MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 508/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

692. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt

 

705. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.646. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Regulament privind institutiile emitente de monedă electronică

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Pitesti care primesc subventii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsiiva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsiiva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare si modernizare a acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsiiva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1), consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri, în conditiile legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 692.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care se transmite drumul forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul

forestier

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea drumului forestier

- km -

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsiiva

Numărul de inventar la Ministerul Finantelor Publice

Valoarea de inventar la Ministerul Finantelor Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

D.A. Agârcia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsiiva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP I, ua

121 D%, Ocolul Silvic Vaduri

1,0

238185%

7213 partial

96.536

2.

D.A. Secu Căsitelor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UPII.ua

147D%, Ocolul Silvic Vaduri

0,8

238084%

7176 partial

53.324

3.

D. A. Valea Mare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP IV, ua

62D%, Ocolul Silvic Vaduri

2,2

238077%

7169 partial

100.285

4.

D. A. Bistrita Valea Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP IV, ua

65D%, Ocolul Silvic Vaduri

0,4

238079%

7171 partial

31.859

5.

D. A. Secu Vaduri

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP II, ua

142D%, Ocolul Silvic Vaduri

7,0

238068%

7161 partial

1.257.241

 

 

D.A. Consolidare Secu Vaduri

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP II, ua

142D%, Ocolul Silvic Vaduri

7,0

238089%

7178 partial

165.594

6.

Drum forestier Largu- Bolatau

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Poiana Teiului, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului

UP IV, ua

145D, Ocolul Silvic Galu

4,8

2012

6754

29.319

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora din judetul Neamt

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Numărul de inventar la Ministerul Finantelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Alexandru cel Bun,

judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP I, ua

121D, Ocolul Silvic Vaduri

0,4

1364 partial

2.

Comuna Alexandru cel Bun,

Judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP II, ua

147D, Ocolul Silvic Vaduri

0,584

1364 partial

3.

Comuna Alexandru cel Bun,

judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP IV, ua

62D, Ocolul Silvic Vaduri

1,034

1364 partial

4.

Comuna Alexandru cel Bun,

judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP IV, ua

65D, Ocolul Silvic Vaduri

0,3

1364 partial

5.

Comuna Alexandru cel Bun,

judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Alexandru cel Bun, în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun

UP II, ua

142D, Ocolul Silvic Vaduri

1,7

1364 partial

6.

Comuna Poiana Teiului,

Judetul Neamt

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Poiana Teiului, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului

UP IV, ua

145D, Ocolul Silvic Galu

0,8

1364 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Dancău se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 705.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995 1), republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 2) privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă programele scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii calificării profesionale de nivel 2.

(2) Lista calificărilor profesionale pentru care au fost elaborate programe scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii calificării profesionale de nivel 2 este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Programele scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2 sunt incluse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programele scolare prevăzute la art. 1 se aplică începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 4 februarie 2011.

Nr. 3.646.


1) În prezent, abrogată prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

2) În prezent, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

*) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

calificărilor profesionale de nivel 2 dobândite după efectuarea stagiilor de pregătire practică

 

Nr. crt.

Domeniul de pregătire de baza 1)

Domeniul de pregătire generală

Calificarea profesională de nivel 2

0

1

2

3

1.

Mecanică

Lăcătusărie mecanică structuri

Lăcătus constructii metalice si utilaj tehnologic

2.

Lăcătus constructii navale

3.

Tubulator naval

4.

Lăcătus constructii structuri aeronave

5.

Constructor-montator de structuri metalice

6.

Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice

7.

Lăcătus mecanic prestări servicii

8.

Tinichigiu vopsitor auto

9.

Prelucrări la rece

 

Strungar

10.

Frezor-rabotor-mortezor

11.

 

 

Rectificator

12.

 

 

Sculer matriter

13.

 

 

Operator la masini cu comandă numerică

14.

 

Prelucrări la cald

Sudor

15.

 

 

Turnător

16.

 

 

Forjor-tratamentist

17.

 

 

Modelier

18.

 

Obtinerea si prelucrarea metalelor

Furnalist

19.

 

 

Otelar

20.

 

 

Metalurgist neferoase

21.

 

 

Laminorist

22.

 

 

Trefilator trăgător

23.

 

 

Constructor cuptoare metalurgice

24.

 

Mecanică de motoare

Motorist nave

25.

 

 

Mecanic auto

26.

 

Mecanică de montaj, întretinere si reparatii

Mecanic utilaje si instalatii în industrie

27.

 

 

Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice

28.

 

 

Mecanic agregate rotative termoenergetice

29.

 

 

Mecanic echipamente pentru foraj extractie

30.

 

 

Mecanic aeronave

31.

 

Mecanică fină

Mecanic de mecanică fină

32.

 

 

Optician montator aparatură optico-mecanică

33.

 

Foraj, extractie, tratare petrol si gaze

Operator sonde

34.

 

 

Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor

35.

 

Masinist utilaje

Masinist utilaje cale si terasamente

36.

 

 

Masinist utilaje portuare

37.

 

Marină

Marinar

38.

 

Mecanică agricolă si forestieră

Mecanic agricol

39.

 

 

Mecanic forestier

40.

Electromecanică

Electromecanică masini, utilaje, instalatii

Operator cazane, turbine cu aburi, instalatii auxiliare si de termoficare

41.

 

 

Operator în centrale hidroelectrice

42.

 

 

Electromecanic instalatii si aparatură de bord aeronave

43.

 

 

Electromecanic utilaje si instalatii industriale

44.

 

 

Electromecanic nave

45.

 

 

Electromecanic centrale electrice

46.

 

 

Electromecanic utilaje si instalatii comerciale, electrocasnice si din industria alimentară

47.

 

 

Frigotehnist

48.

 

 

Electromecanic material rulant

49.

 

Feroviar

Lucrător trafic feroviar

50.

 

 

Agent comercial feroviar


1) Domenii conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, cu modificările si completările ulterioare.

 

 


0

1

2

3

51.

Electronică automatizări

Electronică automatizări

Electronist aparate si echipamente

52.

 

 

Electronist retele de telecomunicatii

53.

Chimie industrială

Chimie industrială

Operator industria chimică anorganică

54.

 

 

Operator industria de medicamente si produse cosmetice

55.

 

 

Operator industria chimică organică

56.

 

 

Operator industria de prelucrare a titeiului si petrochimie

57.

 

 

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

58.

 

 

Operator fabricarea si prelucrarea celulozei si hârtiei

59.

Materiale de constructii

Materiale de constructii

Operator în industria ceramicii brute

60.

 

 

Operator ceramică fină

61.

 

 

Sticlar

62.

 

 

Operator lianti si prefabricate

63.

Electric

Electric

Electrician constructor

64.

 

 

Electrician exploatări miniere

65.

 

 

Electrician nave

66.

 

 

Electrician exploatare joasă tensiune

67.

 

 

Electrician aparate si echipamente electrice si energetice

68.

 

 

Electrician protectii prin relee, automatizări si măsurători în instalatii energetice

69.

 

 

Electrician exploatare centrale, statii si retele electrice

70.

 

 

Electrician echipamente pentru foraj-extractie

71.

 

 

Confectioner produse electrotehnice

72.

 

 

Electrician de întretinere si reparatii aparatură electrocasnică

73.

Constructii, instalatii si lucrări publice

Structuri pentru constructii

Constructor structuri monolite

74.

 

 

Fierar betonist-montator prefabricate

75.

 

 

Zidar-pietrar-tencuitor

76.

 

 

Dulgher-tâmplar-parchetar

77.

 

Finisaje pentru constructii

Mozaicar-montator placaje

78.

 

 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

79.

 

Instalatii pentru constructii

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

80.

 

 

Instalator instalatii de încălzire centrală

81.

 

 

Instalator instalatii de ventilare si de conditionare

82.

 

 

Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze

83.

 

Izolatii

Izolator

84.

 

Constructii căi ferate, drumuri, poduri si lucrări hidrotehnice

Constructor căi ferate

85.

 

 

Constructor drumuri si poduri

86.

 

 

Constructor lucrări hidrotehnice

87.

Agricultură

Agricultură

Agricultor culturi de câmp

88.

 

 

Lucrător în agroturism

89.

 

 

Lucrător în agricultură ecologică

90.

 

 

Piscicultorsi prelucrător de peste

91.

 

 

Horticultor

92.

 

 

Fermier montan


0

1

2

3

93.

 

 

Zootehnist

94.

 

 

Apicultor-sericicultor

95.

Silvicultură

Silvicultură

Pădurar

96.

Comert

Comert

Receptioner-distribuitor

97.

 

 

Comerciant-vânzător

98.

Turism si alimentatie

Turism

Lucrător hotelier

99.

 

Alimentatie

Ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentatie

100.

 

 

Cofetar-patiser

101.

 

 

Bucătar

102.

Industrie alimentară

Industrie alimentară

Morar-silozar

103.

 

 

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

104.

