MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 496/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 496         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 iulie 2011

 

SUMAR

DECRETE

 

639. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

582. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

654. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

675. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.318. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române, cu ocazia celui de-al 7-lea Congres al Matematicienilor din România, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate, pentru eforturile sustinute de a marca nivelul înalt al scolii românesti de matematică în viata stiintifică internatională,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului academician Viorel Barbu;

- domnului academician Nicolae Dinculeanu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului academician Solomon Marcus.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor doamnei academician Cabiria Andreian Cazacu.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului academician Constantin Corduneanu;

- domnului academician Romulus Cristescu;

- domnului profesor dr. Gheorghe Nenciu.

Art. 5. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter domnului academician Marius losifescu.

Art. 6. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului profesor dr. Nicu Boboc;

- domnului profesor dr. Sorin Popa;

- domnului profesor dr. Mihai Putinar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 639.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adorjtă rjrezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 1.000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2011, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrărilor de investitii prevăzute în cererea de finantare declarată eligibilă, selectată în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unitătii administrativ-teritoriale prevăzute în anexă i se asigură finantarea proiectului respectiv din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai mult de suma prevăzută în cererea de finantare aprobată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 582.

 

ANEXĂ

 

ETAPA II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Total general pe judete (mii lei): 1.000

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate (mii lei)

1.

TIMIS

din care:

 

1.000

1.1

 

Dudestii Vechi

Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localitătii Dudestii Vechi, judetul Timis

1.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Municipiului Brasov are obligatia de a mentine destinatia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăsurarea activitătilor de turism pentru tineret si pentru organizarea de tabere scolare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Brasov are obligatia de a întretine si de a moderniza imobilele preluate si de a respecta standardele de calitate privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Brasov, în conformitate cu destinatia acestora.

(4) în situatia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinatia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea acestora.

(3) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Brasov va proceda, în conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(4) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situatiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(5) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Brasov va prelua activul si pasivul acestora, conform balantei de verificare întocmite la data predării imobilelor.

(6) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Brasov si a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Municipiului Brasov, în conditiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 654.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Centrul de agrement “Timisu de Sus”

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Locul unde

este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

96768

8.29.06

Judetul Brasov,

Localitatea Timisu de Sus,

DN1, km154

133.332

Tabăra Timisu de Sus

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al  Municipiului Brasov

Vila 5 - structură mixtă, E+P, încălzire centrală,

nr. camere: 9, nr. locuri: 26, există utilităti

 

Centrul de agrement “Colonia II Timisu de Sus”

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

96776

8.29.06

Judetul Brasov,

localitatea Timisu de Sus, DN 1, km 155

80.373

Colonia II Timisu de Sus

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Vila 1 - structură mixtă, zidărie portantă, subsol + parter, nr. camere: 7, nr. locuri: 110

96777

8.29.06

Judetul Brasov,

localitatea Timisu de Sus, DN 1, km 155

46.380

Colonia II Timisu de Sus

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Cabana 1 – structură lemn, parter, bloc alimentar,

sală de mese cu 80 de locuri, nr. camere: 6, nr. locuri: 16, există utilităti

96778

8.29.06

Judetul Brasov,

localitatea Timisu de Sus, DN 1, km 155

10.599

Colonia II Timisu de Sus

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Cabana 2 – structură mixtă, fosă septică, parter, spălătorie + magazii

96779

8.29.06

Judetul Brasov,

localitatea Timisu de Sus, DN 1, km 155

0

Colonia II Timisu de Sus

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Grup sanitar – structură mixtă, fosă septică, cabine WC: 4


Centrul de agrement “Dâmbul Morii”

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

96793

8.29.06

Judetul Brasov,

orasul Predeal,

DN1,km148

784

Tabăra Dâmbul Morii

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Vila 1 - structură mixtă, P + E, sobe teracotă, bloc alimentar si sală de mese cu 15 locuri, nr. camere: 5, nr. locuri: 16, există utilităti

96794

8.29.06

Judetul Brasov,

orasul Predeal,

DN1,km148

5.536

Tabăra Dâmbul Morii

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al  Municipiului Brasov

Vila 2 - structură mixtă, P + E, sobă teracotă, bloc alimentar si sală de mese, nr. camere: 18, nr. locuri: 16, există utilităti

96795

8.29.06

Judetul Brasov,

orasul Predeal,

DN1,km148

5.780

Tabăra Dâmbul Morii

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Vila 3 - structură mixtă

96796

8.29.06

Judetul Brasov,

orasul Predeal,

DN1,km148

1.772

Tabăra Dâmbul Morii

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Vila 4 - structură mixtă, camere + anexe, există utilităti

96797

8.29.06

Judetul Brasov,

orasul Predeal,

DN1,km148

30

Tabăra Dâmbul Morii

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret – Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Brasov

domeniul public al municipiului Brasov

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Cabină pompă - structura: zidărie


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- la anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chichis”, după pozitia nr. 34 se introduc saizeci si sase de noi pozitii, pozitiile nr. 35-100, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 675.

