MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 407/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 407         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

83. - Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 

540. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 

90. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

547. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

91. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

548. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

529. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

571. - Hotărâre privind donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Fortelor Terestre

 

572. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) si (3) ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Nationale a unei donatii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Nationale al Republicii Populare Chineze

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

785. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu tema “Anul international al chimiei”

 


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 502/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui presedinte este directorul general.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este presedinte si director general.”

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, cu modificările ulterioare, si dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu privire la conducerea celor două institutii publice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 83.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 540.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:”.

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în întelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentatiilor de urbanism ori a documentatiilor topo-cadastrale, aprobate conform legii, si este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentatia de urbanism sau cu documentatia topo-cadastrală, după caz, incluzând si lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face în baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ori a documentatiilor topo-cadastrale, initiate de autoritătile administratiei publice locale sau de către autoritătile administratiei publice centrale, după caz, si întocmite în Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.”

4. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului sau a documentatiilor topo-cadastrale, după caz, expropriatorul are obligatia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispozitia proprietarilor de imobile, individualizati conform listei proprietarilor, asa cum rezultă din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, afectati de prevederile prezentei legi, precum si obligatia afisării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate si care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor.”

5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligatia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere.”

7. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Documentatiile vor cuprinde si date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, cu exceptia lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum si planuri cu amplasamentul lucrării care se receptionează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale. După receptionarea documentatiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru suprafata neexpropriată si vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere.”

8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Detinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentatiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă si obligatorie înstiintare efectuată de către expropriator, sunt obligati să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricăror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice.”

9. La articolul 35, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) orice dispozitii contrare.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 90.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 547.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - uraonanta ae urgenta a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investitii nefinalizate si sistate, care pot fi separate si organizate să functioneze independent, distinct de restul activitătii persoanei juridice, cum ar fi unităti si subunităti de productie, de comert ori de prestări de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publică, spatii pentru birouri ori alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul destinat acestora, precum si alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice;

e) cumpărător de actiuni si de active înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum si un grup de două sau mai multe persoane fizice si/sau juridice, române si/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al actiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot în adunarea generală a actionarilor;”.

2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Institutiile publice, regiile autonome si societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar nu au dreptul să participe la cumpărări de actiuni, sub sanctiunea nulitătii contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).

(2) Regiile autonome si societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar au dreptul să participe la cumpărări de active în conditiile prezentei ordonante de urgentă, ale normelor metodologice, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Institutiile publice au dreptul să participe la cumpărări de active necesare desfăsurării în conditii optime a activitătii proprii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 91.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 548.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ion Vîlcu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Argentina si în Republica Paraguay.

Art. 2. - Domnul Ion Vîlcu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 529.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 24.849, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”

2. La articolul 7, alineatele (4), (5), (9) si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Natională a Vămilor si pentru unitătile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(5) Structura organizatorică a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate în directa subordine a vicepresedintelui, si numărul posturilor din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si structura organizatorică a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, a birourilor vamale de frontieră si de interior si a punctelor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, si numărul posturilor se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc în functie, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(10) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.”

3. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

“(101) Sefii birourilor vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii.”

4. La articolul 7, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritorială a Autoritătii Nationale a Vămilor, altele decât cele prevăzute la alin. (9), (10) si (101), se numesc în functie de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, în conditiile legii.”

5. La articolul 8, alineatele (4), (5), (7) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(4) în cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare se pot constitui servicii, birouri si compartimente, iar la nivelul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui divizii, servicii, birouri si compartimente, iar numărul posturilor se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.


(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.092. Repartizarea numărului de posturi pe Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia sefilor de serviciu si birou care sunt numiti, potrivit legii, prin decizie a comisarului general, se numesc în functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii, la propunerea comisarului general.

(8) Comisarii sefi de sectie, comisarii sefi de sectie adjuncti ai sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se numesc în functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii, la propunerea comisarului general.”

6. La articolul 8, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

“(81) Personalul cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, altul decât cel prevăzut la alin. (8), se numeste în functie de către comisarul general, în conditiile legii.”

7. La articolul 10, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc în functie de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii.

(6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publică -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

8. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Sefii de administratie ai administratiilor finantelor publice orăsenesti si comunale se numesc în functie prin decizie a directorului executiv, cu avizul de specialitate al Directiei generale de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire în functie. Prin exceptie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie si contabilitate publică, mobilitatea pentru eficientizarea activitătii se dispune cu avizul ministrului finantelor publice.”

11. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifică si va avea următorul cuprins:

“****) Autoturismele sunt destinate activitătii de inspectie fiscală la nivelul fiecărei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv.”

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi si în structura organizatorică se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, respectiv la propunerea comisarului general, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevăzute de lege.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 564.


 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)

 

Numărul maxim de posturi = 29.100

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)

 

Numărul maxim de posturi aferent aparatului propriu si unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

 

Numărul maxim de posturi

1. Aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale;

Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti

24.849*)

2. Garda Financiară

1.092

3. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor si cabinetul acestuia

3.159


*) În numărul maxim de posturi sunt inclusi presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, 2 vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Fortelor Terestre

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 356,00 lei, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Fortelor Terestre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se scad din evidenta cantitativ-valorică a Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Se autorizează Compania Natională “Romtehnica” - S.A. să îndeplinească formalitătile aferente livrării bunurilor, în numele si pentru Ministerul Apărării Nationale.

Art. 3. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a activitătii de donare a bunurilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între părti, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 571.


 

ANEXĂ

 

LISTA

bunurilor mobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care fac obiectul donatiei către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Fortelor Terestre

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Unitatea de măsură

Cantitatea

Pret unitar (lei)

Valoarea unitară (lei)

1.

Sapcă pentru oras

buc.

 

51,46

51,46

2.

Costum de iarnă pentru oras

buc.

 

42,41

42,41

3.

Scurtă cu misadă si guler

buc.

 

184,45

184,45

4.

Cămasă cu mânecă lungă de culoare bej, cu epoleti

buc.

 

13,09

13,09

5.

Pantofi

pereche

 

16,86

16,86

6.

Cravată

buc.

 

5,30

5,30

7.

Curea pentru pantaloni

buc.

 

5,93

5,93

8.

Fular

buc.

 

18,94

18,94

9.

Sosete

pereche

 

2,38

2,38

10.

Ecuson pentru mânecă

buc.

 

8,30

8,30

11.

Ecuson brodat tricolor pentru mânecă

buc.

 

4,16

4,16

12.

Emblemă coifură

buc.

 

1,77

1,77

13.

Petlite

pereche

 

0,23

0,23

14.

Semne de armă

pereche

 

0,72

0,72

TOTAL GENERAL

356,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) si (3) ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Nationale a unei donatii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Nationale al Republicii Populare Chineze

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Nationale a unei donatii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Nationale al Republicii Populare Chineze, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Activitătile didactice vor fi sustinute de instructori trimisi de Ministerul Apărării Nationale al Republicii Populare Chineze.

(3) Ministerul Apărării Nationale din România asigură instructorilor cazarea, transportul intern si serviciile medicale de urgentă, precum si o sumă zilnică în cuantum de 60 lei/persoană, pentru procurarea hranei, în limita alocatiilor bugetare anuale.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 572.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) si al art. 581 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“REGULAMENT

privind continutul, modul de întocmire si receptie a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară”

2. Articolul V se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. V. - Definitii:

a) planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral si se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

b) extrasul de plan cadastral de carte funciară este sectiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum si cele vecine, dacă acestea există în baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciară;

c) procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare, încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către acestia, în cazul în care există limite fizice;

d) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situatia existentă la teren;

e) documentatia cadastrală constituie actul de constatare a situatiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

f) planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează în planul cadastral după receptia si atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial;

g) tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unitătii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicatie, ape, diguri etc;

h) repozitionarea este operatiunea de modificare a coordonatelor imobilului pozitionat gresit în planul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate si/sau modificarea suprafetei imobilului;”.

3. La articolul 10, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care documentatia este incompletă, se întocmeste referatul de completare cu toate datele, documentele sau informatiile care lipsesc ori care necesită refacere/modificare, împreună cu motivatiile corespunzătoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivatii: documente, date si informatii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul de completare se înaintează compartimentului de registratură din cadrul biroului teritorial, în vederea transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare, conform anexei nr. 8.

(4) Dacă documentatia nu a fost receptionată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăsirii termenului de 5 zile lucrătoare, calculat de la data comunicării, stabilit prin referatul de completare, ori documentatia a fost întocmită incorect, persoana care a verificat documentatia completează nota de respingere din referatul de completare si o transmite împreună cu documentatia asistentului-registrator în vederea întocmirii încheierii de respingere. Referatul de completare mentionează datele, documentele sau informatiile cu care se completează documentatia si este comun pentru cadastru si publicitate imobiliară. Referatul se emite o singură dată pentru o documentatie de receptie sau de receptie si înscriere în cartea funciară.”


4. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Prin documentatie întocmită incorect se întelege:

a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul retelei geodezice de referintă si ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători gresite;

b) calcule efectuate gresit;

c) neconcordante între detaliile topografice continute în planul de amplasament si delimitare si cele existente pe teren;

d) serviciul incorect solicitat, raportat la situatia imobilului, astfel cum rezultă din evidentele de cadastru si publicitate imobiliară;

e) neconcordanta între datele imobilului înscrise în actul de proprietate: vecinătăti, identificare cadastrală, adresa postală si cele ale imobilului din planul de amplasament si delimitare;

f) continutul documentatiei cadastrale este diferit de situatia juridică a imobilului;

g) neconcordante între datele analogice din documentatia cadastrală si datele digitale;

h) documentatie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;

i) tipul documentatiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată sau există alte incompatibilităti ale persoanei autorizate.”

5. La articolul 17 alineatul (1), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) documentele prevăzute de art. 55 alin. (1) si (11) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Documentatia se întocmeste pe suport analogic si pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate - si în formate care permit accesul si transferul de date. Persoana autorizată care execută documentatia cadastrală va prelua următoarele informatii despre constructie: anul construirii, materialele din care este realizată constructia, dacă detine certificat de performantă energetică a clădirii si dacă aceasta este dotată cu lift. Aceste date vor fi mentionate în anexa nr. 11 «Plan de amplasament si delimitare a imobilului», la pct. B «Date referitoare la constructii», coloana «Mentiuni», iar în fisierul .cp la «Constructii - Introducere/editare clădiri - Mentiuni».”

7. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea si materializarea limitelor imobilului în concordantă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren si să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.”

8. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Seful serviciului cadastru coordonează, verifică si controlează activitatea desfăsurată de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare si respingere vor fi semnate de către consilierul de cadastru si de către seful serviciului cadastru.”

9. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Dacă suprafata din măsurători este diferită de suprafata înscrisă în cartea funciară, suprafata din documentatia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafata din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

a) dacă suprafata din măsurători este mai mică, atunci suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

b) dacă suprafata din măsurători este mai mare cu un procent de până la 2% inclusiv, atunci suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

c) dacă suprafata din măsurători este mai mare cu un procent cuprins între 2-5% inclusiv, atunci suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentatiei cadastrale, cu conditia prezentării declaratiei proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 si a procesului-verbal de vecinătate care contine acordul proprietarilor tuturor imobilelor învecinate, întocmit conform anexei nr. 18. În această situatie oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea întocmirii documentatiei, verificare consemnată într-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru si contrasemnată de către seful serviciului cadastru.

d) dacă suprafata din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentatia se respinge.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul terenurilor situate în extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima înscriere în cartea funciară, dacă suprafata din măsurători este mai mică decât suprafata din titlul de proprietate, aceasta se poate înscrie în cartea funciară în baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5.

(3) Convocarea părtilor se face după cum urmează:

a) proprietarii vecini vor fi convocati de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire si prin afisare ia domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor;

b) în cazul în care procesul-verbal de vecinătate nu se semnează de toti proprietarii imobilelor învecinate, documentatia cadastrală se respinge;

c) în cazul în care una sau mai multe vecinătăti ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat si stampilat de reprezentantul institutiei care le are în administrare.”

10. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) dacă în urma verificărilor la teren se constată că este o suprapunere virtuală, repozitionarea imobilului cu sau fără constructii ori investitii se solutionează astfel:

- din oficiu, de către consilierul de cadastru, fără acordul proprietarului, în situatia în care operatiunea de repozitionare presupune rotatia, translatia, modificarea geometriei sau modificarea suprafetei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafata imobilului existent în baza de date. Aceste prevederi se aplică în cazul în care imobilul este împrejmuit si/sau există plan parcelar receptionat. Procedura este initiată în baza referatului de constatare întocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru. Fisierul .cp este întocmit de consilierul de cadastru;

- cu acordul scris al proprietarului, în situatia în care operatiunea de repozitionare presupune modificarea geometriei si diminuarea suprafetei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da în fata persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, în fata persoanelor desemnate. Fisierul .cp va fi realizat de persoana autorizată care a întocmit documentatia gresită. În caz de refuz, persoana autorizată va fi sanctionată, conform prezentului regulament, iar fisierul va fi întocmit de către consilierul de cadastru. Dacă proprietarul refuză să îsi exprime acordul, în baza referatului întocmit de consilier si aprobat de seful serviciului cadastru, se efectuează din oficiu în cartea funciară a imobilului următoarea notare: «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă si localizare corectă». Consilierul de cadastru face aceeasi mentiune pe planul de amplasament si delimitare din arhiva oficiului teritorial.

Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuală, se înregistrează în registrul general de intrare si are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situatia anterioară si cea ulterioară îndreptării erorii de pozitionare. În baza referatului se notează din oficiu în cartea funciară repozitionarea imobilului. Încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară de informare si extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciară.”

11. La articolul 27, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va solutiona pe cale amiabilă prin documentatii cadastrale sau de către instantele de judecată si nu face obiectul prezentei reglementări. Dacă proprietarii refuză să îsi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea în cărtile funciare, în baza încheierii de carte funciară, a referatului întocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru.”

12. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) în situatia în care proprietarul imobilului doreste să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona de imobil neafectată de suprapunere, în baza declaratiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se vor întocmi documentatii cadastrale separate, pentru fiecare lot, afectat de suprapunere, respectiv fără suprapunere. Pentru lotul fără suprapunere se acordă număr cadastral si se înscrie în cartea funciară, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va întocmi nota de respingere.

(22) Radierea notării suprapunerii sau a mentiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă si localizare corectă» se face numai în baza referatului emis de serviciul de cadastru, în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin repozitionare, ca urmare a refacerii documentatiilor cadastrale.”

13. La articolul 27, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele autorizate au obligatia să se prezinte la oficiul teritorial la data si ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire.”

14. Articolul 271 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 271. - (1) înscrierea în evidentele de cadastru si publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentatia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal.

(2) Continutul documentatiilor cadastrale aferente imobilelor aflate în administrarea sau în proprietatea institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională este stabilit prin protocol de colaborare.”

15. După articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 272, cu următorul cuprins:

“Art. 272. - (1) Pentru neefectuarea măsurătorilor la teren, persoana autorizată este sanctionată cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(2) Neprezentarea nemotivată a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sanctionată cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(3) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi fisierul .cp la operatiunea de repozitionare care presupune modificarea geometriei si modificarea suprafetei se sanctionează cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(4) Persoana autorizată este sanctionată cu suspendarea autorizatiei pe termen de o lună dacă se constată că în documentatia supusă receptiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

(5) Persoanei autorizate, sanctionată de două ori cu suspendarea autorizatiei, i se retrage certificatul de autorizare dacă, în decurs de 12 luni de la data aplicării primei sanctiuni disciplinare, săvârseste o nouă abatere pentru care este prevăzută sanctiunea suspendării. Certificatul de autorizare se retrage în conditiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010.

(6) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sanctionarea persoanei autorizate de către cei desemnati atrage cercetarea disciplinară a acestora.

(7) Sanctiunile aplicate se aduc la cunostinta publicului prin afisare la sediul oficiului teritorial si pe pagina de internet.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate persoanele autorizate pot depune completări sau pot reface documentatiile întocmite incorect, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării sanctiunii, pentru cererile de receptie si înscriere înregistrate anterior datei comunicării sanctiunii.”

16. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Dacă în baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, numărul cadastral atribuit imobilului se anulează, la cerere sau din oficiu, prin încheiere, iar cartea funciară se sistează.”

17. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, care va avea următorul cuprins:

“Art. 281. - Documentatiile cadastrale întocmite conform prevederilor prezentului regulament vor contine informatiile generale obligatorii, conform anexei nr. 24, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia si data efectuării.”

18. După anexa nr. 23 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 24, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

19. Anexa nr. 7 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

20. Anexele nr. 10 si 23 se modifică si se înlocuiesc cu anexa nr. 3.

21. Anexa nr. 17 se abrogă.


22. În cuprinsul întregului ordin, sintagma “inspector de cadastru” se înlocuieste cu sintagma “consilier de cadastru”, iar sintagma “inginer-sef” se înlocuieste cu sintagma “sef serviciu cadastru”.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 785.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 24 la regulament)

 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară/Biroul de

Cadastru si Publicitate Imobiliară.....................

Nr. de înregistrare.........................

Ziua .... Luna.....Anul..................

 

DOCUMENTATIE CADASTRALA

 

- Adresa imobilului:

 

Unitatea administrativ teritorială:

Localitatea/Sectorul

Tipul arterei

Denumirea arterei

Nr. postal

 

 

 

 

 

 

Bloc

Scară

Etaj

Apartament

Tarla

Parcelă

 

 

 

 

 

 

 

- Tipul imobilului:

 

□ teren

□ teren cu constructie

□ condominiu

□ unitate individuală

 

- Proprietari:

...........................................................................................................................................................

