MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 539/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 616 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 

Decizia nr. 617 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil

 

Decizia nr. 620 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Decizia nr. 625 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

749. - Hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

13. - Ordin pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 616

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, exceptie ridicată de Maria-Lica Onofrei în Dosarul nr. 35.691/245/2009 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 coroborate cu dispozitiile constitutionale ale art. 146 lit. d), pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 35.691/245/2009, Judecătoria Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a “prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, astfel cum a fost interpretat prin art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului”, exceptie ridicată de Maria-Lica Onofrei într-o cauză civilă având ca obiect obligatia “de a face”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că îi este încălcat dreptul de a cumpăra o locuintă din fondurile statului, în conditiile în care contractul său de închiriere este ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995, fiind astfel lipsit în mod nejustificat de posibilitatea de a cumpăra locuinta pe care o ocupă.

Judecătoria Iasi - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea dreptului chiriasilor la cumpărare prin art. 9 din Legea nr. 112/1995 a reprezentat o măsură de protectie a acestora, în considerarea faptului că ocupau la data intrării în vigoare a legii o locuintă dintre acelea care au făcut obiectul legii, în considerarea contextului socioeconomic la intrarea în vigoare a acesteia. În conditiile în care nu există o normă de drept civil care să confere titularului unui drept locativ posibilitatea de a dobândi dreptul de proprietate, nu se poate retine că această interpretare creează o situatie de inferioritate pentru titularul unui contract de închiriere, privind o locuintă, încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995 în raport cu alti cetăteni, ci ea stabileste doar limitele unei dispozitii cu titlu de favoare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost stabilit de către instanta de judecată, îl constituie “prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, astfel cum a fost interpretat prin art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.”

În realitate, din examinarea încheierii de sesizare si a notelor scrise ale autorului exceptiei, Curtea constată că, în concret, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate asupra căruia urmează a se pronunta îl constituie prevederile art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 4 februarie 1997, astfel încât textul de lege care îl nemultumeste pe autorul exceptiei prevede că “Dreptul de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriasii care, având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare a legii.”


Autorul exceptiei nu precizează care sunt dispozitiile constitutionale pretins încălcate prin textul de lege criticat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, instanta de contencios constitutional “hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”.

De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare”.

Asa fiind, hotărârile Guvernului sau normele metodologice nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate si, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 este inadmisibilă.

Totodată, Curtea constată că autorul exceptiei nu precizează ce norme sau principii constitutionale ar fi încălcate prin reglementarea criticată, astfel încât, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia sesizările adresate instantei de contencios constitutional trebuie motivate, Curtea nu se poate substitui autorilor exceptiei în ceea ce priveste invocarea unor texte constitutionale pretins încălcate si a unor motive de neconstitutionalitate, întrucât aceasta ar avea semnificatia exercitării unui control de constitutionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispozitiile art. 146 din Constitutie.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, exceptie ridicată de Maria-Lica Onofrei în Dosarul nr. 35.691/245/2009 al Judecătoriei Iasi-Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 617

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil, exceptie ridicată de Florin Vasile Oproiu si Viorica Drăgulita Oproiu în Dosarul nr. 22.790/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, având în vedere faptul că autorii acesteia invocă aspecte care tin de interpretarea si aplicarea legii în cauza concretă dedusă judecătii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 198 din 9 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 22.790/245/2007, Tribunalul Iasi - Sectia civilă (fond funciar) a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil, exceptie ridicată de Florin Vasile Oproiu si Viorica Drăgulita Oproiu într-o cauză civilă având ca obiect fond funciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că, desi au adus noi documente justificative ale dreptului lor de proprietate, instanta de judecată a “ignorat să analizeze temeinicia pretentiilor prin raportare la noile probe, aplicând principiul autoritătii lucrului judecat.”

Tribunalul Iasi - Sectia civilă apreciază că prevederile art. 1201 din Codul civil sunt constitutionale, critica autorilor exceptiei fiind neîntemeiată, întrucât vizează, în realitate, fondul cauzei deduse judecătii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1201 din Codul civil, potrivit cărora “Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelasi obiect, este întemeiată pe aceeasi cauză si este între aceleasi părti, făcută de ele si în contra lor în aceeasi calitate.”

În opinia autorilor exceptiei, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 care consacră accesul liber la justitie si celor ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, de fapt, criticile autorilor exceptiei vizează fondul cauzei deduse judecătii. Astfel, acestia procedează la o analiză critică a hotărârilor judecătoresti pronuntate în spetă, precum si a hotărârilor emise de Comisia judeteană de fond funciar, cu înfătisarea pe larg a ceea ce pretinde a constitui erori de judecată săvârsite de instanta de judecată sau de alte autorităti, considerând că sorgintea acestor erori nu se află în aplicarea gresită a legii, ci în caracterul neconstitutional al textului de lege criticat.

Asadar, Curtea constată că aspectele invocate nu reprezintă veritabile critici de neconstitutionalitate, ci vizează modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 1201 din Codul civil de către instanta judecătorească. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil, exceptie ridicată de Florin Vasile Oproiu si Viorica Drăgulita Oproiu în Dosarul nr. 22.790/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 620