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chichis

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

35.

 

Drum vicinal Chichis De 35

Lungimea - 850 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 15;

vecinătăti: N - De 21; S - Str. Nouă; E - sola 10; V -sola 15

1968

133,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

36.

 

Drum vicinal Chichis De 21

Lungimea - 835 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 6 si 7; vecinătăti: N - De 16; S - De 35; E - solele 6 si 7; V - solele 5 si 15

1968

130,92

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

37.

 

Drum vicinal Chichis De 16

Lungimea - 795 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 5 si 6; vecinătăti: N - Dj 112B; S - De 21; E -solele 5 si 6; V - sola 5

1968

124,65

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

38.

1.3.7.

Drum de exploatare Chichis De 1

Lungimea - 781 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 18 si 24; vecinătăti: N - sola 18; S - sola 24; E - str. Europa; V -De 11

1991

122,46

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

39.

1.3.7.1.

Drum de exploatare Chichis De 2

Lungimea - 431 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 8; vecinătăti: N - sola 8; S - sola 10; E - str. Europa; V - De 35

1991

67,58

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

40.

1.3.7.2.

Drum de exploatare Chichis De 3

Lungimea - 524 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 7; vecinătăti: N - sola 7; S - sola 8; E -DN 12; V -De 35

1991

82,16

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

41.

1.3.7.3.

Drum de exploatare Chichis De 4

Lungimea - 1.014 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 11 si 12; vecinătăti: N - solele 11 si 12; S -sola 15; E - De 35;  V - De 9

1991

158,99

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

42.

1.3.7.4.

Drum de exploatare Chichis De 5

Lungimea - 375 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 3; vecinătăti: N - sola 3; S - sola 3; E -sola 3; V -De 9

1991

58,8

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

43.

1.3.7.5.

Drum de exploatare Chichis De 6

Lungimea - 316 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 15; vecinătăti: N - De 4; S - De 8; E - sola 15; V - sola 15

1991

49,54

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

44.

1.3.7.6.

Drum de exploatare Chichis De 7

Lungimea - 651 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 14; vecinătăti: N - sola 14; S – solele 18 si 19; E -Str. Câmpului; V-dig

1991

102,07

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

45.

1.3.7.7.

Drum de exploatare Chichis De 8

Lungimea - 680 m, situat în extravilan în tarlalele 14 si 15;

vecinătăti: N - De 6; S - De 7; E - solele 16 si 17; V - solele 14 si 15

1991

106,62

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

46.

1.3.7.8.

Drum de exploatare Chichis De 9

Lungimea - 1.060 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 2 si 3; vecinătăti N - sola 3; S -  De 4; E -De 5; V -sola 2

1991

166,20

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

47.

1.3.7.9.

Drum de exploatare Chichis De 10

Lungimea - 768 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 13 si 15; vecinătăti: N - solele 13 si 15; S -solele 13 si 15; E - De 6; V – canal

1991

120,42

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

48.

1.3.7.10.

Drum de exploatare Chichis De 11

Lungimea - 2.244 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 19 si 20; vecinătăti: N - De 7; S - cătunul Miciea; E - De 1; V -sola 19

1991

351,85

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

49.

1.3.7.11.

Drum de exploatare Chichis De 12

Lungimea - 880 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 24;

vecinătăti: N - De 1; S - dig; E - sola 24; V - sola 24

1991

137,98

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


50.

1.3.7.12.

Drum de exploatare Chichis De 13

Lungimea - 760 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 18;

vecinătăti: N - De 7; S - De 1; E - intravilan localitate; V -sola 18

1991

119,16

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

51.

1.3.7.13.

Drum de exploatare Chichis De 14

Lungimea - 650 m, situat în intravilanul localitătii în tarlaua 26;

vecinătăti: N - sola 26; S - sola 20; E - DN 11; V - str. Europa

1991

101,92

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

52.

