MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 535/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

706. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Autoritătii Nationale a Vămilor pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE national 2005 si 2006

 

748. - Hotărâre privind măsurile, bugetul si cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea ioc în Circumscriptia electorală nr. 29-judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de vot, modelele stampilelor electorale si ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum si conditiile si durata păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.883/2.194/152. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea cadrului institutional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului

 

4.691. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

Lista semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice si aliantele electorale care participă la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29-judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

240. - Hotărâre pentru alegerea membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei, acordarea titlurilor “Presedinte de onoare” si “Auditor financiar de onoare”, aprobarea Comitetului de excelentă si a altor competente ale membrilor Consiliului Camerei


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare Autoritătii Nationale a Vămilor pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE national 2005 si 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 17.910 mii lei Autoritătii Nationale a Vămilor, pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile PHARE 2005 si PHARE 2006. Defalcarea pe proiecte a sumei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este inclusă în bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2011, la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 include taxa pe valoarea adăugată si alte cheltuieli potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 706.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

 

Valoarea estimată fără TVA

(mii lei)

Valoarea estimată cu TVA

(mii lei)

1.

Proiectul PHARE 2005/017-553.03.04.02.01 - “Dotarea unor puncte de trecere a frontierei cu echipamente specializate de detectie - Echipamente specializate pentru control vamal indestructibil”

13.207,5

16.377

2.

Proiectul PHARE RO2006/018-147.03.04.01.02 - “Studiu de fezabilitate pentru întărirea activitătii de supraveghere si control vamal efectuat de echipele mobile”

550

682

3.

Proiect PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05 - “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale - componenta de achizitii de bunuri” - LOTUL - 2 Spectrofotometru în domeniul infrarosu cu transformare Fourier (FT-IR)

300

372

4.

Proiect PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05 - “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale - componenta de achizitii de bunuri” - LOTUL 3 - Sistem de electroforeză

200

248

5.

Proiect PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05 - “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale - componenta de achizitii de bunuri” - LOTUL 6 - Echipament IT

101,61

126

6.

Proiectul PHARE RO2006/018-147.03.06 - “Continuarea consolidării capacitătii institutionale a României în domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuală si industrială” - componenta de furnizare de bunuri

84,7

105

 

TOTAL:

14.443,2

17.910

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind măsurile, bugetul si cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 -judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de vot, modelele stampilelor electorale si ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum si conditiile si durata păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 34 alin. (1), art. 48 alin. (16), art. 68 alin. (2), art. 69 alin. (1) si (2) si al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (3) si (5) si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 -judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si în Circumscriptia electorală nr. 26 - judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineste următoarele sarcini:

a) asigură, cu sprijinul institutiei prefectului, instruirea membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a celorlalti participanti la alegeri, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor;

b) realizează publicatii, materiale sau brosuri si actiuni de informare a participantilor la procesul electoral;

c) stabileste organizatiile neguvernamentale care îndeplinesc conditiile legale pentru desemnarea de observatori interni la alegeri;

ci) acreditează reprezentantii presei scrise, ai radioului si televiziunilor din România, precum si observatorii străini si reprezentantii mass-mediei străini, lapropunerea Ministerului Afacerilor Externe;

e) avizează listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora; avizul Autoritătii Electorale Permanente se comunică prefectului si presedintelui tribunalului până cel mai târziu cu 3 zile înaintea desemnării presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, în scris si prin posta electronică;

f) acordă sprijin de specialitate prefectilor si primarilor în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011;

g) asigură sediul, dotarea si conditiile corespunzătoare pentru functionarea Biroului Electoral Central;

h) asigură personalul tehnic auxiliar necesar functionării Biroului Electoral Central;

i) asigură sistemul informational utilizat pentru constatarea rezultatelor alegerilor partialepentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, editarea si tipărirea proceselor-verbale pentru^constatarea rezultatelor alegerilor.

(2) în vederea dezvoltării sistemului informational electoral, în cadrul operatiunilor pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, Autoritatea Electorală Permanentă va continua proiectul privind informatizarea sectiilor de votare, pilotat la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din datele de 25 aprilie 2010 si 5 decembrie 2010.

(3) în cadrul proiectului Autoritătii Electorale Permanente prevăzut la alin. (2), la nivelul sectiilor de votare se derulează următoarele activităti principale:

a) introducerea codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot într-o aplicatie informatică gestionată de Autoritatea Electorală Permanenta; la încheierea operatiunilor

de prelucrare, acestea vor fi transformate în date anonime si stocate exclusiv în scopuri statistice;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor necesare exercitării dreptului de vot pentru persoanele care se prezintă la vot si sunt omise din copiile de pe listele electorale permanente;

c) transmiterea automată a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării către Biroul Electoral Central.

(4) La nivelul Autoritătii Electorale Permanente, pe durata perioadei electorale functionează un centru de asistentă care are rolul de a monitorizaoperatiunile electorale efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare.

(5) Rezultatele asteptate ale proiectului privind informatizarea sectiilor de votare sunt:

a) îmbunătătirea sistemului de consemnare si prezentare a rezultatelor votării prin editarea, verificarea si transmiterea electronică a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare;

b) monitorizarea prezentei la vot;

c) prevenirea exprimării votului fără drept sau de mai multe ori;

d) identificarea tipurilor de probleme întâmpinate de birourile electorale ale sectiilor de votare în ziua votării în vederea formulării de propuneri de îmbunătătire a legislatiei si logisticii electorale, precum si a instruirii presedintilor biroufilorelectorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;

e) realizarea unei estimări a resurselor necesare pentru informatizarea sectiilor de votare la nivel national; în acest sens, autoritătile publice prevăzute la alin. (7) vorcomunica Autoritătii Electorale Permanente cheltuielile efectuate cu implementarea proiectului privind informatizarea sectiilor de votare.

(6) Activitătile prevăzute la alin. (3) vor fi îndeplinite de personal tehnic cu aptitudini în domeniul informatic asigurat de institutiile prevăzute la alin. (7), care face parte din aparatul tehnicauxiliar al biroului electoral de circumscriptie.

(7) Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, institutiile prefectului, inspectoratele scolare si primarii sprijină implementarea proiectului Autoritătii Electorale Permanente privind informatizarea sectiilor de votare.

(8) Autoritatea Electorală Permanentă adopta instructiunile de implementare a proiectului privind informatizarea sectiilor de votare până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

Art. 2. - La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, Ministerul Administratiei si Internelor îndeplineste următoarele sarcini:

a) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice în raza teritorială a colegiilor uninominale în care au loc alegerile, pe întreaga perioadă electorală si, în mod deosebit, în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succedă acestei zile;

b) asigură paza sectiilor de votare si a dosarelor întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare pe timpul transportului acestora la biroul electoral de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării;

c) asigură confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT”, cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor;

d) asigură, prin structurile teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, selectarea si prelucrarea datelor privind cetătenii cu drept de vot, precum si tipărirea listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente;

e) asigură, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, echipamente si tehnică de calcul, precum si materiale consumabile necesare desfăsurării activitătilor de întocmire si tipărire a listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente;

f) pune la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, informatii si date în format electronic din listele electorale permanente în vederea implementării proiectului privind informatizarea sectiilor de votare prevăzut la art. 1.

