MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 386/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 386         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

531. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

 

534. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plătii contributiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

109. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere

 

110. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

371. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM

 

2.146. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

2.147. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

3.- Regulament privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

527.- Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” se va face de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică managerului regiei, vinovat de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 531.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Operatorul economic: Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică”

Sediul: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: RO 1589983

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat realizat

BVC20I1 propuneri

6=5-4

7=5/4

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

4.144,00

4.309,76

165,76

104,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.109,00

4.273.36

164,36

104.00

 

 

a)

din productia vândută

3

3.006.67

3.126.93

120,26

104.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

915,06

951,66

36,60

104,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

 

 

 

c)

alte venituri de exploatare

9

187,27

194,76

7,49

104,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

35.00

36.40

1.40

104.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

21.00

21.40

0,40

101.90

 

 

d)

alte venituri financiare

14

14,00

15,00

1,00

107,14

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

3.770,00

3.916,71

146,71

103,89

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.755,00

3.901.71

146.71

103,91

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

70,00

72,00

2.00

102.86

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

553.00

564.06

11.06

102.00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.071,45

1.105.74

34,29

103.20

 

 

 

d1. cheltuieli cu salariile

22

785,60

810,69

25.09

103,19


 

 

 

d2. cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

218,00

224,96

6,96

103,19

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

163,40

168.62

5,22

103,19

 

 

 

ch. privind contribuita la asigurări pi. somaj

25

3,93

4,05

0,12

103,05

 

 

 

ch. privind contribuita la asigurări sociale de sănătate

26

40,85

42.16

1,31

103,21

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente landului de salarii

27

9,82

10,13

0.31

103,16

 

 

 

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

67,85

70,09

2.24

103,30

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

35,15

16.21

-18.94

46.12

 

 

 

tichete de cresă cf. Legii nr. 193 2006. cu modificările si completările uiterioare

30

 

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193 2006. cu modificările si completările uiterioare

31

38,15

12,00

-26,15

31,45

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

22.70

53.88

31,18

237.36

 

 

 

d3.3) tichete c/e vacantă

33

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si neeorporalc

36

40.00

42.00

2.00

105,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

1.812.50

1.900.50

88.00

104.86

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

208.00

217.41

9.41

104,52

 

 

 

Total cheltuieli contract de mandat

 

108,53

105,22

-3,31

96,95

 

 

 

i1) contract de mandat

39

83.64

81.09

-2.55

96.95

 

 

 

i1.l) ch. cu protectia socială

 

23.22

24.13

0.91

103.92

 

 

 

i1.2) contributia la CAS

 

17.40

16.87

-0.53

96,95

 

 

 

i.1.3) contributia la somaj

 

0.42

0.41

-0.01

97.62

 

 

 

i.1.4) contributia la CASS

 

4.35

4.22

-0.13

97.01

 

 

 

i.1.5) fonduri speciale

 

1.05

1.01

-0.04

96.19

 

 

 

2%

 

1.67

1.62

-0.05

97.01

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

6.00

6.88

0.88

114.67

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 


 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

2,00

2,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

15,00

15,00

0,00

100,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

15,00

15.00

0,00

100,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

374,00

393,05

19,05

105,09

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

74,80

78,61

3,81

105,09

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

299,20

314,44

15,24

105,09

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiectele cofinantatc din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59

60

299,20

314,44

15,24

105,09


 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 5% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

14,96

15,72

0.76

105,08

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

269,28

283,00

13,72

105,10

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

14,96

15,72

0,76

105,08

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

40,00

42,00

2,00

105,00

 

1

 

Surse proprii

65

40.00

42.00

2,00

105.00

 

2

 

Alocatii de Ia buget

66

 

 

 

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

 

 

 

b)

externe

69

 

 

 

 

 

4

 

Alte surse

70

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

42,00

42,00

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

 

 

 

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

 

 

 

b)

externe

75

 

 

 

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

 

 

