimină si se înlocuieste cu sintagma «Les Parties contractantes»;

Sintagma «p.ex., une compagnie» din anexa C IV (1) (c) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «p.ex. une compagnie»;

Sintagma «ses activites, et le nom» din anexa C IV (1) (c) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «ses activites et le nom».

În textul în limba română:

Sintagma «din teritoriile nord-vestice» din anexa A (1) (e) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «din Teritoriile Nord-vestice»;

Sintagma «si ratiunea acestora,» din anexa B (iii) se elimină si se înlocuieste cu sintagma «si ratiunea acestora»“.

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a confirma faptul că propunerile mentionate mai sus în Nota verbală nr. 0034 din 12 aprilie 2011 a stimatei ambasade sunt acceptabile pentru partea română si că este de acord ca prezenta notă verbală si nota verbală a stimatei ambasade să constituie un schimb de instrumente, în conformitate cu art. 79 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, pentru corectarea erorilor materiale în textele în limbile română, franceză si engleză ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009.

Ministerul Afacerilor Externe al României mentionează, de asemenea, că următoarele corecturi:

- cuvântul “savoir- - faire” din articolul V (2) se elimină si se înlocuieste prin cuvântul “savoir-faire”;

- sintagma “ses lois, reglements et politiques relatifs” din articolul V (5) se elimină si se înlocuieste cu sintagma “ses lois, reglements et politiques relatives”; identificate în textul în limba franceză, se vor face numai în alternatul părtii canadiene, deoarece erorile nu apar în versiunea în limba română.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Canadei în Bucuresti asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 29 aprilie 2011.

Ambasadei Canadei în Bucuresti


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.973 (2011) privind situatia din Libia

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.973 (2011) privind situatia din Libia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. A/569.

 

 

ANEXA

 

REZOLUTIA Nr. 1.973(2011)

adoptată de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în cea de-a 6.498-a sedintă a sa, la data de 17 martie 2011

 

Consiliul de Securitate,

invocând Rezolutia sa nr. 1.970 (2011) din data de 26 februarie 2011,

deplângând esecul autoritătilor libiene în a se conforma prevederilor Rezolutiei nr. 1.970 (2011),

exprimându-si serioasa îngrijorare fată de situatia în curs de deteriorare, fată de escaladarea violentelor si numărul mare de victime civile,

reiterând responsabilitatea autoritătilor libiene de a proteja populatia libiana si reafirmând faptul că părtile dintr-un conflict armat poartă principala responsabilitate în luarea tuturor măsurilor potrivite pentru a asigura protectia civililor,

condamnând încălcarea flagrantă si sistematică a drepturilor omului, inclusiv detentiile arbitrare, disparitiile silite, actele de tortură si executiile sumare,

condamnând, de asemenea, actele de violentă si intimidare comise de autoritătile libiene împotriva jurnalistilor, profesionistilor din mass-media si celorlalte persoane din acest domeniu si îndemnând autoritătile să îsi respecte obligatiile conforme dreptului international umanitar, după cum acestea sunt prezentate în Rezolutia nr. 1.738 (2006),

considerând atacurile generalizate si sistematice care au loc în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă contra populatiei civile ca putând fi asimilate crimelor împotriva umanitătii,

invocând alin. 26 din Rezolutia nr. 1.970 (2011) în care Consiliul si-a exprimat disponibilitatea de a analiza luarea unor măsuri adecvate suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a facilita si sustine întoarcerea agentiilor umanitare si a pune la dispozitie asistenta umanitară în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă,

exprimându-si hotărârea de a asigura protectia civililor si a zonelor civile populate si trimiterea rapidă si fără obstacole de asistentă umanitară, precum si siguranta personalului angajat în actiunile umanitare,

invocând condamnarea de către Liga Statelor Arabe, Uniunea Africană si secretarul general al Organizatiei Conferintei Islamice a încălcărilor grave ale drepturilor omului si dreptului international umanitar care au fost si sunt comise în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă,