Art. 3. - La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigură, la solicitarea Autoritătii Electorale Permanente, serviciile si echipamentele de comunicatii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii de comunicatii, pentru crearea de aplicatii specifice si functionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare birourilor electorale.

Art. 4. - (1) La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, prefectul îndeplineste următoarele sarcini:

a) întocmeste listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora, pe care le transmite spre avizare Autoritătii Electorale Permanente;

b) asigură confectionarea stampilei biroului electoral de circumscriptie si a stampilelor de control ale birourilor electorale ale sectiilor de votare;

c) asigură sediul, dotarea si conditiile corespunzătoare pentru functionarea biroului electoral de circumscriptie;

d) asigură hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot, precum si imprimarea acestora;

e) predă către biroul electoral de circumscriptie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea “VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, timbrele autocolante, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor;

f) stabileste graficul de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(2) în situatia în care prefectul este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si în cazurile în care această functie este vacantă, subprefectul asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin acestuia, potrivit legii, în vederea organizării si desfăsurării corespunzătoare a alegerilor.

Art. 5. - La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, institutia prefectului îndeplineste următoarele sarcini:

a) asigură tipizatele listelor electorale suplimentare si alte tipizate necesare votării;

b) asigură achizitionarea tusului, tusierelor si a celorlalte materiale necesare votării;

c) asigură transportul si distribuirea materialelor, documentelor si tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului electoral;

d) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, personalul tehnic auxiliar necesar functionării biroului electoral de circumscriptie;

e) asigură timbrele autocolante, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 6. - (1) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, primarii, cu sprijinul prefectului, vor aduce la cunostinta publică delimitarea si numerotarea fiecărei sectii de votare, prin publicatii în care se indică si locul de desfăsurare a votării.

(2) Pentru dotarea sediilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării corespunzătoare a sectiilor de votare nu se pot recupera, se vor achizitiona unele noi de către institutia prefectului.

(3) Până cel mai târziu în preziua alegerilor, biroul electoral de circumscriptie distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin intermediul primarilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea “VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, timbrele autocolante, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral.

(4) Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu două zile înainte de data alegerilor.

Art. 7. - (1) Pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege si de prezenta hotărâre, care revin autoritătilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, se constituie comisii tehnice judetene conduse de prefecti.

(2) Comisia tehnică judeteană prevăzută la alin. (1) este compusă din prefect, subprefect, secretarul judetului, directorul directiei judetene de statistică, directorul coordonator al directiei generale a finantelor publice judetene, inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, seful biroului judetean de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor, seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor, inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, directorul autoritătii de sănătate publică judetene, reprezentantul teritorial al Autoritătii Electorale Permanente, reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, reprezentantul teritorial al Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. si corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES.

(3) Componenta nominală a comisiei tehnice judetene este stabilită de prefect, prin ordin, în cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) La sedintele comisiei tehnice pot participa reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, precum si ai organizatiilor neguvernamentale care au solicitat acest lucru în scris.

(5) Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.

Art. 8. - (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011 se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritătii Electorale Permanente si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu sumele prevăzute în anexa nr. 1.


(3) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează institutiilor prefectului sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de măsurile care vor fi luate pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011.

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor, Autoritătii Electorale Permanente si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(5) Sumele puse la dispozitia Ministerului Administratiei si Internelor, Autoritătii Electorale Permanente si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, rămase neutilizate, se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, potrivit legii.

Art. 9. - (1) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 8 alin. (2).

(3) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central primeste o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 8 alin. (2).

(4) Membrii biroului electoral de circumscriptie beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate. Persoanele care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al acestui birou primesc o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate.

(5) Presedintii si loctiitorii presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(6) Membrilor Biroului Electoral Central si personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la acest birou li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea si gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 8 alin. (2).

(7) Membrilor biroului electoral de circumscriptie si personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la acest birou li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea si gustări.

(8) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea si gustări.

(9) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor electorale.

(10) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4), membrii biroului electoral de circumscriptie si personalul tehnic auxiliar al acestuia care domiciliază în alte localităti beneficiază de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.

(13) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) si a cheltuielilor prevăzute la alin. (7), (8) si (12) se asigură din bugetul institutiei prefectului.

Art. 10. - Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritătile administratiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în perioada desfăsurării acestora.

Art. 11. - Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispozitie pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011.

Art. 12. - În termen de cel mult 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritătile administratiei publice centrale si locale cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei nr. 1 comunică Autoritătii Electorale Permanente sumele alocate si cheltuielile efectuate conform celor solicitate de aceasta.

Art. 13. - (1) La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, cetătenii cu drept de vot, posesori de cărti de identitate eliberate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare, îsi exercită dreptul de vot pe bază acestora. După exercitarea votului, pe versoul cărtii de identitate se aplică un timbru autocolant cu mentiunea “Votat CDp” si data scrutinului.

(2) Forma si continutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu poată fi detasat fără a se produce deteriorarea acesteia.

(4) Timbrele autocolante au acelasi format pentru întreaga circumscriptie electorală, se imprima cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decâtcel al alegătorilor posesori de cărti de identitate.

(5) în vederea distribuirii timbrelor autocolante pentru sectiile de votare, structurile teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor comunică prefectilor, până cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data alegerilor, numărul alegătorilor care detin cărti de identitate înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

(6) Ministerul Administratiei si Internelorfurnizează datele prevăzute la alin. (5) în mod gratuit, în conditiile prevăzute de art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, modelul listei sustinătorilor candidatului independent, modelul listei membrilor organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale, modelul declaratiei de acceptare a candidaturii, modelul declaratiei de renuntare la candidatură, modelul propunerii de candidatură, precum si modelul certificatului doveditor al alegerii deputatului, care vor fi folosite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, potrivit anexelor nr. 3-11.

Art. 15. - Se aprobă modelele stampilelor care se folosesc la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, potrivit anexelor nr. 12-15.

Art. 16. - Se aprobă modelul buletinului de vot care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, potrivit anexei nr. 16.

Art. 17. - (1) Buletinele de vot întrebuintate, cele necontestate, precum si cele neîntrebuintate, stampilele, timbrele autocolante neutilizate si celelalte materialeutilizate la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, primite de judecătorii de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), judecătoriile, cu sprijinul prefectului, predau, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul electoral.

Art. 18. - (1) Buletinele de vot nule si cele contestate, copiile de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare utilizate pentru votare, precum si celelalte materiale primite de tribunale de la birourile electorale de circumscriptie sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei.

(2) După 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, tribunalele, cu sprijinul prefectilor, predau, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati materialele prevăzute la alin. (1), cu exceptia copiilor de pe listele electorale permanente si a listelor electorale suplimentare utilizate pentru votare.

Art. 19. - Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate ca urmare a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011, se păstrează în arhiva Autoritătii Electorale Permanente, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 748.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL

necesar pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

- mii lei -

INSTITUTIA

Capitol

 

Cheltuieli

 

TOTAL

Personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

1. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

804

915

 

1.719

 

Aparat propriu si institutiile prefectului

51.01

800

670

 

1.470

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 51.01

51.01

800

670

 

1.470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inspectoratul General al Politiei Române

61.01

4

65

 

69

2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

 

152

 

152

3) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

61.01

 

18

 

18

4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

61.01

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 61.01

61.01

4

245

0

249

 

 

 

 

 

 

2. AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

51.01

103

152

40

295

Aparat propriu

 

4

125

40

169

Biroul Electoral Central

 

99

27

0

126

 

 

 

 

 

 

3. SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

61.01

0

294

132

426

TOTAL GENERAL

 

907

1.361

172

2.440

 

ANEXA Nr. 2

MODELUL*)

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul “Votat CDp” si cu data scrutinului va avea latura de 20 mm.