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Mirela-Gabi Teodorescu în Dosarul nr. 26.850/233/2009 al Judecătoriei Galati - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Emilia Manon Cristoloveanu a depus la dosarul cauzei o cerere de amânare, prin care arată că are nevoie de timp pentru a-si pregăti apărarea, motivată prin faptul necomunicării unei copii a exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare, arătând că timpul scurs de la data invocării exceptiei de neconstitutionalitate până la data dezbaterilor în fata Curtii Constitutionale a fost suficient pentru ca partea Emilia Manon Cristoloveanu să îsi fi pregătit apărarea.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens practica constantă a Curtii Constitutionale si arătând că nu au intervenit elemente noi, care să determine modificarea acestei practici.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 26.850/233/2009, Judecătoria Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de petenta Mirela-Gabi Teodorescu într-un litigiu având ca obiect solutionarea plângerii împotriva Rezolutiei nr. 4.427/P/2009 din data de 14 octombrie 2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galati, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 277 si 278 din Codul muncii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile din Constitutie ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul român, ale art. 4 alin. (1) cu privire la unitatea poporului si egalitatea cetătenilor săi, ale art. 11 alin. (1) si (2) ce reglementează raportul dintre dreptul international si dreptul intern, ale art. 15 alin. (1) referitoare la drepturile, libertătile si obligatiile constitutionale, ale art. 16 alin. (1) si (2) ce reglementează principiul egalitătii în drepturi, ale art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie, ale art. 41 alin. (1) privind munca si protectia socială a muncii, ale art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 148 alin. (2) si (4) cu privire la integrarea în Uniunea Europeană, ale art. 154 alin. (1) ce reglementează conflictul temporal de legi, precum si ale art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ce reglementează dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la un recurs efectiv.

În motivarea pretinsei încălcări a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 148 alin. (2) si (4) si art. 154 alin. (1) din Constitutie si ale art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, autoarea exceptiei face trimitere la hotărârile

Curtii Europene a Drepturilor Omului din 15 iunie 2004, 25 martie 1999 si 19 martie 1997, pronuntate în cauzele Luntre si altii împotriva Moldovei, latridis împotriva Greciei si, respectiv, Hornsby împotriva Greciei, arătând că statul nu poate invoca lipsuri financiare pentru a tergiversa punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, etapă care face parte integrantă din proces, că dreptul international are prioritate fată de dreptul intern, că a fost privată de dreptul de a-si obtine drepturile salariale si de a dispune de acestea, că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil si la solutionarea litigiului într-un termen rezonabil si că, prin emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, puterea executivă a săvârsit o imixtiune gravă în sfera atributiilor puterii judecătoresti, încălcând principiul separatiei puterilor în stat.

Referitor la încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si ale art. 53 alin. (2) din Constitutie, autoarea sustine că i-a fost limitat dreptul de a obtine executarea silită a drepturilor salariale si că astfel i-a fost aplicat un regim discriminatoriu în raport cu salariatii din sectorul privat.

De asemenea, autoarea pretinde că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă principiul egalitătii în drepturi, prevăzut la art. 16 din Constitutie, si principiul liberului acces la justitie, prevăzut la art. 21 din Constitutie.

Judecătoria Galati - Sectia penală, în încheierea pronuntată, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată de reclamantă, arătând doar că aceasta întruneste criteriile de admisibilitate prevăzute la art. 29 alin. (1) - (3) din Legea nr. 47/1992. Opinia instantei a fost solicitată de către Curtea Constitutională prin Adresa nr. 2.648 din 2 mai 2011, la care Judecătoria Galati a răspuns prin Adresa nr. 2.764 din 6 mai 2011, arătând că remiterea opiniei instantei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată în Dosarul nr. 26.850/233/2009 al Judecătoriei Galati nu a fost posibilă, întrucât doamna judecător Geanina Elena Deliu se afla la data primirii adresei Curtii Constitutionale în concediu prenatal, lipsind din localitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, textele criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul român, ale art. 4 alin. (1) cu privire la unitatea poporului si egalitatea cetătenilor săi, ale art. 11 alin. (1) si (2) ce reglementează raportul dintre dreptul international si dreptul intern, ale art. 15 alin. (1) referitoare la drepturile, libertătile si obligatiile constitutionale, ale art. 16 alin. (1) si (2) ce reglementează principiul egalitătii în drepturi, ale art. 20 - “Tratatele internationale privind drepturile omului” ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie, ale art. 41 alin. (1) privind munca si protectia socială a muncii, ale art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 148 alin. (2) si (4) cu privire la integrarea în Uniunea Europeană, ale art. 154 alin. (1) ce reglementează conflictul temporal de legi, precum si art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ce reglementează dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, Curtea Constitutională a retinut în Decizia nr. 713 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, că “nu se poate retine existenta niciunei discriminări între debitori, în sensul că statul ca debitor si-ar aroga mai multe drepturi decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveste executarea hotărârilor judecătoresti. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv si rezonabil, aceasta însemnând că nu urmăreste un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere (în acest sens, a se vedea hotărârile pronuntate în cauzele «Aspecte privind regimul lingvistic în scolile belgiene» împotriva Belgiei, 1968, Marckx împotriva Belgiei, 1979, Rasmussen împotriva Danemarcei, 1984, Abdulaziz, Cabales si Balkandali împotriva Regatului Unit, 1985, Gaygusuz împotriva Austriei, 1996, Larkos împotriva Cipru, 1999, Bocancea si altii împotriva Moldovei, 2004). Totodată, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă si în ce măsură diferentele între diversele situatii similare justifică un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variază în functie de anumite circumstante, de domeniu si de context (în acest sens, a se vedea hotărârile pronuntate în cauzele «Aspecte privind regimul lingvistic în scolile belgiene» împotriva Belgiei, 1968, Gaygusuz împotriva Austriei, 1996, Bocancea si altii împotriva Moldovei, 2004).Or, în cauza de fată, astfel cum s-a arătat si mai sus, măsura contestată urmăreste un scop legitim - asigurarea stabilitătii economice a tării - si păstrează un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere - executarea esalonată a hotărârilor judecătoresti în cauză. Astfel, situatia particulară ivită si motivată prin existenta unei situatii extraordinare este una care reclamă o diferentă evidentă de tratament juridic”.

2. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea Constitutională a retinut printr-o jurisprudenta constantă că “procesul civil parcurge două faze: judecata si executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul fortei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îsi execută de bunăvoie obligatia”. Însă “actul normativ criticat este o măsură de natură să întărească finalitatea procesului judiciar, în sensul că reprezintă un prim pas important al debitorului de a-si executa creanta. Faptul că acesta îsi execută creanta într-o perioadă de 3 ani nu reprezintă o durată excesivă a executării unei hotărâri judecătoresti, datorită caracterului sistemic al problemelor apărute în legătură cu executarea titlurilor executorii ale personalului bugetar. De altfel, chiar si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, solutionând Cererea nr. 60.858/00 si pronuntând Decizia de admisibilitate din 17 septembrie 2002 în Cauza Vasyl Petrovych Krapyvnytskiy împotriva Ucrainei, a apreciat că un termen de 2 ani si 7 luni de executare a unei hotărâri judecătoresti nu este excesiv în conditiile concrete ale cauzei, respectiv lipsa vădită de fonduri a unitătii militare debitoare. Totodată, în Cauza Burdov împotriva Rusiei, 2002, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că o autoritate statală nu ar putea să invoce lipsa de lichidităti pentru a justifica refuzul de a executa o condamnare. Or, în cauza de fată, Guvernul român nu numai că nu refuză executarea hotărârilor judecătoresti, ci se obligă la plata esalonată a sumelor prevăzute prin acestea. Executarea esalonată a unor titluri executorii care au ca obiect drepturi bănesti nu este interzisă în niciun mod de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; executarea uno icto constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este singura si unica modalitate posibilă de executare pe care Guvernul o poate aplica.” (A se vedea în acest sens Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie, si Decizia nr.190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010).

3. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor constitutionale de la art. 44, Curtea Constitutională a retinut în Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, si în Decizia nr. 712 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, că “Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă si executorie constituie un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1; neexecutarea plătii într-un termen rezonabil constituie deci o atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, ca si faptul că lipsa de lichidităti nu poate justifica un asemenea comportament (Ambruosi împotriva Italiei, 2000, Burdov împotriva Rusiei, 2002). Guvernul, prin adoptarea ordonantei de urgentă criticate, nu neagă existenta si întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoresti si nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Conventiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constitutie, în conditiile unei crize financiare accentuate.”

4. Având în vedere cele de mai sus, Curtea a retinut în Decizia nr. 712 din 25 mai 2010 că nu poate fi retinută nici încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

5. Referitor la pretinsa încălcare prin prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 a dispozitiilor din Constitutie ale art. 1 alin. (3) si (5), ale art. 4 alin. (1), ale art. 11 alin. (1) si (2), ale art. 15 alin. (1), ale art. 20, ale art. 41 alin. (1) si ale art. 148 alin. (2) si (4), Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză, nevizând ipoteza normativă a textului legal criticat.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Mirela-Gabi Teodorescu în Dosarul nr. 26.850/233/2009 al Judecătoriei Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 625

din 12 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Victoria Niculescu în Dosarul nr. 5.905/118/2009 ai Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Viorica Sechesanu, avocatul Zeno Sorin Bese, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 1.288/2009.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că întinderea si continutul dreptului de proprietate se stabilesc prin lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.905/118/2009, Curtea de Apel Constanta – Sectia civila, minori si familie, litigii de munca si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Victoria Niculescu într-o cauză civilă având ca obiect anulare act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea criticată este neconstitutională, întrucât limitează exercitiul liber al atributelor dreptului de proprietate, respectiv prerogativa dispozitiei.

Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale consideră că prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44, întrucât interdictia temporară de înstrăinare reprezintă o prerogativă a legiuitorului, care, la adoptarea legii, a avut în vedere restrictionarea între vii a eventualelor tendinte speculative cu asemenea imobile achizitionate în conditii speciale, avantajoase pentru dobânditori.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, prevederi potrivit cărora, “/.../ Apartamentele dobândite în conditiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 1.288 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 17 noiembrie 2009, Decizia nr. 547 din 6 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006, sau Decizia nr. 169 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 12 aprilie 2000, prin care s-a statuat că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Prin aceste decizii, Curtea a constatat că textul de lege criticat stabileste o interdictie temporară de înstrăinare a locuintelor ce au fost dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, timp de 10 ani de la data cumpărării, iar nerespectarea acestei dispozitii legale imperative este sanctionată de lege cu nulitatea absolută a actului de înstrăinare. De asemenea, Curtea a retinut că interdictia temporară de înstrăinare are în vedere bunul (locuinta) si reprezintă o limitare a unuia dintre atributele dreptului de proprietate, si anume dispozitia, în acord cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Totodată, conform art. 61 alin. (1) din Constitutie, legiuitorul are dreptul de a institui o asemenea interdictie temporară de înstrăinare, care era cunoscută de autorul exceptiei din momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra locuintei detinute, până în acel moment, în calitate de chirias. De altfel, finalitatea legii este aceea de a interzice înstrăinarea prin acte juridice între vii în scop speculativ cu asemenea imobile achizitionate în conditii speciale, avantajoase pentru dobânditori.

Solutiile pronuntate în deciziile mentionate, precum si considerentele pe care acestea s-au bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Victoria Niculescu în Dosarul nr. 5.905/118/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 


 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se actualizează cu drumurile judetene prevăzute în anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 3 se actualizează cu drumurile comunale prevăzute în anexele nr. 2-10.

Art. II. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 749.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reteaua de drumuri judetene din judetul Harghita

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DJ 128

Borsec(DN 15) -Jolotca - DN12

km 0+000 - km 20+864

20,864

2.

DJ136B

Goagiu (DJ 136) - Inlăceni - Păuleni - DN 13A

km 0+000 - km 24+306

24,306

 

ANEXA Nr. 2

Reteaua de drumuri comunale din judetul Suceava

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC8B

DN 2 - Drăguseni - sat Garaleu

km 0+000 - km 7+200

7,200

2.

DC 16

DJ 209A- cătun Suhani - sat Herla

km 0+000 -km 2+198

2,198

3.

DC 16B

DJ 209A- SIatina - sat Herla

km 0+000 - km 2+078

2,078

4.