luând notă de comunicatul final al Organizatiei Conferintei Islamice din data de 8 martie 2011, precum si de comunicatul Consiliului de Pace si Securitate al Uniunii Africane din data de 10 martie 2011, care stabilea înfiintarea unui comitet ad-hoc la nivel înalt asupra Libiei,

luând notă, de asemenea, de decizia Consiliului Ligii Statelor Arabe din data de 12 martie 2011 prin care se solicită impunerea asupra aviatiei militare libiene a unei zone de interdictie aeriană si se stabilesc zone de sigurantă în locuri expuse bombardamentelor de artilerie, ca măsură preventivă ce permite protejarea populatiei libiene si a cetătenilor străini cu resedinta în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă,

luând notă, de asemenea, de apelul secretarului general din data de 16 martie 2011 de încetare imediată a focului,


invocând decizia sa din data de 15 februarie 2011 de a recomanda situatia din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă procurorului Curtii Penale Internationale si subliniind că cei responsabili de sau complici la atacurile îndreptate împotriva populatiei civile, inclusiv atacuri aeriene si navale, trebuie trasi la răspundere,

reiterându-si îngrijorarea fată de situatia dificilă a refugiatilor si muncitorilor străini siliti să fugă din fata violentelor din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, salutând răspunsul statelor învecinate, în special al Tunisiei si Egiptului, de a rezolva nevoile acestor refugiati si muncitori străini si făcând apel la comunitatea internatională să sustină aceste eforturi,

deplângând utilizarea sistematică a mercenarilor de către autoritătile libiene,

considerând că stabilirea interdictiei aeriene asupra tuturor zborurilor în spatiul aerian al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste constituie un element important pentru protejarea civililor si siguranta asistentei umanitare, precum si un pas decisiv pentru încetarea ostilitătilor din Libia,

exprimându-si îngrijorarea fată de siguranta cetătenilor străini si a drepturilor acestora în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă,

salutând desemnarea de către secretarul general a emisarului său special pentru Libia, domnul Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib, si sustinând eforturile acestuia de a găsi o solutie pasnică si durabilă la criza din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă,

reafirmându-si puternicul angajament fată de suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea natională a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste,

considerând că situatia din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă continuă să reprezinte o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând în virtutea cap. VII ai Cartei Natiunilor Unite:

1. solicită încetarea imediată a focului si a tuturor formelor de violentă, a atacurilor si abuzurilor împotriva civililor;

2. subliniază necesitatea de a intensifica eforturile pentru a găsi o solutie la criză, care să răspundă cererilor legitime ale poporului libian, si remarcă deciziile secretarului general de a trimite emisarul special pentru Libia si ale Consiliului de Securitate al Uniunii Africane de a trimite Comitetul ad-hoc la nivel înalt asupra Libiei cu scopul de a facilita dialogul care să conducă la reformele politice necesare găsirii unei solutii pasnice si durabile;

3. solicită ca autoritătile libiene să se conformeze obligatiilor lor în temeiul dreptului international, inclusiv dreptului international umanitar, al drepturilor omului si refugiatilor si să ia măsuri pentru protejarea civililor si satisfacerea nevoilor de bază, precum si asigurarea rapidă si fără obstacole a asistentei umanitare;

Protectia civililor

4. autorizează statele membre care au notificat secretarul general, actionând la nivel national sau prin intermediul organizatiilor ori acordurilor regionale si actionând în colaborare cu secretarul general, să ia toate măsurile necesare, fără a tine seama de alin. 9 din Rezolutia nr. 1.970 (2011), pentru a proteja civilii si zonele locuite de civili, aflate sub amenintarea unor atacuri în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, inclusiv Benghazi, excluzând însă o fortă străină de ocupatie, indiferent de formă si în orice parte a teritoriului libian, si solicită statelor membre implicate să informeze fără întârziere secretarul general asupra măsurilor luate în conformitate cu autorizarea acordată de acest alineat, care vor fi raportate imediat Consiliului de Securitate;

