MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 390/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

535. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

354. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

358. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, apartinând A.S.P.L Sulina - S.R.L.

 

494. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat tip AFP - 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510

 

834. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare fată de salariul de bază

 

2.151. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului parlamentarele prietenie cu Sultanatul Oman

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman, având componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 31 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

COMPONENTA NOMINALĂ

a Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman

 

Presedinte Rizea Cristian deputat, Grupul parlamentar al

P.S.D. Vicepresedinte Stirbu Gigel-Sorinel deputat, Grupul parlamentar al

P.N.L. Secretar Mocanu Alexandru senator, Grupul parlamentar al

P.D.L. Membri Dugulescu Marius Cristinel deputat, Grupul parlamentar al

P.D.L. Militaru Constantin Severus deputat, Grupul parlamentar al

P.D.L. Mardare Radu Cătălin senator, Grupul parlamentar al

P.S.D. Mitrea Miron Tudor senator, Grupul parlamentar al

P.S.D. Pasca Liviu Titus senator, Grupul parlamentar al

P.N.L. Kelemen Atilla-Bela-Lászlo deputat, Grupul parlamentar al

U.D.M.R. Ibram Iusein deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului declaratia standardizată dată pe propria răspundere, însotită de documentatia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosintă.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în situatia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea conditiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la aparitia modificărilor.

(2) în cazul încetării activitătii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar si/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligatia să solicite autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare si să restituie certificatul de clasificare si fisa/fisele anexă/anexe în original, prin postă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.”

3. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afiseze la receptie sau în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si în spatiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turisti.

(2) Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte si pe propriile pagini de internet informatii reale cu privire la denumirea si tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate.”

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Operatorii economici proprietari si/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligatia să asigure functionarea acestora în perioada sezonului turistic estival, respectiv 1 mai-30 septembrie a fiecărui an, si să presteze servicii turistice conforme tipului de

structură de primire turistică si categoriei stabilite prin certificatul de clasificare.”

5. La articolul 9, alineatele (1), (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atributii de control din cadrul autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situatia în care nu sunt respectate obligatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b).

......................................................................................................................

(4) în situatia în care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras certificatul de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică si categorie de clasificare pentru structura în cauză.

......................................................................................................................

(6) în perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:

a) desfăsoare activităti turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;

b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.”

6. La articolul 10, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Operatorul economic poate desfăsura activităti de ofertare si comercializare a serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licentei de turism si/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului.

......................................................................................................................

(5) Este interzisă desfăsurarea de activităti specifice agentiilor de turism de către operatorii economici fără a detine licentă de turism si/sau anexa la aceasta.”

7. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Este interzisă desfăsurarea de activităti turistice specifice agentiilor de turism de către operatorii economici cu licenta de turism expirată sau fără detinerea politei valabile de asigurare de garantare a plătii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursare a sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate.”

8. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) în situatia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea conditiilor care au stat la baza eliberării licentei de turism si/sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licente de turism, în termen de 30 de zile de la aparitia modificărilor.

(2) în cazul încetării activitătii agentiei de turism si/sau a reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia, operatorul economic în cauză are obligatia să solicite autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexei la aceasta si să restituie licenta de turism si anexa în original, prin postă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.”

9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în scopul protectiei turistilor, operatorii economici care desfăsoară activităti specifice agentiilor de turism au următoarele obligatii:

a) să afiseze în incinta agentiei de turism si a reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia copia licentei de turism si/sau a anexei la aceasta, precum si numărul de telefon al autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turisti;

b) să înscrie numărul licentei de turism si al politei de asigurare de garantare a plătii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursare a sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate, pe documentele emise, materialele de promovare si pe propriile pagini de internet;

c) să păstreze în permanentă în sediul agentiei de turism si al reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia originalul licentei de turism si/sau al anexei la aceasta;

d) să prezinte informatii reale în materialele de promovare, în oferte si pe propriile pagini de internet cu privire la serviciile si pachetele de servicii turistice oferite;

e) să utilizeze numai autocare clasificate si ghizi de turism atestati.”

10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Este interzisă ofertarea, comercializarea serviciilor turistice si/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase.

