MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 511/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

165. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

649. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159/1.266. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 

168. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

197. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Român de

Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Liste oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlulu metrologic legal L.O.-2010

 

367. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităt Publice privind modificarea tarifelor de acordare s mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licentă/autorizatie eliberate în domeniul serviciiloi comunitare de utilităti publice

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

211. - Hotărâre privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditoriloi Financiari din România a studentilor Asociatie Contabililor Autorizati care au promovat o parte dir examenele organizate de Asociatia Contabililoi Autorizati, dar nu au devenit încă membri cu dreptur depline

 

220. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor penta stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 149/2011

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iulie 2011.

Nr. 165.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare,

ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2011.

Nr. 649.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

NR. 159 din 24 iunie 2011

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

NR. 1.266 din 18 aprilie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 

Având în vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Directiei biodiversitătii din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor si consultările cu organizatiile din domeniul pescuitului,

în temeiul:

- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (11) si art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificările ulterioare;

- art. 21 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011;

- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.

(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în conditiile legii.

(3) în scopul atingerii obiectivelor de protectie si asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale si speciilor de floră si faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, si ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, se face cumulativ:

a) în baza autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii;

b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;

c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii si eliberate, după caz, de acesta sau de către asociatiile de pescari sportivi.

(2) Pentru avizul prevăzut la alin. (1) nu se percepe tarif.

(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de către Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

(4) Asociatiile de pescari sportivi legal constituite care detin autorizatii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, în conditiile si cu respectarea obligatiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

(5) La solicitarea asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul unic de evidentă a asociatiilor de pescari sportivi, care functionează în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor în vigoare, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociatii pe bază de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.


Art. 3. - (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a emis autorizatii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 si a conditiilor înscrise în autorizatie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevăzut la art. 2 alin. (1).

(2) în zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si în zonele care nu fac obiectul autorizării conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 15/2011 pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis si eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.

(3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Ministerului Mediului si Pădurilor si asociatiilor de pescari sportivi harta cu zonele în care este permis pescuitul sportiv/recreativ si orice alte restrictii privind desfăsurarea acestei activităti în perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislatiei în vigoare.

(4) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si asociatiile de pescari sportivi autorizate au obligatia de a comunica persoanelor pentru care au eliberat/eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv informatiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligatiilor stabilite la alin. (3).

Art. 4. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual. Art. 5. - (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervatiei Biosferei, “Delta Dunării” este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate în care resursa acvatică vie este administrată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 15/2011.

Art. 6. - (1) Pentru zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 7. - (1) Pescuitul recreativ/sportiv în ariile naturale protejate se practică pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevăzut în anexa nr. 2 si a regulamentului propriu stabilit de asociatiile de pescari sportivi, în conditiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management si/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în conditiile legii.

(2) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia să elaboreze regulamentul propriu cu respectarea măsurilor speciale pentru conservarea speciilor sălbatice si habitatelor naturale sau utilizarea durabilă a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management si/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) în zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate în arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practică numai în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, si ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.

Art. 9. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” sau a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, după caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si în baza constatărilor personalului cu atributii de control prevăzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, dacă sunt încălcate prevederile acestei ordonante de urgentă.

Art. 10. - Administratorul resursei acvatice vii are obligatia să asigure tipărirea, gestionarea si emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 11.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv

 

- fată -

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI “DELTA DUNĂRII”

 

PERMIS DE PESCUIT

RECREATIV/SPORTIV

Data eliberării................................

 

Numele.............................................................

Prenumele........................................................

C.N.P...............................................................

Eliberat de........................................................

 

Seria...................nr..........................................

 

 

- verso -

 

 

 

Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate în toate zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu exceptia zonelor strict protejate.

Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfăsoară cu respectarea conditiilor stabilite în Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se pedepseste conform legii.

Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage invalidarea acestuia.

 

 

 

 

 

 

Descriere:

Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, lătime 7 cm.

Seria..................nr.....................

Acest permis este valabil până la data de.........................

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 

Art. 1. - Pescuitul oricăror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind prohibitia anuală a pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de management si/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.

Art. 2. - Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.

