MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 540/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.692. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) si ale art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii stiintifice, aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

Art. 3. - Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din învătământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului si domeniului.

Art. 4. - Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obtinerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor prezentului ordin se utilizează definitiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si definitiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, cu exceptia prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.478/2011.

Art. 6. - (1) Până la prima clasificare a revistelor, editurilor stiintifice si colectiilor editoriale din România din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, realizată potrivit art. 2 din anexa nr. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, se aplică următoarele echivalări:

a) editurile care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, recunoscute de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior, denumit în continuare CNCSIS pentru anul 2011, se consideră a fi echivalente cu editurile clasificate în categoria A de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS;

b) revistele stiintifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, recunoscute si clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria A, se considera a fi echivalente cu revistele stiintifice clasificate în categoria A de către CNCS;

c) revistele stiintifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, recunoscute si clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B+, se consideră a fi echivalente cu revistele stiintifice clasificate în categoria B de către CNCS;

d) revistele stiintifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, recunoscute si clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B, se consideră a fi echivalente cu revistele stiintifice clasificate în categoria C de către CNCS.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2012 se anulează rezultatele evaluării si clasificării revistelor si editurilor stiintifice din România, realizate de CNCSIS înaintea reorganizării sale prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.794/2011 privind înfiintarea Consiliului National al Cercetării Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia.

Art. 7. - (1) Îndeplinirea standardelor minimale se dovedeste prin completarea fiselor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la care se referă prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU si publicat pe site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul ordin.

(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fisele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.

(3) Fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include si numai o parte dintre rezultatele stiintifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.

Art. 8. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si CNATDCU, care îl vor pune în aplicare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul web al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. 4.692.


 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDE MINIMALE

necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

1. Filologie

1.1. Definitii si conditii

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

- Cărtile/Editiile/Corpusurile/Lucrările/Volumele colective/Volumele conferintelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, în categoriile A sau B, cu exceptia cărtii de unic autor bazate pe teza de doctorat.

- O publicatie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Carte de specialitate de unic autor (nu se iau în considerare colectiile de articole)

25

Pe carte

I2

Carte de unic autor cu caracter didactic

20

Pe carte

I3

Editie critică filologică sau corpus de texte editate critic

20/n

Pe publicatie

I4

Coautor la lucrări filologice fundamentale (de exemplu, Gramatica limbii..., tratate de istorie literară, atlase lingvistice, atlase etnografice, dictionare etc); candidatul a participat la redactarea a p pagini din lucrare, ca unic autor (n - 1) sau într-un grup de n autori.

0,1 x  p/n

Pe lucrare

I5

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

25

Pe carte

I6

Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ISI, în reviste indexate ERIH si clasificate în categoriile INT1 sau INT2 sau în reviste clasificate de CNCS în categoria A

20/n

Pe studiu

I7

Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ERIH si clasificate în categoria NAT

15/n

Pe studiu

I8

Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria B

10/n

Pe studiu

I9

Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria C

5/n

Pe studiu

I10

Studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu prestigiu international din străinătate sau în volumele unor conferinte internationale din străinătate

10/n

Pe studiu

I11

Studiu publicat în volume colective sau în volumele unor conferinte care nu se încadrează în cele de la indicatorul 110

5/n

Pe studiu

I12

Citarea în cărti publicate la edituri cu prestigiu international din străinătate; în reviste indexate ISI; în reviste indexate ERIH si clasificate în categoriile INT1 sau INT2; sau în reviste clasificate de CNCS în categoria A

2

Pe citare

 

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat I5

Publicarea cărtii

Nu se aplică.

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I4

≥ 70

≥ 50

C3

Suma punctajului pentru indicatorii I6-I11

≥ 65

≥ 50

C4

Punctajul pentru indicatorul I12

≥ 15

Nu se aplică.


2. Filosofie

2.1. Definitii si conditii

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicatii la care candidatul este traducător/editor.

- O publicatie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Pentru Filosofie, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http:/www.esf.org

3.

Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http:/muse.jhu.edu/

 

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de sinteză în care se prezintă situatia actuală a unei discipline filosofice ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale - publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

30/n

Pe publicatie

I2

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei/candidatului

30/n

Pe publicatie

I3

Traducerea si editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei universale sau o antologie

20/n

Pe publicatie

I4

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date internationale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria si filosofia stiintei, Antropologie, Studii culturale etc), ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu international sau articol publicat într-o enciclopedie ori într-un dictionar editat în străinătate la edituri cu prestigiu international

15/n

Pe publicatie

I5

Studiu publicat în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A sau Bori studiu publicat în volume colective apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B ori articol publicat într-o enciclopedie sau într-un dictionar apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

10/n

Pe publicatie

I6

Comunicare la conferintă internatională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selectie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I7

Comunicare la conferintă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

5/n

Pe comunicare

 

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul cărtilor prevăzute la indicatorul 11

≥ 2

21

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 11-13

≥ 90

≥ 50

C3

Suma punctajului pentru indicatorul 14

≥ 60

≥ 30

C4

Suma punctajului pentru indicatorii 14 si 15

≥ 110

≥ 70

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 16 si 17

≥ 30

≥ 30


3. Istorie si studii culturale

3.1 Definitii si conditii

- Cărtile/Traducerile/Editiile/Antologiile/Crestomatiile/Volumele colective luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international ori la edituri clasificate de CNCS în categoriile A sau B, cu exceptia cărtii de unic autor bazate pe teza de doctorat.

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicatie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Pentru Istorie si studii culturale, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http:/www.esf.org

3.

Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http:/muse.jhu.edu/

 

Se acordă următoarele punctaje, pe publicatie:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

I1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

10

I2

Carte de unic autor cu caracter de manual universitar sau tratat

35

I3

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu prestigiu international din străinătate

90/n

I4

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau la o editură cu prestigiu international din tară

60/n

I5

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria B

30/n

I6

Traducere si îngrijire editie dintr-un text sursă, cu n persoane care participă la traducere si îngrijire

20/n

I7

Editie critică la o operă fundamentală, cu n editori

25/n

I8

Editie de documente, cu n editori

25/n

I9

Antologie/Crestomatie de texte

15/n

I10

Studii în reviste stiintifice indexate de ISI Arts & Humanities Citation Index sau indexate ERIH si clasificate în categoriile INT1 ori INT2 sau în alte baze de date internationale recunoscute ori publicate în volume colective publicate de edituri cu prestigiu international din străinătate

30/n

I11

Studii în reviste stiintifice clasificate de către CNCS în categoria A sau publicate în volume colective publicate de edituri clasificate de către CNCS în categoria A ori de edituri cu prestigiu international din tară

20/n

I12

Studii în reviste stiintifice clasificate de către CNCS în categoria B sau publicate în volume colective publicate de edituri clasificate de către CNCS în categoria B

10/n

 

3.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

Publicarea cărtii

Publicarea cărtii

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 13, 14 si 110

≥ 120

≥ 60

C3

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I12)

≥ 400

≥ 250


4. Teologie

4.1. Definitii si conditii

- n indică numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicatie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Carte de specialitate, cu caracter stiintific, publicată la o editură cu prestigiu international ori la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau B

15/n

Pe carte

I2

Traducere si editare critică a unei opere fundamentale de teologie, din limbile clasice

15/n

Pe carte

I3

Studiu de specialitate publicat într-o revistă indexată ISI sau ERIH

3/n

Pe studiu

I4

Studiu de specialitate publicat într-o revistă clasificată de CNCS în categoria A sau B

1/n

Pe studiu

I5

Comunicare stiintifică de specialitate, sustinută în cadrul unei conferinte internationale si publicată într-un volum colectiv, editat într-o limbă de circulatie internatională

3

Pe comunicare

I6

Comunicare stiintifică de specialitate, sustinută în cadrul unei conferinte nationale si publicată într-un volum colectiv, la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau B

1

Pe comunicare

I7

Calitatea de visiting proîessor, membru în comisii bisericesti de dialog teologic, membru în comisii de dialog interconfesional si interreligios, membru în colectivele redactionale ale unor reviste de specialitate din străinătate indexate ISI sau ERIH, referent stiintific al unor edituri cu prestigiu international, premii si distinctii academice nationale si internationale

2

Pe fiecare pozitie/calitate

 

4.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Suma punctajului pentru indicatorii I1 si I2

≥ 60

≥ 45

C2

Suma punctajului pentru indicatorul 13

≥ 12

≥ 6

C3

Suma punctajului pentru indicatorii 13 si 14

≥ 22

≥ 16

C4

Suma punctajului pentru indicatorul 15

≥ 15

≥ 6

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 15 si 16

≥ 20

≥ 10

C6

Suma punctajului pentru indicatorul 17

≥ 8

Nu se aplică.

