MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 504/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 504         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

159. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

643. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

 

704. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

233/2.278/1.219. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.- Marfă” -S.A.

 

1.144. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifunctionale

 

1.659. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ 15-2010

 

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cinci noi liniute, cu următorul cuprins:

“- La articolul 2, litera c) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;».

- La articolul 2, alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(21) Administrarea, criteriile de repartizare, precum si repartizarea si vânzarea locuintelor construite prin programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), se prevăd în actul normativ de aprobare a programului.»

- La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

«(31) Terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea institutiilor din sectorul de apărare natională, ordine publică, sigurantă natională, autoritătii judecătoresti si administratiei nationale a penitenciarelor se pot transfera, în conditiile legii, în proprietatea autoritătilor administratiei publice locale si administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti ori, după caz, a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în vederea construirii de locuinte.»

- La articolul 4, după alineatul (2) se introduc sapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu următorul cuprins:

«(3) în cazul în care, în cadrul constructiilor de locuinte proprietate personală construite prin credit ipotecar, prevăzute la alin. (1), sunt construite locuinte care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administratie, autoritătilor administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire.

(4) Locuintele prevăzute la alin. (3) apartin domeniului privat al statului si sunt administrate de către autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate.

(5) Locuintele prevăzute la alin. (3) se repartizează de către autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale specialistilor din învătământ, sănătate, precum si specialistilor din sectorul de apărare natională, ordine publică, sigurantă natională, ai autoritătii judecătoresti si ai administratiei nationale a penitenciarelor.

(6) Autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuintele prevăzute la alin. (3) stabilesc, în functie de necesitătile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuinte.

(7) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuintei. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în conditiile legii. Chiria se stabileste de către autoritătile administratiei publice locale, în conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Locuintele prevăzute la alin. (3) pot fi vândute, la cererea chiriasului, de către autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuintei, din care se scade amortizarea calculată de la data punerii în functiune până la data vânzării.

(9) Sumele obtinute se virează de către autoritătile administratiei publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele obtinute din vânzarea locuintelor prevăzute la alin. (3) se utilizează numai pentru finantarea constructiei de locuinte.»


- La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) pot fi avansate si pentru finantarea constructiilor de locuinte proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) si prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.»“

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

11. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

«Art. 81. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 8, un procent din numărul de locuinte pentru tineri, stabilit prin hotărâre a Guvernului, destinate închirierii, împreună cu terenul aferent, construite pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (31), fac

obiectul proprietătii publice a statului, sunt administrate de institutiile din sectorul de apărare natională, ordine publică, sigurantă natională, autoritătii judecătoresti si administratiei nationale a penitenciarelor si se repartizează personalului din domeniile respective.

(2) Locuintele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 8, prin ordin al conducătorului institutiei publice care a preluat locuintele prevăzute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum si durata contractului de închiriere.»“

3. Articolul III se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. III. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 159.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 643.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 919

din 6 iulie 2011

asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

În temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, la data de 28 iunie 2011, un număr de 131 de deputati apartinând grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Partidului Social Democrat a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.779 din 28 iunie 2011 si constituie obiectul Dosarului nr. 807A/2011.