Art. 3. - Asociatiile de pescari sportivi autorizate în conditiile legii să desfăsoare activitatea de pescuit sportiv în perimetrul ariilor naturale protejate au obligatia:

- să colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate în vederea stabilirii conditiilor si restrictiilor privind desfăsurarea pescuitului recreativ/sportivi a conditiilor privind accesul si a zonelor de campare în perimetrul ariei naturale protejate;

- să elaboreze si să actualizeze baza de date cu membrii asociatiei;

- să monitorizeze permisele de pescuit eliberate si să raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numărul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate si zonele pentru care au fost emise;

- să afiseze în locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de pescuit;

- să popularizeze conditiile de practicare a pescuitului sportiv si restrictiile stabilite pentru zone, perioade, specii, precum si organele abilitate pentru controlul activitătii de pescuit recreativ/sportiv;

- să popularizeze conditiile de acces si zonele în care este permisă camparea, pentru a se evita producerea modificărilor în structura naturală a zonei, a zgomotelor care să perturbe linistea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonă);


- să asigure conditii optime pentru desfăsurarea activitătii de pescuit recreativ/sportiv, precum si salubrizarea zonelor de pescuit;

- să solicite sprijinul autoritătilor cu atributii de control în cazul semnalării actelor de braconaj si al încălcării prevederilor planurilor si/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;

- să respecte orice alte obligatii prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum si în domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

Art. 4. - (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociatiile de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone de protectie piscicolă/zone de refacere biologică sau regiuni de crutare si programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, cu avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate.

(2) Actiunile de populare cu material biologic în zonele de pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementărilor în vigoare, se efectuează în prezenta reprezentantilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate si a administratorului resursei acvatice vii.

Art. 5. - Detinătorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au următoarele obligatii:

- să respecte legislatia privind desfăsurarea pescuitului recreativ/sportiv;

- să respecte legislatia de mediu si prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate/setului de măsuri minime de conservare până la aprobarea planurilor de management si a regulamentelor ariilor naturale protejate;

- să se legitimeze si să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;

- pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, să detină permis de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

- să păstreze curătenia în zona de pescuit, iar depozitarea si deversarea de deseuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sunt strict interzise.

Art. 6. - (1) Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de pesti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.

(2) Lungimea pestelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

Art. 7. - Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale legislatiei secundare aprobate prin ordin al autoritătilor competente din domeniul pescuitului si din domeniul protectiei mediului.

 

ANEXA Nr. 3

 

ZONE

de pescuit recreativ/sportiv din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”

 

1. Bratul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15-44 si zonele de crutare (zone rectificate), respectiv între km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)

2. Bratul Sulina, pe ambele maluri

3. Dunărea Veche de pe bratul Sulina, pe ambele maluri, cu exceptia portiunii dintre canalul Bogdaproste si canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)

4. Bratul Chilia, pe malul drept, bratul Tătaru pe ambele maluri, bratele Babina si Cernofca pe malul stâng (mal drept - zonă strict protejată)

5. Canalele Eracle si Lopatna si lacurile Babina, Matita, Merheiul Mare si Merheiul Mic

6. Bratul Tulcea, pe ambele maluri

7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii

8. Canalul Crisan-Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman

9. Canalul Caraorman, între canalul Crisan-Caraorman si intrarea în lacul Puiu, si canalul dintre lacurile Puiu si Rosu, pe ambele maluri

10. Lacurile Lumina, Rosu, Rosulet, Puiu si Puiulet

11. Canalele Cardon, Sfistofcasi bratul Musura

12. Canalul Tătaru, între vărsarea în bratul Sfântu Gheorghe si intersectia cu canalul de centură Sulina-Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri

13. Canalul Sulina-Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al orasului Sulina si Bratul Sfântu Gheorghe

14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri

15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chirii, Gorgostel si Taranova

16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăt, Cocos si Mustaca, pe ambele maluri

17. Dunăvăt 3, Holbina 1 si Holbina 2

18. Canalul Mila 35, între bratul Tulcea si bratul Chilia, pe ambele maluri

19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri

20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel si Furtuna

21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lătime de 50 m de la mal, în portiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăt si capul lancina

22. Lacul Golovita, de-a lungul malului, pe o portiune de 50 m de la mal, în portiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca si canalul de legătură între lacurile Ceamurlia si Golovita

23. Canalul Gura Portitei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri

24. Canalul 2, între lacurile Razim si Sinoie, pe malul vestic

25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lătime de 50 m de la mal, în portiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie si intersectia cu soseaua, pe malul estic

26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lătime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte si de alta a gurii de vărsare a gârlei

27. Lacurile Nuntasi si Istria, pe o lătime de 50 m de la mal

28. Lacurile Câsla, Somova, Parches, Telincea si gârla Somova-Parches

29. Canalul Enisala, pe ambele maluri

30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia si Ocolitor Pardina

31. Canalele Pardina si Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri


 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comercială “Oii Terminal” - S.A. Constanta nr. 402.714 din 8 iulie 2011 al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2 si 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oii Terminal” - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 84/2010 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 26 mai 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 168.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de transport prin terminalul petrolier

