MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 489/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 489         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 654 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

574. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

655. - Hotărâre pentru stabilirea atributiilor, componentei si numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

 

679. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judetul Covasna

 

682. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 287/2009

 - Legea nr. 71/2011

 - Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3 din 4 aprilie 2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 654

din 17 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Zoltán Valentin - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petrom” - SA. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.382/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia nr. 1694R din 13 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.382/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Petrom” - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării recursului declarat împotriva încheierii din 28 septembrie 2009, pronuntată de Tribunalul Teleorman - Sectia conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal în Dosarul n r. 1.293/87/2009, într-o cauză privind solutionarea unei actiuni având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 sunt “de un formalism excesiv”, “de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării drepturilor recunoscute de lege atât pentru angajat, cât si pentru angajator si să restrângă nejustificat dreptul la apărare al angajatorului, care este pus într-o situatie de dezechilibru” fată de angajatul care are calitatea de reclamant. Se critică faptul că intervalul de timp dintre data primirii citatiei si data termenului de judecată este prea scurt pentru ca un angajator să îsi exercite dreptul la apărare si să se achite de sarcina probei care îi revine, iar instanta are posibilitatea de a-l decădea din dreptul de a depune probe si de a formula apărări.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, nefiind încălcate dispozitiile constitutionale si conventionale invocate de autorul acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, decizia de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii ce au următorul continut:

- Art. 286: “(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părtilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată.”;

- Art. 287: “Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.”;


- Art. 288: “Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgentă, instanta fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.”

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii ce au următorul continut:

- Art. 74: “(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia Ie-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.”;

- Art. 75: “În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligatia ca, până la prima zi de înfătisare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.”;

- Art. 77: (1) în cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgentă al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanta poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.”

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) care consacră dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, ale art. 24 care garantează dreptul la apărare si ale art. 53 alin. (1) referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, invocă dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, prin raportare la art. 11 alin. (2) si art. 20 din Constitutie referitoare la raporturile dintre tratatele internationale în materia drepturilor omului si dreptul intern.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă a fost abrogată prin art. 224 lit. b) din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, care nu a mai păstrat aceeasi conceptie legislativă referitoare la solutionarea conflictelor ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii care decurg din legi sau din alte acte normative, precum si din contractele colective sau individuale de muncă.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 a rămas fără obiect.

Cât priveste dispozitiile art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Curtea retine că acestea au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi texte constitutionale si conventionale si prin prisma unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 369 din 25 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 11 mai 2010, sau prin Decizia nr. 1.349 din 19 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 22 decembrie 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, retinând că textele de lege criticate reprezintă norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, referitoare la termenele de judecată si modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor privind conflictele de muncă. Reglementarea acestora constituie o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. În plus, regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care le-au fundamentat sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petrom” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.382/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante de judecată.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii

informationale,

Valerian Vreme

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 574.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania, denumite în continuare părti,

având în vedere dezvoltarea pozitivă a relatiilor dintre România si Republica Albania, consolidată prin vizite la nivel înalt, care confirmă interesul comun în vederea promovării raporturilor strânse în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere că ambele părti vor promova furnizarea tehnologiei si serviciilor în sectorul IT si intentionează să creeze un parteneriat în sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

recunoscând nevoia de a promova legături semnificative în sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, având în vedere capacitătile si oportunitătile din acest sector ale celor două părti,

recunoscând existenta potentialului pentru efectuarea de schimburi intense între cele două tări în sectorul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având interese comune în cresterea investitiilor, sporirea investitiilor, initiativelor si pietelor aferente sectorului comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

si

intentionând să implementeze un program de cooperare în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu scopul de a dezvolta parteneriate de afaceri între cele două părti,

au încheiat următorul memorandum de întelegere:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere (denumit în continuare Memorandum) este de a stabili relatii de cooperare între părti, în vederea concentrării eforturilor comune si a resurselor tehnice, financiare si umane, având ca finalitate dezvoltarea cooperării tehnologice si a activitătilor inovative, precum si a serviciilor legate de acordarea de asistentă, consultantă si instruire tehnică în vederea formării de resurse

umane specializate în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

(1) Principalele domenii de cooperare între părti, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:

a) schimbul de date în domeniul reglementărilor, standardizării si al conventiilor internationale relevante în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si în cel al tehnologiilor si mijloacelor tehnice noi;

b) stimularea investitiilor în cele două tări, în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

c) dezvoltarea, pe baza proiectelor colective, a grupurilor de lucru comune în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în fiecare din cele două tări sau tări terte, în conditii acceptate de comun acord;

d) sprijinirea companiilor interesate din cele două tări, în activitatea lor de parteneriat;

e) pregătirea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

f) dezvoltarea resurselor umane în domeniul educatia IT si a educatiei bazate pe IT;

g) organizarea si facilitarea participării la seminare, conferinte, forumuri comune, evenimente si târguri internationale, organizate de fiecare dintre cele două tări;

h) informarea si identificarea schimbului de date necesar pentru serviciile electronice (e-Services, e-Visa, e-commerce) si de securitate informatică;

i) sprijinirea comună în cadrul organizatiilor internationale, atunci când interesele nationale ale celor două tări coincid.