1.3.7.14.

Drum de exploatare Chichis De 15

Lungimea - 650 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 26;

vecinătăti: N - De 14; S -sola 26; E -sola 26; V - intravilan localitate

1991

101,92

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

53.

1.3.7.15.

Drum de exploatare Chichis De 17

Lungimea - 370 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 14;

vecinătăti: N - sola14; S - De 7; E -sola 14; V -sola 14

1991

58

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

54.

1.3.7.16.

Drum de exploatare ChichisDe 18

Lungimea - 285 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 5;

vecinătăti: N - sola 5; S -sola 15; E - De 21; V - De 5

1991

44,68

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

55.

1.3.7.17.

Drum de exploatare ChichisDe 19

Lungimea - 450 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 7;

vecinătăti: N - canal; S - De 3; E - sola 7; V - sola 7

1991

70,56

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

56.

1.3.7.18.

Drum de exploatare Chichis De 20

Lungimea - 500 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 6;

vecinătăti: N - sola 6; S - sola 6; E -canal; V -De 21

1991

78,4

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

57.

1.3.7.19.

Drum de exploatare Chichis De 22

Lungimea - 400 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 5;

vecinătăti: N - sola 5; S - De 23; E - sola 5; V - sola 5

1991

62,72

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

58.

1.3.7.20.

Drum de exploatare Chichis De 23

Lungimea - 550 m, situat în extravilanul localitătii în sola 6;

vecinătăti: N - sola 5; S - sola 6; E -DN 12;V - De 16

1991

86,24

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

59.

1.3.7.21.

Drum de exploatare Chichis De 24

Lungimea - 550 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N -DJ 112A; S - DN12;E - sola 30; V - sola 30

1991

86,24

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

60.

1.3.7.22.

Drum de exploatare Chichis De 25

Lungimea - 950 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N -DJ 112A; S - DN12;E - sola 30; V - sola 30

1991

148,96

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

 


61.

1.3.7.23.

Drum de exploatare Chichis De 26

Lungimea - 1.200 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N -DJ 112A; S - DN12;E - sola 30; V - sola 30

1991

188,16

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

62.

1.3.7.24.

Drum de exploatare Chichis De 27

Lungimea - 1.800 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N -DJ 112A; S - DN12;E - sola 30; V - sola 30

1991

282,24

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

63.

1.3.7.25.

Drum de exploatare Chichis De 28

Lungimea - 2.100 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N -DJ 112A; S - DN12;E - sola 30; V - sola 30

1991

329,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

64.

1.3.7.26.

Drum de exploatare Chichis De 29

Lungimea - 250 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 30;

vecinătăti: N - sola 30; S -sola30; E - De 30; V - De 28

1991

39,2

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

65.

1.3.7.27.

Drum de exploatare Chichis De 30

Lungimea - 2.200 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 29;

vecinătăti: N - canal; S - DN 12; E -sola 29; V -sola 30

1991

344,96

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

66.

1.3.7.28.

Drum de exploatare Chichis De 31

Lungimea - 2.100 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 31;

vecinătăti: N - canal; S - DN 12; E -sola 31; V -sola 29

1991

329,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

67.

1.3.7.29.

Drum de exploatare Chichis De 32

Lungimea - 2.100 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 31;

vecinătăti: N - canal; S - DN 12; E -sola 31; V -sola 31

1991

329,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

68.

1.3.7.30.

Drum de exploatare Chichis De 33

Lungimea - 600 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 41;

vecinătăti: N - linia CFR; S -sola 41; E - De 44; V-dig

1991

94,08

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

69.

1.3.7.31.

Drum de exploatare Chichis De 34

Lungimea - 550 m, situat in extravilanul localitătii în tarlaua 41;

vecinătăti: N - De33; S - baltă; E - sola 41; V - sola 41

1991

86,24

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

70.

1.3.7.32.

Drum de exploatare Chichis De 36

Lungimea - 1.650 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 39;

vecinătăti: N - De 44; S - baltă; E -sola 38; V -sola 39

1991

258,72

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

71.

1.3.7.33.

Drum de exploatare Chichis De 37

Lungimea - 300 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 38;

vecinătăti: N - sola 38; S -sola38; E - De 44; V - De 36

1991

47,04

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

 


72.

1.3.7.34.

Drum de exploatare Chichis De 38

Lungimea - 350 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 38;

vecinătăti: N - sola 38; S -sola38; E - De 44; V - De 36

1991

54,88

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

73.