DC 16C

Sat Herla - cătun Lupoaia

km 0+000 -km 1+540

1,540

5.

DC20C

DJ 178 sat Botosana - cătun Dealul Cajvanei

km 0+000 -km 1+000

1,000

6.

DC20D

Cătun Robeni - cătun Lucani - DJ 178 - cătun Suseni

km 0+000 -km 1+600

1,600

7.

DC20E

DJ 178 - sat Botosana - DJ 178E - cătun Loghineni

km 0+000 - km 3+000

3,000

8.

DC20F

Cătun Robeni - DJ178 - cătun Solcani

km 0+000 -km 1+974

1,974

9.

DC24A

DN 2E - Vârfu Dealului - Deleni - Pârtestii de Jos - DJ 178A

km 0+000 - km 6+330

6,330

10.

DC24B

DC 24A - Deleni - Varvata - DC23

km 0+000 -km 1+350

1,350

11.

DC31A

DJ 177E sat SIătioara - cătun Pârâul Ursului

km 0+000 - km 2+500

2,500

12.

DC33A

DJ 176 - Frumosu/sat Dragosa

km 0+000 - km 3+000

3,000

13.

DC33B

DJ 176/Frumosu - cătun Frumosu

km 0+000 - km 2+500

2,500

14.

DC35A

DJ 291A sat Grămesti - cătun Mănigeni

km 0+000 - km 2+800

2,800

15.

DC35B

DC 35 sat Grămesti - sat Botosenita Mică

km 0+000 - km 3+200

3,200

16.

DC36A

DC 36 sat Verbia - sat Botosenita Mică

km 0+000 - km 2+800

2,800

17.

DC36B

DJ 291A sat Bălinesti - limita judetului Botosani

km 0+000 -km 1+300

1,300

18.

DC38A

Sat Gura Solcii; sat Gura Solcii - hotar oras Milisăuti (legătura prin DN2H cu satul Grănicesti)

km 0+000 - km 3+500

3,500

19.

DC40B

Sat lacobesti: sat lacobesti - DN2 - legătura cu satul Grănicesti

km 0+000 -km 1+500

1,500

20.

DC40C

Sat Grănicesti: DN2 - sat Dumbrava - sat Romanesti - DC38

km 0+000 - km 9+600

9,600

21.

DC41A

Sat Satu Mare - sat Bădeuti

km 0+000 - km 2+300

2,300

22.

DC41B

DJ 178B Satu Mare - sat Tibeni

km 0+000 -km 1+500

1,500

23.

DC42C

DJ 178 sat Arbore - sat Clit

km 0+000 - km 9+056

9,056

24.

DC43E

DN 2K Arbore - hotar Solea

km 0+000 - km 4+035

4,035

25.

DC43F

Sat Arbore - hotar Poieni Solea

km 0+000 - km 2+400

2,400

26.

DC42D

DN 2K sat laslovăt - DC 42B (cătun Bercu)

km 0+000 - km 3+800

3,800

27.

DC42E

DN 2K laslovăt - DC42A- DN 2K (cătun Coastă)

km 0+000 - km 2+900

2,900

28.

DC44A

Sat Horodnic - sat Voievodeasa - sat Sucevita - DN 17A

km 0+000 - km 6+700

6,700

29.

DC44B

Sat Sucevita - DN 17A- comuna Marginea

km 0+000 -km 2+100

2,100

30.

DC44C

Sat Sucevita - DN 17A- DJ 177 - comuna Mănăstirea Humorului

km 0+000 - km 2+800

2,800

31.

DC43G

DJ 178A- limita teritorială oras Cajvana DJ 178D - Solonet - DJ178A

km 0+000 - km 4+800

4,800

32.

DC43H

DJ 178A -satTodiresti -DJ 178A-satTodiresti de Sus –DJ 178A

km 0+000 - km 5+600

5,600

33.

DC43I

DJ 178A - sat Sârghiesti - DJ 178A

km 0+000 - km 4+400

4,400

34.

DC43J

DJ 178A - cătun Ses Părhăuti - DJ 178 A

km 0+000 -km 1+100

1,100

35.

DC43K

DJ 178A- limita teritorială Mihoveni - cătun Crihora - limita teritorială Florinta-Costâna - DJ 178A

km 0+000 -km 1+700

1,700

36.

DC43L

DJ 178A -sat Costâna - limita teritorială Mihoveni - DJ 209D

km 0+000 -km 1+300

1,300

37.

DC43M

DJ 209D - limită hotar sat Florinta - sat Costâna - DJ 209D

km 0+000 -km 1+400

1,400

38.

DC43N

DJ 178A- cătun Deleni Părhăuti - DJ 178A

km 0+000 -km 1+800

1,800

39.

DC46A

DC 46A Horodnic de Jos - cătun Colnic - DC 46

km 0+000 - km 3+000

3,000

40.

DC46B

DC 46 Horodnic de Jos - cătun Călugărita - DC 46

km 0+000 - km 3+800

3,800

41.

DC46C

DN 2H Horodnic de Jos - cătun pe Vale - limita Horodnic de Sus

km 0+000 - km 2+700

2,700

42.

DC49C

DJ 178C sat Frătăutii Noi - Sasca - cătun Vuliva

km 0+000 - km 3+000

3,000

43.

DC54A

Stânca - Poiana - DN 29A

km 0+000 - km 4+500

4,500

44.

DC54B

SIobozia - Serbănesti - DJ 208B

km 0+000 - km 3+730

3,730

45.

DC55A

Dealu - Buda - DJ 291A

km 0+000 - km 2+380

2,380

46.

DC70A

Bosanci - Cumpărătura - DN2 - Moara Carp

km 0+000 - km 7+030

7,030

47.

DC71A

DJ 209C (limita administrativă a municipiului Suceava) - satBulai - DC 71

km 0+000 -km 1+650

1,650

48.

