MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 516/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 516         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

716. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 6,1359 ha, proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamt, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie de schi începători masivul Cozla”

 

721. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Galati de către domnul Păun Ionut Cosmin

 

722. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Galati de către domnul Florea Paul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

131/1.069/1.864. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

4.660. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010

 

4.661. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea si completarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011 - 2012, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.615/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 6,1359 ha, proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamt, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie de schi începători masivul Cozla”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national, cu compensare, a terenului forestier în suprafată de 6,1359 ha, localizat pe raza Ocolului Silvic Gârcina în U.P. I Runcu, u.a. 2A% = 1,1456 ha, u.a. 3A% = 1,0733 ha, u.a. 3B% = 0,3600 ha, u.a. 3C% = 1,2399 ha, u.a. 3R1% = 0,1312 ha, u.a. 3R2% = 0,1615 ha, si pe raza Ocolului Silvic Vaduri în UP IV Bistrita, u.a. 57B% = 0,6013 ha, u.a. 58A% = 1,0161 ha, u.a. 58B% = 0,0602 ha si u.a. 58R% = 0,3468 ha, proprietate publică a municipiului Piatra-Neamt, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie de schi începători masivul Cozla”, beneficiar fiind Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt.

(2) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 5,4964 ha, după cum urmează: Ocolul Silvic Gârcina, U.P. I Runcu, u.a. 2A% = 1,1456 ha, u.a. 3A% = 1,0733 ha, u.a. 3B% = 0,3600 ha, u.a. 3C% = 1,2399 ha, si Ocolul Silvic Vaduri, UP IV Bistrita, u.a. 57B% = 0,6013 ha, u.a. 58A% = 1,0161 ha, u.a. 58B% = 0,0602 ha.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt compensează cu terenul în suprafată de 6,1359 ha, aflat în proprietatea privată a municipiului Piatra-Neamt, având numerele cadastrale 54.253 pentru suprafata 0,6029 ha si 54.246 pentru suprafata 5,5330 ha, conform extraselor de carte funciară pentru informare nr. 27.823 si 27.825 din 1 noiembrie 2010 emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Neamt.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este limitrof fondului forestier national, u.a. 13, 14, U.P. I Agârcina Doamna, Ocolul Silvic Vaduri.

(3) Beneficiarul are obligatia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier national, precum si împădurirea, în maximum două sezoane de vegetatie, a terenului oferit în compensare, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti, conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Se interzice schimbarea destinatiei obiectivului “Amenajare pârtie de schi începători masivul Cozla” mai devreme de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Suceava, Ocolul Silvic Gârcina, Ocolul Silvic Vaduri si Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 716.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Galati de către domnul Păun Ionut Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Galati de către domnul Păun Ionut Cosmin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 721.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Galati de către domnul Florea Paul

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Florea Paul exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de prefect al judetului Galati.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 722.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 131 din 1 iunie 2011

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.069 din23 iunie 2011

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.864 din 7 iulie 2011

 

ORDIN

privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.036 din 26 mai 2011 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale; în temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si ministrul mediului si pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După numărul curent 313 se introduc paisprezece noi numere curente, nr. crt. 314-326, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 referitoare la plasarea pe piată a produselor de protectie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria L nr. 230 din 19 august 1991:

- Directiva 2010/83/UE a Comisiei din 30 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii napropamidului ca substanta activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 315 din 1 decembrie 2010;

- Directiva 2010/85/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fosfurii de zinc ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/941/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 317 din 3 decembrie 2010;

- Directiva 2010/86/UE a Comisiei din 2 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii haloxifop-P ca substanta activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 317 din 3 decembrie 2010;

- Directiva 2010/87/UE a Comisiei din 3 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fenbuconazolului ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 318 din 4 decembrie 2010;

- Directiva 2010/89/UE a Comisiei din 6 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantei chinmerac ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 320 din 7 decembrie 2010;

- Directiva 2010/90/UE a Comisiei din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii piridabenului ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 322 din 8 decembrie 2010;

- Directiva 2010/91/UE a Comisiei din 10 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii metosulamului ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 327 din 11 decembrie 2010;

- Directiva 2010/92/UE a Comisiei din 21 decembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii bromuconazolului ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 338 din 22 decembrie 2010;

- Directiva 2011/1/UE a Comisiei din 3 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantei active 6-Benziladenină si de modificare a Deciziei 2008/941/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 1 din 4 ianuarie 2011;

