MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 512/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 512         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 736 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

667. - Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

 

696. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 30,5632 ha, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva, prin Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta, în vederea realizării obiectivului “Pârtii de schi omologate si transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - Faza I”, beneficiar Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

480. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de sigurantă rutieră si a inspectiei de sigurantă, a onorariilor cuvenite auditorilor de sigurantă rutieră, precum si a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de sigurantă rutieră

 

507. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 736

din 2 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “U.P.C. România” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.058/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 21 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.058/121/2009, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor. Exceptia a fost ridicată de reclamantul Societatea Comercială “U.P.C. România” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză în contencios administrativ având ca obiect “anulare act administrativ”, în contradictoriu cu pârâtul Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (11) si ale art. 45, “cât timp acuzatiile în materie de protectia consumatorului sunt suficiente ele însele pentru executarea sanctiunii aplicate administrative”. Astfel, autorul exceptiei consideră că prin dispozitiile de lege criticate este pus “în situatia de a executa sanctiunea complementară mai înainte de solutionarea cauzei în mod definitiv”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 12 si art. 13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare. În realitate, autorul exceptiei critică doar dispozitiile art. 12 si art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007, astfel că instanta constitutională urmează să se pronunte asupra acestor dispozitii, care au următorul continut:

- Art. 12: “(1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate dispune măsuri conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unitătilor cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) se motivează.


(3) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Contestarea în instanta nu suspendă de drept executarea măsurilor dispuse.”;

- Art. 13 alin. (1) lit. a): (1) în măsura în care se consideră necesar, tinând cont de toate interesele implicate si, în special, de interesul public, instantele judecătoresti competente sau Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor dispune, în procedură de urgentă, chiar fără a exista o dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intentiei sau a neglijentei comerciantului, una dintre următoarele măsuri:

a) încetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (11) care consacră prezumtia de nevinovătie si ale art. 45 referitoare la libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Cutea retine că în cauză este criticată o procedură specială, derogatorie de la normele dreptului comun, “aplicabilă practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii, astfel cum sunt definite la art. 4 din lege, înainte, în timpul si după o tranzactie comercială referitoare la un produs”.

Textele de lege criticate sunt norme de procedură care reglementează răspunderi si sanctiuni în vederea stopării si combaterii practicilor comerciale incorecte.

Aceste dispozitii nu îngrădesc accesul liber la justitie al persoanelor interesate si nu contravin dreptului la un proces echitabil, în conditiile în care legea prevede posibilitatea atacării în justitie a actului de constatare a contraventiei si deci examinarea cazului de către un judecător independent si impartial.

Persoana împotriva căreia s-a întocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei nu este pusă în fata unui verdict definitiv de vinovătie si de răspundere, ci doar în fata unui act administrativ de constatare, ale cărui efecte pot fi înlăturate prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege.

Stabilirea unei contraventii si sanctionarea acesteia reprezintă o optiune legitimă a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea economică si protectia concurentei loiale.

De asemenea, cu privire la principiul egalitătii, Curtea retine că acesta presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Or, sunt supuse aceluiasi tratament toate persoanele aflate în ipoteza descrisă de textele de lege criticate, asa încât nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea art. 16 din Constitutie.

În fine, în spetă, Curtea observă însă că, prin critica de neconstitutionalitate formulată, autorul acesteia tinde la modificarea textelor de lege criticate, solutiile legislative existente nemultumindu-l.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispozitiilor de lege supuse controlului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “U.P.C. România” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.058/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, prevăzută în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. II/1-M/10.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. II/1-M/10 se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si nr. II/1-/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitiile 18, 20 si 23 din anexa nr. I, precum si anexele nr. II/18, nr. II/20 si nr. II/23 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Punerea în sigurantă a barajului Siriu, judetul Buzău”, “Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Pucioasa, judetul Dâmbovita” si “Mărirea gradului de sigurantă în exploatare a acumulării Buftea, judetul Ilfov” la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;

b) pozitia 6 din anexa nr. I, precum si anexa nr. II/6 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Topolog si afluenti pe sectorul Sălătrucu-Tigveni, judetul Arges” la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009;

c) pozitiile 8 si 17 din anexa nr. I, precum si anexele nr. II/8 si II/17 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Amenajare râu Arges pe sectorul Baraj Ogrezeni-Baraj Mihăilesti pentru stabilizare talveg si reabilitare Priză Arges-Ilfovăt, judetul Giurgiu” si “Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu, judetul Ialomita” la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

d) pozitia 1 din anexa nr. I, precum si anexa nr. II/1 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Regularizarea pârâului Valea Mândra, judetul Brasov” la Hotărârea Guvernului nr. 576/2010 privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 20 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 667.

