MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 385/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

867/541. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

868/542. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

870/544. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

545. - Ordin privind metodologia de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

546. - Ordin privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurări de sănătate a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 867 din 31 mai 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 541 din 31 mai 2011

 

ORDIN

privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 6.290 din 31 mai 2011 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2062 din 31 mai 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi ori din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce contin elemente de protectie împotriva falsificării si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se aprobă Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru tările cu care România are acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii si cele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011, dată la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu modificările ulterioare.

(2) Formularele pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/

Bilet de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

A. Principii generale:

1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unităti sanitare cu paturi sau în unităti sanitare autorizate de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unităti sanitare cu paturi sau în unităti sanitare autorizate de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea furnizorului si conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletul de internare în unităti sanitare cu paturi sau în unităti sanitare autorizate de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Biletul de trimitere/de internare se completează si de către medicii din unitătile sanitare cu paturi pentru pacientii spitalizati care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii în spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiti conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătătii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătătii sectii sanatoriale balneare.

3. Se interzic:

- emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau Casa Natională de Asigurări de Sănătate, respectiv conventii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;

- emiterea de către unitătile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacientii spitalizati, în decursul internării acestora, precum si a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacientilor internati se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afectiunile asociate.

4. Serviciile medicale clinice/spitalicesti se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitalicesti aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

B. Instructiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se predau pacientului, care le depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si desfăsurătorul activitătii prestate (în format electronic si pe suport hârtie).

2. În situatia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie cuvântul “ANULAT” pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: “Acest carnet contine... file (în cifre si în litere), de la numărul ... la numărul ..., si ... file anulate.”

3. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialităti sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, si care a încheiat în prealabil contract/conventie cu aceasta, asigurând evidenta biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale sau cu care au încheiat conventie;

d) achizitia formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.

4. Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai multi medici angajati care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităti clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea si arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine următoarele rubrici obligatorii: numele si prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacientilor se va face în registrul de consultatii, la rubrica “Recomandări”, unde se vor nota seria si numărul biletului de trimitere/de internare emis.

C. Instructiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Formularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor, astfel:

“Cod de bare”

Formularele cu regim special - biletele de trimitere/de internare vor avea inscriptionat codul de bare aferent seriei si numărului formularelor respective.

Câmpul 1 - “Către specialitatea clinică”:

- se va mentiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul.

Câmpul 2 - “Unitate medicală”:

a) se completează cu denumirea unitătii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unitătii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/conventie, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/conventiei în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul. Se poate aplica si codul de bare aferent numărului contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale;

b) se alege prin bifare cu “x” categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- “MF” pentru furnizorii de servicii de asistentă medicală primară;

- “Amb. Spec.” pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.

Medicii angajati ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital si casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuta “Amb. Spec.” atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacientilor consultati în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

- “Unitate sanitară cu paturi” pentru furnizorii de servicii medicale spitalicesti, inclusiv pentru cei autorizati de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi, respectiv pentru centrele de dializă private aflate în relatie contractuală cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- “Altele” pentru situatia în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoasterea acestora;

c) “Nivel de prioritate” - se va bifa cu “x” căsuta corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.

Câmpul 3 - “Date de identificare pacient”:

a) “Asigurat la CAS/Neasigurat”

- dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie “Neasigurat” si se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenta căreia se află asiguratul;

- dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie “Asigurat la CAS”;

b) “RC” - se completează numărul din registrul de consultatii (RC);

c) se alege prin bifare cu “x” categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

- se bifează categoria “Salariat” pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

- se bifează categoria “Co-asigurat” pentru sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

- se bifează căsuta “Liber profesionist” pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;

- se bifează categoria “Copil (< 18 ani)” pentru toate persoanele care fac dovada calitătii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de nastere, carte de identitate);

- se bifează categoria “Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)” pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti care fac dovada calitătii lor de asigurat si nu realizează venituri din muncă;

- se bifează căsuta “Gravidă/Lehuză” numai pentru femeile gravide si lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;

- se bifează căsuta “Pensionar” pentru toate persoanele care îsi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie, după cum urmează:

- Se notează cifra 1 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;

- Se notează cifra 2 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei;

- se bifează căsuta “Veteran”, “Revolutionar” sau “Handicap” pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;

- se bifează căsuta “PNS” si se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afectiuni incluse în Programul national de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătătii, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt inclusi în program;

- se bifează căsuta “Ajutor social” pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta “Somaj” pentru persoanele care beneficiază de indemnizatia de somaj;

- se bifează căsuta “Personal contractual” pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta “Cârd european (CE)” pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- se bifează căsuta “Acorduri internationale” pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, la care România este parte;

- se bifează căsuta “Alte categorii” pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere/de internare, mentionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare);

d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele si adresa completă);

e) “CNP, CE, PASS” - se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cârdului european/numărul pasaportului, astfel:

- pentru cetătenii români se completează codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsute. Se poate aplica si codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsute corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate;

- pentru cetătenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii se va completa numărul pasaportului.