- Directiva 2011/2/UE a Comisiei din 7 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii miclobutanilului ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 5 din 8 ianuarie 2011;

- Directiva 2011/4/UE a Comisiei din 20 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii cicloxidimului ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 18 din 21 ianuarie 2011;


- Directiva 2011/5/UE a Comisiei din 20 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantei himexazol ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 18 din 21 ianuarie 2011;

- Directiva 2011/6/UE a Comisiei din 20 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii buprofezinului ca substantă activă, publicată în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 18 din 21 ianuarie 2011;

- Directiva 2011/9/UE a Comisiei din 1 februarie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii dodinei ca substantă activă si de modificare a Deciziei 2008/934/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 28 din 2 februarie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

 

ANEXA

 

Substante active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate*)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

314.

Haloxifop-P

Nr. CAS:

Acid: 95977-29-0

Ester: 72619-32-0

Nr. CIPAC:

Acid: 526

Ester: 526.201

Acid: (R)-2-[4- (3-clor-5-trifluoro metil-2-piridiloxi) fenoxi] acid propanoic

Ester: Metil (R)-2-{4-[3-clor-5-(tri fluorometil)-2-piridiloxi] fenoxi} propionat

≥ 940 g/kg

(Haloxifop-P- metil ester)

1.01.2011

31.12.2020

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la haloxifop-P, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorului;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare;

- protejării organismelor acvatice; Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon;

- sigurantei consumatorului în ceea ce priveste prezenta metabolitilor acid piridinol si acid piridinonă în apa subterană (DE-535 piridinol si DE-535 piridinonă).

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie 2012 cel târziu, informatiile care să confirme evaluarea expunerii apei subterane în ceea ce priveste substanta activă si metabolitii din sol acid fenol, acid piridinol si acid piridinonă (DE-535 fenol, DE-535-piridinol si DE-535 piridinonă).

315.

Napropamid

Nr. CAS: 15299-99-7

Nr. CIPAC: 271

(RS)-N, N-dietil- 2-(1-naftil-oxi) propionamid

≥ 930 g/kg

(Amestec racemic)

Impuritate relevantă

Toulen: maximum 1,4 g/kg

1.01.2011

31.12.2020

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la napropamid, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor;

Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare folosirea echipamentelor de protectie personală corespunzătoare, după caz.

- protejării organismelor acvatice; Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon.

- sigurantei consumatorilor în ceea ce priveste prezenta în apele subterane a metabolitului acid 2-(1-naftil-oxi) propionic, denumit în continuare NOPA. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie 2012 cel târziu, informatiile care să confirme evaluarea expunerii apei de suprafată la metabolitii de fotoliză si la metabolitul acid 2-(1-naftil-oxi) propionic (NOPA) si informatii privind evaluarea riscului pentru plantele acvatice.

316.

Chinmerac

Nr. CAS: 90717-03-6

Nr. CIPAC: 563

Acid 7-clor-3- metilchinolin-8- carboxilic

≥ 980 g/kg

1.05.2011

30.04.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru chinmerac, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice;

- expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile de chinmerac (si la metabolitii acestuia) rezultate din rotatia culturilor succesive;

- riscului pentru organismele acvatice si riscului pe termen lung pentru râme;

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii privind:

- posibilitatea ca metabolismul plantelor să provoace deschiderea inelului chinolinic;

- reziduurile rezultate din rotatia culturilor si riscul pe termen lung pentru râme cauzat de metabolitul chinmerac hidroxilat (BH 518-5).

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii si informatiile de confirmare până la 30 aprilie 2013.


1

2

3

4

5

6

7

317.

Metosulam

Nr. CAS: 139528-85-1

Nr. CIPAC: 707

2,6-diclor-5,7- dimetoxi-3-metil [1,2,4] triazol [1,5-a]

pirimidina-2- sulfon-anilida

≥ 980 g/kg

1.05.2011

30.04.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la metosulam, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării apelor subterane, dacă substanta activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului si/sau al conditiilor climatice;

- riscului pentru organismele acvatice;

- riscului asupra plantelor netintă din afara zonelor de tratament;

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene, până la 30 octombrie 2011, informatii suplimentare privind specificarea substantei active, astfel cum a fost produsă. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene, până la 30 aprilie 2013, informatii de confirmare privind:

- dependenta potentială de pH a adsorbtiei în sol, levigarea în apele subterane si expunerea apelor de suprafată la metabolitii 5-amino-N-(2,6-diclor-3-metil-fenil)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamida (M01 sau ATSA) si N-(2,6-diclor-3-metil-fenil)-7-hidroxi-5-metoxi

[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidina-2-sulfonamida (M02 sau 7-OH metosulam).