 

5. Arhitectură si urbanism

5.1. Definitii si conditii

- n reprezintă:

- numărul de autori ai unei publicatii ori expozitii la care candidatul este autor sau coautor;

- numărul de editori/coordonatori ai unei publicatii la care candidatul este editor/coordonator;

- numărul de autori ai unui proiect.

- Lista concursurilor nationale sau regionale de arhitectură si urbanism recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, cuprinzând maximum 4 concursuri în plus fată de Bienala de Arhitectură de la Bucuresti, se stabileste prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate si se publică pe site-ul web al CNATDCU.

- Lista conferintelor de nivel mondial sau european de arhitectură si urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileste prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate si se publică pe site-ul web al CNATDCU.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărti de autor publicate la edituri cu prestigiu international

20/n

Pe carte

I2

Cărti de autor publicate la edituri/în colectii clasificate în categoria A de către CNCS

10/n

Pe carte

I3

Cărti de autor publicate la edituri/în colectii clasificate în categoria B de către CNCS

5/n

Pe carte

I4

Articole in extenso în reviste stiintifice cotate ISI având un scor relativ de influentă s

20 x s/n

Pe articol

I5

Articole in extenso în reviste stiintifice indexate în ISI Arts & Humanities Citation Index sau în reviste stiintifice indexate ERIH si clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index

10/n

Pe articol

I6

Articole in extenso în reviste stiintifice indexate ERIH si clasificate în categoria NAT în acest index sau în reviste clasificate în categoria A de către CNCS

5/n

Pe articol

I7

Articole in extenso în reviste stiintifice clasificate în categoria B de către CNCS

2/n

Pe articol

I8

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri cu prestigiu international

10/n

Pe studiu

I9

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colectii clasificate în categoria A de către CNCS

5/n

Pe studiu

I10

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colectii clasificate în categoria B de către CNCS

2,5/n

Pe studiu

I11

Publicatii in extenso în lucrări ale conferintelor stiintifice de arhitectură si urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU la care autorul a participat (participarea cu comunicare proprie se cotează cu jumătate din punctaj)

10/n

Pe publicatie

I12

Proiect de arhitectură sau de restaurare, autorizat si edificat, cu componentă de cercetare

10/n

Pe proiect

I13

Proiecte urbanistice zonale autorizate si implementate

10/n

Pe proiect

I14

Premii obtinute pentru concursuri internationale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de UIA (Union Internationale des Architectes) si publicate pe site-ul web al UIA

50/n

Pe premiu

I15

Premii obtinute la concursuri internationale organizate de AEEA (Association Europeenne pour l’Enseignement de l’Architecture), RIBA (Royal Institute of British Architects) sau de Architects Council of Europe, precum si de altă institutie de profil, de nivel mondial sau continental, a breslei arhitectilor

40/n

Pe premiu

I16

Premii obtinute pentru concursuri nationale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR (Ordinul Arhitectilor din România) si publicate pe site-ul web al OAR, sau premii obtinute la Bienala de Arhitectură de la Bucuresti

30/n

Pe premiu

I17

Nominalizări obtinute la Bienala de Arhitectură de la Bucuresti sau premii obtinute la alte concursuri nationale ori regionale de arhitectură si urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU

10/n

Pe nominalizare/ premiu

I18

Profesor asociat/v/s/f/ng/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel putin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel putin un an la o universitate din străinătate; sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

5

Pe universitate

I19

Expozitii organizate în tară sau în străinătate în calitate de autor/curator

10/n

Pe expozitie

 

5.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Suma punctajului pentru indicatorii I1-15 si I14-I16

≥ 60

≥ 30

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I14-I16

≥ 20

≥ 10

C3

Punctajul pentru indicatorul I11

≥ 20

≥ 10

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I19 (punctajul total)

≥ 100

≥ 50


6. Arte plastice

6.1. Definitii si conditii

- Cărtile, cataloagele, dictionarele, antologiile sau volumele luate în considerare (pentru indicatorii I2-I14) sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de către CNCS în categoriile A sau B, cu exceptia cărtii bazate pe teza de doctorat.