(4) Agentiile de turism au obligatia de a presta servicii turistice conform tipului de activitate înscrisă în licenta de turism, respectiv turoperatoare sau detailistă.”

11. La articolul 14, alineatele (1)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Licenta de turism si anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atributii de control din cadrul autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în următoarele situatii:

a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b) transmiterea de către titular a licentei si/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic.

(2) Titularul unei licente de turism retrase în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu mai poate desfăsura activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.

(3) în perioada în care licenta de turism este retrasă se interzic:

a) desfăsurarea activitătilor specifice agentiilor de turism:

b) încasarea de venituri din exploatarea agentiei de turism.

(4) în situatia în care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activitătii printr-o cerere scrisă adresată administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficientelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.

(5) în situatia în care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras licenta de turism si/sau anexa la aceasta, conform prevederilor alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau a unei noi anexe la aceasta.”

12. Articolul 15 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) desfăsurarea activitătii în structuri de primire turistice neclasificate;

b) desfăsurarea activitătii în structuri de primire turistice având certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spatiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare;

c) nerespectarea prevederilor art. 5 si 12;

d) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării;

e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) si art. 13 alin. (2) lit. d);

f) continuarea desfăsurării activitătii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare;

g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agentiei de turism după retragerea certificatului de clasificare/a licentei de turism;

h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c);

i) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri;

j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. ( 2);

k) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);

l) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6);

m) desfăsurarea de activităti turistice specifice agentiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licentei de turism sau a anexei la aceasta;

n) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4);

o) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) si art. 14 alin. (5);

p) nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenta de turism si/sau anexa la aceasta;

q) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) si (3) si art. 13 alin. (2) lit. a)-c);

r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice si/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase;

s) utilizarea de autocare neclasificate sau ghizi turistici neatestati.”

13. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sanctionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. f), g), h), i), k) si m), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. b) si I), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

d) faptele prevăzute la lit. o) si r), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;

e) faptele prevăzute la lit. j), după cum urmează: amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează începând cu data de 1 mai a fiecărui an, amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functionează la data de 15 iunie a fiecărui an si de la 40.000 lei la 50.000 lei si retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu functionează după data de 1 iulie a fiecărui an si până la sfârsitul sezonului estival;

f) faptele prevăzute la lit. c) si s), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;


g) faptele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;

h) faptele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;

i) faptele prevăzute la lit. n), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

j) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;

k) faptele prevăzute la lit. q), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.”

14. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 17. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) personalul cu atributii de control din cadrul autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru contraventiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) si

i)-s);

b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevăzute la art. 15 lit. h) si i);

c) personalul desemnat din cadrul autoritătii administratiei publice centrale responsabile în domeniul finantelor publice pentru contraventiile prevăzute la art. 15 lit. g).”

Art. II. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 535.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste specificatiile pentru programele nationale de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile,

în temeiul prevederilor art. 13 din Programul national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, pozitia 17, având continutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală infrastructură si transport aerian din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 19 mai 2011.

Nr. 354.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

17.

Alalitei Octavian Gabriel

1620714323926

Directia generală infrastructură si transport aerian


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, apartinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Sulina, apartinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 19 mai 2011.

Nr. 358.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat tip AFP - 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, operatiunea de export al unei masini de alezat si frezat tip AFP - 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 494.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare fată de salariul de bază

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A./6.154 din 31 mai 2011;

- prevederile art. 15 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale art. 12 din cap. II din anexa nr. III la aceeasi lege,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare fată de salariul de bază, prevăzute în anexele nr. 1-31, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se aplică începând cu data reîncadrării personalului în baza prevederilor din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 834.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii a directiilor de sănătate publică si stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Director executiv

Director executiv adjunct

Sef serviciu

Sef birou executiv adjunct

 

GRADUL I

GRADUL II

Nr. de locuitori

până la 400.000

peste 400.000


ANEXA Nr. 2

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii a spitalelor clinice, universitare, institutelor si centrelor medicale clinice, cu personalitate juridică, precum si a spitalelor si altor unităti cu paturi, cu personalitate juridică, si stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii

 

Criteriile de clasificare

- nr. de paturi -

Functia de conducere, pe grade

 