(2) Activitătile specifice de interes comun vor fi desfăsurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum si vor fi reglementate prin întelegeri specifice. În aceste întelegeri, aspectele referitoare ia cheltuieli si investitii, confidentialitate, proprietate intelectuală, precum si toate detaliile care vor asigura o întelegere clară a provenientei si modului de utilizare a resurselor si beneficiilor ambelor părti vor fi specificate.

În timpul activitătilor desfăsurate de către organele competente, limba engleză va fi utilizată drept limbă de lucru.

 

ARTICOLUL 3

Fonduri si resurse

 

(1) Desfăsurarea de activităti de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum va fi conditionată de existenta resurselor de finantare, precum si a altor resurse ale părtilor.

(2) Costurile activitătilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

 

ARTICOLUL 4

Aplicarea Memorandumului

 

(1) Prezentul memorandum va fi implementat de către un comitet de coordonare compus din reprezentanti ai ambelor părti si a cărui structură va fi stabilită la o dată ulterioară. Acest comitet va fi înfiintat în termen de o (1) lună de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum.

(2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor si procedurilor pentru dezvoltarea activitătilor stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea si cerintele financiare. Comitetul va depune eforturi pentru a se întruni cel putin o dată pe an, alternativ în România si Republica Albania, în functie de acordul dintre părti.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

 

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din proiectele realizate în temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct, prin acte aditionale, încheiate la data initierii fiecărui proiect bilateral.

 

ARTICOLUL 6

Confidentialitatea informatiilor

 

Niciuna dintre părti nu va dezvălui sau distribui către un tert informatii confidentiale furnizate de cealaltă parte în cursul desfăsurării activitătilor de cooperare conform prezentului memorandum, cu exceptia permisiunii scrise din partea celeilalte părti si în limitele acestei permisiuni sau în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare si valabilitatea

 

(1) Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare si este valabil (4) patru ani. Acest memorandum va fi prelungit automat pe noi perioade de câte doi (2) ani dacă niciuna dintre părti nu îl denuntă.

(2) Fiecare parte poate denunta Memorandumul prin notificare scrisă către cealaltă parte prin căi diplomatice. În acest caz, Memorandumul îsi va înceta valabilitatea după trei (3) luni de la data notei scrise de denuntare, transmisă celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

(1) Prezentul memorandum poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părti.

(2) Amendamentele acestui memorandum vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 7, primul paragraf.

 

ARTICOLUL 9

Clauze finale

 

Dispozitiile prezentului memorandum nu afectează drepturile si obligatiile părtilor ce decurg din alte acorduri internationale încheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligatiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Prezentul memorandum nu poate fi interpretat sau invocat astfel încât să anuleze sau să afecteze obligatiile ce decurg din orice alt acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre, pe de-o parte, si Republica Albania, pe de altă parte.

Drept pentru care, reprezentantii deplin autorizati ai părtilor au semnat prezentul memorandum de întelegere. Semnat la Tirana la data de 8 iunie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Pentru Consiliul de Ministri al Republicii Albania,

Gene Pollo,

ministrul inovatiei si tehnologiilor informatiei si comunicării

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea atributiilor, componentei si numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 118/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Coordonarea activitătii privind privatizarea societătilor comerciale agricole care detin în exploatare terenuri cu destinatie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare si concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică si privată a statului, aflate în exploatarea acestora, în cadrul Agentiei Domeniilor Statului este asigurată de Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este un organism fără personalitate juridică, care functionează în cadrul Agentiei Domeniilor Statului.

(3) Comitetul este constituit din 11 membri, dintre care unul este presedinte, după cum urmează:

a) 2 membri din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

b) un membru din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

c) un membru din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor;

d) 3 membri din cadrul Agentiei Domeniilor Statului;

e) un membru din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

f) un membru din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară;

g) 2 membri care sunt selectati de către ministrul agriculturii si dezvoltării rurale dintre specialisti în următoarele domenii: agricultură, economie, comert, bancar, privatizarea societătilor comerciale sau juridic.

(4) Membrii Comitetului sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea institutiilor pe care le reprezintă.

(5) Prin ordinul de numire a membrilor prevăzut la alin. (4) se desemnează si persoana dintre acestia care va asigura presedintia Comitetului, precum si persoana care îi va tine locul presedintelui, în situatia în care acesta nu îsi poate îndeplini temporar atributiile.

(6) Durata mandatului membrilor se stabileste prin ordinul de numire, însă nu poate fi mai mare de 4 ani.

(7) Mandatul membrilor Comitetului poate fi reînnoit o singură dată.

(8) Pot fi membri ai Comitetului numai persoanele care au studii superioare în următoarele domenii: agricultură, economie, comert, financiar-bancar sau juridic, precum si experientă în domeniile agricol, cercetare, economic, financiar-bancar, juridic, privatizarea societătilor comerciale, managementul riscului sau recuperarea datoriilor, cu respectarea prevederilor legale privind regimul incompatibilitătilor.

(9) Revocarea din functie a oricărui membru al Comitetului se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, caz în care conducătorul institutiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

(10) Institutiile publice prevăzute la alin. (3) îsi desemnează reprezentantii în Comitet numai dintre persoanele care nu au fost condamnate pentru bancrută frauduloasă, abuz de încredere, înselăciune, mărturie mincinoasă sau alte infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea functiei.