5. recunoaste importantul rol al Ligii Statelor Arabe în ceea ce priveste mentinerea păcii si securitătii internationale în regiune si tinând cont de cap. VIII al Cartei Natiunilor Unite solicită statelor membre ale Ligii Statelor Arabe să coopereze cu alte state membre în vederea implementării alin. 4;

Zonă de interdictie aeriană

6. hotărăste să instituie o interdictie a tuturor zborurilor în spatiul aerian al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, cu scopul de a proteja civilii;

7. hotărăste că interdictia impusă prin alin. 6 nu se aplică zborurilor al căror unic obiectiv este umanitar, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistentă, inclusiv provizii medicale, hrană, activisti umanitari si asistentă asociată, ori evacuarea cetătenilor străini din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, nici zborurilor autorizate prin alin. 4 sau 8, nici altor zboruri considerate necesare statelor care actionează în virtutea autorizării acordate prin alin. 8 ca fiind în beneficiul poporului libian, iar aceste zboruri vor fi coordonate cu mecanismele stabilite în alin. 8;

8. autorizează statele membre care au notificat secretarului general si secretarului general al Ligii Statelor Arabe, actionând la nivel national sau prin intermediul organizatiilor sau acordurilor regionale, să ia toate măsurile necesare pentru a impune respectarea interdictiei zborurilor impuse prin alin. 6 de mai sus, după caz, si solicită statelor implicate în colaborarea cu Liga Statelor Arabe să lucreze îndeaproape cu secretarul general pentru coordonarea măsurilor ce urmează a fi luate pentru punerea în aplicare a interdictiei, inclusiv prin stabilirea unui mecanism adecvat de implementare a prevederilor alin. 6 si 7 de mai sus;

9. face apel la statele membre, actionând la nivel national sau prin intermediul organizatiilor ori al acordurilor regionale, să ofere asistentă pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. 4, 6, 7 si 8 de mai sus;

10. solicită statelor membre implicate să îsi coordoneze între ele, precum si cu secretarul general măsurile pe care le iau pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. 4, 6, 7 si 8 de mai sus, inclusiv măsurile practice de monitorizare si aprobare a zborurilor autorizate umanitare sau de evacuare;

11. hotărăste ca statele membre implicate să informeze fără întârziere secretarul general si secretarul general al Ligii Statelor Arabe despre măsurile luate în exercitarea autoritătii conferite de alin. 8 de mai sus, inclusiv să pună la dispozitie conceptul de operatiuni;

12. solicită secretarului general să informeze fără întârziere Consiliul cu privire la măsurile luate de statele membre implicate în exercitarea autoritătii conferite de alin. 8 de mai sus si să raporteze Consiliului întermen de 7 zile si lunar după aceea cu privire la implementarea acestei rezolutii, inclusiv informatii privind orice încălcare a interdictiei de zbor impuse prin alin. 6 de mai sus;

Intrarea în vigoare a embargoului asupra armelor

13. hotărăste ca alin. 11 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011) să fie înlocuit de următorul alineat:

“Face apel la toate statele membre, mai ales la statele din regiune, actionând la nivel national sau prin intermediul organizatiilor ori al acordurilor regionale, pentru a asigura aplicarea strictă a embargoului asupra armelor impus prin alin. 9 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011), să inspecteze pe teritoriul lor, inclusiv în porturi, pe aeroporturi sau în apele internationale, vapoarele si avioanele care se îndreaptă spre sau vin din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, dacă statul implicat are informatii care oferă suficient temei pentru a se considera că încărcătura cuprinde bunuri a căror livrare, vânzare, transfer sau export este interzisă/interzis de alin. 9 sau 10 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011), astfel cum sunt modificate prin prezenta rezolutie, inclusiv furnizarea de mercenari înarmati, face apel la toate statele sub al căror pavilion se află respectivele vapoare si avioane să colaboreze cu aceste inspectii si autorizează statele membre să utilizeze toate măsurile adecvate situatiilor specifice pentru a efectua aceste inspectii;


