MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 530/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 530         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

732. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2008 pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului “Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.391. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “A”, a imobilului Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti

 

4.587. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice nationale din sectorul Spatiu si cercetare

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2008 pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului “Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2008 pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului “Proprietatea” si al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1.  - Se aprobă cuantumul sumelor ce urmează a fi decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2006, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 732.

 

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2008)

 

ESALONAREA ÎNCASĂRILOR DE LA EXTERN SI A SUMELOR CUVENITE OPERATORILOR ECONOMICI EXPORTATORI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “A”, a imobilului Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 aiin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică “A”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-a- A-21028, cu următoarele componente:

- Crematoriul uman, cod B-II-m- A-21028.01;

- Columbar, cod B-II-m- A-21028.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt redate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 2.391.

 

ANEXA

 

ZONA DE PROTECTIE

a monumentului istoric Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

-

Est

Nord

1

2

3

1

556585.341

335210.519

2

556586.844

335211.767

3

556603.525

335226.946

4

556623.971

335244.020

5

556644.322

335217.474

6

556648.331

335216.092

7

556656.213

335216.092

8

556668.243

335217.612

9

556683.038

335215.539

10

556703.088

335210.566

11

556709.698

335211.223

12

556722.871

335217.804

13

556727.291

335219.362

14

556742.117

335219.926

15

556748.204

335218.439

16

556757.403

335213.776

17

556763.788

335208.170

18

556769.928

335198.846

19

556772.389

335190.911

20

556773.216

335184.806

21

556773.138

335179.943

22

556772.390

335175.020

23

556771.141

335170.683

24

556769.046

335165.906

25

556766.839

335162.249

26

556764.283

335158.946

27

556761.373

335155.960

28

556757.507

335152.874

29

556753.561

335150.493

30

556749.136

335148.548

31

556744.455

335147.196

32

556739.548

335146.470

33

556733.758

335146.470

34

556710.206

335128.019

35

556693. 268

335115.200

36

556666.839

335098.380

37

556625.080

335161.050

38

556632.140

335166.100

39

556651.350

335179.740

40

556648.690

335183.180

41

556642.850

335190.350

42

556644.760

335191.960

43

556643.940

335192.730

44

556635.030

335204.300

45

556634.270

335203.720

46

556633.480

335204.650

47

556635.350

335206.240

48

556634.200

335207.950

49

556632.160

335206.200

50

556630.910

335207.660

51

556619.710

335198.090

52

556615.660

335194.480

53

556603.970

335185.030

54

556594.353

335199.882

55

556589.881

335204.503

56

556587.887

335206.574

57

556587.011

335207.600

58

556587.598

335208.074

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice nationale din sectorul Spatiu si cercetare

 

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă criteriile sectoriale si pragurile critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice nationale din sectorul Spatiu si cercetare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritătile publice responsabile împreună cu persoanele juridice de drept public sau privat care detin în proprietate/administrează/operează centre, infrastructuri din sectorul Spatiu si cercetare, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, pun în aplicare prevederile prezentului ordin, în scopul identificării infrastructurilor critice nationale din sectorul Spatiu si cercetare.

Art. 3. - Aplicarea prevederilor prezentului ordin se va realiza pe baza unei metodologii de identificare a infrastructurilor critice din sectorul Spatiu si cercetare, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 4.587.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE SECTORIALE SI PRAGURILE CRITICE AFERENTE

în scopul identificării infrastructurilor critice nationale din sectorul Spatiu si cercetare

 

A. Impactul asupra capacitătii de cercetare-dezvoltare (CD)

1. Capacitatea de cercetare-dezvoltare la nivel national

Praguri:

- procentaj cercetători din total populatie activă (raportat la media UE);

- procentaj personal CD din total populatie activă (raportat la media UE);

- procentaj finantare CD din PIB (raportat la media UE);

- nivelul finantării CD pe cap de locuitor (raportat la media UE).

2. Capacitatea de cercetare-dezvoltare pe subsectoare (domenii CD)

Praguri:

- domeniile CD afectate (numărul domeniilor si denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

- proportia în care domeniul CD este afectat (procent din functionalitatea totală a domeniului);

- numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu).


3. Capacitatea de a furniza produse, tehnologii cu caracter strategic (furnizori unici pe tară)

Praguri:

- domeniile CD afectate (numărul domeniilor si denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

- proportia în care domeniul CD este afectat (procentaj din functionalitatea totală a domeniului);

- numărul personalului CD afectat din domeniu (procentaj din total personal în domeniu);

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;

- volumul pierderilor financiare.

4. Capacitatea de a efectua teste, măsurători si prelucrări tehnologice de mare precizie sau în conditii speciale la nivelul sectoarelor economice

Praguri:

- domeniile CD afectate (numărul domeniilor si denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

- proportia în care domeniul CD este afectat (procent din functionalitatea totală a domeniului);

- numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu);

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentul în care sectoarele economice sunt afectate; -volumul pierderilor financiare.

5. Capacitatea de monitorizare si preventie a fenomenelor si situatiilor de risc si/sau catastrofe naturale sau induse

Praguri:

- domeniile CD afectate (numărul domeniilor si denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

- proportia în care domeniul CD este afectat (procent din functionalitatea totală a domeniului);

- numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu);

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentul în care sectoarele economice sunt afectate;

- volumul pierderilor financiare.

6. Impactul asupra capacitătii de verificare, evaluare si certificare

Praguri:

- domeniile CD afectate (numărul domeniilor si denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

- proportia în care domeniul CD este afectat (procentaj din functionalitatea totală a domeniului);

- numărul personalului CD afectat din domeniu (procentaj din total personal în domeniu);

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentajul în care sectoarele economice sunt afectate; -volumul pierderilor financiare.

7. Capacitatea de comunicare/telemetrie

Praguri:

- numărul de statii de sol afectate;

- numărul de functii afectate;

- banda de frecventă (inclusiv optică) în procentaj din cea nominală.

8. Capacitatea de calcul local si distribuit

Praguri:

- numărul de noduri afectate;

- viteza de calcul;

- puterea de calcul afectată;

numărul de proiecte/parteneriate semnificative nationale/internationale afectate;

- numărul de parteneri, institute, instalatii afectate.

B. Impactul asupra economiei

1. Capacitatea de derulare în conditii normale a activitătilor economice

Praguri:

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentajul în care sectoarele economice sunt afectate; -volumul pierderilor financiare.

2. Capacitatea de adaptare la cerintele de dezvoltare tehnologică si competitivitate

Praguri:

- numărul de sectoare economice afectate;

- procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;

- volumul pierderilor financiare.

3. Capacitatea de inovare

Praguri:

- numărul de domenii CD afectate;

- procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;

- numărul de patente solicitate.

4. Afectarea furnizării de servicii spatiale

Praguri:

- suprafata geografică afectată (ca procentaj din suprafata tării);

- perioada de indisponibilitate a serviciului;

- numărul de domenii economice afectate.

C. Impactul asupra populatiei

1. Impactul asupra personalului de CD care deserveste infrastructura

Praguri:

- numărul de persoane afectate;

- proportia de persoane afectate din totalul personalului CD;

- proportia de persoane afectate din totalul populatiei.

2. Impactul asupra populatiei din zona geografică proximă infrastructurii

Praguri:

- numărul de persoane afectate;

- proportia de persoane afectate din totalul personalului CD;

- proportia de persoane afectate din totalul populatiei.

3. Afectarea furnizării de servicii spatiale

Praguri:

- numărul de persoane afectate;

- suprafata geografică afectată (ca procentaj din suprafata tării);

- proportia de persoane afectate din total populatie.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.