 

 


ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Amenajare râu Arges pe sectorul baraj Ogrezeni - baraj Mihăilesti pentru stabilizare talveg si reabilitare priză Arges- Ilfovăt, judetul Giurgiu

2.

Mărirea gradului de sigurantă în exploatare a acumulării Buftea, judetul Ilfov

3

Regularizare pârâu Dorofei si afluenti în zona localitătilor Serbănesti-Crâmpoia, judetul Olt

4.

Regularizare râu Târlung, aval baraj Săcele - confluentă Râul Negru, judetul Brasov si judetul Covasna

5.

Regularizare pârâu Valea Mândra, judetul Brasov

6.

Amenajare râu Topolog si afluenti pe sectorul Sălătrucu-Tigveni, judetul Arges

7.

Regularizare pârâu Casin pe sectorul Târgu Secuiesc-Valea Seacă, judetul Covasna

8.

Punerea în sigurantă a barajului Siriu, judetul Buzău

9.

Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Pucioasa, judetul Dâmbovita

10.

Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Arges pe sectorul baraj Ogrezeni - baraj Mihăilesti pentru stabilizare talveg si reabilitare priză Arges-Ilfovăt, judetul Giurgiu”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea

Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Arges, pe un tronson în lungime de 18,50 km, aval de evacuatorul de ape mari al acumulării frontale Ogrezeni si până la C.F. Videle- Bucuresti, existentă în coada lacului Mihăilesti, judetul Giurgiu

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

mii lei

86.596*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

53.455

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

17.000

 

C+M

mii lei

7.000

Anul II

INV

mii lei

25.000

 

C+M

mii lei

15.000

Anul III

INV

mii lei

25.000

 

C+M

mii lei

17.000

Anul IV

INV

mii lei

19.596

 

C+M

mii lei

14.455

Capacităti:

 

 

 

- praguri de corectie a talvegului

 

buc.

7

- praguri de stabilizare a talvegului

 

buc.

4

- reabilitare canal acces la priza Arges-Ilfovăt pentru

 

refacerea capacitătii

proiectate de captare si derivare a prizei

- consolidări de mal

 

km

6,20

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48


Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă în exploatare a acumulării Buftea, judetul Ilfov”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Arges-

Vedea

Amplasament: Lucrările propuse se află amplasate în bazinul hidrografic Arges. Acumularea este amplasată pe râul Colentina, în intravilanul orasului Buftea. Barajul Buftea este primul din salba de lacuri de pe râul Colentina, fiind situate în amonte de acumularea Buciumeni, judetul Ilfov.

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

mii lei

57.821*)

din care:

 

 

 

- eonstructii-montaj

 

mii lei

25.667

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

21.500

 

C+M

mii lei

9.900

Anul II

INV

mii lei

19.200

 

C+M

mii lei

9.900

Anul III

INV

mii lei

17.121

 

C+M

mii lei

5.867

Capacităti:

 

 

 

- punerea în sigurantă a acumulării Buftea

 

 

 

- acumularea nepermanentă Cretu- Urziceanca

 

milioane m3

7,735

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare pârâu Dorofei si afluenti în zona localitătilor Serbănesti-Crâmpoia, judetul Olt”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea

Amplasament: în albia minoră a pârâului Dorofei si a afluentilor săi, pe sectorul cuprins în zona comunelor Crâmpoia si Serbănesti, judetul Olt

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

mii lei

67.644*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

40.701

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

33.900

 

C+M

mii lei

20.000

Anul II

INV

mii lei

33.744

 

C+M

mii lei

20.701

Capacităti:

 

 

 

- amenajare albie

 

km

21,1

- protectii noi de mal

 

km

8,7

- refacere podete

 

buc.