Această sesizare a fost semnată de către următorii deputati: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Vasile Berci, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Mariana Câmpeanu, Daniel Chitoiu, Tudor- Alexandru Chiuariu, Liviu-Bogdan Ciucă, Tudor Ciuhodaru, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Victor-Paul Dobre, Mihai- Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Damian Florea, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mircea Irimescu, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orban, Viorel Palască, Ionel Palăr, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Călin Potor, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia- Ana Varga, Mihai Alexandru Voicu, Gheorghe Ana, Gheorghe Antochi, Nicolae Bănicioiu, Eugen Bejinariu, Vasile Bleotu, Dumitru Boabes, Matei Radu Brătianu, Doina Burcău, Ion Burnei, Ion Călin, Ioan Cindrea, Gheorghe Ciocan, Dumitru Chirită, Eugeniu Radu Coclici, Dorel Covaci, Victor Cristea, Ioan Damian, Andrei Dolineaschi, Mircea-Gheorghe Drăghici, Sonia-Maria Drăghici, Cristian-Sorin Dumitrescu, Ion Dumitru, Mircea Dusa, Marian Ghiveciu, Vasile Ghiorghe Gliga, Horia Grama, Viorel Hrebenciuc, Florin Iordache, Cornel Itu, Silvestru-Mircea Lup, Costică Macaleti, Iulian Claudiu Manda, Antonella Marinescu, Eduard-Stelian Martin, Manuela Mitrea, Vasile Mocanu, Adrian Mocanu, Ion Mocioalcă, Carmen Ileana Moldovan, Rodica Nassar, Adrian Năstase, Marian Neacsu, Robert Sorin Negoită, Dan Nica, Nicolae-Ciprian Nica, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, Laurentiu Nistor, Constantin Nită, Iuliu Nosa, Tudor Pantîru, Florin-Costin Pâslaru, Petre Petrescu, Victor-Viorel Ponta, Georgian Pop, Florian Popa, Vasile Popeangă, Dan-Mircea Popescu, Neculai Rătoi, Cornel-Cristian Resmerită, Cristian Rizea, Lucretia Rosea, Victor Socaciu, Adrian Solomon, Anghel Stanciu, Sorin Constantin Stragea, Mugurel Surupăceanu, Viorel Stefan, Horia Teodorescu, Angel Tîlvăr, Mihai Tudose, Aurelia Vasile, Radu Costin Vasilică, Petru Gabriel Vlase, Aurel Vlădoiu, Mădălin-Stefan Voicu si Valeriu Stefan Zgonea.

În ceea ce priveste motivele de neconstitutionalitate invocate, autorii obiectiei de neconstitutionalitate îsi grupează criticile în două categorii, respectiv critici de neconstitutionalitate extrinseci si intrinseci.

1. În privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinsecă, autorii obiectiei de neconstitutionalitate consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 încalcă art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât, prevăzând “eliminarea” pensiei speciale, afectează dreptul la pensie, iar un atare obiect de reglementare îl pot avea numai legile, nu si ordonantele de urgentă. Se mai apreciază că Guvernul a motivat în mod gresit atât existenta unei situatii extraordinare, cât si urgenta emiterii actului normativ criticat, întrucât în expunerea de motive nu se fac referiri la lipsa de previziune a emitentului Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul recalculării pensiilor, în privinta recalculării pensiilor, care, de altfel, constituie motivul real al adoptării ordonantei de urgentă. De asemenea, se arată că există o diferentă semnificativă între motivele adoptării ordonantei de urgentă, în principal necesitatea prelungirii termenului de recalculare a pensiilor, si continutul actului normativ.

Se mai sustine că, prin adoptarea ordonantei de urgentă criticate, Guvernul interferează cu sfera puterii judecătoresti, întrucât preia, în esentă, continutul Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, care a fost suspendată si partial anulată de către instantele judecătoresti.

Totodată, se arată că, în lipsa unui temei de drept cuprins în Legea nr. 119/2010, Guvernul nu era îndreptătit să adopte o ordonantă de urgentă, “act administrativ”, o măsură similară Hotărârii Guvernului nr. 735/2010.

2. În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă, autorii obiectiei de neconstitutionalitate consideră că ordonanta de urgentă criticată încalcă principiul neretroactivitătii legii, întrucât “consfinteste” modificarea unor raporturi juridice create sub imperiul unor legi mai vechi, respectiv Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor.

Se apreciază că ordonanta de urgentă criticată face deosebire între militari, politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, pe de o parte, si alte categorii socio-profesionale, pe de altă parte, întrucât elimină criteriile de stabilire a pensiilor numai în raport cu prima categorie de personal mentionată, în timp ce, în privinta celeilalte categorii, pensiile rămân neschimbate.

În optica autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, transformarea pensiilor speciale în pensii contributive nu numai că este o măsură retroactivă, dar reprezintă si o diminuare brutală si abuzivă a cuantumului pensiilor militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Întrucât pensia reprezintă o creantă asupra statului pe care acesta este obligat să o plătească si să o ocrotească, refuzul achitării acesteia reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate privată a pensionarului. Se arată că potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului pensia este considerată un bun; se mai sustine că diminuarea cuantumului pensiei unei persoane, prin transformarea pensiei speciale în una de drept comun, este o ingerintă în dreptul acesteia la respectarea bunurilor sale. O atare ingerintă nu apare ca fiind justificată întrucât “nu îndeplineste cerinta de legalitate”, nu este proportională în raport cu scopul urmărit, respectiv diminuarea cheltuielilor bugetare, si nu este necesară într-o societate democratică.