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

4.144.00

4.309.76

165,76

104,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

3.770,00

3.916,71

146,71

103,89

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

62,00

62,00

0.00

100,00

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

62.00

62.00

0.00

100.00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

785.60

810.69

25.09

103.19

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

783,99

809.08

25,09

103,20

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

1.61

1.61

0.00

100.00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.053,80

1.087,50

33,70

103.20


 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

 

 

 

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)

90

 

 

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) *)

91

9.666,76

10.182,00

515,24

105,33

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalc)x1000=(rd.l6/rd.1) xl000

92

909,80

908,80

-1,00

99,89

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

 

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

 

 

 

*) carti/salariat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plătii contributiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii cu suma de 4.200 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Cheltuieli de personal”, prin diminuarea cu aceeasi sumă a bugetului Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, titlul “Cheltuieli de personal”, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2011.

Art. 3. - Serviciul Român de Informatii răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 534.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere

 

Nr. crt.

 

 

MODULE TEMATICE / Etape finale

 

 

Durată*

(zile/ore)

(3 zile/ 24 de ore)

 

 

Perioade de desfăsurare

2 grupe/joi-sâmbătă

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

24

2-4 iunie 2011

2.

Administratie publică modernă si eficientă

24

16-18 iunie 2011

3.

Comunicare si imagine publică

24

30 iunie-2 iulie 2011

4.

Administratia publică în contextul integrării în UE

24

14-16 iulie 2011

5.

Management strategic si politici publice

24

28-30 iulie 2011

6.

Abilităti manageriale

24

11-13 august 2011

7.

Management de proiect si fonduri structurale

24

25-27 august 2011

8.

Management financiar si bugetar

24

8-10 septembrie 2011

9.

Total ore program (24 de zile)

192

 

10.

- Evaluarea finală

 

19-20 septembrie 2011

11.

- Restante

 

26 septembrie 2011


*) Fiecare modul tematic se va desfăsura pe parcursul a 3 zile, conform calendarului propus, având o agendă de lucru de 8 ore/zi, structurată în: 6 ore - dezbateri/grupă de lucru si 2 ore - discutii/consultatii individuale.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 3 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2011, tabelul de la litera B se modifică si se înlocuieste cu tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 110.

 

ANEXA

B. CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

înscrierea candidatilor

4 iulie 2011-8 iulie 2011

2.

Prima probă a concursului: selectia dosarelor de concurs

11 iulie 2011-12 iulie 2011

3.

Afisarea rezultatelor

13 iulie 2011

4.

Contestarea rezultatelor

14 iulie 2011

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

15 iulie 2011

6.

A doua probă a concursului: interviul

18 iulie 2011-19 iulie 2011

7.

Afisarea rezultatelor

20 iulie 2011

8.

Contestarea rezultatelor

21 iulie 2011

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

22 iulie 2011

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de scolarizare de către candidatii admisi

25 iulie 2011-5 august 2011


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 14 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare- ARSVOM va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 371.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 954/2005)

 

TARIFE

privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM

 

Nr. cod

Denumirea tarifului

Tarif (euro/oră)

0

1

2

1

TARIF R/M “HERCULES” MARS

1.457

2

TARIF R/M “HERCULES” STATIONARE

228

3

TARIF SALUPĂ SALVARE “ALBATROS” SAR (MARS)

141

4

TARIF SALUPĂ SALVARE “ALBATROS” SAR (MARS)

154

5

TARIF SALUPĂ SALVARE “ALBATROS” SAR (STATIONARE)

31

6

TARIF SALUPĂ SALVARE “ALBATROS” SAR (STATIONARE)

44

7

TARIF SALUPĂ INTERVENTIE “CRISTAL; SAFIR; RUBIN” (MARS)

207

8

TARIF SALUPĂ INTERVENTIE “CRISTAL; SAFIR; RUBIN” (MARS)

221

9

TARIF SALUPĂ INTERVENTIE “CRISTAL; SAFIR; RUBIN” (STATIONARE)

