MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 498/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

538. - Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

 

683. - Hotărâre privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 

685. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - sectiunea: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1)

 

687. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Copii “Sf. Nicolae” Bârlad în cadrul Spitalului Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad

 

688. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 6/2011

 

2.230. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

 

2.276. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

237. - Hotărâre privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, elaborat de Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei cu sprijinul Consiliului stiintific si Consiliului consultativ de administrare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si

turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 538.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoDtă Drezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilantul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2010, care cuprinde atât în activ, cât si în pasiv suma de 36.803.433.383 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă contul de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010, care cuprinde la venituri suma de 851.057.020 lei si la cheltuieli suma de 684.772.061 lei si un excedent curent în sumă de 166.284.959 lei prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 683.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

BILANTUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

la data de 31 decembrie 2010

 

 

-lei-

 

Denumirea posturilor bilantiere

Sold la

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂTI BĂNESTI SI CASA

4.602.818.458

2.010.344.782

B

ALTE ACTIVE

75.941.152

2.915.351

C

DEFICITE , total,

29.029.600.659

34.790.173.250

 

din care:

 

 

d

Deficit al bugetului de stat

26.315.349.165

31.827.264,775

c2

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.213.199.232

2.213.199.232

c6

Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

501.052,262

749.709.243

 

TOTAL ACTIV

33.708.360.269

36.803.433.383

A

DISPONIBILITĂTI SI DEPOZITE IN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

25.523.935.854

30.766.272.577

a1

Disponibilităti ale institutiilor publice si operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

13.990.745.968

15.595.512,468

a2

Depozite constituite din disponibilităti ale institutiilor publice si operatorilor economici

2.504.996.500

2.556.098.600

s3

Disponibilităti în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală

8.324.271.514

11.810.244.098

a4

Disponibilităti în contul de resurse proprii al Uniunii Europene

259.652.169

413.886.008

a5

Disponibilităti din certificate de depozit ale populatiei

444.269.703

390.531.403

B

CONTURI DE DECONTARE SI ALTE PASIVE

79.761.511

35.313.048

C

EXCEDENTE

8.104.662.904

6.001.847.758

c3

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

3.165.271.049

3.397.818.796

c4

Excedent al sistemului asigurărilor pentru somaj

2.891.777.667

213.023.429

 

- din care, în depozite

2.800.000.000

0

c5

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

567.035.615

744.141.995

 

- din care, în depozite

300.000.000

0

c7

Excedent al bugetului Trezoreriei Statului

1.480.578.573

1.646.863.538

 

TOTAL PASIV

33.708.360.269

36.803.433.383

 

ANEXA Nr. 2

 

 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

-lei-

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi/credite

bugetare initiale

Prevederi/credite

bugetare definitive

încasări realizate/

Plăti efectuate

%

3/2

 

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

VENITURI

1.108.491.000

1.002.898.000

851.057.020

84,86%

 

 

 

 

1. Venituri curente

1.108.491.000

1.002.898.000

851.057.020

84,86%

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

1.108.491.000

1.002.898.000

851.057.020

84,86%

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

1.105.148.000

998.847.000

842.415.245

84,34%

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

1.105.148.000

998.847.000

842.415.245

84,34%

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

495.958.000

501.708.000

377.641.494

75.27%

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

566.177.000

462.139.000

430.468.814

93,15%

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

43.013.000

35.000.000

34.304.937

98,01%

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri si servicii

3.343.000

4.051.000

8.641.775

213,32%

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităti si confiscări

280.000

1.300.000

5.933.773

456,44%

 

04

 

 

Dobânzi si penalităti de întârziere pt. venituri nevarsate la termen

280.000

1.300 000

5.933.773

456,44%

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.063.000

2.751.000

2.708.002

98,44%

 

50

 

 

Alte venituri

3.063.000

2.751.000

2.708.002

98.44%

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificatia functionala

1.108.491.000

797.889.000

684.772.061

85,82%

 

 

 

 

Partea I - Servicii publice generale

1.108.491.000

797.889.000

684.772.061

85,82%

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

46.984.000

39.104.000

26.181.875

66,95%

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

46.984.000

39.104,000

26.181.875

66,95%

 