Manager

Director medical

Director cercetare dezvoltare

Director financiarcontabil

Director de îngrijiri

Alti directori

 

GRADUL I

GRADUL II

Spitale cu peste 400 de paturi

400-600

peste 600

Spitale sub 400 de paturi

sub 100

100-399

 

NOTE:

1. Unitătile sanitare care au între 301 si 399 de paturi pot să utilizeze functia de asistent medical - sef pe unitate.

2. Categoria unitătilor sanitare cu paturi constituite ca unităti cu personalitate juridică se stabileste luându-se în calcul numărul total de paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activitătii medicale, cuprinzându-se paturile din sectiile si compartimentele de specialitate, paturile din sectiile exterioare, din stationarele de adulti si copii, paturile de însotitori, paturile altor unităti ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică si integrate în structura unitătilor sanitare respective.

 

ANEXA Nr. 3

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii a institutelor si centrelor cu personalitate juridică, precum si a altor unităti sanitare cu personalitate juridică, altele decât cele cu paturi, si stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii si subunitătii

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Medic director general

Medic director*)

Medic director adjunct

Director adjunct financiar contabil

Director adjunct

Contabil-sef

Personal sanitar mediu sef/asistent medical sef

 

GRADUL I

GRADUL II

Categoria

IV, V

I, II, III


*) Se utilizează si pentru functiile de director-inginer, economist etc.

 

NOTE:

1. Categoria unitătii sanitare este cea stabilită în anexa nr. 31.

2. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti poate utiliza functia de asistent medical - sef pe unitate.

 

ANEXA Nr. 4

CRITERII

pentru stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii si subunitătii din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau” Bucuresti

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Director

Director adjunct stiintific

Director adjunct financiar-contabilitate

Director resurse umane

 

GRADUL I

GRADUL II

Vechime în specialitate

5 ani

peste 5 ani

 


ANEXA Nr. 5

CRITERII

pentru stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii si subunitătii din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, centrelor de transfuzie sanguină regionale si centrelor de transfuzie sanguină judetene

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Director

             Personal sanitar mediu sef/asistent medical sef

Contabil-sef

 

GRADUL I

GRADUL II

Vechime în specialitate

5 ani

peste 5 ani

 

ANEXA Nr. 6

CRITERII

pentru stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere, diferentiate în raport cu răspunderea functiei de conducere îndeplinite si cu mărimea unitătii si subunitătii din cadrul Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti

 

Criteriile de clasificare

Functii de conducere de gradul II

 

Director general

Director general adjunct economic

Director

Medic sef centru

 

GRADUL I

GRADUL II

 

ANEXA Nr. 6.1

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Sef sectie

(cu studii superioare de specialitate)

 

GRADUL I

GRADUL II

Nr. de posturi

10-35

peste 35

 

ANEXA Nr 7

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii si stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere din ambulatoriul de specialitate, fără personalitate juridică, din structura spitalului

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Medic-sef

Personal sanitar mediu sef/asistent medical sef

 

GRADUL I

GRADUL II

Nr. de cabinete si laboratoare medicale

8—20

peste 20

 

NOTE:

1. Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor care au sub 8 cabinete si laboratoare medicale vor avea un medic coordinator care va prelua atributiile medicului-sef si care va fi desemnat de managerul spitalului, la propunerea directorului medical.

2. Nu se utilizează pentru ambulatoriile integrate.

3. Se utilizează pentru ambulatoriile de specialitate pentru sportivi si ambulatoriile de stomatologie în care se desfăsoară activitate de învătământ.

 

ANEXA Nr. 8

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii si stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu functii de conducere din unitătile sanitare cu personalitate juridică ce acordă asistentă medicală ambulatorie de specialitate - centrul de diagnostic si tratament si centrul medical

 

Criteriul de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Medic director

Asistent medical

Contabil-sef

 

GRADUL I

GRADUL II

 

Nr. de cabinete si laboratoare medicale

8-20

peste 20

 

 

 


ANEXA Nr. 12

 

Unităti de hemodializă

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

Functia care beneficiază de un număr de clase suplimentare

 

 

Medic -sef

Personal sanitar mediu sef/asistent medical sef

 

GRADUL I

GRADUL II

4 clase suplimentar

Tip unitate de hemodializă/nr. de aparate

Statie de dializă (1-8 aparate)