Se mai arată că ordonanta de urgentă reglementează o diminuare cu până la 40% a pensiilor militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, ceea ce afectează si dreptul la un nivel de trai decent.

În final, se apreciază că ordonanta de urgentă criticată nesocoteste atât jurisprudenta Curtii Constitutionale, cât si pe cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizările au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

Presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 1541 din 4 iulie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este întemeiată.

În argumentarea neconstitutionalitătii extrinseci, în esentă, se apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 încalcă art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât afectează dreptul la pensie.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinseci se sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 consfinteste modificarea unor raporturi juridice create sub imperiul unor legi mai vechi, respectiv Legea nr. 164/2001, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 179/2004, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Se mai apreciază că pensia, atât ca drept în sine, cât si ca element al proprietătii private, reprezintă o creantă asupra statului, care se încadrează în notiunea de “bun”, astfel cum aceasta este stabilită de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 contravine atât art. 44 din Legea fundamentală, cât si Protocolului aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, fiind o ingerintă nelegală si disproportionată în respectarea bunurilor persoanei. Totodată, în situatia în care măsurile cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 ar ajunge să fie puse în practică, nivelul de trai al unora dintre cei care primesc pensii de la bugetul de stat ar fi drastic afectat. Fată de aceste argumente, se arată că ordonanta de urgentă este neconstitutională, încălcând si prevederile constitutionale ale art. 47 alin. (1).

În fine, toate acestea demonstrează încălcarea dreptului constitutional la pensie.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/3.298 din 30 iunie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinsecă se sustine că situatia extraordinară în considerarea căreia a fost adoptată ordonanta de urgentă este dată de criza economică si financiară prin care trece statul român. Se mai apreciază că ordonanta de urgentă nu afectează însesi drepturile fundamentale.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă se arată că reglementările legale criticate nu sunt retroactive, producându-si efectele doar pentru viitor, nu sunt discriminatorii, că pensiile viitoare vor fi apărate în conditiile legii criticate si că art. 47 din Constitutie se află în relatie directă cu resursele financiare ale statului.

În argumentarea acestor sustineri sunt făcute largi referinte la jurisprudenta Curtii Constitutionale, în special la deciziile nr. 82 din 15 ianuarie 2009, nr. 871, nr. 872 si nr. 873 din 25 iunie 2010.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/4.041/EBdin 1 iulie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinsecă se arată că Guvernul, chiar în cuprinsul ordonantei de urgentă, a motivat atât situatia extraordinară, cât si caracterul urgent al reglementării. Astfel, situatia extraordinară a fost determinată de “necesitatea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora institutiile implicate să identifice si să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat”, iar urgenta reglementării a vizat evitarea sanctionării persoanelor care, “fără a avea vreo culpă, nu au reusit, în intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010, să identifice documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere”. În privinta sustinerii autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, în sensul încălcării art. 115 alin. (6) din Constitutie, Guvernul arată că ordonanta de urgentă criticată repune în plată cuantumul pensiilor speciale pe durata procesului de recalculare a acestora, integrarea pensiilor speciale în sistemul public de pensii fiind realizată prin Legea nr. 119/2010. Ordonanta de urgentă în cauză reglementează doar reguli de calcul al pensiilor care să tină cont de situatia reală a veniturilor obtinute de beneficiari si de stagiul de cotizare realizat, astfel încât cuantumul rezultat să fie cel cuvenit potrivit Legii nr. 119/2010, ceea ce nu afectează în niciun mod dreptul la pensie.

Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinsecă, operatiunea de revizuire prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 are efecte numai pentru viitor, pensia revizuită intrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În privinta criticii ce vizează încălcarea dreptului de proprietate privată, Guvernul reia considerente de principiu retinute în deciziile Curtii Constitutionale nr. 872 si nr. 873 din 25 iunie 2010, precum si în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronuntată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, Hotărârea din 14 aprilie 2007, pronuntată în Cauza Vilho Eskelinen si altii împotriva Islandei, Hotărârea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei). Se mai arată că nu este încălcat în niciun fel dreptul la pensie, întrucât actul de pensionare garantează rămânerea în plată a pensiei contributive.