Pentru cetătenii străini mentionati mai sus se va preciza cetătenia, prin selectia din nomenclatorul de tări prevăzut în anexa nr. 3.

f) se va bifa cu “x” căsuta “Pachet de bază”, “Pachet facultativ” sau “Pachet minimal”, în functie de tipul de asigurare a beneficiarului.

Câmpul 4 - “Diagnostic prezumtiv”:

- se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum si căsutele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare.

Câmpul 5 - “Alte diagnostice cunoscute”:

- se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum si căsutele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute.

Câmpul 6 - “Motivul trimiterii către alte specialităti clinice/în vederea internării”:

- medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;

Câmpul 7 - “Investigatii si tratamente efectuate”:

- se va completa de către medicul care trimite pacientul;

- rezultatul investigatiilor efectuate va fi scris lizibil si/sau va fi atasat biletului de trimitere/de internare; se va completa si data la care acestea au fost efectuate;

- se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afectiunea pentru care a fost trimis si/sau pentru altele concomitente.

Câmpul 8 - “Numărul de consultatii acordate”:

- în prima căsută se va completa numărul de consultatii acordate pentru acelasi episod de boală acută/subacută, respectiv afectiuni asociate, si se va bifa căsuta “Acut/Subacut” sau căsuta “Asociate”, după caz. Numărul maxim de consultatii ce se pot acorda este cel prevăzut în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si cu normele metodologice de aplicare a acestuia:

Câmpul 9 - “Data trimiterii”:

- se va specifica data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;

- “Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia, precum si stampila furnizorului de servicii medicale. Se poate aplica si codul de bare aferent codului de parafă.

Câmpul 10 - “Se internează la unitatea sanitară cu paturi.......

sectia.......”:

- se va completa de către medicul de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate si în clar a denumirii unitătii sanitare cu paturi si a sectiei/compartimentului.

Câmpul 11 - “Motivul pentru care nu a fost necesară internarea si recomandări la domiciliu”:

- se va completa de către medicul de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;

- se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu.

Câmpul 12 - “Data prezentării si semnătura pacientului”:

- se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;

- se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare;

- “Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al sectiei/unitătii sanitare cu paturi/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/medicului de gardă care examinează pacientul si decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu si se aplică parafa, codul corespunzător acestuia, precum si stampila furnizorului de servicii medicale.


 

ANEXA Nr. 3

LISTA

abrevierilor pentru tările cu care România are acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii si cele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul tării

Denumirea tării

Card european de asigurări de sănătate

Acord international

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andora

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua si Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonair)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Ascension, Sf. Elena, Tristan Da Cunha

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

DA

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbade

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia-Hertegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei Darussalam

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Butan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KZ

Cayman (Insule)

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

 

CF

Republica Centraficană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CZ

Cipru

DA

NU

CI

Coasta de Fildes

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre si Miquelon

NU

NU

KM

Comore

NU

NU

CG

Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

NU

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croatia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibuti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

DA

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elvetia

NU

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Aritreea

NU

NU

EE

Estona

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fidji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franta

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

GI

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU


GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

HK

Hong Kong

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis si Futuna

NU

NU

JO

Iordania

NU

DA

IR

Iran

NU

NU

IQ

Iraq

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

IL

Israel, Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenia

NU

NU

KG

Kîrgîzîstan

NU

NU

Kl

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuweit

NU

NU

LA

Lao

NU

NU

LS

Lesoto

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

DA

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

DA

 

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaezia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

DA

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Monserat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Niue Island

NU

NU

NF

Norfolk (Insule)

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palaos

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

DA

PH

Philippines

NU

NU


PN

Pitcairn, Henderson, Duci

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Porto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Quatar

NU

NU

KP

Koreea de Nord

NU

DA

RE

Reunion

NU

NU

RO

România

NU

NU

RU

Rusia (Fed)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome si Principe

NU

NU

SA

Saudi Arabia

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

CS

Serbia si Muntenegru

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Sf. Christophe (Sf. Kitts)

NU

NU

LC

Sf. Lucia

NU

NU

VC

Sf. Vincent si Grenadine

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

SIovacia

DA

NU

SI

SIovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

 

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe si Antarctice Franceze

NU

NU

TP

Timor Oriental

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad si Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

DA

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TC

Turques si Caiques

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ukraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 868 din 31 mai 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 542 din 31 mai 2011

 

ORDIN

privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 6.289 din 31 mai 2011 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.063 din 31 mai 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă investigatii medicale paraclinice decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru serviciile de înaltă performantă decontate de casele de asigurări de sănătate: RMN, CT scintigrafie si angiografie, se utilizează biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d, după caz.