 

 

Preparator produse din carne si peste

105.

 

 

Operator în prelucrarea legumelor si fructelor

106.

 

 

Preparator produse din lapte

107.

 

 

Operator în industria uleiului

108.

 

 

Operator în industria zahărului si produselor zaharoase

109.

 

 

Operator în industria vinului si a băuturilor spirtoase

110.

 

 

Operator în industria maltului si a berii

111.

Fabricarea produselor din lemn

Fabricarea produselor din lemn

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

112.

 

 

Operator la fabricarea cherestelei

113.

 

 

Tâmplar universal

114.

 

 

Tapiter-plăpumar-saltelar

115.

 

 

Sculptor-intarsier

116.

Industrie textilă si pielărie

Industrie textilă si pielărie

Filator

117.

 

 

Tesător

118.

 

 

Finisor produse textile

119.

 

 

Finisor piele

120.

 

 

Tricoter-confectioner

121.

 

 

Confectioner produse textile

122.

 

 

Croitor îmbrăcăminte după comandă

123.

 

 

Cizmar

124.

 

 

Confectioner articole din piele si înlocuitori

125.

 

 

Confectioner îmbrăcăminte din piele si înlocuitori

126.

 

 

Marochiner

127.

Tehnici poligrafice

Tehnici poligrafice

Operator montaj copiat tipar de probă

128.

 

 

Tipăritor ofset

129.

 

 

Legător

130.

Estetica si igiena corpului omenesc

Estetica si igiena corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

131.

Productie media

Productie media

Operator productie si exploatare film


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind institutiile emitente de monedă electronică

 

Având în vedere prevederile art. 17, ale art. 18 alin. (2), ale art. 22 alin. (1), ale art. 23, 28, ale art. 32 alin. (1), ale art. 40, 53, 54, 64 si ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, denumite în continuare institutii emitente de monedă electronică, si stabileste regulile privind înfiintarea institutiilor emitente de monedă electronică si derularea activitătii acestora, precum si privind supravegherea prudentială a acestora.

(2) Prezentul regulament stabileste:

a) cerintele si documentatia ce trebuie prezentată Băncii Nationale a României în vederea autorizării functionării institutiilor emitente de monedă electronică;

b) metodologia de calcul al necesarului si componenta fondurilor proprii ale unei institutii emitente de monedă electronică aferente activitătii cu monedă electronică;

c) conditiile privind desfăsurarea activitătii de creditare;

d) măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice;

e) procedura de notificare a Băncii Nationale a României asupra modificărilor intervenite în situatia institutiilor emitente de monedă electronică;

f) cerintele de raportare.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatiile prevăzute de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

(2) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament si care nu au fost definite în Legea nr. 127/2011 au următoarele semnificatii:

a) actionar indirect - un actionar sau asociat care detine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o institutie emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăti/entităti asupra căreia acesta exercită controlul;

b) actionar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice si/sau juridice care actionează concertat, care detine direct ori indirect participatii calificate într-o institutie emitentă de monedă electronică. Se consideră că persoanele actionează concertat atunci când fiecare dintre ele decide să îsi exercite drepturile aferente actiunilor detinute, în concordantă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;

c) volumul mediu al monedei electronice în circulatie al unei institutii emitente de monedă electronică - media aritmetică a obligatiilor financiare legate de moneda electronică emisă de institutia emitentă de monedă electronică si aflată în circulatie, la finele fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, si calculată pentru fiecare lună calendaristică în prima zi calendaristică a acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii comune

 

Art. 3. - (1) Solicitantii trebuie sa probeze cu documente adecvate informatiile furnizate Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României poate verifica informatiile furnizate de solicitanti, prin solicitarea de documente suplimentare si/sau prin obtinerea unei confirmări din partea altor autorităti nationale ori străine, după caz.

Art. 4. - (1) Documentele vor fi prezentate Băncii Nationale a României în limba română. Actele cu caracter oficial si cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Nationale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta si traducerea autorizată a acestora.

(2) Documentatia transmisă Băncii Nationale a României în aplicarea art. 48 din Legea nr. 127/2011, pentru intentia de prestare de servicii de plată în alte state membre prin intermediul agentilor, si cea transmisă potrivit sectiunii a 5-a din cap. II al Legii nr. 127/2011 trebuie prezentate în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.

(3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în conditiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situatie de înlăturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autoritătilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situatie.

(4) în cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, în situatia în care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 3 ani, se va prezenta si certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritătile competente din tara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/resedinta.

(5) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Nationale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat si datat de către persoana în cauză.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea functionării institutiilor emitente de monedă electronică

 

Art. 5. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică pot emite monedă electronică si pot presta servicii de plată numai ulterior obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României.

(2) Autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României va cuprinde serviciile autorizate ce pot fi desfăsurate de institutia emitentă de monedă electronică si va fi însotită de aprobările acordate persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, de confirmarea actionarilor semnificativi ai institutiei emitente de monedă electronică, de numărul de înregistrare în registrul institutiilor emitente de monedă electronică tinut de Banca Natională a României si, după caz, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică.

(3) în termen de 5 zile de la data începerii activitătii pentru care a fost autorizată, institutia emitentă de monedă electronică va notifica acest fapt Băncii Nationale a României - Directia supraveghere si va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la emiterea de monedă electronică si, după caz, la serviciile de plată autorizate, precum si o declaratie semnată de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că institutia emitentă de monedă electronică dispune de un sistem informatic care să-i permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Natională a României potrivit prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 1

Cerinte generale

 

1.1. Capitalul initial

Art. 6. - (1) Capitalul initial al institutiilor emitente de monedă electronică include:

a) capitalul social subscris si vărsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;

b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului initial, din rezultatul obtinut prin însumarea elementelor prevăzute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentând pierdere si pierderea perioadei curente înregistrată până la determinarea capitalului initial.

(3) Pentru determinarea încadrării în conditiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 127/2011 cerinta privind nivelul minim al capitalului initial se va determina în echivalent lei, utilizând cursul pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Natională a României.

1.2. Obiect de activitate

Art. 7. - În obiectul de activitate autorizat al unei institutii emitente de monedă electronică vor fi incluse emiterea de monedă electronică si, după caz, serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentatia prezentată în sustinerea cererii de autorizare capacitatea institutiei emitente de monedă electronică de a le desfăsura în mod adecvat.

1.3. Actionariat

Art. 8. - (1) Banca Natională a României evaluează în ce măsură calitatea actionarilor semnificativi este adecvată, pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) reputatia actionarilor semnificativi, inclusiv existenta unor motive întemeiate de a suspecta că detinerea de participatii calificate de către acestia ar putea creste riscul de spălare a banilor sau de finantare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operatiuni de spălare a banilor sau de finantare a terorismului;

b) capacitatea actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvată a institutiei emitente de monedă electronică.

(2) în cazul institutiilor emitente de monedă electronică ce desfăsoară si alte activităti comerciale decât emiterea de monedă electronică, prestarea de servicii de plată si activităti conexe acestora, Banca Natională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care detine/detin în mod direct participatii calificate si persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim detinător indirect al participatiei calificate la institutia emitentă de monedă electronică vizată, cu exceptia cazului în care Banca Natională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor detinători intermediari din lantul de participatii calificate. Banca Natională a României decide evaluarea celorlalti actionari semnificativi indirecti pornind de la informatiile publice disponibile cu privire la acestia.

Art. 9. - (1) La evaluarea reputatiei actionarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în functie de gravitatea circumstantelor caracteristice fiecărei situatii, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel putin următoarele aspecte:

a) existenta unei condamnări pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, terorism, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă, infractiuni prevăzute de legislatia specială în domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societătile comerciale, insolventa sau protectia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

b) actionarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infractiunile prevăzute la lit. a);

c) actionarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau international, ca fiind terorist sau că finantează acte de terorism;

d) actionarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Actiune Financiară Internatională ca fiind “necooperant” ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI;

e) investigatii în curs sau derulate în trecut si/sau măsuri aplicate actionarului semnificativ sau impunerea unor sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activitătii de asigurare sau orice altă legislatie privind serviciile financiare;

f) investigatii în curs sau derulate în trecut si/sau măsuri si sanctiuni aplicate actionarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e).

(2) Cerintele de reputatie se pot considera îndeplinite dacă actionarul semnificativ:

a) este actionar semnificativ la o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;

b) este o persoană ce asigură conducerea si/sau administrarea activitătii unei entităti reglementate si supravegheate de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;


c) este o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru.

Art. 10. - La evaluarea capacitătii actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvată a institutiei emitente de monedă electronică se are în vedere dacă a fost stabilit un cadru formal de administrare a activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă institutia si mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase.

Art. 11. - (1) Este interzisă externalizarea activitătii de audit intern de către institutiile emitente de monedă electronică.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), institutiile emitente de monedă electronică pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societătii-mamă, dacă aceasta este institutie de credit sau institutie financiară în întelesul prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

1.4. Persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată

Art. 12. - (1) Banca Natională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată au o bună reputatie si dispun de cunostinte si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii vizate.

