MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 503/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 503         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

158. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

642. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

160. - Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

 

644. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

 

161. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier

 

645. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul fmputemicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier

 

162. - Lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

646. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

638. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

701. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernuluinr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

422. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind normele tehnice de sigurantă pentru navele maritime de pasageri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2011

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;”.

2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile de preluare si criteriile de selectie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc si se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu luarea în considerare, cu prioritate, a locuintelor apartinând următoarelor categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întretinere;

b) persoane singure/familii ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt mai mici decât câstigul salarial mediu net lunar pe economie.”

3. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Autoritătile administratiei publice locale pot hotărî si preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de interventie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinte.”

4. La articolul 21, după litera c) a se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării si a executiei lucrărilor de interventie;”.

5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

“Art. 271. - Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrări de interventie pe cheltuială proprie beneficiază, în conditiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioadă de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 158.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 642.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren situat în comuna Secuieni, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni, comuna Secuieni, judetul Neamt.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Nr. crt. 3 din anexa nr. 3 si anexa nr. 3.4 la Legea nr. 45/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, judetul Neam

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Comuna Secuieni,

judetul Neamt

Statul român – din administrarea Statiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt

Comuna Secuieni, judetul Neamt, în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, judetul Neamt

Teren arabil; Suprafată - 0,5 ha, Tarlaua 80, Parcela 620

M.F. 114060

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt, în domeniul public al comunei Secuieni, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 644.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, punctul 28 al alineatului (1) al articolului 102 se modifică si va avea următorul cuprins:

“28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe rotile axei/axelor de tractiune sau fără a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

2. La articolul I punctul 3, litera h1) a alineatului (1) al articolului 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe rotile axei/axelor de tractiune ori nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

3. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articolului 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, precum si a prevederilor normelor si reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic si la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor de către inspectorii de trafic si/sau personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop. Controalele la sediu pot fi efectuate si de echipaje de inspectori, dintre care cel putin unul va fi inspector de trafic.”

4. La articolul II punctul 3, alineatul (2) al articolului 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul controalelor efectuate la sediul operatorilor/întreprinderilor, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop au/are dreptul:

a) să solicite furnizarea oricăror informatii din registre, documente sau baza de date;

b) să verifice registrele si documentele privind operatiunile de transport si de întretinere a parcului auto de la sedii si punctele de lucru;

c) să facă copii sau extrase de pe registre ori documente, sub sanctiunea încălcării confidentialitătii.”

5. La articolul II punctul 4, litera an) a articolului 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

“an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei, fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe rotile axei/axelor de tractiune ori fără a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

6. La articolul II, după punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 51-53, cu următorul cuprins:

“51. La articolul 59 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

«c1) de la 5.000 lei la 8.000 lei, faptele care au avut ca urmare consecinta prevăzută la art. 622;».

52. La articolul 62, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) în cazul utilizării pentru transport a unui vehicul, fără a se putea face dovada că se detin următoarele documente valabile, după caz: licenta de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenta de traseu, autorizatia specială de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport persoane, prin servicii ocazionale, după caz, ori în cazul depăsirii cu minimum 10% a masei maxime autorizate pentru cel putin o axă, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, aplicându-se si sanctiunea contraventională corespunzătoare.»

53. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplică pentru o perioadă de 6 luni si se realizează prin retinerea plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, aplicându-se si sanctiunea contraventională corespunzătoare.»“

7. La articolul III punctul 3, alineatele (3) si (5) ale articolului 61 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Pe lângă amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de către personalul cu atributii de inspectie si control împuternicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depăsirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita în contul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.

(5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de


Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., respectiv administratorului drumului, si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 161.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 645.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După expresia “Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism” se introduce o nouă expresie, cu următorul cuprins:

“- Limitele unitătii administrativ-teritoriale - linii reale sau imaginare, stabilite prin lege, prin care se delimitează teritoriul unei unităti administrative de teritoriul altor unităti administrative.”

2. După expresia “Teritoriu administrativ” se introduc două noi expresii, cu următorul cuprins:

“- Teritoriul administrativ al localitătii- suprafata constituită din suprafata agricolă (teren arabil, păsuni, fânete, vii si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata ocupată de constructii si amenajări de infrastructură (căi de comunicatie, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), bălti si suprafata aferentă intravilanului (constructii si amenajări), a căror carte funciară sau alte evidente funciare au apartinut localitătii respective la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;

- Teritoriul unitătii administrativ-teritoriale - suprafata delimitată de lege, reprezentând suprafata totală a teritoriilor localitătilor componente.”


Art. II. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 162.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 646.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român, la împlinirea vârstei de 60 de ani, în semn de apreciere deosebită a prestigioasei activităti profesionale, pentru eforturile sustinute în promovarea democratiei din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului profesor VladimirTismăneanu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 638.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 10 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apahida” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzi situate în localitatea Apahida, în număr de 13, cu o lungime totală de 13.074,01 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999”;

- la pozitia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzi situate în localitatea Dezmir, în număr de 13, cu o lungime totală de 12.535 m”; coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999”;

- la pozitia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzi situate în localitatea Sânnicoară, în număr de 6, cu o lungime totală de 9.170 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9,17”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 325 se introduc 25 de noi pozitii, pozitiile 326-350, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 701.

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apahida

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală/

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

326

1.3.7.3.