25

10

TARIF SALUPĂ INTERVENTIE “CRISTAL; SAFIR; RUBIN” (STATIONARE)

38

11

TARIF SALUPĂ SALVARE “SAR OPAL” SI “SAR TOPAZ” (MARS)

164

12

TARIF SALUPĂ SALVARE “SAR OPAL” SI “SAR TOPAZ” (MARS)

178

13

TARIF SALUPĂ SALVARE “SAR OPAL” SI “SAR TOPAZ” (STATIONARE)

23

14

TARIF SALUPĂ SALVARE “SAR OPAL” SI “SAR TOPAZ” (STATIONARE)

36

15

TARIF SALUPE 150 CP “SATURN; SORANA 1; SORANA2; SORANA3 SI JUPITER” (MARS)

41

16

TARIF SALUPE 150 CP “SATURN; SORANA 1; SORANA 2; SORANA 3 SI JUPITER” (STATIONARE)

6

17

TARIF SCAFANDRU AUTONOM ÎN IMERSIE

19

18

TARIF SCAFANDRU AUTONOM ASISTENTĂ/DEPLASARE

4

19

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 500 Kgf

3


20

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 500 Kgf

5

21

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 1000 Kgf

3

22

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 1000 Kgf

5

23

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 2000 Kgf

3

24

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 2000 Kgf

5

25

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 3000 Kgf

3

26

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 3000 Kgf

5

27

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 5000 Kgf

3

28

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 5000 Kgf

5

29

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 10000 Kgf

3

30

TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 10000 Kgf

5

31

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 500 Kgf

3

32

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 500 Kgf

5

33

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 1000 Kgf

3

34

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 1000 Kgf

5

35

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 3000 Kgf

3

36

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 3000 Kgf

5

37

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 5000 Kgf

3

38

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 5000 Kgf

5

39

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 10000 Kgf

3

40

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 10000 Kgf

5

41

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 20000 Kgf

3

42

TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 20000 Kgf

5

43

TARIF CILINDRI RIDICĂTORI 200 tf

3

44

TARIF UTILIZARE ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE PENTRU NĂMOL; ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE TIP EPET; ELECTROPOMPE Q=60 mc/h; ALTE ELECTROPOMPE SI ELECTROCOMPRESOARE AER

3

45

TARIF MOTOCOMPRESOARE AER RESPIRABIL, MOTOCOMPRESOARE AER INDUSTRIAL, DIVERSE MOTOCOMPRESOARE AER

16

46

TARIF BARAJ ANTIPOLUARE “MARE LIBERĂ”

0,28 euro/ml/oră

47

TARIF BARAJ ANTI POLUARE “PORT”

0,27 euro/ml/oră

48

TARIF ORAR UTILIZARE AUTOMACARA LIEBHERR - 45 Tf (DEPLASARE)

129

49

TARIF ORAR UTILIZARE AUTOMACARA LIEBHERR - 45 Tf (ÎN LUCRU EFECTIV)

38

50

TARIF ORAR MOTOSTIVUITOR 10 Tf ÎN LUCRU EFECTIV/DEPLASARE/ASISTENTĂ

19

51

TARIF ORAR GRUP ACTIONARE BARAJE ANTIPOLUARE (10 KW) - UMFLARE/DEZUMFLARE/RULARE/DERULARE

12

52

TARIF ORAR GRUP ACTIONARE POMPĂ SKIMMER - 25 MC/H “MIC”

12

53

TARIF ORAR GRUP ACTIONARE POMPĂ SKIMMER - 50 MC/H “MARE”

17

54

TARIF ORAR UTILIZARE AUTOCAMIONETĂ

0,57 euro/km


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 26, art. 33 alin. (1) si art. 34 si 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Competenta pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, înfiintate de contribuabilii mijlocii, potrivit legii, revine administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în a căror rază teritorială acestea îsi desfăsoară activitatea.”