(2) în cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, conditia privind reputatia se aplică atât persoanei juridice, cât si reprezentantului acesteia, desemnat să asigure conducerea si administrarea institutiei emitente de monedă electronică, iar cerinta privind cunostintele si experienta se aplică numai reprezentantului desemnat.

Art. 13. - La evaluarea reputatiei persoanelor prevăzute la art. 12, Banca Natională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispozitiile prevăzute la art. 9.

Art. 14. - (1) Pentru scopul îndeplinirii cerintei privind detinerea de cunostinte si experientă, solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată dispun de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitătile ce urmează a fi desfăsurate de institutia emitentă de monedă electronică, precum si experientă dobândită într-o functie de conducere.

(2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Natională a României are în vedere si dacă planul de activitate si planul de afaceri prezentate si însusite de acestea au la bază o abordare realistă si denotă profesionalism.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentatia ce trebuie prezentată Băncii Nationale a României în vederea autorizării functionării institutiilor emitente de monedă electronică

 

Art. 15. - În vederea obtinerii autorizatiei de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare a serviciilor de plată, solicitantii trebuie să prezinte Băncii Nationale a României -

Directia reglementare si autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele informatii si documente:

a) planul de activitate cuprinzând descrierea obiectivelor, politicilor si strategiilor institutiei emitente de monedă electronică, detalierea tipurilor de servicii vizate a fi desfăsurate, respectiv emiterea de monedă electronică si, după caz, servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică, servicii de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, însusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată;

b) planul de afaceri, cuprinzând estimările situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si întinderea activitătii vizate, după caz, ultima situatie financiară anuală si cea mai recentă situatie financiară, depuse la organele competente, precum si estimările necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile;

c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care să rezulte că institutia emitentă de monedă electronică detine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul initial, sau, după caz, un raport întocmit de un auditor statutar sau o firmă de audit, din care să rezulte că institutia emitentă de monedă electronică detine capital initial la nivelul prevăzut de lege; în cazul institutiilor emitente de monedă electronică care au obligatia legală de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei emitente de monedă electronică;

d) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 32, 34 si 35 din Legea nr. 127/2011 în vederea protejării fondurilor detinătorilor de monedă electronică si, după caz, a utilizatorilor de servicii de plată, care să cuprindă cel putin o justificare a alegerii metodei si o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevăzute la art. 67 alin. (2) si art. 68;

e) descrierea cadrului formal de administrare a activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată si a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor si regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă institutia emitentă de monedă electronică, a procedurilor administrative si contabile, care să demonstreze că acestea sunt cuprinzătoare si adaptate la natura, întinderea si complexitatea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, a serviciilor de plată prestate de institutia emitentă de monedă electronică; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde, după caz, si indicarea metodei ce se intentionează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent serviciilor de plată distincte de cele legate de emiterea de monedă electronică, fundamentată astfel încât Banca Natională a României să fie încredintată asupra adecvării metodei la situatia concretă a institutiei emitente de monedă electronică, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b);

f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale în materie de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului si, după caz, Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind plătitorul care însotesc transferurile de fonduri;

g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului si, dacă este cazul, informatii privind intentia de utilizare a agentilor si modalitatea în care se va asigura respectarea cerintelor legale de către acestia, informatii privind intentia de deschidere de sucursale, politicile în domeniul externalizării unor activităti, activitătile propuse a fi externalizate si tipurile de entităti către care se va realiza externalizarea, inclusiv distribuitori, indicarea sistemelor de plăti la care institutia emitentă de monedă electronică va participa direct sau prin intermediul altui participant si modalitatea în care se realizează participarea;

h) lista actionarilor semnificativi si mărimea participatiilor detinute de fiecare dintre acestia si, potrivit art. 8 alin. (2), documentatia prevăzută la art. 18;

i) lista persoanelor care au legături strânse cu institutia emitentă de monedă electronică si, pentru fiecare dintre acestea, documentatia prevăzută la art. 19;

j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată si documentatia prevăzută la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;

k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;

l) informatii referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurării protejării intereselor detinătorilor de monedă electronică si, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată, în contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) si g);

m) actul constitutiv, statutul si/sau contractul de societate, după caz, si dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comertului;

n) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.

Art. 16. - Planul de activitate prevăzut la art. 15 lit. a) va include cel putin următoarele:

a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate;

b) descrierea clientelei si a segmentului de piată pe care institutia emitentă de monedă electronică intentionează să desfăsoare activitate;

c) descrierea serviciilor ce urmează a fi efectuate;

d) volumul activitătii si cota de piată, pe total si pe categorii de servicii supuse autorizării pentru primii 3 ani de functionare;

e) strategia în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfăsurării activitătilor propuse;

f) după caz, prezentarea activitătilor comerciale ce se vor desfăsura, altele decât cea de emitere de monedă electronică si prestare de servicii de plată si a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităti comerciale nu prejudiciază soliditatea situatiei financiare a institutiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Nationale a României de a supraveghea respectarea de către institutia emitentă de monedă electronică a tuturor obligatiilor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament.

Art. 17. - (1) Descrierea cadrului formal de administrare a activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, prevăzut la art. 15 lit. e), va include, după caz: definirea liniilor de responsabilitate, măsurile organizatorice adoptate în vederea protejării fondurilor, atributiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al institutiei emitente de monedă electronică si fluxurile informationale dintre acestea, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale institutiei emitente de monedă electronică, atributiile comitetelor specializate ale institutiei emitente de monedă electronică, competentele persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată.

(2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, după caz, cel putin la modul de organizare a functiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitătii si de audit intern, în vederea asigurării continuitătii si fiabilitătii în efectuarea activitătii de emitere de monedă electronică si a serviciilor de plată.

Art. 18. - (1) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, a institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, a institutiilor de plată si a institutiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (2), se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara de origine, care să ateste cel putin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică si obiectul de activitate al acesteia;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritătile competente din tara de origine;

c) chestionarul pentru actionarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului.

(2) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritătile competente din tara în care are stabilit/stabilită domiciliul/resedinta;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat si semnat de actionar.

Art. 19. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu institutia emitentă de monedă electronică prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relatiilor existente între această persoană si institutia emitentă de monedă electronică, corespunzător prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si elementele de identificare ale acesteia.

(2) în aplicarea art. 13 din Legea nr. 127/2011, institutia emitentă de monedă electronică trebuie să prezinte o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert în care este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane si sistemul de supraveghere, legislatia în domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudentiale de către Banca Natională a României.

(3) în vederea evaluării persoanelor mentionate la alin. (1), Banca Natională a României poate solicita si alte informatii si documente care să ateste că legăturile strânse ori dispozitiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdictia unui stat tert ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia emitentă de monedă electronică are legături strânse sau dificultătile în aplicarea dispozitiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a functiilor Băncii Nationale a României de supraveghere.

Art. 20. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si următoarea documentatie:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritătile competente din tara în care are stabilit/stabilită domiciliul/resedinta;

c) curriculum vitae, care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de învătământ, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliată a activitătii desfăsurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitătii entitătii în cadrul căreia a activat, a naturii si duratei activitătilor desfăsurate, a responsabilitătilor exercitate si, după caz, a autoritătii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entitătile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăsurat activitate;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat si semnat de aceste persoane.

(2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si următoarea documentatie:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara de origine, care să ateste cel putin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică si obiectul de activitate al acesteia;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritătile competente din tara de origine;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat si semnat de reprezentantul legal al acestei persoane;

d) documentatia prevăzută la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea si administrarea institutiei emitente de monedă electronică.

 

CAPITOLUL III

Necesarul minim, componenta si cerintele de raportare ale fondurilor proprii

 

SECTIUNEA 1

Necesarul de fonduri proprii

 

Art. 21. - Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o institutie emitentă de monedă electronică se determină potrivit art. 27 din Legea nr. 127/2011.

Art. 22. - (1) Necesarul de fonduri proprii al unei institutii emitente de monedă electronică aferente activitătii cu monedă electronică reprezintă cel putin 2% din volumul mediu al monedei electronice în circulatie al respectivei institutii emitente de monedă electronică.

(2) Necesarul de fonduri proprii se determină în prima zi calendaristică a fiecărei luni si este aplicabil pentru luna respectivă.

Art. 23. - În cazul în care o institutie emitentă de monedă electronică desfăsoară si alte activităti în afară de emiterea de monedă electronică si prestarea de servicii de plată, iar volumul mediu al monedei electronice în circulatie, al respectivei institutii emitente de monedă electronică, nu este cunoscut întrucât doar o parte din valoarea monetară emisă se utilizează ca monedă electronică, iar restul se utilizează în alte scopuri, institutia emitentă de monedă electronică îsi poate determina volumul mediu al monedei electronice în circulatie pe baza unei părti reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimează că va fi utilizată ca monedă electronică, cu conditia ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Natională a României.