Strada Cantonului

Strada Cantonului, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din beton, în lungime de 1.900 m si lătime de 8 m

1999

3.648

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

327

1.3.7.1.

Strada Aviator Traian Dârjan

Strada Aviator Traian Dârjan, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 345 m si lătime de 8 m

1999

662

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

328

1.3.7.1.

Strada Traian Vuia

Strada Traian Vuia, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 370 m si lătime de 8 m

1999

710,40

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

329

1.3.7.1.

Strada Parapantei

Strada Parapantei, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 200 m si lătime de 8 m

1999

384

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

330

1.3.7.1.

Strada Aviator Traian Dârjan

Strada Aviator Traian Dârjan, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 885 m si lătime de 8 m

1999

2.859

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

331

1.3.7.1.

Strada Aviator Adriana Groza

Strada Aviator Adriana Groza, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 435 m si lătime de 8 m

1999

1.405,05

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

332

1.3.7.1.

Strada Răsăritului

Strada Răsăritului, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 260 m si lătime de 8 m

1999

1453,5

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

333

1.3.7.1.

Strada Elicei

Strada Elicei, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 450 m si lătime de 8 m

1999

839,8

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

334

1.3.7.1.

Strada Planoarelor

Strada Planoarelor, situată în localitatea Dezmir, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 1.150 m si lătime de 10 m

1999

2.160

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

335

1.3.7.1.

Strada Triaj

Strada Triaj, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 600 m si lătime de 6 m

1999

2.290,80

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

336

1.3.7.2.

Strada Pietroasa

Strada Pietroasa, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.200 m si lătime de 8 m

1999

4.581,60

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

337

1.3.7.1.

Strada Parcului

Strada Parcului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 325 m si lătime de 6 m

1999

1.240,85

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

338

1.3.7.2.

Strada Horea

Strada Horea, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 375 m si lătime de 9 m

1999

1.431,75

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999


0

1

2

3

4

5

6

339

1.3.7.1.

Strada Triaj

Strada Triaj, situată în localitatea Sânnicoară, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 1.100 m si lătime de 7 m

1999

3.553

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

340

1.3.7.2.

Strada Republicii

Strada Republicii, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 357,86 m si lătime de 12 m

1999

1.910

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

341

1.3.7.1.

Strada Bărcului

Strada Bărcului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 246,28 m si lătime de 8 m

1999

938,32

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

342

1.3.7.1.

Strada Stadionului

Strada Stadionului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 650 m si lătime de 7m

1999

2.476,5

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

343

1.3.7.2.

Strada 1 Mai

Strada 1 Mai, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 25 m si lătime de 7 m

1999

95,25

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

344

1.3.7.2.

Strada Câmpia

Strada Câmpia, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 375,13 m si lătime de 9 m

1999

1.429,25

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

345

1.3.7.1.

Strada Câmpenesti

Strada Câmpenesti, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 500 m si lătime de 10 m

1999

1.910

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

346

1.3.7.1.

Strada Viitorului

Strada Viitorului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 1.200 m si lătime de 10 m

1999

4.584

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

347

1.3.7.1.

Strada Tineretului

Strada Tineretului, situată în localitatea Apahida, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 1.740 m si lătime de 10 m

1999

6.646,8

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

348

1.3.7.1.

Strada Lunii

Strada Lunii, situată în localitatea Câmpenesti, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 600 m si lătime de 10 m

1999

420

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

349

1.3.7.1.

Strada Liliacului

Strada Liliacului, situată în localitatea Câmpenesti, cu îmbrăcăminte din pietris, în lungime de 410 m si lătime de 10 m

1999

287

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998, O.G. nr. 43/1997 si H.C.L. nr. 38/1999

350

 

Teren

Teren situat în intravilanul localitătii Apahida, str. Câmpenesti f.n., cu destinatia de amplasament pentru construire cresă, în suprafată de 4.025 m2, identificat cu nr. cadastral 52.818/1.310 si cu următoarele vecinătăti: la N: Valea Feiurdului, la S: drum acces, la V: Muresan Teodor si la E: Cozma Nicolae

1999

151,74

Domeniul public al comunei Apahida, potrivit Legii nr. 213/1998 si H.C.L. nr. 123/2010 si CF Apahida nr. 52.818/3.006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind normele tehnice de sigurantă pentru navele maritime de pasageri

 

Având în vedere în prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului ordin este de a introduce un nivel uniform de sigurantă a vietii omenesti si a proprietătii la bordul navelor noi si existente de pasageri si la bordul navelor noi si existente de pasageri de mare viteză, dacă ambele categorii de nave sunt angajate în voiaje interne, precum si de a stabili proceduri de negociere la nivel international în vederea armonizării normelor aplicabile navelor de pasageri angajate în voiaje internationale.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administratia statului pavilionului:

(i) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MTI;

(ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MTI, în domeniul sigurantei navigatiei si al securitătii navelor, căreia i se deleagă competentele pentru respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;

b) Codul pentru navele de mare viteză -”Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză”, inclus în Rezolutia MSC.36(63) a OMI din 20 mai 1994, pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007 privind acceptarea Codului international pentru siguranta navelor de mare viteză (HSC 1994), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC. 119(74) si MSC.174(79) din anul 2001, respectiv 2004 ale Comitetului Securităti Maritime, sau “Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză” (Codul HSC 2000), inclus în Rezolutia MSC. 97(73) a OMI din 5 decembrie 2000, pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.033/2008 privind publicarea acceptării Codului international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC. 175(79) si MSC.222(82) ale Comitetului Securitătii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006, în versiunile lor actualizate;

c) Codul privind stabilitatea intactă - “Codul privind stabilitatea intactă pentru toate tipurile de nave care fac obiectul reglementărilor OMI” (Codul IS), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională (OMI) prin Rezolutia A.749(18) din 4 noiembrie 1993, în versiunea sa actualizată de OMI prin Rezolutia MSC.75(69) a Comitetului Securitătii Maritime din 14 mai 1998;

d) conventii internationale:

(i) Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979; si

(ii) Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (/_/_), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971, împreună cu codurile de aplicare, protocoalele si amendamentele la acestea, în versiunile lor actualizate;


e) GMDSS - Sistemul mondial pentru caz de sinistru si pentru siguranta navigatiei pe mare, asa cum s-a prevăzut în cap. IV al Conventiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată;

f) înăltimea etravei - înăltimea etravei, asa cum s-a definit în regula 39 din Conventia LL, ca distanta verticală la perpendiculara prova între linia de plutire corespunzătoare bordului liber de vară atribuit asietei de proiectare, si fata superioară a puntii expuse în bord;

g) înăltime semnificativă de val - înăltimea medie calculată prin luarea în considerare a treimii din înăltimile valurilor observate în cursul unei perioade date, si anume treimea cuprinzând cele mai înalte valuri;

h) loc de refugiu - orice zonă adăpostită natural sau artificial, care poate fi utilizată ca refugiu de către o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, în situatiile care îi pot pune în pericol siguranta;

i) lungimea navei - în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel, reprezintă 96% din lungimea totală a liniei de plutire situată la 85% din înăltimea teoretică de constructie minimă, măsurată de deasupra chilei, sau lungimea dintre fata prova a etravei si axul penei cârmei la această linie de plutire, luându-se valoarea cea mai mare dintre acestea. La navele proiectate cu chila înclinată, linia de plutire pe care se măsoară această lungime va fi paralelă cu linia de plutire prevăzută pentru plină încărcare;

j) navă cu punte continuă - o navă prevăzută cu o punte continuă, expusă intemperiilor si apei mării, care dispune de mijloace permanente de închidere a tuturor deschiderilor din partea sa expusă intemperiilor si sub care toate deschiderile din bordurile navei sunt prevăzute cu mijloace permanente de închidere, cel putin pentru protectie la intemperii. O punte continuă poate fi o punte etansă la apă sau o structură echivalentă constând dintr-o punte neetansă la apă complet acoperită de o structură etansă la intemperii de o rezistentă corespunzătoare pentru a mentine integritatea etanseitătii ia intemperii si prevăzută cu mijloace de închidere împotriva intemperiilor;

k) navă de pasageri - orice navă care transportă mai mult de 12 pasageri;

l) navă de pasageri de mare viteză - o navă de mare viteză, asa cum s-a definit în regula X/1 din Conventia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, care transportă mai mult de 12 pasageri; navele de pasageri angajate în voiaje interne în zone maritime din clasa B, C sau D nu vor fi considerate ca nave de pasageri de mare viteză, în cazul în care:

(i) deplasamentul lor corespunzător liniei de plutire de calcul este mai mic de 500 m3; si

(ii) viteza maximă a acestora, astfel cum este definită în regula 1.4.30 din Codul pentru navele de mare viteză din 1994 si în regula 1.4.37 din Codul pentru navele de mare viteză din 2000, este mai mică de 20 de noduri;

m) navă existentă - o navă care nu este nouă; n) navă nouă - o navă a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie, la 1 iulie 1998 sau după această dată. Stadiu similar de constructie înseamnă stadiul la care:

(i) constructia începe să fie identificabilă cu o navă; si

(ii) asamblarea acelei nave a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau 1% din masa estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea mai mică dintre acestea;

o) navă Ro-Ro pasager - o navă care transportă mai mult de 12 persoane, prevăzută cu încăperi Ro-Ro de marfă sau încăperi de categorie specială, asa cum s-a definit în regula II-2/A/2 din anexa nr. 1;

p) 1 milă - 1.852 metri;

q) organizatie recunoscută - o organizatie recunoscută în conformitate cu legislatia natională care transpune Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime;

r) pasager- orice persoană, în afară de:

(i) comandantul si membrii echipajului sau alte persoane angajate sau implicate în orice functie la bordul navei conform obiectului de activitate al acelei navei; si (ii) copiii cu vârsta sub 1 an;

s) persoane cu mobilitate redusă - orice persoană care prezintă dificultăti particulare în utilizarea transportului public, inclusiv persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care au un handicap senzorial si persoanele în scaun cu rotile, femeile gravide si persoanele care însotesc copiii mici;

s) stat gazdă - un stat membru al Uniunii Europene spre al cărui port sau dinspre al cărui port o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care arborează alt pavilion decât cel al acelui stat membru, efectuează voiaje interne;

t) vârsta - vârsta navei exprimată în ani după data livrării sale;

t) voiaj intern - un voiaj pe mare efectuat dintr-un port al unui stat membru al Uniunii Europene cu întoarcere în acelasi port sau spre alt port din acel stat membru;