2. În anexă, după numărul curent 21887 se introduce un nou număr curent, numărul 21888, cu următorul cuprins:

 

Numărul curent

Judetul

Cod unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

“21888

MUNICIPIUL BUCURESTI

13284842

S.C. DIAMOND CASINOS S.R.L.”

 

3. În anexă, se abrogă numerele curente 11107,11429,11993 si 21265, cu următorul cuprins:

 

Numărul curent

Judetul

Cod unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

11107

MUNICIPIUL BUCURESTI

14818116

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI

11429

MUNICIPIUL BUCURESTI

22399299

ARVIN MERITOR LVS FRANCE SAS

11993

MUNICIPIUL BUCURESTI

8896624

CEREALCOM PRODEXIM S.R.L.

21265

VÂLCEA

16468149

APAVIL S.A.

 

4. În anexă, numerele curente 1152, 20932 si 21845 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Numărul curent

Judetul

Cod unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

1152

ARGES

21316368

MARIONS COM TEST S.R.L.

20932

TIMIS

18037797

SIGETM S.R.L.

21845

VRANCEA

1460112

ROMVITIS ODOBESTI S.A.

 

Art. II. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 2.146.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 26, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (3), art. 34 si ale art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Competenta pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, înfiintate de marii contribuabili, potrivit legii, revine Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) Competenta pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, altele decât cele de pe teritoriul municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov, înfiintate de marii contribuabili, potrivit legii, revine administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială acestea îsi desfăsoară activitatea.”

2. În anexa nr. 2, numărul curent 2944 va avea următorul cuprins:

 

Număr curent

Judetul

Cod unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

“2944

VÂLCEA

16468149

APAVIL SA”

 

3. În anexa nr. 2, se abrogă numerele curente 2891 si 2906, cu următorul cuprins:

 

Număr curent

Judetul

Cod unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

2891

TIMIS

17605120

LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GMBH & CO. KG

GERMANIA SEDIU PERMANENT

2906

TIMIS

16991961

PWT WASSER-UND ABWASSERTECHNIK GmbH

GERMANIA SEDIU PERMANENT

 

Art. II. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 2.147.


 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2), art. 61 alin. (1) si (3) si art. 63 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit persoane juridice române.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevăzute în titlul II “Fondul special pentru despăgubiri” din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă.

Art. 3. - (1) Toate institutiile de credit persoane juridice române sunt obligate să participe la constituirea resurselor financiare ale fondului special pentru despăgubiri prin plata unei cotizatii anuale, care se determină potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din ordonantă.

(2) Fiecare institutie de credit persoană juridică română raportează Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Nationale a României pentru transmiterea situatiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat, conform formularului “Situatia privind stabilirea pasivului negarantat”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) în functie de necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri si de nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an, Fondul stabileste cota procentuală utilizată la determinarea cotizatiei anuale, care nu poate depăsi nivelul de 0,1%.

(4) Cota procentuală se comunică de Fond institutiilor de credit persoane juridice române în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire alin. (2).

(5) Fiecare institutie de credit persoană juridică română este obligată să plătească Fondului cotizatia anuală, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, corespunzător cotei comunicate de Fond.

Art. 4. - Institutiile de credit persoane juridice române efectuează plata cotizatiei anuale în lei în contul curent al Fondului, indicat de către acesta.

Art. 5. - Institutia de credit plătitoare a cotizatiei anuale completează si transmite Fondului, în ziua efectuării plătii, prin fax ori e-mail, formularul “Declaratie privind calculul si plata cotizatiei anuale la fondul special pentru despăgubiri”, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, urmând ca originalul formularului să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.

Art. 6. - În cazul în care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri nu sunt suficiente pentru plata despăgubirilor, fiecare institutie de credit persoană juridică română plăteste o cotizatie suplimentară, conform prevederilor art. 63 din ordonantă, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Fondului.

Art. 7. - (1) Fondul verifică, atât la sediul institutiilor de credit, cât si la sediul său, modul de stabilire a valorii pasivului negarantat, corecta determinare a cotizatiei anuale datorate si încadrarea în termenul de plată a cotizatiei pentru fondul special pentru despăgubiri.