01.03

 

 

Autorităti executive

46.984.000

39.104.000

26.181.875

66,95%

55.09

 

 

 

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

1.061.507.000

758.785.000

658.590.186

86,80%


 

 

 

 

b. clasificatia economica

 

 

 

 

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

1.108.491.000

797.889.000

684.772.061

85,82%

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

46.984.000

39.104.000

26.181.875

66,95%

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

38.328.000

31.314.000

25.457.433

81,30%

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

38.228.000

31.224.000

25.457.433

81,53%

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

34.058.000

28.129.462

22.809.200

81,09%

 

 

 

01

Furnituri de birou

4.004,000

3.005.292

2.814479

93,65%

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

276000

162.295

153.980

94,88%

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si forta motrica

5.505.000

4.748.067

4.446.711

93,65%

 

 

 

04

Apa, canal si salubritate

516.000

384.500

341.984

88,94%

 

 

 

05

Carburanti si lubrif anti

1.212.000

1.126.840

1.080.610

95,90%

 

 

 

06

Piese de schimb

447 000

323.320

280.154

86,65%

 

 

 

07

Transport

106.000

32.000

19.722

61,63%

 

 

 

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.915.000

1.473.517

1.380.090

93,66%

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

12.475,000

10.276.537

7.615582

74,11%

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7.602.000

6.597.094

4.675.888

70,88%

 

 

20.02

 

Reparatii curente

1.354.000

1.038.710

924.554

89,01%

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

297.000

107.575

93.456

86,88%

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

297.000

107.575

93 456

86,88%

 

 

20.11

 

Cârti, publicatii si materiale documentare

52.000

30.785

25.792

83,78%

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.467.000

1.917.468

1.604.431

83,67%

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

836.000

686.848

551.631

80,31%

 

 

 

04

Chirii

1,631,000

1.230.620

1.052 800

85,55%

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

100.000

90.000

0

0,00%

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100 000

90.000

-

0,00%

51.09

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.656.000

7.790.000

737.886

9,47%

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

8.656.000

7.790.000

737.886

9,47%

 

 

71.01

 

Active fixe

8.656.000

7.790.000

737.886

9,47%

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.341.000

1.207.000

0

0,00%

 

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7.315.000

6.583.000

737.886

11,21 %


55.09

 

84

01 01

PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

 

 

-13.444

 

 

 

85

04

Titlul XV Platl efectuate în anul precedent si recuperate in anul curent

 

 

-13.444

 

 

 

85.01

 

Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

 

 

-13.444

 

01

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

1.061.507.000

758.785.000

658.590.186

86,80%

30

 

CHELTUIELI CURENTE

1.061,507.000

758.785.000

658.590.186

86,80%

30.01

 

Titlul III - Dobânzi

1.061.507.000

758.785.000

658.590.186

86,80%

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice Interne

250.000.000

316.000.000

316.000.000

100,00%

30.03

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

250.000.000

316.000.000

316.000.000

100,00%

 

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

4.058.000

4.058.000

417.940

10,30%

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

4.058.000

4.058.000

417.940

10,30%

Alte dobânzi

807.449.000

438.727.000

342.172.246

77,99%

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate in contul trezoreriei statului

807.449.000

438.727.000

342.172.246

77,99%

 

 

 

 

Excedent/ Deticit

0

205.009.000

166.284.959

81,11%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - sectiunea: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - sectiunea: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1), prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 685.

 

ANEXĂ

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - sectiunea: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1)

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - SA.

Amplasament: pe raza judetului Arad

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

1.556.121*)

(în preturi la data de 30 noiembrie 2010,1 euro = 4,2842 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- Constructii+montaj:

 

mii lei

1.308.590

Esalonarea investitiei

INV/C+M

mii lei

 

- Anul I

INV

mii lei

389.030

 

C+M

mii lei

327.148

- Anul II

ÎNV

mii lei

700.255

 

C+M

mii lei

588.866

- Anul III

ÎNV

mii lei

466.836

 

C+M

mii lei

392.576

Capacităti:

 

- Lungime tronson de cale ferată dublă reabilitat/modernizat (inclusiv instalatiile de electrificare,

41,185 km

semnalizare, telecomunicatii)

 

- Linie CF simplă nouă

100,730 km

- Linie CF simplă din elemente semibune

35,462 km

- Peroane si pasarele în statii (inclusiv dotări tehnologice)

8.630,500 m2

- Clădire mentenantă

1 buc.