(11) Membrii Comitetului îsi păstrează functiile detinute la institutiile din care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce le revin în această calitate.

(12) Membrii Comitetului sunt obligati să păstreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 2. - (1) Modul de desfăsurare a lucrărilor sedintelor va fi stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a Comitetului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) Presedintele Comitetului sau persoana care îl înlocuieste veghează la respectarea regulamentului de organizare si functionare a Comitetului.

Art. 3. - (1) Comitetul îndeplineste atributiile prevăzute în Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comitetul îndeplineste si atributiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în exercitarea atributiilor sale, Comitetul emite decizii si hotărâri, potrivit prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Lászlo

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 655.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei llieni, judetul Covasna

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În cuprinsul sectiunii “Semnificatiile elementelor însumate” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei llieni, judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2010, sintagma “la granita dintre Tinutul Secuiesc si Tara Bârsei” se modifică si se înlocuieste cu sintagma “la limita teritorial-administrativă dintre judetul Covasna si judetul Brasov”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 679.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art.15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Agentiei pentru

Implementarea Proiectelor

si Programelor pentru întreprinderi

Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 682.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilitătilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/l.M.M./an, cu dobândă partial subventionată si, după caz, cu garantarea creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii (I.M.M.-ur\) la obtinerea de finantări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăsurării activitătii, cu posibilitatea prelungirii în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, denumit în continuare M.E.C.M.A., prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., si Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare M.F.P, în parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., si institutiile de credit finantatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei conventii de colaborare.


 

CAPITOLUL II

Bugetul si durata programului

 

Art. 2. - (1) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, se aprobă plafonul total al facilitătilor, după cum urmează:

a) bugetul total maxim al subventiei pe perioada de implementare a programului 2011-2013 este de 165.000 mii lei, repartizat pe ani astfel:

 

 

2011

2012

2013

Bugetul total maxim al subventiei - mii lei

24.000

70.000

71.000

Număr estimat de beneficiari - I.M.M.

4.000

12.000

12.000

 

b) plafonul garantiilor ce pot fi acordate în anul 2011 este de 400.000 mii lei.

(2) Subventiile se acordă în limita bugetului anual alocat. De la data epuizării bugetului anual alocat nu se mai acordă facilităti în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari.

 

CAPITOLUL III

Descrierea liniei de credit si a garantiei

 

Art. 3. - (1) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau în mod fractionat, în functie de necesitătile de finantare a activitătii beneficiarului programului, la solicitarea scrisă a acestuia transmisă institutiei de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

(2) Dacă beneficiarul programului înregistrează restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurărilor sociale de stat, prima tragere va fi efectuată pentru stingerea integrală a acestor datorii.

Art. 4. - (1) Valoarea liniei de credit va fi stabilită de institutia de credit finantatoare în conformitate cu normele si procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în conditiile programului.

(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăsească 30% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni, în situatia în care beneficiarul programului are în derulare si alte facilităti de credit pe termen scurt.

(3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilităti de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 5. - (1) I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineste cumulativ criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

(2) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 si în cazul în care din verificarea în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.) rezultă existenta unui credit restant, iar beneficiarul programului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta.

(3) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 si în cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, cu justificarea corespunzătoare, acceptată de institutia de credit finantatoare.

Art. 6. - Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfăsurat si/sau vor desfăsura activităti din sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare si asigurări:

1. 641 - Intermediere monetară;

2. 642 - Activităti ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale si alte entităti financiare similare;

4. 649 - Alte activităti de intermedieri financiare, exclusiv activităti de asigurări si fonduri de pensii;

5. 651 - Activităti de asigurări;

6. 652 - Activităti de reasigurare;

7. 653 - Activităti ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 - Activităti auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitătilor de asigurări si fonduri de pensii;

9. 662 - Activităti auxiliare de asigurări si fonduri de pensii;

10. 663 - Activităti de administrare a fondurilor;

b) tranzactii imobiliare:

1. 681 - Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activităti imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activităti de jocuri de noroc si pariuri;

d) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:

1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de băuturi răcoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun;

7. 4725 - Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;

e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv:

I. activităti de pescuit si acvacultura, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

11. activităti legate de productia primară a produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa I ia Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;


III. activităti de procesare si marketing al produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:

1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piată de operatorii economici respectivi;

2. când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

IV. activităti legate de export către state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

V. ajutoarele destinate utilizării produselor nationale în detrimentul celor importate;

VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, asa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);

VII. ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

 

CAPITOLUL V

Regula de cumul

 

Art. 7. - (1) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleasi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăseste intensitatea ajutorului stabilită pentru conditiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce A.I.P.P.I.M.M. a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaratiei pe propria răspundere a I.M.M.

 

CAPITOLUL VI

Etapele implementării programului

 

Etapa I. Etapa înscrierii în program

Art. 8. - (1) înscrierea în program si solicitarea acordului de principiu pentru subventionarea dobânzii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro

(2) Solicitările pentru înscrierea în program vor fi analizate si selectate în limita bugetului alocat programului, în ordinea înscrierii în acesta.

(3) Demararea implementării programului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării pe site-ul www.aippimm.ro a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfăsura campanii de informare cu privire la facilitătile acordate în cadrul programului.