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă ce va fi folosită în sectiile de votare la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

ROMÂNIA

Judetul ……….........................

Municipiul/Orasul ............…….

Comuna ................................

Satul .....................................

Strada ...................................

Circumscriptia electorală nr. ......

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. ......

Sectia de votare nr. ...............

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului (nr, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

...........…………

Secretar,

...........…………

 

Seful structurii judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor,

......................................................................

Seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor,

......................................................................

 

NOTĂ:

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pune la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unitătii administrativ-teritoriale, de seful structurii judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor si de seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor.


 

Modelul listei electorale suplimentare ce va fi folosită în sectiile de votare la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

ROMÂNIA

Judetul ……….......................…………….

Municipiul, Orasul, Comuna ............…….

Circumscriptia electorală nr. ......

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. ......

Sectia de votare nr. ...............

 

LISTA ELECTORALA SUPLIMENTARA

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(potrivit mentiunilor din actul de identitate)

Tipul, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Numele si prenumele

......................................................................

Semnătura si stampila de control

......................................................................

 

NOTĂ:

Listele se semnează de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost întocmite.

În lista electorală suplimentară se vor înscrie de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare:

- persoanele care se prezintă la vot si fac dovada că domiciliază pe raza sectiei de votare respective, însă au fost omise din copia listei electorale permanente;

- alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate care solicită deplasarea urnei speciale si fac dovada că domiciliază pe raza sectiei de votare respective, însă au fost omise din copia listei electorale permanente;

- membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii la sectia la care îsi desfăsoară activitatea, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află sectia de votare respectivă si sunt arondati, conform domiciliului, în altă sectie de votare a aceluiasi colegiu uninominal;

- candidatii care se prezintă la vot la o sectie de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează, alta decât aceea unde este arondat potrivit domiciliului;

- persoanele detinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care sunt în executarea unei condamnări, dar nu si-au pierdut drepturile electorale si care votează prin intermediul urnei speciale, sub conditia ca persoana privată de libertate să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detentie.

 

 


ANEXA Nr. 5

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară ce va fi folosit pentru votarea cu urna specială la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

ROMÂNIA

Judetul ……….......................…………….

Municipiul, Orasul, Comuna ............…….

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară utilizat pentru votarea cu urna specială

Circumscriptia electorală nr. .....

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. .....

Sectia de votare nr. .....................

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALA

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(potrivit mentiunilor din actul de identitate)

Tipul, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al setctiei de votare

Numele si prenumele

…….......................…………….

Semnătura si stampila de control

…….......................…………….

Numele si prenumele*)

…….......................…………….

Semnătura

…….......................…………….

Nume si prenumele*)

…….......................…………….

Semnătura

…….......................…………….

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (222) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectii.


*) Membrii biroului electoral al sectiei de votare care însotesc urna specială.


 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul listei sustinătorilor candidatului independent care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

Lista sustinătorilor pentru alegerea candidatului independent............................................................ (prenumele si numele candidatului), la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia electorală nr........judetul..............., Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr..............., din data de 21 august 2011

 

Nr. crt.

Semnătura

Numele

Prenumele

Data nasterii

Codul numeric personal

Adresa (conform mentiunilor din actul de identitate)

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de.........................*)

 

Declaratie

Subsemnatul,................................................. (nume si prenume), domiciliat în....................................., născut la data de...........................,în comuna/orasul/municipiul............................Judetul..........................., posesor al Ol. (B.l.)seria......nr.........., CNP..........................,

declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de.......pozitii, corespund realitătii.

 

Data.........................               Localitatea..............................                        Semnătura..............................

 

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste. Un sustinător poate sprijini numai un singur candidat pentru Camera Deputatilor. Declaratia va fi completată pe fiecare pagină.


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul listei membrilor organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

LISTA MEMBRILOR

organizatiei cetătenilor români apartinând minoritătii nationale..........................................., care participă la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia electorală nr.........judetul..............., Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr..............., din data de 21 august 2011

 

Localitatea ......................

Judetul ...........................

 

Nr. crt.

Semnătura

Numele si prenumele membrului

Data nasterii

Codul numeric personal

Adresa

(conform mentiunilor din actul de identitate)

Act de identitate

Denumirea

Seria

Numărul

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de..........*)

 

Declaratie

Subsemnatul,................................................. (prenume si nume), domiciliat în....................................., născut la data de..........................., în comuna/orasul/municipiul............................Judetul..........................., posesor al Ol. (B.l.) seria......nr.........., CNP.........................., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de.......pozitii, corespund realitătii.

 

Data.........................               Localitatea..............................                        Semnătura.............................

NOTĂ:

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) Se înscriu numele si prenumele persoanei care a întocmit lista.


 

ANEXA Nr. 8

 

Modelul declaratiei de acceptare a candidaturii care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

DECLARATIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul ................................., domiciliat în România, judetul...................., comuna/orasul/ municipiul ............................., sectorul ............., str.................................... nr......., bl......, ap......,

propus de*) ..................................., de profesie......................., ocupatia .............................................. (functia detinută),

membru al**)..............................................................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011 în Circumscriptia electorală nr....... judetul............................, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr...................

Declar, de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

...................................

 

Semnătura

...................................


*) Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al căror membru este. Pentru candidatii independenti se trece mentiunea “nu este cazul”.

 

ANEXA Nr. 9

 

Modelul declaratiei de renuntare la candidatură care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

DECLARATIE

de renuntare la candidatură

 

Subsemnatul,................................., domiciliat în România, judetul........................, comuna/orasul/ municipiul.........................., sectorul ..., str......................... nr. ..., bl....., ap. ..., declar prin prezenta că renunt la candidatura pentru functia de deputat propusă de*) ..... în Circumscriptia electorală nr. ..., judetul................, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. ............., si depusă în data de ....................

 

Data

...................................

Semnătura

...................................

 


*) Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

 

ANEXA Nr. 10

 

Modelul propunerii de candidatură care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

PROPUNEREA DE CANDIDATURĂ

a ...........................................*)

la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

Circumscriptia electorală nr. ............ - judetul .....................

Colegiul uninominal nr. ...........................................................

Numele si prenumele .............................................................

Codul numeric personal ...........................................................

Domiciliul .................................................................................

Locul si data nasterii ................................................................

Ocupatia ..................................................................................

Profesia .................................................................................

Apartenenta politică**) ............................................................

 

Data

...................................

Semnătura conducerii***)

...................................

 


*) Se va completa cu denumirea partidului politic, aliantei politice sau a aliantei electorale care participă la alegeri.

**) Se va completa cu denumirea partidului care l-a propus, în cazul în care competitorul electoral este o aliantă politică sau aliantă electorală.

***) Se va semna de către conducerea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau de către persoanele desemnate

în acest sens.

 

ANEXA Nr. 11

 

ROMÂNIA

Circumscriptia electorală nr. ........

Judetul ...........................