Art. 2. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice, formulare ce contin elemente de protectie împotriva falsificării si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d.

Art. 3. - (1) Se aprobă Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Se aprobă Lista abrevierilor pentru tările cu care România are acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii si cele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2011, dată de la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 21 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare.

(2) Formularele biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011. Dacă până la data de 1 septembrie 2011 se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice în formatul aprobat prin ordinul mentionat mai sus pentru recomandarea de investigatii paraclinice de înaltă performantă: RMN, CT, angiografie si scintigrafie, acestea vor fi însotite de fisele de solicitare prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


ANEXA Nr. 1*)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigatii paraclinice decontate de CAS

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1a*)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigatii paraclinice decontate de CAS Servicii de înaltă peformantă - RMN


*) Anexa nr. 1a este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 1b*)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigatii paraclinice decontate de CAS Servicii de înaltă performantă – CT

 


*) Anexa nr. 1b este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1c*)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigatii paraclinice decontate de CAS

Servicii de înalta performanta - SCINTIGRAFIE

 


*) Anexa nr. 1c este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1d*)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigatii paraclinice decontate de CAS Servicii de înaltă performantă - ANGIOGRAFIE


*) Anexa nr. 1d este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

A. Principii generale

1. Recomandarea pentru investigatii medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandări de investigatii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de investigatii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate atrage răspunderea furnizorului si conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

2. Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice, denumit în continuare bilet de trimitere, se completează de către medicii aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum si de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice eliberate, în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia si numai pentru pacientii care beneficiază de asigurări sociale de sănătate.

3. Se interzic:

- emiterea biletelor de trimitere de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv conventii în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;

- emiterea de către unitătile sanitare care furnizează servicii spitalicesti a biletelor de trimitere pentru pacientii spitalizati, în decursul internării acestora, precum si a celor pentru investigatii contra cost, deoarece tratamentul pacientilor internati se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afectiunile asociate.

4. Investigatiile medicale paraclinice se pot efectua de către orice furnizor de investigatii medicale paraclinice aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

B. Instructiuni privind utilizarea formularelor de bilet de trimitere pentru investigatiile paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate

1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigatiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si desfăsurătorul activitătii prestate (în format electronic si pe suport hârtie).

2. În situatia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie cuvântul “ANULAT” pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe verso-ul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: “Acest carnet contine ... file (în cifre si în litere), de la numărul ... la numărul ..., si ... file anulate.”

3. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat în prealabil contract/conventie cu aceasta, asigurând evidenta biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

d) achizitia formularelor de bilete de trimitere se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de delegatul acestuia, pe baza facturii.

4. Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai multi medici angajati care au dreptul de a trimite asiguratul la investigatii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere, distribuirea si arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine următoarele rubrici obligatorii: numele si prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguratilor se va face în registrul de consultatii, la rubrica “Recomandări”, unde se vor nota seria si numărul biletului de trimitere emis.

C. Instructiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru investigatiile medicale paraclinice utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Formularele de bilete de trimitere se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor, astfel:

“Cod de bare”

Formularele cu regim special - biletele de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice vor avea inscriptionat codul de bare aferent seriei si numărului formularelor respective.

Câmpul 1 - “Unitate medicală”:

a) se completează cu denumirea unitătii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unitătii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat(ă) contract/conventie, numărul contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale în baza căruia/căreia medicul prescriptor prestează serviciul; medicii pot aplica si codul de bare aferent numărului contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale;

b) se alege prin bifare cu “x” categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- “MF” pentru furnizorii de servicii de asistentă primară;

- “Amb. Spec.” pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate, inclusiv servicii de medicină dentară.

Medicii angajati ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital si casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuta “Amb. Spec.” atunci când emit un bilet de trimitere pacientilor consultati în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

- “Altele” pentru situatia în care se eliberează bilete de trimitere în baza conventiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoasterea acestora.

c) “Nivel de prioritate” - se va bifa cu “x” căsuta corespunzătoare nivelului de prioritate al investigatiilor medicale paraclinice recomandate.

Câmpul 2 - “Date identificare asigurat”:

a) “Asigurat la CAS” - se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenta căreia se află asiguratul;

b) “RC” - se completează numărul din registrul de consultatii (RC);

c) se alege prin bifare cu “x” categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

- se bifează categoria “Salariat” pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

- se bifează categoria “Co-asigurat” pentru sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

- se bifează căsuta “Liber profesionist” pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;

- se bifează categoria “Copil (<18 ani)” pentru toate persoanele care fac dovada calitătii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de nastere, carte de identitate);

- se bifează categoria “Elev/ucenic/student (18-26 ani)” pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti care fac dovada calitătii lor de asigurat si nu realizează venituri din muncă;

- se bifează căsuta “Gravidă/Lehuză” numai pentru femeile gravide si lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;