Guvernul mai observă că autorii obiectiei de neconstitutionalitate critică mai degrabă Legea nr. 119/2010, întrucât integrarea pensiilor de serviciu în sistemul public de pensii este reglementată de acest act normativ, si nu de cel supus controlului de constitutionalitate.

În fine, se arată că aspectele semnalate de autorii obiectiei de neconstitutionalitate referitoare la pretinsa încălcare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, nesocotirea hotărârilor judecătoresti sau lipsa temeiului legal pentru emiterea ordonantei de urgentă nu se pot constitui în veritabile critici de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, documentele depuse, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să se pronunte asupra obiectiei de neconstitutionalitate.

Obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, care au următorul cuprins:

“Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (4) cu referire la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 privind munca si protectia socială a muncii, art. 44 alin. (1)-(4) privind dreptul de proprietate privată, art. 47 privind nivelul de trai, art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă si art. 148 alin. (2) si (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate la nivelul Uniunii Europene si obligatiile României care decurg din actul de aderare. Sunt considerate ca fiind încălcate si prevederile art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 1 paragraful 1 din Protocolul aditional la conventia mentionată privind protectia proprietătii, art. 1 din Protocolul nr. 12 la conventie privind interzicerea generală a discriminării, art. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului privind egalitatea în drepturi, art. 2 din Pactul international privind drepturile civile si politice, art. 6 din Tratatul Uniunii Europene privind recunoasterea drepturilor, libertătilor si principiilor rezultate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum si ale Directivei Consiliului 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 225 din 12 august 1986. Totodată, sunt invocate în sustinerea obiectiei de neconstitutionalitate

Decizia Curtii Constitutionale nr. 20 din 2 februarie 2000 si o serie de hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum: Hotărârea din 16 septembrie 1996, pronuntată în Cauza Gaygusuz împotriva Austriei, Hotărârea din 26 noiembrie 2002, pronuntată în Cauza Buchet) împotriva Republicii Cehe, Hotărârea din 22 octombrie 1996, pronuntată în Cauza Stubbings si altii împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 18 februarie 2009, pronuntată în Cauza Andrejeva împotriva Letoniei, Hotărârea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, Hotărârea din 18 noiembrie 2004, pronuntată în Cauza Pravednaya împotriva Rusiei, precum si Decizia de admisibilitate din 16 decembrie 1974, pronuntată în Cauza Muller împotriva Austriei de către fosta Comisie Europeană a Drepturilor Omului.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea urmează a se pronunta, pe de o parte, asupra unor aspecte de ordin procedural ce se constituie în critici de neconstitutionalitate extrinsecă, iar, pe de altă parte, asupra criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă a legii supuse controlului.

Înainte de a proceda la analiza obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea urmează să constate că sesizarea formulată îndeplineste conditiile prevăzute de art. 146 lit. a) teza întâi din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta a fost semnată de un număr de 133 de deputati.

I. Referitor la criticile de neconstitutionalitate extrinsecă, Curtea retine următoarele:

Încălcarea art. 115 alin. (4) din Constitutie este justificată de către autorii obiectiei de neconstitutionalitate prin faptul că Guvernul a motivat în mod gresit existenta situatiei extraordinare si a urgentei reglementării, mai exact că nu a indicat motivele corecte care au determinat adoptarea ordonantei de urgentă.

Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat în mod constant că situatiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obisnuit sau comun, aspect întărit si prin adăugarea sintagmei “a căror reglementare nu poate fi amânată” (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea, I, nr. 237 din 14 aprilie 2010).

Curtea a mai arătat, prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, că pentru îndeplinirea cerintelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie este necesară existenta unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Totodată, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constitutională a statuat că “Urgenta reglementării nu echivalează cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare”.