- Pentru Arte plastice, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http:/www.esf.org

3.

Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http:/muse.jhu.edu/

 

- Articolele si studiile luate în considerare (pentru indicatorii I1, 15, 19) sunt exclusiv cele publicate în reviste indexate în bazele de date internationale recunoscute sau în reviste clasificate de către CNCS în categoriile A sau B.

- O publicatie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Se consideră a fi evenimente expozitionale de nivel international expozitiile personale sau participările la expozitii de anvergură organizate de mari muzee sau galerii de prim rang pe plan international; participările la bienale ori evenimente comparabile cu traditie si/sau prestigiu recunoscut.

- Se consideră a fi evenimente expozitionale de nivel national/local expozitiile personale sau de grup organizate de muzee, galerii (inclusiv galerii private), institutii care se bucură de recunoastere natională/locală.

- Se consideră echivalente ale evenimentului expozitional o lucrare de restaurare, scenografia sau costumele pentru un spectacol, realizarea unui prototip în design, o prezentare de modă, manifestări cu caracter interdisciplinar, calitatea de curator al unei expozitii ori alte asemenea proiecte.

- Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1, ..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Articole stiintifice publicate în reviste de specialitate

4

Pe articol

I2

Capitole de cărti

4

Pe capitol

I3

Studii publicate în volume colective (acte ale unor conferinte internationale sau nationale, volume cu mai multi autori, cataloage stiintifice de expozitii etc.)

4

Pe studiu

I4

Studiu introductiv la volume colective internationale sau nationale

4

Pe studiu

I5

Recenzii în publicatii specializate sau publicatii de cultură

2

Pe recenzie

I6

Fise de dictionar

3

Pe fisă

I7

Cărti de autor (monografii, editii critice de texte cu studiu introductiv, sinteze, studii teoretice)

15

Pe carte

I8

Cărti realizate în colectiv, cu n autori

15/n

Pe carte

I9

Catalog raisonne, catalogul stiintific al unei expozitii

15

Pe catalog

I10

Dictionar de specialitate la care candidatul este autor

15

Pe dictionar

I11

Dictionar de specialitate la care candidatul este coordonator

8

Pe dictionar

I12

Cărti cu caracter didactic/cursuri

10

Pe carte

I13

Cărti coordonate; antologii de texte însotite de adnotări si studii introductive

8

Pe carte

I14

Traduceri de texte fundamentale în disciplina candidatului

4

Pe carte

I15

Keynote speaker\a conferinte, organizator de panel

2

Pe conferintă

I16

Organizator/coorganizator de eveniment în tară sau în străinătate

3

Pe eveniment

I17

Moderator de panel/eveniment national sau international

1

Pe panel/ eveniment

I18

Lucrări prezentate la conferinte nationale sau internationale

3

Pe lucrare prezentată

I19

Eveniment expozitional cu caracter retrospectiv de nivel international

10

Pe eveniment expozitional

I20

Eveniment expozitional personal de nivel international

8

Pe eveniment expozitional

I21

Eveniment expozitional de grup de nivel international

4

Pe eveniment expozitional

I22

Eveniment expozitional cu caracter retrospectiv de nivel national/local

8

Pe eveniment expozitional

I23

Eveniment expozitional personal de nivel national/local

4

Pe eveniment expozitional

I24

Eveniment expozitional de grup de nivel national/local

2

Pe eveniment expozitional

I25

Participarea la proiecte de cercetare

10

Pe proiect

I26

Tutoriale, seminare, îndrumări pentru lucrări de seminar/cercetare, creatie, restaurare; îndrumări ale unor lucrări de diplomă sau master (chiar dacă nu în calitate de îndrumător direct); îndrumarea studentilor în organizarea de expozitii etc.