(4) înscrierea on-line se desfăsoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului.

(5) Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program.

(6) Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obtinut si cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.

(7) A.I.P.P.I.M.M. verifică formularul de înscriere în program si îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), i) si j), precum si la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

(8) în urma verificărilor, A.I.P.P.I.M.M. poate lua decizia de acceptare în program, caz în care transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobânzii. Dacă, prin verificările efectuate, A.I.P.P.I.M.M. constată neîndeplinirea conditiilor prevăzute prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 si ale prezentelor norme metodologice, A.I.P.P.I.M.M. decide respingerea solicitării I.M.M. pentru subventionarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum si căile de atac prevăzute de lege. În toate cazurile, decizia se comunică solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuării înregistrării, prevăzut la alin. (6).

(9) A.I.P.P.I.M.M. va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program si le va transmite institutiei de credit finantatoare.

(10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la institutia de credit se va face continuu până la epuizarea bugetului programului.

Etapa II. Contractarea si garantarea liniei de credit în cadrul programului

Art. 9. - (1) Lista cu institutiile de credit partenere care au fost selectate de către A.I.P.P.I.M.M., conform legii, în vederea acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în conditiile programului, se publică pe pagina de web a A.I.P.P.I.M.M. si a F.N.G.C.I.M.M. A.I.P.P.I.M.M. Încheie conventii de colaborare pentru implementarea programului cu institutiile de credit selectate potrivit prevederilor prezentului alineat.

(2) în vederea obtinerii linei de credit cu dobândă partial subventionată si, după caz, garantată de stat, solicitantii declarati eligibili de către A.I.P.P.I.M.M. se pot prezenta la oricare institutie de credit din lista prevăzută la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat si stampilat de către beneficiar si cu notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobânzii în cadrul programului.

Etapa III. Etapa acordării garantiei de stat, după caz

Art. 10. - Garantia emisă de F.N.G.C.I.M.M. În numele si în contul statului are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protectiei nu îsi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului în care cumpărătorul protectiei nu plăteste la scadentă costul protectiei;

b) este neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăsi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restantei, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente;

c) este expresă - protectia furnizată de garantie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a institutiei de credit finantatoare, realizată în termenii si conditiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă maximum 80% din principal, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proportional cu procentul de garantare.

Art. 11. - (1) După aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, institutia de credit finantatoare, direct sau prin unitătile sale teritoriale, se va adresa, după caz, F.N.G.C.I.M.M. În vederea obtinerii unei garantii în conditiile prevăzute în conventiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu institutiile de credit finantatoare prevăzute la art. 9 alin. (1).

(2) în vederea acordării garantiei, pe baza informatiilor furnizate de institutia de credit finantatoare, F.N.G.C.I.M.M. verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 si ale prezentelor norme metodologice si efectuează analiza situatiei economico-financiare a solicitantului în conformitate cu normele proprii.

Art. 12. - (1) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite conditiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M. semnează si transmite institutiei de credit finantatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune si contractul de garantie reală mobiliară privind constituirea gajului prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

(2) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părtilor, obiectul si durata contractului, termenii si conditiile de acordare si plată a garantiei, obligatiile părtilor, valoarea maximă a garantiei acordate în monedă natională, modalitatea de calcul si termenele de plată ale comisionului de risc si ale comisionului de administrare, precum si celelalte drepturi si obligatii ale părtilor.

(3) în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, încheie contracte de fideiusiune cu cel putin o persoană fizică sau juridică, ce are calitatea de asociat/actionar/administrator al beneficiarului, respectiv, cu cel putin o persoană fizică ce organizează activitatea economică a beneficiarului în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Beneficiarii programului care obtin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele si contul statului, datorează o primă de garantare.

(2) Conditiile de acordare a garantiilor în cadrul mecanismului trebuie să se bazeze pe evaluarea riscurilor generate de operatiune si pe autofinantarea mecanismului de garantare.

(3) Prima de garantare plătită de solicitant trebuie să acopere atât riscurile obisnuite ce rezultă din acordarea garantiilor, costurile administrative ale schemei, cât si finantarea anuală a capitalului.

Art. 14. - În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, se acordă reprezentantilor legali ai institutiei de credit finantatoare un mandat special, în vederea efectuării formalitătilor de înscriere a garantiei reale mobiliare în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.

Art.15. - Garantia de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, sub conditia plătii comisionului de risc, si este valabilă pe durata finantării, plus încă 75 de zile calendaristice, calculate de la data scadentei principalului liniei de credit acordate în cadrul programului.

Etapa IV. Etapa acordării facilitătilor în cadrul programului

Art. 16. - (1) După ce beneficiarul face dovada plătii comisionului de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, institutia de credit si beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 12 alin. (1).

(2) în vederea constituirii garantiei prevăzute la art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, institutia de credit si beneficiarul semnează contractul de garantie reală mobiliară, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).

(3) După semnarea contractelor prevăzute la alin. (1) si (2), institutia de credit pune la dispozitia beneficiarului linia de credit acordată în conditiile programului.

(4) Predarea/primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum si a contractelor de garantie reală mobiliară se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între institutia de credit finantatoare si F.N.G.C.I.M.M.