În cauza de fată, Curtea constată că Guvernul a motivat existenta situatiei extraordinare prin invocarea a 3 elemente indisolubil legate între ele, consecinte ale intrării în vigoare a dispozitiilor Legii nr. 119/2010, respectiv lipsa identificării documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare, impactul negativ al acestei situatii asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, precum si necesitatea stabilirii unei etapizări a procesului de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitătii, în scopul de a nu sanctiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reusit în intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere. Aceste motive de fapt avute în vedere de către Guvern aduc în prim-plan situatia deosebită creată ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, respectiv conversia sistemului de pensii speciale în pensii bazate în exclusivitate pe principiul contributivitătii. Reglementarea in extenso a unui mecanism tehnic de natură a face posibilă această conversie fără a fi afectat cuantumul pensiei contributive si fără a exista decalaje temporale în punerea în plată a noului cuantum era absolut necesară. În caz contrar, s-ar fi ajuns la situatia încălcării dreptului constitutional la pensie al unei sfere foarte largi de persoane, respectiv peste 140.000 de pensionari din sistemul pensiilor speciale.

Prin urmare, Curtea constată că la momentul adoptării ordonantei de urgentă criticate a existat o situatie extraordinară, însă, pentru a fi pe deplin respectate exigentele art. 115 alin. (4) din Constitutie, Guvernul trebuie să demonstreze si faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecintelor negative mai sus arătate. În spetă, Curtea, având în vedere iminenta încălcării dreptului la pensie în lipsa unor măsuri adecvate, constată că adoptarea măsurilor în cauză printr-o ordonantă de urgentă a fost modalitatea cea mai rapidă si eficientă pentru a pune la adăpost valorile constitutionale ocrotite prin art. 47 din Constitutie si pentru a evita încălcarea lor.

Curtea observă că, departe de a afecta dreptul la pensie, măsurile cuprinse în ordonanta de urgentă criticată sunt de natură a ocroti, si nu a vătăma sau încălca drepturile fundamentale [a se vedea, referitor la notiunea de “a afecta” cuprinsă în art. 115 alin. (6) din Constitutie, Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008]. În consecintă, nu se poate retine că ordonanta de urgentă afectează vreun drept constitutional consacrat.

În fine, Curtea retine că ordonanta de urgentă nu este un act administrativ, autorii obiectiei făcând o confuzie în privinta naturii juridice a ordonantei de urgentă; atât jurisprudenta Curtii Constitutionale, cât si doctrina juridică sunt concordante în ceea ce priveste natura juridică a ordonantelor de urgentă. Acestea, în functie de emitentul lor, ar fi acte cu caracter administrativ, însă, tinând cont de materia în care intervin, sunt acte legislative, în sustinerea celor de mai sus jurisprudenta Curtii Constitutionale a retinut că ordonantele de urgentă au putere de lege si, prin urmare, pot contine norme de reglementare primară (a se vedea în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 5 din 16 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 23 februarie 2001, Decizia nr. 173 din 23 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 24 august 2001, Decizia nr. 260 din 25 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002, Decizia nr. 46 din 12 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002, Decizia nr. 258 din 14 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006).

II. În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă, Curtea observă că autorii obiectiei de neconstitutionalitate reiterează motive de neconstitutionalitate care s-au mai formulat în termeni similari în raport cu actualele prevederi ale Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, Curtea pronuntând, în cadrul controlului a priori de constitutionalitate, Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, si Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010. În cauza de fată însă Curtea constată că de plano autorii obiectiei de neconstitutionalitate pornesc de la ideea că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 este actul normativ care prevede eliminarea părtii necontributive din calculul pensiei militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Astfel, Curtea retine că autorii obiectiei de neconstitutionalitate, în realitate, sunt nemultumiti de dispozitiile Legii nr. 119/2010, lege care a eliminat partea necontributivă a pensiilor de care beneficiau militarii, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor.

Toate acestea demonstrează faptul că nu sunt formulate critici de neconstitutionalitate concrete care să vizeze continutul normativ al ordonantei de urgentă. Or, de principiu, în cadrul controlului a priori de constitutionalitate este inadmisibil a pune în discutie o lege deja aflată în vigoare - Legea nr. 119/2010 - si este, de asemenea, inadmisibil ca instanta constitutională să îsi extindă obiectul sesizării.