10

Pe activitate

 

6.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul 1, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul de articole/studii prevăzute la indicatorii I1-14

≥ 7

≥ 4

C2

Numărul de cărti prevăzute la indicatorii 17-I14

≥ 3, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării

≥ 2, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării

C3

Numărul de conferinte la care a contribuit cu activitătile prevăzute la indicatorii I15-I18, în ultimii 5 ani

≥ 6 din care:

≥ 2 internationale

≥ 4 nationale

≥ 3 din care:

≥ 1 internationale

≥ 2 nationale

C4

Numărul de evenimente expozitionale personale cu caracter retrospectiv într-un spatiu cu relevantă natională/ internatională în ultimii 5 ani

≥ 1

≥ 1

C5

Numărul de evenimente expozitionale de nivel international în ultimii 5 ani

≥ 2

≥ 1

C6

Numărul de evenimente expozitionale personale de nivel national/local în ultimii 5 ani

≥ 2

≥  2

C7

Numărul de evenimente expozitionale colective de nivel national/local în ultimii 5 ani

≥ 12

≥ 12

C8

Numărul de activităti prevăzute la indicatorii I25-I26

≥ 1

≥ 1

C9

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I26)

≥ 100

≥ 70

 

7. Artele spectacolului

7.1. Teatru, coregrafie, cinematografie si media

7.1.1. Practicieni

7.1.1.1. Definitii si conditii

- în cazul creatiilor artistice (teatru, film) calitatea de autor este individuală (regizor, actor, scenograf si altele asemenea), indiferent de caracterul colectiv al creatiei.

- în cazul publicatiilor (cărti, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n. Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Film si documentar de lung metraj

30

Pe film

I2

Cărti de autor pe teme esentiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B:

- curs/manual/tratat;

- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);

- lucrare de sinteză (prezintă situatia actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);

- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului)

30/n

Pe carte

I3

Traducerea si editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esentiale din domeniul de specialitate

20/n

Pe traducere

I4

Creatii artistice realizate în calitate de scenarist, dramaturg, regizor, director de imagine, actor, coregraf, scenograf, montor, sound designer, light designer si orice alte proiecte încadrate domeniului care intră sub incidenta drepturilor de autor sau a drepturilor conexe

20

Pe creatie/ proiect

I5

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI sau ERIH; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor) publicate la edituri cu prestigiu international

15/n

Pe publicatie

I6

Premii internationale

15

Pe premiu

I7

Studii si articole publicate în reviste stiintifice clasificate de CNCS în categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe publicatie

I8

Comunicări la conferinte internationale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selectie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I9

Scenarii originale si piese de teatru publicate

10/n

Pe scenariu/ piesă de teatru

I10

Editare si coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate

10/n

Pe carte

I11

Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire natională/internatională

10/n

Pe serie

I12

Sustinerea unui workshop la nivel international

10

Pe workshop

I13

Selectia la festivaluri si evenimente din străinătate (de nivel local sau international)

10

Pe festival/ eveniment

I14

Studii si articole publicate în reviste stiintifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor), articole publicate în enciclopedii sau dictionare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

Pe publicatie

I15

Comunicări la conferinte, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România

5/n

Pe comunicare

I16

Sustinerea unui workshop la nivel national

5

Pe workshop

I17

înregistrări pe orice suport (CD, DVD) intrate în circuit public

5

Pe editie

I18

Premii nationale

5

Pe premiu

I19

Selectia la festivaluri si evenimente din România (de nivel local, national sau international); se punctează o singură dată evenimentul cel mai important.

5

Pe festival/ eveniment

I20

Cronici, recenzii si citări ale creatiilor artistice, ale cărtilor si lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio si TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel international

5

Pe cronică/ recenzie/citare

I21

Difuzări prin canale media (TV, radio, preluări internet)

3

Pe difuzare radio/TV/pe pagină web

I22

Cronici, recenzii si citări ale creatiilor artistice, ale cărtilor si lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio si TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel national

3

Pe cronică/ recenzie/citare


7.1.1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Număr de creatii artistice prevăzute la indicatorii I1 si 14

≥ 4

≥ 3

C2

Număr de cărti de autor prevăzute la indicatorul I2

≥ 2, din care cel putin un curs/manual/tratat

Cel putin un curs/manual/ tratat

C3

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22)

≥ 230

≥ 150

 

7.1.2. Teoreticieni

7.1.2.1. Definitii

- în cazul publicatiilor (cărti, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n.

- în cazul cronicilor, recenziilor, citărilor, al difuzărilor si al premiilor, punctajul nu se împarte la numărul de autori.

- Pentru Teatru, coregrafie, cinematografie si media, bazele de date internationale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http:/www.esf.org

3.

Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http:/muse.jhu.edu/

 

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărti de autor pe teme esentiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de CNCSÎn categoriile A ori B:

- curs/manual/tratat;

- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);

- lucrare de sinteză (prezintă situatia actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);

- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului)

30/n

Pe carte

I2

Traducerea si editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esentiale din domeniul de specialitate

20/n

Pe traducere

I3

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internationale recunoscute; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor) publicate la edituri cu prestigiu international

15/n

Pe publicatie

I4

Studii si articole publicate în reviste stiintifice clasificate de CNCSÎn categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe publicatie

I5

Studii si articole publicate în reviste stiintifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferintelor), articole publicate în enciclopedii sau dictionare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

Pe publicatie

I6

Comunicări la conferinte internationale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selectie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I7

Scenarii originale si piese de teatru publicate

10/n

Pe scenariu/ piesă de teatru

I8

Editare si coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate

10/n

Pe carte

I9

Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire natională/internatională

10/n

Pe serie

I10

Premii internationale

15

Pe premiu

I11

Comunicări la conferinte, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România

5/n

Pe comunicare

I12

Cronici, recenzii si citări ale cărtilor si lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio si TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel international

5

Pe cronică/ recenzie/citare

I13

Premii nationale

5

Pe premiu

I14

Difuzări prin canale media (TV, radio, preluări internet)

3

Pe difuzare radio/TV/ pe pagină web

I15

Cronici, recenzii si citări ale cărtilor si lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio si TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel national

3

Pe cronică/ recenzie/citare

 

7.1.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Număr de cărti de autor prevăzute la indicatorul I1

≥ 3, din care un curs/manual/ tratat

≥ 2, din care un curs/manual/ tratat

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 13-15

≥ 35

≥ 25

C3

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I15)

≥ 230

≥ 150

 

7.2. Muzică

7.2.1. Interpreti si compozitori

7.2.1.1. Definitii

- n indică numărul de autori ai unei publicatii sau partituri la care candidatul este autor, coautor sau compozitor.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formatie camerală până la 10 persoane, sustinut:

- în străinătate, în festivaluri internationale cu traditie, concerte în cadrul stagiunilor permanente ale institutiilor profesioniste (opere, filarmonici, orchestre de radiodifuziune);

- în România, în festivaluri de mare prestigiu, cu traditie si participare consistentă internatională; în stagiunile institutiilor de prestigiu si cu vizibilitate internatională

6

Pe concert/ recital/ spectacol

I2

Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formatie camerală până la 10 persoane, sustinut:

- în străinătate, în stagiuni organizate de societăti filarmonice, primării, asociatii, muzee;

1

Pe concert/ recital/ spectacol

 

- în România, în stagiunile filarmonicilor din tară, în festivaluri nationale, în stagiuni organizate de primării si muzee

 

 

I3

DVD cu înregistrare live a productiei artistice proprii (cea. 45 de minute), pentru candidatii din domeniul interpretării muzicale

20

Pe editie

I4

Manual, tratat sau suport de curs, pentru candidatii din domeniul compozitiei muzicale

20/n

Pe carte

I5

Carte de teorii ale interpretării, respectiv ale compozitiei, publicată la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B

40/n

Pe carte

I6

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI ori ERIH sau clasificate de CNCS în categoriile A ori B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferintelor, editate de edituri cu prestigiu international ori la edituri clasificate de CNCS în categoriile A sau B

10/n

Pe publicatie

I7

Partitură publicată de edituri internationale, partitură comandată de institutii/asociatii muzicale de prestigiu (internationale si nationale), partitură achizitionată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România

10/n

Pe partitură

I8

înregistrări pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) ale lucrărilor muzicale/prestatiilor interpretative (CD, DVD s.a.)