STEMA

 

CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII DEPUTATULUI

 

Doamna/Domnul..........................., născută/născut la data de...............în localitatea......................, judetul (sectorul)..........., având CNP............................, cu domiciliul în*).................., str........................, nr.........., judetul........................, a fost aleasă/ales deputat în Circumscriptia electorală nr.............- judetul................., Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr........., la alegerile partiale din data de 21 august 2011.

 

Presedintele biroului electoral de circumscriptie,

…………………………………………………

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


*) Se va trece comuna/orasul/municipiul si denumirea acesteia/acestuia.

 

ANEXA Nr. 12

MODELUL 1)

stampilei de control a sectiei de votare care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

 

NOTE:

Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

Stampilele se confectionează prin grija prefectului.


1) Modelul este reprodus în facsimil.

 

*) Se înscrie numărul sectiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului.


 

ANEXA Nr. 13

 

MODELUL*)

stampilei cu mentiunea “Votat” care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

NOTE:

Stampila se confectionează si se distribuie prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste si dimensiunea acesteia.

Tusul folosit pentru stampile va fi de culoare albastră.


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 14

 

MODELUL*)

stampilei biroului electoral de circumscriptie care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

NOTE:

Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

Stampila se confectionează prin grija prefectului.


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 15

MODELUL*)

stampilei Biroului Electoral Central care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

NOTĂ :

Stampila se confectionează prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste sI dimensiunea acesteia.


*) Modelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 16

 

MODELUL*)

buletinului de vot care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 21 august 2011

 

- fată –

 

ROMÂNIA

Circumscriptia electorală nr............

Judetul.......................

Colegiul uninominal nr........

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR

21 august 2011

 

 

A) C)

 

 

A) C)

 

 

 

 

D) B)

 

 

 

D) B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) C)

 

 

A) C)

 

 

 

 

D) B)

 

 

 

D) B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) C)

 

 

A) C)

 

 

 

 

D) B)

 

 

 

D) B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) C)

 

 

A) C)

 

 

 

 

D) B)

 

 

 

D) B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Modelul este reprodus în facsimil.

 


- verso –

 

A) Se trece denumirea integrală a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu litere corp 12 roman verzale drepte.

B) Se trece denumirea prescurtată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu litere corp 14 roman verzale drepte.

C) Se înscrie semnul electoral care se imprimă într-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. (Candidatul independent nu are semn electoral.)

D) Se trece prenumele si numele candidatului cu litere corp 14 roman verzale drepte.

 

NOTE:

Toate patrulaterele se înscriu pe o singură pagină.

Pagina se dimensionează în functie de numărul candidatilor.

Patrulaterele vor avea dimensiunea de 8 cm pe orizontală si 5 cm pe verticală.

Patrulaterele cuprinzând numele si prenumele candidatilor sunt egale între ele si se imprimă, de la stânga la dreapta, pe cel putin două coloane paralele în functie de spatiul disponibil.

Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc tinând seama de numărul total al patrulaterelor.

Distanta între patrulatere va fi mai mare decât diametrul stampilei cu mentiunea “Votat”.

Pe verso se va aplica stampila biroului electoral al sectiei de votare.

Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură de către prefecti.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

SI PĂDURILOR

Nr. 1.883 din 12 iulie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERTULUI SI MEDIULUI

DE AFACERI

Nr. 2.194 din 22 iulie 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 152 din 26 iulie 2011

 

ORDIN

privind stabilirea cadrului institutional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului

 

În baza prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste cadrul institutional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, denumită în continuare Decizie, în vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalatiilor în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020.

Art. 2. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, prin Agentia Natională pentru Protectia Mediului, identifică instalatiile care fac obiectul unor măsuri echivalente în conformitate cu prevederile art. 27 al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si Consiliului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Comunitătii, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Deciziei.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului decide cu privire la posibilitatea excluderii instalatiilor prevăzute la alin. (1) din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020.

Art. 3. - (1) Autoritatea publică centrală pentru economie, comert si mediu de afaceri transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cel târziu până la data de 31 august 2011, informatiile privind identificarea, în conformitate cu prevederile Deciziei, tuturor producătorilor de energie electrică care produc si energie termică, care functionează sub autoritatea sa.

(2) Autoritatea publică centrală pentru administratie si interne transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cel târziu până la data de 31 august 2011, informatiile privind identificarea, în conformitate cu prevederile Deciziei, tuturor producătorilor de energie electrică care produc si energie termică, care functionează sub autoritatea sa.

Art. 4. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului este autoritatea competentă pentru:

a) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalatie în care se desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare;

b) transmiterea către Comisia Europeană a listei instalatiilor în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, si a numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate acestora în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020;

c) stabilirea numărului total final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalatie în care se desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalatiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră în conditiile legii, după data de 30 iunie 2011;

e) notificarea către Comisia Europeană a numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalatiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră în conditiile legii, după data de 30 iunie 2011;

f) stabilirea numărului final anual total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalatiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră în conditiile legii, după data de 30 iunie 2011.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului solicită operatorului, după caz, date si informatii suplimentare referitoare la documentele transmise în conformitate cu art. 7 alin. (1), în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin, cu mentionarea unui termen pentru depunere.

(3) în situatia prevăzută la alin. (2), operatorul are obligatia de a transmite informatiile solicitate în termenul comunicat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului pune la dispozitia Comisiei Europene datele colectate de la operatorii instalatiilor în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, la solicitarea acesteia.

Art. 5. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului este autoritatea competentă pentru:

a) colectarea datelor necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, pentru fiecare instalatie în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare; dacă este necesar, Agentia Natională pentru Protectia Mediului solicită operatorului să furnizeze informatii suplimentare;

b) primirea solicitărilor privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru instalatiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră în conditiile legii, după data de 30 iunie 2011.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite, în format electronic si în format de hârtie, la autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, documentele transmise de operatori conform art. 7 alin. (1), pe măsura receptionării acestora.

Art. 6. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si Agentia Natională pentru Protectia Mediului au obligatia păstrării confidentialitătii informatiilor de care iau cunostintă ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - (1) în vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile prezentului ordin, operatorul unei instalatii în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care începând cu 1 ianuarie 2013 îndeplineste limitele privind capacitătile de productie sau randamente prevăzute de aceasta, are obligatia de a completa si de a transmite la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, până cel târziu la data de 31 iulie 2011, următoarele documente:

a) raportul privind datele de referintă pentru perioada 2005-2008 sau 2009-2010, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare chestionar,

b) raportul metodologic privind colectarea datelor de referintă pentru perioada 2005-2008 sau 2009-2010, prevăzut în anexa nr. 2;

c) raportul de validare emis de către organismul de verificare acreditat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.194/2011 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor privind datele de referintă la nivelul instalatiilor si subinstalatiilor, precum si a rapoartelor metodologice aferente, în vederea stabilirii măsurilor nationale de implementare pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2013, însotit de declaratia de verificare;

d) schema de principiu a instalatiei în care sunt indicate: sursele de emisii, fluxurile de emisii, combustibili, materii prime, energie termică, emisii de proces, produse si localizarea echipamentelor de măsurare existente.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic si în format de hârtie, cu stampila si semnătura reprezentantului legal al societătii.

(3) în cazul în care valorile parametrilor utilizati pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră nu sunt disponibile în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2006, operatorii utilizează valorile parametrilor din anexa nr. 3 si din Decizia Comisiei 2007/589/CE de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comerțului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administrației si internelor,

Constantin-Traian Igas


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) si ale art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii stiintifice, aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor si a structurii acestuia.