Art. 17. - În cazul beneficiarilor programului care au primit aprobarea creditului si care nu solicită garantii din partea F.N.G.C.I.M.M., institutia de credit va semna cu acestia contractul de creditare si contractele de garantie accesorii creditului, cu respectarea normelor proprii de creditare, si le va pune la dispozitie linia de credit acordată în conditiile programului.

Art. 18. - În cazul respingerii de către institutia de credit a solicitării de acordare a unei linii de credit în cadrul programului, solicitantul si A.I.P.P.I.M.M. vor fi informati asupra deciziei de respingere, în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile de la data primirii cererii de solicitare a creditului si a documentelor solicitate de institutia de credit finantatoare.

Etapa V. Etapa implementării, monitorizării si recuperării facilitătilor

Art. 19. - Beneficiarii programului prevăzuti la art. 16 alin. (1) si art. 17 vor deschide un cont curent la institutia de credit finantatoare pentru derularea operatiunilor de încasări si plăti.

Art. 20. - Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitări scrise adresate institutiei de credit finantatoare, fără să depăsească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Institutia de credit finantatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinatiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase si nerambursate devin scadente la data expirării valabilitătii liniei de credit.

Art. 21. - F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garantiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de actiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garantiei si încetarea valabilitătii acesteia, actiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situatiilor furnizate de către institutia de credit finantatoare, conform prevederilor contractului de garantare.

Art. 22. - În cazul în care beneficiarul programului nu îsi îndeplineste obligatiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, institutia de credit poate solicita executarea garantiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garantiei se efectuează de M.FP din fondul de risc constituit conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011. Recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garantiilor acordate în cadrul programului se realizează de organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

Art. 23. - (1) Cererea de plată se transmite de către institutia de credit finantatoare în perioada de valabilitate a garantiei, ulterior trecerii la restantă a întregii finantări garantate, împreună cu următoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului si fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia institutiei de credit finantatoare, în copie certificată de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

b) contractul de credit, însotit de toate actele aditionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) un exemplar al contractului de garantare, în original;


d) copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune si a contractului de garantie reală mobiliară;

e) dovada plătii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garantiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) dovada înscrierii avizului de garantie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabil până la stingerea tuturor creantelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

g) extrasul contului curent si extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finantării garantate, din care să reiasă fără echivoc întreaga valoare a finantării garantate nerambursate si data trecerii la restantă a acesteia, în copie certificată de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

h) notificarea institutiei de credit finantatoare către beneficiarul finantării garantate conform contractului de credit, cu privire la declararea exigibilitătii anticipate a finantării garantate, însotită de dovada transmiterii, în copii certificate de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului cu cel putin 15 zile înainte de data declarării exigibilitătii anticipate;

i) declaratia pe propria răspundere a beneficiarului finantării garantate, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b) si c) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, în copii certificate de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului, în copie certificată de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

k) copia certificată de institutia de credit finantatoare a rezultatului consultării Centralei Incidentelor de Plăti (C./.P.), din care să rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului; în cazul în care beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea corespunzătoare, acceptată de institutia de credit finantatoare;

l) copia certificată de institutia de credit finantatoare a rezultatului consultării C.R.B., însotită de documentele care atestă achitarea restantelor, după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului.

(2) Documentatia care trebuie să însotească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. Într-un singur exemplar, îndosariat, paginat si opisat.

Art. 24. - (1) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garantiei, în conditiile transmiterii de către institutia de credit finantatoare a tuturor documentelor care însotesc cererea de plată prevăzută la art. 23 alin. (1) în perioada de valabilitate a garantiei, asumării de către institutia de credit finantatoare a verificării îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) si j) din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, respectării de către beneficiar a obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) si g) din aceeasi Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, precum si în conditiile achitării primei de garantare.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garantiei, în conditiile transmiterii incomplete a documentelor care însotesc cererea de plată prevăzută la art. 23 sau în afara perioadei de valabilitate a garantiei, neasumării de către institutia de credit finantatoare a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) si j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, nerespectării de către beneficiar a oricărora dintre obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) si g) din aceeasi Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, precum si în conditiile neachitării primei de garantare.

(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garantiei se comunică institutiei de credit finantatoare si M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării.

(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată si documentele care o însotesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel putin 30 de zile de restantă la plata principalului.

(6) Plata garantiei se face de către M.F.P. Într-un cont unic al institutiei de credit finantatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a se depăsi 90 de zile calendaristice de restantă a beneficiarului la plata principalului.

(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc institutiei de credit finantatoare de către M.F.P. de la fondul de risc si se recuperează de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finantării garantate, în conditiile legii.

Art. 25. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data plătii valorii de executare a garantiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plătii.

(2) F.N.G.C.I.M.M. Întocmeste un înscris prin care se individualizează creanta bugetară rezultată prin plată, precum si data scadentei acesteia, care se transmite debitorului - beneficiar al finantării garantate, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plătii prevăzute la alin. (1).

(3) înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finantării garantate, însotite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însotit de copia documentului de identitate al fideiusorului, si contractul de garantie reală mobiliară, însotit de copia avizului de înscriere a contractului de garantie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garantii Reale, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în conditiile legii.