10

Pe editie

I9

Premii la competitii de creatie sau interpretare, premii acordate de foruri profesionale/stiintifice de prestigiu (uniuni de creatie, fundatii, reviste de specialitate, SRR, SRTV)

5

Pe premiu

 

7.2.1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Pentru interpretare:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I1

≥ 15

≥ 4

C2

Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I2

≥ 10

≥ 8

C3

Suma punctajului pentru indicatorul 13

≥ 20

≥ 20

C4

Suma punctajului pentru indicatorii 15, 16, 17

≥ 90

≥ 60

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 18 si 19

≥ 20

≥ 10

C6

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-19)

≥ 230

≥ 150

 

Pentru compozitie:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I1

≥ 6

≥ 4

C2

Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I2

≥ 6

≥ 4

C3

Suma punctajului pentru indicatorul 14

≥ 20

≥ 20

C4

Suma punctajului pentru indicatorii 15, 16, 17

≥ 128

≥ 82

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 18 si 19

≥ 20

≥ 10

C6

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-19)

≥ 230

≥ 150


7.2.2. Teoreticieni

7.2,2,1 Definitii

- n indică numărul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor. Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Carte de muzicologie, teoria generală a muzicii, istoriografie, lexicografie, bizantinologie, antropologie, analiză, estetică si critică muzicală eto, publicată la edituri cu prestigiu international sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B

40/n

Pe carte

I2

Manual, tratat, suport de curs

20/n

Pe carte

I3

Studiu de prezentare a unor CD-uri sau DVD-uri, în limbi de circulatie internatională; serie de emisiuni radio si TV cu caracter muzicologic, în calitate de autor (emisiuni desfăsurate pe mai multe episoade, sub un generic precizat)

10/n

Pe studiu/pe serie

I4

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI ori ERIH; studii introductive publicate în volume colective de specialitate, volume ale conferintelor, enciclopedii sau dictionare, editate de edituri cu prestigiu international

15/n

Pe publicatie

I5

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferintelor, enciclopedii ori dictionare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe publicatie

I6

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferintelor, enciclopedii ori dictionare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

Pe publicatie

I7

Comunicare la conferintă internatională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selectie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I8

Comunicare la conferintă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

5/n

Pe comunicare

 

7.2.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător stiintific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul II

C1

Numărul de cărti prevăzute la indicatorul I1

≥ 2

≥ 1

C2

Numărul de cărti prevăzute la indicatorul I2

≥ 1

≥ 1

C3

Suma punctajului pentru indicatorii I1-13

≥ 100

≥ 60

C4

Suma punctajului pentru indicatorul 14

≥ 50

≥ 20

C5

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-18)

≥ 230

≥ 150

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITII

 

Art. 1. - (1) O revistă indexată ISI este o revistă indexată în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index, baze de date administrate de Thomson Reuters.

(2) O revistă indexată ERIH este o revistă indexată de către European Reference Index for the Humanities, index realizat de către European Science Foundation.

(3) Pentru stabilirea clasei în care se încadrează revistele stiintifice în European Reference Index for Humanities (ERIH), se utilizează informatiile din ultima editie a clasificării, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

Art. 2. - (1) Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, evaluează revistele, editurile stiintifice si colectiile editoriale din România din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste si le clasifică în 3 categorii, respectiv A, B si C, pe acelea din ele care îndeplinesc standardele minimale de relevantă stiintifică stabilite de CNCS, categoria A corespunzând celui mai înalt nivel stiintific.


(2) Pot fi clasificate potrivit alin. (1) numai acele reviste, edituri stiintifice si colectii editoriale care folosesc în mod sistematic experti pentru evaluarea si acceptarea spre publicare a lucrărilor pe care le publică.

(3) Metodologia si rezultatele evaluării prevăzute la alin. (1) se publică pe site-ul web al CNCS.

(4) Rezultatele primei evaluări si clasificări realizate potrivit alin. (1) se publică de către CNCS nu mai târziu de 1 ianuarie 2012.

Art. 3. - Următorii termeni se definesc potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare:

a) editură cu prestigiu international;

b) editură cu prestigiu recunoscut;

c) revistă stiintifică cu prestigiu recunoscut.

Art. 4. - (1) Pentru domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, CNCS elaborează lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu international, cuprinzând maximum 350 de edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se adoptă prin decizie a CNCS si se publică pe site-ul CNCS.

(3) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

(4) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, realizată potrivit art. 2, editurile din România pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (1) numai dacă sunt clasificate de către CNCS în categoria A.

(5) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, realizată potrivit art. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, editurile din România care se regăsesc în lista prevăzută la alin. (1) si nu sunt clasificate de către CNCS în categoria A sunt excluse de drept din această listă.

Art. 5. - Pentru domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, editurile cu prestigiu recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.

Art. 6. - Pentru domeniul fundamental Arte si stiinte umaniste, revistele stiintifice cu prestigiu recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.