De remarcat este că prin Decizia nr. 198 din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, Curtea a stabilit, cu valoare de principiu, că, “Pentru a fi îndeplinite exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, motivele de neconstitutionalitate invocate trebuie să aibă legătură cu textul criticat” [or, în cauza respectivă, autorul exceptiei fie se raporta la o situatie de fapt de care era nemultumit, fie ar fi trebuit să ridice exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Codul fiscal. Însă Curtea nu a putut să se autosesizeze si să îsi extindă controlul de constitutionalitate cu privire la textul mentionat, instanta de contencios constitutional pronuntându-se numai in limine //f/s]. În consecintă, o exceptie de neconstitutionalitate care nu respectă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 este inadmisibilă; o atare concluzie este aplicabilă mutatis mutandis si cu privire la obiectia de neconstitutionalitate reglementată de art. 146 lit. a) teza întâi din Constitutie.

Totodată, Curtea constată că simpla enumerare în sustinerea unei sesizări de neconstitutionalitate a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, se retin: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, Decizia nr. 727 din 7 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, sau Decizia nr. 1.091 din 8 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 6 octombrie 2009.

În consecintă, Curtea retine că obiectia de neconstitutionalitate nu este motivată în raport de continutul normativ al ordonantei de urgentă, “motivarea” autorilor obiectiei neavând nicio legătură cu acesta. În aceste conditii, sunt încălcate dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.


Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Constată că sunt neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate extrinsecă a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

II. Constată că sunt inadmisibile criticile de neconstitutionalitate intrinsecă a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dezbaterile au avut loc la data de 6 iulie 2011 si la acestea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, Ion Predescu si Puskâs Valentin Zoltân, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” -S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii. Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 686.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

 

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/

Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147806 partial

8.10

Poduri, tuneluri, viaducte si alte lucrări de artă interoperabile

Podet dalat 597+715 (B+D; 2,90; 1/1,1; BP, DBA; LS)

Bratca - Suncuius

Interstatia Bratca - Suncuius,

judetul Bihor

1886

10

Legea nr. 219/1998, Hotărârea  Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

2

Podet dalat 490+628 (PS+D; 4,35/4,4; 1/2,3; 1/2,3; PS, DB; De)

Cojocna - Cluj-Napoca Est

Apahida, judetul Cluj

1962

24.354

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

3

Podet dalat 545+100 (BP+D; 3,50; 1/3,0x2; BP, DBA; LD)

Stana - Huedin

Interstatia Stana - Huedin, judetul Cluj

1897

6.430

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

4

Pod km 651 + 564 (deschidere 7,00m, suprastructură DBA)

Oradea Est - Oradea

Oradea Est - Oradea, judetul Bihor

1891

4.821

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

5

Pod CF km 93+386 (GIPCSN 11,4/10,45/13,2, simplă neelectrificată)

lleanda - Letca

Răstoci, judetul Sălaj

1945

123.201

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

6

Pod CF km 0+658 (GIPCJN 20,8/19,4/22,5, simplă neelectrificată)

Dej Călători - Dej Triaj

Dej Călători - Dej Triaj,

judetul Cluj

1951

124.212

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

7

Pod km 8+239 (GIPCSN; D=1x13,50m)

Dej Triaj - Reteag

Dej Triaj - Reteag, judetul Bistrita Năsăud

1954

272.141

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

8

Pod km 47+128 (GZCJN; D=2x3,5 m)

Măgherus - Sărătel

Măgherus - Sărătel, judetul Bistrita Năsăud

1950

552.122

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

 

Imobil

TOTAL

147806 partial

8.10

Poduri, tuneluri, viaducte si alte lucrări de artă interoperabile

poduri = 5 buc. si podete = 3 buc.

Sucursalele regionale de căi ferate lasi, Brasov, Timisoara

Sucursala regională de căi ferate Cluj

 

1.107.291

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în lei, a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011, în sumă de 1.312 mii lei.

Art. 2. - Suma necesară plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 704.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 233 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.278 din 4 iulie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.219 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decâtîn cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


ANEXA*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport Maritim si de Coastă “CFR Ferry-Boat” - S.A.