- Podete noi

11 buc.

- Podete reabilitate

1 buc.

- Linie CF electrificată (inclusiv substatii de tractiune)

119,439 km

- Semnalizare linie CF (inclusiv instalatii CE în statii)

119,439 km

- Centrul de control al traficului - CTC Arad

1 buc.

- Instalatii de telecomunicatii linie CF

119,439 km

- Instalatie ERTMS/ETCS Nivel 2 si GSM-R

85,181 km

Durata de realizare a investitiei

36 de luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Copii “Sf. Nicolae” Bârlad în cadrul Spitalului Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului de Copii “Sf. Nicolae” Bârlad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bârlad, bd. Epureanu nr. 50, judetul Vaslui, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Bârlad.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în cadrul Spitalului Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 300, judetul Vaslui, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Bârlad.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unitătii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Copii “Sf. Nicolae” Bârlad, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Municipal de Urgentă “Elena Beldiman” Bârlad prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă pozitia nr. 331 de la rubrica “Judetul Vaslui” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 687.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 251, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Brăila.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Brăila, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Buzăului nr. 2, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Brăila.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Judetean de Urgentă Brăila, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unitătii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Brăila.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Brăila, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Brăila prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă pozitia nr. 88 de la rubrica “Judetul Brăila” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 688.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrică,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 20 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Preambulul la Contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice va avea următorul cuprins:

“Între părtile contractante:

Societatea Comercială..........................................................., cu sediul în............................................., cod postal..................., tel. ............................., fax........................................, cu atributul fiscal RO, înmatriculată în registrul comertului la nr............, cont de virament nr......................., deschis la......................., titulară a licentei ANRE de furnizare/producere nr................., cod EIC............. reprezentată legal prin ..............................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,

si

Societatea Comercială..........................................................., cu sediul în............................................., cod postal..................., tel. ............................., fax........................................, cu atributul fiscal RO, înmatriculată în registrul comertului la nr............, cont de virament nr......................., deschis la......................., titulară a licentei ANRE de furnizare/producere/distributie/ transport nr........................, cod EIC................., reprezentată legal prin ..............................., având calitatea de cumpărător,

pe de altă parte, denumite colectiv în cele ce urmează «părtile» si individual «partea»,

s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu rezultatul licitatiei...........................din data de.......................................”

2. La articolul 20, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) să detină si să mentină în vigoare pe durata contractului licenta ANRE de furnizare/producere/distributie/transport si să respecte prevederile acesteia.”

Art. II. - Titularii de licentă din sectorul energiei electrice si Societatea Comercială “Opcom” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 31.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

 

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si (3) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) unul dintre următoarele documente:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

2. La articolul 4, exemplul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Exemplul 3: A facturează către B un transport din China în SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi în România, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil în România din punctul de vedere al TVA.”

3. La articolul 5, exemplul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Exemplul 3: A facturează către B un transport din Turcia în Maroc. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi în România, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil în România din punctul de vedere al TVA.”

4. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) copie de pe unul dintre următoarele documente:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

5. La articolul 6 alineatul (4), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate în urma prelucrării, care confirmă că acestea au părăsit teritoriul vamal comunitar, reprezentată de unul dintre următoarele documente:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

6. La articolul 9, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri si prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege si a certificatului prevăzut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite în România. Scutirea de taxă pentru prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă. Dacă locul prestărilor de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, în situatia în care operatiunea nu ar fi scutită.”

7. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în situatia livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la alin. (1), dacă inspectia fiscală a constatat că pe factură este înscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite în timpul controlului corectarea facturii de către furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de către organele de inspectie fiscală. Această factură va fi atasată de către furnizor facturii initiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corectia.”