(2) în situatia în care din verificarea efectuată rezultă diferente ce modifică valoarea pasivului negarantat, reprezentantii Fondului vor înscrie în procesul-verbal de verificare noile valori, respectiv cotizatia anuală efectiv datorată la fondul special pentru despăgubiri.

(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal, institutia de credit la care s-au constatat diferente la valoarea pasivului negarantat fată de cea raportată va transmite Fondului “Declaratia rectificativă privind calculul pasivului negarantat conform constatărilor din Procesul-verbal nr............./data ...................”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, cu înscrierea datelor corecte.

(4) în functie de noile date din declaratia rectificativă privind cotizatia efectiv datorată, institutia de credit sau Fondul va efectua plata aferentă regularizării în termen de 5 zile lucrătoare de la data declaratiei rectificative.

Art. 8. - În cazul în care o institutie de credit nu plăteste cotizatia anuală si/sau suplimentară în cuantumul si la termenul prevăzute mai sus, se aplică prevederile art. 65 din ordonantă, contul curent al institutiei de credit în cauză, deschis la Banca Natională a României, fiind debitat cu sumele datorate pentru constituirea/alimentarea fondului special, care vor fi virate în contul curent al Fondului, indicat de către acesta.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lia Rodica Tase

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 3.


 

ANEXA Nr. 1

SITUATIA

privind stabilirea pasivului negarantat pe anul.....

 

1. Denumirea institutiei de credit................................................................................

2. Sediul social...........................................................................................................

3. Data declaratiei (zz/ll/aaaa)...................................................................................

4. Numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României

5. Pasivul negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent:

 

Nr. crt.

Pasiv totali - lei -

Soldul depozitelor garantate2 - lei -

Pasiv negarantat - lei -

0

1

2

3 = 1-2

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei de credit,

....................................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)

 


1 Conform prevederilor Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, respectiv rândul 450 “Total pasiv”, din formularul “Bilant”.

2 Conform raportării din anexa nr. 3 la Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, la pozitia 5 - Baza de calcul a contributiei la 31 decembrie a anului precedent (Soldul depozitelor garantate - total în lei)

 

ANEXA Nr. 2

DECLARATIE

privind calculul si plata cotizatiei anuale la fondul special pentru despăgubiri pe anul.....

 

1. Denumirea institutiei de credit...........................................................................................................................................

2. Sediul social.....................................................................................................................................................................

3. Data declaratiei (zz/ll/aaaa)..............................................................................................................................................

4. Numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României............................................................

5. Pasivul negarantat la data de......................, ..............................lei

6. Cota procentuală a cotizatiei ....% din pasivul negarantat

7. Cotizatia anuală datorată pe anul........, ..............................lei

8. Felul documentului.............................................................................................................................................................

 

Nr............., Data plătii..........................(zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul institutiei de credit,

....................................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)

 

ANtXA Nr. 3

 

DECLARATIE RECTIFICATI

privind calculul pasivului negarantat, conform constatărilor din Procesul-verbal nr. ...../data .................. pe anul.....

 

1. Denumirea institutiei de credit...........................................................................................................................................

2. Sediul social......................................................................................................................................................................

3. Data declaratiei (zz/ll/aaaa)...............................................................................................................................................

4. Numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României.............................................................

5. Pasivul negarantat rectificat la data de......................, ..............................lei

6. Cota procentuală a cotizatiei ....% din pasivul negarantat rectificat

7. Cotizatia anuală datorată pe anul........, ..............................lei

 

Conducătorul institutiei de credit,

....................................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

....................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei juridice, contencios si acorduri internationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. J.A. 3.862 din 13 mai 2011;

- art. 236 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul III, punctul 3.2.3. va avea următorul cuprins:

“3.2.3. În situatiile prevăzute la pct. 3.1 lit. a), data de la care începe perioada de valabilitate a certificatului poate fi stabilită si anterior datei de emitere a acestuia.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 527.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.