- se bifează căsuta “Pensionar” pentru toate persoanele care îsi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie, după cum urmează:

- se notează cifra 1 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;

- se notează cifra 2 pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei;

- se bifează căsuta “Veteran”, “Revolutionar” sau “Handicap” numai pentru asiguratii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate;

- se bifează căsuta “PNS” si se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afectiuni incluse în Programul national de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătătii, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt inclusi în program;

- se bifează căsuta “Ajutor social” pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta “Somaj” pentru persoanele care beneficiază de indemnizatia de somaj;

- se bifează căsuta “Cârd european (CE)” pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spatiului Economic European, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene;

- se bifează căsuta “Acorduri internationale” pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, ia care România este parte;

- se bifează căsuta “Alte categorii” pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, mentionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi;

d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă);

e) “CNP, CE, PASS” - se completează codul numeric personal al pacientului/numărul cârdului european/numărul pasaportului, astfel:

- pentru cetătenii români se completează codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsute; se poate aplica si codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsute corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate;

- pentru cetătenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii se va completa numărul pasaportului.

Pentru cetătenii străini mentionati mai sus se va preciza cetătenia, prin selectia din nomenclatorul de tări prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Câmpul 3 - “Cod diagnostic”:

- se vor completa căsutele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigatiile;

- se va bifa cu “x” căsuta P pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru unele afectiuni cuprinse în programele nationale de sănătate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice, în conditiile în care pentru afectiunile respective medicatia a fost prescrisă pentru un interval de timp de 90 zile, căsuta A/S pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile acute/subacute, căsuta C pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele nationale de sănătate: diabet si boli de nutritie, precum si cele pentru afectiuni oncologice, în conditiile în care pentru afectiunile respective medicatia a fost prescrisă pentru un interval de timp de 90 zile, pentru stabilirea termenului de valabilitate al biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;

- “Data trimiterii” - se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigatiilor recomandate;

- “Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia; se aplică stampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii pot aplica si codul de bare aferent codului de parafă;

- “Data reconfirmării” - în situatia în care asiguratul se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere si investigatiile medicale paraclinice de înaltă performantă nu au fost efectuate în timpul spitalizării, se va specifica data reconfirmării trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigatiilor recomandate, medicul fiind obligat să completeze toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere;

- “Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului care a reconfirmat biletul de trimitere si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere; se aplică stampila furnizorului de servicii medicale care a reconfirmat biletul de trimitere pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere; medicii pot aplica si codul de bare aferent codului de parafă, pe toate cele 3 exemplare ale biletului de trimitere.

Câmpul 4

- în situatia în care se completează anexa nr. 1:

“Cod investigatie/Investigatii recomandate/Investigatii efectuate”:

- medicul care trimite asiguratul, în mod facultativ, poate completa codul de investigatie, respectiv numărul curent pentru investigatiile paraclinice care nu au prevăzute coduri în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, separat, pentru fiecare investigatie recomandată;

- codurile proprii investigatiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de către furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigatiile, corespunzător reglementărilor în vigoare; pentru investigatiile paraclinice care nu au prevăzute coduri în normele metodologice de aplicare a contractului -cadru se vor înscrie numerele curente aferente investigatiilor respective;

- “Investigatii recomandate” - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigatiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;

- “Investigatii efectuate” - se va completa prin bifare cu “x” de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigatiile. În situatia în care furnizorul nu poate efectua toate investigatiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe ambele exemplare ale biletului de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigatii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

- în situatia în care se completează una dintre anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d:

4.1 “Tip de examen indicat, cod investigatie” - se completează precizându-se tipul de examen indicat conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; se notează codul investigatiei sau numărul curent pentru investigatiile paraclinice care nu au coduri în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

4.2 “Date clinice si paraclinice care să justifice investigatia” - medicul va consemna datele clinice si paraclinice care justifică investigatia;

4.3 “S-au epuizat celelalte metode de diagnostic: Da/Nu” - se va bifa de către medicul care face recomandarea: căsuta “Da”, dacă s-au epuizat celelalte metode de diagnostic,

respectiv căsuta “Nu”, dacă nu s-au epuizat celelalte metode de diagnostic;

4.4 “Examen RMN anterior: Da/Nu”, “Examen CT anterior: Da/Nu”, “Examen scintigrafic anterior: Da/Nu”, “Examen angiografic anterior: Da/Nu” - se va bifa de către medicul care face recomandarea căsuta “Da”, dacă s-a efectuat examen RMN, CT, scintigrafic, angiografic, după caz, în antecedente, respectiv căsuta “Nu”, dacă nu s-a efectuat examen RMN, CT, scintigrafic, angiografic, după caz, în antecedente;

4.5 “Observatii speciale legate de pacient” - se vor consemna, de către medicul care face recomandarea, observatiile speciale legate de pacient, prin bifarea căsutei care corespunde situatiei pacientului, în functie de tipul de serviciu de înaltă performantă recomandat;

4.6 “Substantă de contrast: Da/Nu”- pentru serviciile de înaltă performantă, RMN si CT se va bifa, de către medicul radiolog, căsuta “Da”, dacă se utilizează substantă de contrast, respectiv căsuta “Nu”, dacă nu se utilizează substanta de contrast.