- efectele genotoxice potentiale ale unei impurităti.

318.

Piridaben

Nr. CAS: 96489-71-3

Nr. CIPAC: 583

2-tert-butil-5- (4-tert-butil- benzil-tio)-4-clor piridazin- 3(2H)- onă

≥ 980 g/kg

1.05.2011

30.04.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid si acaricid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la piridaben, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia

Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protectie individuală corespunzătoare, după caz.

- riscurilor pentru organismele acvatice si mamifere;

- riscurilor pentru artropodele netintă, inclusiv albinele.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului si trebuie initiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea reală a albinelor la piridaben în zonele intens frecventate de acestea sau de apicultori, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii de confirmare privind:

- riscurile pentru compartimentul de apă care rezultă în urma expunerii la fotoliza apoasă a metabolitilor 3,6-di-tert-butil-4-oxo-3H,9H-10-tia-2,3-di-aza-fenantren (W-1) si alcool 4-tert-butil-benzil (B-3).

- riscul potential pe termen lung pentru mamifere;

- evaluarea reziduurilor liposolubile. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii de confirmare până la 30 aprilie 2013.

3181.

Himexazol

Nr. CAS: 10004-44-1

Nr. CIPAC: 528

5-metil-isoxazol-3-ol (sau 5-metil-1,2-oxazol-3-ol)

≥ 985 g/kg

1.06.2011

31.05.2021

Partea A

Se poate omologa numai utilizarea ca fungicid în scopul granulării semintelor de sfeclă de zahăr în cadrul infrastructurilor profesionale de tratare a semintelor. Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la himexazol, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor; Conditiile de omologare trebuie să includă în conditiile de utilizare măsuri de protectie, după caz.

- riscului pentru păsări si mamifere granivore;

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii de confirmare a naturii reziduurilor în culturile de rădăcinoase si a riscului pentru păsările si mamiferele granivore. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii de confirmare până la 31 mai 2013.


1

2

3

4

5

6

7

319.

Fosfură de zinc

Nr. CAS: 1314-84-7

Nr. CIPAC: 69

Difosfură de trizinc

≥ 800 g/kg

1.05.2011

30.04.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca rodenticid sub formă de momeli gata de utilizare, plasate în statii de intoxicare sau în locatii-tintă.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosfura de zinc, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- protejării organismelor netintă.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, în special pentru evitarea răspândirii momelilor atunci când doar o parte din continutul acestora a fost consumat.

320.

Fenbuconazol

Nr. CAS: 114369-43-6

Nr. CIPAC: 694

(R, S) 4-(4-clorfenil)-2 fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) butironitril

≥ 965 g/kg

1.05.2011

30.04.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fenbuconazol, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 28 octombrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protectie individuală corespunzătoare, după caz;

- expunerii alimentare a consumatorilor la reziduurile de derivati metabolici ai triazolului (TDMs);

- riscului pentru organismele acvatice si mamifere;

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea datelor de confirmare cu privire la reziduurile de derivati metabolici ai triazolului (TDMs) în culturile primare, rotatia culturilor si produsele de origine animală. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste studii până la 30 aprilie 2013.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind proprietătile substantei fenbuconazol care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin. Aceste informatii suplimentare se transmit Comisiei Europene, în termen de 2 ani de la adoptarea ghidului OECD pentru testele privind tulburările sistemului endocrin sau ghidurilor convenite la nivel comunitar în materie de teste.

321.

Cicloxidim

Nr. CAS: 101205-02-1

Nr. CIPAC:510

(5RS)-2-[(EZ)- l-(etoxi-imino) butil]-3-hidroxi-5-

[(3RS)-tian-3-il] ciclohex-2-en-1- onă

≥ 940 g/kg

1.06.2011

31.05.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid. Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la cicloxidim, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită riscului prezentat pentru plantele netintă. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii suplimentare privind metodele de analiză a reziduurilor de cicloxidim în produsele de origine vegetală si animală. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite aceste informatii privind metodele de analiză Comisiei Europene până la 31 mai 2013.