Centru de dializă:

Categoria I

(9-16 aparate)

Categoria a II-a

(17-23 de aparate)

Categoria a III-a (peste 23 de aparate)

 

 

ANEXA Nr. 13

 

Bloc operator si statie de sterilizare

 

Locul de muncă

Functia care beneficiază de un număr de clase suplimentare

 

Personal sanitar mediu sef/asistent medical sef

1. Bloc operator

2. Statie de sterilizare

4 clase suplimentar

4 clase suplimentar

 

ANEXA Nr. 14

 

Unitate de primire urgente - SMURD, unitate de primire urgente si compartiment de primire urgente

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

Functia care beneficiază de un număr de clase suplimentare

 

Medic-sef

Personal sanitar mediu

sef/asistent medical sef

 

GRADUL I

GRADUL II

4 clase suplimentar

Locul de muncă

 

 

Compartiment de primire urgente

Unitatea de primire urgente –SMURD

Unitatea de primire urgente

 

 

ANEXA Nr. 15

 

Laboratoare si mm na rti mente din directiile de sănătate nuhlică

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Sef laborator/compartiment (cu studii superioare de specialitate)

 

GRADUL I

GRADUL II

Structura medicală

sef laborator

sef compartiment

sef sectie

sef departament


ANEXA Nr. 16

 

a) Farmacii cu circuit închis din unităti sanitare

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Farmacist sef sectie*)

 

GRADUL I

GRADUL II

Nr. de posturi

până la 10

peste 10


*) Se utilizează si pentru functia de sef depozit - farmacist din cadrul Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

 

b) Farmacii cu circuit închis din cadrul structurilor ambulatorii de specialitate

 

Functia

Farmacist sef serviciu

 

3 clase suplimentar

 

c) Farmacii cu circuit închis din unităti sanitare si din cadrul structurilor ambulatorii de specialitate

 

Functia

Functia care beneficiază de un număr de clase suplimentare

Asistent medical sef în profil farmacie*)

4

 


*) Se poate utiliza numai în farmaciile cu circuit închis din unităti sanitare si structurile ambulatorii de specialitate care nu au încadrat farmacist.

 

 


ANEXA Nr. 21

 

Serviciul public de ambulantă

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere, pe grade

 

Manager Director Director general medical economic

Director . . , . f . , . Asistent-sef tehnic

 

GRADUL I

GRADUL II

Serviciul de ambulantă

Serviciul de ambulantă judetean*)

Serviciul de ambulantă Bucuresti - Ilfov

al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov si serviciile de ambulantă din judetele centre universitare: Cluj, lasi, Mures, Craiova, Timis, Bihor, Constanta si Arad

 

*) Cu exceptia serviciilor de ambulantă judetene prevăzute la gradul II.

 

ANEXA Nr. 22*)

 

Functii comune din activitătile de resurse umane, contabilitate, financiar, aprovizionare, achizitii publice, tehnic, administrativ, juridic, audit public intern etc.

 

Criteriile de clasificare

Functia de conducere

Gradul

 

Sef serviciu**) Sef birou

 

Vechime în specialitate

 

 

2-5 ani

 

GRADUL I

peste 5 ani

 

GRADUL II


*) Se aplică si structurilor de specialitate organizate pe servicii si birouri.

**) Se utilizează si pentru functia de sef depozit - economist, inginer etc. din cadrul Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

 

NOTE:

1. Serviciul se constituie din minimum 5 posturi.

2. Biroul se constituie din minimum 3 posturi.

 

ANEXA Nr. 23

 

Unităti de informatică (fără personalitate juridică)

 

Criteriile de clasificare - nr. de posturi -

Functia de conducere

Gradul

 

 

Sef oficiu

 

5 posturi peste 5 posturi

 

 

I II

 

 

Sef birou

 

3 posturi peste 3 posturi

 

 

I II

 

NOTE:

1. Oficiul de calcul este format din cel putin 5 posturi.

2. Biroul de informatică este format din cel putin 3 posturi.

 

 


ANEXA Nr. 24

 

Atelier de întretinere si reparare a aparaturii medicale, instalatiilor sanitare, electrice, utilajelor, clădirilor si mijloacelor de transport