Câmpul 5 - “Numele si semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice”:

- se va completa în clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice, care va executa specimenul de semnătură;

- “LS” - se va aplica stampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigatiile recomandate.

Câmpul 6 - “Data prezentării asiguratului”:

- se va completa de către asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigatiilor, numai dacă investigatiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării;

- “Semnătura asiguratului” - se execută semnătura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate după ce a fost informat asupra tipurilor de investigatii medicale paraclinice de care urmează să beneficieze, numai dacă investigatiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării.

Câmpul 7 - “Pacientul are obligatia de a se programa si de a accepta programarea la un furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de ... zile de la data emiterii biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice! în caz contrar, biletul îsi pierde valabilitatea.”

- se va consemna de către medicul care face recomandarea numărul maxim de zile calendaristice, de la data emiterii biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, pe care pacientul le are la dispozitie pentru a se programa la un furnizor de servicii medicale paraclinice.

Câmpul 8 - “Date care necesită a fi inscriptionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice”:

La momentul prezentării asiguratului în vederea efectuării investigatiilor, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a consemna pe versoul exemplarului de bilet de trimitere care se depune la casa de asigurări de sănătate, exemplarul alb original: data prezentării, data programării, precum si de a semna si stampila acest exemplar indiferent dacă investigatiile recomandate sunt sau nu efectuate la momentul prezentării. În situatia în care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa, iar dacă asiguratul refuză programarea va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice asiguratul are obligatia de a se programa si de a accepta programarea la unul dintre furnizori, în caz contrar biletul de trimitere îsi pierde valabilitatea.


 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

abrevierilor pentru tările cu care România are acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii si cele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul tării

Denumirea tării

Card european de asigurări de sănătate

Acord international

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andora

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua si Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonair)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Ascension, Sf. Elena, Tristan Da Cunha

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

DA

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbade

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia-Hertegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei Darussalam

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Butan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KZ

Cayman (Insule)

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

 

CF

Republica Centraficană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CZ

Cipru

DA

NU

CI

Coasta de Fildes

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre si Miquelon

NU

NU

KM

Comore

NU

NU

CG

Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

NU

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croatia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibuti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

DA

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elvetia

NU

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Aritreea

NU

NU

EE

Estona

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fidji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franta

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

GI

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU


GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaezia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

DA

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauri tania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Monserat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Niue Island

NU

NU

NF

Norfolk (Insule)

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palaos

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

DA

PH

Philippines

NU

NU

PN

Pitcairn, Henderson, Duci

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

 

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

HK

Hong Kong

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis si Futuna

NU

NU

JO

Iordania

NU

DA

IR

Iran

NU

NU

IQ

Iraq

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

IL

Israel, Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenia

NU

NU

KG

Kîrgîzîstan

NU

NU

Kl

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuweit

NU

NU

LA

Lao

NU

NU

LS

Lesoto

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

DA

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

DA

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU


PL

Polonia

DA

NU

PR

Porto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Quatar

NU

NU

KP

Koreea de Nord

NU

DA

RE

Reunion

NU

NU

RO

România

NU

NU

RU

Rusia (Fed)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome si Principe

NU

NU

SA

Saudi Arabia

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

CS

Serbia si Muntenegru

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Sf. Christophe (Sf. Kitts)

NU

NU

LC

Sf. Lucia

NU

NU

VC

Sf. Vincent si Grenadine

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

SIovacia

DA

NU

SI

SIovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

 

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe si Antarctice Franceze

NU

NU

TP

Ti mor Oriental

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad si Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

DA

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TC

Turques si Caiques

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ukraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 870 din 31 mai 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 544 din 31 mai 2011

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 6.291 din 31 mai 2011 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.064 din 31 mai 2011;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală, formulare ce contin elemente de protectie împotriva falsificării si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. În anexa nr. 2, la capitolul II, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Formularele de prescriptii medicale se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor.

Formularele cu regim special - prescriptii medicale vor avea inscriptionat codul de bare aferent seriei si numărului formularelor respective.”

4. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 1, literele a), b) si e) vor avea următorul cuprins:

,,a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unitătii medicale, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/conventia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al conventiei. Medicii pot aplica si codul de bare aferent numărului contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale;

b) se alege prin bifare cu «x» categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- «MF» - medicină de familie;

- «Amb. Spec.» - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajati ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital si casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuta «Amb. Spec.» atunci când eliberează prescriptii medicale pacientilor consultati în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

- «Spital» - pentru unitătile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicesti, inclusiv cele autorizate


de Ministerul Sănătătii să furnizeze servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare de zi;

- «Altele» - conform prevederilor contractului-cadru si normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sănătate si ale normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- «MF-MM» - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reteta eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o retetă distinctă;

e) «Aprobat comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afectiunii care a fost aprobată de comisie (Gx)/numărul programului (Px), numărul si data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observatie a pacientului/fisa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii.