1

2

3

4

5

6

7

322.

6-benziladenină

Nr. CAS: 1214-39-7

Nr. CIPAC: 829

N6-benziladenină

≥ 973 g/kg

1.06.2011

31.05.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca regulator de crestere a plantelor.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la 6-benziladenină, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită protejării organismelor acvatice.

Conditiile de omologare trebuie să includă, după caz, măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon.

323.

Bromuconazol

Nr. CAS: 116255-48-2

Nr. CIPAC: 680

1-[(2RS,4RS:

2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4- diclorfenil) tetrahidrofurfuril]-

1H-1,2,4-triazol

≥ 960 g/kg

1.02.2011

31.01.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la bromuconazol, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protectie individuală corespunzătoare, după caz;

- protejării organismelor acvatice. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi zonele-tampon. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul prezintă Comisiei Europene:

- informatii suplimentare cu privire la reziduurile de derivati metabolici ai triazolului (TDMs) în culturile primare, rotatia culturilor si produsele de origine animală;

- informatii pentru a aprofunda evaluarea riscului pe termen lung pentru mamiferele erbivore.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul, la cererea căruia substanta bromuconazol a fost inclusă în prezenta anexă, furnizează Comisiei Europene aceste informatii de confirmare până la 31 ianuarie 2013 cel târziu.

 

 

 

 

 

 

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare privind proprietătile substantei bromuconazol care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin. Aceste informatii suplimentare se transmit Comisiei Europene în termen de 2 ani de la adoptarea ghidului OECD pentru testele privind tulburările sistemului endocrin sau ghidurilor convenite la nivel comunitar în materie de teste.

324.

Miclobutanil

Nr. CAS: 88671-89-0

Nr. CIPAC: 442

(RS}-2-(4-clorfenil)- 2-(1H-1,2,4 triazol-1-ilmetil)

hexannitril

≥ 925 g/kg

Impuritatea

1-metil- pirolidin-2-onei din materialul tehnic nu poate depăsi 1 g/kg.

1.06.2011

31.05.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la miclobutanil, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protectie individuală corespunzătoare, după caz. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită transmiterea de informatii de confirmare privind reziduurile de miclobutanil si metabolitii săi în următoarele perioade de vegetatie, precum si informatii care să confirme că datele disponibile privind reziduurile se referă la componentele definitiei reziduurilor. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 31 ianuarie 2013.

325.

Buprofezin

Nr. CAS: 953030-84-7

Nr. CIPAC: 681

(Z)-2-tert-butil-imino-3-izopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-onă

≥ 985 g/kg

1.02.2011

31.01.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid si acaricid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la buprofezin, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la

23 noiembrie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protectie individuală corespunzătoare, după caz;

- expunerii alimentare a consumatorilor la metabolitii buprofezinului (anilină) din alimentele procesate;

- aplicării unei perioade de asteptare corespunzătoare pentru rotatia culturilor în sere;

- riscului pentru organismele acvatice si să se asigure că în conditiile de omologare sunt prevăzute măsuri de reducere a riscului, după caz, cum arfi zonele-tampon. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea unor informatii de confirmare privind factorii de transformare si de conversie pentru evaluarea riscurilor pentru consumatori.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii de confirmare până la 31 ianuarie 2013.

326.

Dodină

Nr. CAS: 2439-10-3

Nr. CIPAC: 101

acetat de 1-dodecilguanidină

≥ 950 g/kg

1.06.2011

31.05.2021

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid. Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la dodină, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 23 noiembrie 2010. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- riscurilor potentiale pe termen lung pentru păsări si mamifere;

- riscurilor pentru organismele acvatice si să se asigure că în conditiile de omologare sunt prevăzute măsuri de reducere a riscului, după caz;

- riscurilor asupra plantelor netintă din afara zonelor de tratament si să se asigure că în conditiile de omologare sunt prevăzute măsuri de reducere a riscului, după caz;

- monitorizării nivelurilor de reziduuri în fructele sământoase.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită prezentarea de informatii de confirmare privind:

- evaluarea riscurilor pe termen lung pentru păsări si mamifere;

- evaluarea riscului în cazul sistemelor de ape naturale de suprafată unde s-au putut forma metaboliti importanti. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii de confirmare până la 31 mai 2013.