1.3.7.35.

Drum de exploatare Chichis De 39

Lungimea - 2.450 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 36;

vecinătăti: N - linia CFR; S - sola 36; E - canal; V - De 44

1991

384,16

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

74.

1.3.7.36.

Drum de exploatare Chichis De 40

Lungimea - 1.000 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 36;

vecinătăti: N - sola 36; S -sola 36; E - localitatea Lunca Ozunului; V - De 39;

1991

156,8

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

75.

1.3.7.37.

Drum de exploatare Chichis De 41

Lungimea - 1.400 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 36;

vecinătăti: N - sola 36; S - canal; E - baltă; V - De 39

1991

219,52

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

76.

1.3.7.38.

Drum de exploatare Chichis De 42

Lungimea - 600 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 36;

vecinătăti: N - sola 36; S -sola 36; E -sola 36; V - De 39

1991

94,08

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

77.

1.3.7.39.

Drum de exploatare Chichis De 43

Lungimea - 100 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 36;

vecinătăti: N - sola 36; S -sola 36; E -sola 36; V - De 39

1991

15,68

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

78.

1.3.7.40.

Drum de exploatare Chichis De 44

Lungimea - 2.200 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 39 si 38;

vecinătăti: N - sola 36; S - sola 38; E - dig; V -linia CFR

1991

344,96

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

79.

1.3.7.41.

Drum de exploatare Băcel De 1

Lungimea - 1.150 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 46;

vecinătăti: N - sola 46; S -sola 47; E - De 5; V - De 4

1991

180,32

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

80.

1.3.7.42.

Drum de exploatare Băcel De 2

Lungimea - 300 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 46;

vecinătăti: N - drum sătesc; S -De 1; E -sola 46; V - sola 46

1991

47,04

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

81.

1.3.7.43.

Drum de exploatare Băcel De 3

Lungimea - 3.450 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele

47-50-51-53;vecinătăti: N - solele 47-53; S - solele 48-54; E - De 14; V - De 4

1991

540,96

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

82.

1.3.7.44.

Drum de exploatare Băcel De 4

Lungimea - 1.100 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 46-47-48;

vecinătăti: N – drum sătesc; S - canal; E – solele 46-47-48; V -linia CF

1991

172,48

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


83.

1.3.7.45.

Drum de exploatare Băcel De 5

Lungimea - 700 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 46-48;

vecinătăti: N – drum sătesc; S - canal; E - sola 50; V - solele 46-48

1991

109,76

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

84.

1.3.7.46.

Drum de exploatare Băcel De 6

Lungimea - 850 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 50;

vecinătăti: N - drum sătesc; S - De 3; E -sola 50; V - sola 50

1991

133,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

85.

1.3.7.47.

Drum de exploatare Băcel De 7

Lungimea - 150 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 51;

vecinătăti: N - intravilan localitate; S - De 3; E -sola 51; V - sola 50

1991

23,52

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

86.

1.3.7.48.

Drum de exploatare Băcel De 8

Lungimea - 800 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 51;

vecinătăti: N - drum sătesc; S - De 3; E -sola 53; V -sola 51

1991

125,44

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

87.

1.3.7.49.

Drum de exploatare Băcel De 9

Lungimea - 350 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 52;

vecinătăti: N - De 3; S - canal; E -sola 52; V -sola 49

1991

54,88

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

88.

1.3.7.50.

Drum de exploatare Băcel De 10

Lungimea - 700 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 53;

vecinătăti: N - De12; S - De 3; E -sola 53; V -sola 53

1991

109,76

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

89.

1.3.7.51.

Drum de exploatare Băcel De 11

Lungimea - 350 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 52;

vecinătăti: N - De 3; S - canal; E - sola 54; V - sola 52

1991

54,88

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

90.

1.3.7.52.

Drum de exploatare Băcel De 12

Lungimea - 400 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 53;

vecinătăti: N - De 10; S - sola 54; E - intravilan; V - solele 53-54

1991

62,72

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

91.

1.3.7.53.

Drum de exploatare Băcel De 13

Lungimea - 600 m, situat în extravilanul localitătii în sola 55;

vecinătăti: N - sola 55; S - limită hotar; E - dig; V - drum sătesc

1991

94,08

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

92.

1.3.7.54.

Drum de exploatare Băcel De 15

Lungimea - 1.800 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 69-71;

vecinătăti: N - sola 74; S - sola 69; E - limită de hotar; V - drum sătesc

1991

282,24

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

93.