8

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Târlung, aval baraj Săcele - confluentă Râul Negru, judetul Brasov si judetul Covasna”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: în albia minoră a râului Târlung, afluent de stânga al Râului Negru, în zona localitătilor Săcele, Târlungeni, Budila si Băcel, judetul Brasov si judetul Covasna

Indicatori tehnico-economici:

 


- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

mii lei

48.881*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

28.820

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

16.300

 

C+M

mii lei

9.600

Anul II

INV

mii lei

16.300

 

C+M

mii lei

9.600

Anul III

INV

mii lei

16.281

 

C+M

mii lei

9.620

Capacităti:

 

 

 

- amenajare albie total,

 

km

23,192

din care:

 

 

 

- amenajare albie râu Târlung

 

km

22,267

- amenajare albie pârâu Gârcin

 

km

0,925

- protectii de mal total,

 

km

3,257

din care:

 

 

 

- zid de sprijin

 

km

1,233

- gabioane

 

km

2,024

- constructii de apărare împotriva inundatiilor

 

 

 

zid parapet (h max.-1,1 m),

 

km

1,878

din care:

 

 

 

- localitatea Budila:

 

km

0,825

- localitatea Târlungeni:

 

km

1,053

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare pârâu Valea Mândra, judetul Brasov”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: în bazinul hidrografic Olt, pe cursul râului Mândra, afluent de stânga al râului Olt, sectorul cuprins în localitătile Mândra si Toderita, pe teritoriul administrativ al acestor localităti, judetul Brasov

Indicatori tehnico-economici:

 


- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

56.186*)

(în preturi valabile la31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

34.980

Capacităti:

- albie regularizată

 

km

7,60

- îndiguiri

 

km

3,50

- acumulare

 

milioane m3

3,50

Durata de realizare a investitiei

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Topolog si afluenti pe sectorul Sălătrucu-Tigveni, judetul Arges”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: Lucrările hidrotehnice proiectate sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt (VIII-1), pe cursul râului Topolog (cod cadastral VIII-1.151), afluent de stânga al râului Olt, sectorul cuprins între localitătile Sălătrucu si Tigveni, pe teritoriul administrativ al localitătilor: Sălătrucu, Păuleni, Văleni, Paltenu, lanculesti, Suiei, Rudeni, Morăsti si Cărpernis, Sendrulesti, Cepari, Ceparii Pământeni, Ceparii Unguresti, Valea Măgurei, Urluiesti, Bârsestii de Sus, Bârsestii de Jos, Valea Babei, Bădislava, Vlădesti, Bălilesti, Bălteni si Tigveni, judetul Arges.

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie  2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

mii lei

191.134*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

116.375

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul 1

INV

mii lei

55.000

 

C+M

mii lei

35.000

Anul II

INV

mii lei

55.000

 

C+M

mii lei

35.000

Anul III

INV

mii lei

55.000

 

C+M

mii lei

35.000

Anul IV

INV

mii lei

26.134

 

C+M

mii lei

11.375

Capacităti:

 

 

 

- amenajare albie

 

km

60,15

- sprijiniri si consolidări de mal

 

km

43,80

Durata de realizare a investitiei

 

luni

42

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare pârâu Casin pe sectorul Târgu Secuiesc-Valea Seacă, judetul Covasna”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: în bazinul hidrografic Olt, pe cursul pârâului Casin (cod cadastral VIII.1.45.8), afluent de dreapta al Râului Negru, pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc si al localitătii Valea Seacă, judetul Covasna

Indicatori tehnico-economici:

 

 

 

 

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

33.826*)

(în preturi valabile la 31 martie 2011;

 

 

 

1 euro= 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

20.198

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

16.900

 

C+M

mii lei

10.100

Anul II

INV

mii lei

16.926

 

C+M

mii lei

10.098

Capacităti:

 

 

 

- amenajare albie

 

km

16,080

- sprijiniri si consolidări de mal

 

km

12,075

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXANr. II/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a barajului Siriu, judetul Buzău”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita

Amplasament: Acumularea Siriu este amplasată pe râul Buzău, la 250 km amonte de vărsarea acestuia în râul Siret (cod cadastral XII-1.82); la circa 10 km amonte de localitatea Nehoiu; în dreptul km 81 + 400 pe DN 10 Buzău - Brasov, în zona comunei Siriu, judetul Buzău.