Art. 3. - Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din învătământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului si domeniului.

Art. 4. - Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obtinerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.

Art. 5. - (1) în aplicarea prevederilor prezentului ordin se vor utiliza definitiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si definitiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, cu exceptia prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011.

(2) în vederea verificării îndeplinirii standardelor minimale, pentru toate domeniile stiintifice, în cazurile în care o revistă stiintifică si-a schimbat denumirea ori a fuzionat cu o altă revistă, articolele din revista initială se iau în considerare în acelasi mod ca si articolele din revista care are noua denumire sau cu care revista initială a fuzionat, inclusiv în privinta calculului scorului de influentă, a scorului relativ de influentă, a factorului de impact ori a factorului de impact relativ.

Art. 6. - (1) îndeplinirea standardelor minimale se dovedeste prin completarea fiselor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la care se referă de prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU si publicat pe site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul ordin.

(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fisele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.

(3) Fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include si numai o parte din rezultatele stiintifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.

Art. 7. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si CNATDCU, care îl vor pune în aplicare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul web al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 26 iulie 2011.

Nr. 4.691.


 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDE MINIMALE

necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

1. Stiinte juridice

1.1. Definitii, conditii si proceduri

- Cărtile, volumele sau lucrările conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 300 de exemplare.

- Cărtile, volumele ori lucrările conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri cu prestigiu recunoscut.

- Se consideră ca limbi de circulatie internatională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru cărti, capitole în cărti sau studii în volume colective ori în volume ale conferintelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

- 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) la o editură cu prestigiu international din străinătate;

- 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) într-o limbă de circulatie internatională, la o editură cu prestigiu international din tară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;

- 1, în alte cazuri.

- Pentru Stiinte juridice, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

Scopus

www.scopus.com

3.

EBSCO

www.ebscohost.com

4.

CEEOL

www.ceeol.com

5.

SpringerLink

www.springerlink.com

6.

Science Direct

www.sciencedirect.com

7.

West Law

www.westlaw.com

8.

Francis

www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php

9.

Doctrinal

www.doctrinal.fr

10.

Hein Online

www.heinonline.org

11.

JSTOR

www.jstor.org

12.

Lexis Nexis

www.lexisnexis.com

13.

ProQuest

www.proquest.com

14.

SSRN

www.ssrn.com

15.

Persee

www.persee.fr

 

- O publicatie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acordă punctajul

I1

Cărti de autor

8 x m

Pe carte

I2

Cărti realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contributie de peste 50% la realizarea acesteia

5 x m

Pe carte

I3

Articole/Studii care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influentă s

1 + 18 x s

Pe articol/studiu

I4

Articole/studii care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internationale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I5

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferintelor care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor

1 x m

Pe publicatie

I6

Citări ale publicatiilor candidatului în cărti, capitole de cărti sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările)

0,2 x m

Pe citare

I7

Citări ale publicatiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influentă s (nu se iau în considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x s

Pe citare

I8

Citări ale publicatiilor candidatului în reviste stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internationale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I9

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

2

Pe revistă

I10

Editor al unei reviste editate în tară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

1

Pe revistă

I11

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu international

6

Pe volum editat

I12

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut

3

Pe volum editat

I13

Organizator de conferinte si paneluri organizate în străinătate

2

Pe conferintă/panel

I14

Organizator de conferinte si paneluri organizate în tară

1

Pe conferintă/panel

I15

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I16

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din tară

2

Pe proiect

I17

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel putin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel putin un an la o universitate din străinătate; sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I18

Moderator/Keynote speaker la conferinte nationale sau internationale

2

Pe conferintă

I19

Beneficiar al unorgranturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel putin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant

I20

Membru în consiliul editorial al unei reviste stiintifice care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

0,5

Pe revistă

I21

Initierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I22

Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetării Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul de cărti

Cel putin 4 cărti, din care:

- cel putin 3 cărti sunt cărti de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel putin două cărti sunt realizate după obtinerea titlului de doctor

Cel putin 3 cărti, din care:

- cel putin două cărti sunt cărti de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel putin o carte este realizată după obtinerea titlului de doctor.

C2

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internationale recunoscute

25

15

C3

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internationale recunoscute, publicate după obtinerea titlului de doctor

15

5

C4

Numărul de publicatii la edituri cu prestigiu international din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate

1

Nu se aplică.

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 11-15

56

38

C6

Suma punctajului pentru indicatorii 16-18

5

3

C7

Suma punctajului pentru indicatorii 117-120

5

3

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122)

100

60

C9

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122), obtinut după obtinerea titlului de doctor

50

30

 

2. Sociologie, stiinte politice si administrative

2.1. Definitii si conditii

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul stiintelor sociale, stiintelor umaniste sau în domenii de granită cu acestea.

- Cărtile, volumele sau dictionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international.

- Se consideră ca limbi de circulatie internatională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru publicatii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

- 2, dacă publicatia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review international, si este scrisă într-o limbă de circulatie internatională;

- 1,5, dacă publicatia este scrisă într-o limbă de circulatie internatională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review international;

- 1, în alte cazuri.

- Pentru Sociologie, stiinte politice si administrative, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL.

- n indică numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicatie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acordă punctajul

I1

Articole care prezintă contributii originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact fcare este mai mare sau egal cu 0,1

(2 + 4 x f) x m/n

Pe articol

I2

Articole care prezintă contributii originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute

2 x m/n

Pe articol

I3

Cărti publicate ca unic autor sau ca prim autor

10 x m

Pe carte

I4

Cărti coordonate, având n coordonatori

7 x m/n

Pe carte

I5

Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)

2 x m/n

Pe studiu/capitol

I6

Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dictionare de specialitate

0,5 x m/n

Pe recenzie sau termen

I7

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinte (volume cu ISSN) sau indexate în cel putin una dintre bazele de date internationale recunoscute

1 x m/n

Pe lucrare

I8

Citări ale publicatiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m si care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicatiei citate.

(0,2 + 4 x f) x m/n

Pe citare

I9

Citări ale publicatiilor candidatului în cărti, capitole de cărti sau volume ori în reviste indexate în baze de date internationale, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicatiei citate.

0,2 x m/n

Pe citare

I10

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

2

Pe revistă

I11

Editor al unei reviste editate în tară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

1

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colectii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu international

2

Pe colectie/serie

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din tară

2

Pe proiect

I15

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel putin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel putin un an la o universitate din străinătate; sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I16

Keynote speaker la conferinte internationale organizate în străinătate

2

Pe conferintă

I17

Keynote speaker la conferinte internationale organizate în tară

1

Pe conferintă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel putin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant/bursă

I19

Initierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I20

Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finantat pe bază de competitie în valoare de cel putin 100.000 lei

1

Pe proiect

I21

Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetării Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

1

Pe consiliu/comisie


2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Punctajul pentru indicatorul 11

4

2

C2

Numărul de articole care prezintă contributii originale, in extenso, în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute

6

4

C3

Numărul de cărti la care este unic autor sau prim autor

Cel putin o carte publicată la o editură cu prestigiu international din străinătate într-o limbă de circulatie internatională sau cel putin două cărti publicate la alte edituri cu prestigiu international

1

C4

Suma punctajului pentru indicatorii 11-17

60

35

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 18-19

3

1

C6

Suma punctajului pentru indicatorii 115-118

3

1

C7

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-121)

100

60

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-121), acumulat după obtinerea titlului de doctor

50

30

 

3. Stiinte militare, informatii si ordine publică

3.1. Definitii, conditii si proceduri

- Cărtile, volumele sau lucrările conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare.