«Semnătură medic» - se execută semnătura medicului care a emis prescriptia si se aplică parafa acestuia.”

5. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera e), subpunctul (i) va avea următorul cuprins:

“(i) pentru cetătenii români se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsute; se poate aplica si codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;”.

6. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. «Semnătură medic» (parafă/cod) - se execută semnătura medicului care a emis prescriptia si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia; medicii pot aplica si codul de bare aferent codului de parafă.”

7. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. «Taxare» - farmacistul va mentiona în rubrica «Denumire comercială» si în fata persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmultirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situatia în care primitorul renuntă la anumite DCI-uri/medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse în prescriptia medicală, farmacistul le anulează în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea mentiunii «anulat», nefiind permisă eliberarea altor medicamente/ materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din pretul de referintă, notându-se în paranteză «CNAS», si valoarea de compensare de 40% din pretul de referintă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.

În rubrica «Total» din sectiunea «Taxare» se vor trece totalurile:A, B, C1.C2, C3.”

8. În anexa nr. 3, titlul va avea următorul cuprins:

“LISTA

abrevierilor pentru tările cu care România are acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii si cele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente”

9. În anexa nr. 3, la codurile tărilor “IL” si “NO”, în căsuta “Acord international”, sintagma “DA” se înlocuieste cu sintagma “NU”.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011.

(2) Până la epuizarea stocurilor formularelor de prescriptii medicale elaborate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, cu modificările si completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescriptii medicale elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la acelasi ordin, modificată conform prezentului ordin, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 832/302/2008)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind metodologia de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale relatii contractuale a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DGRC/27 din 30 mai 2011;

- art. 115 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Preturile de referintă si sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obtin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preturi de vânzare cu amănuntul dintre preturile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime si a ajustării, după caz, cu +/- 15%, astfel încât să nu fie mai mari sau mai mici cu 15%, raportate la preturile de referintă si sumele de închiriere corespunzătoare anului 2010.

(2) Preturile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele deînchiriere minime pentru fiecare categorie si tip de dispozitiv medical sunt cele din listele cu preturile de vânzare cu amănuntul si/sau sumele de închiriere, care au fost transmise Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii evaluati de dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Cele 3 dintre cele mai mici preturi de vânzare cu amănuntul dintre preturile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale preturilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea pretului de vânzare cu amănuntul cel mai mic dintre cele minime, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere cea mai mică dintre cele minime corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale.

Art. 2. - În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai putin de 3 preturi de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează pretul de referintă, respectiv suma de închiriere după cum urmează:

a) pentru preturile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră pretul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă;

b) pentru preturile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de 2 furnizori se calculează media aritmetică a preturilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime din listele acestor furnizori.

Art. 3. - În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, pretul de referintă calculat pentru protezele functionale actionate prin cablu se stabileste si pentru protezele tip functionala actionată mioelectric, respectiv functională actionată atipic electric.

Art. 4. - Pentru dispozitivele medicale la care nu s-au trimis oferte de pret de către furnizorii de dispozitive medicale nu se stabilesc preturi de referintă, respectiv sume de închiriere.

Art. 5. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referintă ori, după caz, suma de închiriere.

(2) Lista preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pentru dispozitivele medicale acordate pe o perioadă nedeterminată/determinată al/a căror pret de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât pretul de referintă/suma de închiriere, prevăzute în anexă, acesta/aceasta devine pret de referintă/sumă de închiriere.

Art. 7. - (1) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu aceeasi casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât pretul de referintă/suma de închiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la pretul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine pret de referintă/sumă de închiriere.

(2) în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuală cu aceeasi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât pretul de referintă/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral pretul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical, dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât pretul de referintă/suma de închiriere, respectiv pretul de referintă/suma de închiriere, dacă pretul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referintă/suma de închiriere.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iunie 2011.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 545.


 

ANEXĂ

LISTA

preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză auditivă

Retroauriculară/lntraauriculară

929,40

2.

Proteză fonatorie

a) vibrator laringian

1.149,25

 

 

b) buton fonator (shunt - ventile)

977,39

3.

Proteză traheală

a) canulă traheală simplă

412,77

 

 

b) canulă traheală Montgomery

1.523,13

 

B. Dispozitive pentru protezare stomii

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/set -

C1

C2

C3

C4

1.

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

241,80

 

 

b) sac colector pentru urostomie

180,70

2.