 

Indicatori tehnico-economici:

 

 

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) mii lei (în preturi valabile la 28 februarie 2011; 1 euro= 4,2139 lei),

 

 

113.288*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

58.863

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

41.400

 

C+M

mii lei

27.100

Anul II

INV

mii lei

71.888

 

C+M

mii lei

31.763

Capacităti: punerea în sigurantă a barajului Siriu prin lucrări specifice

 

 

 

1. energetic: ridicarea nivelului în lac de la cota de restrictie 530 mdM la 579 mdM, rezultând un plus de cădere de 49 m

 

 

 

2. alimentare cu apă - cresterea asigurării alimentării cu apă a localitătilor din aval la 100%, prin:

 

 

 

a) punerea în valoare a ambelor prize (superioară si de semiadâncime) prin ridicarea nivelului în lac,

 

 

 

b) mentinerea ca rezervă, în stadiu de exploatare, a statiei de pompare de lângă disipatorul evacuatorului pentru asigurarea alimentării cu apă în situatii de reparatii

 

 

 

3. protectie maluri râu Buzău aval baraj km

 

 

0,60

Durata de realizare a investitiei luni

 

 

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXANr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Pucioasa, judetul Dâmbovita”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău -

Ialomita

Amplasament: Acumularea Pucioasa este amplasată pe râul Ialomita, amonte de confluenta cu râul Bizdidel, pe teritoriul orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita. Lucrările de punere în sigurantă sunt amplasate în cuveta lacului Pucioasa, pe contracanalul mal drept si mal stâng, în galeria de drenaj a barajului deversor, pe paramentul barajului deversor, pe canalul din aval de barajul deversor si pe digul mal drept în zona de încastrare a acestuia în rambleul C.F. Pucioasa - Fieni.

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

mii lei

58.593*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

28.045

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

19.500

 

C+M

mii lei

9.300

Anul II

INV

mii lei

19.500

 

C+M

mii lei

9.300

Anul III

INV

mii lei

19.593

 

C+M

mii lei

9.445

Capacităti: punerea în sigurantă a barajului Pucioasa:

 

 

 

- decolmatare lac

 

 

 

- reabilitare echipament hidromecanic

 

 

 

- reabilitare retele electrice

 

 

 

- centru de monitorizare si exploatare

 

 

 

- sistem informational de gospodărire a apelor si avertizare alarmare

 

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. U/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu, judetul Ialomita”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău -

Ialomita

Amplasament: pe malurile lacului de acumulare Dridu, în evacuatorul de ape mari, în cuveta lacului de acumulare, pe canalul evacuatorului de ape mari, la piciorul aval al barajelor de pământ tronson I, II si III, în zona băltii Cociu, pe teritoriul localitătilor: Dridu Movila, Dridu-Snagov, Fierbintii de Sus, Fierbinti-Târg, Fierbintii de Jos si Micsunesti, judetul Ialomita.

 

Indicatori tehnico-economici:

 

 

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro= 4,0984 lei),

 

mii lei

159.345*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj,

 

mii lei

105.399

din care:

 

 

 

Valoarea investitiei rest de executat (inclusiv TVA) (în preturi valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

mii lei

156.012

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

102.319

Esalonarea investitiei rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

54.500

 

C+M

mii lei

34.100

Anul II

INV

mii lei

55.500

 

C+M

mii lei

34.100

Anul III

INV

mii lei

46.012

 

C+M

mii lei

34.119

Capacităti: punerea în sigurantă a barajului si lacului de acumulare Dridu:

 

 

 

- reabilitare evacuator de ape mari

 

 

 

- consolidări de mal

 

 

 

- sistem de drenaj

 

 

 

- statii de pompare

 

 

 

- reabilitare echipament hidromecanic

 

 

 

- reabilitare sistem de monitorizare

 

 

 

- supraînăltare DJ 101 si DC 185

 

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 30,5632 ha, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta, în vederea realizării obiectivului “Pârtii de schi omologate si transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - Faza I”, beneficiar Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului forestier în suprafată totală de 30,5632 ha, cu compensare, în vederea realizării obiectivului “Pârtii de schi omologate si transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - Faza I”.