8. La articolul 12 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. unui dintre următoarele documente, în copie:

2.1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2.2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

9. La articolul 13 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

10. La articolul 13 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre următoarele documente, în copie:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

11. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

1. certificarea încheierii operatiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaratiei vamale de export pe cale electronică; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 2.230.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale

 

În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 2.276.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale

 

Art. 1. - Deschiderea creditelor bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale se efectuează lunar, prin utilizarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează cu respectarea următoarelor precizări:

a) în rubrica “Nr.” se înscrie numărul cererii pentru deschiderea de credite bugetare atribuit de institutia publică initiatoare;

b) în rubrica “Data” se înscrie data emiterii documentului;

c) în rubrica “Cu drept de utilizare” se înscrie luna (în litere) si anul (în cifre) pentru care se solicită deschiderea creditelor bugetare;

d) în rubrica “Ordonator principal de credite” se înscrie denumirea completă a institutiei publice initiatoare;

e) în rubrica “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al institutiei publice initiatoare;

f) în rubrica “Cont credite bugetare deschise” se înscrie codul contului contabil de credite bugetare deschise si repartizate, care se completează astfel:

- “01” - pentru bugetul de stat;

- “02” - pentru bugetul local;

- “03” - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

- “05” - pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- “06” - pentru bugetul Trezoreriei Statului;

- “08” - pentru bugetul asigurărilor pentru somaj, după caz; g) în rubrica “deschis la Trezoreria” se înscrie:

- “Centrala” - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- denumirea unitătii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unitătii administrativ-teritoriale - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele locale;

h) în rubrica “Sectiunea” se înscrie “SF” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de functionare sau “SD” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de dezvoltare, după caz. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetele locale;

i) în rubrica “Capitol” se înscrie în cifre codul capitolului de cheltuială bugetară, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările si completările ulterioare;

j) în rubricile “Subcapitol”, “Paragraf”, “Articol” si “Alineat” se înscrie în cifre codul atribuit subcapitolului, paragrafului, articolului si alineatului, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale;


k) în rubrica “Titlul” se înscrie în cifre codul atribuit titlului de cheltuială bugetară, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005;

l) în coloana “Suma” se înscriu în cifre sumele solicitate pentru a fi deschise din bugetul aprobat al institutiei publice initiatoare;

m) în rubrica “ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE”, urmată de “L.S”, se semnează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate atributii, potrivit legii, si se imprimă amprenta stampilei;

n) în rubrica “Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD” se semnează si se stampilează de către persoanele care aplică viza pentru controlul financiar preventiv propriu si/sau pentru controlul financiar preventiv delegat, după caz. Pe exemplarul nr. 1 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare se aplică o singură viză, respectiv numai viza pentru control financiar preventiv delegat sau în cazul în care la nivelul institutiei publice nu se exercită acest control se aplică viza pentru control financiar preventiv propriu. Semnăturile persoanelor îndreptătite să aplice viza pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică la nivelul ordonatorului principal de credite;

o) în rubrica “M.F.P Directia”, urmată de “Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de”, se înscrie denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care avizează deschiderea creditelor bugetare potrivit atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Finantelor Publice, suma (în cifre), data (în cifre) si se semnează de către conducătorul directiei sau de persoana împuternicită în acest scop, cu exceptia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Trezoreriei Statului pentru care această rubrică nu se completează;

p) în rubrica “M.F.P. Directia”, urmată de “Aprobăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de”, se înscrie denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care aprobă deschiderea creditelor bugetare, suma (în cifre), data (în cifre) si se semnează de către conducătorul directiei sau de persoana împuternicită în acest scop si se imprimă amprenta stampilei;

r) în rubrica “Trezoreria”, urmată de “Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de”, se înscrie denumirea unitătii teritoriale a Trezoreriei Statului care avizează deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, suma (în cifre), data (în cifre) si se semnează de către trezorierul-sef în cazul Activitătii trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti sau de către seful de administratie adjunct trezorerie ori altă persoană împuternicită în acest scop si se imprimă amprenta stampilei.

Art. 3. - Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc în două exemplare, care se semnează de către ordonatorii principali de credite sau de înlocuitorii lor de drept ori de alte persoane împuternicite în acest scop potrivit legii si se avizează pentru control financiar preventiv delegat si/sau control financiar preventiv propriu, după caz.