 

Motorină si biodiesel

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcat din cisterne de cale ferată si încărcare la navă

Cantităti încărcate la navă:

 

 

cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

13,14

 

între 30.000 si 50.000 tone/lună

12,41

 

peste 50.000 tone/lună

11,68

Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor si transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

13,12

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervoarele din Depozitul Castrai

indiferent de cantitate

5,54

Descărcat din navă în rezervoarele din Sectia Platforma Sud

indiferent de cantitate

7,41

Descărcat din navă în rezervoarele din Sectia Platforma Nord

indiferent de cantitate

9,67

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozitul Castrol

indiferent de cantitate

5,54

Descărcat din navă în rezervoarele din Sectia Platforma Port

indiferent de cantitate

9,09

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

indiferent de cantitate

5,67

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

16,93

Încărcat din rezervoarele Depozitului Castrai în autocisterne

indiferent de cantitate

11,53

Încărcat din import din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

12,72

Încărcat din rezervoarele Depozitului Castrai în navă

indiferent de cantitate

10,40

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot

indiferent de cantitate

14,60

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de conditionare

indiferent de cantitate

10,28

Conditionare motorină prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

7,31


Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/lot)

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj < 100 tone/lot

indiferent de cantitate

1.460,23

 

Benzină

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcat din cisterne de cale ferată si încărcare la navă

Cantităti încărcate la navă:

 

 

cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

11,68

 

între 30.000 si 50.000 tone/lună

11,32

 

peste 50.000 tone/lună

10,22

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor si transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

11,69

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

7,63

Descărcat din barje în rezervor

indiferent de cantitate

8,56

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

13,12

Încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

16,92

Încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

11,30

Încărcat din barje în navă prin transbord direct

indiferent de cantitate

8,17

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

indiferent de cantitate

5,67

 

Titei

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcat din navă si predare la S.C. CONPET - S.A.

cantităti mai mici de 100.000 tone/lună

12,61

 

între 100.000 si 190.000 tone/lună

12,22

 

între 190.000 si 230.000 tone/lună

9,73

 

peste 230.000 tone/lună

9,31

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor

indiferent de cantitate

13,29

Încărcat din rezervor la navă

indiferent de cantitate

10,61

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descărcat din navă în rezervor si pompare din rezervor la navă

indiferent de cantitate

18,41

Descărcat prin transhipment între două nave

indiferent de cantitate

4,89

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice si TVA.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

Motorină si biodiesel

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 5-a zi

0,00

începând cu a 6-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,12

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,17


Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:

 

- pentru cantităti descărcate până la 200.000 tone/an

0,30

- pentru cantităti descărcate mai mari de 200.000 tone/an si mai mici sau egale cu 300.000 tone/an

0,27

- pentru cantităti descărcate mai mari de 300.000 tone/an si mai mici sau egale cu 400.000 tone/an

0,24

- pentru cantităti descărcate mai mari de 400.000 tone/an

0,21

 

Benzină si titei

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 5-a zi

0,00

începând cu a 6-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,12

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,17

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,30

 

NOTĂ:

1. Tarifele nu includ TVA.

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua “zero”.

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2010

 

Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor Directivei 2011/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 de abrogare a directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEe! 76/765/CEE, 76/766/CEE si 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 22 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În tabelul 1, nr. crt. 6 referitor la categoria si sortimentul “Rezervoare ale navelor fluviale si de coastă” se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 197.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licentă/autorizatie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice

 

Având în vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului-cadru de autorizare a autoritătilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 206/2007,

în temeiul art. 83 si 90 din Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autoritătilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 206/2007, si al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 8 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 12 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Normele privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

- La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizatii autoritatea competentă percepe următoarele tarife:

a) 60 lei pentru analiza documentatiei;

b) 480 iei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

c) 480 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

d) 480 lei pentru eliberarea autorizatiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;

e) 480 lei pentru eliberarea autorizatiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;

f) 240 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizatie;

g) 2.980 pentru ridicarea unei suspendări de autorizatie.”

Art. III. - Regulamentul-cadru de autorizare a autoritătilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizatiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizatiei de:

a) 2.455 lei pentru unităti administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;

b) 1.230 lei pentru unităti administrativ-teritoriale având între 50.000 si 300.000 de locuitori inclusiv;

c) 615 lei pentru unităti administrativ-teritoriale având între 10.000 si 50.000 de locuitori inclusiv;

d) 250 lei pentru unităti administrativ-teritoriale cu până la 10.000 de locuitori inclusiv.”