u) voiaj international- un voiaj pe mare, efectuat dintr-un port al unui stat membru al Uniunii Europene spre un port din afara acelui stat membru ori invers;

v) zonă maritimă - o zonă stabilită conform prevederilor art. 4 alin. (2). În cazul aplicării prevederilor referitoare la radiocomunicatii, definitiile zonelor maritime vor fi cele prevăzute în regula 2 cap. IV al Conventiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată;

w) zonă portuară - o zonă, alta decât o zonă maritimă, asa cum s-a definit de către alte state membre ale Uniunii Europene si care se extinde până la constructiile portuare permanente aflate cel mai departe în larg, care fac parte integrantă din sistemul portuar, sau până la limitele geografice naturale, care protejează un estuar ori o zonă similară adăpostită.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor nave care arborează pavilionul român, în situatia în care efectuează voiaje interne:

a) navelor noi de pasageri;

b) navelor existente de pasageri, cu lungimea de 24 m sau mai mare;

c) navelor de pasageri sau navelor de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene si urmează să efectueze voiaje interne în România si care trebuie să respecte în totalitate prevederile Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele si standardele de sigurantă pentru navele de pasageri, asa cum a fost amendată de Directiva 2010/36/UE.

În cazul în care o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul unui stat, care nu este stat membru al Uniunii Europene, urmează să efectueze voiaje interne în România ca stat gazdă, ANR trebuie să verifice dacă acea navă respectă pe deplin prevederile Directivei 2009/45/CE, asa cum a fost amendată de Directiva 2010/36/UE, înainte de a se angaja în voiaje interne.


(2) Prezentul ordin nu se aplică:

a) navelor de pasageri care sunt:

(i) nave de război sau nave de transport trupe;

(ii) nave care nu sunt propulsate mecanic;

(iii) nave construite din alte materiale decât otel sau similare acestuia si care nu se încadrează în standardele referitoare la nave de mare viteză [Rezolutia MSC. 36(63)] sau nave cu sustentatie dinamică [Rezolutia OMI A.373 (X)];

(iv) nave din lemn de constructie simplă;

(v) nave de pasageri de epocă, originale sau copii ale acestora, proiectate înainte de 1965 si construite preponderent cu materiale originale;

(vi) ambarcatiunilor de agrement, în afara cazului în care sunt sau urmează să fie dotate cu echipaj si să transporte mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale; (vii) nave angajate numai în zone portuare;

b) navelor de pasageri de mare viteză, care sunt:

(i) nave de război si nave de transport trupe;

(ii) ambarcatiunilor de agrement, în afara cazului în care sunt sau urmează să fie dotate cu echipaj si să transporte mai mult de 12 pasageri în scopuri comerciale;

(iii) nave angajate numai în zone portuare.

 

ARTICOLUL 4

Clasele de nave de pasageri

 

(1) Navele de pasageri se împart în următoarele clase, în conformitate cu zona maritimă în care operează:

a) clasa “A” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne, altele decât voiajele interne incluse în clasele B, C si D;

b) clasa “B” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne pe parcursul cărora niciodată aceasta nu se află la mai mult de 20 de mile fată de linia de coastă, care corespunde înăltimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate;

c) clasa “C” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne în zone maritime unde probabilitatea de producere a valurilor cu înăltimea semnificativă mai mare de 2,5 m este mai mică de 10% pe întregul an, atunci când exploatarea se desfăsoară pe întregul an sau pe o anumită perioadă restrictivă din an, în cazul operării exclusive în acea perioadă (de exemplu, perioada de exploatare de vară), pe parcursul căreia niciodată această navă nu se află la mai mult de 15 mile fată de un loc de refugiu si nici la mai mult de 5 mile fată de linia de coastă, care corespunde înăltimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate;

d) clasa “D” înseamnă o navă de pasageri angajată în voiaje interne în zone maritime unde probabilitatea de producere a valurilor cu înăltimea semnificativă mai mare de 1,5 m este mai mică de 10% pe întregul an, atunci când exploatarea se desfăsoară pe întregul an sau pe o anumită perioadă restrictivă din an, în cazul operării exclusive în acea perioadă (de exemplu, perioada de exploatare de vară), pe parcursul căreia niciodată această navă nu se află la mai mult de 6 mile fată de un loc de refugiu si nici la mai mult de 3 mile fată de linia de coastă, care corespunde înăltimii medii a mareei, unde se pot debarca persoanele naufragiate.

(2) ANR trebuie:

a) să stabilească si apoi să actualizeze, atunci când este necesar, o listă a zonelor maritime aflate sub jurisdictia României, care să delimiteze zonele în care exploatarea claselor de nave se efectuează pe toată perioada anului si, dacă este cazul, zonele în care exploatarea este periodic restrictionată utilizând criteriile aplicabile claselor prevăzute la alin. (1);

b) să publice lista într-o bază publică de date disponibilă pe pagina de internet a ANR;

c) să notifice imediat Comisiei Europene localizarea acestor informatii si dacă sunt efectuate modificări pe listă.

(3) în ceea ce priveste navele de pasageri de mare viteză, acestea se aplică acelor categorii definite la cap. 1 pct. 1.4.10 si 1.4.11 din Codul pentru navele de mare viteză din 1994, respectiv pct. 1.4.12 si 1.4.13 din Codul pentru navele de mare viteză din 2000.