DC71B

DC 71 - sat Moara Nica - DN 2 (E85) - municipiul Suceava

km 0+000 - km 3+200

3,200

49.

DC82F

DC 82 sat Sărisor - cătun Pârâul Nitucilor

km 0+000 - km 2+000

2,00

50.

DC88B

DN 17Asat Sadova - cătun Latiseni

km 0+000 -km 1+600

1,600

51.

DC88C

DC 88 sat Sadova - cătun Pârâul Mazării

km 0+000 - km 2+800

2,800


Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

52.

DC88D

DC 88 sat Sadova - cătun Pârâul Zbrancani

km 0+000 - km 2+400

2,400

53.

DC89B

D.J. 290 sat Fântânele - sat SIobozia

km 0+000 - km 5+400

5,400

54.

DC89C

D.J. 290 sat Bănesti - sat Stamate

km 0+000 -km 2+100

2,100

55.

DC90C

Sat Ciocănesti (DN 18) - cătun Recele - Suhard - Humoru - sat Botos

km 0+000 -km 21+000

21,000

56.

DC90D

Sat Ciocănesti (DN 18) - cătun Colacu - Puiu - Brezuta

km 0+000 - km 6+450

6,450

57.

DC90E

Sat Ciocănesti (DN 18) - cătun Suhărzelu Mic

km 0+000 - km 2+000

2,000

58.

DC90F

Sat Botos (DN 18) - cătun Humoru - Hauzlic

km 0+000 -km 1+500

1,500

59.

DC90G

Sat Botos (DN 18) - cătun Botosel - Mănăstirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel

km 0+000 - km 4+000

4,000

60.

DC 91

DJ 177 sat Mănăstirea Humorului - cătun Larga

km 0+000 - km 3+850

3,850

61.

DC91A

DJ 177 sat Mănăstirea Humorului - cătun Chilia

km 0+000 - km 2+500

2,500

62.

DC 92

Comuna Comănesti - orasul Cajvana

km 0+000 -km 1+700

1,700

63.

DC92A

Sat Comănesti - DJ 178 - sat Humoreni

km 0+000 -km 1+200

1,200

64.

DC92B

Comuna Comănesti - comuna Todiresti

km 0+000 -km 1+500

1,500

65.

DC92C

Comuna Comănesti DJ 178A-comuna Bălăceana

km 0+000 -km 1+400

1,400

66.

DC92D

Sat Comănesti - sat Humoreni

km 0+000 - km 3+000

3,000

67.

DC 93

DJ 209Asat Mihăiesti - sat Moara Carp, comuna Moara

km 0+000 -km 1+100

1,10

68.

DC93A

Sat Mihăiesti - DJ 209A- cătun Prodana - limita comunei Rădăseni, sat Lămăseni

km 0+000 - km 3+250

3,25

69.

DC93B

DJ 209Asat Botesti - sat Brădătel

km 0+000 - km 2+200

2,20

70.

DC93C

Sat Brădătel Vale - sat Brădătel Deal - sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii

km 0+000 -km 1+400

1,40

71.

DC93D

DJ 209Asat Rotopănesti - sat Brădătel - sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii

km 0+000 -km 1+250

1,25

72.

DC93E

DJ 209Asat Horodniceni - DJ 209C sat Vorniceni, comuna Moara

km 0+000 - km 3+950

3,95

73.

DC93F

DJ 209A sat Horodniceni - sat Brădătel

km 0+000 -km 1+900

1,90

74.

DC 96

Sat Ostra - DJ177A- cătun Băisescu

km 0+000 - km 2+430

2,430

75.

DC96A

Sat Ostra - DJ177A- cătun Tărnicioara

km 0+000 -km 1+450

1,450

76.

DC96B

Cătun Botusanu - DJ 177 A- cătun Chirii

km 0+000 -km 1+100

1,100

77.

DC81B

DJ 174 - schit Piatra Tăieturii

km 0+000 - km 7+000

7,000

78.

DC81C

DJ 174 sat Panaci - limita comunei Neagra Sarului

km 0+000 - km 3+000

3,000

79.

DC81D

DJ 174 sat Panaci - cătun Nemteni

km 0+000 -km 1+500

1,500

80.

DC81E

DJ 174 sat Panaci - limita comunei Sam Dornei

km 0+000 -km 1+500

1,500

81.

DC81F

DJ 174 sat Panaci - cătun Sestină

km 0+000 -km 1+500

1,500

82.

DC81G

DJ 174 sat Coverca - sat Panaci

km 0+000 - km 3+000

3,000

83.

DC81H

DJ 174 sat Panaci - DJ 174 sat Coverca

km 0+000 -km 1+100

1,100

84.

DC 811

DJ 174 sat Panaci - cătun Pârâul Ciungilor

km 0+000 -km 1+000

1,000

85.

DC81J

DJ 174 sat Coverca - cătun Mihăilet

km 0+000 - km 6+000

6,000

86.

DC81K

DJ 174 sat Coverca - rezervatia Călimani

km 0+000 - km 6+000

6,000

87.

DC81L

DJ 174 sat Coverca - cătun Pârâul Negru

km 0+000 - km 4+000

4,000

88.

DC81M

DJ 174 sat Păltinis - cătun Morăresti

km 0+000 - km 5+000

5,000

89.

DC81N

DJ 174 sat Păltinis - cătun Chiruteni

km 0+000 - km 2+000

2,000

90.

DC 810

DJ 174 sat Păltinis - cătun Chiruteni

km 0+000 -km 1+500

1,500

91.

DC81P

DJ 174 sat Catrinari - cătun Sesu Popii

km 0+000 - km 5+000

5,000

92.

DC81R

DJ 174 sat Drăgoiasa - cătun Stânceni

km 0+000 - km 2+200

2,200

93.

DC81S

DJ 174 sat Drăgoiasa - cătun Acujboaie

km 0+000 -km 1+000

1,000

94.