2. Anexa nr. 2 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. IV. - Tarifele prevăzute la art. I, II si III se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Mircea Leontin Matei

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 367.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

Tarife pentru acordarea si mentinerea licentelor

 

A. 1. Tarifele pentru acordarea licentelor, respectiv tarifele anuale pentru mentinerea licentelor sunt cele din tabelul următor:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Serviciul/Activitatea

Licentă

 

 

clasa 1

clasa 2

clasa 3

1.

serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare

28.750

12.750

1.530

2.

serviciul public de alimentare cu apă

19.150

9.600

1.270

3.

captarea si tratarea apei brute

12.750

6.350

900

4.

captarea apei brute

5.100

2.550

900

5.

tratarea apei brute

7.650

3.850

1.270

6.

transportul apei potabile si/sau industriale

8.300

4.150

570

7.

distributia apei potabile si/sau industriale

8.300

4.150

570

8.

serviciul public de canalizare

11.500

3.850

770

9.

colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare

5.700

1.950

390

10.

epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate în emisar

5.700

1.950

390

11.

colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitătii acestora

2.300

800

390

12.

evacuarea apelor pluviale si de suprafată din intravilanul localitătilor

2.300

800

390

13.

evacuarea, tratarea si depozitarea nămolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitătile serviciului public de canalizare

2.300

800

390

14.

furnizarea apei potabile

1.300

900

390

15.

serviciul public de salubrizare a localitătilor

38.200

19.150

1.920

16.

precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale

25.500

12.700

1.530

17.

înfiintarea depozitelor de deseuri menajere si administrarea acestora

12.700

6.350

1.270

18.

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări

3.850

1.300

640

19.

organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor

7.650

3.850

640

20.

maturatul, spălatul, stropitul si întretinerea căilor publice

8.950

4.500

640

21.

depozitarea controlată a deseurilor menajere

6.350

3.200

640

22.

curătarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet

10.200

5.100

770

23.

sortarea deseurilor municipale

10.200

5.100

640

24.

dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

12.700

6.350

1.010

25.

serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat

12.700

6.350

1.270

26.

producerea energiei termice în sistem centralizat

11.200

5.600

1.120

27.

transportul, distributia si furnizarea energiei termice produse centralizat

8.400

4.200

700

28.

serviciul de iluminat public local

38.200

15.300

2.530

 

A.2. Tariful de analiză a documentatiei de licentiere este de 60 lei.

A.3. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai putin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licentei un tarif unic de 382 lei si un tarif anual de mentinere a licentei de 127 lei.

 


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

LICENTA

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

AUTORIZATIA

 

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline

În temeiul prevederilor:

- art. 6, alin (3) si art. 40 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului privind activitatea de audit financiar nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004*), cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 8 al Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Asociatia Contabililor Autorizati, la data de 22 decembrie 2010,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 27 aprilie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, prof. univ. dr.

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

 

PROCEDURILE

de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Studentul care este înscris la Asociatia Contabililor Autorizati (ACCA) ce a promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar nu a devenit încă membru cu drepturi depline si solicită autorizarea ca auditor financiar în România va parcurge următoarele etape:

- solicită echivalarea testului de acces la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR;

- solicită înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar, urmând să efectueze cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR;

- la sfârsitul perioadei de stagiu, după ce studentul ACCA a obtinut si calitatea de membru ACCA, în baza diplomei eliberate de ACCA (se va depune la sediul CAFR diploma de membru ACCA, însotită de traducerea în limba română efectuată de un traducător autorizat din România), va solicita înscrierea la examenul de competentă profesională organizat de CAFR;

- solicitantul va sustine numai testul de aplicare a cunostintelor în practică, inclus în examenul de competentă profesională.

(2) Candidatii declarati admisi la examenul de competentă profesională mentionat anterior se pot înscrie în Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Stagiarii care pe parcursul celor 3 ani de stagiu devin membri cu drepturi depline ACCA si au 3 ani experientă în audit statutar pot solicita întreruperea stagiului si se pot înscrie la testul de aptitudini organizat de CAFR, cu respectarea prevederilor legale stabilite prin Hotărârea oonsiliului oamerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări.

Art. 2. - Studentii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate deACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA si care doresc parcurgerea etapelor prevăzute la art. 1 trebuie să depună o cerere de echivalare a testului de acces la stagiu, însotită de documentatia prevăzută la art. 3, la Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform conditiilor de vechime si studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR.