1.3.7.55.

Drum de exploatare Băcel De 16

Lungimea - 800 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 72-73;

vecinătăti: N - canal; S - De 15; E - solele 71 si 72; V - sola 73

1991

125,44

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


94.

1.3.7.56.

Drum de exploatare Băcel De 17

Lungimea - 1.500 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 64 si 67;

vecinătăti: N - De 15; S -sola 67; E -sola 67; V - sola 67

1991

235,2

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

95.

1.3.7.57.

Drum de exploatare Băcel De 18

Lungimea - 200 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 67;

vecinătăti: N - sola 67; S - sola 67; E - canal; V - De 17

1991

31,36

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

96.

1.3.7.58.

Drum de exploatare Băcel De 19

Lungimea - 1.050 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 71-72;

vecinătăti: N - limită de hotar; S -sola 71; E -De 15; V - sola 72

1991

164,64

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

97.

1.3.7.59.

Drum de exploatare Băcel De 20

Lungimea - 1.400 m, situat în extravilanul localitătii (lângă canal) în T61;

vecinătăti: N - canal; S - limită de hotar; E - sola 64; V -sola 61

1991

219,52

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

98.

1.3.7.60.

Drum de exploatare Băcel De 21

Lungimea - 800 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 63-64;

vecinătăti: N - De 15; S - intravilan localitate; E - sola 64; V - sola 63

1991

125,44

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

99.

1.3.7.61.

Drum de exploatare Băcel De 22

Lungimea - 850 m, situat în extravilanul localitătii în tarlaua 67;

vecinătăti: N - canal; S – limită de hotar; E - canal; V - sola 67;

1991

133,28

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

100.

1.3.7.62.

Drum de exploatare Băcel De 23

Lungimea - 350 m, situat în extravilanul localitătii în tarlalele 79-80;

vecinătăti: N - sola 80; S - sola 79; E - limită de hotar; V-dig

1991

54,88

Domeniul public al comunei Chichis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU SPORT SI TINERET

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

 

În baza:

- Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;

- Notei de fundamentare a Directiei generale pentru sport nr. 468 din 24 iunie 2011;


- Notei de fundamentare a Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor nr. 263 din 4 mai 2011,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumit în continuare Protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, institutiile de învătământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, precum si federatiile sportive nationale, ca părti ale Protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.

Art. 3. - În vederea încheierii Protocolului se atasează copiile conforme cu originalul ale următoarelor documente:

a) acreditarea pentru specializarea “Sport si performantă motrică” a institutiilor de învătământ superior, eliberată de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior;

b) certificatul de identitate sportivă a federatiilor sportive nationale, eliberat de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

Art. 4. - În vederea încheierii Protocolului, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, federatiile sportive nationale si institutiile de învătământ superior acreditate/ autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, se vor consulta în privinta stabilirii obligatiilor ce îi revin fiecărei părti semnatare.

Art. 5. - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, la propunerea Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabileste si actualizează trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor, care devine parte integrantă si obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizată de acestea.

Art. 6. - Federatiile sportive nationale, pe baza reglementărilor sportive interne si internationale, stabilesc si actualizează componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor, în conformitate cu certificatul de identitate sportivă eliberat de către Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, care devine parte integrantă si obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de institutia de învătământ superior semnatară.

Art. 7. - Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutia publică din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea si arhivarea protocoalelor pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.

Art. 8. - Cererile institutiilor de învătământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport se depun la Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, care verifică întrunirea conditiilor legale, pregăteste documentatia aferentă si înaintează protocoalele, însotite de notele de fundamentare, spre semnare presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 9. - Protocoalele se încheie individual de către Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret cu fiecare institutie de învătământ superior solicitantă si, respectiv, cu fiecare federatie sportivă natională corespunzătoare ramurii de sport vizate.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret,

Doina Ofelia Melinte

 

Bucuresti, 24 iunie 2011.

Nr. 1.318.

 

ANEXA

- Model -

 

PROTOCOL

pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

 

ARTICOLUL I

Părtile

 

Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta

nr. 16, sectorul 2, reprezentată legal prin doamna.............................................., în calitate de presedinte,

Federatia...........................................................................................................................................,

(se completează cu numele federatiei semnatare)

institutia de învătământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport

.........................................................................................................................................