DC81T

DJ 174 sat Glodu - cătun Păstinăresti

km 0+000 - km 2+500

2,500

95.

DC81U

DJ 174 sat Glodu - cătun Sesu Popii

km 0+000 - km 2+500

2,500

96.

DC81V

DJ 174 sat Glodu - cătun Păstinăresti

km 0+000 -km 1+500

1,500

97.

DC 94

DJ 174 sat Glodu - cătun Gavriliseni

km 0+000 - km 3+000

3,000

98.

DC94A

DJ 174 sat Glodu - limita orasului Brosteni

km 0+000 - km 3+000

3,000

99.

DC94B

DJ 174E sat Păltinis - Mănăstirea Catrinari

km 0+000 -km 1+200

1,200

100.

DC94C

DJ 174E sat Păltinis - cătun Pârâul Usturoi

km 0+000 -km 1+200

1,200

101.

DC94D

DJ 174 sat Drăgoiasa - DJ 174 sat Păltinis

km 0+000 -km 1+200

1,200

102.

DC94E

DJ174 sat Glodu - DJ174E sat Catrinari

km 0+000 - km 5+000

5,000

103.

DC 95

Satul Sasca Mică - Baia - Cotu Băii

km 0+000 - km 8+500

8,500

 

ANEXA Nr. 3

Reteaua de drumuri comunale din judetul Bacău

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC 166A

De la Pantiru Gheorghe nr. 550 pe la Andrei Valentin nr. 580 si până la fântâna de pe Moghiorus noua limită de intravilan

0+000 - 0+752

0,752

2.

DC 166B

P62/1479/29/3 - de la DJ 119H până la locuitorul Cojocaru Mihai

0+000 - 0+424

0,424

3.

DC 166C

De la locuitorul Bortos Stefan nr. 251 până la locuitorul Roca Ignat nr. 263

0+000 - 0+455

0,455

4.

DC 167A

De la locuitorul Balint Martin nr. 1375 până la locuitorul Moraru Magda nr. 1314

0+000 - 0+257

0,257

5.

DC 167B

T22/829/574 de la drumul comunal DC 167 până la drumul comunal P22/829654

0+000 - 0+507

0,507

6.

DC 167C

De la locuitorul Jitaru Sel Grigore nr. 752 până la locuitorul Ciuraru Pal Isidor nr. 783A

0+000 - 0+880

0,880

7.

DC 167D

De la locuitorul Farcas Anton nr. 920 până la locuitorul Cochior Anton nr. 934

0+000 - 0+461

0,461

8.

DC 167E

De la locuitorul Isvanca Mihai nr. 1024 până la locuitorul Cosa Compi Mihai nr. 1054

0+000 - 0+364

0,364

 

ANEXA Nr. 4

Reteaua de drumuri comunale din judetul Harghita

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC 166A

De la Pantiru Gheorghe nr. 550 pe la Andrei Valentin nr. 580 si până la fântâna de pe Moghiorus noua limită de intravilan

0+000 - 0+752

0,752

2.

DC 166B

P62/1479/29/3 - de la DJ 119H până la locuitorul Cojocaru Mihai

0+000 - 0+424

0,424

3.

DC 166C

De la locuitorul Bortos Stefan nr. 251 până la locuitorul Roca Ignat nr. 263

0+000 - 0+455

0,455

4.

DC 167A

De la locuitorul Balint Martin nr. 1375 pană la locuitorul Moraru Magda nr. 1314

0+000 - 0+257

0,257

5.

DC 167B

T/22/829/574 de la drumul comunal DC 167 până la drumul comunal P22/829654

0+000 - 0+507

0,507

6.

DC 167C

De la locuitorul Jitaru Sel Grigore nr. 752 până la locuitorul Ciuraru Pal Isodor nr. 783A

0+000 - 0+880

0,880

7.

DC 167D

De la locuitorul Farcos Anton nr. 920 până la locuitorul Cochior Anton nr. 934

0+000 - 0+461

0,461

8.

DC 167E

De la locuitorul Isvanca Mihai nr. 1024 până la locuitorul Cosa Compi Mihai nr. 1054

0+000 - 0+364

0,364

9.

DC 150

Lunca de Sus -Valea Ugra

0+000 - 7+400

7,4

10.

DC 216

Mugeni (DJ 137) - Mugeni (DJ 137)

0+000 - 0+421

0,421

11.

DC 217

Mugeni (DJ 137) - Alunis (DJ 137)

0+000 - 3+841

3,841

12.

DC 218

Mugeni (DJ 137) -Oteni

0+000 - 3+074

3,074

13.

DC 219

Mugeni (DJ 137) - Dobeni

0+000 - 6+515

6,515

14.

DC 220

Mugeni (DJ 137) -Lutita

0+000 - 2+612

2,612

15.

DC 221

Mugeni (DJ 137) -Ulies

0+000 - 4+383

4,383

16.

DC 222

Mugeni (DJ 137) -Tăureni (DJ 137)

0+000 - 3+679

3,679

17.

DC 223

Mugeni (DJ 137) - Forteni

0+000 - 6+050

6,050

18.

DC 224

Mugeni (DJ 137) - Forteni

0+000-10+998

10,998

19.

DC 225

Mugeni (DJ 137) - Cireseni

0+000 - 9+283

9,283

20.

DC 226

Mugeni (DJ 137) - Porumbeni (DJ 137)

0+000 - 11+114

11,114

21.

DC 227

Mugeni (DJ 137) - Dejuteni (DJ 137)

0+000 - 1+084

1,084

22.

DC 228

Lulita (DJ 137) -Dejutiu (DJ 137)

0+000 - 3+259

3,259

23.

DC 229

DJ 137 -Mătiseni

0+000 - 3+454

3,454

24.

DC 230

DJ 137 -Mujna

0+000 - 8+228

8,228

25.

DC 231

Satu Mare (DN 13A) - Călugăreni

0+000 - 0+803

0,803

26.