 

Criteriile de clasificare Nr de posturi/loc de muncă

Functia de conducere, pe grade

Functia care beneficiază de un număr de clase suplimentare

 

Sef atelier

Sef formatie muncitori

Sef de echipă

 

GRADUL I

GRADUL II

Număr clase suplimentare

Atelier Formatia de lucru

minimum 30 de posturi minimum 10 posturi

peste 30 de posturi peste 10 posturi

1

 

NOTE:

1. Atelierul se constituie cu cel putin 3 formatii de lucru.

2. Formatia de lucru se constituie cu cel putin două echipe de muncitori.

3. Echipa de muncitori se constituie cu cel putin 5 posturi.

Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

ANEXA Nr. 25

 

Criteriile de clasificare

 

Functia de conducere, pe grade

 

 

Director

Sef serviciu

Sef birou

 

GRADUL I

 

GRADUL II

Vechime în specialitate

2-5 ani

 

peste 5 ani


CATEGORIILE

stabilite în functie de numărul de paturi pentru spitalele clinice, universitare, institute si centre medicale clinice cu personalitate juridică, precum si pentru spitale si alte unităti cu paturi, cu personalitate juridică

 

Criteriul de clasificare - nr de paturi -

Categoria*)

peste 1.000

I

801-1.000

II

601-800

III

301-600

IV

101-300

V

până la 100

VI


*) Nu se utilizează la stabilirea nivelului de salarizare pe grade.

 

ANEXA Nr. 31

UNITĂTI NOMINALIZATE

pentru care categoria se stabileste în functie de complexitatea si specificul activitătii medicale

 

Categoria I - se încadrează unitătile sanitare, institutele si centrele medicale cu peste 1.000 de paturi, precum si:

- Spitalul Clinic de Urgentă “Bagdasar-Ârseni” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă de Copii “Măria Skiodowska Curie” Bucuresti

- Spitalul Clinic “Coltea” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. ioan” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes” Bucuresti

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

- Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

- Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. Dr. Nicolae Paulescu” Bucuresti

- Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Asian” Bucuresti

- Institutul National de Endocrinologie “C. 1. Parhon” Bucuresti

- Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

- Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

- Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC. Iliescu” Bucuresti

- Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta” Bucuresti

- Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

- Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca;

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

- Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. G. I. M. Georgescu” lasi

- Centrul de Cardiologie Craiova

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T Nicolau” Bucuresti

- Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL “Prof. Dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

- Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

- Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

- Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog Bucuresti

Categoria a II-a - se încadrează unitătile sanitare, institutele si centrele medicale cu 801-1.000 de paturi, precum si:

- Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. Pantelimon” Bucuresti

- Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova

- Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti

- Serviciul de ambulantă Bucuresti - Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov

- Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti Categoria a III-a - se încadrează unitătile sanitare,

institutele si centrele medicale cu 600-800 de paturi, precum si:

- Spitalul de Recuperare Borsa

- Spitalul Tichilesti, judetul Tulcea

- Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” Bucuresti

- Centrul de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia” Bucuresti

- Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

- Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

- Institutul de Medicină Legală Craiova

- Institutul de Medicină Legală lasi

- Institutul de Medicină Legală Târgu Mures

- Institutul de Medicină Legală Timisoara

- centre regionale de transfuzie sanguină: Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Târgu Mures, Timisoara

Categoria a IV-a - se încadrează unitătile sanitare, institutele si centrele medicale cu 301-600 de paturi, precum si:

- Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială “Prof. Dr. D. Teodorescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

- Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

- Institutul National pentru Medicină Complementară si Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătila” Bucuresti

- centre de transfuzie sanguină judetene: Alba, Arad, Arges, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărasi, Covasna, Dâmbovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Numărul de înregistrare “759”, atribuit Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform art. 24 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, se înscrie pe documentele prin care se colectează datele cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice.

(2) Numerele de înregistrare ca operator de date cu caracter personal atribuite directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, conform art. 24 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, se înscriu pe documentele procedurale, actele administrative, precum si pe alte documente care contin date cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice, emise de către acestea sau de către unitătile fiscale din subordine, în cadrul procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.731/2009 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 15 decembrie 2009, se abrogă.

Art. 3. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 2.151.