(numele, prenumele si CNP)

- Persoana autorizată:...........................................................................................................................

Autorizatie: seria............nr..............................

Număr de ordine al documentatiei din registrul de evidentă a lucrărilor:.............................................

-Serviciul achitat cu chitanta nr................../data................/suma................./cod serviciu............

- Număr de pagini documentatie:.........................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la regulament)

 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară ................................

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară ................................

Dosar nr........................

 

REFERAT Nr. ..............

data ..............

 

La cererea nr....................../data de înregistrare a cererii ................

Domnului/Doamnei.........................................................................

Domiciliul/Adresa...........................................................................

 

Analizând cererea dumneavoastră în vederea receptiei documentatiei cadastrale aferente imobilului situat în:

 

Unitatea administrativ-teritorială:

Localitatea/Sectorul

Tipul arterei

Denumirea arterei

Nr. postal

 

 

 

 

 

 

Bloc

Scară

Etaj

Apartament

Tarla

Parcelă

 

 

 

 

 

 

 

pentru înscrierea în cartea funciară este necesar ca, în maximum 5 zile de la data comunicării:

 

1. Cadastru

1 A. Nota de completare

 


Vă rugăm să prezentati următoarele: .................................................................................

 

I B. Nota de respingere a receptiei documentatiei cadastrale

 

Documentatia cadastrală a fost respinsă din următoarele motive:...........

 

 

 

 

 

 

............*)-


*) Se va completa în cazul neprezentării documentelor solicitate în nota de completare Sau când a fost depăsit termenul-limită stabilit prin referatul de completare.

 

Consilier,

..................................................

Seful serviciului cadastru,

..................................................

 

II. Publicitate imobiliară

II A. Nota de completare

 

Vă rugăm să prezentati următoarele:

 

II B. Nota de respingere a cereri adresate oficiului/biroulu teritorial

 

Se completează dacă există piedici în ceea ce priveste efectuarea înscrierii în cartea funciară:

..............................................................................................................................................

 

Asistent-registrator,

...............................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexele nr. 10 si 23 la regulament)

 

MEMORIU TEHNIC

 

1. Adresa imobilului

2. Beneficiarul lucrării: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Persoana fizică/juridică autorizată: numele si prenumele sau denumirea, numărul autorizatiei

4. Numărul lucrării în registrul propriu

5. Obiectul lucrării: scurtă prezentare, cu datele de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrării. În cazul imobilelor, terenuri cu constructii, se va face o scurtă descriere generală a constructiei.

6. Scopul lucrării: scurtă prezentare a scopului în care se execută documentatia cadastrală (plan parcelar, prima înscriere, actualizare, dezmembrare, comasare, apartamentare etc.)

7. Amplasamentul imobilului: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj

8. Operatiuni topo-cadastrale efectuate: prezentarea succintă a lucrărilor topografice si cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele si aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, măsurători* efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS (format digital/analogic)*, calculul suprafetelor (format digital/analogic)*, descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de îndesire si ridicare (format digital/analogic)*, inventar de coordonate (format digital/analogic)* si alte descrieri necesare, în functie de specificul lucrării etc.

9. Situatia juridică a imobilului (precizări din extrasul de carte funciară, unde e cazul, aspecte deosebite cu privire la proprietate si la sarcini sau prezentarea actului de proprietate detinut de proprietar, situatia titlurilor de proprietate etc.)

 

Data întocmirii..........

 

Persoana fizică/juridică autorizată

...............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


*) Se vor prezenta în format analogic (ca anexe) sau în format digital, în functie de tipul de documentatie.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu tema “Anul international al chimiei”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 6 iunie 2011, o monedă din argint cu tema “Anul international al chimiei”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103g

Calitate

proof

Cant

zimtat

 

Aversul prezintă o compozitie care redă un fragment din tabelul periodic al elementelor, câteva recipiente de laborator, reprezentarea unei molecule si un microscop; în partea superioară, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, valoarea nominală “10 LEI” si stema României.

Reversul prezintă portretul chimistului român Costin Nenitescu si inscriptia în arc de cerc “COSTIN NENITESCU”; sub portret, sigla Anului international al chimiei 2011; în dreapta, anul aniversar “2011” si o compozitie care sugerează un experiment, simbolul atomului si formulele a 2 compusi chimici sintetizati de Costin Nenitescu; la exterior, inscriptia în arc de cerc “ANUL INTERNATIONAL AL CHIMIEI”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint cu tema “Anul international al chimiei” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur-Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 19.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.