DC 232

Lunca de Jos (DN 12A) - Valea Boros

0+000 - 8+900

8,900

27.

DC 234

Lunca de Jos (DN 12A) - Valea lui Antaloc

0+000 - 2+000

2,000

28.

DC 235

Lunca de Jos (DN 12A) - Valea Capelei

0+000 - 3+625

3,625

29.

DC 236

Porumbeni Mari - Dobeni

0+000 - 0+250

0,250

30.

DC 237

Porumbeni Mari - Porumbeni Mici

0+000 - 0+360

0,360

31.

DC 238

Porumbeni Mari - Simonesti

0+000 - 3+450

3,450

32.

DC 239

Porumbeni Mari - Betesti

0+000 - 0+460

0,460

33.

DC 242

Porumbeni Mari - Dobeni

0+000 - 0+490

0,490

34.

DC 241

Porumbeni Mari - Porumbeni Mari

0+000 - 0+540

0,540

35.

DC 242

Porumbeni Mari - Dobeni

0+000 - 0+150

0,150

36.

DC 243

Porumbeni Mari - Porumbeni Mari

0+000 - 0+380

0,380

37.

DC 244

Porumbeni Mici - Porumbeni Mari

0+000 - 1 + 140

1,140

38.

DC 245

Porumbeni Mici - Feleac

0+000 - 0+400

0,400

39.

DC 246

Porumbeni Mici - Cristuru Secuiesc

0+000 - 0+380

0,380

40.

DC 247

Băile Szejke (DJ 137C) - Polonita

0+000 - 1+800

1,800

41.

DC 248

Tăureni (DJ 137C) - Limita Odorhei

0+000 - 2+450

2,450

42.

DC 259

Tulghes (DN 15) -Tulghes

0+000 - 1+500

1,500

43.

DC 260

Tulghes (DN 15) -Tulghes

0+000 - 6+000

6,000

44.

DC 261

Tulghes (DJ 127) - Tulghes

0+000 - 0+600

0,600

45.

DC 262

Tulghes (DJ 127) - Tulghes

0+000 - 1+640

1,640

46.

DC 263

Sat Pintic (DN 15) - Tulghes

0+000 - 2+000

2,000

47.

DC 264

Sat Hagota (DJ 127) - Tulghes

0+000 - 0+700

0,700

48.

DC 265

Sânsimion (DJ 123A) -Cetătuia (DJ 123)

0+000 - 6+236

6,236

49.

DC 250

Lunca de Sus (DN 12A) - Valea Ugra

0+000 - 7+400

7,400

 

ANEXA Nr. 5

Reteaua de drumuri comunale din judetul Bistrita-Năsăud

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC4D

Lunca Ilvei - Cosna

km 0+000 - km 7+400

7,400

2.

DC4E

Lunca Ilvei - Piatra Fântânele - Ciosa

km 0+000 -km 18+500

18,500

3.

DC4B

Lunca Ilvei - sat Ivăneasa (corn. Ilva Mare)

km 0+000 - km 9+500

9,500

4.

DC28A

DJ 151 Sieu-Odorhei - DJ 172 Agrisu de Jos

km 0+000 - km 4+850

4,850

5.

DC28B

DJ 151 Sirioara - DJ 172G Feleac

km 0+000 - km 3+594

3,594

6.

DC2D

Năsăud - Rebrisoara: DN 17C, intersectie cu str. Din Dos - str. Din Dos - Str. Bisericii - Bolotau - Calea Rebrii – Valea Runcului (UAT Rebra) - Poderei - DC 2D (Rebrisoara)

km 3+000 - km 7+740

4,740

7.

DC2F

Năsăud - Lusca (localitate componentă): DN 17D, intersectie cu str. Horea - str. Horea (partial) -str. Mihai Eminescu (partial) - Str. Rahovei (partial) - str. Dumitru Vârtic (partial) - str. Ion Creangă (partial) - Lusca (localitatea componentă) - Lusca, intersectie cu DN 17C

km 5+000 - km 6+080

1,080

8.

DC2I

Năsăud - Rebrisoara (sat Gersa I): DN 17C, intersectie cu str. Nicolae Drăgan - str. Nicolae Drăgan - str. Emil Rebreanu - Str. Grivitei - str. Comoară - str. Valea Caselor dreapta - str. Valea Caselor stânga - str. Avram lancu - str. Găgi – Valea Malului (UAT Rebrisoara) - Podul Malului, sat Gersa I (UAT Rebrisoara), punct de legătură cu un sector al DC 2

km 0+000 -km 12+500

12,500

9.

DC2J

Năsăud - Salva: str. Valea Podului (statia de epurare ape uzate), aval - str. Valea Podului, amonte - str. Ungiurele (UAT Salva), punct de legătura DC 43 legătură DC 43

km 0+000 - km 2+290

2,290

10.

DC8G

Traseul: Bistrita - Sărata: DJ 173C - str. Ion Pop Reteganu - str. Profesor Mircea Căluseriu - str. Zăvoaie - Drum de exploatare - intersectia cu DC 8F (parc industrial Bistrita sud)

km 0+000-km 5+830

5,830

 

ANEXA Nr. 6

Reteaua de drumuri comunale din judetul Neam

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC 188

E85 - sat Nisiporesti - limita judetului Iasi

km 0+000 - km 3+500

3,500

2.

DC 189

E85 - sat Nisiporesti - limita judetului Iasi

km 0+000 - km 7+500

7,500

3.

DC 190

DN 17B - Poiana Popesti - DC 155

km 0+000 -km 1+121

1,121

4.

DC 191

DN 17B -Busmei

km 0+000 -km 1+870

1,870

5.

DC 145A

Gircina-Opriseni - Piatra-Neamt

km 0+000 - km 2+534

2,534

6.