- Cărtile, volumele sau lucrările conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri cu prestigiu recunoscut.

- Se consideră ca limbi de circulatie internatională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru cărti, capitole în cărti sau studii în volume colective ori în volume ale conferintelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

- 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă la o editură cu prestigiu international din străinătate;

- 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă într-o limbă de circulatie internatională, la o editură cu prestigiu international din tară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;

- 1, în alte cazuri.

- Pentru Stiinte militare, informatii si ordine publică, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.

- O publicatie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acordă punctajul

I1

Cărti de autor

8 x m

Pe carte

I2

Cărti realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contributie de peste 50% la realizarea acesteia

5 x m

Pe carte

I3

Articole/Studii care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI, având un scor relativ de influentă s

1 + 18 x s

Pe articol/studiu

I4

Articole/Studii care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internationale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I5

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferintelor care prezintă contributii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor

1 x m

Pe publicatie

I6

Citări ale publicatiilor candidatului în cărti, capitole de cărti sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările)

0,2 x m

Pe citare

I7

Citări ale publicatiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influentă s (nu se iau în considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x s

Pe citare

I8

Citări ale publicatiilor candidatului în reviste stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internationale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I9

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

2

Pe revistă

I10

Editor al unei reviste editate în tară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

1

Pe revistă

I11

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu international

6

Pe volum editat

I12

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut

3

Pe volum editat

I13

Organizator de conferinte si paneluri organizate în străinătate

2

Pe conferintă/panel

I14

Organizator de conferinte si paneluri organizate în tară

1

Pe conferintă/panel

I15

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I16

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din tară

2

Pe proiect

I17

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel putin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel putin un an la o universitate din străinătate; sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate.

2

Pe universitate

I18

Moderator/keynote speaker la conferinte nationale sau internationale

2

Pe conferintă

I19

Beneficiar al unorgranturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel putin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant

I20

Membru în consiliul editorial al unei reviste care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internatională recunoscută

0,5

Pe revistă

I21

Initierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I22

Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetării Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

3.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul de cărti

Cel putin 4 cărti, din care:

- cel putin 3 cărti sunt cărti de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel putin două cărti sunt realizate după obtinerea titlului de doctor.

Cel putin 3 cărti, din care:

- cel putin două cărti sunt cărti de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel putin o carte este realizată după obtinerea titlului de doctor.

C2

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut ori în reviste indexate de baze de date internationale recunoscute

25

15

C3

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut ori în reviste indexate de baze de date internationale recunoscute, publicate după obtinerea titlului de doctor

15

5

C4

Numărul de publicatii la edituri cu prestigiu international din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate

1

Nu se aplică.

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 11-15

56

38

C6

Suma punctajului pentru indicatorii 16-18

5

3

C7

Suma punctajului pentru indicatorii 117-120

5

3

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122)

100

60

C9

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122), acumulat după obtinerea titlului de doctor

50

30

 

4. Stiinte economice si administrarea afacerilor

4.1. Definitii si conditii

- Se iau în considerare numai lucrările al căror continut corespunde domeniului stiintelor economice si administrării afacerilor.

- O publicatie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- ni reprezintă numărul de autori ai publicatiei i la care candidatul este autor sau coautor.

- Indicatorul I1 caracterizează numeric articolele care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influentă mai mare sau egal cu 0,25.

 

I1 = 100 x

 

Σ si / ni

i

 

unde i enumera articolele care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI care au un scor relativ de influentă mai mare sau egal cu 0,25;

si reprezintă scorul relativ de influentă al revistei.

- Indicatorul I2 caracterizează numeric articolele care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influentă mai mic de 0,25 si în reviste indexate în baze de date internationale recunoscute. Pentru Stiinte economice si administrarea afacerilor, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest.

 

I2 =

 

Σ wj / nj

j

 

unde j enumera articolele care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste care corespund categoriilor din tabelul următor, iar iv­este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Categoria în care se încadrează articolul i

wj

Articol care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influentă nenul si mai mic de 0,25

8

Articol care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influentă egal cu 0

7

Articol care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute

6

 

- Indicatorul I3 caracterizează numeric publicarea în cărti de specialitate si volume. Cărtile, volumele colective sau volumele conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international. Autorul trebuie să dovedească faptul că publicarea în carte sau volum a trecut printr-un proces de evaluare prin prezentarea rapoartelor referentilor stiintifici desemnati de către editori.

- Se consideră că o carte sau un volum sunt publicate la o editură cu prestigiu international din străinătate numai dacă publicatia este realizată într-o limbă de circulatie internatională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola, în caz contrar cartea ori volumul sunt asimilate, ca punctaj, celor publicate în tară.

- pk este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul din numărul de pagini total al cărtii/volumului k. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul si numărul total de pagini ale cărtii/volumului.

 

I3 =

 

Σ pk x CSk / nk

k

 

unde k enumera cărtile de specialitate sau studiile/capitolele în cărti de specialitate, volume colective sau volume ale conferintelor, publicate de candidat, ca autor ori coautor, iar CSk este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Categoria în care se încadrează publicatia k

CSk

Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu international din străinătate (cu ISBN)

16

Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferinte, publicat/ă la o editură cu prestigiu international din străinătate (cu ISBN sau ISSN)

12

Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu international din tară (cu ISBN)

8

Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferinte, publicat la o editură cu prestigiu international din tară (cu ISBN sau ISSN)

6

 

- Indicatorul I4 caracterizează numeric prezentarea de studii stiintifice (working papers) la conferinte internationale. Se iau în considerare numai studiile stiintifice prezentate direct de către candidat. Studiile stiintifice prezentate trebuie comentate în cadrul conferintei de către cel putin un referent stiintific desemnat de către organizatorii acesteia. Programul conferintei va dovedi că studiul stiintific a fost comentat de către cel putin un referent stiintific si că prezentarea studiului stiintific a fost făcută de către candidat. De asemenea, studiile prezentate la conferintă sau cel putin rezumatul lor trebuie să fie făcute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferintei, CD-uri, volume tipărite etc. O conferintă internatională desfăsurată în străinătate se consideră că este aceea în care studiile stiintifice sunt prezentate într-o limbă de circulatie internatională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola în caz contrar conferinta este asimilată, ca punctaj, conferintelor internationale desfăsurate în tară.

 

I4 =

 

Σ CFI

I

 

unde I enumera studiile stiintifice, iar CFI este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Studiul stiintific (working paper) / prezentat la o conferintă internatională

CFI

Studiu stiintific (working paper) prezentat la o conferintă internatională desfăsurată în străinătate

2

Studiu stiintific (working paper) prezentat la o conferintă internatională desfăsurată în tară

1

 

- Indicatorul I5 caracterizează numeric citările lucrărilor publicate. Se iau în considerare numai citările provenind din reviste cotate ISI, reviste indexate de cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute sau din cărti ori volume publicate la edituri cu prestigiu international. Nu se iau în considerare autocitările sau semiautocitările (un coautor citează lucrarea comună). Lucrarea citată trebuie să fie în mod clar descrisă prin elemente de identificare în bibliografia lucrării care citează (autori, titlu lucrare, an de aparitie, revista/editura, număr revistă etc). O citare multiplă (citări ale mai multor lucrări) într-o singură publicatie se consideră ca fiind o singură citare.