14. solicită statelor membre care actionează în conformitate cu alin. 13 în apele internationale să se coordoneze între ele, precum si cu secretarul general si solicită, de asemenea, statelor implicate să informeze fără întârziere secretarul general si Comitetul înfiintat în conformitate cu alin. 24 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011) (Comitetul) cu privire la măsurile luate în exercitarea autoritătii conferite de alin. 13 de mai sus;

15. solicită fiecărui stat membru, care actionează fie la nivel national, fie prin intermediul organizatiilor sau acordurilor regionale, ca în momentul efectuării unei inspectii în conformitate cu alin. 13 de mai sus să prezinte Comitetului, fără întârziere, un raport scris care să cuprindă în primul rând explicatia motivelor inspectiei, rezultatele respectivei inspectii si dacă a existat sau nu o colaborare si, în cazul în care s-au descoperit bunuri al căror transfer este interzis, solicită acestor state membre să prezinte Comitetului, ulterior, un raport scris cu date relevante privitoare la inspectie, confiscare si dispozitie, precum si date relevante privitoare la transfer, inclusiv descrierea bunurilor, originea acestora si destinatia planificată, dacă asemenea informatii nu sunt incluse în raportul initial;

16. deplânge afluxul continuu de mercenari în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă si face apel la toate statele membre să se conformeze strict obligatiilor din alin. 9 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011) pentru a împiedica furnizarea de mercenari înarmati Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste;

Interzicerea zborurilor

17. hotărăste ca niciun stat să nu permită vreunei aeronave înregistrate în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă ori detinute în proprietate sau operate de cetăteni ori companii libiene să decoleze de pe, să aterizeze pe sau să survoleze teritoriul lui, decât dacă respectivul zbor a fost aprobat în prealabil de Comitet ori în cazul unei aterizări fortate;

18. hotărăste ca niciun stat să nu permită vreunei aeronave să decoleze de pe, să aterizeze pe sau să survoleze teritoriul lui dacă are informatii întemeiate pentru a considera că în acea aeronavă se află bunuri a căror livrare, vânzare, transfer ori export este interzisă/interzis de alin. 9 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011), astfel cum sunt modificate prin prezenta rezolutie, inclusiv furnizarea de mercenari înarmati, cu exceptia cazurilor de aterizare fortată;

Blocarea fondurilor si resurselor economice

19. hotărăste că blocarea averilor impusă prin alin. 17, 19, 20 si 21 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011) se va aplica tuturor fondurilor, altor active financiare si resurselor economice aflate pe teritoriile acestora, detinute sau controlate, direct ori indirect, de autoritătile libiene, după cum sunt specificate de către Comitet, sau de către persoane fizice ori juridice care actionează în numele sau la indicatiile acestora ori de către persoane juridice detinute sau controlate de acestea, după cum sunt specificate de către Comitet, si hotărăste, de asemenea, că toate statele se vor asigura că niciun fel de fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse de către cetătenii lor sau de către persoane fizice ori juridice de pe teritoriul lor la dispozitia sau în interesul autoritătilor libiene, după cum sunt specificate de către Comitet, sau al persoanelor fizice ori juridice care actionează în numele sau la indicatiile acestora ori al persoanelor juridice detinute sau controlate de acestea, după cum sunt specificate de către Comitet, si instruieste Comitetul să desemneze clar aceste autorităti libiene, persoane fizice ori juridice, în termen de 30 de zile de la data adoptării acestei rezolutii si, după aceea, după cum se consideră necesar;

20. Îsi afirmă hotărârea să se asigure că fondurile blocate conform alin. 17 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011) vor fi puse ulterior, imediat ce este posibil, la dispozitia si în folosul poporului libian;