Art. 24. - (1) în primele 6 luni de activitate, institutiile emitente de monedă electronică vor aplica art. 22, utilizând date previzionate în planul de activitate pentru perioada în care nu sunt disponibile date istorice.

(2) în cazul în care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Natională a României poate solicita ajustarea corespunzătoare a acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Componenta fondurilor proprii

 

Art. 25. - Fondurile proprii ale institutiilor emitente de monedă electronică sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

2.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 1

Art. 26. - Fondurile proprii de nivel 1 cuprind:

a) capitalul social subscris si vărsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;

b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;

c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

d) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.

Art. 27. - (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de organele competente pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare si dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibile la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată.

(2) în sensul prezentului capitol, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se întelege profitul net calculat de institutia emitentă de monedă electronică ia data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 28. - Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii detinute de institutia emitentă de monedă electronică;

b) rezultatul reportat, reprezentând pierdere, indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare;

c) pierderea perioadei curente, înregistrată până la data determinării fondurilor proprii;

d) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale.

2.2. Componenta fondurilor proprii de nivel 2

Art. 29. - (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:

a) fonduri proprii de nivel 2 de bază;

b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.

(2) Fondurile proprii de nivel 2 de bază se compun din:

a) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu obligatiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii;

b) alte elemente care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 30 alin. (1);

c) titlurile pe durată nedeterminată emise de institutia emitentă de monedă electronică si alte instrumente de aceeasi natură care îndeplinesc, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 31. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele prevăzute la alin. (3). (3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub formă de împrumut subordonat si actiuni preferentiale cumulative pe durată determinată, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 32.

2.3. Conditii privind elementele de fonduri proprii la nivel 2 Art. 30. - (1) Cu acordul prealabil al Băncii Nationale a României pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. b), cu conditia ca, indiferent de semnificatia lor juridică sau contabilă, acestea să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie la dispozitia institutiei emitente de monedă electronică fără restrictii pentru acoperirea riscurilor specifice activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, atunci când pierderile sau minusurile de valoare nu au fost încă identificate;

b) să se regăsească în evidenta contabilă internă;

c) nivelul lor să fie stabilit de conducerea institutiei emitente de monedă electronică, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare, comunicat Băncii Nationale a României si supus supravegherii acesteia.

(2) în categoria elementelor prevăzute la alin. (1) pot fi incluse, în particular, subventiile publice sau private nerambursabile.

Art. 31. - Elementele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, cu acordul prealabil al Băncii Nationale a României, dacă sunt îndeplinite conditiile generale de respectare a caracterului subordonat prevăzute la art. 33, precum si următoarele cerinte specifice:

a) răscumpărarea/rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României. Răscumpărarea/Rambursarea nu poate fi solicitată de institutia emitentă de monedă electronică în primii 5 ani de la data includerii acestora în fondurile proprii. Banca Natională a României acceptă răscumpărarea/rambursarea doar dacă este încredintată că ulterior răscumpărării/rambursării fondurile proprii ale institutiei emitente de monedă electronică rămân adecvate cel putin pe o perioadă de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care institutia emitentă de monedă electronică a obtinut acceptul Băncii Nationale a României pentru a fi răscumpărate/rambursate nu mai este eligibilă pentru includerea în fondurile proprii de la data la care institutia emitentă de monedă electronică a obtinut acceptul;

b) contractul de emisiune/împrumut trebuie să asigure că institutia emitentă de monedă electronică are optiunea de a amâna plata dobânzii aferente;

c) creantele creditorului asupra institutiei emitente de monedă electronică trebuie să fie în totalitate subordonate creantelor tuturor celorlalti creditori nesubordonati;

d) contractul de emisiune/împrumut trebuie să specifice faptul că principalul si dobânda neplătite aferente sunt la dispozitia institutiei emitente de monedă electronică pentru acoperirea pierderilor, în conditii de asigurare a continuitătii activitătii;

e) numai sumele integral plătite sunt luate în considerare. Art. 32. - (1) Actiunile preferentiale cumulative pe durată determinată si capitalul sub formă de împrumut subordonat prevăzute la art. 29 alin. (3) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Băncii Nationale a României, numai dacă obligatiile contractuale ferme asigură că în cazul falimentului sau lichidării institutiei emitente de monedă electronică acestea au un rang inferior în raport cu creantele tuturor celorlalti creditori nesubordonati si că nu vor fi rambursate decât după ce toate celelalte datorii nerambursate la acea dată au fost achitate. În acest sens, prevederile contractuale trebuie să îndeplinească conditiile generale referitoare la datoria subordonată mentionate la art. 33.

(2) Elementele prevăzute la art. 29 alin. (3) trebuie să îndeplinească pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atât conditiile mentionate la alin. (1), cât si următoarele cerinte specifice:

a) numai sumele integral plătite pot fi luate în considerare;

b) scadenta să fie de cel putin 5 ani de la data includerii în calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar;

c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel putin 5 ani înaintea scadentei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadentei finale datoria să nu mai fie luată în considerare. Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferentă unui astfel de instrument se determină prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale initiale a datoriei respective, astfel încât la sfârsitul primei luni a ultimului semestru înaintea scadentei valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală initială a datoriei respective;

d) contractul să nu includă clauze care să conducă, în circumstante specificate în acesta, altele decât lichidarea institutiei emitente de monedă electronică, la rambursarea datoriei înainte de data convenită a scadentei.

(3) în cadrul perioadei de cel putin 5 ani prevăzută la alin. (2) lit. c), valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă datoriei care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral în prima lună aferentă fiecărui semestru.

(4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte, în functie de scadentele intermediare si scadenta finală.

(5) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), în cazul împrumuturilor a căror scadentă nu este fixată, rambursarea este conditionată de efectuarea notificării către Banca Natională a României, cu cel putin 5 ani înainte de data rambursării, exceptând situatiile în care, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prevăzute la art. 35, capitalul sub formă de împrumut subordonat nu mai poate fi inclus în calculul fondurilor proprii sau în care este solicitată în mod expres aprobarea Băncii Nationale a României pentru rambursarea anticipată.

(6) Banca Natională a României poate aproba rambursarea anticipată a împrumuturilor subordonate doar ulterior expirării perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusă/incluse în fondurile proprii ale institutiei emitente de monedă electronică, în conditiile în care solicitarea este făcută la initiativa emitentului si, în opinia Băncii Nationale a României, nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de monedă electronică împrumutate rămâne adecvat cel putin pe o perioadă de 2 ani.

(7) în cazul în care rambursarea unui împrumut subordonat se realizează în mai multe transe, fiecare transă este considerată un împrumut subordonat individual pentru scopurile determinării nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.

(8) Valoarea propriilor instrumente de datorie răscumpărate/rambursate de institutia emitentă de monedă electronică înainte de scadentă nu va fi inclusă în calculul fondurilor proprii.

Art. 33. - (1) Toate formele de datorie subordonată prevăzute la art. 31 si 32 trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale pentru a putea fi incluse în fondurile proprii de nivel 2:

a) subordonarea trebuie să fie efectivă, iar creantele creditorului subordonat nu trebuie să fie garantate;


b) contractul nu trebuie să contină clauze care pot conduce la rambursarea anticipată a datoriei sau la cresterea costurilor initiale ale datoriei. Aceasta însă nu trebuie să prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu în cazuri de neplată a sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, si principalul, la scadentă). Doar în cadrul procedurilor de realizare a creantelor, mentionate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despăgubiri suplimentare, care se vor încasa odată cu creanta principală, în urma tuturor celorlalte creante nesubordonate.

(2) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie să asigure că:

a) creantele creditorului subordonat au rang inferior fată de toti creditorii nesubordonati. În caz de lichidare a institutiei emitente de monedă electronică, creditorii subordonati nu trebuie să poată primi sau retine orice sume sau active până când toti creditorii nesubordonati au fost plătiti sau despăgubiti în întregime;

b) creditorii renuntă la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datorează institutiei emitente de monedă electronică cu sumele subordonate datorate lor de către institutia emitentă de monedă electronică;

c) singurele situatii care pot fi admise în contract drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligatiilor de către debitor (cazuri de culpă) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, si principalul, la scadentă) si, respectiv, falimentul împrumutatului. În aceste situatii, creditorul nu trebuie să aibă la dispozitie alte mijloace de realizare a creantei sale în afara posibilitătii de a solicita falimentul debitorului si, respectiv, de a-si realiza drepturile într-o procedură de lichidare a acestuia din urmă.

(3) în sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie să contină:

a) clauză de declarare simultană a exigibilitătii obligatiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele (“cross default”) - clauză conform căreia obligatiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neîndeplinite din culpa debitorului dacă oricare alt împrumut al acestuia intră în stare de nerambursare;

b) clauză de gaj negativ - clauză potrivit căreia constituie caz de culpă constituirea de garantii de către institutia emitentă de monedă electronică debitoare asupra oricăruia dintre activele sale pentru obligatiuni, titluri sau alte datorii.