Art. 4. - (1) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă Ministerului Finantelor Publice începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.

(2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice, cererile pentru deschiderea de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se avizează de Directia generală de programare bugetară, cu exceptia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale se avizează de către persoanele din cadrul Ministerului Finantelor Publice cărora le-au fost delegate aceste atributii.

(4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale si bugetul Trezoreriei Statului se aprobă de Directia generală trezorerie si contabilitate publică, în vederea aprobării, Directia generală trezorerie si contabilitate publică verifică încadrarea în disponibilitătile de credite bugetare aprobate si semnăturile prevăzute de formular ale persoanelor îndreptătite. Pentru vizele pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică numai existenta acestora.

(5) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale se prezintă pentru avizare unitătilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care unitătile administrativ-teritoriale au conturile deschise, începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.

(6) Compartimentele de specialitate cu atributii privind propunerea spre avizare/aprobare a exemplarului nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la nivelul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor Trezoreriei Statului si persoanele cu atributii privind semnarea acestuia se stabilesc prin proceduri interne.

Art. 5. - (1) Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se retine de către institutia publică initiatoare, iar răspunderea pentru situatiile în care datele înscrise în acest exemplar diferă de cele cuprinse în exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finantelor Publice sau unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, au răspunderea prelucrării informatiilor continute în exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(2) Compartimentele de specialitate cu atributii privind fundamentarea si întocmirea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare si persoanele cu atributii privind semnarea exemplarului nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare care se prezintă la viza pentru control financiar preventiv propriu sau control financiar preventiv delegat, după caz, si se supun aprobării ordonatorului principal de credite se stabilesc prin proceduri proprii, elaborate la nivelul institutiilor publice. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se semnează la nivelul institutiilor publice care solicită deschiderea de credite numai de către persoanele prevăzute în formular.

Art. 6. - Deschiderea creditelor bugetare din bugetul local se efectuează distinct pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de functionare si, respectiv, pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de dezvoltare, prin completarea câte unui formular din “Cererea pentru deschiderea de credite bugetare” pentru fiecare sectiune.

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice - Directia generală trezorerie si contabilitate publică va înstiinta ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de acestia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare, întocmită potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

(2) Unitătile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

Art. 8. - (1) Formularul “Cerere pentru deschidere de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, se generează cu ajutorul programului de asistentă pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistentă este distribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finantelor Publice si/sau de unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro (2) Formularul “Cerere pentru deschidere de credite bugetare” poate fi generat si cu ajutorul aplicatiilor informatice ale institutiilor publice, cu conditia respectării cel putin a elementelor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, si a precizărilor art. 2.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală........................................

 

Comunicare privind deschiderea de credite bugetare

 

Ministerul............................

Vă comunicăm că la data de.....................au fost deschise pe numele institutiei dumneavoastră următoarele credite bugetare:

 

Nr./Data cererii pentru deschidere de credite

Suma - lei -

Cont bugetar

Capitol

Subcapitol*

Paragraf

Titlu

Articol, alineat *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se completează pentru Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale.

 

Director general,

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 

Având în vedere prevederile

- art. 6 alin. (3) si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 15 iunie 2011, hotărăste:

Se aprobă cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, după cum urmează:

A. Cotizatii fixe

Art. 1. - (1) Cotizatiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, în vederea mentinerii în Registrul public al auditorilor financiari si a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia. (2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;


c) pentru persoanele juridice: 600 lei. Art. 2. - (1) Plata cotizatiilor fixe anuale se face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(2) în cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice, care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari după data de 31 ianuarie, cotizatia fixă anuală se plăteste în termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitătii de membru al Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati la plata dobânzilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere la plata cotizatiilor.

a) Modul de calcul al dobânzilor de întârziere în cazul neachitării cotizatiilor/tarifelor în termenul legal este:

Cotizatia fixă restantă *Procentul de calcul* Perioada de întârziere (în zile calendaristice)/365.

b) Procentul de calcul al dobânzilor de întârziere este dobânda de referintă a Băncii Nationale a României (BNR) înmultită cu 150 de puncte procentuale.

c) Nivelul dobânzii de referintă a BNR, în functie de care se stabilesc dobânzile de întârziere, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, si cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.