21. hotărăste ca toate statele să le solicite cetătenilor lor, persoanelor aflate în jurisdictia lor si companiilor înregistrate pe teritoriul lor sau care se supun jurisdictiei lor să dea dovadă de vigilentă în relatiile de afaceri cu persoane juridice înregistrate în Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă ori supuse jurisdictiei acesteia si cu persoane fizice sau juridice care actionează în numele ori la indicatiile acestora si cu persoane juridice detinute sau controlate de acestea, dacă statele au informatii întemeiate pentru a considera că respectivele afaceri ar putea contribui la violente si la utilizarea fortei împotriva civililor;

Persoane si entităti desemnate

22. hotărăste ca persoanele prezentate în anexa I să fie supuse restrictiilor de călătorie impuse de alin. 15 si 16 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011) si hotărăste, de asemenea, ca persoanelor fizice si juridice din anexa II să le fie blocate fondurile si resursele economice conform alin. 17, 19, 20 si 21 ale Rezolutiei nr. 1.970 (2011);

23. hotărăste ca măsurile mentionate în alin. 15, 16, 17, 19, 20 si 21 aleRezolutiei nr. 1.970 (2011) să fie aplicate si persoanelor fizice si juridice stabilite de Consiliu sau de Comitet că au încălcat prevederile Rezolutiei nr. 1.970 (2011), în special ale alin. 9 si 10 ale acesteia, ori că au ajutat alte persoane fizice sau juridice să le încalce;

Panelul de experti

24. solicită secretarului general să creeze, pentru o perioadă initială de un an, prin consultare cu Comitetul, un grup de până la 8 experti (Comisie de experti), sub îndrumarea Comitetului, care vor avea ca sarcină:

a) să asiste Comitetul în exercitarea mandatului său după cum se specifică în alin. 24 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011) si în prezenta rezolutie;

b) să colecteze, să examineze si să analizeze informatii de la state, organisme ONU, organizatii regionale si alte părti interesate privind aplicarea măsurilor hotărâte prin Rezolutia nr. 1.970 (2011) si prin prezenta rezolutie, în special incidentele de nerespectare;

c) să facă recomandări cu privire la actiunile pe care Consiliul sau Comitetul ori statul le consideră ca putând îmbunătăti aplicarea măsurilor relevante;

d) să furnizeze Consiliului un raport interimar asupra activitătii sale nu mai târziu de 90 de zile de la numirea Comisiei si un raport final adresat Consiliului nu mai târziu de 30 de zile înainte de încetarea mandatului său, care să contină descoperirile si recomandările sale;

25. Îndeamnă toate statele, entitătile ONU relevante si alte părti interesate să colaboreze pe deplin cu Comitetul si cu Comisia de experti, în special cu privire la furnizarea de informatii aflate la dispozitia lor legate de aplicarea măsurilor decise prin Rezolutia nr. 1.970 (2011) si prin prezenta rezolutie, în special incidentele de nerespectare;

26. hotărăste ca mandatul Comitetului, după cum se prevede în alin. 24 al Rezolutiei nr. 1.970 (2011), sase aplice si măsurilor decise prin prezenta rezolutie;

27. hotărăste ca toate statele, inclusiv Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu va exista nicio cerere adresată autoritătilor libiene, a vreunei persoane fizice sau juridice din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă ori a vreunei persoane care să facă cererea prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane fizice ori juridice, cu privire la vreun contract sau altă tranzactie care a fost afectată de măsurile luate de Consiliul de Securitate în Rezolutia nr. 1.970 (2011), prezenta rezolutie ori rezolutiile asociate;

28. Îsi reafirmă intentia de a supraveghea în mod constant actiunile autoritătilor libiene si îsi subliniază disponibilitatea de a revizui în orice moment măsurile impuse de această rezolutie si de Rezolutia nr. 1.970 (2011), inclusiv prin înăsprirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor respective, dacă este cazul, în functie de respectarea de către autoritătile libiene a acestei rezolutii si a Rezolutiei nr. 1.970 (2011);

29. hotărăste să rămână sesizat în mod permanent în această chestiune.