 

ARTICOLUL 5

Punere în aplicare

 

(1) Atât navele noi de pasageri, cât si cele existente, precum si navele noi si existente de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român si care efectuează voiaje interne, trebuie să respecte reglementările de sigurantă pertinente prevăzute în prezentul ordin.

(2) în baza prevederilor prezentului ordin, ANR nu trebuie să oprească din exploatare navele de pasageri sau navele de pasageri de mare viteză, în situatia în care sunt angajate în voiaje interne în România si respectă cerintele directivelor, inclusiv orice cerinte suplimentare impuse de ANR în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1). ANR trebuie să recunoască certificatul de sigurantă pentru navele de pasageri de mare viteză si permisul de operare, emise de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de mare viteză, atunci când aceasta este angajată în voiaje interne în România, ca stat gazdă, sau certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri mentionat în art. 12 emis de un stat membru al Uniunii Europene pentru o navă de pasageri, atunci când aceasta este angajată în voiaje interne în România, ca stat gazdă.

(3) ANR poate efectua inspectia unei nave de pasageri sau a unei nave de pasageri de mare viteză, în cazul în care aceasta este angajată în voiaje interne în România si poate să îi verifice documentele, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului.

(4) Toate echipamentele maritime de la bordul navei, specificate în anexa A.1 la Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, în versiunea sa actualizată, care corespund prevederilor acesteia din urmă, trebuie să fie considerate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, chiar dacă în anexa nr. 1 la prezentul ordin se prevede sau nu ca echipamentul să fie aprobat si supus încercărilor, asa cum consideră administratia statului pavilionului.

 

ARTICOLUL 6

Cerinte de sigurantă

 

(1) Referitor la navele de pasageri noi si existente din clasele A, B, C si D, se vor avea în vedere următoarele:

a) constructia si întretinerea corpului navei, a masinilor principale si auxiliare, a instalatiilor electrice si de automatizare trebuie să corespundă standardelor specificate pentru clasificare de regulile unei organizatii recunoscute sau de reglementările echivalente utilizate de către o administratie în conformitate cu art. 11 alin.

(2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime;

b) se aplică prevederile cap. IV, inclusiv amendamentele din 1988 referitoare la Sistemul mondial pentru caz de sinistru si pentru siguranta navigatiei pe mare, ale cap. V si ale cap. VI din Conventia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată;

c) se aplică dispozitiile referitoare la echipamentul de navigatie al navei care figurează în regulile 17, 18, 19, 20 si 21 din cap. V al Conventiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată. Echipamentul de navigatie al navei, mentionat în anexa A. 1 la Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996, în versiunea sa actualizată, si care respectă dispozitiile acesteia din urmă, este considerat a fi conform cu cerintele de aprobare de tip prevăzute de regula 18.1 din cap. V al Conventiei SOLAS 1974.

(2) Referitor la navele noi de pasageri, trebuie avute în vedere următoarele:

a) cerintele generale:

(i) navele noi de pasageri din clasa A trebuie să respecte în totalitate cerintele Conventiei SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, si cerintele specifice relevante prevăzute în prezentul ordin. Pentru acele reglementări, a căror interpretare SOLAS 1974 o lasă la latitudinea administratiei, ANR trebuie să aplice interpretările prevăzute în anexa nr. 1;

(ii) navele noi de pasageri din clasele B, C si D trebuie să respecte prevederile specifice relevante din prezentul ordin;

b) cerintele pentru liniile de încărcare:

(i) toate navele de pasageri cu o lungime mai mare sau egală cu 24 m trebuie să respecte Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare;

(ii) pentru navele noi de pasageri cu o lungime mai mică decât 24 m trebuie să fie aplicate criterii cu un nivel de sigurantă echivalent acelora prevăzute în Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, tinându-se seama de lungime si clasă;

(iii) fără a se tine seama de pct. (i) si (ii), navele noi de pasageri din clasa D sunt scutite de la cerinta referitoare la înăltimea minimă a etravei prevăzută în Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare;

(iv) navele noi de pasageri din clasele A, B, C si D trebuie să aibă o punte continuă.

(3) Referitor la navele de pasageri existente se vor avea în vedere următoarele:

a) navele existente de pasageri din clasa A trebuie să respecte reglementările pentru navele existente de pasageri din Conventia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, si cerintele specifice aplicabile din prezentul ordin. Pentru acele reglementări a căror interpretare SOLAS 1974 o lasă la latitudinea administratiei, ANR trebuie să aplice interpretările asa cum s-a prevăzut în anexa nr. 1;

b) navele de pasageri din clasa B existente trebuie să corespundă prevederilor specifice ale prezentului ordin;

c) navele de pasageri existente din clasele C si D trebuie să corespundă cerintelor specifice relevante ale prezentului ordin si, în ceea ce priveste chestiunile care nu sunt prevăzute de aceste cerinte, altor norme ce pot fi stabilite de administratia statului pavilionului. Aceste norme trebuie să asigure un nivel echivalent de sigurantă asemenea celui prevăzut de cap. 11-1 si II-2 din anexa nr. 1, în cazul în care se iau în considerare conditiile specifice locale de exploatare din zonele maritime în care pot opera nave cu aceste clase. Înainte ca navele existente de pasageri din clasele C si D, care arborează pavilion român, să poată fi angajate în voiaje interne regulate într-un stat gazdă, ANR trebuie să obtină acordul statului gazdă privind normele în cauză;

d) în situatia în care ANR consideră că regulile cerute de către administratia statului gazdă, în conformitate cu prevederile lit. c), nu sunt rezonabile, trebuie să informeze imediat Comisia Europeană în acest sens pentru a se pronunta asupra respectivelor reguli;

e) reparatiile, modificările si transformările cu caracter major, precum si dotările aferente acestora se supun prevederilor referitoare la nave noi, asa cum se stipulează la alin. (2) lit. a).

Transformările efectuate la navele existente, care au ca scop numai asigurarea unui grad mai mare de supravietuire a navei, nu vor fi considerate transformări cu caracter major;

f) prevederile lit. a), numai dacă nu se specifică date mai recente în Conventia SOLAS 1974, si prevederile lit. b) si c), numai dacă în anexa nr. 1 la prezentul ordin nu se indică date mai recente, nu trebuie să se aplice navelor a căror chilă a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie:

(i) înainte de 1 ianuarie 1940: până la 1 iulie 2006;

(ii) la 1 ianuarie 1940 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1962: până la 1 iulie 2007;

(iii) la 1 ianuarie 1963 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1974: până la 1 iulie 2008;

(iv) la 1 ianuarie 1975 sau după această dată, dar înainte de 31 decembrie 1984: până la 1 iulie 2009;

(v) la 1 ianuarie 1985 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998: până la 1 iulie 2010.

(4) Referitor la navele de pasageri de mare viteză trebuie avute în vedere următoarele:

a) navele de pasageri de mare viteză construite sau supuse unor reparatii, modificări ori transformări importante, la 1 ianuarie 1996 sau după această dată, trebuie să respecte cerintele din regulile X/2 si X/3 din Conventia SOLAS 1974, în afară de cazul în care:

(i) chila lor era pusă sau se afla într-un stadiu similar de constructie înainte de iunie 1998; si

(ii) livrarea si intrarea în exploatare au avut loc înainte de decembrie 1998; si

(iii) acestea respectă pe deplin cerintele Codului de sigurantă pentru navele cu sustentatie dinamică (Codul DSC), adoptat de OMI prin Rezolutia A.373(X) a Adunării OMI din 14 noiembrie 1977, astfel cum a fost amendat prin Rezolutia MSC.37(63) a Comitetului Securitătii Maritime din 19 mai 1994;

b) navele de pasageri de mare viteză construite înainte de 1 ianuarie 1996 si care respectă prevederile Codului navelor de mare viteză trebuie să fie certificate conform acestui cod pentru a putea fi exploatate în continuare. Navele de pasageri de mare viteză construite înainte de data de 1 ianuarie 1996 si care nu sunt conforme Codului navelor de mare viteză nu pot efectua voiaje interne în România decât dacă ele erau deja în exploatare în asemenea voiaje la 5 iunie 1998, caz în care acestea pot fi admise să continue exploatarea lor internă în România. Aceste nave trebuie să respecte Codul DSC, în versiunea sa actualizată;

c) constructia si întretinerea navelor de pasageri de mare viteză, precum si echipamentele lor trebuie să corespundă reglementărilor privind clasificarea navelor de pasageri de mare viteză stabilite de o organizatie recunoscută sau reglementărilor echivalente utilizate de către o administratie, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009.

 

ARTICOLUL 7

Cerinte de stabilitate si de scoatere din circulatie progresivă a navelor de pasageri ro-ro

 

(1) Toate navele de pasageri ro-ro din clasele A, B si C, a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie la 1 octombrie 2004 sau după această dată, trebuie să corespundă prevederilor art. 6, 8 si 9 din Directiva Parlamentului 2003/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerintele de stabilitate pentru navele de pasageri ro-ro, cu modificările ulterioare.

(2) Toate navele de pasageri ro-ro din clasele Asi B, a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie înainte de 1 octombrie 2004, trebuie să corespundă prevederilor art. 6, 8 si 9 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/25/CE din 14 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, în afară de cazul în care aceste nave sunt retrase la o dată la care împlinesc vârsta de 30 ani, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2015.

 

ARTICOLUL 8

Cerinte de sigurantă pentru persoanele cu mobilitate redusă

 

(1) ANR trebuie să se asigure că sunt luate măsurile corespunzătoare, unde este posibil, conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 3, pentru a permite accesul în sigurantă al persoanelor cu mobilitate redusă la bordul tuturor navelor de pasageri din clasele A, B, C si D si la bordul navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de constructie la 1 octombrie 2004 sau după această dată.

(2) ANR trebuie să coopereze si să se consulte cu organizatiile care reprezintă persoanele cu mobilitate redusă în ceea ce priveste implementarea instructiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

(3) în vederea modificării navelor de pasageri din clasele A, B, C si D si a navelor de pasageri de mare viteză, utilizate pentru transportul public, a căror chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de constructie la 1 octombrie 2004 sau înainte de această dată, ANR trebuie să impună aplicarea instructiunilor prevăzute în anexa nr. 3, în măsura în care este rezonabil si posibil din punct de vedere economic. ANR trebuie să întocmească un plan de măsuri nationale privind modul în care aceste instructiuni trebuie să se aplice respectivelor nave, care trebuie comunicat Comisiei Europene.