 

CAPITOLUL 2

Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu

 

Art. 3. - Pentru echivalarea testului de acces la stagiu, studentii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, vor depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari un dosar care va contine:

a) cerere de echivalare a testului la stagiu;

b) adeverintă eliberată de ACCA ce atestă faptul că solicitantul a promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA;


c) copie legalizată a diplomei de licentă (absolventi ai unei facultăti cu profil economic sau ai unei facultăti cu un alt profil, dar care au urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic). Diploma obtinută la absolvirea facultătii, respectiv în urma programului de pregătire suplimentară, trebuie să fie recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

d) copie a cărtii de muncă si adeverintă, acolo unde este cazul, care să ateste experienta de minimum 4 ani în domeniul financiar-contabil;

e) certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;

f) copie de pe actul de identitate;

g) copie a documentului care atestă achitarea tarifului de analiză a dosarului, prevăzut la cap. 3.

Art. 4. - Persoanele prevăzute la art. 3, care sunt licentiate ale unei alte facultăti si au urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic, se vor putea înscrie în baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregătire suplimentară cu profil economic, acceptate de către CAFR.

Art. 5. - (1) Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, care va înainta o propunere de aprobare sau de respingere Biroului permanent al CAFR.

(2) Biroului permanent al CAFR va emite decizia finală de aprobare sau de respingere, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

(3) Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de 10 zile lucrătoare de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestatiei.

Art. 6. - În cazul respingerii dosarului, CAFR va restitui solicitantului 50% din tariful de analiză a dosarului.

Art. 7. - Persoanele declarate admise ca urmare a aprobării Biroului permanent al CAFR se vor putea înscrie la stagiu conform prevederilor legale în vigoare privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

Art. 8. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va solicita absolventului orice document necesar actualizării dosarului depus la CAFR.

 

CAPITOLUL 3

Tariful de analiză a dosarului

 

Art. 9. - Tariful de analiză se va stabili prin hotărâre a Consiliului CAFR.


*) Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului privind activitatea de audit financiar nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/20048*), cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 24 iunie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 220.


*) Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011.


 

ANEXA

 

PROCEDURI

pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, stabileste anual, prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, tematica pentru programul de pregătire profesională continuă, pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar membri ai Camerei.

Art. 2. - Tematica pentru programul anual de pregătire profesională continuă se stabileste si se aprobă până la data de 30 mai a fiecărui an.

Art. 3. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari elaborează un proiect de tematică pentru programul anual de pregătire profesională continuă, pe care îl prezintă spre analiză si aprobare Consiliului Camerei.

Art. 4. - Tematica pentru programul anual de pregătire profesională continuă se stabileste în functie de următoarele:

- ultimele modificări legislative sau ale standardelor profesionale din domeniu - element esential pentru introducerea de noi teme în programul de pregătire profesională;

- propuneri primite din partea cursantilor la programul anterior de pregătire profesională - în măsura în care aceste teme sunt considerate relevante si nu au fost acoperite în programul anterior de pregătire profesională;

- propuneri primite din partea Departamentului de monitorizare si competentă profesională, ca urmare a aspectelor sesizate în urma inspectiilor - element esential pentru a introduce sau a reintroduce în tematică subiecte care nu au fost pe deplin asimilate de către auditori si au condus la nereguli sesizate în urma inspectiilor de specialitate;

- propuneri primite din partea membrilor Consiliului - În măsura în care aceste teme sunt considerate relevante si nu au fost acoperite în programul anterior de pregătire profesională;

- cerinte sau domenii de activitate recomandate pentru a fi incluse în programul de pregătire profesională de către organismele internationale unde Camera este membră;

- propuneri primite de la organismele profesionale nationale cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare.

Art. 5. - Consiliul Camerei analizează, modifică si completează proiectul de tematică pentru programul anual de pregătire profesională continuă propus de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 6. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari trimite proiectul programului anual de pregătire profesională continuă Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar (CSPAAS), pentru avizare.

Art. 7. - În urma avizului primit de la CSPAAS, Consiliul Camerei aprobă prin hotărâre programul anual de pregătire profesională continuă.

Art. 8. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va publica programul anual de pregătire profesională continuă pe site-ul Camerei în termen de 30 de zile de la aprobare.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la art. I pct. 23 [referitor la art. 42 alin. (2) din legea de bază], în loc de: “... În urma audierii părtilor implicate, dacă autorul plângerii solicită acest lucru.” se va citi: “... În urma audierii părtilor implicate dacă autorul plângerii solicită acest lucru.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.