 


Libia: Persoanele si entitătile desemnate de ONU

 

Nr. crt.

Nume

Motivatie

Date de identificare

Anexa 1: Interdictia călătoriilor

 

 

1

Quren Salih Quren Al Qadhafi

Ambasadorul libian în Ciad. A plecat din Ciad la Sabha. Implicat direct în recrutarea si coordonarea mercenarilor pentru regim.

 

2

Colonel Amid Husain Al Kuni

Guvernator al regiunii Ghat (Libia de sud). Implicat direct în recrutarea mercenarilor.

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume

Motivatie

Date de identificare

Anexa II: Blocarea fondurilor si resurselor economice

 

1

Dorda, Abu Zayd Umăr

Pozitie: directorul Organizatiei pentru Securitate Externă

 

2

Jabir, general-maior Abu BakrYunis

Pozitie: ministrul apărării

Functia: general-maior. Data nasterii: -/-/1952 Locul nasterii: Jalo, Libia

3

Matuq, Matuq Mohammed

Pozitie: secretar pentru serviciile publice

Data nasterii: -/-/1956 Locul nasterii: Khoms

4

Qadhafi, Mohammed Muammar

Fiul lui Muammar Qadhafi. Relatii strânse cu regimul.

Data nasterii: -/-/1970 Locul nasterii: Tripoli, Libia

5

Qadhafi, Saadi

Comandantul Fortelor Speciale. Fiul lui Muammar Qadhafi. Relatii strânse cu regimul. Comanda unitătilor militare implicate în represiunea demonstrantilor.

Data nasterii: 25/05/1973 Locul nasterii: Tripoli, Libia

6

Qadhafi, Saif al- Arab

Fiul lui Muammar Qadhafi. Relatii strânse cu regimul.

Data nasterii: -/-/1982 Locul nasterii: Tripoli, Libia

7

Al-Senussi, colonel Abdullah

Pozitie: directorul Serviciilor Militare de Spionaj

Functia: colonel Data nasterii: -/-/1949 Locul nasterii: Sudan

Entităti

 

 

1

Banca Centrală a Libiei

Sub controlul lui Muammar Qadhafi si al familiei sale si potentială sursă de finantare pentru regimul acestuia

 

2

Autoritatea Libiana de Investitii

Sub controlul lui Muammar Qadhafi si al familiei sale si potentială sursă de finantare pentru regimul acestuia

Cunoscută si sub denumirea de Compania Arabă Libiana de Investitii Străine (LAFICO) Adresa: 1 Fateh Tower Office nr. 99, et. 22, str. Borgaida, Tripoli, Libia, 1103

3

Banca Externă Libiana

Sub controlul lui Muammar Qadhafi si al familiei sale si potentială sursă de finantare pentru regimul acestuia

 

4

Portofoliul de Investitii Libia Africa

Sub controlul lui Muammar Qadhafi si al familiei sale si potentială sursă de finantare pentru regimul acestuia

Adresa: str. Jamahiria, clădirea LAP, CP 91330, Tripoli, Libia

5

Compania Petrolieră Natională Libiana

Sub controlul lui Muammar Qadhafi si al familiei sale si potentială sursă de finantare pentru regimul acestuia

Adresa: str. Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libia


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de avizare a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

 

În conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1) si art. 7 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, structurile mentionate la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 vor solicita Ministerului Finantelor Publice avizarea personalului care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene.

(2) Cererea privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene si care activează în cadrul structurilor mentionate la art. 2 lit. bj pct. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice, în atentia Directiei generale pregătire ECOFIN si asistentă comunitară, împreună cu restul documentelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011.