 

I5 =

 

Σ CIm,

m

 

unde m enumera lucrările care citează, iar Clm este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Citarea în lucrarea m

CIm

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influentă mai mare sau egal cu 0,25

7,5

Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la o editură cu prestigiu international din străinătate (cu ISBN)

4

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influentă nenul si mai mic decât 0,25

3

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influentă egal cu 0 sau indexată de o bază de date internatională recunoscută 2

2

Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la o editură cu prestigiu international din tară (cu ISBN)

1

 

- Indicatorul C este suma indicatorilor I1 ... I5: C= I1+I2+I3+I4+I5

- 3 din cei 5 indicatori (I1, I2, I3, I4, I5) trebuie determinati numai pe baza rezultatelor obtinute în ultimii 5 ani. Candidatul decide care sunt cei 3 indicatori si nu include în calculul acestora rezultate care nu au fost obtinute în ultimii 5 ani. Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1, ..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.

4.2. Standarde minimale

Pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare:

I1 25 si I1 + I2 30 si C 50

Pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II:

I1 12,5 si I1 + I2 15 si C 30

5. Psihologie si stiinte comportamentale

5.1. Definitii si conditii

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, stiintelor educatiei, respectiv educatiei fizice si sportului sau în domenii de granită cu acestea.

- Cărtile, volumele, dictionarele sau volumele conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international.

- Se consideră ca limbi de circulatie internatională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru publicatii se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicatia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review international, si este scrisă într-o limbă de circulatie internatională;


- 1,5, dacă publicatia este scrisă într-o limbă de circulatie internatională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review international;

- 1, în alte cazuri.

- Pentru Psihologie si stiintele educatiei, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, Psychlnfo, PubMed/Medline, ERIH - categoria INT1, ERIC.

- n indică numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicatie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Se stabileste un prag p de relevantă pentru scorul relativ de influentă al revistelor luate în considerare pentru indicatorul I1 care are următoarele valori:

- 0,25, pentru Psihologie;

- 0,1, pentru Stiinte ale educatiei si Educatie fizică si sport.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acordă punctajul

I1

Articole care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influentă s care este mai mare sau egal cu p

(2 + 4 x s) x m/n

Pe articol

I2

Articole care prezintă contributii stiintifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influentă mai mic decât p sau în reviste indexate în cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute

2 x m/n

Pe articol

I3

Cărti publicate ca unic autor sau ca prim autor (cu ISBN)

10 x m

Pe carte

I4

Cărti publicate ca si coautor (fără a fi unic autor sau prim autor) (cu ISBN)

7 x m/n

Pe carte

I5

Cărti coordonate/editate, având n coordonatori/editori (cu ISBN)

4 x m/n

Pe carte

I6

Capitole de carte (volume cu ISBN)

2 x m/n

Pe capitol

I7

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinte (volume cu ISSN)

0,5 x m/n

Pe lucrare

I8

Citări ale publicatiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m si care au un scor relativ de influentă s (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicatiei citate.

(0,2 + 4 x s) x m/n

Pe citare

I9

Citări ale publicatiilor candidatului în cărti, capitole de cărti sau volume ori în reviste indexate în baze de date internationale, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicatiei citate.

0,2 x m/n

Pe citare

I10

Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în străinătate, indexată ISI; sau editor al unei reviste editate în străinătate, indexată de o bază de date internatională recunoscută

1,5

Pe revistă

I11

Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în tară, indexată ISI; sau editor al unei reviste editate în tară, indexată de o bază de date internatională recunoscută

1

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colectii (serie de volume) editată de o editură cu prestigiu international

2

Pe colectie/serie

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din tară

2

Pe proiect

I15

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel putin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel putin un an la o universitate din străinătate; sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I16

Keynote speaker la conferinte internationale organizate în străinătate

1

Pe conferintă

I17

Keynote speaker la conferinte internationale organizate în tară

0,5

Pe conferintă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel putin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant/bursă

I19

Initierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I20

Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetării Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior. Pentru Educatie fizică si sport, membru în comitete/comisii/consilii de conducere de nivel national ale federatiilor sportive nationale afiliate la cele internationale de profil

1

Pe consiliu/comisie

 

5.2. Standarde minimale

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul 1, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Punctajul pentru indicatorul 11

4

2

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 11 si 13

20

10

C3

Suma punctajului pentru indicatorii 11-17

60

35

C4

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-120)

100

60

C5

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-120), acumulat după obtinerea titlului de doctor

50

30

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITII

 

Art. 1. - (1) Factorul de impact al unei reviste stiintifice este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din acea revistă, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.

(2) Factorul de impact este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea “impact factor”.

(3) Se consideră că revistele pentru care Thomson Reuters nu indică factorul de impact au un factor de impact nul.

Art. 2. - (1) Factorul de impact agregat al unui domeniu stiintific este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din revistele dintr-un anumit domeniu, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.

(2) Factorul de impact agregat se calculează de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea “aggregate impact factor”, pentru domeniile stiintifice stabilite de Thomson Reuters.

Art. 3. - (1) Factorul de impact referintă al unui domeniu stiintific este factorul de impact agregat al acelui domeniu, cu exceptia domeniului “Stiinte multidisciplinare” (“Multidisciplinary sciences”), pentru care factorul de impact referintă este media aritmetică a factorilor de impact agregati ai celorlalte domenii acoperite de Journal Citation Reports.

(2) Factorul de impact referintă pentru o revistă stiintifică indexată în ISI Science Citation Index Expanded sau ISI Social Sciences Citation Index este minimul factorilor de impact referintă ai domeniilor în care se încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii, făcută de Thomson Reuters.

Art. 4. - (1) Factorul de impact relativ al unei reviste stiintifice este egal cu raportul dintre factorul de impact al revistei si factorul de impact referintă corespunzător acelei reviste.

(2) Factorul de impact relativ corespunzător unui articol stiintific este factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat articolul.


Art. 5. - (1) Factorul de impact relativ, pentru fiecare revistă cotată ISI, se calculează de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, conform ultimei editii a Journal Citation Reports, si se publică pe site-ul acesteia.

(2) Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, verifică si avizează calculele prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Valorile factorului de impact relativ utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima editie publicată de către UEFISCDI, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

(2) Valorile factorului de impact utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima editie publicată de către Thomson Reuters, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

Art. 7. - (1) O editură cu prestigiu international, din punct de vedere al publicatiilor stiintifice, se consideră a fi, pentru un anumit domeniu sau grup de domenii, o editură care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) foloseste în mod sistematic experti de nivel international pentru evaluarea si acceptarea spre publicare a lucrărilor stiintifice, inclusiv didactice, pe care le publică;

b) se află printre primele edituri la nivel mondial din punct de vedere al prestigiului în domeniul sau grupul de domenii respectiv;

c) asigură diseminarea publicatiilor către principalele biblioteci publice si universitare din întreaga lume si prin principalele librării on-line;

d) îndeplineste standardul stabilit de CNCS privind publicarea, într-o perioadă de timp anterioară luării în considerare, a unui număr minim de cărti stiintifice care sunt fiecare prezente, conform cataloagelor relevante, într-un număr minim din bibliotecile universitătilor din lista stabilită potrivit art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011; acest standard se adoptă prin decizie a CNCS si se publică pe site-ul web al CNCS.