(se completează cu denumirea institutiei de învătământ superior semnatare)

 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului, convin să încheie prezentul protocol pentru formarea si atestarea ca antrenor într-o ramură de sport,

denumită în continuare Protocol, în vederea formării si atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în

următoarele conditii:


 

ARTICOLUL II

Obiectul protocolului

 

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formării si atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport.

 

ARTICOLUL III

Durata protocolului

 

Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de licentă (si/sau masterat) promotia 20.....-20.....si intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părtile.

 

ARTICOLUL IV

Obligatiile părtilor

 

1. Obligatii comune:

În vederea încheierii Protocolului, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, federatiile sportive nationale si institutiile de învătământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, se vor consulta în privinta stabilirii obligatiilor ce îi revin fiecărei părti semnatare.

2. Obligatiile Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret:

a) stabileste si actualizează, la propunerea Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor;

b) eliberează, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, carnetele de antrenor absolventilor cursurilor de licentă (si/sau masterat) ale.............................................................................., (se completează cu denumirea institutiei de învătământ superior semnatare) promotia 20.....-20......

3. Obligatiile Federatiei Sportive Nationale........................................................................................ (se completează cu numele federatiei semnatare) :

a) stabileste si actualizează, pe baza reglementărilor sportive interne si internationale, componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport;

b) sprijină si monitorizează derularea activitătilor practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.

4. Obligatiile.......................................................................................................................................... (se completează cu denumirea institutiei de învătământ superior semnatare) :

a) respectă prin programa de studiu pentru cursurile de licentă si/sau masterat................................. (se va completa, după caz, în functie de solicitarea facultătii respective) la specializarea “Sport si performantă motrică”, trunchiul comun si componenta de specialitate în ramura de sport stabilite la data semnării astfel:

- Programa de studiu - trunchiul comun, conform Standardului de pregătire profesională pentru calificarea de antrenor, cu materiile de studiu si numărul de ore aferent:

 

Nr. crt.

DISCIPLINE DE STUDIU - TRUNCHIUL COMUN PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR

Nr. de ore

1.

Teoria si metodica antrenamentului sportiv

76

2.

Istoria sportului

18

3.

Pedagogia sportului

30

4.

Anatomie

20

5.

Biomecanica

14

6.

Fiziologie generală

14

7.

Igienă - nutritie

20

8.

Dopajul în sport - prevenire si combatere

16

9.

Studiu pe calculator

16

10.

Limbi străine

20

11.

Ergofiziologie

20

12.

Sociologia sportului

16

13.

Psihologia sportului

20

14.

Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv

20

15.

Legislatia sportului

10

16.

Marketing sportiv

14

17.

Management sportiv

16

18.

Masaj sportiv - Recuperare - Refacere

20

19.

Practica în unităti sportive

320

 

Total ore:

700

 

- Componenta de specialitate a programei de studiu, conform reglementărilor sportive interne si internationale pentru calificarea de antrenor în ramura de sport.........................:

 

Nr. crt.

COMPONENTA DE SPECIALITATE A PROGRAMEI DE STUDIU PENTRU RAMURA DE SPORT

Nr.de ore

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Total ore:

136

 

b) introduce în foaia matricolă a absolventilor disciplinele de studiu sus-mentionate si numărul de ore/credite aferent acestora, precum si denumirea ramurii de sport.......................ca specializare;

c) asigură predarea cursurilor de specializare în ramura de sport prin cadre didactice care să aibă si calificarea de antrenor în ramura de sport respectivă.

 

ARTICOLUL V

Modificarea protocolului

 

1. Protocolul poate fi modificat si/sau completat prin act aditional semnat de toate părtile, la initiativa oricăreia dintre acestea.

2. Partea care are initiativa modificării si/completării protocolului va transmite celorlalte părti, spre analiză, propunerile sale motivate.

 

ARTICOLUL VI

Dispozitii finale

 

1. Părtile se angajează să aplice în mod unitar si cu bună-credintă prezentul protocol.

2. Părtile răspund, în conditiile legii, de îndeplinirea obligatiilor asumate.

3. Solutionarea amiabilă precedă în mod obligatoriu orice procedură jurisdictională. Încheiat astăzi,....................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

PĂRTILE SEMNATARE

Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

Federatia Sportivă Natională

……………………………………………….

(se completează cu denumirea conform C.I.S.)

 

Institutia de învătământ superior

……………………………………………….

(se completează cu denumirea institutiei solicitante)

Semnătura si stampila

……………………………………………….

……………………………………………….

 

 

……………………………………………….

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.