DC 51

Simionesti - Pildesti - Simionesti

km 0+000 - km 3+973

7,465

 

 

Limita UAT - Gheraiesti

km 0+000 - km 2+092

 

 

 

Simionesti - Pildesti - Gheraiesti

km 6+065 - km 7+465

 

7.

DC 195

DJ 155P - Războienii de Jos - Valea Mare - DJ 208G

km 0+000 -km 1+673

1,673

8.

DC 196

Borca - Soci

km 0+000 - km 2+500

2,500

9.

DC 197

Borca - Sabasa

km 0+000 -km 1+750

1,750

10.

DC 198

Sabasa - Pârâul Cârjei

km 0+000 - km 4+000

4,000

11.

DC 199

DN 15D - Poienari - DC 81 - Săcăleni

km 0+000 - km 2+280

2,280

12.

DC 200

DN 15D - Poienari - Bunghi

km 0+000 - km 0+900

0,900

13.

DJ 208G

Hanul Ancutei - Girov

km 30+238 - km 57+251

27,013

14.

DC 108

Roznov - SIobozia Câmp - Ferma

km 1+450 -km 4+900 km 4+900 - km 5+400

3,450 0,500

 

 

Oras Roznov

km 0+000 -km 1+450

1,450

15.

DC 202

Dragova-(DJ159c)-Bărcănesti

km 0+000-0+830

0,830

16.

DC 203

Bărcănesti (DC119) - Târdenii Mici

km 0+000-2+130

2,130

 

ANEXA Nr. 7

Reteaua de drumuri comunale din judetul Bihor

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC 168

DN1(E60) Lugasu de Jos - Poiana Florilor DN 1H Lugasu de Jos

km 0+000 -km 17+900

17,900

2.

DC 168/A

Lugasu de Sus - Cornet

km 0+000 - km 0+600

0,600

3.

DC 181

DN1(E60) - lac Hidroelectrica S.A. - Lugasu de Jos - DN1 (E60)

km 0+000 -km 1+800

1,800

4.

DC182

Uileacu de Cris - Urvind - Cuiesd

km 0+000 - km 6+000

6,000

5.

DC183B

DN1 (E 60) - Lugasu de Sus - Alesd

km 0+000 - km 3+700

3,700

6.

DC183A

DN 1P -Urvind

km 0+000 - km 8+000

8,000

 

ANEXA Nr. 8

Reteaua de drumuri comunale din judetul Prahova

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC4B

Paraschiv Ion nr. 9 - Lungu Ariton nr. 404

km 0+000 -km 1+239

1,239

2.

DC4C

Ungureanu Florin nr. 17B - Buiac Măria nr. 407

km 0+000 - km 0+898

0,898

 

ANEXA Nr. 9

Reteaua de drumuri comunale din judetul Mures

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC53A

Saschiz (DN 13 - DC 53E) (intersectie cu DE Fata Soarelui)

km 0+000 - km 4+350

4,350

2.

DC53B

Saschiz - Daia

km 0+000 - km 5+300

5,300

3.

DC53C

Saschiz - Cloasterf (DC 53)

km 0+000 - km 6+350

6,350

4.

DC53D

Mihai Viteazu (DN 13) - Cloasterf (DC 53)

km 0+000 -km 1+734

1,734

5.

DC53E

DC53A-DJ 133(Archita)

km 0+000 - km 2+900

2,900

 

ANEXA Nr. 10

Reteaua de drumuri comunale din judetul Arad

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

1.

DC88C

Str. Ady Endre - între Str. Lacului si limita cu satul Minis

km 0+000 - km 0+650

0,650

2.

DC88D

Str. Ioja Bela - între Str. Lacului si limita cu satul Minis

km 0+000 - km 0+650

0,650

3.

DC88E

Str. Petofy Sandor - între Str. Lacului si limita cu satul Minis

km 0+000 - km 0+650

0,650

4.

DC88F

Str. Gheorghe Doja - între Str. Lacului si limita cu satul Minis

km 0+000 - km 0+500

0,500

5.

DC88G

Str. Cuza Vodă - între str. Doctor Mihallovici si str. Valea Domnească

km 0+000 - km 0+380

0,380

6.

DC88H

Str. Aleea Plajei

km 0+000 -km 1+800

1,800

7.

DC88I

Str. Drecin - între DJ 708B - str. Episcop Gherasim Rat - str. Vasile Goldis

km 0+000 - km 0+400

0,400

8.

DC88J

Str. Horia - între str. Drecin - str. Coriolan Putici

km 0+000 -km 1+900

1,900

9.

DC88K

Str. Vasile Goldis - între str. Drecin - str. Coriolan Putici

km 0+00 -km 1+700

1,700

10.

DC88L

Str. A. lancu - Între str. Drecin - str. Coriolan Putici

km 0+000 -km 1+700

1,700

11.

DC88M

Str. I. SIavici - Între Str. Izlazului - DJ 708B - str. Episcop Gherasim Rat

km 0+000 - km 0+600

0,600

12.

DC88N

Str. Coriolan Putici - Între Str. Mica - Str. Izlazului

km 0+000 - km 0+600

0,600

13.

DC 880

Str. Mica - între DJ 708C - str. Episcop Gherasim Rat – limita sat Ghioroc

km 0+000 - km 0+350

0,350

14.

DC88P

Str. Vasile Juncu - între Str. Curtii - DJ 708C - Str. Principală

km 0+000 - km 0+650

0,650

15.

DC88T

Str. Av. Gheorghe Hancea - între DJ 708C - Str. Principală - Str. Dr. Vancu Gheorghe

km 0+000 -km 0+150

0,150

16.

DC88T

Str. Valea Mare - între Str. Digului - DJ 708C - Str. Principală

km 0+000 -km 1+400

1,400

17.

DC88V

Str. Vancu Gheorghe - str. Precup: între str. Inv. I. Bucalan - str. Inv. Traian Fidrich

km 0+000 - km 0+500

0,500


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 iulie 2011, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 13.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.