(3) Cererea privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene si care activează în cadrul structurii mentionate la art. 2 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 se transmite, împreună cu restul documentelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, secretarului de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene, care avizează favorabil sau respinge, motivat, cererea formulată.

(4) Modelul cererii privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) în fiecare an, Ministerul Finantelor Publice, în calitate de Unitate Natională de Coordonare, comunică, până la sfârsitul anului curent pentru anul următor, structurilor mentionate la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 numărul de posturi alocate acestora care se încadrează în prevederile hotărârii Guvernului.

(2) în cazul în care are loc o diminuare a numărului de posturi distribuite pentru anul următor fată de anul curent, structurile în cauză trebuie să transmită Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, numele persoanelor care nu mai beneficiază de majorare salarială.

(3) în cazul în care are loc o crestere a numărului de posturi distribuite fată de anul curent, structurile în cauză trebuie să transmită Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, o cerere privind solicitarea de aviz pentru personalul nou-propus, care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene.

(4) în cazul structurii mentionate la art. 2 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, în vederea încadrării în numărul de posturi distribuit pentru anul următor, Unitatea Natională de Coordonare, reprezentată de Directia generală pregătire ECOFIN si asistentă comunitară, comunică secretarului de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene numele persoanelor care nu mai beneficiază de majorarea salarială, în cazul în care are loc o reducere a numărului de posturi distribuite fată de anul curent, sau transmite, spre avizare, cererea privind solicitarea de aviz pentru personalul nou-propus, care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene, în cazul în care are loc o crestere a numărului de posturi fată de anul curent.

(5) în situatia în care în cadrul structurilor al căror personal beneficiază de majorările salariale în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 646/2011 intervin modificări de personal, atributii, organizare si/sau functionare, structurile respective vor comunica Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, aceste aspecte, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011.

(6) Pentru anul 2011, distributia posturilor alocate structurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, care se încadrează în prevederile acesteia, este următoarea: structura prevăzută la pct. 1 - 16 posturi, structurile prevăzute la pct. 2 - 9 posturi, după cum urmează: 6 posturi - organismul intermediar pentru aria de concentrare tematică nr. 4 “îmbunătătirea mediului înconjurător” din Acordul-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 (denumit în continuare Acord-cadru), si 3 posturi - organismul intermediar pentru ariile de concentrare tematică nr. 5 “îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-urilor” si nr. 7 “Dezvoltarea sectorului privat si promovarea exportului IMM-urilor si/sau promovarea standardelor” din Acordul-cadru, iar structura prevăzută la pct. 3 - 4 posturi.

Art. 3. - (1) Directia generală pregătire ECOFIN si asistentă comunitară, în calitate de Unitate Natională de Coordonare, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor mentionate la art. 1 alin. (2) din prezentul ordin de la structurile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, elaborează propunerea de acordare a avizului favorabil sau de respingere a cererii privind solicitarea de aviz, conform modelului din prevăzut în anexa nr. 2, pe care o supune semnării secretarului de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene.

(2) Eliberarea de către Ministerul Finantelor Publice a avizului favorabil sau de respingere a cererii privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene si care face parte din structurile prevăzute la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 are loc în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea, în cadrul Ministerului Finantelor Publice, a documentatiei complete supuse avizului.

(3) Se deleagă secretarului de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene atributia de acordare a avizului pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene si care activează în cadrul structurilor mentionate la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011.

Art. 4. - Motivele de respingere a cererii de eliberare a avizului favorabil sunt:

a) netransmiterea de către structura care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011;

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011;

c) nerespectarea conditiilor de formă a documentelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea tuturor informatiilor solicitate de către Ministerul Finantelor Publice pentru eliberarea avizului favorabil;

e) neîncadrarea în numărul posturilor distribuite de către Ministerul Finantelor Publice în cadrul structurilor solicitante.