2.4. Fondurile proprii totale

Art. 34. - (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 26, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (2) lit. a), trebuie să fie la dispozitia institutiei emitente de monedă electronică pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.

(2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligatie fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.

(3) Institutiile emitente de monedă electronică cu capital de stat nu includ în fondurile proprii garantiile pe care administratiile centrale sau autoritătile locale le acordă acestor institutii.

Art. 35. - (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevăzute la art. 29, sunt supuse următoarelor limite:

a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depăsi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1)si art. 28;

b) totalul valorii actiunilor preferentiale cumulative pe durată determinată si al capitalului sub formă de împrumut subordonat, prevăzute la art. 29 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii, nu poate depăsi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1)si art. 28.

(2) în situatii exceptionale, Banca Natională a României poate aproba, la cererea institutiei emitente de monedă electronică, depăsirea temporară a limitelor prevăzute la alin. (1).

Art. 36. - (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) si art. 28, si jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 29, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 35 alin. (1):

a) valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute de institutia emitentă de monedă electronică în alte institutii emitente de monedă electronică, institutii de plată, institutii de credit sau financiare care depăsesc 10% din capitalul social al acestora;

b) creantele si instrumentele subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3), pe care institutia emitentă de monedă electronică le înregistrează fată de alte institutii emitente de monedă electronică, institutii de credit, institutii de plată sau institutii financiare în capitalul cărora înregistrează detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depăsesc 10% din capitalul social al acestora;

c) partea din valoarea totală a detinerilor de actiuni si alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii emitente de monedă electronică, institutii de credit, institutii de plată sau institutii financiare, a creantelor si a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3), pe care institutia emitentă de monedă electronică le înregistrează fată de institutii emitente de monedă electronică, institutii de credit, institutii de plată sau institutii financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b), parte ce depăseste 10% din nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de monedă electronică, determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute la lit. a)-e);

d) participatiile pe care institutia emitentă de monedă electronică le detine în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare;

e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3) pe care institutia emitentă de monedă electronică le detine în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare, în care institutia emitentă de monedă electronică detine o participatie.

(2) în scopul aplicării alin. (1) lit. d) si e), prin participatie se întelege detinerea unor drepturi în capitalul unei entităti, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activitătile acesteia, sau detinerea, în mod direct ori indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot ori din capitalul unei entităti.

(3) în situatia în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) depăseste nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 29, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 26, art. 27 alin. (1)si ale art. 28.

Art. 37. - La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei sectiuni, institutiile emitente de monedă electronică utilizează date aferente activitătii de emitere de monedă electronică si prestării de servicii de plată, inclusiv date aferente activitătilor operationale si conexe acestora.

Art. 38. - Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Nationale a României îndeplinirea cerintelor prevăzute de prezentul capitol.


 

CAPITOLUL IV

Conditii privind desfăsurarea activitătii de creditare

 

Art. 39. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică ce înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare trebuie să aplice reglementările Băncii Nationale a României în domeniul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

(2) în cazul institutiilor emitente de monedă electronică ce desfăsoară si activitatea de creditare prevăzută la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, nivelul activitătii supuse cerintei prevăzute la alin. (1) se determină prin cumularea activitătii de creditare legate de serviciile de plată cu cea realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 40. - (1) în aplicarea art. 39 alin.(1), prin nivel semnificativ al activitătii de creditare se întelege îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente celor două criterii prevăzute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive.

(2) Limitele prevăzute la alin.(1) sunt următoarele:

a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii si surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finantare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;

b) nivelul cumulat al creditelor/finantărilor acordate si angajamentelor asumate existente în sold, determinate conform art. 39 alin. (2), să fie de minimum 25.000.000 lei.

(3) Se consideră că institutiile emitente de monedă electronică nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare în cazul în care pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive nu mai îndeplinesc cel putin una dintre limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL V

Măsuri de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice

 

Art. 41. - (1) Institutiei emitente de monedă electronică îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o institutie de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la institutii de credit autorizate să desfăsoare activitate într-un stat membru.

Art. 42. - (1) în întelesul art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011, activele de foarte bună calitate cuprind elementele de activ care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 de la pct. 14 din anexa nr. I la Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru care cerinta de capital pentru riscul specific nu depăseste 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile asa cum sunt definite la pct. 15 din anexa mentionată.

(2) Se consideră active de foarte bună calitate si titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).

Art. 43. - Institutia emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 trebuie să tină evidenta fondurilor protejate, defalcate pe:

a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 41;

b) fondurile investite în active de foarte bună calitate potrivit art. 42.

Art. 44. - Institutia emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că aplicarea metodei este adecvată, în sensul asigurării unei protectii depline a detinătorilor de monedă electronică.

Art. 45. - Conditiile minime pentru îndeplinirea cerintei prevăzute la art. 44 sunt:

a) polita de asigurare sau garantia comparabilă să fie furnizată de un asigurător sau de o institutie de credit, autorizate să desfăsoare activitate într-un stat membru;

b) asigurătorul sau, după caz, institutia de credit prevăzută la lit. a) să nu apartină grupului din care face parte institutia emitentă de monedă electronică respectivă;

c) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;

d) polita de asigurare sau garantia comparabilă să fie expresă, respectiv protectia furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoială;

e) polita de asigurare sau garantia comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protectiei a obligatiei de a plăti la scadentă costul protectiei, contractul prin care este furnizată protectia să nu contină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protectiei să anuleze unilateral garantia;

f) polita de asigurare sau garantia comparabilă să fie neconditionată, respectiv contractul prin care este furnizată protectia să nu contină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei să nu detină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în termenul stabilit.

Art. 46. - (1) Institutia emitentă de monedă electronică trebuie să tină evidenta fondurilor protejate potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 127/2011.

(2) Institutia emitentă de monedă electronică informează Banca Natională a României - Directia supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a functionat mecanismul de protectie prevăzut la art. 44.

 

CAPITOLUL VI

Modificări în situatia institutiilor emitente de monedă electronică

 

Art. 47. - Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să solicite aprobarea prealabilă ori, după caz, să notifice Băncii Nationale a României - Directia Supraveghere modificările în situatia acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.

 

SECTIUNEA 1

Modificări supuse aprobării prealabile

 

Art. 48. - (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României - Directia supraveghere modificările în situatia institutiilor emitente de monedă electronică, referitoare la:

a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art.8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare;

b) achizitia de participatii în conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;

c) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată;


d) deschiderea de sucursale în state terte si modificările în situatia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;

e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;

f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;

g) externalizarea de functii operationale importante aferente activitătii de emitere de monedă electronică sau aferente activitătii de prestare de servicii de plată;

h) modificările în situatia agentilor înregistrati în registrul tinut de Banca Natională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică comunică Băncii Nationale a României - Directia supraveghere deschiderea de sucursale si emiterea de monedă electronică în mod direct în alte state membre, potrivit procedurii prevăzute la art. 49 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Art. 49. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică procedează la înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României numai după obtinerea acestei aprobări.

(2) O copie certificată de oficiul registrului comertului de pe înregistrările efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara-gazdă trebuie transmisă Băncii Nationale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.

1.1. Completarea obiectului de activitate

Art. 50. - (1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate trebuie însotită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate si de documentele prevăzute la art.15 lit. a), d), e), f), g), după caz.

(2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privinta unor informatii furnizate anterior Băncii Nationale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.

(3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privinta activitătilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea institutiei emitente de monedă electronică de a le desfăsura în mod adecvat.

1.2. Achizitia de participatii în conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

Art. 51. - (1) Persoanele care intentionează să achizitioneze participatii în conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentatia prevăzută la art. 18 din prezentul regulament.

(2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în conditiile prevăzute la art. 8-10.

(3) Persoanele care intentionează să achizitioneze participatii în conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte si documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Natională a României.

1.3. Înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată

Art. 52. - (1) în cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, institutia emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Nationale a României aprobarea noilor persoane.

(2) Cererea de aprobare va fi însotită de hotărârea organului competent si de documentatia prevăzută la art. 20.

(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în conditiile prevăzute la art. 12-14.

1.4. Deschiderea de sucursale în state terte si modificările în situatia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor

Art. 53. - (1) în cazul deschiderii unei sucursale într-un stat tert, cererea va indica tara în care se intentionează deschiderea sucursalei si va fi însotită de următoarele documente si informatii:

a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate si, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum si adresa sucursalei;

b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însotite de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat si semnat de fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei;

c) o descriere a serviciilor ce se intentionează a fi prestate;

d) structura organizatorică a sucursalei;

e) o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert, care să cuprindă, după caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia în domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudentiale de către Banca Natională a României, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitătii efectuării unor verificări la fata locului;

f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale în materie de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului;

g) o descriere a activitătii ce se va desfăsura, alta decât cea de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată, si a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităti comerciale nu prejudiciază soliditatea situatiei financiare a institutiei emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Nationale a României de a supraveghea respectarea de către institutia emitentă de monedă electronică a tuturor obligatiilor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament.