(4) ANR trebuie să prezinte Comisiei Europene un raport privind implementarea prezentului articol în ceea ce priveste toate navele de pasageri mentionate la alin. (1), toate navele de pasageri mentionate la alin. (3) autorizate să transporte mai mult de 400 de pasageri si toate navele de pasageri de mare viteză.

 

ARTICOLUL 9

Cerinte suplimentare de sigurantă, echivalente, exceptări si măsuri de protectie

 

(1) în cazul în care ANR consideră că cerintele de sigurantă aplicabile pot fi îmbunătătite în anumite situatii cauzate de conditii de natură locală si în cazul în care necesitatea respectivă este justificată, ea poate, conform procedurii prevăzute la alin. (4), să adopte măsuri de îmbunătătire a cerintelor de sigurantă.

(2) ANR, conform procedurii prezentate în alin. (4), poate să adopte măsuri care să fie echivalente cu regulile din anexa nr. 1, cu conditia ca aceste echivalente să fie cel putin tot atât de eficiente ca aceste reguli.

(3) Cu conditia să nu existe nicio diminuare a nivelului de sigurantă si conform procedurii prevăzute la alin. (4), ANR poate adopta măsuri pentru scutirea navelor de la anumite cerinte specifice din prezentul ordin, pentru voiajele interne care se efectuează în România, incluzând zonele maritime protejate de efectele mării deschise, în anumite conditii de exploatare, cum ar fi valuri semnificative cu înăltimi mici, perioade restrictive din an, voiaje desfăsurate numai în timpul zilei sau în conditii climatice sau meteorologice favorabile ori durate restrânse de voiaj sau apropierea de bazele de salvare.

(4) în cazul în care ANR intentionează să adopte măsuri în conformitate cu cele prevăzute în alin. (1)-(3), trebuie să procedeze astfel:

a) ANR trebuie să comunice aceste măsuri Comisiei Europene, inclusiv caracteristicile detaliate atât cât este necesar pentru a confirma că nivelul de sigurantă este mentinut în mod corespunzător;

b) în situatia în care, în decurs de 6 luni de la notificare, Comisia Europeană decide că măsurile propuse nu sunt justificate, ANR trebuie să modifice sau să nu adopte măsurile propuse;

c) măsurile propuse si acceptate de Comisia Europeană trebuie transpuse în legislatia natională relevantă si comunicate Comisiei Europene, care va informa celelalte state membre interesate despre toate detaliile în acest sens;

d) oricare dintre aceste măsuri vor fi aplicate tuturor navelor de pasageri din aceeasi clasă sau unei anumite nave când operează în aceleasi conditii, fără discriminare în ceea ce priveste pavilionul, nationalitatea sau resedinta operatorului;

e) măsurile prevăzute la alin. (3) se aplică numai pe perioada cât respectiva navă de pasageri sau navă de pasageri de mare viteză operează în conditiile specificate.

(5) în momentul în care ANR consideră că o navă de pasageri sau o navă de pasageri de mare viteză, care efectuează voiaje interne în România, desi respectă prevederile prezentului ordin, creează riscul unui pericol major la adresa sigurantei vietii sau proprietătii ori mediului, exploatarea respectivei nave de pasageri sau nave de pasageri de mare viteză poate fi suspendată ori pot fi impuse măsuri suplimentare de sigurantă până în momentul în care pericolul respectiv dispare. În situatiile mentionate mai sus, ANR trebuie să respecte următoarea procedură:

a) informează Comisia Europeană si administratiile celorlalte state membre asupra deciziei respective fără întârziere, justificând în aceleasi timp decizia respectivă;

b) dacă se va decide că decizia ANR de a suspenda exploatarea unei asemenea nave de pasageri sau nave de pasageri de mare viteză ori de a impune măsuri aditionale nu este justificată pe motive de pericol major pentru siguranta vietii sau a proprietătii ori pentru mediu, ANR trebuie să procedeze la retragerea măsurilor respective.

 

ARTICOLUL 10

Adaptări

 

(1) Orice modificare a prezentului ordin, care se intentionează a se face, luând în considerare evolutiile la nivel international, în particular în cadrul OMI, se poate realiza cu aprobarea Comisiei Europene, în vederea adaptării:

a) definitiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) si v);

b) dispozitiilor privind procedurile si orientările referitoare la inspectiile mentionate la art. 11;

c) dispozitiilor privind Conventia SOLAS din 1974, în versiunea sa actualizată, si Codul navelor de mare viteză, în versiunea sa actualizată, prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (3) si la art. 12 alin. (3);

d) trimiterilor exprese la Conventiile internationale si la rezolutiile OMI, prevăzute la art. 2 lit. g), m) si q), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) lit. b) si c), art. 6 alin. (2) lit. b) si art. 12 alin. (3).

(2) Anexele pot fi modificate cu aprobarea Comisiei Europene în vederea:

a) aplicării, în sensul prezentului ordin, a modificărilor aduse textului conventiilor internationale;

b) îmbunătătirii specificatiilor lor tehnice, luând în considerare experienta acumulată.

(3) Modificările aduse instrumentelor internationale prevăzute la art. 2 pot fi excluse din domeniul de aplicare al acestui ordin, în temeiul art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave (COSS) si de modificare a regulamentelor privind siguranta maritimă si prevenirea poluării de către nave.