Constanta, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Cod unic de înregistrare: 23131730

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

Propuneri SEM I

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

162,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

162,00

 

 

a)

din productia vânduta

3

162,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale În viaoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare

9

0,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

0,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

1.954,16

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.953,16

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

100,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

178,71

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1 010,45

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

793,81

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

206,64

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

150,40

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări

25

3,97

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

48,03

 

 

 

 

ch privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

4,25

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

10,00

 

 

 

 

d3.1}ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificănle si completările ulterioare, din care:

29

10,00

 

 

 

 

- ticnele de cresă. cf.  Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

38

72,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

520,00

 

 

 

cheltuieli cu serv ex de terti

 

300,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

72,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

33,00

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările 51 completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care.

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate, potrivii Legii nr 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1,00

 

 

a)

Cheltuieli privind dobânzile

49

1,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZUTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-1.792,16


IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lene

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii procedând

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofi nan tate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

51

 

 

8

 

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din

64

 

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- exieme

59

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

7B

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

152,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1 354,16

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

44

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

60

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

793,81

 

 

a)

fond de salarii ateren: personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

86

781,09

 

 

b)

alte cheltuieli cu personajul

87

12,72

 

S

 

Câstigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană)

88

2 169,69

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

2700,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

2.700,00

 

9

 

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x 1000

92

12.052,72

 

11

 

Plati restante

93

3.153,04

 

 

a)

preturi curente

94

3 153,04

 

 

b)

preturi comparabile

95

3 153,04

 

12

 

Creante restante

96

200,00

 

 

a)

preturi curente

97

200,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

200,00


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifunctionale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 7.714/2011,

având în vedere prevederile art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifunctionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică teritoriale si spitalele judetene si municipale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 1.144.

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de organizare si functionare a centrelor de sănătate multifunctionale

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si notiunile utilizate au semnificatia definită în conformitate cu prevederile art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Centrele de sănătate multifunctionale se organizează si functionează ca unităti fără personalitate juridică în structura spitalelor judetene si municipale din reteaua autoritătilor administratiei publice locale, din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, pentru asigurarea de servicii medicale adaptate la nevoile comunitătilor locale.

(2) Centrele de sănătate multifunctionale se înfiintează la propunerea autoritătilor care detin managementul spitalicesc, cu acordul autoritătii administratiei publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială urmează să functioneze, prin ordin al ministrului sau prin act administrativ al conducătorului institutiei, cu avizul Ministerului Sănătătii.

(3) Propunerea de organizare a centrelor va avea avizul directiei de sănătate publică teritorială referitor la spatiile existente, circuitele organizatorice si functionale, cu respectarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 914/2006, cu modificările ulterioare.

(4) Activitătile medicale în centrele de sănătate multifunctionale se desfăsoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare referitoare la normele de etică profesională si deontologie medicală, precum si la regulile de bună practică medicală.

Art. 3. - (1) Structura centrelor de sănătate multifunctionale poate cuprinde, după caz: a) cabinete de specialitate;

b) un compartiment de 5-20 de paturi de spitalizare de zi;

c) un punct de lucru al unitătii de primire a urgentelor sau al compartimentului de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene sau municipale în structura căruia functionează centrele de sănătate multifunctionale;

d) un laborator de analize medicale si/sau un laborator de radiologie si imagistică medicală.

(2) Punctele de lucru ale unitătilor de primire a urgentelor sau ale compartimentelor de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene sau municipale în structura cărora functionează centrele de sănătate multifunctionale se pot organiza cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitătilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificările ulterioare, în situatii justificate, determinate de:

a) functionarea centrelor de sănătate multifunctionale în localităti izolate;

b) amplasament al centrului de sănătate multifunctional situat pe un drum national, intens circulat, cu probabilitate crescută de producere a accidentelor de circulatie;

c) distantă relativ mare până la prima unitate sanitară care poate acorda asistentă medicală de urgentă;

d) alte situatii determinate de specificul zonelor sau al localitătilor în care functionează centrele de sănătate multifunctionale.

Art. 4. - (1) în formele de organizare a activitătii medicale prevăzute la art. 3 îsi desfăsoară activitatea personalul de specialitate medico-sanitarsi personalul auxiliar sanitar angajat al spitalelor judetene sau municipale în structura cărora functionează centrele de sănătate multifunctionale.