(2) Beneficiarul scoaterii definitive a terenului prevăzut la alin. (1) este Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier national, este proprietate publică a statului pentru suprafata de 25,2825 ha, fiind localizat în U.P I Rarău u.a. 82A% = 1,9382 ha, u.a. 82V = 0,7000 ha, u.a. 83B% = 2,1375 ha, u.a. 83C% = 3,6248 ha, u.a. 84A% - 4,4774 ha, u.a. 84B% - 0,2473 ha, u.a. 84C% = 0,3148 ha, u.a. 84D% = 0,3237 ha, u.a. 84E% = 1,2776 ha, u.a. 84G% = 0,0352 ha, u.a. 84H% = 0,2148 ha, u.a. 85A% = 7,7141 ha, u.a. 85D% = 0,5149 ha, u.a. 85N1% = 0,5368 ha, u.a. 87A% = 0,7356 ha, u.a. 88B% = 0,4898 ha, si proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru suprafata de 5,2807 ha, localizată în U.P. I Rarău u.a. 29A% = 5,2807, ha si este administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 29,3264 ha, după cum urmează: u.a. 82A% = 1,9382 ha, u.a. 83B% = 2,1375 ha, u.a. 83C% = 3,6248 ha, u.a. 84A% = 4,4774 ha, u.a. 84B% = 0,2473 ha, u.a. 84C% = 0,3148 ha, u.a. 84D% = 0,3237 ha, u.a. 84E% = 1,2776 ha, u.a. 84G% = 0,0352 ha, u.a. 84H% = 0,2148 ha, u.a. 85A% = 7,7141 ha, u.a. 85D% = 0,5149 ha, u.a. 87A% = 0,7356 ha, u.a. 88B% = 0,4898 ha si u.a. 29A% = 5,2807 ha.

Art. 2. - (1) Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc compensează cu terenul în suprafată totală de 59,9842 ha, aflat în proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, localizat în “păsunea Arama”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se compune din: terenul în suprafată de 11,4717 ha, înscris în Cartea funciară a municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 32702, având numărul cadastral 32702, si terenul în suprafată de 48,5125 ha, înscris în Cartea funciară a municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 32703, având numărul cadastral 32703.

(3) Compensarea cu terenul prevăzut la alin. (1) se face după cum urmează: terenul în suprafată de 11,4717 ha intră în fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc în compensare pentru terenul în suprafată de 5,2807 ha care se scoate definitiv din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, iar terenul în suprafată de 48,5125 ha intră în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Crucea, în compensare pentru terenul în suprafată de 25,2825 ha care se scoate definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului.

(4) Terenul prevăzut la alin. (1) este limitrof fondului forestier national, u.a. 10Asi 10B din U.P. VI Chirii, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Crucea.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti, conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul terenului prevăzut la art. 2 sunt obligatorii înscrierea în amenajamentele silvice, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier national, precum si împădurirea în maximum două sezoane de vegetatie, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Este interzisă schimbarea destinatiei obiectivului “Pârtii de schi omologate si transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - Faza I” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Suceava, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 696.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de sigurantă rutieră si a inspectiei de sigurantă, a onorariilor cuvenite auditorilor de sigurantă rutieră, precum si a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii,

cu administratorii si cu auditorii de sigurantă rutieră

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 15 si art. 17 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieră, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă programele-cadru de formare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de sigurantă rutieră si a inspectiei de sigurantă, precum si onorariile cuvenite auditorilor de sigurantă rutieră, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de sigurantă rutieră, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 480.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriană terminală, aferente aeroporturilor certificate deschise utilizării publice, a următoarelor categorii de aeronave:

- aeronave civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 2.000 kg;

- avioane civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 5.700 kg, atunci când execută zboruri-scoală.

(2) Prin zboruri-scoală se întelege operatiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice autorizate conform reglementărilor în vigoare în scopul pregătirii personalului aeronautic civil navigant.


(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul aeroporturilor cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriană.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 15 iunie 2012.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 507.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.