Art. 26. - (1) Dobânda aferentă liniei de credit se calculează de la data utilizării si până la rambursarea integrală a creditului si se plăteste lunar astfel:

a) maximum 70% din dobânda calculată, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumelor utilizate din linia de credit acordată, se achită institutiei de credit finantatoare de către M.E.C.M.A., prin A.I.P.P.I.M.M., în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie;

b) minimum 30% din dobânda calculată de institutia de credit finantatoare se achită lunar acesteia de către beneficiarul programului.


(2) Liniile de credit acordate de către institutia de credit finantatoare vor avea pentru plata lunară a dobânzii aceeasi dată scadentă stabilită prin contractele de credit încheiate cu beneficiarii programului. În cazul în care beneficiarii programului nu achită la scadentă partea de dobândă pe care o datorează, subventia de dobândă datorată de stat, în conditiile programului, pe luna respectivă nu se acordă.

(3) Data până la care A.I.P.P.I.M.M. este înstiintată de către institutia de credit finantatoare cu privire la situatia beneficiarilor programului care si-au achitat partea de dobândă, valoarea dobânzii subventionate ce urmează a fi virată de A.I.P.P.I.M.M. institutiei de credit finantatoare, precum si data până la care A.I.P.P.I.M.M. va vira partea de dobândă subventionată se vor stabili prin conventia de colaborare încheiată între A.I.P.P.I.M.M. si institutiile de credit finantatoare.

(4) în vederea virării în contul institutiei de credit finantatoare a subventiei de dobândă, institutia de credit va transmite la A.I.P.P.I.M.M. următoarele documente:

a) situatia cu beneficiarii programului, care au îndeplinit obligatiile contractului de credit, sumele aferente subventiei de dobândă ce urmează a fi virate de către A.I.P.P.I.M.M. si soldul sumelor utilizate din linia de credit;

b) sumarul contractului de credit care contine cheltuielile efectuate de beneficiarul programului din linia de credit;

c) extrasul lunar de cont aferent liniei de credit.

(5) La prima solicitare de subventie de dobândă pentru fiecare beneficiar al programului, institutia de credit va transmite formularul de înscriere în program, semnat si stampilat de beneficiarul programului, si o copie a contractului de credit.

Art. 27. - (1) Subventia de dobândă reprezintă un ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis m cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

(2) Programul prin care se acordă ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

(3) Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza programului se facîn conformitate cu legislatia europeană si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

(4) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza programului pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestuia. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia europeană în domeniul ajutoruluide stat.

(5) A.I.P.P.I.M.M. are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(6) A.I.P.P.I.M.M. are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si  în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(7) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către A.I.P.P.I.M.M., Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să îi solicite acesteia să facă verificări la fata locului.

(8) A.I.P.P.I.M.M. informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru subventionarea dobânzii, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

(9) A.I.P.P.I.M.M. va acorda ajutorul de minimis după ce verifică, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, respectiv că ajutorul acordat în baza programului, împreună cu suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali si în anul fiscal în curs, din surse ale statului, ale autoritătilor locale sau din surse europene, nu depăseste plafonul echivalent în lei al sumei de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în sectorul transportului rutier.

(10) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite conform programului, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati să arhiveze evidenta specifică si să o păstreze o perioadă de 10 ani.

(11) Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C, aflate în subordinea A.I.P.P.I.M.M., pe baza procedurii de monitorizare si control a programului.

(12) în cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine credit si subventionarea dobânzii la credit, se recuperează total sau partial ajutorul de minimis acordat.

(13) Titlul executoriu prevăzut la art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, împreună cu dovada comunicării către debitorul beneficiar, se înaintează de îndată organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării.

(14) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011.

(15) Beneficiarii ajutorului de minimis au obligatia de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. de care apartine judetul în care este înregistrată I.M.M. solicitantă, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării A.F.N.

(16) Pe baza datelor si informatiilor furnizate de F.N.G.C.I.M.M. si institutiile de cfedit partenere, A.I.P.P.I.M.M., în calitate de autoritate de implementare, în cuprinsul raportului anual cu privire la desfăsurarea si efectele programului, evaluează conditiile de acordare a facilitătilor în cadrul programului pentru ultimele 12 luni de implementare anterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Valoarea maximă a subventiei care poate fi acordată în cadrul programului se actualizează automat la modificarea plafoanelor stabilite pentru valoarea totală a ajutoarelor de minimis, prevăzute în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 29. - (1) în aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul conventiei prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, modelul conventiei de colaborare prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011, modelul conventiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezentele norme metodologice, al contractului de garantare, al contractului de fideiusiune, al contractului de garantie reală mobiliară, precum si al înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 se aprobă prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2) în aplicarea prezentelor norme metodologice, A.I.P.P.I.M.M., F.N.G.C.I.M.M. si institutiile de credit finantatoare emit proceduri care se supun aprobării conducerii institutiilor respective.