(2) încadrarea cu personal medico-sanitar de specialitate si auxiliar sanitar se realizează potrivit normativelor de personal în vigoare aferente fiecărei structuri care este aprobată în cadrul centrului de sănătate multifunctional.


(3) Pentru laboratoarele de analize medicale si/sau radiologie si imagistică medicală încadrarea cu personal se face în cadrul normativului de personal determinat atât de la posturi fixe generale, cât si de la normarea prevăzută pentru alte categorii de personal, aferentă locurilor de muncă nominalizate mai sus, stabilit la nivelul spitalelor judetene sau al spitalelor municipale în structura cărora functionează centrele de sănătate multifunctionale.

(4) în cadrul centrelor de sănătate multifunctionale îsi pot desfăsura activitatea si alte categorii de personal: personal de pază, muncitori calificati si altele asemenea, care se asigură de către spitalele judetene sau municipale în structura cărora functionează aceste unităti.

Art. 5. - (1) Personalul din cadrul centrelor de sănătate multifunctionale îsi desfăsoară activitatea în program continuu de 6/7/8 ore zilnic, corespunzător fiecărui loc de muncă, în conformitate cu Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004, cu modificările ulterioare.

(2) în functie de specificul patologiei si de necesitatea de servicii medicale, în unele specialităti medicale în care nu este necesară prezenta zilnică a medicului în program de 6/7 ore se poate organiza activitatea în program divizat, în două sau 3 zile pe săptămână, conform unui program stabilit de medicul sef al centrului de sănătate multifunctional, aprobat de managerul spitalului, afisat la loc vizibil si adus la cunostinta medicilor de familie.

(3) în situatia prevăzută la alin. (2), medicii de specialitate se asigură din cadrul spitalului în structura căruia functionează centrul de sănătate multifunctional, cu acordul medicului sef de compartiment si cu aprobarea directorului medical.

Art. 6. - Dotarea minimă obligatorie necesară pentru furnizarea serviciilor medicale se realizează în conformitate cu Normele metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003, cu modificările ulterioare, si corespunde structurii aprobate pentru fiecare centru de sănătate multifunctional.

Art. 7. - Centrele de sănătate multifunctionale asigură, în functie de încadrarea cu personal de specialitate si de dotarea tehnică, servicii medicale efectuate în regim ambulatoriu pentru specialitătile clinice si paraclinice, servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi si servicii medicale de asistentă medicală de urgentă, furnizate în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 si ale Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Finantarea centrelor de sănătate multifunctionale este asigurată de către spitalele judetene sau municipale în structura cărora functionează aceste unităti, din veniturile proprii ale spitalelor constituite în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind finantarea spitalelor publice, prin suplimentarea corespunzătoare a bugetelor acestor unităti sanitare prin acte aditionale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, precum si din sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetele locale, în conditiile legii.

(2) Spitalele judetene sau municipale în structura cărora functionează centre de sănătate multifunctionale au obligatia asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

a) asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare, aparaturii si dispozitivelor medicale necesare pentru acordarea asistentei medicale de urgentă si a asistentei medicale ambulatorii de specialitate, precum si pentru spitalizarea de zi;

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si ale altor categorii de personal care îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor de sănătate multifunctionale;

c) asigurarea conditiilor igienico-sanitare de functionare;

d) activităti administrativ-gospodăresti.

(3) Asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se realizează în conditiile încadrării în prevederile art. 197 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Conducerea centrelor de sănătate multifunctionale este asigurată de un medic sef al centrului, personal contractual, functie care se ocupă prin concurs sau prin examen organizat potrivit reglementărilor legale în vigoare si care este salarizată în conditiile stabilite prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Pentru centrele de sănătate multifunctionale înfiintate în retelele ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie se aplică prezentele norme adaptate la specificul si particularitătile respectivelor retele.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ 15-2010

 

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,


având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 7 septembrie 2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si Avizul nr. 3 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ 15-2010, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, “Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ 15-1998, si “Normativul privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ I5/2-1998, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 55/N/1998, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 6/1999, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor, “Instructiunile tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale”, indicativ 15/1-1994, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 15/N/1994, publicat în Buletinul

Constructiilor nr. 9/1994, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/741/2010 din 26 noiembrie 2010, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 1.659.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.