(2) Pentru domeniul fundamental Stiinte sociale, CNCS elaborează lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu international, cuprinzând maximum 200 de edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU.

(3) Listele editurilor cu prestigiu international prevăzute la alin. (2) se adoptă prin decizie a CNCS si se publică pe site-ul CNCS.

(4) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (2) sunt cele prevăzute de anexa nr. 2 la Ordinul ministrului

educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

Art. 8. - (1)0 editură cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicatiilor stiintifice, se consideră a fi o editură care îndeplineste cumulativ cel putin următoarele conditii:

a) foloseste în mod sistematic experti pentru evaluarea si acceptarea spre publicare a lucrărilor stiintifice, inclusiv didactice, pe care le publică;

b) se află printre primele edituri la nivel national din punct de vedere al prestigiului în domeniile pe care le acoperă;

c) asigură diseminarea publicatiilor către principalele biblioteci publice si universitare din tară.

(2) în cadrul unei edituri se pot recunoaste numai unele serii/colectii, caz în care prevederile referitoare la recunoasterea editurii se aplică numai respectivelor serii/colectii.

(3) Se stabileste câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) dreptul românesc;

b) stiinte militare, informatii si ordine publică.

(4) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (3) va include maximum 10 edituri.

(5) Listele prevăzute la alin. (3) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Stiinte sociale din cadrul CNATDCU si se publică pe site-ul CNATDCU.

Art. 9. - (1)0 revistă stiintifică cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicatiilor stiintifice, se consideră a fi o revistă care îndeplineste cumulativ cel putin următoarele conditii:

a) foloseste în mod sistematic experti pentru evaluarea si acceptarea spre publicare a lucrărilor stiintifice pe care le publică;

b) se află printre primele reviste la nivel national din punct de vedere al prestigiului în domeniile respective;

c) asigură diseminarea publicatiilor către principalele biblioteci publice si universitare din tară.

(2) Se stabileste câte o listă a revistelor stiintifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) dreptul românesc;

b) stiinte militare, informatii si ordine publică.

(3) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (2) va include maximum 15 reviste.

(4) Listele prevăzute la alin. (2) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Stiinte sociale din cadrul CNATDCU si se publică pe site-ul CNATDCU.


 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

LISTA

semnelor electorale*) depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice si aliantele electorale care participă la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc în Circumscriptia electorală nr. 29 - judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorală nr. 26 -judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

 

1. Partidul Ecologist Român

2. Partidul Democrat Liberal

3. Alianta Electorală Uniunea Social Liberală

 

1. Semnul electoral al Partidului Ecologist Român

 

 

2. Semnul electoral al Partidului Democrat Liberal

 

 

3. Semnul electoral al Aliantei Electorale Uniunea Social Liberală

 


*) Semnele electorale sunt reproduse în facsimil.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei, acordarea titlurilor “Presedinte de onoare” si “Auditor financiar de onoare”, aprobarea Comitetului de excelentă si a altor competente ale membrilor Consiliului Camerei

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. i)si I), art. 15 alin. (3), art. 17, 19 si 21-24 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 28 iunie 2011, hotărăste:

Art. 1. - În urma votului valabil exprimat, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, a ales următoarea componentă a Biroului permanent al Consiliului Camerei:

- domnul prof. univ. dr. Neamtu Horia - presedintele Camerei;

- doamna Mataragiu Carmen - prim-vicepresedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- doamna Morariu Ana - vicepresedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- doamna Petre Georgeta - vicepresedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- doamna Dincă Ana - vicepresedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Art. 2. - (1) Se numeste presedinte de onoare al Camerei domnul prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, conform art. 22 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, si Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 231/2011.

(2) Presedintele de onoare va participa la sedintele Consiliului Camerei si ale Biroului permanent.

(3) Presedintele de onoare va reprezenta Camera în Consiliul Contabilitătii si Raportărilor Financiare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Contabilitătii si Raportărilor Financiare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2005 privind înfiintarea Consiliului Contabilitătii si Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru îndeplinirea activitătilor mentionate la alin. (2) si (3), presedintele de onoare va primi o remuneratie egală cu indemnizatia de sedintă aprobată pentru membrii Consiliului Camerei, conform pct. 7 din Procedurile privind acordarea titlurilor de onoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 231/2011.

Art. 3. - (1) Se numeste Comitetul de excelentă, conform art. 15 alin (1) lit. i) si art. 24 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, format din următoarele persoane care au contribuit la sustinerea profesiei de auditor financiar:

1. Ali Eden;

2. CuldaEmil;

3. Coman Paul;

4. Dascălu Doina;

5. Georgescu Florin;

6. Groza Alexandru;

7. Hură Mihai;

8. Iuga Vasile;

9. Manolescu Maria;

10. Moldovanu Urania;

11. Munteanu Victor;

12. Nicolăescu Eugen;

13. Rusanu Dan Radu;

14. Savu Gheorghe;

15. Teculescu Gheorghe;

16. Trow David;

17. Turlea Eugeniu;

18. Vlădescu Sebastian;

19. Vorniceanu Marius.

(2) Membrii Comitetului de excelentă pot participa la sedintele Consiliului Camerei sau ale Biroului permanent, în baza convocării lor de către Cameră. De asemenea, membrii Comitetului de excelentă pot fi consultati în elaborarea unor documente cu incidentă asupra profesiei de auditor financiar.

Art. 4. - (1) Se desemnează doamna Iordache Elena, în calitatea sa de membru al Consiliului Camerei, să reprezinte interesele Camerei pe lângă Ministerul Finantelor Publice si să reprezinte auditorii financiari nonactivi conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. m) si n) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

(2) Reprezentantul Camerei pe lângă Ministerul Finantelor Publice si al auditorilor financiari nonactivi participă la sedintele Biroului permanent al Consiliului Camerei, fără drept de vot.

Art. 5. - (1) Se numeste domnul Bozga Mircea, în calitatea sa de membru al Consiliului Camerei, să reprezinte interesele Camerei pe lângă marile firme de audit care sunt autorizate în România să exercite activitate de audit financiar. Reprezentantul Camerei pe lângă marile firme de audit va face toate demersurile pentru asigurarea la nivel înalt a relatiilor de colaborare cu acestea.

(2) Reprezentantul Camerei pe lângă marile firme de audit participă la sedintele Biroului permanent al Consiliului Camerei, fără drept de vot.

Art. 6. - (1) Se acordă titlul “Auditor financiar de onoare”, conform art. 15 alin.(1) lit. i) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, si Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 231/2011, următorilor auditori financiari membri ai Camerei:

1. Ion Mihăilescu;

2. Ali Eden;

3. CuldaEmil;

4. Coman Paul;

5. Dascălu Doina;

6. Georgescu Florin;

7. Groza Alexandru;

8. Hură Mihai;

9. Iuga Vasile;

10. Manolescu Maria;

11. Moldovanu Urania;

12. Munteanu Victor;

13. Nicolăescu Eugen;

14. Rusanu Dan Radu;

15. Savu Gheorghe;

16. Teculescu Gheorghe;

17. Trow David;

18. Turlea Eugeniu;

19. Vlădescu Sebastian;

20. Vorniceanu Marius.

(2) Auditorii financiari de onoare sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe datorate Camerei.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamtu

 

Bucuresti, 28 iunie 2011.

Nr. 240.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.