(2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în conditiile prevăzute la art. 12-14.

(3) în cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, institutia emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Nationale a României aprobarea noilor persoane.

1.5. Modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică

Art. 54. - În cazul schimbării metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare de servicii de plată, altele decât cu monedă electronică, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 66 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată.


1.6. Schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică

Art. 55. - Cererea pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, trebuie să fie însotită de o justificare a necesitătii modificării si de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 67 alin. (2) si art. 68.

1.7. Extemalizarea de functii operationale importante aferente activitătii de emitere de monedă electronică sau aferente activitătii de prestare de servicii de plată

Art. 56. - Cererea de externalizare de functii operationale importante trebuie însotită de următoarele:

a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;

b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;

c) descrierea procedurilor prin care institutia emitentă de monedă electronică se asigură de respectarea cerintelor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor create pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) si art. 46 alin. (2) din Legea nr. 127/2011;

d) încadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011.

Art. 57. - În plus fată de documentatia prevăzută la art. 56, în cazul în care persoana către care se externalizează functii operationale importante este situată într-un stat tert, institutiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Nationale a României si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert, care să cuprindă, după caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia în domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudentiale de către Banca Natională a României, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitătii efectuării unor verificări la fata locului.

1.8. Modificările în situatia agentilor înregistrati în registrul tinut de Banca Natională a României, referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată

Art. 58. - În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată din cadrul agentilor se aplică în mod corespunzător prevederile art. 70 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificări supuse notificării

 

Art. 59. - Sunt supuse notificării Băncii Nationale a României - Directia supraveghere modificările în situatia institutiilor emitente de monedă electronică referitoare la:

a) denumire;

b) sediul social;

c) restrângerea obiectului de activitate;

d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situatia acestora referitoare la adresă;

e) modificările în situatia sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale;

f) achizitia de participatii în conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011;

g) persoanele care au legături strânse cu institutia emitentă de monedă electronică;

h) modificările în situatia agentilor înregistrati în registrul tinut de Banca Natională a României, potrivit art. 63;

i) modificările în situatia sucursalelor deschise în state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat tert în care institutia emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;

j) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice sau pentru executarea operatiunilor de plată, prevăzute la art. 67 alin. (2) si art. 68;

k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;

l) extemalizarea functiilor operationale, altele decât cele importante, aferente activitătii de emitere de monedă electronică sau aferente activitătii de prestare de servicii de plată, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul national sau într-un stat tert.

Art. 60. - Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însotită, după caz, de copia certificată de Oficiul registrului comertului de pe înregistrările efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara gazdă si trebuie transmisă Băncii Nationale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mentiunilor corespunzătoare în registrul comertului.

2.1. Achizitia de participatii în conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011

Art. 61. - (1) Persoanele care achizitionează participatii în conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte documentatia prevăzută la art. 18 din prezentul regulament.

(2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în conditiile prevăzute la art. 8-10.

(3) Persoanele care achizitionează participatii în conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie să prezinte si documentul prevăzut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Natională a României.

2.2. Persoanele care au legături strânse cu institutia emitentă de monedă electronică

Art. 62. - Institutia emitentă de monedă electronică notifică Băncii Nationale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu institutia emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie si, după caz, documentatia prevăzută la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou- Încadrate în această categorie.

2.3. Modificările în situatia agentilor înregistrati în registrul tinut de Banca Natională a României

Art. 63. - (1) Institutia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situatia agentilor înregistrati în registrul tinut de Banca Natională a României, privitoare la:

a) denumire si sediul social ori, după caz, nume si adresă;

b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent.

(2) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), institutia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comertului de pe înregistrările efectuate referitoare la mentiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara-gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.

(3) în cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), institutia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată si a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale în materie de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului. În situatia în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Nationale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declaratie din care să rezulte acest fapt.

2.4. Modificările în situatia sucursalelor deschise în state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat tert în care institutia emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale

Art. 64. - (1) Institutia emitentă de monedă electronică notifică modificările în situatia sucursalelor deschise în state terte, privitoare la:

a) denumire si adresă;

b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;

c) prestarea de noi activităti comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică si prestarea de servicii de plată.

(2) Institutia emitentă de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Nationale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situatia sucursalei, însotită de următoarele:

a) documentatia prevăzută la art. 53 lit. f), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. b);

b) documentatia prevăzută la art. 53 lit. g), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 65. - (1) în cazul deschiderii de către institutia emitentă de monedă electronică si a altor sucursale pe teritoriul aceluiasi stat tert, notificarea va fi însotită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate si, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum si adresa sucursalei.

(2) în acest caz, institutia emitentă de monedă electronică va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Natională a României si îndeplinirea tuturor cerintelor prevăzute de lege si de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăsurată pe teritoriul statului tert.

Art. 66. - În situatia în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Nationale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declaratie din care să rezulte acest fapt.

2.5. Modificări privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice si a celor primite pentru executarea operatiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică

Art. 67. - (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice, aprobată deja de Banca Natională a României, se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerintelor legale aplicabile.

(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:

a) institutia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;

b) societatea de asigurări sau institutia de credit care emite polita de asigurare sau altă garantie comparabilă;

c) conditiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;

d) modalitatea de aplicare a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Art. 68. - În cazul modificărilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, aprobată deja de Banca Natională a României, se aplică art. 80 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009.

2.6. Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

Art. 69. - În cazul modificărilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, institutia emitentă de monedă electronică transmite Băncii Nationale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.

2.7. Extemalizarea unor functii operationale, altele decât cele importante, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul national sau într-un stat tert

Art. 70. - Comunicarea privind extemalizarea de functii operationale, altele decât cele importante, aferente activitătii de emitere de monedă electronică sau aferente activitătii de prestare de servicii de plată, trebuie însotită de următoarele documente:

a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;

b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;

c) încadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;

d) denumirea si sediul distribuitorului, respectiv numele si adresa acestuia.

Art. 71. - În plus fată de documentatia prevăzută la art. 70, în cazul în care persoana către care se externalizează functii operationale este situată într-un stat tert, institutiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Nationale a României si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert care, să cuprindă, după caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia în domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudentiale de către Banca Natională a României, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitătii efectuării unor verificări la fata locului.

 

CAPITOLUL VII

Cerinte de raportare

 

Art. 72. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activitătii de emitere de monedă electronică.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii aferent activitătii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică pentru anul în curs, si raportează Băncii Nationale a României - Directia supraveghere aceste date în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale.

Art. 73. - Raportările prevăzute la art. 72 trebuie însotite de prezentarea detaliată a calculului aferent acestora.

Art. 74. - Institutiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial indicatorii utilizati în calculul necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, determinati pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea si transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009.

Art. 75. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică determină lunar si raportează trimestrial nivelul si componenta fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă si a datelor calculate extracontabil.


(2) Raportarea se realizează prin completarea si transmiterea anexei nr. 4.

(3) în aplicarea art. 31 din Legea nr. 127/2011, anexa prevăzută la alin. (2) va fi însotită de balanta de verificare a conturilor sintetice si, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.

Art. 76. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică care desfăsoară activitate de creditare legată de serviciile de plată raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 40 alin. (2) prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică ce desfăsoară activitate de creditare si care nu au obligatia organizării si conducerii contabilitătii conform reglementărilor contabile emise de Banca Natională a României vor avea în vedere la calcularea si raportarea trimestrială la Banca Natională a României - Directia supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii si sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finantare, respectiv creditele/finantările acordate si angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităti.

Art. 77. - (1) în aplicarea art. 39 din Legea nr. 127/2011, institutiile emitente de monedă electronică raportează anual informatiile contabile reprezentând elemente de bilant si cont de profit si pierdere în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale.

(2) Raportarea se realizează prin completarea si transmiterea anexei nr. 6 si trebuie însotită de raportul de audit.

Art. 78. - Institutiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Nationale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât si letric, în cel mult 30 de zile de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.

 

CAPITOLUL VIII

Măsuri si sanctiuni

 

Art. 79. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor si/sau aplicarea sanctiunilor prevăzute la sectiunea a 9-a din cap. II al Legii nr. 127/2011.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 80. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

*

Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1)-(3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) ale Directivei nr. 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăsurarea si supravegherea prudentială a activitătii institutiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

Subsemnatul,............................................................................................ (numele si prenumele), în calitate de*)......................................................,

solicit autorizarea institutiei emitente de monedă electronică........................................................................................................... (denumirea institutiei emitente de monedă electronică),

cu sediul în................................................................................................................înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr..............................................................

În sustinerea cererii anexez următoarea documentatie:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Adresa noastră de contact este:............................................................telefon............................., fax.........................., e-mail..............................................................

 

Data...............

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Directia reglementare si autorizare

 

Semnătura si stampila

...........................................


*) Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societătii, desemnat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 2

 

CHESTIONAR*)

pentru actionarii semnificativi ai unei institutii emitente de monedă electronică

 

1. Elementele de identificare ale actionarului semnificativ

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Pentru persoana fizică precizati numele si prenumele, cetătenia, domiciliul si resedinta; pentru persoanele fără cetătenie română precizati, dacă este cazul, si data stabilirii resedintei în România.

Pentru persoana juridică precizati denumirea, adresa sediului social si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului sau alt element de identificare echivalent.

2. Precizati numărul si tipul actiunilor/părtilor sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al institutiei emitente de monedă electronică si drepturile de vot

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

3. Ati fost condamnat pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, terorism, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă, infractiuni prevăzute de legislatia specială în domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societătile comerciale, insolventa sau protectia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

4. Ati fost condamnat pentru alte infractiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

5. Sunteti urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infractiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

6. Sunteti urmărit penal sau judecat pentru alte infractiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

7. Faceti sau ati făcut obiectul unor investigatii, măsuri ori sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activitătii de asigurare sau orice altă legislatie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

8. Faceti sau ati făcut obiectul unor investigatii, măsuri ori sanctiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

9. Ati fost evaluat din perspectiva reputatiei în calitate de actionar semnificativ la o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

10. Ati asigurat conducerea si/sau administrarea activitătii unei entităti reglementate si supravegheate de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calitătii respective.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

11. Sunteti o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Natională a României ar trebui încunostintată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Nationale a României orice modificare privind informatiile furnizate.

 

Data.......................

 

Semnătura si stampila (dacă este cazul)

…………………………………………………….

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentantii lor legali.)

Numele si prenumele

................................................

 

Functia (dacă este cazul)

 

NOTĂ:

Banca Natională a României va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.


*) Chestionarul va fi completat de actionarul semnificativ, direct sau indirect, al institutiei emitente de monedă electronică. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calitătii actionarului semnificativ. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CHESTIONAR*)

pentru persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată

 

1. Denumirea, adresa sediului institutiei emitente de monedă electronică si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................


2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Pentru persoana fizică precizati numele si prenumele, cetătenia, domiciliul si resedinta; pentru persoanele fără cetătenie română precizati, dacă este cazul, si data stabilirii resedintei în România.

Pentru persoana juridică precizati denumirea, adresa sediului social si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului sau alt element de identificare echivalent.

3. Functia pe care o veti exercita în cadrul institutiei emitente de monedă electronică. Se va prezenta si o descriere a atributiilor si responsabilitătilor aferente acesteia. În cazul persoanelor cu responsabilităti de conducere se va prezenta si lista activitătilor pe care fiecare dintre aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul institutiei emitente de monedă electronică.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

4. În exercitarea atributiilor dumneavoastră veti urma instructiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara institutiei emitente de monedă electronică? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

5. Ati fost condamnat pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, terorism, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă, infractiuni prevăzute de legislatia specială în domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societătile comerciale, insolventa ori protectia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

6. Ati fost condamnat pentru alte infractiuni decât cele enumerate la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

7. Sunteti urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infractiunile prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

8. Sunteti urmărit penal sau judecat pentru alte infractiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.


......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

9. Faceti sau ati făcut obiectul unor investigatii, măsuri ori sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activitătii de asigurare sau orice altă legislatie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

10. Faceti sau ati făcut obiectul unor investigatii, măsuri ori sanctiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

11. Ati fost evaluat din perspectiva reputatiei în calitate de actionar semnificativ la o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

12. Ati fost evaluat din perspectiva reputatiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea si administrarea activitătii la o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

13. Sunteti o entitate reglementată si supravegheată de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizati detalii complete.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Natională a României ar trebui încunostintată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Nationale a României orice modificare privind informatiile furnizate.

 

Data.......................

 

Semnătura si stampila (dacă este cazul)

…………………………………………………….

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentantii lor legali.)

Numele si prenumele

................................................

 

Functia (dacă este cazul)

 

NOTĂ:

Banca Natională a României va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.


*) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea si administrarea activitătii de emitere de monedă electronică si, după caz, de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat si de reprezentantul acesteia, desemnat să asigure conducerea si administrarea institutiei emitente de monedă electronică .

Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calitătii acestora.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

 

 


ANEXA Nr. 4

 

Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii

 

Denumirea institutiei emitente de monedă electronică:

Data raportării:

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referinte legale si comentarii

1.

FONDURI PROPRII TOTALE

 

= rd. 1.4 + rd. 1.5

1.1.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

= rd. 1.1.1. + rd. 1.1.2 + rd. 1.1.3 + rd. 1.1.4 + rd. 1.1.5 + rd. 1.1.6 -rd. 1.1.7 - rd. 1.1.8-rd. 1.1.9-rd. 1.1.10

1.1.1.

Capital social subscris si vărsat

 

Art. 26 lit. a) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.1.2.

Prime de capital

 

Art. 26 lit. b) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.1.3.

Rezerve

 

Art. 26 lit. c) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament.

1.1.4.

Rezultatul reportat al exercitiilor financiare anterioare, reprezentând profit

 

Art. 26 lit. d) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.1.5.

Rezultatul net al exercitiului financiar curent, reprezentând profit

 

Art. 27 alin. (1) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.1.6.

Rezultatul net al ultimului exercitiu financiar, reprezentând profit, până la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de organele competente

 

Art. 27 alin. (1) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.1.7.

(-) Actiuni proprii

 

Art. 28 lit. a) din regulament

1.1.8.

(-) Rezultatul reportat al exercitiilor financiare anterioare, reprezentând pierdere

 

Art. 28 lit. b) din regulament

1.1.9.

(-) Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

 

Art. 28 lit. c) din regulament

1.1.10.

(-) Imobilizări necorporale

 

Art. 28 lit. d) din regulament

1.2.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

= rd. 1.2.1 + rd. 1.2.2, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.1 Ase vedea conditia mentionată la art. 35 alin. (1) lit. a) din regulament

1.2.1.

Fonduri proprii de nivel 2 de bază

 

= rd. 1.2.1.1. + rd. 1.2.1.2 + rd.1.2.1.3

1.2.1.1.

Rezerve din reevaluare

 

Art. 29 alin. (2) lit. a) din regulament Ase vedea art. 34 din regulament

1.2.1.2.

Alte elemente, din care:

...............................................

...............................................

 

Art. 29 alin. (2) lit. b) din regulament Ase vedea art. 30 din regulament

1.2.1.3.

Titluri pe durată nedeterminată si alte instrumente, din care:

...............................................

...............................................

 

Art. 29 alin. (2) lit. c) din regulament Ase vedea art. 31 si 33 din regulament

1.2.2.

Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar

 

= rd. 1.2.2.1 +rd. 1.2.2.2, dar nu mai mult de 50% din valoarea rd. 1.1 Ase vedea conditia mentionată la art. 35 alin. (1) lit. b) din regulament

1.2.2.1.

Actiuni preferentiale cumulative pe durată determinată

 

Art. 29 alin. (3) din regulament

Ase vedea si prevederile art. 32 si 33 din regulament

1.2.2.2.

împrumuturi subordonate

 

Art. 29 alin. (3) din regulament

Ase vedea si prevederile art. 32 si 33 din regulament


1.3.

(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SI 2

 

= rd. 1.3.1 +rd. 1.3.2 +ni 1.3.3 + rd. 1.3.4 + rd. 1.3.5

1.3.1.

(-) Valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute în alte institutii emitente de monedă electronică, institutii de plată, institutii de credit sau financiare, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 36 alin. (1) lit. a) din regulament

1.3.2.

(-) Creante subordonate si alte instrumente înregistrate în alte institutii emitente de monedă electronică, institutii de plată, institutii de credit si financiare în care sunt înregistrate detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depăsesc 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 36 alin. (1) lit. b) din regulament

1.3.3.

(-) Suma ce excedează limita stabilită pentru detinerile de actiuni si alte titluri de capital, creante subordonate si alte elemente înregistrate în alte institutii emitente de monedă electronică, institutii de plată, institutii de credit si financiare în care sunt înregistrate detineri de actiuni si alte titluri de capital de până la 10% din capitalul social al acestora

 

Art. 36 alin. (1) lit. c) din regulament

1.3.4.

(-) Participatii detinute în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare

 

Art. 36 alin. (1) lit. d) din regulament

1.3.5.

(-) Alte instrumente detinute în societăti de asigurare, societăti de reasigurare, societăti holding de asigurare în care este mentinută o participatie

 

Art. 36 alin. (1) lit. e) din regulament

1.4.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

= rd. 1.2 - (50% din valoarea rd. 1.3, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.2)

1.5.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

= rd. 1.1 -50% din valoarea rd.1.3

Când 50% din valoarea rd. 1.3 depăseste valoarea prevăzută la rd. 1.2, suma în exces va fi, de asemenea, dedusă din valoarea de la rd. 1.1.