Art. 5. - Structura a cărei cerere privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate, mentionate în scrisoarea de răspuns emisă de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. - (1) Secretarul de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene poate retrage sau modifica avizul acordat, la cererea motivată, potrivit competentelor, a Directiei generale pregătire ECOFIN si asistentă comunitară în calitate de Unitate Natională de Coordonare.

(2) Cererea motivată privind retragerea sau modificarea avizului acordat este înaintată de către Ministerul Finantelor Publice:

a) în cazul în care institutiile publice al căror personal beneficiază de stimularea financiară comunică Ministerului Finantelor Publice orice modificare de personal, atributii, organizare si/sau functionare, intervenită după obtinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011;

b) în cazul în care Directia generală pregătire ECOFIN si asistentă comunitară, în calitate de Unitate Natională de Coordonare, constată încălcări ale prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011.

(3) După remedierea problemelor constatate care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit acelorasi reguli generale.

Art. 7. - Atributiile de aprobare a proiectelor de ordin privind majorarea salariala cu până la 25 de clase succesive fată de clasa detinută pentru personalul din cadrul structurilor mentionate la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, precum si neacordarea numărului de clase de salarizare suplimentare sunt îndeplinite de persoana care are competenta legală de numire în functie a personalului respectiv.

Art. 8. - Secretarul de stat coordonator al structurii responsabile de coordonarea contributiei financiare elvetiene, reprezentată de Directia generală pregătire ECOFIN si asistentă comunitară din cadrul Ministerului Finantelor Publice, si structurile prevăzute la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 2.285.

 

ANEXA Nr. 1

 

[Antetul institutiei solicitante]

Nr............din................

 

CERERE

privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene

- model -

 

Stimate domnule secretar de stat,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, vă rugăm să eliberati un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele persoane din cadrul ..................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil), care au ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene si îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011, pot beneficia de stimularea financiară reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 646/2011:

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

Calificativul obtinut în urma evaluării performantelor individuale ale personalului

(Se completează conform ultimei evaluări a performantelor individuale, efectuată conform prevederilor legale.)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 


Persoana de contact din cadrul institutiei noastre, desemnată în acest sens, este doamna/ domnul...............................................(tel......................, fax..................., e-mail...................................).

Anexăm prezentei cereri următoarele documente mentionate la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011:

 

Cu stimă,

…………………………………………………………

(prenumele si numele)

…………………………………………………………

(functia)

[L.S.]

 

Domnului........................

Secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr................./.................

[Institutia solicitantă]

[Date de contact]

 

Ref. la Cererea nr............../..................privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene din cadrul.................................................. (denumirea structurii care solicită avizul favorabil)

În temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană în vederea implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, având în vedere Cererea nr.............din.................privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene din cadrul.............................................................................(denumirea structurii care solicită avizul favorabil), în urma analizării următoarelor documente prezentate:

1.......................................................................................................................................................;

2.......................................................................................................................................................,

Ministerul Finantelor Publice propune acordarea avizului favorabil/respingerea Cererii........................................................................ (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil). nr..............din ................., pentru persoanele  mentionate în anexă.

în cazul persoanelor pentru care s-a hotărât respingerea cererii, noua cerere se va retransmite Ministerului Finantelor Publice după remedierea motivelor constatate si mentionate în anexă.

 

…………………………………………………………

(prenumele si numele)

secretar de stat

[L.S.]

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Anexă la................../...................

 

LISTA PERSOANELOR

pentru care se propune acordarea avizului favorabil/respingerea cererii de către Ministerul Finantelor Publice, conform Cererii nr............din................ privind solicitarea de aviz pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contributiei financiare elvetiene din cadrul.................................................................................

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

Nr. crt.

Persoana pentru care s-a solicitat avizul (numele si prenumele)

Functia

Structura din care face parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

Aviz

(eliberarea avizului favorabil, respingerea avizului)

Observatii

(motive pentru respingerea avizului)

1.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

(prenumele si numele)

secretar de stat

[L.S.]


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.