 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului):

- la art. 34, 37, 321,405,451, 535,631,648,693, 703, 755, 795, 907, 916, 953, 965, 1.001, 1.034, 1.074, 1.132, 1.135, 1.146, 1.235, 1.315, 1.324, 1.341, 1.469, 1.560, 1.562, 1.566, 1.616, 1.624, 1.629, 1.650, 1.685, 1.763, 1.766, 1.777, 1.851, 1.874, 1.881, 1.949, 1.955, 2.009, 2.039, 2.043, 2.054, 2.064, 2.072, 2.096, 2.103, 2.124, 2.138, 2.146, 2.171, 2.199, 2.214, 2.223, 2.227, 2.242, 2.254, 2.267, 2.333 si 2.343, denumirea marginală, în loc de: “Notiunea” se va citi: “Notiune”;

- laart. 44,1.222, 1.238,1.242 si 1.762, denumirea marginală, în loc de: “Sanctiunea” se va citi: “Sanctiune”;

- la art. 625, denumirea marginală, în loc de: “Regulile speciale” se va citi: “Reguli speciale”;

- la art. 447 si 1.181, denumirea marginală, în loc de: “Regulile aplicabile”se va citi: “Reguli aplicabile”;

- la art. 53, denumirea marginală, în loc de: “Prezumtia” se va citi: “Prezumtie”;

- la art. 628, denumirea marginală, în loc de: “Conditiile de opozabilitate”se va citi: “Conditii de opozabilitate”;

- la art. 75, denumirea marginală, în loc de: “Limitele” se va citi: “Limite”;

- la art. 984, denumirea marginală, în loc de: “Notiunea si categoriile”se va citi: “Notiune si categorii”;

- la art. 116 si 255, denumirea marginală, în loc de: “Măsurile provizorii”se va citi: “Măsuri provizorii”;

- la art. 2.092 si 2.496, denumirea marginală, în loc de: “Exceptiile” se va citi: “Exceptii”;

- la art. 117 si 393, denumirea marginală, în loc de: “Garantiile”se va citi: “Garantii”;

- la art. 164, 369, 374, 379, 442, 508, 967, 970, 1.204 si 1.236, denumirea marginală, în loc de: “Conditiile” se va citi: “Conditii”;

- la art. 178, denumirea marginală, în loc de: “Cazurile de instituire” se va citi: “Cazuri de instituire”;

- la art. 231, denumirea marginală, în loc de: “Mentiunile obligatorii”se va citi: “Mentiuni obligatorii”;

- la art. 243 si 247, denumirea marginală, în loc de: “Opozitiile”se va citi: “Opozitii”;

- la art. 253, denumirea marginală, în loc de: “Mijloacele de apărare” se va citi: “Mijloace de apărare”;

- la art. 350, denumirea marginală, în loc de: “Dispozitiile testamentare” se va citi: “Dispozitii testamentare”;

- la art. 373, denumirea marginală, în loc de: “Motivele de divort”se va citi: “Motive de divort”;

- la art. 428, denumirea marginală, în loc de: “Despăgubirile” se va citi: “Despăgubiri”;

- la art. 888, denumirea marginală, în loc de: “Conditiile de înscriere” se va citi: “Conditii de înscriere”;

- la art. 1.023 si 1.206, denumirea marginală, în loc de: “Cazurile” se va citi: “Cazuri”;

- la art. 1.029, 1.133, 1.283 si 1.284, denumirea marginală, în loc de: “Efectele” se va citi: “Efecte”;

- la art. 1.145, denumirea marginală, în loc de: “Măsurile conservatorii”se va citi: “Măsuri conservatorii”;

- la art. 1.160, denumirea marginală, în loc de: “Subiectele” se va citi: “Subiecte”;

- la art. 1.161, denumirea marginală, în loc de: “Formele”se va citi: “Forme”;

- la art. 1.162, denumirea marginală, în loc de: “Cuprinsul” se va citi: “Cuprins”;

- la art. 1.163, denumirea marginală, în loc de: “Ineficacitatea” se va citi: “Ineficacitate”;

- la art. 1.201, denumirea marginală, în loc de: “Clauzele externe” se va citi: “Clauze externe”;

- la art. 1.203, denumirea marginală, în loc de: “Clauzele neuzuale”se va citi: “Clauze neuzuale”;

- la art. 1.397, denumirea marginală, în loc de: “Obligatiile simple” se va citi: “Obligatii simple”;

- la art. 1.398, denumirea marginală, în loc de: “Obligatiile afectate de modalităti”se va citi: “Obligatii afectate de modalităti”;

- la art. 1.468 si 2.126, denumirea marginală, în loc de: “Regimul juridic”se va citi: “Regim juridic”;

- la art. 1.838 si 1.890, denumirea marginală, în loc de: “Conditiile de formă” se va citi: “Conditii de formă”;

- la art. 1.882, denumirea marginală, în loc de: “Conditiile de validitate”se va citi: “Conditii de validitate”;

- la art. 130, denumirea marginală, în loc de: “Atributiile” se va citi: “Atributii”;

- la art. 258 alin. (4), în loc de: “... prezentului Cod civil,...”se va citi: “... prezentului cod,...”;

- la art. 259 alin. (4), în loc de: “... prin prezentul Cod civil.”se va citi: “... prin prezentul cod.”;

- la art. 573 alin. (2), în loc de: “(2) Insulele si prundurile care nu sunt în legătură cu terenurile având malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.” se va citi: “(2) Insulele si prundisurile care nu sunt în legătură cu terenurile având malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.”;

- la paragraful 5 al sectiunii 1 a cap. I din titlul IX al cărtii a V-a, titlul pct. VI, în loc de: “Despre garantia pentru buna functionare” se va citi: “Garantia pentru buna functionare”;

- la art. 2.195 alin. (3), în loc de: “(3) Dacă facilitatea de credit s-a încheiat pe durată nedeterminată, fiecare dintre părti poate să denunte contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, dacă din contract sau din uzante nu rezultă astfel.” se va citi: “(3) Dacă facilitatea de credit s-a încheiat pe durată nedeterminată, fiecare dintre părti poate să denunte contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, dacă din contract sau din uzante nu rezultă altfel.”;

- la art. 403, în loc de:

“Art. 403. - În cazul schimbării împrejurărilor, instanta de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile si îndatoririle părintilor divortati fată de copii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.”se va citi:

“Art. 403. - În cazul schimbării împrejurărilor, instanta de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile si îndatoririle părintilor divortati fată de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.”