 

ARTICOLUL 11

Inspectii

 

(1) Fiecare navă nouă de pasageri, care arborează pavilionul român, trebuie să facă obiectul următoarelor inspectii efectuate de ANR:

a) o inspectie înainte de intrarea navei în exploatare;

b) o inspectie periodică la fiecare 12 luni;


c) inspectii suplimentare, dacă este cazul.

(2) Fiecare navă existentă de pasageri, care arborează pavilionul român, trebuie să facă obiectul următoarelor inspectii efectuate de ANR:

a) o inspectie initială, înainte ca nava să fie dată în exploatare pentru voiaje într-un stat gazdă;

b) o inspectie periodică la fiecare 12 luni;

c) inspectii suplimentare, dacă este cazul.

(3) Fiecare navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român si care trebuie să respecte, conform prevederilor art. 6 alin. (4), cerintele Codului navelor de mare viteză sau pe cele prevăzute de Codul DSC, în versiunea sa actualizată, trebuie să se supună inspectiilor prevăzute de aceste coduri.

(4) Trebuie să se aplice procedurile si orientările pertinente referitoare la inspectiile derulate în vederea emiterii Certificatului de sigurantă pentru navele de pasageri mentionate în Rezolutia A.997(25) a OMI, în versiunea sa actualizată, privind “Orientările referitoare la inspectiile desfăsurate în temeiul sistemului armonizat de inspectii si certificare, 2007” sau procedurile destinate realizării aceluiasi obiectiv.

(5) Pentru navele care navighează sub pavilion român, inspectiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie efectuate de inspectori ANR sau ai unei organizatii recunoscute autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei nationale ori ai unui alt stat membru autorizat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii să efectueze inspectii, cu scopul de a se asigura respectarea tuturor cerintelor aplicabile ale prezentului ordin.

 

ARTICOLUL 12

Certificate

 

(1) Toate navele de pasageri, noi si existente, care arborează pavilionul român trebuie să aibă un certificat de sigurantă pentru nava de pasageri în conformitate cu prezentul ordin. Certificatul trebuie să aibă formatul prezentat în anexa nr. 2. Acest certificat va fi emis de către ANR în urma unei inspectii initiale, asa cum s-a prevăzut în art. 11 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a), efectuată de către inspectori exclusivi ai ANR sau ai unei organizatii recunoscute de către MTI ori ai unui stat membru, autorizat de MTI să efectueze inspectii.

(2) Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri trebuie să fie emis pentru o perioadă care nu va depăsi 12 luni. Perioada de valabilitate a certificatului poate fi prelungită de către ANR cu o perioadă de gratie de până la o lună de la data înscrisă pe certificat. În momentul în care s-a stabilit o prelungire, noua perioadă de valabilitate a certificatului începe ia data expirării certificatului existent, de dinainte de prelungirea sa. Reînnoirea certificatului de sigurantă pentru nava de pasageri poate fi acordată după ce a fost efectuată o inspectie periodică, asa cum este prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. bj.

(3) Pentru navele de pasageri de mare viteză care arborează pavilionul român si care respectă prevederile Codului HSC 1994 sau ale Codului HSC 2000, ANR va emite un certificat de sigurantă pentru navele de mare viteză si un permis de operare a navelor de mare viteză în conformitate cu prevederile codului care se aplică.

(4) Pentru navele de pasageri de mare viteză care arborează pavilionul român si care respectă cerintele Codului DSC, în versiunea sa actualizată, ANR va emite un certificat de constructie si echipament pentru nave cu sustentatie dinamică si un permis de operare a navelor cu sustentatie dinamică, în conformitate cu prevederile Codului DSC.

(5) înainte de a emite un permis de operare pentru o navă de pasageri de mare viteză, care arborează pavilionul român si care este angajată în voiaje interne într-un alt stat gazdă al Uniunii Europene, ANR trebuie să se pună de acord cu administratia statului gazdă asupra oricăror conditii operationale asociate cu exploatarea navei în acel stat.

(6) Oricare dintre conditiile prevăzute în prezentul ordin va fi mentionată de către ANR în permisul de operare.

(7) Scutirile acordate navelor de pasageri sau navelor de mare viteză, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3), trebuie să fie mentionate în certificatul navei de pasageri sau al navei de pasageri de mare viteză.

 

ARTICOLUL 13

Sanctiuni

 

Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 14

Notificare

 

MTI trebuie să comunice Comisiei Europene prevederile prezentului ordin si ale oricăror alte acte de amendare.

 

ARTICOLUL 15

Abrogări

 

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, cod MTCTANR-NPAS-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 26 august 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Certificatele de sigurantă pentru nava de pasageri, emise în baza ordinului prevăzut la alin. (1), îsi păstrează valabilitatea până la data primei inspectii efectuate la navă, fără costuri suplimentare pentru armator.

 

ARTICOLUL 16

Dispozitii finale

 

(1) MTI si ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele si standardele de sigurantă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 25 iunie 2009, asa cum a fost amendată prin Directiva 2010/36/UE a Comisiei din 1 iunie 2010 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind regulile si standardele de sigurantă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 29 iunie 2010.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 9 iunie 2011.

Nr. 422.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2011, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 1,47% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,37% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 23.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.