*) Mai multe detalii privind identitatea si specificatia substantelor active sunt oferite în raportul de evaluare.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.616/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 si 760 bis din 15 noiembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 76, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - (1) în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate după operatiunile de la art. 75 din prezenta Metodologie, inspectoratul scolar organizează concurs pentru suplinire cu probe scrise si practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, după caz, în conformitate cu precizările Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Proba scrisă se desfăsoară în centre de concurs constituite la nivel judetean/al municipiului Bucuresti. Pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea probei scrise, se constituie câte o comisie la nivelul fiecărui centru de concurs având următoarea componentă: presedinte - inspector scolar/inspector scolar de specialitate/director; 6-12 membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate/directori; secretar - un cadru didactic; informatician/analist programator/ajutor analist programator. Comisia din centrul de concurs are atributiile prevăzute la art. 46 din prezenta Metodologie. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere. Proba scrisă se desfăsoară în aceleasi conditii ca si cea de la concursul din 13 iulie 2011.”

2. La articolul 76, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) La concursul pentru suplinire au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute de prezenta Metodologie si de Centralizator, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 39-42 din prezenta Metodologie. Absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot sustine, în cadrul concursului pentru suplinire, proba scrisă în concordantă cu a doua specializare înscrisă pe diploma de absolvire, în vederea ocupării de catedre vacante/rezervate în a doua specializare din învătământul primar sau gimnazial. Absolventii învătământului superior tehnic, silvic, economic, agricol pot sustine în cadrul concursului pentru suplinire proba scrisă la disciplina educatie tehnologică. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învătământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală si nici persoanele eliminate la concursul din 13 iulie 2011 pentru fraudă sau tentativă de fraudă.”

3. La articolul 76, alineatul (16) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(16) Pentru proba scrisă, subiectele se elaborează de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Evaluarea lucrărilor scrise si rezolvarea contestatiilor la concursul pentru suplinire se realizează în conformitate cu prevederile art. 50-54 din prezenta Metodologie.”

4. La articolul 76, alineatele (17)-(20) se abrogă.

5. La articolul 77 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) candidatii care au participat la concursul pentru suplinire, sesiunea august 2011, în judetul/municipiul Bucuresti în care solicită postul/catedra vacant(ă) si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor;”.

6. La articolul 80, alineatele (1)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 80. - (1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispozitiilor art. 75-79 din prezenta Metodologie, se atribuie de către directorul unitătii de învătământ, prin plata cu ora, cu avizul inspectoratului scolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învătământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor didactice pensionate si suplinitorilor calificati care îndeplinesc conditiile de studii necesare pentru ocuparea acestor ore vacante/rezervate.

(2) Repartizarea personalului didactic prevăzut la alin. (1) se face în baza deciziei semnate de inspectorul scolar general, la propunerea conducerii unitătii de învătământ, respectându-se precizările Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, astfel:

a) pentru perioada 15 septembrie-15 iunie, conform structurii anului scolar, pentru personalul didactic titular, asociat si suplinitor calificat, sau până la revenirea titularului la post, pentru personalul didactic titular, asociat si suplinitor calificat, încadrat prin plata cu ora pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) pentru perioada 1 septembrie-31 august a fiecărui an scolar, pentru personalul didactic pensionat, sau până la revenirea titularului la post, pentru personalul didactic pensionat încadrat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an scolar.

(3) Cadrele didactice titulare si suplinitoare calificate pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plată cu ora, până la o jumătate de normă de predare, iar învătătorii si educatoarele pe posturile rămase neocupate, până la o normă.

(4) în cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat consiliul de administratie al inspectoratului scolar poate aproba depăsirea jumătătii de normă de predare pentru titulari si suplinitori calificati în învătământ prin cumul de functii.”

7. La articolul 91, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Candidatii care au fost eliminati la concursul din 13 iulie 2011 sau la concursul pentru suplinire din 4 august 2011 pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în anul scolar 2011-2012.”

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 4.660.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.615/2010

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.615/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 15 noiembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 7, literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) afisarea rezultatelor la inspectoratele scolare;

Termen: 8 august 2011 f) înregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor;

Perioada: 8-9 august 2011”

2. La punctul 7, după literat) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) rezolvarea contestatiilor;

Termen: 10 august 2011

h) afisarea rezultatelor finale.

Termen: 11 august 2011”

3. La punctul 8, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular, cadrelor didactice asociate/pensionate si suplinitorilor calificati;

Termen: 29 august 2011”

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 4.661.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.