Perioada de întârziere reprezintă numărul de zile calendaristice pentru care se datorează dobânzile de întârziere. Aceasta începe cu prima zi lucrătoare după scadentă si se termină cu ziua lucrătoare dinaintea datei plătii.

În cazul în care perioada de întârziere cuprinde două sau mai multe semestre, dobânzile de întârziere se vor calcula în functie de dobânda de referintă a BNR aferentă fiecărui semestru.

d) Membrii Camerei au obligatia transmiterii către aceasta a unei copii a documentului plătii si, dacă este cazul, a modului de calcul al acestor dobânzi de întârziere.

B. Cotizatii variabile

Art. 3. - (1) Cotizatiile variabile anuale reprezintă contributiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea unor cote specificate la alin. (2) la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).

(2) Cotizatiile variabile anuale se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, în functie de mărimea acestora, astfel:

- se aplică o cotă de 0,5% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;

- se aplică o cotă de 0,8% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;

- se aplică o cotă de 0,9% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;

- se aplică o cotă de 1,0% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;

- se aplică o cotă de 1,2% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 1.000.000 lei.

(3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabilă se calculează însumând onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societătilor comerciale potrivit solicitărilor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistentă în vederea retratării situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultantă si alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.

Onorariile luate în calcul sunt cele facturate în cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - (1) Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice si persoane juridice, trebuie să achite în cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub formă de avans, până la data de 30 septembrie, în functie de modalitătile de calcul prevăzute la art. 2 alin. (2)-(3). Cotizatia variabilă sub formă de avans se calculează asupra onorariilor încasate până la 30 iunie 2011, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionării ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.

(2) Pe baza situatiilor financiare întocmite pentru exercitiul financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferentă totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scădea avansul achitat de membrii Camerei până la data de 30 septembrie, conform alin. (1), diferenta urmând a fi regularizată (achitată de membrii Camerei sau rambursată de către aceasta, după caz) până la data de 31 martie a anului următor.

(3) Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai în conditiile îndeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plată a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de către membrii Camerei. Viza este valabilă din momentul acordării până la data de 31 martie a anului următor acordării acesteia.

(4) Pentru veniturile obtinute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizatie variabilă către Cameră.

(5) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplică si în cazul plătii cu întârziere a cotizatiilor variabile.

C. Tarife

Art. 5. - (1) Tarifele pentru auditorii financiari sunt următoarele:

a) tariful pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice este în sumă de 650 lei;

b) tariful pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - firme de audit este în sumă de 1.300 lei;


c) tariful pentru cursurile auditorilor financiari - În sumă de 400 lei;

d) tariful pentru cursul suplimentar de formare profesională continuă, organizat pentru membrii Camerei care nu au participat la programul anual de formare profesională continuă - în sumă de 400 lei;

e) tariful pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B - în sumă de 400 lei.

(2) Tarifele stabilite la alin. (1)se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

Art. 6. - (1) Tarifele pentru stagiarii în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

a) tariful pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu - 500 lei;

b) tariful pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar - 250 lei;

c) tariful pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a stagiarilor- 100 lei/an;

d) tariful pentru examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar - 400 lei/probă;

e) tariful pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din alte state membre - 2.000 lei;

f) tariful pentru analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre sau din terte tări - 1.300 lei;

g) tariful pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din terte tări - 2.000 lei;

h) tariful pentru cursurile stagiarilor din anii I, II si III - 450 lei;

i) tariful privind analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu al absolventilor programelor masterale - 250 lei;

j) tariful de analiză a dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu pentru studentii Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), care nu au devenit încă membri cu drepturi depline - 250 lei.

(2) Tarifele stabilite la alin. (1) lit. a) si lit. d)-j) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

(3) Tariful stabilit la alin. (1) lit. b) se achită la înscrierea în vederea efectuării stagiului, iar cel stabilit la lit. c) se achită corespunzător perioadei de stagiu, până la data de 31 martie a fiecărui an de stagiu.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cotizatia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice si juridice.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2009, cu completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 237. 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.