 

La Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului):

- la art. 83 pct. 12, denumirea marginală a art. 773, în loc de: “Notiunea”se va citi: “Notiune”;

- la art. 99 pct. 3, denumirea marginală a art. 993, în loc de: “Notiunea” se va citi: “Notiune”;

- la art. 99 pct. 22, denumirea marginală a art. 1.125, în loc de: “Notiunea”se va citi: “Notiune”;

- la art. 190 pct. 1, denumirea marginală a art. 1.166, în loc de: “Notiunea” se va citi: “Notiune”;

- la art. 190 pct. 104, denumirea marginală a art. 1.772, în loc de: “Notiunea”se va citi: “Notiune”;

- la art. 190 pct. 150, denumirea marginală a art. 2.158, în loc de: “Notiunea. Capacitatea”se va citi: “Notiune. Capacitate”;

- la art. 190 pct. 161, denumirea marginală a art. 2.193, în loc de: “Notiunea”se va citi: “Notiune”;

- la art. 190 pct. 221, denumirea marginală a art. 2.495, în loc de: “Notiunea”se va citi: “Notiune”;

- la art. 20 pct. 13, denumirea marginală a art. 93, în loc de: “Cazurile speciale” se va citi: “Cazuri speciale”;

- la art. 212 alin. (3), în loc de: (3) în cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 si 1.252 din Codul civil, expresia «lovit/lovită de nulitate relativă» se înlocuieste cu termenul «anulabil/anulabilă», după caz.”se va citi: (3) în cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, 300, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 si 1.252 din Codul civil, expresia «lovit/lovită de nulitate relativă» se înlocuieste cu termenul «anulabil/anulabilă», după caz.”;

- la art. 99 pct. 8, cu referire la art. 1.046, în loc de:

“Art. 1.046. - În scop de informare a persoanelor care justifică existenta unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligatia să îi înscrie, de îndată, în Registrul national notarial tinut în format electronic, potrivit legii. Informatii cu privire la existenta unui testament se pot da numai după decesul testatorului.” se va citi:

“Art. 1.046. - În scop de informare a persoanelor care justifică existenta unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligatia să îl înscrie, de îndată, în Registrul national notarial tinut în format electronic, potrivit legii. Informatii cu privire la existenta unui testament se pot da numai după decesul testatorului.”;

- la art. 190 pct. 32, cu referire la art. 1.347 alin. (2), în loc de: “(2) Cel care s-a îmbogătit este obligat la restituire, în conditiile prevăzute la art. 1.639-1.647.” se va citi: “(2) Cel care s-a îmbogătit este obligat la restituire, în conditiile prevăzute la art. 1.639 si următoarele.”

 

La Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului): - la componenta completului competent să judece recursul în interesul legii, în loc de:

“Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Roxana Popa - judecător la Sectia comercială, judecător raportor

Iulia Manuela Cârnu - judecătoria Sectia comercială

Veronica Carmen Popescu - judecătoria Sectia comercială

Viorica Trestianu - judecătoria Sectia comercială

Ileana Izabela Dolache - judecătoria Sectia comercială

Nicolae Mănigutiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal, judecător raportor

Eugenia Marin - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Pusoiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Lungeanu - judecătoria Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Rîciu - judecătoria Sectia de contencios administrativ si fiscal

Mariana Ghena - judecătoria Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecătoria Sectia penală

Cristina lulia Tarcea - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală, judecător raportor

Adina Nicolae - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Raluca Moglan - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Georgeta Negriiă - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Alina Macavei - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Mihaela Tăbârcă - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală”

se va citi:

“Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale


Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Roxana Popa - judecător la Sectia comercială, judecător raportor

Minodora Condoiu - judecător la Sectia comercială

Iulia Manuela Cârnu - judecătoria Sectia comercială

Veronica Carmen Popescu - judecătoria Sectia comercială

Viorica Trestianu - judecătoria Sectia comercială

Ileana Izabela Dolache - judecătoria Sectia comercială

Nicolae Mănigutiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal, judecător raportor

Eugenia Marin - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Luiza Maria Păun - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Pusoiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Lungeanu - judecătoria Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Rîciu - judecătoria Sectia de contencios administrativ si fiscal

Mariana Ghena - judecătoria Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecătoria Sectia penală

Cristina Iulia Tarcea - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală, judecător raportor

Adina Nicolae - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Raluca Moglan - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Georgeta Negrilă - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Alina Macavei - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Mihaela Tăbârcă - judecătoria Sectia civilă si de proprietate intelectuală”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.