 

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

 

Întocmit

(numele, prenumele si telefonul)


ANEXA Nr. 5

 

Judetul.................................................|_|_|

Denumirea institutiei emitente de monedă electronică:.......

Adresă: Localitate............................, sectorul....................

Str.:...................................................nr.......

Telefon:.....................fax:..................

Numărul din registrul comertului........

Data: |_,_|_,_|_,_|                    Cod unic de înregistrare: |_,_,_,_,_,_|

 

SITUATIE

privind activitatea de creditare

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Număr rând

Sold la finele perioadei*

n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANTĂRI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd. 3)

1

 

 

 

Total credite acordate

(ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras 2811+ extras 2821+30111+ extras 3811+ extras 3821 + 401 + 402 + 4711 + 4712 + extras 4811 + extras 4821)

2

 

 

 

Total angajamente asumate

(ct. 901 + 903 + 911 + 913 + 981)

3

 

 

 

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6)

4

 

 

 

Total capitaluri proprii

(ct. 501 + 502 - 503 -508 + 511 + 512 + 513 + 514 + 516 + 519 + 581 +591 -592)

5

 

 

 

Total surse împrumutate

(ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711 (solduri creditoare)** + 2741 + 2742 + 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras 3741 - extras 3742 + 4721 + 4722 + 531 + 532)

6

 

 

 


* n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.

** Sintagma “solduri creditoare” se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional 2711 “Conturi curente la institutii de credit”.

 

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

 

Întocmit

(numele, prenumele si telefonul)

 

ANEXA Nr. 6


 

DENUMIREA INSTITUTIEI EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA

DATA RAPORTĂRII ..............

 

1 . BILANT

 

 

 

lei

ACTIV

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Casa

010

 

 

Conturi curente la institutii de credit, din care:

020

 

 

- Fonduri primite în schimbul monedei electronice emise

021

Art. 19 din Legea nr. 127/2011

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

Art. 41 din regulament

 

- Fonduri ale utilizatorilor serviciilor de plată plasate la institutii de credit

022

Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 113/2009

 

- Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată

023

 

 

Credite acordate în legătură cu activitatea de servicii de plată

030

Art. 22 din OUG nr. 113/2009 Art. 22 din Legea nr. 127/2011

 

- Operatiuni de plată acoperite prin linii de credit

031

Art. 8 lit. d) din OUG nr. 113/2009

 

- Emitere de instrumente de plată si/sau acceptare de tranzactii de plată

032

Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată la distantă

033

Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009

 

Investitii în active lichide

040

Art. 42 alin. (1) din regulament

 

Titluri de creantă conform art. 42 alin. (1) lit. a) din regulament

041

Art. 42 alin. (1) lit. a) din regulament

 

Titluri de creantă conform art. 42 alin. (1) lit. b) din regulament

042

Art. 42 alin. (1) lit. b) din regulament

 

Titluri de creantă conform art. 42 alin. (1) lit. c) din regulament

043

Art. 42 alin. (1) lit. c) din regulament

 

Titluri de participare conform art. 42 alin. (1) lit. d) din regulament

044

Art. 42 alin. (1) lit. d) din regulament

 

Alte plasamente în titluri

050

 

 

- Actiuni si alte titluri cu venit variabil

051

 

 

- Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

052

 

 

Creante din activitatea de emitere de monedă electronică

060

Art. 19 din Legea nr. 127/2011

Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011

 

- Creante din activitatea de emitere de monedă electronică

061

 

 

- Creante din servicii de plată legate de moneda electronică

062

 

 

Creante din prestarea altor servicii de plată

070

Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011

 

Creante din alte activităti

080

Art. 21 alin. (1) lit. b), c), d) si art. 22 din Legea nr. 127/2011

 

Imobilizări necorporale

90

 

 

Alte active

100

 

 

TOTAL ACTIV:

110

 

 


DATORII

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Conturi de plăti ale utilizatorilor de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică

210

Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

 

Conturi de plăti ale utilizatorilor de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică

220

Art. 21 alin. (1) din OUG nr. 113/2009

 

Datorii din prestarea de servicii de plată cu monedă electronică

230

Art. 21 si art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

 

Datorii din prestarea altor servicii de plată

240

 

 

Datorii din alte activităti

250

Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

 

Datorii subordonate

260

 

 

Alte datorii

270

 

 

TOTAL DATORII:

280

 

 

CAPITALURI PROPRII

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Capital social

310

 

 

Prime de capital

320

 

 

Rezerve legale

330

 

 

Rezerve statutare

340

 

 

Rezerve de reevaluare

350

 

 

Alte rezerve

360

 

 

Actiuni proprii (-)

370

 

 

Rezultatul reportat

 

 

 

- Profit

383

 

 

- Pierdere

386

 

 

Rezultatul exercitiului financiar

 

 

 

- Profit

393

 

 

- Pierdere

396

 

 

Repartizarea profitului

399

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII:

400

 

 

TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII:

410

 

 

ELEMENTE ÎN AFARA BILANTULUI

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Garantii primite de la institutii de credit, din care:

510

Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009

 

- pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice

511

Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011

 

- pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată

512

Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009

 

Garantii primite de la societăti de asigurare, din care:

520

Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009

 

- pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice

521

Art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011

 

- pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată

522

Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 113/2009

 


ELEMENTE ÎN AFARA BILANTULUI

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Alte angajamente primite

530

 

 

Angajamente de finantare date

540

Art. 22 din OUG nr. 113/2009 si Legea nr. 93/2009

 

Alte angajamente date

550

 

 

 

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

 

Întocmit

(numele, prenumele si telefonul)

 

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 

Denumirea indicatorului

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

Venituri din emiterea de monedă electronică si prestarea de servicii cu monedă electronică

100

Art. 19 din Legea nr. 127/2011

 

- Venituri din dobânzi, din care:

110

Art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011

 

- Conturi curente la institutii de credit

111

Art. 41 alin. (1) din regulament

 

- Investitii în active lichide

112

Art. 42 alin. (1) din regulament

 

- Venituri din comisioane, din care:

120

Art. 21 din Legea nr. 127/2011

 

- Depuneri de numerar

121

Art. 8 lit. a) din OUG nr. 113/2009

 

- Retrageri de numerar

122

Art. 8 lit. b) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată neacoperite prin linii de credit

123

Art. 8 lit. c) din OUG nr. 113/2009

 

- Emitere de instrumente de plată si/sau acceptare de tranzactii de plată

124

Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009

 

- Remitere de bani

125

Art. 8 lit. f) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată la distantă

126

Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009

 

- Alte venituri

130

Art. 89 din Legea nr. 127/2011

 

Venituri din prestarea de servicii de plată

200

Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011

 

-Venituri din dobânzi, din care:

210

 

 

- Conturi curente la institutii de credit

211

Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 113/2009

 

- Credite acordate în legătură cu executarea unei operatiuni de plată

212

Art. 22 din OUG nr. 113/2009 Art. 22 din Legea nr. 127/2011

 

- Investitii în active lichide

213

Art. 42 alin. (1) din regulament

 

- Venituri din comisioane, din care:

220

Art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 Art. 8 din OUG nr. 113/2009

 

- Depuneri de numerar

221

Art. 8 lit. a) din OUG nr. 113/2009

 

- Retrageri de numerar

222

Art. 8 lit. b) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată neacoperite prin linii de credit

223

Art. 8 lit. c) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată acoperite prin linii de credit

224

Art. 8 lit. d) din OUG nr. 113/2009

 


Denumirea indicatorului

Cod pozitie

Referinte

Valoarea contabilă

- Emitere de instrumente de plată si/sau acceptare de tranzactii de plată

225

Art. 8 lit. e) din OUG nr. 113/2009

 

- Remitere de bani

226

Art. 8 lit. f) din OUG nr. 113/2009

 

- Operatiuni de plată la distantă

227

Art. 8 lit. g) din OUG nr. 113/2009

 

- Alte venituri

230

 

 

Cheltuieli cu emiterea de monedă electronică

300

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

 

- Cheltuieli cu dobânzile

310

 

 

- Alte cheltuieli

320

 

 

Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată

400

Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

 

- Cheltuieli cu dobânzile

410

 

 

- Alte cheltuieli

420

 

 

Venituri din alte activităti

500

Art. 23 alin. (1)dinOUGnr. 113/2009 Art. 21 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 127/2011

 

Cheltuieli cu alte activităti

600

Art. 23 alin. (1)dinOUGnr. 113/2009 Art. 21 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 127/2011

 

Alte venituri

700

 

 

Alte cheltuieli

800

 

 

Rezultatul înainte de impozitare

 

 

 

- Profit

910

 

 

- Pierdere

920

 

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1000

 

 

Rezultatul după impozitare

 

 

 

- Profit

1110

 

 

- Pierdere

1120

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

...............................................

...............................................

(numele, prenumele si functia)

 

Întocmit

(numele, prenumele si telefonul)

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Pitesti care primesc subventii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei

Cuantumul subventiei aprobate

Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic România - Filiala Arges

9.000 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.