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ileostomie

186,4

 

 

(flansă-suport si sac colector)

 

 

 

b) pentru urostomie

297,91

 

 

(flansă-suport si sac colector)

 

 

C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/set -

C1

C2

C3

C4

1.

Condom urinar

 

114,50

2.

Sac colector de urină

 

17,38

3.

Sonda Foley

 

24,68

4.

Cateter urinar

 

1.035,00

5.

Benzi intravaginale pentru incontinentă urinară

 

- lei/buc. -

 

 

 

1.409,14

 

D. Proteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză partială de picior

a) LISEFRANC

1.673,13

 

 

b) CHOPART

1.747,90

 

 

c) PIROGOFF

1.927,91

2.

Proteză pentru dezarticulatia de gleznă

SYME

2.088,74

3.

Proteză de gambă

a) conventională, din material plastic, cu contact total

2.391,94

 

 

b) conventională, din piele

2.099,18

 

 

c) geriatrică

2.433,18

 

 

d) modulară

2.445,18

4.

Proteză pentru dezarticulatia de genunchi

modulară

5.274,19

5.

Proteză de coapsă

a) pilon

1.562,86

 

 

b) combinată

2.497,96

 

 

c) din plastic

2.721,32

 

 

d) cu vacuum

3.280,32

 

 

e) geriatrică

2.931,85

 

 

f) modulară

4.439,33

 

 

g) modulară cu vacuum

4.567,96

6.

Proteză de sold

a) conventională

2.808,94

 

 

b) modulară

7.216,82

7.

Proteză partială de bazin hemipelvectomie

a) conventională

3.595,17

 

 

b) modulară

7.211,21

 

E. Proteze pentru membrul superior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză partială de mână

a) functională simplă

1.451,85

 

 

b) functională

1.869,21

2.

Proteză de dezarticulatie de încheietură a mâinii

a) functională simplă

2.517,59

 

 

b) functională actionată pasiv

3.028,94

 

 

c) functională actionată prin cablu

3.874,15

 

 

d) functională actionată mioelectric

3.874,15

3.

Proteză de antebrat

a) functională simplă

2.515,68

 

 

b) functională actionată pasiv

2.916,60

 

 

c) functională actionată prin cablu

3.694,84

 

 

d) functională actionată mioelectric cu prosupinatie pasivă

3.694,84

 

 

e) functională actionată mioelectric cu prosupinatie activă

3.694,84

4.

Proteză de dezarticulatie de cot

a) functională simplă

4.472,62

 

 

b) functională actionată pasiv

3.955,45

 

 

c) functională actionată prin cablu

5.083,75

 

 

d) functională atipic electric

5.083,75

 

 

e) functională mioelectrică

5.083,75

5.

Proteză de brat

a) functională simplă

3.696,86

 

 

b) functională actionată pasiv

4.710,19

 

 

c) functională actionată prin cablu

4.930,16

 

 

d) functională atipic electric

4.930,16

 

 

e) functională mioelectrică

4.930,16

6.

Proteză de dezarticulatie de umăr

a) functională simplă

4.835,43

 

 

b) functională actionată pasiv

4.884,25

 

 

c) functională actionată prin cablu

5.570,03

 

 

d) functională atipic electric

5.570,03

 

 

e) functională mioelectrică

5.570,03

7.

Proteză pentru amputatie interscapulo-toracică

a) functională simplă

4.804,34

 

 

b) functională actionată pasiv

5.664,36

 

 

c) functională actionată prin cablu

5.461,81

 

 

d) functională atipic electric

5.461,81


F. Dispozitive de mers

 

Nr.est

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Baston

 

40,08

2.

Baston

cu 3/4 picioare

81,56

3.

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn

46,33

 

 

b) cu sprijin subaxilar metalică

85,07

 

 

c) cu sprijin pe antebrat metalică

49,13

4.

Cadru de mers

 

169,00

5.

Fotoliu rulant

perioadă nedeterminată

Pretul de referintă

 

 

 

- lei/buc. -

 

 

a) cu antrenare manuală/electrică

1.265,90

 

 

b) triciclu pentru copii

1.705,34

 

 

perioadă determinată

Suma de închiriere

 

 

 

- lei/lună -

 

 

a) cu antrenare manuală

0,00

 

 

b) triciclu pentru copii

0,00

 

G. Orteze

G.1 Orteze pentru coloana vertebrală

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze cervicale

a) colar

68,37

 

 

b) Philadelphia/Minerva

206,67

 

 

c) Schanz

63,20

2.

Orteze cervicotoracice

 

100,23

3.

Orteze toracice

 

172,14

4.

Orteze toracolombosacrale

 

235,59

 

 

a) corset Cheneau

1.093,02

 

 

b) corset Boston

1.106,33

 

 

c) corset Euroboston

1.162,62

 

 

d) corset Hessing

234,40

 

 

e) corset de hiperextensie

1.135,43

 

 

f) corset Lyonnais

1.312,08

 

 

g) corset de hiperextensie în 3 puncte pentru scolioză

1.197,25

5.

Orteze lombosacrale

 

129,77

 

 

lombostat

132,08

6.

Orteze sacroiliace

 

102,52

7.

Orteze cervicotoracolombosacrale

a) corset Stagnară

1.654,53

 

 

b) corset Milwaukee

1.379,71


G.2 Orteze pentru membrul superior

 

Nr.est

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de deget

 

83,04

2.

Orteze de mână

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare

91,70

 

 

b) dinamică

117,43

3.

Orteze de încheietura mâinii-mana

a) fixă

120,08

 

 

b) dinamică

77,40

4.

Orteze de încheietura mâinii-mână-deget

fixă/mobilă

137,73

5.

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

150,25

6.

Orteze de cot-încheietura mâinii-mână

 

405,88

7.

Orteze de umăr

 

259,66

8.

Orteze de umăr-cot

 

312,97

9.

Orteze de umăr-cot- încheietura mâinii-mână

a) fixă

940,41

 

 

b) dinamică

2.527,23

 

G.3 Orteze pentru membrul inferior

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de picior

 

321,82

2.

Orteze pentru gleznă-picior

fixă/mobilă

145,44

3.

Orteze de genunchi

a) fixă

434,62

 

 

b) mobilă

432,96

 

 

c) Balant

670,51

4.

Orteze de genunchi- gleznă-picior

 

830,33

 

 

a) Gambier cu scurtare

300,10

 

 

b) Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră)

386,83

 

 

c) pentru scurtarea membrului pelvin

1.306,35

5.

Orteze de sold

 

1.840,89

6.

Orteze sold-genunchi

 

2.003,99

7.

Orteze de sold-genunchi- gleznă-picior

 

1.865,21

 

 

a) coxalgieră (aparat)

1.825,37

 

 

b) Hessing (aparat)

801,60

8.

Orteze pentru luxatii de sold congenitale la copii

a) ham Pavlik

121,21

 

 

b) de abductie

76,57

 

 

c) Dr. Fettwies

1.778,70

 

 

d) Dr. Behrens

1.184,34

 

 

e) Becker

92,73

 

 

f) Dr. Bernau

666,28

9.

Orteze corectoare de statică a piciorului

 

- lei/pereche -

 

 

a) sustinători plantari cu număr până la 23 inclusiv

47,11

 

 

b) sustinători plantari cu număr mai mare de 23,5

52,14

 

 

c) Pes Var/Valg

238,15

 

 

d) Hallux-Valgus

- lei/buc. -

 

 

 

92,83


H. Încăltăminte ortopedică

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/pereche -

C1

C2

C3

C4

1.

Ghete

a) diformităti cu numere până la 23 inclusiv

239,86

 

 

b) diformităti cu numere mai mari de 23,5

297,51

 

 

c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv

241,80

 

 

d) cu arc cu numere mai mari de 23,5

251,55

 

 

e) amputatii de metatars si falange cu numere până la 23 inclusiv

245,59

 

 

f) amputatii de metatars si falange cu numere mai mari de 23,5

317,85

 

 

g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

268,29

 

 

h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

331,91

 

 

i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

313,39

 

 

j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

377,03

2.

Pantofi

a) diformităti cu numere până la 23 inclusiv

209,17

 

 

b) diformităti cu numere mai mari de 23,5

257,00

 

 

c) amputatii de metatars si falange cu numere până la 23 inclusiv

214,48

 

 

d) amputatii de metatars si falange cu numere mai mari de 23,5

269,82

 

 

e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

262,62

 

 

f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

313,81

 

 

g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

261,96

 

 

h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

327,31

 

I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Lentile intraoculare

a) pentru camera anterioară

b) pentru camera posterioară

284,73

 

J. Echipamente pentru oxigenoterapie

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pretul de referintă - lei/lună -

C1

C2

C3

C4

1.

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen

 

135,59

 

 

concentrator de oxigen

183,45

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurări de sănătate a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:- Referatul Directiei generale relatii contractuale a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DGRC/28 din 30 mai 2011;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,


în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă formularul de raportare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, pe baza căruia furnizorii de medicamente transmit zilnic la casele de asigurări de sănătate situatia medicamentelor eliberate, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă formularul de raportare a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, pe baza căruia furnizorii de medicamente transmit zilnic la casele de asigurări de sănătate situatia medicamentelor si a materialelor sanitare eliberate, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2011 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 8 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 si 296 bis din 6 mai 2010, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 546.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR

pentru raportarea la data de .../.../2011 a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Nr. crt.

Data*) eliberării

Casa de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală

Denumirea furnizorului (societate comercială farmaceutică)

CUI furnizor (societate comercială farmaceutică)

Datele contractului încheiat cu Casa de asigurări de sănătate

Total medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

(lei)

din care:

Total

din care pentru: