MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 409/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 409         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

71. - Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

518. - Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

444. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010

 

Acord administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu

 

555. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

562. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara


 

LEGI SI DECRETE

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege cuprinde dispozitiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislatiei civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 2. - Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului civil fac trimitere la “Codicele civil” sau “Codul civil”, denumit în continuare Codul civil din 1864, sau la dispozitii abrogate ori modificate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută la dispozitiile corespunzătoare care le înlocuiesc.

Art. 3. - Actele si faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârsite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârsirii ori producerii lor.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum si de alte acte normative, rămân supuse dispozitiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit Codului civil sau dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5. - (1) Dispozitiile Codului civil se aplică tuturor actelor si faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârsite după intrarea sa în vigoare, precum si situatiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

(2) Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiatie, adoptie si obligatia legală de întretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinătate, dacă aceste situatii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 6. - (1) în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianti se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică termenului “comerciant” prevăzut în:

a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, republicată;

b) Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, republicată, cu modificările ulterioare;

c) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările ulterioare;

f) Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, cu modificările ulterioare;

g) Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înselătoare si publicitatea comparativă;

h) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările si completările ulterioare;

i) orice alte acte normative în care termenul “comerciant” are un înteles specific dispozitiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative.

Art. 7. - În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil:

a) referirile la “societatea civilă fără personalitate juridică” se consideră a fi făcute la “societatea simplă”;

b) referirile la “societatea civilă cu personalitate juridică” se consideră a fi făcute la “societatea cu personalitate juridică”;

c) referirile la “societatea civilă profesională” se consideră a fi făcute la “societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică”, după caz.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii cu privire la titlul preliminar al Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil

 

Art. 8. - (1) Notiunea “profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum si orice alte persoane autorizate să desfăsoare activităti economice sau profesionale, astfel cum aceste notiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.

(2) în toate actele normative în vigoare, expresiile “acte de comert”, respectiv “fapte de comert” se înlocuiesc cu expresia “activităti de productie, comert sau prestări de servicii”.


 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea unor dispozitii ale titlului preliminar “Despre legea civilă” al Codului civil

 

Art. 9. -Titlul preliminar “Despre legea civilă” al Codului civil se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Izvoarele dreptului civil

Art. 1. - (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.

(2) în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzantele, iar în lipsa acestora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispozitii, principiile generale ale dreptului.

(3) în materiile reglementate prin lege, uzantele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea.

(4) Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.

(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existentei si a continutului uzantelor. Uzantele publicate în culegeri elaborate de către entitătile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară.

(6) în sensul prezentului cod, prin uzante se întelege obiceiul (cutuma) si uzurile profesionale.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Obiectul si continutul Codului

Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale si civil nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.

(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozitiilor sale.”

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităti organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Aplicarea în timp a legii civile

Art. 6. - (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

(2) Actele si faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârsite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârsirii ori producerii lor.

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi.

(4) Prescriptiile, decăderile si uzucapiunile începute si neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

(5) Dispozitiile legii noi se aplică tuturor actelor si faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârsite după intrarea sa în vigoare, precum si situatiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

(6) Dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiatie, adoptie si obligatia legală de întretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinătate, dacă aceste situatii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Interzicerea analogiei

Art. 10. - Legile care derogă de la o dispozitie generală, care restrâng exercitiul unor drepturi civile sau care prevăd sanctiuni civile se aplică numai în cazurile expres si limitativ prevăzute de lege.”

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri

Art. 11. - Nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.”


7. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îsi exercite drepturile si să îsi execute obligatiile civile cu bună-credintă, în acord cu ordinea publică si bunele moravuri.”

8. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod si arhivă, prin registrul comertului, precum si prin alte forme de publicitate prevăzute de lege.”

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea unor legi speciale

 

Art. 10. - Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în vederea desfăsurării de activităti cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societăti comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”

2. La articolul 5 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;”.

3. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Cererile si căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competenta instantelor judecătoresti, se solutionează de tribunalul în a cărui circumscriptie îsi are societatea sediul principal.”

4. Articolul 991 va avea următorul cuprins:

“Art. 991. - (1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garantează, iar în cazul actiunilor la purtător si nominative emise în formă materială, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.

(2) Ipoteca se înregistrează în registrul actionarilor tinut de consiliul de administratie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă care tine registrul actionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra actiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

(3) Ipoteca devine opozabilă tertilor si dobândeste rangul în ordinea de preferintă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.”

5. La articolul 124, alineatul (1) se abrogă.

6. La articolul 204 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;”.

7. Articolul 291 va avea următorul cuprins:

“Art. 291. - Prevederile din prezenta lege se completează cu dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedură civilă.”

Art. 11. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) înainte de începerea activitătii economice, au obligatia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comertului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, societătile comerciale, companiile nationale si societătile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societătile cooperative, organizatiile cooperatiste, societătile europene, societătile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum si alte persoane fizice si juridice prevăzute de lege.

(2) în cursul exercitării activitătii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligatia de a solicita înscrierea în acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.”

Art. 12. - Alineatul (3) al articolului 14 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil.”

 

CAPITOLUL III

Dispozitii cu privire la cartea I “Despre persoane” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii I “Despre persoane” a Codului civil

 

Art. 13. - (1) Drepturile personalitătii sunt supuse legii în vigoare la data exercitării lor.

(2) Orice atingere adusă drepturilor personalitătii este supusă legii în vigoare la data săvârsirii acesteia.

Art. 14. - Dispozitiile art. 76 din Codul civil nu se aplică în cazul în care punerea la dispozitie a informatiei sau a materialului s-a făcut anterior datei intrării în vigoare a Codului civil, chiar dacă utilizarea informatiei ori a materialului se realizează după această dată.

Art. 15. - Dispozitiile art. 78-81 din Codul civil sunt aplicabile si în privinta persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 16. - Persoanele aflate la data intrării în vigoare a Codului civil sub tutelă, curatelă, interdictie sau alte măsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea ce priveste capacitatea lor, dispozitiilor Codului civil.

Art. 17. - Dispozitiile privitoare la consiliul de familie se aplică tutelei si curatelei instituite după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 18. - Dispozitiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se aplică si persoanelor juridice în fiintă la data intrării sale în vigoare, însă numai în măsura în care prin legile aplicabile fiecărei persoane juridice nu se prevede altfel.

Art. 19. - Dispozitiile art. 252-257 din Codul civil se aplică faptelor săvârsite după intrarea în vigoare a acestuia.


 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor dispozitii ale cărtii I “Despre persoane” a Codului civil

 

Art. 20. - Cartea I “Despre persoane” a Codului civil se modifică si completează după cum urmează:

1. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune

Art. 31. - (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate în bani si apartin acesteia.

(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectatiuni numai în cazurile si conditiile prevăzute de lege.

(3) Patrimoniile de afectatiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozitiilor titlului IV al cărtii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum si alte patrimonii determinate potrivit legii.”

2. La articolul 33, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispozitiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se dispune altfel.”

3. La articolul 42, denumirea marginală si alineatul (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Regimul unor acte ale minorului

Art. 42. - (1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviintarea părintilor sau a tutorelui, precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale, dacă este cazul.”

4. La articolul 43, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentantii lor legali, în conditiile prevăzute de lege. Dispozitiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

5. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă poate invoca si singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdictie judecătorească.”

6. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Frauda comisă de incapabil

Art. 45. - Simpla declaratie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanta, la cererea părtii induse în eroare, poate mentine contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sanctiune civilă adecvată.”

7. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.

8. La titlul II, denumirea capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente”

9. La articolul 58, denumirea marginală si alineatul (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Drepturi ale personalitătii

Art. 58. - (1) Orice persoană are dreptul la viată, la sănătate, la integritate fizică si psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vietii private, precum si alte asemenea drepturi recunoscute de lege.”

10. La articolul 80, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în lipsa unei optiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, vointa sotului, părintilor, descendentilor, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va tine seama de apartenenta confesională a persoanei decedate.”

11. Articolul 87 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Domiciliul

Art. 87. - Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor si libertătilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îsi are locuinta principală.”

12. La articolul 89, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intentia de a avea acolo locuinta principală.”

13. Articolul 93 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cazurile speciale

Art. 93. - Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părintilor săi si supus unor măsuri de protectie specială, în cazurile prevăzute de lege, se află la institutia, la familia sau la persoanele cărora Ie-a fost dat în plasament.”


14. Articolul 95 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Domiciliul la curatorul special

Art. 95. - Dacă a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemati la mostenire au domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptătit să îi reprezinte.”

15. La articolul 100, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea unui act de stare civilă, precum si înregistrarea făcută în temeiul unei asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civilă, precum si înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.”

16. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Instanta de tutelă

Art. 107. - (1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenta instantei de tutelă si de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanta de tutelă.

(2) în toate cazurile, instanta de tutelă solutionează de îndată aceste cereri.”

17. La articolul 108, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în conditiile prezentului cod, precum si de către consiliul de familie, ca organ consultativ.”

18. Articolul 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Ocrotirea persoanei prin curatelă

Art. 109. - Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile si conditiile prevăzute de lege.”

19. La articolul 111, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) instantele judecătoresti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintesti;”.

20. La articolul 114, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

(4) înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, după caz.

(5) Notarul public sau instanta de tutelă, după caz, are obligatia să verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.”

21. La articolul 129, alineatele (1)si (3) se modificasi vor avea următorul cuprins:

“(1) Consiliul de familie este convocat cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii de către tutore, din propria initiativă sau la cererea oricăruia dintre membrii acestuia, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani sau a instantei de tutelă. Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face si mai devreme de împlinirea termenului de 10 zile dinainte de data întrunirii. În toate cazurile, prezenta tuturor membrilor consiliului de familie acoperă neregularitatea convocării.

(3) Sedintele consiliului de familie se tin la domiciliul minorului. În cazul în care convocarea a fost făcută la solicitarea instantei de tutelă, sedinta se tine la sediul acesteia.”

22. La articolul 130, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate si consemnate într-un registru special constituit, care se tine de unul dintre membrii consiliului, desemnat în acest scop de instanta de tutelă.”

23. La articolul 130, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Actele încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Încheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai răspunderea tutorelui. Dispozitiile art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

24. La articolul 150, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanta de tutelă.”

25. Articolul 166 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Desemnarea tutorelui

Art. 166. - Orice persoană care are capacitatea deplină de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana si bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdictie judecătorească. Dispozitiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

26. Articolul 170 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Numirea tutorelui

Art. 170. - Prin hotărârea de punere sub interdictie, instanta de tutelă numeste, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecătorească. Dispozitiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător.”


27. Articolul 175 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Liberalitătile primite de descendentii interzisului judecătoresc

Art. 175. - Din bunurile celui pus sub interdictie judecătorească, descendentii acestuia pot fi gratificati de către tutore, cu avizul consiliului de familie si cu autorizarea instantei de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.”

28. La articolul 212, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Fată de terti hotărârile si deciziile luate în conditiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile si conditiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că acestia le-au cunoscut pe altă cale.”

29. La articolul 216, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Hotărârile si deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justitie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedintă, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc sedinta, după caz.”

30. Articolul 252 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Ocrotirea personalitătii umane

Art. 252. - Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sănătatea, integritatea fizică si psihică, demnitatea, intimitatea vietii private, libertatea de constiintă, creatia stiintifică, artistică, literară sau tehnică.”

31. La articolul 253, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori amenintate poate cere oricând instantei:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanta poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1)lit. b)sicj.”

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea unor legi speciale

 

Art. 21. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesită consimtământul persoanei reprezentate în acest portret, în conditiile prevăzute de art. 73, 74 si 79 din Codul civil. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără consimtământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după moartea acesteia, cu respectarea si a dispozitiilor art. 79 din Codul civil.

(2) în lipsa unei clauze contrare, consimtământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existenta consimtământului se prezumă în conditiile art. 76 din Codul civil”.

2. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesită consimtământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile dispozitiile art. 71 alin. (1) si (2), art. 72, 74 si 79 din Codul civil.”

Art. 22. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 26. - (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinta principală.”

2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Resedinta este acolo unde persoana fizică declară că are locuinta secundară, alta decât cea de domiciliu.”

Art. 23. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 144, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în viată, având capacitate de exercitiu deplină, după obtinerea consimtământului informat, scris, liber, prealabil si expres al acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la persoane lipsite de discernământ;”.

2. La articolul 147, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. În lipsa acordului exprimat în timpul vietii potrivit art. 331 alin. (2) lit. c), prelevarea de organe, tesuturi si/sau celule de la persoanele decedate se face numai cu consimtământul scris al cel putin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, în ordinea prevăzută la art. 81 din Codul civil;”.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii cu privire la cartea a II-a “Despre familie” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a II-a “Despre familie” a Codului civil

 

Art. 24. - Dispozitiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în care aceasta a fost încheiată după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 25. - (1) Validitatea căsătoriei încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil se stabileste potrivit dispozitiilor legii în vigoare la data încheierii ei.


(2) Cu toate acestea, în cazul în care, după intrarea în vigoare a Codului civil, a intervenit un fapt care, potrivit dispozitiilor acestuia, acoperă nulitatea, căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau nu mai poate fi anulată după intrarea în vigoare a Codului civil.

(3) în cazul în care faptul prin care se acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen, căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen de la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 26. - Existenta tutelei constituie cauză de nulitate relativă a căsătoriei numai în cazul căsătoriilor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 27. - Indiferent de data încheierii căsătoriei, în ceea ce priveste relatiile lor personale si patrimoniale, sotii sunt supusi dispozitiilor Codului civil, de la data intrării sale în vigoare.

Art. 28. - Dispozitiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile si în cazul căsătoriilor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă imposibilitatea unuia dintre soti de a-si manifesta vointa intervine sau se mentine si după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 29. - Dispozitiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele juridice care pun în pericol grav interesele familiei sunt săvârsite de unul dintre soti după această dată.

Art. 30. - Dispozitiile art. 322 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele de dispozitie asupra locuintei familiei ori asupra bunurilor care mobilează sau decorează locuinta familiei ori deplasarea acestora din locuintă au intervenit după această dată.

Art. 31. - Dispozitiile art. 323 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de închiriere încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 32. - Dispozitiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face după această dată.

Art. 33. - Dispozitiile art. 340 si 341 din Codul civil sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul juridic sau faptul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul intervine după această dată.

Art. 34. - Dispozitiile art. 345-350 din Codul civil sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul sau faptul juridic cu privire la un bun comun a intervenit după această dată.

Art. 35. - Dispozitiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă datoria s-a născut după această dată.

Art. 36. - (1) Dispozitiile art. 358 din Codul civil sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul de împărtire a bunurilor comune se încheie după această dată.

(2) în cazul cererilor de împărtire a bunurilor comune aflate în curs de judecată în primă instantă la data intrării în vigoare a Codului civil, instanta de judecată poate dispune împărtirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, fără a mai fi necesară examinarea motivelor temeinice.

Art. 37. - Dispozitiile art. 369 din Codul civil privind modificarea conventională a regimului matrimonial sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 38. - Dispozitiile art. 370-372 din Codul civil privind separatia judiciară de bunuri sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele prin care se pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei sunt încheiate de unul dintre soti după această dată.

Art. 39. - (1) Dispozitiile Codului civil privind divortul se aplică fără a se deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare.

(2) Divortul pronuntat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronuntat hotărârea rămasă irevocabilă.

Art. 40. - În cazul cererilor de divort formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanta poate să dispună divortul prin acordul sotilor, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 373 lit. a) si art. 374 din Codul civil.

Art. 41. - Dispozitiile Codului civil privind divortul prin acordul sotilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială sunt aplicabile si căsătoriilor în fiintă la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 42. - În cazul cererilor de divort formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanta de judecată poate să dispună divortul în temeiul prevederilor art. 373 lit. b) si art. 379 alin. (1) din Codul civil, chiar dacă retine culpa exclusivă a reclamantului, în măsura în care motivele de divort subzistă si după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 43. - Dispozitiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică numai în cazul divortului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 44. - Dispozitiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în cazul în care cererea de divort este introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un sot în frauda celuilalt sot după data introducerii cererii de divort.

Art. 45. - Dispozitiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor sunt aplicabile în cazul în care motivele de divort s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 46. - Dispozitiile hotărârilor judecătoresti privitoare la relatiile personale si patrimoniale dintre copii si părintii lor divortati înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispozitiilor art. 403 din Codul civil.

Art. 47. - Stabilirea filiatiei, tăgăduirea paternitătii sau orice altă actiune privitoare la filiatie este supusă dispozitiilor Codului civil si produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuti după intrarea lui în vigoare.

Art. 48. - Dispozitiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul în care minorul dobândeste capacitate de exercitiu anticipată, potrivit art. 40 din Codul civil.

Art. 49. - Adoptiile încuviintate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil rămân supuse, în ceea ce priveste validitatea lor, legii în vigoare la data când au fost încuviintate.

Art. 50. - Dispozitiile art. 503 alin. (2) din Codul civil privind prezumtia de mandat tacit reciproc între părinti sunt aplicabile în cazul actelor curente încheiate de unul dintre părinti, după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 51. - Dispozitiile art. 531 din Codul civil privind modificarea si încetarea pensiei de întretinere sunt aplicabile si în cazul pensiilor de întretinere stabilite prin hotărâre judecătorească anterior intrării în vigoare a Codului civil.


 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor dispozitii ale cărtii a II-a “Despre familie” a Codului civil

 

Art. 52. - Cartea a II-a “Despre familie” a Codului civil se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 265 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Instanta competentă

Art. 265. - Toate măsurile date prin prezenta carte în competenta instantei judecătoresti, toate litigiile privind aplicarea dispozitiilor prezentei cărti, precum si măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competenta instantei de tutelă. Dispozitiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

2. La articolul 266, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile privind conditiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu exceptia avizului medical si a autorizării instantei de tutelă.”

3. La articolul 274, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul adoptiei, dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adoptie, cât si între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adoptiei.”

4. Articolul 297 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Lipsa încuviintărilor cerute de lege

Art. 297. - (1) Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviintările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) si (5).

(2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviintare era necesară. Dispozitiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.”

5. Articolul 302 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Caracterul personal al actiunii

Art. 302. - Dreptul la actiunea în anulare nu se transmite mostenitorilor. Cu toate acestea, dacă actiunea a fost pornită de către unul dintre soti, ea poate fi continuată de către oricare dintre mostenitorii săi.”

6. La articolul 303, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) si (5), anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti, s-au obtinut încuviintările si autorizarea cerute de lege.”

7. La articolul 306, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terte persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soti, în afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitătile de publicitate prevăzute de lege cu privire la actiunea în constatarea nulitătii ori în anulare sau tertul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei. Dispozitiile art. 291, 334 si 335 sunt aplicabile în mod corespunzător si publicitătii actiunii în constatarea nulitătii sau în anularea căsătoriei.”

8. La articolul 322, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Fără consimtământul scris al celuilalt sot, niciunul dintre soti, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinta acesteia.”

9. La articolul 323, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în caz de deces al unuia dintre soti, sotul supravietuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renuntă în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834.”

10. La articolul 324, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar si în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soti, atribuirea beneficiului locuintei conjugale producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj.”

11. La articolul 333, alineatele (1), (2) si (4) se modificasi vor avea următorul cuprins:

“(1) Prin conventie matrimonială se poate stipula ca sotul supravietuitor să preia fără plată, înainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute în devălmăsie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soti sau numai în favoarea unuia dintre ei.

(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donatiilor, ci numai reductiunii, în conditiile art. 1.096 alin. (1) si (2).

(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vietii sotilor, când sotul beneficiar a decedat înaintea sotului dispunător ori când acestia au decedat în acelasi timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.”

12. La articolul 334, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se înscriu în Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.

(2) După autentificarea conventiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al conventiei la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mentiune pe actul de căsătorie, la registrul mentionat la alin. (1), precum si la celelalte registre de publicitate, în conditiile alin. (4).”


13. Articolul 338 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Nulitatea conventiei matrimoniale

Art. 338. - În cazul în care conventia matrimonială este nulă sau anulată, între soti se aplică regimul comunitătii legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de tertii de bună-credintă.”

14. Articolul 348 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Aportul de bunuri comune

Art. 348. - Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăti, asociatii sau fundatii, în conditiile legii.”

15. Articolul 349 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Regimul aporturilor

Art. 349. - (1) Sub sanctiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soti nu poate singur, fără consimtământul scris al celuilalt sot, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părti sociale ori, după caz, de actiuni. În cazul societătilor comerciale ale căror actiuni sunt tranzactionate pe o piată reglementată, sotul care nu si-a dat consimtământul scris la întrebuintarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt sot, fără a fi afectate drepturile dobândite de terti.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută sotului care a aportat bunul comun, dar părtile sociale sau actiunile sunt bunuri comune. Sotul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate si poate realiza singur transferul părtilor sociale ori, după caz, al actiunilor detinute.

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută si celuilalt sot, dacă acesta si-a exprimat vointa în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soti are calitatea de asociat pentru părtile sociale sau actiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin conventie, sotii nu au stipulat alte cote-părti. Părtile sociale sau actiunile ce revin fiecăruia dintre soti sunt bunuri proprii.”

16. La articolul 357, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) În cadrul lichidării comunitătii, fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.”

17. La articolul 360 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prin conventie matrimonială, părtile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanta de participare. Dacă părtile nu au convenit altfel, creanta de participare reprezintă jumătate din diferenta valorică dintre cele două mase de achizitii nete si va fi datorată de către sotul a cărui masă de achizitii nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură.”

18. La articolul 367, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu exceptia bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) si c);

b) restrângerea comunitătii la bunurile sau datoriile anume determinate în conventia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu exceptia obligatiilor prevăzute la art. 351 lit. c);”.

19. La articolul 374, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata căsătoriei si indiferent dacă există sau nu copii minori rezultati din căsătorie.”

20. Articolul 375 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Conditii

Art. 375. - (1) Dacă sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, născuti din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptati, ofiterul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul sotilor, eliberându-le un certificat de divort, potrivit legii.

(2) Divortul prin acordul sotilor poate fi constatat de notarul public si în cazul în care există copii minori născuti din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptati, dacă sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divort, exercitarea autoritătii părintesti de către ambii părinti, stabilirea locuintei copiilor după divort, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat si fiecare dintre copii, precum si stabilirea contributiei părintilor la cheltuielile de crestere, educare, învătătură si pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul sotilor privind exercitarea în comun a autoritătii părintesti sau cel privind stabilirea locuintei copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).

(3) Dispozitiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.”


21. Articolul 376 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Procedura

Art. 376. - (1) Cererea de divort se depune de soti împreună. Ofiterul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea si le acordă un termen de reflectie de 30 de zile.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererea de divort se poate depune la notarul public si prin mandatar cu procură autentică.

(3) La expirarea acestui termen, sotii se prezintă personal, iar ofiterul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă sotii stăruie să divorteze si dacă, în acest sens, consimtământul lor este liber si neviciat.

(4) Dacă sotii stăruie în divort, ofiterul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divort fără să facă vreo mentiune cu privire la culpa sotilor.

(5) Dispozitiile art. 383 alin. (1) si (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă sotii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divort ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părintesti, ofiterul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispozitie de respingere a cererii de divort si îndrumă sotii să se adreseze instantei de judecată, potrivit prevederilor art. 374.

(6) Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului asupra cărora sotii nu se înteleg este de competenta instantei judecătoresti.”

22. La articolul 398, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia.”

23. La articolul 452, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: ,,d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adoptiei.”

24. La articolul 454, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Adoptia se încuviintează de către instanta de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului si sunt îndeplinite toate celelalte conditii prevăzute de lege.”

25. Articolul 459 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Capacitatea si starea de sănătate

Art. 459. - Persoanele care nu au capacitate deplină de exercitiu, precum si persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.”

26. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) părintii firesti ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau dispăruti ori pusi sub interdictie, în conditiile legii;”.

27. Articolul 465 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Libertatea consimtământului părintilor

Art. 465. - Părintii firesti ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adoptie în mod liber, neconditionat si numai după ce au fost informati în mod corespunzător asupra consecintelor adoptiei, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.”

28. Articolul 467 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Refuzul părintilor de a-si da consimtământul

Art. 467. - În mod exceptional, instanta de tutelă poate trece peste refuzul părintilor firesti sau, după caz, al tutorelui de a consimti la adoptie, dacă se dovedeste, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv si instanta apreciază că adoptia este în interesul superior al copilului, tinând seama si de opinia acestuia, dată în conditiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privintă.”

29. Articolul 472 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Decăderea adoptatorului din exercitiul drepturilor părintesti

Art. 472. - Dacă adoptatorul este decăzut din exercitiul drepturilor părintesti, instanta de tutelă, tinând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protectie prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art. 264 fiind aplicabile.”

30. Articolul 476 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Desfacerea adoptiei

Art. 476. - (1) Adoptia este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a).

(2) De asemenea, adoptia poate fi desfăcută în cazul în care fată de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protectie prevăzute de lege, dacă desfacerea adoptiei este în interesul superior al copilului. În acest caz, adoptia se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care se dispune măsura de protectie, în conditiile legii.”


31. La articolul 477, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Adoptia poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercitiu, în conditiile legii, chiar dacă faptele au fost săvârsite anterior acestei date.”

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea si completarea unor legi speciale

 

Art. 53. - Litera d) a articolului 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) conventia matrimonială, încheiată înaintea sau în timpul căsătoriei, inclusiv modificarea acesteia, hotărârea judecătorească privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, actiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulitătii căsătoriei, actiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulitătii conventiei matrimoniale, precum si actiunea sau hotărârea de divort pronuntate în cursul exercitării activitătii economice;”.

Art. 54. - După articolul 291 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 292, cu următorul cuprins:

“Art. 292. - La nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se înfiintează Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale. Organizarea si functionarea acestui registru, precum si procedura de înscriere si consultare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.”

 

CAPITOLUL V

Dispozitii cu privire la cartea a III-a “Despre bunuri” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a III-a “Despre bunuri” a Codului civil

 

Art. 55. - Dispozitiile art. 553 alin. (2) din Codul civil se aplică numai mostenirilor deschise după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 56. - (1) Dispozitiile art. 557 alin. (4), art. 565, art. 885 alin. (1) si art. 886 din Codul civil se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială si deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărtilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod valabil, se face numai în scop de opozabilitate fată de terti.

Art. 57. - Dispozitiile art. 576 din Codul civil se aplică situatiilor născute după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 58. - În toate cazurile în care accesiunea imobiliară artificială presupune exercitarea unui drept de optiune de către proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare la data începerii lucrării.

Art. 59. - Dispozitiile art. 602-625 din Codul civil nu se aplică situatiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia.

Art. 60. - (1) Valabilitatea si efectele juridice ale clauzei de inalienabilitate instituite prin conventie sunt guvernate de legea în vigoare la momentul încheierii conventiei.

(2) Valabilitatea clauzei de inalienabilitate instituite prin testament este guvernată de legea în vigoare la data încheierii acestuia, iar efectele clauzei sunt guvernate de legea în vigoare la data deschiderii succesiunii.

Art. 61. - Dispozitiile art. 630 din Codul civil se aplică numai inconvenientelor cauzate după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 62. - Dispozitiile art. 641 din Codul civil se aplică numai actelor juridice încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 63. - Dispozitiile art. 643 alin. (1) si (2) din Codul civil se aplică si în cazurile în care hotărârea judecătorească nu a rămas definitivă până la data intrării în vigoare a Codului civil, iar cele ale art. 643 alin. (3) se aplică si în situatiile în care pricina nu a fost solutionată în primă instantă până la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 64. - Dispozitiile art. 660-666 din Codul civil se aplică situatiilor juridice născute după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 65. - Dispozitiile art. 667 si 668 din Codul civil se aplică numai actelor juridice încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 66. - (1) Dispozitiile art. 669-686 din Codul civil sunt aplicabile conventiilor de partaj încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

(2) De asemenea, dispozitiile art. 669-686 din Codul civil se aplică si partajului judiciar, atunci când cererea de chemare în judecată a fost introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 67. - Dispozitiile art. 687-692 din Codul civil nu aduc atingere prevederilor cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb.

Art. 68. - Dispozitiile art. 693-702 din Codul civil nu se aplică drepturilor de superficie constituite înaintea intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 69. - Drepturile de uzufruct în fiintă si după intrarea în vigoare a Codului civil se exercită potrivit dispozitiilor acestuia, dacă nu se prevede altfel prin prezenta lege.

Art. 70. - Dispozitiile art. 714 din Codul civil se aplică indiferent de data constituirii uzufructului. În cazul uzufructului constituit prin conventie încheiată anterior intrării în vigoare a Codului civil, acesta este si rămâne incesibil, mai putin în cazul în care părtile convin altfel.

Art. 71. - Dispozitiile art. 715 alin. (2)-(4) din Codul civil se aplică numai în cazurile în care încheierea sau reînnoirea contractelor de locatiune ori de arendare are loc după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 72. - Dispozitiile art. 746 alin. (1) lit. e) din Codul civil se aplică drepturilor de uzufruct constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil.


Art. 73. - Dispozitiile art. 747 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul uzufructului constituit anterior intrării în vigoare a Codului civil, dacă abuzul de folosintă este săvârsit ulterior acestei date.

Art. 74. - Dispozitiile art. 748 alin. (2) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care bunul a fost distrus ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 75. - Dispozitiile art. 770 alin. (1) lit. f) din Codul civil se aplică numai drepturilor de servitute constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 76. - Dispozitiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, conditiile, efectele si regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor si faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârsite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 77. - Înscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte ori fapte juridice încheiate sau, după caz, săvârsite ori produse anterior intrării în vigoare a Codului civil vor produce efectele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii acestor acte ori, după caz, la data săvârsirii sau producerii acestor fapte, chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 78. - (1) Privilegiile speciale imobiliare si ipotecile legale născute până la intrarea în vigoare a Codului civil pot fi înscrise si după această dată, fie în vechile registre de publicitate imobiliară, dacă pentru imobilele grevate nu sunt deschise cărti funciare noi în conditiile art. 581 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fie în noile cărti funciare, potrivit dispozitiilor acestei din urmă legi.

(2) Privilegiile speciale imobiliare, înscrise fie în vechile registre de publicitate imobiliară, fie în noile cărti funciare până la intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz, în conditiile prevăzute la alin. (1), se convertesc de plin drept în ipoteci legale după expirarea unui termen de un an de la intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz, de la data înscrierii si se vor supune dispozitiilor Codului civil.

(3) De la data intrării în vigoare a Codului civil, privilegiile speciale imobiliare prevăzute în legi speciale devin ipoteci legale si vor fi supuse regimului prevăzut de Codul civil pentru ipoteci legale.

Art. 79. - (1) în cazul în care, pentru prima dată, s-au înscris în cartea funciară, fără cauză legitimă, drepturi reale potrivit art. 581 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tertii dobânditori cu titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, întemeindu-se, cu bună-credintă, pe cuprinsul cărtii funciare, nu se pot prevala contra adevăratilor proprietari, străini de cartea funciară, de dispozitiile art. 901 din Codul civil sau ale art. 31 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după caz, cât timp nu s-a împlinit termenul de uzucapiune tabulară prevăzut de Codul civil sau dacă în acest termen s-a înscris o actiune prin care se contestă cuprinsul cărtii funciare.

(2) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile si înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. În acest caz, sunt aplicabile dispozitiile de drept comun privitoare la uzucapiune, în vigoare la data intrării în posesia imobilului.

Art. 80. - Cererile de înscriere, precum si actiunile în justitie, întemeiate pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi solutionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data săvârsirii ori producerii faptului juridic generator al dreptului supus înscrierii, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.

Art. 81. - Dispozitiile art. 920 din Codul civil se aplică numai cazurilor de intervertire apărute ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 82. - Dispozitiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. În cazul imobilelor pentru care, la data începerii posesiei, nu erau deschise cărti funciare, rămân aplicabile dispozitiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor dispozitii ale cărtii a III-a “Despre bunuri” a Codului civil

 

Art. 83. - Cartea a III-a “Despre bunuri” a Codului civil se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 556, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată si prin vointa proprietarului, cu exceptiile prevăzute de lege.”

2. La articolul 557, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în conditiile legii, prin conventie, mostenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credintă în cazul bunurilor mobile si al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum si prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăsi.”

3. La articolul 563, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis actiunea în revendicare este opozabilă si poate fi executată si împotriva tertului dobânditor, în conditiile Codului de procedură civilă.”

4. La articolul 566, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Dispozitiile alin. (3), (4) si (8) se aplică numai în acele situatii în care cheltuielile nu se concretizează într-o lucrare nouă, caz în care sunt incidente dispozitiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale.”

5. La articolul 577, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naste în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.”

6. La articolul 591, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autorul lucrării de bună-credintă are un drept de ipotecă legală asupra imobilului pentru plata indemnizatiei si poate cere înscrierea dreptului de ipotecă în baza conventiei încheiate în formă autentică sau a unei hotărâri judecătoresti, potrivit dispozitiilor art. 589.”


7. Articolul 597 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Lucrările efectuate de un detentor precar

Art. 597. - Lucrările făcute de un detentor precar sunt supuse, în mod corespunzător, regulilor aplicabile autorului de rea-credintă.”

8. La articolul 658, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinatiei folosintei comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentatiei cadastrale întocmite în acest scop.”

9. La articolul 662, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în lipsa unor dispozitii legale, a regulilor de urbanism sau a obiceiului locului, înăltimea zidului comun se stabileste de părti, dar fără a depăsi 2 metri, socotindu-se si coama zidului.”

10. La articolul 743, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este obligat să achite, în proportie cu obiectul uzufructului si fără niciun drept de restituire, legatele cu titlu particular având ca obiect obligatii de întretinere sau, după caz, rente viagere.”

11. Articolul 763 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dobândirea servitutii prin uzucapiune

Art. 763. - Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servitutile pozitive.”

12. Articolul 773 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 773. - Fiducia este operatiunea juridică prin care unul sau mai multi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creantă, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai multi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi si obligatii din patrimoniile fiduciarilor.”

13. La articolul 780, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Sub sanctiunea nulitătii absolute, contractul de fiducie si modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.”

14. Articolul 781 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Opozabilitatea fiduciei

Art. 781. - (1) Fiducia este opozabilă tertilor de la data mentionării sale în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.

(2) înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garantiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face si în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.”

15. Articolul 782 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Precizarea calitătii fiduciarului

Art. 782. - (1) Când fiduciarul actionează în contul masei patrimoniale fiduciare, el poate să facă mentiune expresă în acest sens, cu exceptia cazurilor în care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie.

(2) De asemenea, când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror transmitere este supusă publicitătii, în registrul de publicitate fiduciarul poate solicita să se mentioneze denumirea fiduciarului si calitatea în care actionează.

(3) în toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicită acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui să îsi precizeze calitatea în care actionează. În caz contrar, dacă actul este păgubitor pentru constituitor, se va considera că actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu.”

16. La articolul 784, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în raporturile cu tertii, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, actionând ca un veritabil si unic titular al drepturilor în cauză, cu exceptia cazului în care se dovedeste că tertii aveau cunostintă de limitarea acestor puteri.”

17. La articolul 785, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Insolventa fiduciarului”

18. La articolul 786, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în conditiile legii, de titularii de creante născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garantie reală asupra bunurilor acestuia si a cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmărire poate fi exercitat si de ceilalti creditori ai constituitorului, însă numai în temeiul hotărârii judecătoresti definitive de admitere a actiunii prin care a fost desfiintat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie.”


19. La articolul 788, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dacă fiduciarul nu îsi îndeplineste obligatiile sau pune în pericol interesele care i-au fost încredintate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate cere în justitie înlocuirea fiduciarului.”

20. La articolul 788, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Până la solutionarea cererii de înlocuire, constituitorul, reprezentantul său sau, în lipsa acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. În cazul în care constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul desemnează concomitent un administrator provizoriu, va prevala desemnarea făcută de constituitor ori de reprezentantul său legal.

(12) Mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii de înlocuire. Solutionarea cererii de înlocuire a fiduciarului se realizează de urgentă si cu precădere.”

21. La articolul 793, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Cu exceptia cazului în care, potrivit legii, actului constitutiv sau întelegerii ulterioare a părtilor ori împrejurărilor concrete, administrarea se realizează cu titlu gratuit, administratorul are dreptul la o remuneratie stabilită prin actul constitutiv sau prin întelegerea ulterioară a părtilor, prin lege ori, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. În acest ultim caz, se va tine seama de uzante si, în lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor prestate de administrator.”

22. La articolul 798, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Administratorul este obligat să investească sumele de bani aflate în administrarea sa, în conformitate cu dispozitiile prezentului titlu referitoare la plasamentele considerate sigure.”

23. Articolul 869 se modifica si va avea următorul cuprins:

“Stingerea dreptului de administrare

Art. 869. - Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în conditiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.”

24. La articolul 878, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Mai multi proprietari nu pot fi înscrisi în aceeasi carte funciară decât dacă se află în coproprietate pe cote-părti ori în devălmăsie.”

25. La articolul 880, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cărti funciare noi, cu mentionarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărti funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri.”

26. La articolul 883, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Orice persoană, fără a fi tinută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum si celelalte documente cu care aceasta se întregeste, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.”

27. La articolul 885, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimtământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimtământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existentei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.”

28. Articolul 888 se modifica si va avea următorul cuprins:

“Conditiile de înscriere

Art. 888. - Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătoresti rămase definitivă, a certificatului de mostenitor sau în baza unui alt act emis de autoritătile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”

29. La articolul 890, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, înscrierile în cartea funciară îsi vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, tinându-se însă cont de data, ora si minutul înregistrării acestora în toate cazurile în care cererea a fost depusă personal, prin mandatar ori notar public sau, după caz, comunicată prin telefax, postă electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de înscriere cu toate documentele justificative.

(5) Dispozitiile alin. (3) si (4) se aplică si atunci când, în aceeasi zi, o cerere de înscriere a fost depusă ori comunicată în conditiile alin. (1), iar alta primită prin postă sau curier.”

30. La articolul 899, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimtământul celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în formă autentică, sau în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive. În acest din urmă caz, dispozitiile art. 896 si 897 se aplică, în mod corespunzător, si actiunii în justificare tabulară.”

31. La articolul 907, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Situatia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoastere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaratie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronuntată împotriva acestuia, prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi, după caz, o actiune în anulare, rezolutiune, reductiune sau orice altă actiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.”

32. La articolul 908, punctul 1 al alineatului (1) si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. Înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiintat, în conditiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;

(3) Când dreptul înscris în cartea funciară urmează a fi rectificat, titularul lui este obligat să predea celui îndreptătit, odată cu consimtământul dat în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării, si înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesată va putea solicita instantei să dispună înscrierea în cartea funciară. În acest din urmă caz, hotărârea instantei de judecată va suplini consimtământul la înscriere al părtii care are obligatia de a preda înscrisurile necesare rectificării.”

33. La articolul 920 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) dacă detentorul precar săvârseste împotriva posesorului acte de rezistentă neechivoce în privinta intentiei sale de a începe să se comporte ca un proprietar; în acest caz, intervertirea nu se va produce însă mai înainte de împlinirea termenului prevăzut pentru restituirea bunului;”.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea si completarea unor legi speciale

 

Art. 84. - Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, după caz, lucrările nu au fost începute, fostii proprietari pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, fostii proprietari vor fi notificati la adresa initială comunicată expropriatorului în vederea plătii despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat.”

2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescriptie, care curge de la data notificării prevăzute la art. 35.

În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar pretul imobilului se va stabili ca si în situatia exproprierii, fără a putea însă depăsi despăgubirea actualizată.”

3. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - În cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul doreste înstrăinarea imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobândire, la un pret ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată.

În acest scop, expropriatorul îl va notifica pe fostul proprietar în conditiile art. 35, iar, dacă acesta nu optează pentru cumpărare în termen de două luni de la primirea notificării, imobilul poate fi înstrăinat în mod liber.

Dacă dreptul prioritar de dobândire este încălcat, fostul proprietar se poate substitui în drepturile cumpărătorului, plătind acestuia pretul, în limita prevăzută la alin. 2, precum si cheltuielile ocazionate de vânzare. Dreptul de substituire se exercită în termen de două luni de la data comunicării încheierii prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară în folosul cumpărătorului.

În acest caz, fostul proprietar preia locul cumpărătorului, substituindu-se acestuia din urmă în toate drepturile si obligatiile născute din contractul încheiat cu încălcarea dreptului prioritar de dobândire.

Dispozitiile privind oferta de plată urmată de consemnatiune se aplică în mod corespunzător.

Procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc pentru a constata primirea plătii de către tertul cumpărător sau, după caz, încheierea executorului judecătoresc de constatare a consemnării plătii pretului de către tertul cumpărător rămasă definitivă tine loc de titlu de proprietate. Dispozitiile în materie de carte funciară rămân aplicabile.”

Art. 85. - Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) activităti fiduciare desfăsurate în conditiile Codului civil;”.

2. La articolul 6, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este o societate cu personalitate juridică, constituită în conditiile prevăzute de prezenta lege si de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi, aflati în exercitiul profesiei, indiferent dacă detin sau nu ori dacă apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

(3) Societatea profesională cu răspundere limitată este titulară a unui patrimoniu propriu.

(4) Obligatiile si răspunderea societătii profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii răspund personal numai în limita aportului social al fiecăruia.”

Art. 86. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligatiile si răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.”

2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Contractul de societate al societătii profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află si un imobil, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.”

Art. 87. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidentă a cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilitătii fată de terti a acestor înscrieri.”


2. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru si publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.”

3. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie si notarea.

(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege.”

4. Articolele 21-41 se abrogă.

5. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, întocmite în conditiile legii.”

6. Articolele 43 si 44 se abrogă.

7. La articolul 47, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cuprinde exact si complet numele sau denumirea părtilor si se mentionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;”.

9. Articolul 53 se abrogă.

10. La articolul 54, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentatie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini.”

11. La articolul 54, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

“(11) Pe perioada valabilitătii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

(12) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extraselor de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acestea au fost eliberate se solutionează, în conditiile alin. (11), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea si cu procedura prevăzute de lege.

(13) Eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de valabilitate a extrasului eliberat anterior.”

12. La articolul 55, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

“(81) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciară va putea cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciară, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se înscrie în termenul si conditiile prevăzute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiază, din oficiu, dacă imobilul este dobândit de către promitentul achizitor ori, în cadrul vânzării silite, de către un tert care nu este tinut să răspundă de obligatiile debitorului.”

13. La articolul 55, după alineatul (9) se introduc opt noi alineate, alineatele (91)-(98), cu următorul cuprins:

“(91) Coproprietarul, în afară de cazurile prevăzute la alin. (8) si (9), va putea cere, în temeiul înscrisului original de partaj si al copiei legalizate a cererii de chemare în garantie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalti coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea creantei rezultând din evictiune.

(92) Arhitectii si antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciară, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrărilor ce s-au obligat să le facă, pentru garantarea pretului acestor lucrări.

(93) În cazurile prevăzute la alin. (91) si (92), registratorul de carte funciară va încuviinta înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma arătată în înscrisul de partaj sau în contractul prevăzut la alin. (92), iar în lipsă, pentru o sumă maximă, arătată în cererea de înscriere. În acest din urmă caz, titularul înscris în cartea funciară va putea solicita direct, prin plângere, instantei competente potrivit art. 50 alin. (22) reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.

(94) În cazul prevăzut la alin. (92), se va putea cere radierea înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dacă au trecut 3 luni de la predarea lucrării.

(95) Cesionarul unei creante ipotecare garantate cu o ipotecă imobiliară va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciară, pe baza înscrisului de cesiune a creantei încheiat în formă autentică. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o lună de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviintat înscrierea ipotecii imobiliare, notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creantei ipotecare si pe care întelege să le opună cesionarului. Registratorul va încuviinta în întregime sau în parte radierea dreptului de ipotecă imobiliară ori notarea exceptiilor invocate de debitorul cedat, în temeiul hotărârii judecătoresti definitive prin care instanta s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiilor invocate de debitorul cedat.

(96) Dacă creanta ipotecară garantată cu o ipotecă imobiliară a fost, la rândul ei, ipotecată cu o ipotecă mobiliară, dată în gaj ori dată în garantie în orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea împotriva creditorului său, dacă sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificării sau acceptării cesiunii creantei ipotecare.

(97) Dacă înscrisul de ipotecă cuprinde clauza la ordin sau la purtător, se va face mentiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă imobiliară sau dreptul de ipotecă mobiliară ori de gaj asupra creantei ipotecare se va dobândi si va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară, prin însăsi constituirea ipotecii mobiliare, strămutarea, darea în gaj ori darea în garantie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtător.

(98) În cazul în care cesiunea creantei ipotecare nu fusese anterior notificată sau acceptată în conditiile Codului civil, comunicarea încheierii de încuviintare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare.”

14. La articolul 55, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în conditiile Codului civil.”

15. La articolul 56, alineatul (3) se abrogă.


16. La articolul 58, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Până la deschiderea noilor cărti funciare, în conditiile art. 581, în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărti de publicitate funciară si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietătilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi. În situatia în care aceste cărti nu există, sunt inutilizabile sau nu sunt în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărti funciare.

(2) Până la deschiderea noilor cărti funciare, în conditiile art. 581, în regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, actiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie transcrise ori, după caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.”

17. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.

18. La articolul 69, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcriptiuni-inscriptiuni care vor solicita deschiderea cărtilor funciare pentru imobilele în cauză, în conditiile prezentei legi, si reînnoirea sarcinilor până la data de 31 decembrie 2016 vor beneficia de scutire de la plata tarifelor.”

Art. 88. - Partea introductivă a articolului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Până la data de 31 decembrie 2016, vor putea solicita deschiderea cărtilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:”.

Art. 89. - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind bunurile proprietate publică”

2. Articolele 1, 2, 5, 7, alineatul (1) al articolului 10 si articolul 11 se abrogă.

3. La articolul 12, alineatele (1)-(4) se abrogă.

4. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, iar unitătile administrativ-teritoriale de către consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în fata instantei.”

5. Alineatul (6) al articolului 12 si articolele 13 si 17 se abrogă.

Art. 90. - Literele c) si g) ale alineatului (1) al articolului 5 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafată utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitatie, a unei suprafete de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestări de servicii;

g) atribuirea, în limita posibilitătilor, în proprietate a 10.000 m2 de teren în extravilan si 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinatia de locuintă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spatiu locativ;”.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii cu privire la cartea a IV-a “Despre mostenire si liberalităti” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a IV-a “Despre mostenire si liberalităti” a Codului civil

 

Art. 91. - Mostenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii mostenirii.

Art. 92. - Dispozitiile art. 954 alin. (3) si (4) din Codul civil se aplică numai procedurilor succesorale notariale sau judiciare începute după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 93. - Prevederile art. 958 si 959 din Codul civil se aplică numai faptelor săvârsite după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 94. - Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va fi actualizat periodic, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 95. - Înlăturarea efectelor nedemnitătii prin testament autentic sau printr-un act autentic notarial este supusă înscrierii în Registrul national notarial prevăzut la art. 1.046 din Codul civil.

Art. 96. - Prevederile art. 829 din Codul civil din 1864 nu se aplică în cazul în care copilul s-a născut după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 97. - Executiunile testamentare începute înainte de data intrării în vigoare a Codului civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculati de la această dată, cu posibilitatea de prelungire în conditiile art. 1.079 alin. (3) din Codul civil.

Art. 98. - În cazul mostenirilor care se deschid după data intrării în vigoare a Codului civil, executorii cu sau fără sezină, instituiti prin testamente anterioare acestei date, au atributiile prevăzute la art. 1.080 din Codul civil, cu exceptia cazului în care atributiile au fost limitate expres de testator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor dispozitii ale cărtii a IV-a “Despre mostenire si liberalităti” a Codului civil

 

Art. 99. - Cartea a IV-a “Despre mostenire si liberalităti” a Codului civil se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 967, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Poate fi reprezentată persoana lipsită de capacitatea de a mosteni, precum si nedemnul, chiar aflat în viată la data deschiderii mostenirii.”

2. La articolul 990, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescriptie a dreptului la actiunea în anulare curge de la data la care mostenitorii au luat cunostintă de existenta liberalitătii.”


3. Articolul 993 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 993. - Dispozitia prin care o persoană, denumită instituit, este însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitătii si să le transmită unui tert, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu produce efecte decât în cazul în care este permisă de lege.”

4. Articolul 994 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Substitutia fideicomisară

Art. 994. - (1)0 liberalitate poate fi grevată de o sarcină care constă în obligatia instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitătii si de a le transmite, la decesul său, substituitului desemnat de dispunător.

(2) Instituitului i se aplică în mod corespunzător dispozitiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.

(3) Incapacitătile de a dispune se apreciază în raport cu dispunătorul, iar cele de a primi, în raport cu instituitul si cu substituitul.”

5. La articolul 996, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Substituitul dobândeste bunurile care constituie obiectul liberalitătii ca efect al vointei dispunătorului. (3) Substituitul nu poate fi, la rândul său, supus obligatiei de administrare si de transmitere a bunurilor.”

6. La articolul 1.011, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de vointe al părtilor, însotit de traditiunea bunului.”

7. Articolul 1.020 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cauzele de revocare

Art. 1.020. - Donatia poate fi revocată pentru ingratitudine si pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.”

8. Articolul 1.046 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Înregistrarea testamentului

Art. 1.046. - În scop de informare a persoanelor care justifică existenta unui interes autentic legitim, notarul care autentifică testamentul are obligatia să îi înscrie, de îndată, în Registrul national notarial tinut în format electronic, potrivit legii. Informatii cu privire la existenta unui testament se pot da numai după decesul testatorului.”

9. Articolul 1.049 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Testamentul sumelor si valorilor depozitate

Art. 1.049. - (1) Dispozitiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la institutii specializate sunt valabile cu respectarea conditiilor de formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor institutii.

(2) Institutiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotărârii judecătoresti ori a certificatului de mostenitor care constată valabilitatea dispozitiei testamentare si calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport si reductiune fiind aplicabile.

(3) Institutiile de credit au obligatia ca, la instituirea de către clientii acestora a unei dispozitii testamentare, să comunice, de îndată, mentiunea acesteia în registrul prevăzut la art. 1.046.”

10. La articolul 1.069, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Revocarea judecătorească a legatului poate fi cerută în cazul neîndeplinirii, fără justificare, a sarcinii instituite de testator. Neîndeplinirea fortuită a sarcinii poate atrage revocarea numai dacă, potrivit vointei testatorului, eficacitatea legatului este conditionată de executarea sarcinii.”

11. La articolul 1.072, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace”

12. Articolul 1.073 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Regimul legatului-sarcină

Art. 1.073. - Cu exceptia cazului prevăzut la art. 1.071 lit. f), caducitatea sau revocarea judecătorească a unui legat grevat cu un legat-sarcină în favoarea unui tert nu atrage ineficacitatea acestui din urmă legat. Mostenitorii care beneficiază de ineficacitatea legatului sunt obligati să execute legatul-sarcină.”

13. La articolul 1.076, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Termenul de prescriptie a dreptului la actiunea în anulare curge de la data la care cei dezmosteniti au luat cunostintă de dispozitia testamentară prin care au fost în lăturati de la mostenire, dar nu mai devreme de data deschiderii mostenirii.”


14. Articolul 1.089 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea de cotitate disponibilă

Art. 1.089. - Cotitatea disponibilă este partea din bunurile mostenirii care nu este rezervată prin lege si de care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalităti.”

15. La articolul 1.090, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Liberalitătile neraportabile făcute sotului supravietuitor, care vine la mostenire în concurs cu alti descendenti decât cei comuni lor, nu pot depăsi un sfert din mostenire si nici partea descendentului care a primit cel mai putin.”

16. La articolul 1.091, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Rezerva succesorală si cotitatea disponibilă se calculează în functie de valoarea stabilită potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei nu se tine seama de cei care au renuntat la mostenire, cu exceptia celor obligati la raport, potrivit art. 1.147 alin. (2).”

17. La articolul 1.097, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Dacă donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supusă reductiunii reprezintă mai putin de jumătate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate păstra bunul, iar reductiunea necesară întregirii rezervei celorlalti mostenitori rezervatari se va face prin luare mai putin sau prin echivalent bănesc.”

18. Articolul 1.112 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Prezumtia de renuntare

Art. 1.112. - (1) Este prezumat, până la proba contrară, că a renuntat la mostenire succesibilul care, desi cunostea deschiderea mostenirii si calitatea lui de succesibil, ca urmare a citării sale în conditiile legii, nu acceptă mostenirea în termenul prevăzut la art. 1.103. Citatia trebuie să cuprindă, sub sanctiunea nulitătii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, si precizarea că, dacă succesibilul nu îsi exercită dreptul de a accepta mostenirea în termenul prevăzut la art. 1.103, va fi prezumat că renuntă la mostenire.

(2) Prezumtia de renuntare operează numai dacă citatia i-a fost comunicată succesibilului cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de optiune succesorală.”

19. La articolul 1.114 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) dreptul lăsat prin legatare ca obiect o universalitate, cum ar fi o mostenire culeasă de către testator si nelichidată încă; în acest caz, legatarul răspunde pentru pasivul acelei universalităti;”.

20. La articolul 1.117, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Oricine se consideră vătămat prin inventarul întocmit sau prin măsurile de conservare si administrare luate de notarul public poate face plângere la instanta judecătorească competentă.”

21. La articolul 1.120, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Renuntarea la mostenire nu se presupune, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 1.112 si art. 1.113 alin. (2).”

22. Articolul 1.125 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 1.125. - Pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului succesoral, sezina le conferă mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului.”

23. Articolul 1.126 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Mostenitorii sezinari

Art. 1.126. - Sunt mostenitori sezinari sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati.”

24. La articolul 1.127, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Mostenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de mostenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii mostenirii.”

25. La articolul 1.133, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Certificatul de mostenitor face dovada calitătii de mostenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.”

26. Articolul 1.136 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii

Art. 1.136. - (1) Cât timp mostenirea nu a fost acceptată sau dacă succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent poate să numească un curator special al mostenirii, pentru apărarea drepturilor mostenitorului eventual, având drepturile si îndatoririle de administrare prevăzute la art. 1.117 alin. (3)-(5).

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), actiunile împotriva mostenirii se vor îndrepta împotriva unui curator special, numit de notarul public competent, la cererea reclamantului.

(3) Dacă există indicii că mostenirea urmează a fi declarată vacantă, notarul public competent încunostintează si organul care reprezintă comuna, orasul sau, după caz, municipiul.”


27. La articolul 1.152, denumirea marginală si alineatul (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Căile de realizare a raportului

Art. 1.152. - (1) Raportul se realizează în cadrul partajului, prin bună învoială sau pe cale judecătorească.”

28. La articolul 1.152, alineatul (3) se abrogă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea si completarea unor legi speciale

 

Art. 100. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.La articolul 113 alineatul (2), după literat) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale.”

2. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins:

“Art. 1171. - În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, conditiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei, după consultarea Băncii Nationale a României.”

Art. 101. - Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 68, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum si a secretarului consiliului local al localitătii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii mostenirii.”

2. La articolul 68, alineatul 2 se abrogă.

3. Articolele 71-74 se abrogă.

4. La articolul 75, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul V, cu următorul cuprins:

“Citatia trebuie să cuprindă, sub sanctiunea nulitătii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, si precizarea că, dacă succesibilul nu îsi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat că renuntă la mostenire.”

5. La articolul 78 alineatul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) a trecut un an de la deschiderea mostenirii si, desi au fost legal citati, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de mostenitor, si există dovada că cel putin unul dintre ei a acceptat mostenirea;”.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii cu privire la cartea a V-a “Despre obligatii” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a V-a “Despre obligatii” a Codului civil

 

Art. 102. - (1) Contractul este supus dispozitiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveste încheierea, interpretarea, efectele, executarea si încetarea sa.

(2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor conditiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privinta elementelor ce nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispozitiile alin. (1).

Art. 103. - Obligatiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozitiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârsirii lor.

Art. 104. - (1) Constituirea, continutul si opozabilitatea drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii în vigoare la data când s-au născut.

(2) Formalitătile de publicitate pentru opozabilitate fată de terti a drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii în vigoare la data efectuării acestora.

(3) Drepturile reale de garantie îsi păstrează rangul de prioritate dobândit conform legii în vigoare la momentul realizării formalitătilor de publicitate.

Art. 105. - Dispozitiile art. 1.182 alin. (2) si (3) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor a căror negociere a început înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 106. - Dispozitiile art. 1.186 alin. (1) si ale art. 1.193 alin. (2) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care oferta de a contracta a fost expediată înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 107. - Dispozitiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplică numai contractelor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 108. - Dispozitiile art. 1.274 din Codul civil privitoare la transferul riscurilor în contractele translative de proprietate se aplică numai contractelor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 109. - Dispozitiile art. 1.289-1.294 din Codul civil se aplică numai în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 110. - Dispozitiile art. 1.330-1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 111. - Dispozitiile art. 1.420 din Codul civil sunt aplicabile si în cazul contractelor încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil, dacă ziua în care evenimentul ar fi trebuit să se realizeze este ulterioară acelei date.

Art. 112. -Dispozitiile art. 1.492 alin. (2) si ale art. 1.493 din Codul civil se aplică si în cazul în care obligatia s-a născut înainte de data intrării în vigoare a acestuia, dacă darea în plată are loc ulterior acestei date.

Art. 113. - Imputatia plătii este supusă dispozitiilor art. 1.506-1.509 din Codul civil dacă plata se face după data intrării în vigoare a acestuia, indiferent de data nasterii obligatiilor.

Art! 114. - Dispozitiile art. 1.521-1.526 din Codul civil sunt aplicabile în cazul obligatiilor devenite scadente după data intrării sale în vigoare, indiferent de data nasterii obligatiei.

Art. 115. - Clauza penală convenită după intrarea în vigoare a Codului civil produce efectele prevăzute de acesta, indiferent de data nasterii obligatiei principale.

Art. 116. - Dispozitiile art. 1.558-1.565 din Codul civil se aplică si creditorilor ale căror creante s-au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă scadenta se situează după această dată.

Art. 117. - (1) Creanta transmisă prin cesiune sau subrogatie, intervenită după data intrării în vigoare a Codului civil, îsi păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data nasterii creantei.


(2) Obligatia transmisă prin preluare de datorie îsi păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data nasterii obligatiei.

Art. 118. - Obligatiile extracontractuale născute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse modurilor de stingere prevăzute de acesta.

Art. 119. - Formalitătile de publicitate necesare pentru opozabilitatea rezervei proprietătii potrivit art. 1.684 din Codul civil se aplică si contractelor de vânzare cu rezerva proprietătii încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă rezerva proprietătii nu devenise opozabilă potrivit legii anterioare.

Art. 120. - Dispozitiile art. 1.690 alin. (2) si (3) si art. 1.691 din Codul civil se aplică si contractelor încheiate înainte de data intrării sale în vigoare, dacă preluarea bunului are loc după această dată.

Art. 121. - Dispozitiile art. 1.710, 1.711, art. 1.712 alin. (2) si art. 1.713 din Codul civil se aplică si în cazurile în care viciile ascunse au fost descoperite după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 122. - Dispozitiile art. 1.717 din Codul civil se aplică si contractelor încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil, în cazul în care comportamentul cumpărătorului care pricinuieste defectiunea intervine după această dată.

Art. 123. - (1) De la data intrării în vigoare a Codului civil, prevederile referitoare la dreptul de preemptiune cuprinse în legile speciale aflate în vigoare la această dată se completează cu dispozitiile art. 1.730 -1.740 din Codul civil.

(2) Pentru dreptul de preemptiune creat prin conventie, dispozitiile art. 1.730-1.740 din Codul civil se aplică numai în situatia în care conventia a fost încheiată după intrarea în vigoare a Codului civil.

(3) Dreptul de preemptiune prevăzut la alin. (1) si (2) este supus dispozitiilor art. 1.730-1.740 din Codul civil numai cu privire la contractele de vânzare încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 124. - Pentru cesiunile de drepturi litigioase încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil îsi păstrează aplicabilitatea dispozitiile art. 1.402-1.404 din Codul civil din 1864.

Art. 125. - Dacă legea nu prevede altfel, dispozitiile art. 1.734 din Codul civil se aplică si drepturilor de preemptiune izvorâte din contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 126. - Contractul de report este supus legii în vigoare la data încheierii sale prin remiterea titlurilor către reportat.

Art. 127. - Formalitătile pentru transferul titlurilor sau al valorilor mobiliare se îndeplinesc conform legii în vigoare la data transferului, indiferent de legea care guvernează contractul de report.

Art. 128. - Dispozitiile art. 1.807 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de sublocatiune încheiate după data intrării în vigoare a Codului civil, chiar si în cazurile în care contractul de locatiune s-a încheiat anterior acestei date.

Art. 129. - Dispozitiile art. 1.810 din Codul civil sunt aplicabile în cazul tuturor contractelor de locatiune al căror termen se împlineste după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 130. - Dacă formalitătile de opozabilitate nu au fost îndeplinite cu privire la un contract de locatiune în curs de executare la data intrării în vigoare a Codului civil si bunul dat în locatiune este înstrăinat după această dată, contractul de locatiune este opozabil dobânditorului numai dacă sunt îndeplinite formalitătile prevăzute la art. 1.811 din Codul civil.

Art. 131. - Dispozitiile art. 1.823 din Codul civil se aplică si contractelor de locatiune în curs la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă lucrările adăugate sau autonome au fost efectuate după această dată.

Art. 132. - Dreptul de preferintă al chiriasului prevăzut la art. 1.828 din Codul civil se aplică pentru orice contract de închiriere încheiat în legătură cu aceeasi locuintă sau cu o parte din aceasta:

a) după cel mult 3 luni de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mare de un an;

b) după cel mult o lună de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mare sau egală cu o lună;

c) după cel mult 3 zile de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mică de o lună.

Art. 133. - Chiriasul si persoanele care locuiesc împreună cu acesta nu se pot prevala de dispozitiile art. 1.831 si 1.832 din Codul civil pentru a se opune evacuării silite întemeiate pe prevederile art. 1.809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale art. 1.816 alin. (3) din Codul civil.

Art. 134. - Dispozitiile art. 1.834 din Codul civil se aplică si contractelor aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 135. - (1) în cazurile prevăzute la art. 1.841-1.843 din Codul civil, dacă încheierea contractului de asigurare pentru riscul pieirii fortuite a recoltei era obligatorie potrivit legii sau contractului de arendare, indemnizatia de asigurare se împarte între arendator si arendas, proportional cu suportarea de către acestia a riscului pieirii fortuite a recoltei.

(2) în cazul necontractării asigurării potrivit legii sau contractului de arendare, partea obligată să contracteze asigurarea răspunde fată de cealaltă parte pentru prejudiciul astfel cauzat.

Art. 136. - În aplicarea art. 1.845 din Codul civil, în cazul în care contractul nu prevede termenele si modalitătile de plată a chiriei, executarea silită a obligatiei se face în termenele si modalitătile prevăzute de legislatia aplicabilă.

Art. 137. - În aplicarea art. 1.885 alin. (1) din Codul civil, stipularea constituirii societătii “pe durată nelimitată” semnifică “pe durată nedeterminată”, indiferent de data constituirii.

Art. 138. - Societătile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora.

Art. 139. - (1) Societătile civile constituite în temeiul Codului civil din 1864 se pot transforma în oricare dintre formele de societate reglementate de Codul civil sau de alte legi, cu respectarea conditiilor prevăzute de acestea. Actele săvârsite de acestea anterior intrării în vigoare a Codului civil rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.

(2) Răspunderea asociatilor, atât între ei, cât si fată de terti, pentru actele si faptele săvârsite anterior transformării rămâne supusă legii în vigoare la data încheierii sau săvârsirii acestora.

Art. 140. - Dispozitiile actelor internationale ratificate de România în domeniul transporturilor prevalează asupra dispozitiilor Codului civil.

Art. 141. - Răspunderea transportatorului si a expeditorului este guvernată de legea în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat prejudiciul, chiar dacă acesta a fost cunoscut de pasager, expeditor sau destinatar, după caz, ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 142. - Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, pentru care părtile nu au prevăzut un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.

Art. 143. - Dispozitiile art. 2.094 din Codul civil se aplică numai contractelor de agentie încheiate sau al căror termen a fost prelungit după data intrării în vigoare a Codului civil.


Art. 144. - Efectele contractului de cont bancar curent încheiat înainte de data intrării în vigoare a Codului civil si care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data producerii lor.

Art. 145. - Efectele contractului de facilitate de credit încheiat înainte de data intrării în vigoare a Codului civil si care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data producerii lor.

Art. 146. - Contractul de asigurare este supus legii în vigoare la data încheierii politei de asigurare, a certificatului de asigurare ori a notei de acoperire, după caz.

Art. 147. - Dispozitiile art. 2.250 din Codul civil se aplică si contractelor de rentă viageră încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată a ratelor de rentă scadente după această dată.

Art. 148. - Dispozitiile art. 2.252 alin. (2) din Codul civil nu împiedică aplicarea în cazul contractului de rentă viageră a art. 1.271 din Codul civil în privinta împrejurărilor survenite pe parcursul executării contractului, care nu sunt determinate de durata vietii persoanei până la decesul căreia a fost constituită renta.

Art. 149. - (1) îndeplinirea unei obligatii patrimoniale poate fi garantată de către debitor sau de către un tert prin constituirea unei garantii personale ori a unei garantii reale.

(2) De asemenea, obligatiile pot fi garantate prin anumite privilegii, prevăzute de lege.

Art. 150. - (1) Scrisorile de garantie emise înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveste conditiile de valabilitate si efectele, regulilor aplicabile la data emiterii lor.

(2) Regresul va fi supus legii aplicabile obligatiei principale.

Art. 151. -(1) Dispozitiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se vor aplica în cazurile în care profesionistul îsi operează diviziunea patrimoniului după intrarea în vigoare a Codului civil.

(2) Creditorii prevăzuti la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ si statul si organele fiscale.

Art. 152. - (1) Dispozitiile art. 2.326 alin. (1) din Codul civil se aplică în cazurile în care creditorii trec la executarea silită a creantelor lor prin valorificarea bunurilor sesizabile ale debitorului.

(2) Dispozitiile art. 2.326 alin. (2) din Codul civil se aplică în cazul în care mai multi creditori detinând ipoteci sau privilegii cu privire la acelasi bun al debitorului trec la executarea silită a creantelor lor prin valorificarea respectivului bun.

Art. 153. - Preferinta acordată statului si unitătilor administrativ-teritoriale pentru creantele lor nu va fi opozabilă tertilor înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferintă va dobândi rang de prioritate de la momentul la care preferinta a fost făcută publică.

Art. 154. - (1) Obligatia consemnării sumelor prevăzute la art. 2.331 din Codul civil revine persoanei obligate să le plătească.

(2) în momentul efectuării plătii sumelor mentionate la alin. (1), plătitorul va preciza institutiei financiare ia care a deschis contul faptul că sumele plătite sunt afectate de o sarcină si că titularul contului nu poate dispune de ele fără acordul creditorilor.

(3) în cazul omisiunii respectării procedurii de deschidere a contului si de oferire a instructiunilor necesare institutiei financiare la care se deschide contul, plătitorul va răspunde pentru prejudiciul pricinuit creditorilor.

Art. 155. - (1) Constituirea, continutul si opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispozitiilor legii în vigoare la data când s-au născut.

(2) Formalitătile de publicitate pentru opozabilitate fată de terti a privilegiilor sunt guvernate de dispozitiile legii în vigoare la data efectuării acestora.

(3) Privilegiile pentru care formalitătile de publicitate au fost efectuate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil îsi păstrează rangul de prioritate dobândit conform legii în vigoare la momentul realizării acestora.

Art. 156. - Dispozitiile art. 2.335 din Codul civil nu se aplică si creditorilor ipotecari a căror ipotecă a fost perfectată anterior înregistrării privilegiului.

Art. 157. - Dispozitiile art. 2.342 din Codul civil se aplică numai privilegiilor speciale.

Art. 158. - În cazul cesiunii de creantă încheiate în scop de garantie, dispozitiile privind executarea din titlul XI al cărtii a V-a a Codului civil vizează numai executarea drepturilor cesionarului cu privire la transferul creantei cedate, iar nu drepturile cesionarului asupra debitorului cedat.

Art. 159. - În cazul în care mai multe bunuri care se unesc prin accesiune fac obiectul mai multor ipoteci, titularul oricăreia dintre ipoteci poate pretinde separarea bunurilor în conditiile art. 600 din Codul civil.

Art. 160. - (1) în cazul ipotecii asupra unei universalităti de bunuri, în momentul în care un bun părăseste universalitatea, acesta nu mai este grevat de ipotecă.

(2) Dispozitiile art. 1.562-1.565 din Codul civil rămân aplicabile.

Art. 161. - În exercitarea dreptului său de urmărire, creditorul ipotecar va trebui să tină seama de ipotecile mobiliare privilegiate reglementate de art. 2.425 si 2.426 din Codul civil, chiar dacă acestea au fost constituite sau înscrise după înscrierea ipotecii sale.

Art. 162. - Răspunderea celui ce dobândeste un bun ipotecat în conditiile art. 2.361 din Codul civil priveste numai datoriile ipotecare care grevează bunul în cauză.

Art. 163. - În cazul în care ipoteca este constituită de un tert, acesta va avea drepturile si obligatiile unui debitor ipotecar, fără a fi supus regimului juridic al garantiilor personale.

Art. 164. - (1) Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligatiei ipotecare sau a unui tert desemnat de către acesta.

(2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un tert, el va exercita drepturile creditorului ipotecar si va fi tinut de obligatiile acestuia.

(3) Ipoteca mobiliară conventională poate fi constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan.

(4) Atunci când sunt mai multi beneficiari ai aceleiasi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelasi rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent.

(5) Agentul va putea să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare si mentinerea sau modificarea înregistrării acesteia.

(6) Agentul va răspunde fată de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.

Art. 165. - (1) în cazul în care debitorul ipotecar contractează o nouă datorie către creditorul ipotecar, ipoteca constituită pentru vechea datorie poate fi mentinută de către creditorul ipotecar pentru garantarea noii datorii.


(2) Ipoteca mentinută va dobândi rangul dat de momentul înscrierii mentiunii de mentinere.

(3) Dispozitiile art. 2.372 din Codul civil nu sunt aplicabile în cazul mentinerii ipotecii.

Art. 166. - (1) în cazul în care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuată în asa mod încât a devenit inferioară valorii obligatiei ipotecare, creditorul ipotecar nu poate cere debitorului să constituie o nouă ipotecă pentru garantarea aceleiasi obligatii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care, din culpa debitorului, bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuată în asa mod încât a devenit inferioară valorii creantei ipotecare, creditorul ipotecar poate cere debitorului să constituie o nouă ipotecă pentru garantarea aceleiasi obligatii, dacă bunul nu era asigurat.

Art. 167. - Actele de dispozitie ce au ca efect imposibilitatea de executare a ipotecii pentru creditor sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar, cu exceptia cazului în care creditorul ipotecar a aprobat aceste acte.

Art. 168. - Ipotecile imobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveste conditiile de valabilitate, dispozitiilor legale existente la data constituirii lor.

Art. 169. - Prin “ipoteci imobiliare” în sensul titlului XI al cărtii a V-a a Codului civil se desemnează toate garantiile reale imobiliare, indiferent de momentul si de temeiul juridic al constituirii lor.

Art. 170. - Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveste conditiile de valabilitate, dispozitiilor legale existente la data constituirii lor.

Art. 171. - Prin “ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărtii a V-a a Codului civil se desemnează toate garantiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garantiei, indiferent de momentul si de temeiul juridic al constituirii lor.

Art. 172. - În cazul înstrăinării bunului ipotecat, în conditiile art. 2.393 din Codul civil, în lipsă de dispozitie contrară în contractul de ipotecă, debitorul ipotecar va depune pretul într-un cont bancar distinct si îl va informa pe creditorul ipotecar cu privire la acesta. Creditorul ipotecar are dreptul să solicite informatii de la banca deponentă cu privire la operatiunile realizate de debitorul ipotecar asupra sumelor depuse în acest cont.

Art. 173. - În aplicarea prevederilor art. 2.396 alin. (3) din Codul civil, dacă prin constituirea noii garantii este afectat rangul ipotecii existente, creditorul ipotecar trebuie să îsi exprime acordul cu privire la constituirea noii garantii.

Art. 174. - Portofoliul de creante reprezintă o universalitate de creante în sensul prevederilor art. 2.398 din Codul civil.

Art. 175. - Pentru opozabilitate, ipoteca unei creante garantate cu ipotecă imobiliară se înscrie în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare si se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) pct. 15 din Codul civil.

Art. 176. - Dispozitiile art. 2.410 alin. (2) lit. c) din Codul civil se aplică si în cazurile în care creditorul ipotecar devine cotitular al contului.

Art. 177. - (1) Avizele de garantie înscrise în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare anterior intrării în vigoare a Codului civil continuă să îsi producă efectele.

(2) După intrarea în vigoare a Codului civil si până la adoptarea reglementărilor de organizare si functionare a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, înscrierea ipotecilor mobiliare si a operatiunilor asimilate acestora se realizează prin folosirea formularelor existente, în mod corespunzător.

Art. 178. - Dispozitiile art. 2.426 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 179. - În sensul prevederilor art. 2.440 alin. (2) din Codul civil, simpla invocare a posibilitătii de executare silită si a efectelor neîndeplinirii obligatiei nu constituie constrângere.

Art. 180. - Dovada dreptului de a prelua bunul în sensul art. 2.441 alin. (1) din Codul civil se face cu prezentarea unei copii a contractului de ipotecă mobiliară perfectat în conditiile legii si a unei copii a avizului de ipotecă eliberat de arhivă în conditiile legii.

Art. 181. - În orice moment după neîndeplinirea de către debitor a obligatiei ipotecare si fără a fi necesar să se încerce înainte intrarea în posesie prin mijloace proprii, creditorul poate apela la procedura preluării silite a bunului reglementată de art. 2.442 din Codul civil.

Art. 182. - În sensul art. 2.451 lit. c) din Codul civil, notificarea vânzării va preciza capitalul creantei ipotecare si va mentiona, în mod generic, că la acesta se adaugă accesoriile.

Art. 183. - În cadrul cheltuielilor rezonabile făcute de creditor cu preluarea bunului ipotecat se includ si despăgubirile pe care acesta le datorează conform art. 2.437 alin. (2) si art. 2.443 alin. (3) din Codul civil.

Art. 184. - În cazul în care creditorul a preluat bunul ipotecat în contul creantei, creanta ipotecară se stinge, iar creditorul nu mai poate exercita nicio actiune personală si nici nu îl mai poate urmări pe debitor, chiar dacă valoarea bunului preluat nu acoperă integral creanta ipotecară.

Art. 185. - Dispozitiile art. 2.465 din Codul civil se aplică numai în situatiile în care creditorul ipotecar nu si-a exercitat drepturile conferite de art. 2.400-2.405 din Codul civil.

Art. 186. - Prin “gaj” în sensul titlului XI al cărtii a V-a a Codului civil se desemnează toate garantiile reale mobiliare care necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garantiei, indiferent de momentul si de temeiul juridic al constituirii lor.

Art. 187. - (1) Gajul constituit înainte de data intrării în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce priveste conditiile de valabilitate, dispozitiilor legale existente la data constituirii sale.

(2) Gajul pentru care formalitătile de deposedare sau de înregistrare au fost îndeplinite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil si pentru care conditia deposedării nu s-a pierdut până la data intrării în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce priveste ordinea de preferintă, opozabilitatea si efectele fată de terti, dispozitiilor legale existente la data deposedării debitorului sau la data înregistrării gajului.

(3) Executarea silită a gajului începută înainte de data intrării în vigoare a Codului civil va fi continuată în conformitate cu dispozitiile legale existente la data începerii executării.

Art. 188. - În sensul prevederilor art. 2.482 alin. (2) din Codul civil, detinerea se poate realiza si prin intermediul controlului unic sau comun al unei casete de valori în care se află depozitate sumele de bani.

Art. 189. - (1) Drepturile de retentie exercitate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveste conditiile de valabilitate, dispozitiilor legale existente la data exercitării lor.

(2) Drepturile de retentie înregistrate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveste ordinea de preferintă, opozabilitatea si efectele fată de terti, dispozitiilor legale existente la data înregistrării lor.


 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor dispozitii ale cărtii a V-a “Despre obligatii” a Codului civil

 

Art. 190. - Cartea a V-a “Despre obligatii” a Codului civil se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1.166 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea Art. 1.166. - Contractul este acordul de vointe dintre două sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”

2. La articolul 1.174, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesară remiterea bunului.”

3. Articolul 1.178 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Libertatea formei

Art. 1.178. - Contractul se încheie prin simplul acord de vointe al părtilor, dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă.”

4. La articolul 1.179 alineatul (1), punctele 2-4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“2. consimtământul părtilor;

3. un obiect determinat si licit;

4. o cauză licită si morală.”

5. La articolul 1.193, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Revocarea ofertei nu împiedică încheierea contractului decât dacă ajunge la destinatar înainte ca ofertantul să primească acceptarea sau, după caz, înaintea săvârsirii actului ori faptului care, potrivit prevederilor art. 1.186 alin. (2), determină încheierea contractului.”

6. Articolul 1.202 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Clauze standard

Art. 1.202. - (1) Sub rezerva prevederilor art. 1.203, dispozitiile prezentei sectiuni se aplică în mod corespunzător si atunci când la încheierea contractului sunt utilizateclauze standard.

(2) Sunt clauze standard stipulatiile stabilite în prealabil de una dintre părti pentru a fi utilizate în mod general si repetat si care sunt incluse în contract fără să fi fost negociate cu cealaltă parte.

(3) Clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard.

(4) Atunci când ambele părti folosesc clauze standard si nu ajung la o întelegere cu privire la acestea, contractul se încheie totusi pe baza clauzelor convenite si a oricăror clauze standard comune în substanta lor, cu exceptia cazului în care unadintre părti notifică celeilalte părti, fie anterior momentului încheierii contractului, fie ulterior si de îndată, că nu intentionează să fie tinută de un astfel de contract.”

7. Articolul 1.213 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Adaptarea contractului

Art. 1.213. - (1) Dacă o parte este îndreptătită să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare, dar cealaltă parte declară că doreste să execute ori execută contractul asa cum acesta fusese înteles de partea îndreptătită să invoce anulabilitatea, contractul se consideră că a fost încheiat asa cum l-a înteles această din urmă parte.

(2) în acest caz, după ce afost informată asupra felului în care partea îndreptătită să invoce anulabilitatea a înteles contractul si înainte ca aceasta să fi obtinut anularea, cealaltă parte trebuie, în termen de cel mult 3 luni de la data când a fost notificată ori de la data când i s-a comunicat cererea de chemare în judecată, să declare că este de acord cu executarea sau să execute fără întârziere contractul, astfel cum a fost înteles de partea aflată în eroare.

(3) Dacă declaratia a fost făcută si comunicată părtii aflate în eroare în termenul prevăzut la alin. (2) sau contractul a fost executat, dreptulde a obtine anularea este stins si notificarea prevăzută la alin. (2) este considerată lipsită de efecte.”

8. La articolul 1.214, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Contractul este anulabil si atunci când dolul provine de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte părti.”

9. Articolul 1.217 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Amenintarea cu exercitiul unui drept

Art. 1.217. - Constituie violentă si temerea insuflată prin amenintarea cu exercitiul unui drept făcută cu scopul de a obtine avantaje injuste.”

10. La articolul 1.222, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în toate cazurile, instanta poate să mentină contractul dacă cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creante sau, după caz, o majorare a propriei obligatii. Dispozitiile art. 1.213 privitoare la adaptarea contractului se aplică în mod corespunzător.”

11. Articolul 1.223 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Termenul de prescriptie

Art. 1.223. - (1) Dreptul la actiunea în anulare sau în reducerea obligatiilor pentru leziune se prescrie în termen de un an de la data încheierii contractului.

(2) Anulabilitatea contractului nu poate să fie opusă pe cale de exceptie când dreptul la actiune este prescris.”

12. La articolul 1.238, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu exceptia cazului în care contractul a fost gresit calificat si poate produce alte efecte juridice.”


13. Articolul 1.246 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Nulitatea

Art. 1.246. - (1) Orice contract încheiat cu încălcarea conditiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulitătii, dacă prin lege nu se prevede o altă sanctiune.

(2) Nulitatea poate fi absolută sau relativă.

(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părtilor.

(4) Prin acordul părtilor nu pot fi instituite si nici suprimate cauze de nulitate. Orice conventie sau clauză contrară este considerată nescrisă.”

14. Articolul 1.254 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente

Art. 1.254. - (1) Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat.

(2) Desfiintarea contractului atrage, în conditiile legii, si desfiintarea actelor subsecvente încheiate în baza lui.

(3) în cazul în care contractul este desfiintat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestatiile primite, potrivit prevederilor art. 1.639-1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu.”

15. La articolul 1.263, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dispozitiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul actelor încheiate fără autorizarea instantei de tutelă.”

16. Articolul 1.264 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cuprinsul actului confirmativ

Art. 1.264. - Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie să cuprindă obiectul, cauza si natura obligatiei si să facă mentiune despre motivul actiunii în anulare, precum si despre intentia de a repara viciul pe care se întemeiază acea actiune.”

17. La articolul 1.270, alineatul (3) se abrogă.

18. Articolul 1.271 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Impreviziunea

Art. 1.271. - (1) Părtile sunt tinute să îsi execute obligatiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită cresterii costurilor executării propriei obligatii, fie datorită scăderii valorii contraprestatiei.

(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări exceptionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligatiei, instanta poate să dispună:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părti pierderile si beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;

b) încetarea contractului, la momentul si în conditiile pe care le stabileste.

(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:

a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;

b) schimbarea împrejurărilor, precum si întinderea acesteia nu au fost si nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;

c) debitorul nu si-a asumat riscul schimbării împrejurărilor si nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că si-ar fi asumat acest risc;

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil si cu bună-credintă, negocierea adaptării rezonabile si echitabile a contractului.”

19. La articolul 1.272, denumirea marginală si alineatul (1) se modificasi vor avea următorul cuprins:

“Continutul contractului

Art. 1.272. - (1) Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar si la toate urmările pe care practicile statornicite între părti, uzantele, legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui.”

20. La articolul 1.275, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Dacă cineva a transmis succesiv către mai multe persoane proprietatea unui bun mobil corporal, cel care a dobândit cu bună-credintă posesia efectivă a bunului este titular al dreptului, chiar dacă titlul său are dată ulterioară.

(3) Dacă niciunul dintre dobânditori nu a obtinut posesia efectivă a bunului mobil corporal si creanta fiecăruia de predare a bunului este exigibilă, va fi preferat cel care a sesizat cel dintâi instanta de judecată.”

21. La articolul 1.282, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Drepturile, precum si, în cazurile prevăzute de lege, obligatiile contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai părtilor.”


22. Articolul 1.290 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Efecte fată de terti

Art. 1.290. - (1) Contractul secret nu poate fi invocat de părti, de către succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular si nici de către creditorii înstrăinătorului aparent împotriva tertilor care, întemeindu-se cu bună-credintă pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent.

(2) Tertii pot invoca împotriva părtilor existenta contractului secret, atunci când acesta le vatămă drepturile.”

23. Articolul 1.291 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Raporturile cu creditorii

Art. 1.291. - (1) Existenta contractului secret nu poate fi opusă de părti creditorilor dobânditorului aparent care, cu bună-credintă, au notat începerea urmăririi silite în cartea funciară sau au obtinut sechestru asupra bunurilor care au făcut obiectul simulatiei.

(2) Dacă există un conflict între creditorii înstrăinătorului aparent si creditorii dobânditorului aparent, sunt preferati cei dintâi, în cazul în care creanta lor este anterioară contractului secret.”

24. La articolul 1.304, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Contractul încheiat de reprezentant cu sine însusi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu exceptia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.”

25. La articolul 1.308, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Reprezentantul nu poate retine acest înscris drept garantie a creantelor sale asupra reprezentatului, dar poate să ceară o copie a înscrisului, certificată de reprezentat, cu mentiunea că puterea de reprezentare a încetat.”

26. Articolul 1.310 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Răspunderea reprezentantului

Art. 1.310. - Cel care încheie un contract în calitate de reprezentant, neavând împuternicire ori depăsind limitele puterilor care i-au fost încredintate, răspunde pentru prejudiciile cauzate tertului contractant care s-a încrezut, cu bună-credintă, în încheierea valabilă a contractului.”

27. La articolul 1.318, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care a declarat că nu îl liberează pe cedent, contractantul cedat se poate îndrepta împotriva acestuia atunci când cesionarul nu îsi execută obligatiile. În acest caz, contractantul cedat trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres împotriva cedentului, să îi notifice neexecutarea obligatiilor de către cesionar, în termen de 15 zile de la data neexecutării sau, după caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecutării.”

28. Articolul 1.319 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Exceptiile contractantului cedat

Art. 1.319. - Contractantul cedat poate opune cesionarului toate exceptiile ce rezultă din contract. Contractantul cedat nu poate invoca însă fată de cesionar vicii de consimtământ, precum si orice apărări sau exceptii născute din raporturile sale cu cedentul decât dacă si-a rezervat acest drept atunci când a consimtit la substituire.”

29. La articolul 1.338, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cel care ignoră împotrivirea titularului este răspunzător pentru prejudiciile cauzate chiar si din cea mai usoară culpă.”

30. La articolul 1.342, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Restituirea nu poate fi dispusă atunci când, în urma plătii, cel care a primit-o cu bună-credintă a lăsat să se împlinească termenul de prescriptie ori s-a lipsit, în orice mod, de titlul său de creantă sau a renuntat la garantiile creantei.”

31. Articolul 1.345 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Conditii

Art. 1.345. - Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogătit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi tinut dincolo de limita propriei sale îmbogătiri.”

32. Articolul 1.347 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Conditiile si întinderea restituirii

Art. 1.347. - (1) Restituirea nu este datorată decât dacă îmbogătirea subzistă la data sesizării instantei.

(2) Cel care s-a îmbogătit este obligat la restituire, în conditiile prevăzute la art. 1.639-1.647.”


33. Articolul 1.352 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Fapta victimei sau a tertului

Art. 1.352. - Fapta victimei însesi si fapta tertului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile fortei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau conventiei părtilor, cazul fortuit este exoneratorde răspundere.”

34. Articolul 1.353 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Exercitiul drepturilor

Art. 1.353. - Cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exercitiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu exceptia cazului în care dreptul este exercitat abuziv.”

35. La articolul 1.357, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârsită cu vinovătie, este obligat să îl repare.”

36. Articolul 1.358 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Criterii particulare de apreciere a vinovătiei

Art. 1.358. - Pentru aprecierea vinovătiei se va tine seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum si, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi.”

37. La articolul 1.371, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Vinovătia comună. Pluralitatea de cauze”

38. La articolul 1.372, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părintilor sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care si-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exercitiul autoritătii părintesti.”

39. Articolul 1.377 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea de pază

Art. 1.377. - În întelesul dispozitiilor art. 1.375 si 1.376, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispozitii legale sau al unui contract ori chiar numai în fapt, exercită în mod independent controlul si supravegherea asupra animalului sau a lucrului si se serveste de acesta în interes propriu.”

40. Articolul 1.378 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Răspunderea pentru ruina edificiului

Art. 1.378. - Proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părti din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întretinere sau a unui viciu de constructie.”

41. Articolul 1.380 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cauze de exonerare

Art. 1.380. - În cazurile prevăzute la art. 1.375, 1.376, 1.378 si 1.379 nu există obligatie de reparare a prejudiciului, atunci când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei însesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de fortă majoră.”

42. La articolul 1.385, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă fapta ilicită a determinat si pierderea sansei de a obtine un avantaj sau de a evita o pagubă, reparatia va fi proportională cu probabilitatea obtinerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei, tinând cont de împrejurări si de situatia concretă a victimei.”

43. La articolul 1.408, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Obligatia afectată de conditie se poate prelua, dispozitiile art. 1.599-1.608 aplicându-se în mod corespunzător.”

44. La articolul 1.417, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezultă din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite, fată de valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se prevede altfel, această stare se constată de instantă, care, în acest scop, poate tine seama de anumite împrejurări, precum disparitia intempestivă a debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declansarea împotriva sa a unei proceduri de executare silită si altele asemenea.”

45. Articolul 1.421 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Categorii

Art. 1.421. - Obligatiile pot fi divizibile sau indivizibile.”

46. Articolul 1.422 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Obligatia divizibilă

Art. 1.422. - (1) Obligatia este divizibilă între mai multi debitori atunci când acestia sunt obligati fată de creditor la aceeasi prestatie, dar fiecare dintre ei nu poate fi constrâns la executarea obligatiei decât separat si în limita părtii sale din datorie.

(2) Obligatia este divizibilă între mai multi creditori atunci când fiecare dintre acestia nu poate să ceară de la debitorul comun decât executarea părtii sale din creantă.”


47. Articolul 1.423 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Prezumtia de egalitate

Art. 1.423. - Dacă prin lege ori prin contract nu se dispune altfel, debitorii unei obligatii divizibile sunt tinuti fată de creditor în părti egale. Această regulase aplică, în mod similar, si în privinta creditorilor.”

48. Articolul 1.424 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Prezumtia de divizibilitate. Exceptii

Art. 1.424. - Obligatia este divizibilă de plin drept, cu exceptia cazului în care indivizibilitatea a fost stipulată în mod expres ori obiectul obligatiei nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală.”

49. La articolul 1.425, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Fiecare dintre debitori sau dintre mostenitorii acestora poate fi constrâns separat la executarea întregii obligatii si, respectiv, fiecare dintre creditori sau dintre mostenitorii acestora poate cere executarea integrală.”

50. La articolul 1.431, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Novatia, remiterea de datorie, compensatia ori confuziunea consimtită sau care operează fată de un creditor nu stinge obligatia decât pentru partea din creantă ce revine acestuia. Fată de ceilalti creditori, debitorul rămâne obligat pentru tot.”

51. La articolul 1.432, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Novatia, remiterea de datorie, compensatia ori confuziunea consimtită sau care operează în privinta unui debitor stinge obligatia indivizibilă si îi liberează pe ceilalti debitori, acestia rămânând însă tinuti să plătească celui dintâi echivalentul părtilor lor.

(4) Punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalti debitori.”

52. La articolul 1.448, alineatul (3) se abrogă.

53. La articolul 1.464, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă, în acelasi caz, ambele prestatii devin imposibil de executat, iar imposibilitatea cu privire la una dintre prestatii este cauzată de culpa debitorului, acesta este tinut să plătească valoarea prestatiei care a devenit ultima imposibil de executat.”

54. La articolul 1.468, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Debitorul este liberat dacă, fără culpa sa, prestatia principală devine imposibil de executat.”

55. La articolul 1.482, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Debitorul unui bun individual determinat este liberat prin predarea acestuia în starea în care se afla la momentul nasterii obligatiei.”

56. La articolul 1.483, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Obligatia de a strămuta proprietatea implică si obligatiile de a preda lucrul si de a-l conserva până la predare.”

57. Articolul 1.493 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cesiunea de creantă în locul executării

Art. 1.493. - (1) Atunci când, în locul prestatiei initiale, este cedată o creantă, obligatia se stinge în momentul satisfacerii creantei cedate. Dispozitiile art. 1.568-1.584 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, potrivit întelegerii părtilor, obligatia în locul căreia debitorul îsi cedează propria creantă se stinge încă de la data cesiunii, dispozitiile art. 1.586 sunt aplicabile în mod corespunzător, cu exceptia cazului în care creditorul preferă să ceară prestatia initială.”

58. La articolul 1.494, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Partea care, după încheierea contractului, îsi schimbă domiciliul sau, după caz, sediul determinat, potrivit prevederilor alin. (1), ca loc al plătii suportă cheltuielile suplimentare pe care această schimbare le cauzează.”

59. Articolul 1.515 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Retragerea bunului consemnat

Art. 1.515. - Debitorul are dreptul să retragă bunul consemnat cât timp creditorul nu a declarat că acceptă consemnarea sau aceasta nu a fost validată de instantă. Creanta renaste cu toate garantiile si toate celelalte accesorii ale sale din momentul retragerii bunului.”

60. La articolul 1.522, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), creditorul poate suspenda executarea propriei obligatii, poate cere daune-interese, însă nu poate exercita celelalte drepturi prevăzute la art. 1.516, dacă prin lege nu se prevede altfel. Creditorul poate exercita aceste drepturi dacă debitorul îl informează că nu va executa obligatiile în termenul stabilit sau dacă, la expirarea termenului, obligatia nu a fost executată.”

61. La articolul 1.523, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), dacă obligatia devine scadentă după decesul debitorului, mostenitorii acestuia nu sunt în întârziere decât după trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, după caz, de la data notificării curatorului desemnat în conditiile art. 1.136.”

62. Articolul 1.524 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Oferta de executare

Art. 1.524. - Debitorul nu este în întârziere dacă a oferit, când se cuvenea, prestatia datorată, chiar fără a respecta formalitătile prevăzute la art. 1.510-1.515, însă creditorul a refuzat, fără temei legitim, să o primească.”


63. Articolul 1.530 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dreptul la daune-interese

Art. 1.530. - Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directă si necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligatiei.”

64. La articolul 1.531, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor si beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se tine seama si de cheltuielile pe care creditorul ie-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.”

65. La articolul 1.532, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei sanse de a obtine un avantaj poate fi reparat proportional cu probabilitatea obtinerii avantajului, tinând cont de împrejurări si de situatia concretă a creditorului.”

66. La articolul 1.534, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minimă diligentă.”

67. La articolul 1.535, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.”

68. La articolul 1.544, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligatia fără justificare, cealaltă parte poate declara rezolutiunea contractului, retinând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezolutiunea contractului si poate cere dublul acesteia.

(3) Creditorul obligatiei neexecutate poate însă opta pentru executare sau pentru rezolutiunea contractului si repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.”

69. Articolul 1.547 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Vinovătia debitorului

Art. 1.547. - Debitorul este tinut să repare prejudiciul cauzat cu intentie sau din culpă.”

70. La articolul 1.549, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Rezolutiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când executarea sa este divizibilă. De asemenea, în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părti a obligatiei nu atrage rezolutiunea contractului fată de celelalte părti, cu exceptia cazului în care prestatia neexecutată trebuia, după circumstante, să fie considerată esentială.”

71. Articolul 1.550 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Modul de operare

Art. 1.550. - (1) Rezolutiunea poate fi dispusă de instantă, la cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către partea îndreptătită.

(2) De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părtile au convenit astfel, rezolutiunea poate opera de plin drept.”

72. La articolul 1.552, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în toate cazurile, declaratia de rezolutiune sau de reziliere se înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă tertilor.”

73. La articolul 1.552, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Declaratia de rezolutiune este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor sau, după caz, de la data expirării termenului prevăzut ia alin. (1).”

74. Articolul 1.557 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Imposibilitatea de executare

Art. 1.557. - (1) Atunci când imposibilitatea de executare este totală si definitivă si priveste o obligatie contractuală importantă, contractul este desfiintat de plin drept si fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. Dispozitiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă imposibilitatea de executare a obligatiei este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligatii ori poate obtine desfiintarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezolutiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.”

75. La articolul 1.566 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) transferului titlurilor de valoare si altor instrumente financiare, cu exceptia dispozitiilor sectiunii a 2-a din prezentul capitol.”

76. La articolul 1.578 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) primeste o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanta cedată si se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicată si întinderea cesiunii.”

77. La articolul 1.603, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare întemeiate pe raportul juridic dintre noul debitor si debitorul initial, chiar dacă acest raport a fost motivul determinant al preluării.”


78. La articolul 1.611, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul novatiei prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de creanta initială nu subzistă asupra bunurilor debitorului initial fără consimtământul acestuia din urmă si nici nu se strămută asupra bunurilor noului debitor fără acordul său.”

79. Articolul 1.612 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Mijloacele de apărare

Art. 1.612. - Atunci când novatia are loc prin schimbarea debitorului, noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare pe care le avea împotriva debitorului initial si nici cele pe care acesta din urmă le avea împotriva creditorului, cu exceptia situatiei în care, în acest ultim caz, debitorul poate invoca nulitatea absolută a actului din care s-a născut obligatia initială.”

80. Articolul 1.633 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Fideiusiunea

Art. 1.633. - (1) Remiterea de datorie făcută debitorului principal liberează pe fideiusor, ca si pe oricare alte persoane tinute pentru el.

(2) Remiterea de datorie consimtită în favoarea fideiusorului nu liberează pe debitorul principal.

(3) Dacă remiterea de datorie este convenită cu unul dintre fideiusori, ceilalti rămân obligati să garanteze pentru tot, cu includerea părtii garantate de acesta, numai dacă au consimtit expres la exonerarea lui.

(4) Prestatia pe care a primit-o creditorul de la un fideiusor pentru a-l exonera de obligatia de garantie se impută asupra datoriei, profitând, în proportia valorii acelei prestatii, atât debitorului principal, cât si celorlalti fideiusori.”

81. La articolul 1.635, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Obligatia de restituire beneficiază de garantiile constituite pentru plata obligatiei initiale.”

82. La articolul 1.640, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dacă restituirea nu poate avea loc în natură din cauza imposibilitătii sau a unui impediment serios ori dacă restituirea priveste prestarea unor servicii deja efectuate, restituirea se face prin echivalent.”

83. Articolul 1.641 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Pieirea sau înstrăinarea bunului

Art. 1.641. - În cazul pieirii totale sau înstrăinării bunului supus restituirii, debitorul obligatiei de restituire este tinut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al pierderii ori al înstrăinării, în functie de cea mai mică dintre aceste valori. Dacă debitorul este de rea-credintă ori obligatia de restituire provine din culpa sa, atunci restituirea se face în functie de valoarea cea mai mare.”

84. Articolul 1.642 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Pieirea fortuită a bunului

Art. 1.642. - Dacă bunul supus restituirii a pierit fortuit, debitorul obligatiei de restituire este liberat de această obligatie, însă el trebuie să cedeze creditorului, după caz, fie indemnizatia încasată pentru această pieire, fie, atunci când nu a încasat-o încă, dreptul de a primi această indemnizatie. Dacă debitorul este de rea-credintă ori obligatia de restituire provine din culpa sa, el nu este liberat de restituire decât dacă dovedeste că bunul ar fi pierit si în cazul în care, la data pieirii, ar fi fost deja predat creditorului.”

85. La articolul 1.643, denumirea marginală si alineatul (1) se modificasi vor avea următorul cuprins:

“Pierderea partială

Art. 1.643. - (1) Dacă bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere partială, cum este o deteriorare sau o altă scădere de valoare, cel obligat la restituire este tinut să îl indemnizeze pe creditor, cu exceptia cazului în care pierderea rezultă din folosinta normală a bunului sau dintr-o împrejurare neimputabilă debitorului.”

86. Articolul 1.645 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Restituirea fructelor si a contravalorii folosintei bunului

Art. 1.645. - (1) Dacă a fost de bună-credintă, cel obligat la restituire dobândeste fructele produse de bunul supus restituirii si suportă cheltuielile angajate cu producerea lor. El nu datorează nicio indemnizatie pentru folosinta bunului, cu exceptia cazului în care această folosintă a fost obiectul principal al prestatiei si a cazului în care bunul era, prin natura lui, supus unei deprecieri rapide.

(2) Atunci când cel obligat la restituire a fost de rea-credintă ori când cauza restituirii îi este imputabilă, el este tinut, după compensarea cheltuielilor angajate cu producerea lor, să restituie fructele pe care Ie-a dobândit sau putea să le dobândească si să-l indemnizeze pe creditor pentru folosinta pe care bunul i-a putut-o procura.”

87. La articolul 1.647, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Persoana care nu are capacitate de exercitiu deplină nu este tinută la restituirea prestatiilor decât în limita folosului realizat, apreciat la data cererii de restituire. Sarcina probei acestei îmbogătiri incumbă celui care solicită restituirea.”


88. Articolul 1.649 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Situatia altor acte juridice

Art. 1.649. - În afara actelor de dispozitie prevăzute la art. 1.648, toate celelalte acte juridice făcute în favoarea unui tert de bună-credintă sunt opozabile adevăratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire. Contractele cu executare succesivă, sub conditia respectării formalitătilor de publicitate prevăzute de lege, vor continua să producă efecte pe durata stipulată de părti, dar nu mai mult de un an de la data desfiintării titlului constituitorului.”

89. La articolul 1.654 alineatul (1), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar si prin iicitatie publică:

a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinati să le vândă; exceptia prevăzută la art. 1.304 alin. (1) rămâne aplicabilă;”.

90. La articolul 1.669, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Când una dintre părtile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de contract, dacă toate celelalte conditii de validitate sunt îndeplinite.”

91. Articolul 1.678 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Vânzarea bunurilor de gen

Art. 1.678. - Atunci când vânzarea are ca obiect bunuri de gen, inclusiv bunuri dintr-un gen limitat, proprietatea se transferă cumpărătorului la data individualizării acestora prin predare, numărare, cântărire, măsurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului.”

92. La articolul 1.690, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă în urma verificării se constată existenta unor vicii aparente, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără întârziere. În lipsa informării, se consideră că vânzătorul si-a executat obligatia prevăzută la alin. (1).”

93. La articolul 1.707, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistentă de specialitate, de către un cumpărător prudent si diligent.”

94. La articolul 1.709, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunostinta vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la art. 1.710 alin. (1)lit. d).”

95. La articolul 1.709, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile lucrătoare.”

96. La articolul 1.718, alineatul (1)se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Sub sanctiunea decăderii din dreptul de garantie, cumpărătorul trebuie să comunice defectiunea înainte de împlinirea termenului de garantie. Dacă această comunicare nu a putut fi făcută în termenul de garantie, din motive obiective, cumpărătorul are obligatia să comunice defectiunea într-un termen rezonabil de la data expirării termenului de garantie.”

97. La articolul 1.725, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Punerea de drept în întârziere”

98. La articolul 1.726, denumirea marginală si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Executarea directă

(3) Dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui pret curent în sensul alin. (2), iar contractul nu a fost executat din culpa vânzătorului, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de acelasi gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate.”

99. La articolul 1.727, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), dacă actiunea în restituire nu a fost introdusă în conditiile stabilite de acesta, vânzătorul nu mai poate opune celorlalti creditori ai cumpărătorului efectele rezolutiunii ulterioare a contractului pentru neplata pretului. Dispozitiile art. 1.648 sau ale art. 1.649, după caz, rămân aplicabile.”

100. La articolul 1.728, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Punerea de drept în întârziere”

101. La articolul 1.730, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Titularul dreptului de preemptiune care a respins o ofertă de vânzare nu îsi mai poate exercita acest drept cu privire la contractul ce i-a fost propus. Oferta se consideră respinsă dacă nu a fost acceptată în termen de cel mult 10 zile, în cazul vânzării de bunuri mobile, sau de cel mult 30 de zile, în cazul vânzării de bunuri imobile. În ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea ofertei către preemptor.”

102. Articolul 1.754 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Alte forme de înstrăinare a mostenirii

Art. 1.754. - Dispozitiile prezentei sectiuni se aplică si altor forme de înstrăinare, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, a unei mosteniri. În privinta înstrăinărilor cu titlu gratuit se aplică în mod corespunzător si dispozitiile privitoare la donatii.”

103. La articolul 1.762, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în cazul în care diferenta dintre pretul răscumpărării si pretul plătit pentru vânzare depăseste nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, pretul răscumpărării va fi redus la pretul plătit pentru vânzare.”

104. Articolul 1.772 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 1.772. - (1) Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpără de la reportat cu plata imediată titluri de credit si valori mobiliare circulând în comert si se obligă, în acelasi timp, să revândă reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeasi specie, la o anumită scadentă, în schimbul unei sume determinate.

(2) Contractul de report se încheie prin remiterea titlurilor sau valorilor mobiliare, iar dacă acestea sunt nominative, prin îndeplinirea formalitătilor necesare pentru transmiterea lor.”


105. La articolul 1.778, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Locatiunea spatiilor destinate exercitării activitătii unui profesionist este supusă prevederilor prezentei sectiuni, precum si dispozitiilor art. 1.824 si 1.828-1.831.”

106. Articolul 1.783 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Durata maximă a locatiunii

Art. 1.783. - Locatiunile nu se pot încheia pentru o perioadă mai mare de 49 de ani.

Dacă părtile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.”

107. La articolul 1.784, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) De asemenea, sunt aplicabile, prin analogie, si dispozitiile art. 1.653, inclusiv atunci când există litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra bunului ce urmează a face obiectul locatiunii.”

108. La articolul 1.785, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) pentru un an, în cazul locuintelor nemobilate sau spatiilor pentru exercitarea activitătii unui profesionist;”.

109. La articolul 1.788, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă, după încheierea contractului, se iveste nevoia unor reparatii care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, desi încunostintat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparatiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor.”

110. La articolul 1.790, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului si pe care locatarul nu Ie-a reclamat în conditiile art. 1.690 alin. (3). Locatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vietii, sănătătii sau integritătii corporale a locatarului.”

111. La articolul 1.795, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins: “Introducerea în proces a locatorului”

112. Articolul 1.798 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Caracterul executoriu

Art. 1.798. - Contractele de locatiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum si cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si în modalitătile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.”

113. La articolul 1.812, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dacă părtile convin astfel, locatiunea încetează în cazul înstrăinării bunului dat în locatiune.”

114. La articolul 1.813, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Locatorul initial rămâne răspunzător pentru prejudiciile cauzate locatarului anterior înstrăinării.”

115. Articolul 1.815 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cesiunea si plata anticipată a chiriei

Art. 1.815. - Plata anticipată a chiriei sau cesiunea creantei privind chiria nu poate fi opusă dobânditorului decât dacă în privinta acestora au fost îndeplinite, înainte ca înstrăinarea să devină opozabilă locatarului, formalitătile de publicitate prin înscrierea la arhivă sau, după caz, în cartea funciară, în functie de obiectul locatiunii, ori dacă plata anticipată sau cesiunea a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale.”

116. Articolul 1.817 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Rezilierea locatiunii

Art. 1.817. - Atunci când, fără justificare, una dintre părtile contractului de locatiune nu îsi execută obligatiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locatiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.”

117. La articolul 1.823, alineatul (4) se abrogă.

118. La articolul 1.830, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în cazul în care, fără justificare, una dintre părtile contractului de închiriere nu îsi execută obligatiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul la rezilierea contractului.”

119. Articolul 1.834 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Decesul chiriasului

Art. 1.834. - (1) Contractul de închiriere a locuintei încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriasului.

(2) Descendentii si ascendentii chiriasului au dreptul, în termenul prevăzut la alin. (1), să opteze pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, dacă sunt mentionati în contract si dacă au locuit împreună cu chiriasul. Dispozitiile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile în privinta sotului supravietuitor.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au cerut continuarea contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care semnează contractul de închiriere în locul chiriasului decedat. În cazul în care acestia nu ajung la un acord în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriasului, desemnarea se face de către locator.

(4) Subînchirierea consimtită de chirias încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă locatiunea nu continuă în conditiile alin. (2). În acest ultim caz, persoana desemnată potrivit alin. (3) semnează contractul de subînchiriere în locul chiriasului decedat.”


120. Articolul 1.872 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabilă

Art. 1.872. - Beneficiarul are dreptul să obtină rezilierea sau, după caz, rezolutiunea contractului în cazurile în care, fără justificare:

“ a) respectarea termenului convenit pentru receptia lucrării a devenit vădit imposibilă;

b) lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit si într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările, antreprenorul nu remediază lipsurile constatate si nu schimbă pentru viitor modul de executare a lucrării sau serviciului;

c) nu se execută alte obligatii ce revin antreprenorului potrivit legii sau în temeiul contractului.”

121. Articolul 1.873 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabilă beneficiarului

Art. 1.873. - Dacă antreprenorul nu poate începe sau continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii fără justificare de către beneficiar a propriilor obligatii, antreprenorul este îndreptătit să obtină rezolutiunea ori rezilierea contractului, cu daune-interese, dacă este cazul.”

122. Articolul 1.875 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Obligatii accesorii ale beneficiarului

Art. 1.875. - (1) Beneficiarul este obligat să permită antreprenorului, în măsura în care este necesară pentru executarea lucrării, folosirea căilor de acces, a instalatiilor proprii de alimentare cu apă si a altor utilităti ce deservesc imobilul.

(2) Beneficiarul este obligat să obtină toate autorizatiile cerute de lege pentru executarea lucrării. În vederea executării acestei obligatii, antreprenorul trebuie să coopereze cu beneficiarul, furnizându-i informatiile necesare pe care le detine sau pe care ar trebui să le detină în considerarea specializării sale.”

123. La articolul 1.879, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Termenele de garantie contra viciilor lucrării sunt cele stabilite de legea specială.

(2) Arhitectul sau inginerul este exonerat de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă dovedeste că acestea nu rezultă din deficiente ale expertizelor sau planurilor pe care Ie-a furnizat si, dacă este cazul, din vreo lipsă de diligentă în coordonarea sau supravegherea lucrărilor.

(3) Antreprenorul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că viciile rezultă din deficiente ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacă dovedeste că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului sau ale inginerului.”

124. La articolul 1.920, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorul personal al unui asociat, în măsura în care nu s-a putut îndestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, după caz, să se înapoieze sau să se despartă si să se atribuie debitorului său partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociatilor, cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozitiilor art. 1.929.”

125. La articolul 1.921, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Societatea nu va răspunde fată de tertul astfel indus în eroare decât dacă i-a dat motive suficiente pentru a-l considera pe pretinsul asociat drept asociat sau în cazul în care, cunoscând manoperele pretinsului asociat, nu ia măsurile rezonabile pentru a împiedica inducerea tertului în eroare.”

126. Articolul 1.922 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Răspunderea asociatilor oculti

Art. 1.922. - Asociatii oculti răspund fată de tertii de bună-credintă ca si ceilalti asociati.”

127. Articolul 1.925 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cazuri generale

Art. 1.925. - Pierderea calitătii de asociat are loc prin cesiunea părtilor în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalitătii juridice, falimentul, punerea sub interdictie judecătorească, retragerea si excluderea din societate.”

128. Articolul 1.933 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Regimul nulitătii

Art. 1.933. - (1) Nulitatea se acoperă si nu va fi constatată sau declarată în cazul în care cauza nulitătii a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond în fata instantei de judecată.

(2) Instanta, sesizată cu o cerere în constatarea sau declararea nulitătii, este obligată să pună în discutia părtilor posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care afectează contractul de societate si să fixeze un termen util pentru acoperirea nulitătii, chiar dacă părtile se împotrivesc.

(3) Dreptul la actiune, cu exceptia nulitătii pentru obiectul ilicit al societătii, se prescrie în termen de 3 ani de la data încheierii contractului.”


129. La articolul 1.934, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în cazul anulabilitătii societătii pentru vicierea consimtământului sau incapacitatea unui asociat si atunci când regularizarea este posibilă, orice persoană interesată poate să pună în întârziere pe acela care este îndreptătit să invoce nulitatea, fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita actiunea în anulare în termen de 6 luni de când a fost pus în întârziere, sub sanctiunea decăderii. Despre punerea în întârziere va fi înstiintată si societatea.”

130. La articolul 1.946, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) După plata datoriilor sociale, activul rămas este destinat rambursării aporturilor subscrise si vărsate de asociati, iar eventualul excedent constituie profit net, care va fi repartizat între asociati proportional cu partea fiecăruia la beneficii, dacă nu s-a prevăzut altfel prin contractul de societate sau prin hotărâre a asociatilor, si cu aplicarea, dacă este cazul, a prevederilor art. 1.912 alin. (1).”

131. La articolul 1.954, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Forma si conditiile asocierii”

132. La articolul 1.958, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dispozitiile prezentului capitol se aplică tuturor modurilor de transport, în măsura în care nu se dispune altfel prin legi speciale sau nu sunt aplicabile practici statornicite între părti ori uzante.”

133. Articolul 1.967 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Predarea bunurilor transportatorului

Art. 1.967. - Expeditorul trebuie să predea bunurile la locul si în conditiile convenite prin clauzele contractului sau, în lipsa acestora, potrivit practicilor statornicite între părti ori uzantelor, să completeze si să predea documentul de transport, fiind răspunzător pentru prejudiciile cauzate prin întârziere.”

134. Articolul 1.969 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Termenul de transport

Art. 1.969. - Transportul trebuie efectuat în termenul stabilit de părti. Dacă termenul în care trebuie făcut transportul nu a fost determinat de părti, se tine seama de practicile statornicite între părti, de uzantele aplicate la locul de plecare, iar în lipsa acestora, se stabileste potrivit împrejurărilor.”

135. La articolul 1.976, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Transportatorul este obligat să pună bunurile transportate la dispozitia destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin ori la purtător, în locul si termenele indicate în contract sau, în lipsă, potrivit practicilor statornicite între părti ori uzantelor. Posesorul documentului de transport la ordin sau la purtător este obligat să îl remită transportatorului la preluarea bunurilor transportate.

(2) Predarea bunurilor transportate se face la domiciliul sau sediul destinatarului, dacă din contract, din practicile statornicite între părti ori conform uzantelor nu rezultă contrariul.”

136. La articolul 1.981, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), dacă există urgentă sau bunurile sunt perisabile, transportatorul va retransmite expeditorului bunurile, pe cheltuiala acestuia, sau le va vinde, potrivit art. 1.726, fără să mai solicite instructiuni expeditorului.

(3) La sfârsitul perioadei de depozitare sau la expirarea termenului pentru primirea instructiunilor expeditorului, obligatiile transportatorului sunt cele de la depozitul gratuit, cu obligatia pentru expeditor de a-i rambursa integral cheltuielile de conservare si depozitare a bunurilor.”

137. Articolul 2.033 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Publicitatea revocării procurii autentice notariale

Art. 2.033. - (1) Dacă procura a fost dată în formă autentică notarială, în vederea informării tertilor, notarul public căruia i se solicită să autentifice revocarea unei asemenea procuri este obligat să transmită, de îndată, revocarea către Registrul national notarial, tinut în format electronic, potrivit legii.

(2) Notarul public care autentifică actul pentru încheierea căruia a fost dată procura are obligatia să verifice la Registrul national notarial dacă acea procură a fost revocată.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în cazul autentificărilor realizate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.”

138. La articolul 2.057, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), consignantul va da consignatarului un termen rezonabil de preaviz pentru pregătirea predării bunurilor.

(4) în cazul deschiderii procedurii insolventei în privinta consignantului, bunurile intră în averea acestuia, iar în cazul deschiderii procedurii insolventei în privinta consignatarului, bunurile nu intră în averea acestuia si vor fi restituite imediat consignantului.”

139. La articolul 2.058, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Contractul de consignatie este prezumat cu titlu oneros, iar remuneratia la care are dreptul consignatarul se stabileste prin contract sau, în lipsă, ca diferenta dintre pretul de vânzare stabilit de consignant si pretul efectiv al vânzării.”

140. La articolul 2.097, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în lipsa conventiei părtilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneratie în conformitate cu practicile anterioare statornicite între părti sau cu uzantele existente între profesionisti pentru astfel de contracte.”

141. La articolul 2.115, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care nu s-a convenit un termen, depozitarul poate restitui oricând bunul, dar poate fi obligat la plata de despăgubiri, dacă restituirea este intempestivă sau are loc inoportun.”


142. La articolul 2.116, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dacă nu s-a convenit altfel, restituirea bunului primit trebuie să se facă la locul unde acesta trebuia păstrat, iar cheltuielile ocazionate de restituire sunt în sarcina deponentului. Totusi, atunci când depozitarul, fără să se fi aflat în ipoteza avută în vedere la art. 2.111, a  schimbat unilateral locul păstrării bunului, deponentul poate cere depozitarului fie să aducă bunul în acel loc în vederea restituirii, fie să suporte diferenta dintre cheltuielile prilejuite de restituire si acelea care s-ar fi făcut în lipsa acestei schimbări.”

143. La articolul 2.119, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Când există mai multi deponenti, iar obligatia este indivizibilă sau solidară între acestia, depozitarul este liberat prin restituirea bunului oricăruia dintre ei, dacă nu s-a stabilit altfel prin contractul de depozit.”

144. La articolul 2.120, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă depozitarul descoperă că bunul depozitat fusese furat ori pierdut, precum si pe adevăratul proprietar al bunului, el trebuie să îl informeze pe acesta din urmă despre depozitul ce i s-a făcut si să îl someze să îsi exercite drepturile într-un termen determinat si îndestulător, fără încălcarea dispozitiilor penale aplicabile. Numai după expirarea acelui termen depozitarul se poate libera prin restituirea lucrului către deponent. În această perioadă, depozitarul este îndreptătit să primească aceeasi remuneratie ca si în cursul depozitului. Chiar si atunci când contractul de depozit fusese încheiat cu titlu gratuit, deponentul datorează, pentru această perioadă, remuneratie, al cărei cuantum se stabileste potrivit art. 2.106 alin. (2).”

145. La articolul 2.126 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Depozitarul răspunde, în caz de pieire a lucrului, conform regulilor aplicabile depozitului neremunerat.”

146. Articolul 2.137 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Localuri asimilate hotelurilor

Art. 2.137. - Dispozitiile prezentei sectiuni se aplică în mod corespunzător si bunurilor aduse în sanatorii, spitale, pensiuni, vagoane de dormit si altele asemănătoare.”

147. La articolul 2.155, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă termenul nu este convenit si fie contractul nu prevede întrebuintarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuintarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.”

148. La articolul 2.156, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Restituirea anticipată”

149. La articolul 2.157, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuintarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuintarea prevăzută are un caracter permanent.”

150. Articolul 2.158 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea. Capacitatea

Art. 2.158. - (1) împrumutul de consumatie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeasi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeasi natură si calitate.

(2) Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispozitiile legale privind institutiile de credit si institutiile financiare nebancare.”

151. La articolul 2.180, alineatul (1) se modificasi va avea următorul cuprins:

“(1) Extrasul sau raportul de cont trimis de un curentist celuilalt se prezumă aprobat, dacă nu este contestat de acesta din urmă în termenul prevăzut în contract sau, în lipsa unui termen, într-un termen rezonabil după practicile dintre părti sau potrivit uzantelor locului.

În lipsa unor astfel de practici sau uzante, se va tine seama de natura operatiunilor si situatia părtilor.”

152. Articolul 2.181 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Executarea si poprirea

Art. 2.181. - (1) Numai soldul creditor rezultat la încheierea contului curent poate fi supus executării sau popririi pornite contra unuia dintre curentisti.

(2) Creditorii oricăruia dintre curentisti pot solicita instantei să dispună, pe cale de ordonantă presedintială, încheierea înainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea soldului rezultat în favoarea curentistului debitor.”

153. La articolul 2.183, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul contractului încheiat pe durată nedeterminată, fiecare parte poate declara încetarea acestuia la încheierea contului, înstiintând-o pe cealaltă parte cu 15 zile înainte. Dacă părtile nu au convenit altfel, contractul de cont curent pe durată nedeterminată se consideră că are ca termen intermediar de încheiere a contului ultima zi a fiecărei luni.”

154. Articolul 2.246 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat

Art. 2.246. - Este lovit de nulitate absolută contractul care stipulează o rentă constituită pe durata vietii unui tert care era decedat în ziua încheierii contractului.”


155. La articolul 2.247, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boală letală”

156. La articolul 2.251, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Credirentierul are dreptul la rezolutiune pentru neexecutarea fără justificare a obligatiei de plată a rentei de către debirentier.”

157. La articolul 2.256, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Dispozitiile art. 2.243-2.247, 2.249, art. 2.251 alin. (1) si art. 2.252 se aplică în mod corespunzător si contractului de întretinere.”

158. La articolul 2.263, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), precum si atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligatiei de întretinere, rezolutiunea nu poate fi pronuntată decât de instantă, dispozitiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.”

159. La articolul 2.164, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă nu este posibil să se restituie bunuri de aceeasi natură, calitate si în aceeasi cantitate, împrumutatul este obligat să plătească valoarea lor la data si locul unde restituirea trebuia să fie făcută.”

160. Articolul 2.165 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Titlul executoriu

Art. 2.165. - Dispozitiile art. 2.157 alin. (1) se aplică în mod corespunzător si împrumutului de consumatie.”

161. Articolul 2.193 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 2.193. - Facilitatea de credit este contractul prin care o institutie de credit, o institutie financiară nebancară sau orice altă entitate autorizată prin lege specială, denumită finantator, se obligă să tină la dispozitia clientului o sumă de bani pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată.”

162. La articolul 2.195, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(1) în lipsa unei clauze contrare, finantatorul nu poate să denunte contractul înainte de împlinirea termenului decât pentru motive temeinice, dacă acestea privesc beneficiarul facilitătii de credit.

(2) Denuntarea unilaterală stinge de îndată dreptul clientului de a utiliza creditul, iar finantatorul trebuie să acorde un termen de cel putin 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate si a accesoriilor acestora.”

163. Articolul 2.196 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Obligatia prestatorului

Art. 2.196. - În executarea contractului de închiriere a casetei de valori, institutia de credit sau o altă entitate care prestează în conditiile legii astfel de servicii, denumită prestator, răspunde fată de client pentru asigurarea unei încăperi adecvate si sigure, precum si pentru integritatea casetei.”

164. La articolul 2.197, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în caz de deces al clientului sau al unuia dintre clientii care foloseau aceeasi casetă, prestatorul, odată ce a fost înstiintat, nu poate să consimtă la deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor îndreptătiti sau, în lipsă, în conditiile stabilite de instanta de judecată.”

165. La articolul 2.198, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, prestatorul poate cere instantei de judecată, pe cale de ordonantă presedintială, autorizarea de a deschide caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunostinta institutiei de credit.

(3) Instanta de judecată poate, de asemenea, să dispună măsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum si vânzarea acestora în măsura necesară acoperirii chiriei si cheltuielilor efectuate de prestator, precum si, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia.”

166. Articolul 2.212 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Cesiunea asigurării

Art. 2.212. - (1) Asigurătorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii între asigurători, în conditiile reglementărilor speciale.”

167. La articolul 2.273, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Tranzactia poate fi afectată de aceleasi cauze de nulitate ca orice alt contract.”

168. Articolul 2.274 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Tranzactia asupra unui act nul

Art. 2.274. - (1) Este nulă tranzactia încheiată pentru executarea unui act juridic lovit de nulitate absolută, în afară de cazul în care părtile au tranzactionat expres asupra nulitătii.

(2) în cazul în care tranzactia s-a încheiat pentru executarea unui act anulabil, anularea tranzactiei poate fi cerută doar de partea care la data încheierii tranzactiei nu cunostea cauza de anulabilitate.”


169. La articolul 2.281, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins: “Fideiusiunea obligatorie”

170. La articolul 2.290, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Fideiusorul datorează cheltuielile de judecată si de executare silită avansate de creditor în cadrul procedurilor îndreptate împotriva debitorului principal numai în cazul în care creditorul l-a înstiintat din timp.”

171. Articolul 2.292 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Fideiusiunea asimilată

Art. 2.292. - În cazul în care o parte se angajează fată de o altă parte să acorde un împrumut unui tert, creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al obligatiei de restituire a împrumutului.”

172. La articolul 2.321, alineatele (1), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Scrisoarea de garantie este angajamentul irevocabil si neconditionat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligational preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terte persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului exceptiile întemeiate pe raportul obligational preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garantie si nu poate fi tinut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită.

(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garantie.”

173. La articolul 2.322, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil si autonom prin care emitentul îsi asumă o obligatie de a face sau de a nu face, în scopul sustinerii unei alte persoane, denumită debitor, în vederea executării obligatiilor acesteia fată de un creditor al său. Emitentul nu va putea opune creditorului nicio apărare sau exceptie derivând din raportul obligational dintre creditor si debitor.”

174. La articolul 2.339, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Creantele privilegiate asupra anumitor bunuri mobile sunt următoarele:

a) creanta vânzătorului neplătit pentru pretul bunului mobil vândut unei persoane fizice este privilegiată cu privire la bunul vândut, cu exceptia cazului în care cumpărătorul dobândeste bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi;

b) creanta celui care exercită un drept de retentie este privilegiată cu privire la bunul asupra căruia se exercită dreptul de retentie, atât timp cât acest drept subzistă.”

175. Articolul 2.341 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Strămutarea privilegiului vânzătorului

Art. 2.341. - Atunci când cumpărătorul vinde la rândul său bunul, privilegiul mentionat la art. 2.339 alin. (1) lit. a) se exercită asupra bunului revândut, chiar dacă pretul celei de-a doua vânzări este încă neplătit de cel de-al doilea cumpărător, cu preferintă fată de privilegiul de care s-ar bucura primul cumpărător.”

176. La articolul 2.342 alineatul (1), punctul 3 se abrogă.

177. Articolul 2.351 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Bunurile inalienabile sau insesizabile

Art. 2.351. - (1) Bunurile inalienabile sau insesizabile nu pot fi ipotecate.

(2) Ipotecarea bunurilor inalienabile sau insesizabile va fi valabilă ca ipotecă asupra unui bun viitor, în situatiile în care bunul în cauză este afectat de o inalienabilitate sau insesizabilitate conventională.”

178. La articolul 2.360, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dreptul de urmărire al creditorului ipotecar”

179. La articolul 2.378, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sanctiunea nulitătii absolute.”

180. Articolul 2.383 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului

Art. 2.383. - (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor naturale si industriale ale imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite sau, după caz, după notarea deschiderii procedurii insolventei.

(2) Dreptul de ipotecă se extinde de la aceeasi dată si asupra chiriilor si arenzilor imobilului dat în locatiune. Acest drept este opozabil locatarilor numai din momentul comunicării notării începerii urmăririi silite, respectiv al comunicării notării deschiderii procedurii insolventei, în afară de cazul în care acestea au fost cunoscute pe altă cale.

(3) Actele încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadentă sau urmărirea acestora de alti creditori nu sunt opozabile creditorului ipotecar după notarea începerii urmăririi silite, cu exceptia cazului în care aceste acte au fost notate în cartea funciară înainte de notarea începerii urmăririi silite.”


181. La articolul 2.384, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Actele de dispozitie asupra imobilului ipotecat sunt valabile chiar dacă cel care a dobândit bunul cunoaste stipulatia din contractul de ipotecă ce interzice asemenea acte sau declară că încheierea lor este echivalentă cu neîndeplinirea obligatiei.”

182. La articolul 2.385, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Antihreza”

183. La articolul 2.386, punctele 1 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. vânzătorul, asupra bunului imobil vândut, pentru pretul datorat; această dispozitie se aplică si în cazul schimbului cu sultă sau al dării în plată cu sultă în folosul celui care înstrăinează, pentru plata sultei datorate;

4. cel care a înstrăinat un imobil în schimbul întretinerii, asupra imobilului înstrăinat, pentru plata rentei în bani corespunzătoare întretinerii neexecutate; dreptul de proprietate al debitorului întretinerii nu se va înscrie în cartea funciară decât odată cu această ipotecă, dispozitiile art. 2.249 aplicându-se în mod corespunzător;”.

184. Articolul 2.387 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Constituirea si eficacitatea ipotecii

Art. 2.387. - Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligatia garantată ia nastere, iar constituitorul dobândeste drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.”

185. La articolul 2.391, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Descrierea se poate face prin întocmirea unei liste a bunurilor mobile ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac parte, prin indicarea cantitătii, prin stabilirea unei formule de determinare si prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunului mobil ipotecat.”

186. Articolul 2.392 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Extinderea ipotecii asupra produselor

Art. 2.392. - (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor si productelor bunului mobil ipotecat, precum si asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispozitie încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat.

(2) Se consideră, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat orice bun care îl înlocuieste sau în care trece valoarea acestuia.”

187. Articolul 2.398 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Obiectul ipotecii

Art. 2.398. - Ipoteca poate să aibă ca obiect fie una sau mai multe creante, fie o universalitate de creante.”

188. La articolul 2.400, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins: “Notificarea debitorului creantei ipotecate”

189. Articolul 2.404 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Drepturile creditorului ipotecar

Art. 2.404. - Creditorul ipotecar poate percepe, la scadenta creantei ipotecate, capitalul, dobânzile si celelalte sume pe care aceasta le produce si eliberează debitorului creantei afectate de ipotecă chitantă pentru sumele primite. O copie de pe această chitantă va fi trimisă constituitorului ipotecii.”

190. Articolul 2.407 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Urmărirea sumelor neplătite

Art. 2.407. - Creditorul ipotecar nu este tinut el însusi să recupereze în justitie sumele neplătite de debitorul creantei ipotecate. El este însă dator să îl informeze de îndată pe cel care a constituit ipoteca cu privire la orice nereguli la plata sumelor datorate de către debitorul creantei ipotecate.”

191. La articolul 2.409, alineatul (4) se abrogă.

192. La articolul 2.410, alineatul (1)se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o institutie de credit se realizează prin înscrierea ipotecii la arhivă sau poate fi satisfăcută prin controlul asupra contului.”

193. La articolul 2.413, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) înregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel.”


194. Articolul 2.420 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Concursul ipotecilor mobiliare

Art. 2.420. - (1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu exceptiile prevăzute de lege.

(2) Ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au fost perfectate.”

195. Articolul 2.422 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare

Art. 2.422. - Atunci când acelasi bun este grevat atât de ipoteci mobiliare, cât si de ipoteci imobiliare, sunt preferati creditorii a căror ipotecă a fost anterior făcută publică în registrele de publicitate aferente. Cu toate acestea, ipoteca imobiliară înscrisă în aceeasi zi cu o ipotecă mobiliară va fi preferată acesteia din urmă.”

196. Articolul 2.423 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Concursul dintre ipotecile înscrise si gaj

Art. 2.423. - Creditorul a cărui ipotecă este înscrisă în arhivă este preferat creditorului gajist, chiar dacă acesta a obtinut detentia bunului ipotecat anterior înscrierii ipotecii.”

197. La articolul 2.427, denumirea marginală si alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului

Art. 2.427. - (1) Creditorul ipotecar poate ceda unui creditor chirografar ipoteca creantei sale ipotecare. De asemenea, creditorii ipotecari pot conveni schimbarea rangului ipotecilor lor, sub conditia notării în registrul de publicitate respectiv.

(3) în toate cazurile, cesiunea rangului se face în limita creantei ipotecare al cărei rang a fost cedat, iar schimbul rangului se face în limita creantei ipotecare care are rangul preferat.”

198. Articolul 2.431 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Titlurile executorii

Art. 2.431. - Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în conditiile legii, titluri executorii.”

199. La articolul 2.440, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Atunci când contractul de ipotecă mobiliară o permite în mod expres, creditorul poate prelua bunul mobil, precum si titlurile si înscrisurile care constată dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, după o prealabilă notificare prin intermediul executorului judecătoresc.”

200. La articolul 2.442, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) La solicitarea executorului judecătoresc, agentii fortei publice sunt obligati să acorde tot sprijinul pentru preluarea bunului.”

201. La articolul 2.443, denumirea marginală si alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Obligatiile executorului

Art. 2.443. - (1) în termen de 48 de ore de la primirea cererii, executorul judecătoresc judecătoresc se deplasează la locul unde se află bunul ipotecat, îl ridică si îl predă de îndată creditorului.

(2) Executorul judecătoresc întocmeste un proces-verbal, în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt se comunică debitorului în conditiile Codului de procedură civilă.”

202. La articolul 2.443, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care este necesar să se recurgă la constrângere, executorul judecătoresc este obligat să revină în cursul aceleiasi zile, însotit de agenti ai fortei publice, pentru a prelua bunul afectat garantiei. Nu este necesară prezentarea unei hotărâri judecătoresti sau a altui act provenind de la autoritătile administrative.”

203. La articolul 2.445, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Creditorul ipotecar poate cere instantei de executare încuviintarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviintare se vor depune documente care atestă existenta creantei ipotecare si a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanta va analiza existenta creantei si a ipotecii legal perfectate si va încuviinta vânzarea, cu citarea părtilor interesate.”

204. La articolul 2.445, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate în starea în care se găsesc sau după luarea unor măsuri comercial rezonabile pentru valorificarea acestora.”

205. La articolul 2.445, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitatie publică ori prin negociere directă, prin unul sau mai multe contracte, în bloc ori separat, în orice moment sau loc, în conditii comerciale rezonabile.”


206. La articolul 2.446 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) în conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotecă, atunci când nu există o piată organizată pentru bunul ipotecat sau dacă nu există practici comerciale standardizate.”

207. La articolul 2.451, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) data, ora si locul la care va avea loc licitatia publică, precum si pretul de pornire a licitatiei ori, după caz, data si ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.”

208. La articolul 2.452, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Opozitia suspendă de drept procedura de vânzare până la solutionarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă si pe perioada judecării opozitiei.”

209. La titlul XI capitolul IV sectiunea a 2-a, denumirea punctului III se modifică si va avea următorul cuprins:

III. Preluarea bunului ipotecat în contul creantei”

210. La articolul 2.460, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Preluarea bunului ipotecat în contul creantei

211. La articolul 2.460, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Consimtământul constituitorului la preluarea bunului de către creditor în contul creantei trebuie să fie exprimat în scris si să fie ulterior neexecutării.”

212. Articolul 2.461 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notificarea ofertei de preluare în contul creantei

Art. 2.461. - Creditorul care doreste să preia bunul ipotecat pentru stingerea creantei sale va înscrie în arhivă un aviz de preluare în contul creantei si va notifica această ofertă persoanelor prevăzute la art. 2.450.”

213. La articolul 2.462, denumirea marginală si alineatul (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Opunerea la preluarea în contul creantei

Art. 2.462. - (1) Opunerea la preluarea bunului în contul creantei făcută de persoanele prevăzute la art. 2.450 produce efecte numai dacă este comunicată creditorului în termen de 15 zile de la notificare.”

214. Articolul 2.463 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Efectele preluării în contul creantei

Art. 2.463. - (1) Preluarea bunului de către creditor în contul creantei:

a) stinge creanta ipotecara;

b) transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile si privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creantei tin loc de titlu de proprietate.”

215. La articolul 2.474, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) El este, de asemenea, obligat să restituie bunurile si să plătească persoanei împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea acestor bunuri.”

216. La articolul 2.475, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorul este, de asemenea, dator să plătească persoanei împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea bunurilor supuse urmăririi la momentul vânzării.”

217. La articolul 2.476, alineatul (1)se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru a stabili valoarea bunului în cazul prevăzut la art. 2.475 alin. (3), creditorul si constituitorul vor desemna câte un expert evaluator.”

218. La articolul 2.477, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului”

219. Articolul 2.480 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Obiectul gajului

Art. 2.480. - Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formă materializată.”

220. La articolul 2.485, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Gajul există numai atât timp cât creditorul detine bunul gajat sau, după caz, cât timp este valabilă andosarea titlului la ordin.”

221. Articolul 2.495 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Notiunea

Art. 2.495. - (1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl retină cât timp creditorul nu îsi execută obligatia sa izvorâtă din acelasi raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care Ie-a făcut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i Ie-a cauzat.

(2) Prin lege se pot stabili si alte situatii în care o persoană poate exercita un drept de retentie.”


 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea si completarea unor legi speciale

 

Art. 191. - Legea notarilor publici si activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 58, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Părtile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică. În această situatie, notarul este obligat să verifice în Registrul national notarial dacă acea procură a fost revocată, iar în cazul revocării va respinge cererea de autentificare.”

2. La articolul 58, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

“În vederea aplicării alin. 2, regulamentul va prevedea organizarea si modalitătile de întocmire si de consultare a Registrului national electronic al revocărilor procurilor autentice.”

Art. 192. - Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 9-47 se abrogă.

2. Articolul 691 va avea următorul cuprins:

“Art. 691. - În România, asigurările si reasigurările sunt supuse dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.”

3. Articolul 692 va avea următorul cuprins:

“Art. 692. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii în aplicarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.”

Art. 193. - Alineatul (3) al articolului 20 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Contractul de transport în interes public se încheie între transportator si beneficiar în conditiile Codului civil si se probează, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de mărfuri, printr-un document specific de transport.”

Art. 194. - Alineatul (7) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Contractul de transport se încheie si se execută în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2005, republicată, ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte si ale actelor normative date în aplicarea acestora.”

Art. 195. - Alineatul (1) al articolului 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Pentru contractele de închiriere cu durată mai mare de un an, prevăzute la art. 26, proprietarul poate cere majorarea chiriei, dacă nu a renuntat la acest drept prin contractul de închiriere.”

Art. 196. - Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Ipoteca imobiliară constituită pentru garantarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare durează până la rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar.”

2. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplică ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare acordate în conditiile prezentei legi.”

3. Articolul 4 se abrogă.

4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, cu modificările ulterioare, ale Codului penal, precum si ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu contine dispozitii contrare.”

Art. 197. - Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Părtile sunt libere să stabilească, în conventii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât si pentru întârzierea la plata unei obligatii bănesti.

Dobânda datorată de debitorul obligatiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadentei obligatiei, este denumită dobândă remuneratorie.

Dobânda datorată de debitorul obligatiei bănesti pentru neîndeplinirea obligatiei respective la scadentă este denumită dobândă penalizatoare.

Dacă nu se precizează altfel, termenul de «dobândă» din prezenta ordonantă priveste atât dobânda remuneratorie, cât si dobânda penalizatoare.


Prin dobândă se întelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci si alte prestatii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosintei capitalului.”

2. La articolul 3, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dobânda legală se stabileste la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României.”

3. La articolul 3, alineatul 2 se abrogă.

4. La articolul 3, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“în raporturile care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ în sensul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda legală se stabileste la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, diminuat cu 20%.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă si când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi, în sensul art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda nu poate depăsi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

Orice clauză prin care se încalcă dispozitiile alin. 1 este nulă de drept. În acest caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală.

Valabilitatea nivelului dobânzii conventionale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia, se datorează numai dobânda legală.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Plata anticipată a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată nu este supusă restituirii, indiferent de variatiile ulterioare.”

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.

Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza si pot produce dobânzi.

Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplică contractului de cont curent si atunci când prin lege s-ar dispune altfel.”

10. Articolul 9 se abrogă.

11. Articolul 10 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Dobânzile percepute sau plătite de Banca Natională a României, de institutiile de credit, de institutiile financiare nebancare si de Ministerul Finantelor Publice, precum si modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.”

12. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. -Dispozitiile art. 1.535 si 1.538-1.543 din Codul civil sunt aplicabile dobânzii penalizatoare.”

Art. 198. - Litera c) a alineatului (2) al articolului 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) câstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activitătii;”.

Art. 199. - Articolul 533 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 533. - Executarea transportului rutier public si a activitătilor conexe acestuia se realizează pe bază de contract de transport.”

Art. 200. - Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Contractelor de garantie financiară si garantiilor financiare prevăzute de prezenta ordonantă nu le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la ipotecile mobiliare cuprinse în Codul civil.”

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii cu privire la cartea a Vl-a “Despre prescriptia extinctivă, decăderea si calculul termenelor” a Codului civil

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a Vl-a “Despre prescriptia extinctivă, decăderea si calculul termenelor” a Codului civil

 

Art. 201. - Prescriptiile începute si neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt si rămân supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

Art. 202. - Dispozitiile art. 2.515 din Codul civil nu validează conventiile având ca obiect modificarea regimului legal al prescriptiei încheiate anterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 203. - Dispozitiile art. 2.532 pct. 6 si 7 din Codul civil privitoare la suspendarea cursului prescriptiei se aplică si în cazul prescriptiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă împrejurările care atrag suspendarea s-au produs după această din urmă dată.

Art. 204. - Dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil se aplică si în cazul cererii de chemare în judecată sau de arbitrare introduse după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 205. - Dispozitiile art. 2.548 alin. (1) si (2) din Codul civil se aplică numai termenelor de decădere care au început să curgă după intrarea în vigoare a Codului civil.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii de modificare si completare a cărtii a Vl-a “Despre prescriptia extinctivă, decăderea si calculul termenelor” a Codului civil

 

Art. 206. - Cartea a Vl-a “Despre prescriptia extinctivă, decăderea si calculul termenelor” a Codului civil se modifică si se completează după cum urmează:

1. Denumirea cărtii a Vl-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“CARTEA a VI-a

Despre prescriptia extinctivă, decădere si calculul termenelor”


2. Articolul 2.506 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Efectele prescriptiei împlinite Art. 2.506. - (1) Prescriptia nu operează de plin drept.

(2) După împlinirea termenului de prescriptie, cel obligat poate să refuze executarea prestatiei.

(3) Cel care a executat de bunăvoie obligatia după ce termenul de prescriptie s-a împlinit nu are dreptul să ceară restituirea prestatiei, chiar dacă la data executării nu stia că termenul prescriptiei era împlinit.

(4) Recunoasterea dreptului, făcută printr-un act scris, precum si constituirea de garantii în folosul titularului dreptului a cărui actiune este prescriptibilă sunt valabile, chiar dacă cel care Ie-a făcut nu stia că termenul de prescriptie era împlinit. În aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renuntarea la prescriptie.”

3. Articolul 2.513 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Momentul până la care se poate invoca prescriptia

Art. 2.513. - Prescriptia poate fi opusă numai în primă instantă, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părtile sunt legal citate.”

4. La articolul 2.515, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Termenele de prescriptie pot fi reduse sau mărite, prin acordul expres al părtilor, fără însă ca noua durată a acestora să fie mai mică de un an si nici mai mare de 10 ani, cu exceptia termenelor de prescriptie de 10 ani ori mai lungi, care pot fi prelungite până la 20 de ani.”

5. La articolul 2.519, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) De asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la actiune privitor la plata remuneratiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere.”

6. La articolul 2.520, punctele 1 si 6 ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. profesionistilor din alimentatia publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;

6. avocatilor, împotriva clientilor, pentru plata onorariilor si cheltuielilor. Termenul de prescriptie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părtilor ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescriptie este de 3 ani de la data ultimei prestatii efectuate;

(2) în toate cazurile, continuarea lectiilor, serviciilor, furniturilor, actelor sau lucrărilor nu întrerupe prescriptia pentru sumele scadente.”

7. Articolul 2.525 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dreptul la actiunea în restituirea prestatiilor

Art. 2.525. - Prescriptia dreptului la actiune în restituirea prestatiilor făcute în temeiul unui act anulabil ori desfiintat pentru rezolutiune sau altă cauză de ineficacitate începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a desfiintat actul ori, după caz, de la data la care declaratia de rezolutiune sau reziliere a devenit irevocabilă.”

8. Articolul 2.526 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Dreptul la actiunea în executarea prestatiilor succesive

Art. 2.526. - Când este vorba de prestatii succesive, prescriptia dreptului la actiune începe să curgă de la data la care fiecare prestatie devine exigibilă, iar dacă prestatiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestatie devine exigibilă.”

9. La articolul 2.532, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. În cazul în care cel îndreptătit la actiune trebuie sau poate, potrivit legii ori contractului, să folosească o anumită procedură prealabilă, cum sunt reclamatia administrativă, încercarea de împăcare sau altele asemenea, cât timp nu a cunoscut si nici nu trebuia să cunoască rezultatul acelei proceduri, însă nu mai mult de 3 luni de la declansarea procedurii, dacă prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen;”.

10. La articolul 2.537, punctele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creantei la masa credală în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie în cadrul urmăririi silite pornite de alti creditori ori prin invocarea, pe cale de exceptie, a dreptului a cărui actiune se prescrie;

3. prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în fata instantei de judecată până la începerea cercetării judecătoresti; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescriptiei, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;”.

11. La articolul 2.539, denumirea marginală si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Cererea de chemare în judecată sau de arbitrare

(3) Prescriptia nu este întreruptă nici dacă hotărârea judecătorească sau arbitrală si-a pierdut puterea executorie prin împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silită. În acest caz însă, dacă dreptul de a obtine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau nu s-a prescris încă, se va putea face o nouă cerere de chemare în judecată ori de arbitrare, fără a se putea opune exceptia autoritătii de lucru judecat.”


12. La articolul 2.539, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Dispozitiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, si atunci când prescriptia a fost întreruptă prin invocarea, pe cale de exceptie, a dreptului a cărui actiune se prescrie.”

13. La articolul 2.541, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

(6) în cazul în care prescriptia a fost întreruptă potrivit art. 2.537 pct. 3, întreruperea operează până la comunicarea ordonantei de clasare, a ordonantei de suspendare a urmăririi penale ori a hotărârii de suspendare a judecătii sau până la pronuntarea hotărârii definitive a instantei penale. Dacă repararea pagubei se acordă, potrivit legii, din oficiu, întreruperea operează până la data când cel împotriva căruia a început să curgă prescriptia a cunoscut sau trebuia să cunoască hotărârea definitivă a instantei penale prin care ar fi trebuit să se stabilească despăgubirea.”

14. Articolul 2.547 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Aplicarea regulilor de la prescriptie

Art. 2.547. - Dacă din lege sau din conventia părtilor nu rezultă în mod neîndoielnic că un anumit termen este de decădere, sunt aplicabile regulile de la prescriptie.”

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii cu privire la cartea a VII-a “Dispozitii de drept international privat” a Codului civil si cu privire la unele legi

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii si de punere în aplicare a cărtii a VII-a “Dispozitii de drept international privat” a Codului civil

 

Art. 207. - (1) Dispozitiile cărtii a VII-a “Dispozitii de drept international privat” a Codului civil se aplică numai în cauzele deduse instantei judecătoresti sau autoritătii competente după data intrării în vigoare a Codului civil, având ca obiect raporturi juridice cu elemente de extraneitate, indiferent de data si locul încheierii actelor ori producerii sau săvârsirii faptelor generatoare ale respectivelor raporturi juridice.

(2) în cazul raporturilor de drept international privat stabilite anterior intrării în vigoare a Codului civil, competenta legii determinate potrivit alin. (1) poate fi înlăturată dacă aplicarea sa conduce la consecinte vădit injuste.

(3) în cauzele privind raporturi cu elemente de extraneitate aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau al autoritătilor competente, legea aplicabilă se determină conform normelor de drept international privat aplicabile până la data intrării în vigoare a Codului civil.

(4) Dispozitiile alin. (1)si (2) se aplică în mod corespunzător ori de câte ori ar interveni o modificare a regulilor de drept international privat stabilite în cartea a VII-a a Codului civil.

Art. 208. - (1) Când dreptul substantial aplicabil unor raporturi cu elemente de extraneitate, desemnat de părti sau, după caz, de autorul actului unilateral, conform dispozitiilor cărtii a VII-a a Codului civil, a cunoscut modificări până la data aplicării sale, se aplică normele pertinente ale acestuia în vigoare la data desemnării, în lipsă de prevederi contrare în cartea a VII-a a Codului civil.

(2) Dacă în dreptul străin stabilit conform regulilor cărtii a VII-a a Codului civil ca fiind dreptul aplicabil în cauză a avut loc o tranzitie legislativă, normele de drept substantial aplicabile în cauză se determină potrivit regulilor de drept tranzitoriu prevăzute în acest sistem de drept.

(3) în cazurile de acceptare a retrimiterii, în conditiile prevăzute la art. 2.559 din Codul civil, regula de drept international privat străină este luată în considerare în forma si continutul existente la momentul identificării dreptului străin aplicabil.

Art. 209. - Dispozitiile art. 34 si 35 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu completările ulterioare, sunt aplicabile până la data începerii aplicării Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor si cooperarea în materie de obligatii de întretinere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10 ianuarie 2009, respectiv a începerii aplicării în Uniunea Europeană a Protocolului de la Haga din 2007 privind legea aplicabilă obligatiilor alimentare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii de modificare a cărtii a VII-a “Dispozitii de drept international privat” a Codului civil

 

Art. 210. - Cartea a VII-a “Dispozitii de drept international privat” a Codului civil se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2.559, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Legea străină cuprinde dispozitiile de drept material, inclusiv normele conflictuale, cu exceptia unor dispozitii contrare.”

2. Articolul 2.570 va avea următorul cuprins:

“Determinarea si proba resedintei obisnuite

Art. 2.570. - (1) în sensul prezentei cărti, resedinta obisnuită a persoanei fizice este în statul în care persoana îsi are locuinta principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalitătile legale de înregistrare. Resedinta obisnuită a unei persoane fizice actionând în exercitiul activitătii sale profesionale este locul unde această persoană are stabilimentul său principal.

(2) Pentru determinarea locuintei principale vor fi avute în vedere acele circumstante personale si profesionale care indică legături durabile cu statul respectiv sau intentia de a stabili asemenea legături.

(3) Resedinta obisnuită a persoanei juridice este în statul în care aceasta îsi are stabilimentul principal.

(4) Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta si-a stabilit administratia centrală.

(5) Dovada resedintei obisnuite se poate face cu orice mijloace de probă.”


3. Articolul 2.575 va avea următorul cuprins:

“Dobândirea majoratului

Art. 2.575. - Schimbarea legii nationale a persoanei nu aduce atingere majoratului dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii.”

4. La articolul 2.578, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(1) Măsurile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplină de exercitiu sunt supuse legii statului unde aceasta îsi are resedinta obisnuită la data instituirii tutelei sau la data luării unei alte măsuri de ocrotire.

(3) Legea prevăzută la alin. (1) guvernează si existenta, întinderea, modificarea si stingerea puterii de reprezentare încredintate de persoana cu capacitate deplină de exercitiu, pentru situatia în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Aceasta poate însă alege una dintre următoarele legi:

a) legea natională;

b) legea unei resedinte obisnuite anterioare;

c) legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce priveste măsurile de ocrotire cu privire la bunuri.”

5. La articolul 2.579, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Persoana care, potrivit legii nationale, este lipsită de capacitate sau are capacitate de exercitiu restrânsă nu poate să opună această cauză de nevaliditate celui care, de bună-credintă la momentul încheierii actului si conform legii locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o ca fiind deplin capabilă. Această regulă nu se aplică actelor juridice referitoare la familie, mostenire si la drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat decât cel al locului încheierii actului.”

6. La articolul 2.585, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum si consecintele încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:

a) legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii de căsătorie;

b) legea natională comună a viitorilor soti, când acestia nu au resedinta obisnuită în acelasi stat;

c) legea română, în lipsa legii nationale comune.”

7. La articolul 2.587, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Căsătoria care se încheie în fata agentului diplomatic sau a functionarului consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă formalitătilor prevăzute de legea română.”

8. La articolul 2.589, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Legea determinată potrivit alin. (1) se aplică atât efectelor personale, cât si efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această lege le reglementează si de la care sotii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de acestia.”

9. La articolul 2.591, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile de formă ale conventiei de alegere a legii aplicabile sunt cele prevăzute fie de legea aleasă pentru a guverna regimul matrimonial, fie de legea locului încheierii conventiei de alegere. În toate cazurile, alegerea legii aplicabile trebuie să fie expresă si constatată printr-un înscris semnat si datat de soti sau să rezulte în mod neîndoielnic din clauzele unei conventii matrimoniale. Când legea română este aplicabilă, trebuie respectate exigentele de formă stabilite de aceasta pentru validitatea conventiei matrimoniale.”

10. Articolul 2.592 va avea următorul cuprins:

“Determinarea obiectivă a legiiaplicabile regimului matrimonial

Art. 2.592. - Dacă sotii nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei.”

11. La articolul 2.600 alineatul (1), literele c)si d) vor avea următorul cuprins:

,,c) în lipsa resedintei obisnuite a unuia din soti pe teritoriul statului unde acestia au avut ultima resedintă obisnuită comună, legea cetăteniei comune a sotilor la data introducerii cererii de divort;

d) în lipsa cetăteniei comune a sotilor, legea ultimei cetătenii comune a sotilor, dacă cel putin unul dintre ei a păstrat această cetătenie la data introducerii cererii de divort;”.

12. La articolul 2.601, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Actul întocmit în străinătate prin care se constată vointa unilaterală a bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept egal, nu poate fi recunoscut în România, cu exceptia situatiei când sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:”.

13. La articolul 2.605, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Filiatia copilului din afara căsătoriei se stabileste potrivit legii nationale a copilului de la data nasterii. Dacă copilul are mai multe cetătenii, altele decât cea română, se aplică legea cetăteniei care îi este cea mai favorabilă.”

14. Articolul 2.608 va avea următorul cuprins:

“Legea aplicabilă efectelor adoptiei

Art. 2.608. - Efectele adoptiei, precum si relatiile dintre adoptator si adoptat sunt guvernate de legea natională a adoptatorului, iar în cazul în care ambii soti sunt adoptatori, se aplică legea care guvernează efectele generale ale căsătoriei. Aceeasi lege cârmuieste

si desfacerea adoptiei.”


15. Articolul 2.627 va avea următorul cuprins:

“Aplicarea legii locului unde se află bunul

Art. 2.627. - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii locului unde se află bunul la data încheierii contractului de ipotecă mobiliară.”

16. La articolul 2.634, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Existenta si validitatea consimtământului exprimat prin declaratia de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a cârmui mostenirea.

(3) Declaratia de alegere a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, în ceea ce priveste forma, conditiile unei dispozitii pentru cauză de moarte. Tot astfel, modificarea sau revocarea de către testator a unei asemenea desemnări a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, în ceea ce priveste forma, conditiile de modificare sau de revocare a unei dispozitii pentru cauză de moarte.”

17. Articolul 2.636 va avea următorul cuprins:

“Domeniul de aplicare a legii mostenirii. Succesiunea vacantă

Art. 2.636. - (1) Legea aplicabilă mostenirii stabileste îndeosebi:

a) momentul si locul deschiderii mostenirii;

b) persoanele cu vocatie de a mosteni;

c) calitătile cerute pentru a mosteni;

d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;

e) conditiile si efectele optiunii succesorale;

f) întinderea obligatiei mostenitorilor de a suporta pasivul;

g) conditiile de fond ale testamentului, modificarea si revocarea unei dispozitii testamentare, precum si incapacitătile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;

h) partajul succesoral.

(2) în cazul în care, conform legii aplicabile mostenirii, succesiunea este vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul României sunt preluate de statul român în temeiul dispozitiilor legii române privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante.”

18. La articolul 2.642, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Dreptul la replică împotriva atingerilor aduse personalitătii este supus legii statului în care a apărut publicatia sau de unde s-a difuzat emisiunea.”

19. La articolul 2.645, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Dreptul unei institutii publice de a exercita regresul este stabilit de legea aplicabilă statutului său organic. Admisibilitatea si exercitiul regresului sunt guvernate de dispozitiile alin. (2) si (3).”

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 211. - În sensul Codului civil, precum si al legislatiei civile în vigoare, prin expresiile alienatie mintală sau debilitate mintală se întelege o boală psihică ori un handicap psihic ce determină incompetenta psihică a persoanei de a actiona critic si predictiv privind consecintele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile.

Art. 212. - (1) Cu exceptia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul Codului civil termenul “necorporal” se înlocuieste cu termenul “incorporai”.

(2) în cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) si art. 991 din Codul civil, expresia “lovite de nulitate relativă” se înlocuieste cu termenul “anulabile”.

(3) în cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 si 1.252 din Codul civil, expresia “lovit/lovită de nulitate relativă” se înlocuieste cu termenul “anulabil/anulabilă”, după caz.

(4) în cuprinsul Codului civil, precum si în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagmele “persoane juridice fără/cu scop patrimonial”, “fără scop patrimonial” si “cu scop patrimonial” se înlocuiesc cu sintagmele “persoane juridice fără/cu scop lucrativ”, “fără scop lucrativ” si, respectiv, “cu scop lucrativ”.

(5) în cuprinsul Codului civil, termenul “comunitar”/ “comunitare” se înlocuieste cu termenul “Uniunii Europene”.

(6) în cuprinsul Codului civil, termenul “bancă” si expresiile “institutie bancară” si “societate bancară” se înlocuiesc cu expresia “institutie de credit”.

(7) în cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1), art. 1.196 alin. (2), art. 1.200 alin. (2), art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin. (2), art. 1.494 alin. (1), art. 1.495 alin. (1) si art. 2.014 alin. (2) din Codul civil, expresia “practicile stabilite între părti” se înlocuieste cu expresia “practicile statornicite între părti”.

(8) în tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, expresia “societate civilă profesională” se înlocuieste cu expresia “societate profesională”.

Art. 213. - La data intrării în vigoare a Codului civil, termenii si expresiile din legislatia civilă si comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii si expresiile corespondente din Codul civil.

Art. 214. - (1) în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va îndeplini procedurile constitutionale necesare adoptării următoarelor proiecte de acte normative:

a) proiectul privind reproducerea umană asistată medical cu tert donator;


b) proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

c) proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în vederea reglementării tratamentului fiscal al fiduciei;

d) proiectul privind organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare;

e) proiectele oricăror alte acte normative a căror adoptare este necesară în vederea intrării în vigoare sau a aplicării Codului civil.

(2) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. c) si d), Guvernul va adopta, prin hotărâre, norme referitoare la înregistrarea contractului de fiducie si a modificărilor sale la organele competente prevăzute la art. 780 alin. (1) si (2) din Codul civil, precum si norme referitoare la avizul de fiducie si la înscrierea acesteia în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.

(3) în termenul prevăzut la alin. (1) se aprobă, prin ordin al ministrului justitiei, normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale, precum si procedura de înscriere si consultare a acestuia.

Art. 215. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) înalta Curte de Casatie si Justitie este organizată în

4 sectii - Sectia I civilă, Sectia a II-a civilă, Sectia penală si Sectia de contencios administrativ si fiscal, 4 complete de

5 judecători si Sectiile Unite, cu competentă proprie.”

2. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al înaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui acesteia, poate aproba înfiintarea de complete specializate în cadrul sectiilor înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de numărul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei sectii, precum si de specializarea judecătorilor si necesitatea valorificării experientei profesionale a acestora.”

3. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Sectia I civilă, Sectia a II-a civilă, Sectia penală si Sectia de contencios administrativ si fiscal ale înaltei Curti de Casatie si Justitie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronuntate de curtile de apel si a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege.”

4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul curtilor de apel functionează sectii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, societăti comerciale, registrul comertului, insolventă, concurentă neloială sau pentru alte materii, precum si, în raport cu natura si numărul cauzelor, sectii maritime si fluviale.”

5. La articolul 36, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cadrul tribunalelor functionează sectii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, societăti comerciale, registrul comertului, insolventă, concurentă neloială sau pentru alte materii, precum si, în raport cu natura si numărul cauzelor, sectii maritime si fluviale.”

Art. 216. - În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor emite norme comune referitoare la plasamentele prezumate a fi sigure, conform art. 831 din Codul civil.

Art. 217. - În vederea aplicării dispozitiilor art. 2.323-2.479 din Codul civil, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va modifica dispozitiile titlului VI cap. 3 sectiunea a 3-a din Codul S.C. Depozitarul Central S.A., aprobat prin Decizia nr. 1.407 din 20 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, în sensul de a permite transferul instrumentelor financiare ipotecate si constituirea unor ipoteci de rang subsecvent fără acordul constituitorului ipotecii de rang preferat. Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, având ca anexă Codul S.C. Depozitarul Central S.A., se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 218. - În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, legile, inclusiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum si ordonantele de urgentă ale Guvernului si ordonantele Guvernului modificate si/sau completate prin prezenta lege vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 219. - Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul 1, litera a) se abrogă.

2. La articolul 10, punctul 4 se abrogă.

3. La articolul 248, alineatul 3 se abrogă.

4. La articolul 2821, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părtilor, profesionisti sau neprofesionisti, asupra actiunilor posesorii, actiunilor în evacuare, a celor referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă si luarea măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârsite în procesele penale si în alte cazuri prevăzute de lege.”

5. La articolul 360, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Tribunalul arbitrai solutionează litigiul în temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, tinând seama, când este cazul, si de uzante sau reguli profesionale.”

6. Articolul 586 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 586. - Când creditorul refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă o ofertă reală si să consemneze ceea ce datorează.”

7. Articolul 587 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 587. - În scopul prevăzut la art. 586, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecătoresc din circumscriptia tribunalului în care se află domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somatie, prin care este invitat să primească prestatia datorată.

În acea somatie se vor arăta locul, data si ora când suma sau obiectul oferit urmează să îi fie predat creditorului.”

8. Articolul 588 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 588. - În cazul în care creditorul primeste suma sau bunul oferit, debitorul este liberat de obligatia sa.

Executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale.”


9. Articolul 589 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 589. - Dacă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma ori obiectul oferit, executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va consemna aceste împrejurări.

În acest caz, debitorul, spre a se libera de datorie, va putea să consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank - S.A. sau la orice altă institutie de credit ori, după caz, la o unitate specializată, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecătoresc care a trimis somatia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmează a se face consemnarea si nu poate fi conditionată de existenta acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face în conditiile prevăzute de lege.

Consemnarea va fi precedată de o nouă somatie adresată creditorului în care se vor arăta ziua si ora când si locul unde suma sau, după caz, bunul oferit se va depune.”

10. Articolul 590 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 590. - După consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-un proces-verbal, efectuarea plătii si liberarea debitorului.

Procesul-verbal se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acestuia.

În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal prevăzut la alin. 1, creditorul va putea cere anularea acestuia pentru nerespectarea conditiilor de validitate, de fond si de formă, ale ofertei de plată si consemnatiunii, la judecătoria în circumscriptia căreia s-a făcut consemnarea. Hotărârea este supusă numai recursului, în termen de 10 zile de la comunicare.

Debitorul este considerat liberat la data consemnării plătii, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată si consemnatiunea.”

11. După articolul 590 se introduc trei noi articole, articolele 5901-5903, cu următorul cuprins:

“Art. 5901. - Oferta de plată poate fi făcută si în timpul procesului, în fata oricărei instante, în orice stadiu al judecătii. În acest caz, prin încheiere, creditorul este pus în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul. Dacă creditorul este prezent si primeste prestatia datorată, liberarea debitorului se va constata prin încheiere.

În cazul în care creditorul lipseste sau refuză primirea prestatiei, debitorul va proceda la consemnare conform dispozitiilor art. 589 alin. 2, iar recipisa de consemnare va fi pusă la dispozitia instantei, care, prin încheiere, va constata liberarea debitorului.

Încheierile prevăzute la alin. 1 si 2 se atacă numai odată cu fondul, cu exceptia celor date în recurs, care sunt irevocabile.

Art. 5902. - În baza procesului-verbal întocmit în conditiile art. 588 sau art. 590 ori a încheierii emise în conditiile art. 5901, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciară ori din alte registre publice a drepturilor de ipotecă constituite în vederea garantării creantei stinse în conditiile prezentului capitol.

Art. 5903. - Dispozitiile prezentului capitol se completează cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de plată si consemnatiuni.”

12. După articolul 6131 se introduc două noi articole, articolele 6131a si 6131b, cu următorul cuprins:

“Art. 6131a. - Când cererea de divort este întemeiată pe culpa sotului pârât, iar acesta recunoaste faptele care au dus la destrămarea vietii conjugale, instanta, dacă reclamantul este de acord, va pronunta divortul fără a cerceta temeinicia motivelor de divort si fără a face mentiune despre culpa pentru desfacerea căsătoriei.

Dispozitiile art. 6131 alin. 4 si 5 si art. 619 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.

Dacă reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului în conditiile alin. 1, cererea va fi solutionată potrivit dispozitiilor art. 617.

Art. 6131b. - Când divortul este cerut pentru că starea sănătătii unuia dintre soti face imposibilă continuarea căsătoriei, instanta va administra probe privind existenta bolii si starea sănătătii sotului bolnav si va pronunta divortul, potrivit Codului civil, fără a face mentiune despre culpa pentru desfacerea căsătoriei.”

13. După articolul 6161 se introduce un nou articol, articolul 6162, cu următorul cuprins:

“Art. 6162. - Dacă în timpul procesului de divort unul dintre soti decedează, instanta va lua act de încetarea căsătoriei si va dispune, prin hotărâre irevocabilă, închiderea dosarului.

Cu toate acestea, când cererea de divort se întemeiază pe culpa pârâtului si reclamantul decedează în cursul procesului, lăsând mostenitori, acestia vor putea continua actiunea, pe care instanta o va admite numai dacă va constata culpa exclusivă a sotului pârât. În caz contrar, dispozitiile alin. 1 sunt aplicabile.

Pentru introducerea în cauză a mostenitorilor sotului reclamant, instanta va suspenda procesul potrivit dispozitiilor art. 243 alin. 1 pct. 1.”

14. Articolul 617 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 617. - Instanta va pronunta divortul din culpa sotului pârât atunci când, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soti sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Instanta poate să pronunte divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci când numai unul dintre ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese că amândoi sunt vinovati de destrămarea căsătoriei.

Dacă pârâtul nu a formulat cerere reconventională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată. Dispozitiile art. 6171 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Hotărârea prin care se pronuntă divortul nu se va motiva, dacă ambele părti solicită instantei aceasta.

În cazul divortului prin acordul sotilor, instanta va pronunta divortul fără a face mentiune cu privire la culpa sotilor.”

15. După articolul 617 se introduce un nou articol, articolul 6171, cu următorul cuprins:

“Art. 6171. - Când sotii sunt separati în fapt de cel putin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divortul, asumându-si responsabilitatea pentru esecul căsătoriei.

În acest caz, instanta va verifica existenta si durata despărtirii în fapt si va pronunta divortul din culpa exclusivă a reclamantului.

Dacă sotul pârât se declară de acord cu divortul, dispozitiile art. 6131 alin. 3-5 si art. 619 alin. 4 se vor aplica în mod corespunzător.”

16. La articolul 619, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:

“Instanta la care hotărârea de divort a rămas irevocabilă o va trimite, din oficiu, serviciului de stare civilă unde a fost încheiată căsătoria, Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale, prevăzut de Codul civil, si, după caz, oficiului national al registrului comertului.”

17. Articolul 674 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 674. - Cererile posesorii sunt admisibile numai în cazurile si conditiile prevăzute de Codul civil.”

18. Articolul 675 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 675. - Cererile posesorii se judecă de urgentă si cu precădere.


Sunt inadmisibile cererea reconventională si orice alte cereri prin care se solicită protectia unui drept în legătură cu bunul în litigiu.

Întâmpinarea nu este obligatorie.”

19. Articolul 676 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Al. 676. - Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat o cerere posesorie are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioară purtată între aceleasi părti si întemeiată pe aceleasi fapte. Ea nu are însă o astfel de autoritate într-o cerere ulterioară privitoare la fondul dreptului.

Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat o actiune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioară în legătură cu acelasi bun.”

20. La cartea a Vl-a “Proceduri speciale”, denumirea capitolului XIV se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL XIV

Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre profesionisti”

21. La articolul 7201, alineatele 1 si 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“În procesele si cererile dintre profesionisti evaluabile în bani si derivate din raporturi contractuale, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca solutionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă cu cealaltă parte.

Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii sau concilierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la începerea ei.”

22. Articolul 7202 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7202. - Părtile sau reprezentantii lor pot fi asistati de experti ori de alti specialisti.”

23. La articolul 7204, alineatul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“încheierea privind luarea măsurilor prevăzute la art. 1141 alin. 6 poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă a fost dată cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă a fost dată fără citarea lor.”

24. La articolul 7206, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Procesele si cererile dintre profesionisti se judecă cu precădere. Instanta este datoare să asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor, precum si desfăsurarea cu celeritate a procesului.”

25. Articolul 7208 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7208. - Hotărârile date în primă instantă potrivit prevederilor prezentului capitol sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea.”

26. Articolul 7209 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7209. - Hotărârea judecătorească dată potrivit prevederilor prezentului capitol, care se aduce la îndeplinire prin executare silită si purtând mentiunea că este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalităti.”

27. Articolul 721 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 721. - Dispozitiile codului de fată constituie procedura de drept comun în materie civilă; ele se aplică si în materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispozitii contrare.”

Art. 220. - (1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.

(2) Actele normative prevăzute la art. 214 si 216-218 intră în vigoare la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 221. - Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 220 alin. (1), cu exceptia art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1) si (2), art. 226 si 228, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 222. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va întelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.

Art. 223. - Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele si cererile în materie civilă sau comercială în curs de solutionare la data intrării în vigoare a Codului civil se solutionează de către instantele legal învestite, în conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite.

Art. 224. - (1) Până la intrarea în vigoare a Codului civil, Sectia civilă si de proprietate intelectuală si Sectia comercială ale înaltei Curti de Casatie si Justitie se reorganizează ca Sectia I civilă si Sectia a II-a civilă.

(2) Dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 225. - (1) Sectiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor si curtilor de apel se vor reorganiza ca sectii civile ori, după caz, vor fi unificate cu sectiile civile existente, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei.

(2) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îsi va produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil.

(3) Cauzele civile si comerciale aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a Codului civil vor continua să fie solutionate de aceleasi complete de judecată, cu respectarea principiului continuitătii. În caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizată conform normelor de organizare judiciară în vigoare la data înregistrării cauzei la instanta de trimitere.

Art. 226. - (1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinta, în cadrul sectiilor civile, complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum:

a) cererile în materie de insolventă, concordat preventiv si mandat ad hoc;

b) cererile în materia societătilor comerciale si a altor societăti, cu sau fără personalitate juridică, precum si în materia registrului comertului;

c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei;

d) cererile privind titlurile de valoare si alte instrumente financiare.

(2) La înfiintarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va tine seama de următoarele criterii:

a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii sectiei;

b) specializarea judecătorilor si necesitatea valorificării experientei profesionale a acestora;

c) respectarea principiului repartizării aleatorii.

(3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îsi va produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 227. - Dacă legea specială prevede că anumite cauze sunt de competenta tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor sau curtilor de apel, după intrarea în vigoare a Codului civil, competenta de judecată revine tribunalelor specializate sau, după caz, sectiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv sectiilor civile reorganizate conform art. 225.

Art. 228. - (1) Până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Arges, Cluj si Mures se reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca sectii civile în cadrul tribunalelor Arges, Cluj si Mures, în conditiile art. 226.

(2) La stabilirea cauzelor de competenta tribunalelor specializate sau, după caz, a sectiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va tine seama de numărul si natura cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experientei profesionale a acestora, precum si de volumul de activitate al instantei.

Art. 229. - (1) Organizarea, functionarea si atributiile instantei de tutelă si de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară.

(2) Până la reglementarea prin lege a organizării si functionării instantei de tutelă:

a) atributiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instantele, sectiile sau, după caz, completele specializate pentru minori si familie;

b) raportul de anchetă psihosocială prevăzut de Codul civil este efectuat de autoritatea tutelară, cu exceptia anchetei prevăzute la art. 508 alin. (2), care se efectuează de directia generală de asistentă socială si protectia copilului;

c) autoritătile si institutiile cu atributii în domeniul protectiei drepturilor copilului, respectiv a persoanei fizice continuă să exercite atributiile prevăzute de reglementările în vigoare la data intrării în vigoare a Codului civil, cu exceptia celor date în competenta instantei de tutelă.

(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii atributiilor referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului, instanta de tutelă poate delega, prin încheiere, îndeplinirea unora dintre acestea autoritătii tutelare.

(4) Cererile în curs de solutionare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie solutionate de instantele judecătoresti sau, după caz, de autoritătile administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor.

Art. 230. - La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă:

a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19 ianuarie 1865, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1.169-1.206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

b) Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte si pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1879;

c) Codicele de comert din 1887, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 10 mai 1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46-55, 57, 58 si 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionisti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, precum si a cărtii a II-a “Despre comertul maritim si despre navigatie”, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim;

d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri nr. 148/1930, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 12 iunie 1930;

e) Legea nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de consignatie, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 30 iulie 1934;

f) art. 17 si art. 19-28 din Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale si warantarea mărfurilor si cerealelor (Dockuri si silozuri), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 7 aprilie 1937;

g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;

h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare;

i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările si completările ulterioare;

j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 10 iunie 1944;

k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărti de evidentă funciară a cărtilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 14 martie 1946, cu modificările ulterioare;

l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;

m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare;

n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificările si completările ulterioare;

o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu exceptia art. 30-43, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010;

p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960;

q) art. 1-33 si 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu completările ulterioare;

r) Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările si completările ulterioare;

s) art. 21-33 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997;

s) art. 7, 14 si 15 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;

t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările următoare;

t) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare;

u) titlul VI “Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare” al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare;


v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 si 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare; de la aceeasi dată, dispozitiile art. 12 si 14-25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuintei în curs de executare;

w) Legea nr. 509/2002 privind agentii comerciali permanenti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 6 august 2002;

x) art. 40 alin. (1), art. 41 si 42 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare;

y) art. 1,5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, 59-63 si 65 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009;

z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

aa) titlul X “Circulatia juridică a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

bb) orice alte dispozitii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 71.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 518.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010

 

 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 444.


 

ACORD ADMINISTRATIV MULTILATERAL

pentru recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu

 

Rezolutie

Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin,

reafirmându-si angajamentul de recunoastere reciprocă a carnetelor de serviciu,

reamintind importanta pe care o acordă pentru ca “navigatia pe Rin să functioneze într-un cadru legal cât se poate de simplu, clar si armonizat”, asa cum s-au exprimat statele membre în declaratia din 16 mai 2006 de la Basel,

ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoasterii pe Rin a carnetelor de serviciu cehe1, bulgare, poloneze si românesti,

ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoasterii pe Rin a carnetelor de serviciu austriece, printr-o conditie suspensivă privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificări legislative integrând un examen medical privind daltonismul,

ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoasterii pe Rin a carnetelor de serviciu maghiare, printr-o conditie suspensivă referitoare la intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificări legislative care să prevadă includerea în carnetul de serviciu de limba maghiară a unei pagini dedicate înscrierii calificărilor în conformitate cu reglementările renane,

ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoasterii pe Rin a carnetelor de serviciu slovace, printr-o conditie suspensivă privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispozitii legislative si de reglementare care să prevadă inserarea în carnetul de serviciu slovac a unei pagini rezervate înscrierii calificărilor conforme cu reglementările renane si să precizeze modalitătile de validare de către autoritătile slovace a voiajelor efectuate,

convingându-se de importanta recunoasterii mecanismelor de cooperare între diferitele autorităti administrative implicate,

constientă de necesitatea de a stabili conditiile de cooperare în parteneriat cu toate administratiile nationale relevante,

luând act cu satisfactie de negocierile conduse de către Comitetul pe probleme sociale, muncă si formare profesională, pentru un acord administrativ cu autoritătile nationale în cauză,

încredintează secretarului general să semneze, în numele Comisiei Centrale pentru Navigatia pe Rin, un acord administrativ, atasat în limbile franceză, germană, olandeză si engleză.


1 Rezolutia 2000-I-26.

 

 

ANEXĂ

 

ACORD ADMINISTRATIV

privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu

 

PREAMBUL

Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, denumită în continuare CCNR, si următoarele administratii nationale:

Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria;

Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria;

Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară;

Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă;

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România;

Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe;

Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă,

denumite în continuare administratii contractante,

din dorinta de a simplifica obligatiile lor profesionale si pentru a facilita libera circulatie a echipajului,

constiente de faptul că recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu în Europa, prin facilitarea liberei circulatii a membrilor echipajului în Europa, face parte dintre măsurile care permit lupta contra penuriei actuale a personalului din acest sector,

constatând asemănarea dintre carnetele de serviciu utilizate în Europa pentru toate informatiile care figurează în acestea, în afară de cele care privesc calificarea,

din dorinta de a actiona rapid si pe o bază cât mai paneuropeană posibil,

referindu-se în acest sens la dorinta de a “accelera cooperarea paneuropeană, în vederea liberalizării si consolidării transportului pe căi navigabile interioare”, exprimată la conferintele paneuropene de la Rotterdam (2001) si Bucuresti (2006),

constatând că încheierea prezentului acord multilateral pentru recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu nu reprezintă un obstacol pentru încheierea, în paralel si în completare, a acordurilor bilaterale dintre CCNR si administratiile contractante sau dintre administratiile contractante, pentru recunoasterea mutuală a calificărilor,

convinse de utilitatea de a urmări, în acelasi timp, activitatea privind recunoasterea reciprocă a calificării fondată pe diplomele si cursurile de formare în navigatia interioară,

constatând că recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu trebuie să fie însotită de mecanisme de cooperare administrativă între autoritătile competente, în special în scopul de a stabili metodele pentru a face înscrisurile în carnetele de serviciu recunoscute, pentru a dezvolta practici comune si a înfiinta sisteme fiabile pentru schimbul de informatii,


recunoscând că, pe termen lung, va fi de dorit să se e serviciu,

au convenit următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

Autoritătile competente

 

Autoritătile competente sunt autoritătile autorizate elibereze carnetele de serviciu si să aplice viza lor de control.

Lista autoritătilor renane competente pentru eliberarea carnetelor de serviciu renane, precum si pentru aplicarea vizelor lor de control este prevăzută în anexa nr. 1.

Lista autoritătilor competente ale administratiilor contractante pentru eliberarea carnetelor de serviciu nationale si pentru aplicarea vizelor lor de control este prevăzută în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 2

Recunoastere reciprocă

 

1. CCNR recunoaste valabilitatea pe Rin a carnetelor de serviciu nationale eliberate de către autoritătile competente ale administratiilor contractante.

2. Administratiile contractante recunosc valabilitatea pe căile navigabile situate pe teritoriul national al statului căruia îi apartin a carnetelor de serviciu emise de către autoritătile renane competente si de către autoritătile competente ale altor administratii contractante.

 

ARTICOLUL 3

Datele solicitate de către autoritatea emitentă

 

1. Fiecare autoritate competentă mentine un registru al carnetelor de serviciu eliberate. Acest registru trebuie să cuprindă cel putin următoarele date:

- numărul carnetului de serviciu;

- data eliberării;

- numele si prenumele titularului;

- data si locul nasterii titularului;

- nationalitatea titularului si tipul de document de identitate prezentat;

- calificarea titularului.

2. Fiecare autoritate competentă trebuie să păstreze, de asemenea, un dosar pentru fiecare titular al unui carnet de serviciu eliberat, în care sunt păstrate în special:

- o copie a certificatelor si diplomelor corespunzătoare calificărilor înscrise în carnetul de serviciu;

- o copie care să ateste stagiul de navigatie, în cazul în care s-a obtinut calificarea în functie de stagiul de navigatie necesar;

- un certificat medical atestând aptitudinea fizică si psihică a titularului.

 

ARTICOLUL 4

Schimbul de informatii

 

1. La cerere, un specimen din fiecare carnet de serviciu recunoscut este furnizat autoritătii competente prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

2. La cerere, autoritătile competente trebuie să facă disponibile tuturor autoritătilor competente informatiile enumerate la art. 3 privind carnetele de serviciu eliberate.

igure că o persoană nu poate detine decât un singur carnet de

 

ARTICOLUL 5

înscrierile făcute de către autoritătile competente în carnetele de serviciu recunoscute

 

1. Aptitudinea fizică si psihică

Autoritătile renane competente sunt singurele abilitate să facă înscrieri în carnetul de serviciu renan asupra mentiunilor privind capacitatea fizică si psihică a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementările renane. Aceste înscrisuri sunt recunoscute ca fiind valabile pe căile navigabile situate pe teritoriul national al tuturor administratiilor contractante.

Autoritătile competente din statul emitent sunt singurele abilitate să facă înscrisuri în carnetul de serviciu national în ceea ce priveste capacitatea fizică si psihică a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementările nationale ale statului care eliberează documentul. Administratiile contractante recunosc valabilitatea acestor înscrisuri pe căile navigabile situate pe teritoriul lor national si CCNR recunoaste valabilitatea acestor înregistrări pe Rin.

2. Viza de control al voiajelor efectuate si al timpului de navigatie efectuat

Viza de control al voiajelor efectuate si al timpului de navigatie efectuat poate fi aplicată în carnetul de serviciu recunoscut de către toate autoritătile competente astfel cum sunt definite la art. 1.

3. Calificarea

Autoritătile competente renane sunt singurele autorizate să înscrie în orice carnet de serviciu (renan sau nu) mentiunile privind calificarea titularului, în conformitate cu reglementările renane. Acestea trebuie să fie efectuate pe pagina din carnetul de serviciu rezervată pentru calificări, în conformitate cu reglementările renane. Aceste înscrisuri sunt singurele recunoscute ca fiind valabile pe Rin.

Autoritătile nationale competente ale statului emitent sunt singurele abilitate să înscrie în carnetul de serviciu national mentiuni cu privire la calificarea titularului, în conformitate cu reglementările nationale. Acestea trebuie să fie înscrise pe pagina din carnetul de serviciu national rezervată în acest scop. Ele pot fi, de asemenea, înscrise pe pagina carnetului de serviciu renan rezervată calificării, conform dispozitiilor în vigoare în afara Rinului. Aceste înscrieri nu sunt recunoscute ca fiind valabile pe Rin.

 

ARTICOLUL 6

Sedintele comune

 

O reuniune comună este organizată, atunci când este cazul, cu expertii nationali ai CCNR si ai administratiilor contractante. Comisiile fluviale si Comisia Europeană pot fi reprezentate. Reuniunile comune ar avea în special următoarele obiective:

- să contribuie la asigurarea faptului că evolutia si adaptarea reglementărilor care vor fi necesare în viitor sunt în concordantă în diferite reglementări;


- să discute despre orice dificultăti de aplicare întâlnite, despre infractiunile constatate, precum si despre măsurile luate în solutionarea acestora;

- să examineze si să elaboreze proceduri pentru schimbul de informatii;

- să coordoneze mecanismele de control dintre state;

- să compare modalitătile de obtinere a calificărilor si să facă progrese în recunoasterea reciprocă a calificărilor.

 

ARTICOLUL 7

Secretariatul acordului

 

Trebuie instituit un secretariat al acordului (denumit în continuare Secretariatul). Acesta trebuie să fie asigurat de către Secretariatul CCNR si trebuie să fie situat la Strasbourg. Principalele sale atributii constau în special în:

- furnizarea asistentei logistice necesare pentru organizarea de reuniuni comune prevăzute la art. 6;

- păstrarea la zi a listei cu autoritătile competente prevăzute în anexele nr. 1 si 2;

- facilitarea schimbului de informatii între administratiile contractante si între acestea si CCNR, precum si între autoritătile lor competente definite la art. 1;

- asigurarea gestionării unei pagini specifice pe site-ul de internet al CCNR pe care pot fi accesate informatiile referitoare la aplicarea acordului;

- efectuarea altor sarcini care pot fi necesare pentru a asigura buna functionare a acordului.

 

ARTICOLUL 8

Obligatia de a informa si de a actiona în cazul în care reglementările sunt modificate

 

CCNR si administratiile contractante se informează reciproc, cât mai curând posibil si independent de reuniunile comune, cu privire la modificările si evolutiile avute în vedere în ceea ce priveste reglementările. Ele se vor consulta reciproc, înainte de adoptarea acestora, în scopul de a preveni modificări care ar putea pune în pericol recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu. În caz de modificare, acestea transmit fără întârziere regulamentul modificat Secretariatului, specificând data intrării sale în vigoare. Secretariatul asigură transmiterea acestor informatii către CCNR si către toate administratiile contractante.

 

ARTICOLUL 9

Încheierea recunoasterii reciproce

 

1. În cazul în care CCNR sau o administratie contractantă este de părere că o modificare de reglementare adoptată de către unul dintre statele implicate în acord sau practica unei administratii contractante ar putea pune în pericol recunoasterea reciprocă, aceasta informează Secretariatul fără întârziere si Secretariatul transmite informatiile către CCNR si celorlalte administratii contractante. Părtile vor depune eforturi pentru a găsi o solutie amiabilă pentru a mentine recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu. O reuniune comună poate fi convocată în acest scop.

2. Dacă până la sfârsitul negocierilor CCNR sau una dintre administratiile contractante este în continuare convinsă că recunoasterea reciprocă nu poate fi mentinută fără a pune în pericol siguranta navigatiei, aceasta poate decide să pună capăt acordului mutual semnat de către această administratie contractantă. Această decizie va intra în vigoare fată de administratia contractantă la 12 luni după notificarea sa către Secretariat.

 

ARTICOLUL 10

Amendamente

 

1. Modificarea anexelor

CCNR si administratiile contractante vor informa Secretariatul fără întârziere cu privire la orice modificare privind lista autoritătilor competente prevăzute în anexele nr. 1 si 2. Secretariatul va modifica anexa în cauză în consecintă si o va transmite CCNR si administratiilor contractante, cât mai curând posibil.

2. Amendamente la acord

CCNR sau administratia contractantă poate trimite Secretariatului propuneri de modificare a acordului. CCNR si administratiile contractante transmit Secretariatului pozitia lor si comentariile, în termen de două luni de la notificarea Secretariatului. În răspunsurile lor, acestea trebuie să precizeze mai ales dacă doresc o reuniune comună în care urmează să fie convocate. Absenta unui răspuns în această perioadă de două luni se consideră acceptarea propunerii. Modificările intră în vigoare la 60 de zile după ce a fost aprobată. O versiune modificată a acordului este transmisă de Secretariat la CCNR si la toate administratiile contractante, înainte de data de intrare în vigoare a amendamentului.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la 1 iulie 2011.

CCNR si administratiile contractante vor notifica în scris Secretariatului, în cel mai scurt timp si nu mai târziu de 1 iulie 2011, că formalitătile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului au fost îndeplinite. Secretariatul va informa CCNR si administratiile contractante.

2. Toate administratile contractante ale căror carnete de serviciu îndeplinesc criteriile specificate în Rezolutia CCNR 2008-II-8 pot solicita aderarea la acord. Aderarea necesită consimtământul CCNR si al tuturor administratiilor contractante. Ea se face fără rezerve si se aplică la acord în forma sa valabilă la data aderării. Cererea oficială de aderare se depune la Secretariat, care o comunică imediat CCNR si administratiilor contractante. Aderarea se consideră a fi acceptată la sfârsitul unei perioade de 6 luni care curg de la data acestei comunicări, cu exceptia cazului în care CCNR sau o administratie contractantă emite în scris o obiectie la aceasta. Aceste obiectii vor fi examinate în cadrul unei reuniuni comune. Aderarea este apoi acceptată în unanimitate de către părtile prezente la reuniunea comună. Părtile care nu participă la reuniunea comună au la dispozitie o lună pentru a emite obiectii. Aderarea intră în vigoare la 3 luni de la acceptarea de către CCNR si toate administratiile contractante, în conformitate cu procedura mentionată mai sus.


3. CCNR sau orice administratie contractantă se poate retrage din acord printr-o notificare scrisă adresată Secretariatului. Secretariatul va informa CCNR si administratiile contractante. Retragerea intră în vigoare după 12 luni de la primirea notificării de către Secretariat.

4. Prezentul acord nu constituie un tratat sau un acord international în sensul dreptului international public, care implică răspunderea internatională a administratiilor contractante ca state sau a CCNR ca organizatie internatională. Acesta se încheie fără a aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din orice acord international sau regulament al Uniunii Europene.

5. Versiunile în limbile franceză, germană, olandeză si engleză ale prezentului acord sunt în egală măsură autentice. Exemplarele semnate sunt depuse la Secretariat. O copie certificată conformă în fiecare limbă este transmisă CCNR si fiecărei administratii contractante. Fiecare administratie contractantă va traduce acordul în limba sa natională oficială.

 

Semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010.

 

Pentru Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin,

Jean-Marie Woehrling,

secretar general

 

Pentru administratiile contractante

 

 

Pentru Administratia Republicii Austria

Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispozitii nationale de reglementare care să integreze un examen medical privind daltonismul*)

dipl. ing. Reinhardt Vorderwinkler,

autoritate la nivel înalt pentru navigatia interioară,

Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei

 

Pentru Administratia Republicii Bulgaria,

cpt. Sergey Tzarnakliyski,

director general al Administratiei Maritime bulgare

 

Pentru Administratia Republicii Ungare

Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispozitii nationale de reglementare care să prevadă inserarea în carnetul de serviciu ungar a unei pagini rezervate pentru înscrierea unor calificări conforme cu reglementările renane*)

Tamas Martori,

sef Departament navigatie,

Ministerul Dezvoltării Nationale al Republicii Ungare

 

Pentru Administratia Republicii Polone,

Marek Chmielewski,

director adjunct,

Unitatea de Sigurantă a Navigatiei,

Ministerul Infrastructurii

 

Pentru Administratia României,

Viorel Ion Olea,

director general,

Directia generală infrastructură si transport naval,

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România

 

Pentru Administratia Republicii Slovace

Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a dispozitiilor legislative si de reglementare nationale care prevăd introducerea în carnetul de serviciu slovac a unei pagini rezervate calificărilor conforme reglementărilor renane si precizează modalitătile de validare de către autoritătile slovace a voiajelor efectuate*)

Matej Vanicek,

sef Birou navigatie interioară,

Directia generală aviatie civilă si transport pe căi navigabile,

Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor

 

Pentru Administratia Republicii Cehe

Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a dispozitiilor nationale de reglementare care permit intrarea în vigoare a acestui acord*)

dipl. ing. Ivo Toman,

ministru delegat,

Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe

 


*) Notificare solicitată de către Secretariat, pe care o va transmite CCNR si altor administratii contractante.


 

ANEXA Nr. 1

 

Lista autoritătilor renane competente

 

Germania

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Liibeck

Wasser-und Schifffahrtsamt Liibeck

Moltkeplatz 17, 23566 Liibeck,

wsa-luebeck@wsv.bund.de

Tel.: 0451/6208-0

Fax: 0451/6208190

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Tonning

Wasser-und Schifffahrtsamt Tonning

Am Hafen 40, 25832 Tonning,

wsa-toenning@wsv.bund.de

Tel.: 04861/615-0

Fax: 04861/615325

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Brunsbiittel

Wasser-und Schifffahrtsamt Brunsbiittel

Alte Zentrale 4, 25541 Brunsbiittel,

wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de

Tel.: 04852/885-0

Fax: 04852/885408

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Kiel-Holtenau

Wasser-und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Schleuseninsel 2, 24159 Kiel,

wsa-kiel-holtenau@wsv.bund.de

Tel.: 0431/3603-0

Fax: 0431/3603414

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Hamburg

Wasser-und Schifffahrtsamt Hamburg

Moorweidenstr. 14, 20148 Hamburg,

wsa-hamburg@wsv.bund.de

Tel.: 040/44110-0

Fax: 040/44110365

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Cuxhaven

Wasser-und Schifffahrtsamt Cuxhaven

Am Alten Hafen 2, 27472 Cuxhaven,

wsa-cuxhaven@wsv.bund.de

Tel.: 04721/567-0

Fax: 04721/567103

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Stralsund

Wasser-und Schifffahrtsamt Stralsund

WamperWeg 5, 18439 Stralsund,

wsa-stralsund@wsv.bund.de

Tel.: 03831/249-0

Fax: 03831/249309

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Bremen

Wasser-und Schifffahrtsamt Bremen

Franziuseck 5, 28199 Bremen,

wsa-bremen@wsv.bund.de

Tel.: 0421/5378-0

Fax: 0421/5378400

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Bremerhaven

Wasser-und Schifffahrtsamt Bremerhaven

Am Alten Vorhafen 1, 27568 Bremerhaven,

wsa-bremerhaven@wsv.bund.de

Tel.: 0471/4835-0

Fax: 0471/4835210

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Emden

Wasser-und Schifffahrtsamt Emden

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden,

wsa-emden@wsv.bund.de

Tel.: 04921/802-0

Fax: 04921/802379

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Wilhelmshaven

Wasser-und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven

Mozartstr. 32, 26382 Wilhelmshaven,

wsa-wilhelmshaven@wsv.bund.de

Tel.: 04421/186-0

Fax: 04421/186308

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie Hannoversch-Miinden

Wasser-und Schifffahrtsamt Hannoversch-Miinden

Kasselerstr. 5, 34646 Hann.-Miinden,

wsa-hann-muenden@wsv.bund.de

Tel.: 05541/9520

Fax: 05541/9521400

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Verden

Wasser-und Schifffahrtsamt Verden

Hohe Leuchte 30, 27283 Verden,

wsa-verden@wsv.bund.de

Tel.: 04231/898-0

Fax: 04231/8981333

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Minden

Wasser- und Schifffahrtsamt Minden

Am Hohen Ufer 1-3, 32425 Minden,

wsa-minden@wsv.bund.de

Tel.: 0571/6458-0

Fax: 0571/64581200

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Braunschweig

Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig

Ludwig-Winter-Str. 5, 38120 Braunschweig,

wsa-braunschweig@wsv.bund.de

Tel.: 0531/86603-0

Fax: 0531/866031400

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Uelzen

Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen

Greyerstr. 12, 29525 Uelzen,

wsa-uelzen@wsv.bund.de

Tel.: 0581/9079-0

Fax: 0531/90791277

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie Koln Wasser- und Schifffahrtsamt Koln

An der Miinze 8, 50668 Koln,

wsa-koeln@wsv.bund.de

Tel.: 0221/97350-0

Fax: 0221/97350222

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Duisburg-Rhein

Wasser- und Schifffahrtsamt

Duisburg-Rhein

Konigstr. 84, 47198 Duisburg,

wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de

Tel.: 02066/418-111

Fax: 02066/418315


Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Duisburg-Meiderich

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Duisburg-Meiderich

Emmericher str. 201, 47138 Duisburg,

wsa-duisburg-meiderich@wsv.bund.de

Tel.: 0203/4504-0

Fax: 0203/4504333

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Rheine

Wasser- und Schiffiahrtsamt Rheine

Munsterstr. 77, 48431 Rheine,

wsa-rheine@wsv.bund.de

Tel.: 05971/916-0

Fax: 05971/916222

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Meppen

Wasser- und Schiffiahrtsamt Meppen

Herzog- Arenberg-Str. 66, 49716 Meppen,

wsa-meppen@wsv.bund.de

Tel.: 05931/848-111

Fax: 05931/848222

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Freiburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Freiburg

Stefan-Meier-Str. 4-6, 79104 Freiburg,

wsa-freiburg@wsv.bund.de

Tel.: 0761/2718-0

Fax: 0761/2718155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Bingen

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Bingen

Schlossstr. 36, 55411 Bingen,

wsa-bingen@wsv.bund.de

Tel.: 06721/306-0

Fax: 06721/306155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Mannheim

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Mannheim

C8, 3, 68159 Mannheim,

wsa-mannheim@wsv.bund.de

Tel.: 0621/1505-0

Fax: 0621/1505155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Stuttgart

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Stuttgart

Birkenwaldstr. 38, 70191 Stuttgart,

wsa-stuttgart@wsv.bund.de

Tel.: 0711/25552-0

Fax: 0711/25552155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Trier Wasser- und Schiffiahrtsamt

Trier

Pacelli-Ufer 16, 54290 Trier,

wsa-trier@wsv.bund.de

Tel.: 0651/3609-0

Fax: 0651/3609155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Saarbrucken

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Saarbrucken

Bismarckstr. 133, 66121 Saarbrucken,

wsa-saarbruecken@wsv.bund.de

Tel.: 0681/6002-0

Fax: 0681/6002155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Heidelberg

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Heidelberg

VangerowstraBe 12, 69115 Heidelberg,

wsa-heidelberg@wsv.bund.de

Tel.: 06221/507-0

Fax: 06221/507155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Koblenz

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Koblenz

Schartwiesenweg 4, 56070 Koblenz,

wsa-koblenz@wsv.bund.de

Tel.: 0261/9819-0

Fax: 0261/98193155

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Aschaffenburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Aschaffenburg

Obernauer str. 6, 63739 Aschaffenburg,

wsa-aschaffenburg@wsv.bund.de

Tel.: 06021/385-0

Fax: 06021/385101

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Schweinfurt

Wasser- und Schiffiahrtsamt Schweinfurt

Mainberger str. 8, 97422 Schweinfurt,

wsa-schweinfurt@wsv.bund.de

Tel.: 09721/206-0

Fax: 09721/206101

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Nurnberg

Wasser-und Schiffiahrtsamt

Nurnberg

Marientorgraben 1, 90402 Nurnberg,

wsa-nuernberg@wsv.bund.de

Tel.: 0911/2000-0

Fax: 0911/2000101

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Regensburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Regensburg

Erlangerstr. 1, 93059 Regensburg,

wsa-regensburg@wsv.bund.de

Tel.: 0941/8109-0

Fax: 0941/8109160

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Dresden

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Dresden

Moritzburger str. 1, 01127 Dresden,

wsa-dresden@wsv.bund.de

Tel.: 0351/8432-50

Fax: 0351/8432381, 8489020

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Magdeburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt

Magdeburg

Furstenwallstr. 19/20, 39104 Magdeburg,

wsa-magdeburg@wsv.bund.de

Tel.: 0391/530-0

Fax: 0391/5302417


Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Lauenburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt Lauenburg

DornhorsterWeg 52, 21481 Lauenburg,

wsa-lauenburg@wsv.bund.de

Tel.: 04153/558-0

Fax: 04153/558448

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Brandenburg

Wasser- und Schiffiahrtsamt Brandenburg

Brielower LandstraBe 1,14772 Brandenburg,

wsa-brandenburg@wsv.bund.de

Tel.: 03381/266-0

Fax: 03381/266321

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Berlin

Wasser- und Schiffiahrtsamt Berlin

Mehringdamm 129, 10965 Berlin,

wsa-berlin@wsv.bund.de

Tel.: 030/69532-0

Fax: 030/69532201

Biroul pentru Ape Interioare si Navigatie

Eberswalde

Wasser- und Schiffiahrtsamt Eberswalde

Schneidmuhlenweg 21, 16225 Eberswalde,

wsa-eberswalde@wsv.bund.de

Tel.: 03334/276-0

Fax: 03334/276171, 276172

Belgia

Directia Generală Transport Terestru - Oficiul de Navigatie Interioară

Antwerpen

Directoraat-General Vervoer Te Land Binnenvaartlokeit

Antwerpen

Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen

Tel.: 32 3 229 00 48

Directia Generală Transport Terestru - Oficiul de Navigatie Interioară

Liege

Direction Generale Transport Terrestre/ Guichet Navigation Interieure de Liege

La Batte 10, boîte 2,4000 Liege

Tel.: 32 4 2220 149

Franta

Directia Departamentală a Echipamentului si a Agriculturii din Regiunea Loire- Atlantic, Serviciul Transport, Centrul de Instruire cu privire la Siguranta Fluvială

Nantes

Direction departementale des Territoires et de la Mer de la Loire- Atlantique, Service Transport, Centre instructeur de Securite Fluviale de Nantes

2 rue Marcel Sembat, 44100 Nantes

Tel.: 02 40 71 02 15

Serviciul pentru navigatia din zona de nord si Pas-de-Calais

Service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, BRAF

37, rue de Plat, BP 725, 59034 Lille Cedex

Tel.: 03 20 15 49 70

Serviciu de navigatie pe Rhone si Saone Service de la navigation du Rhone et de la Saone

4 rue Jonas Salk, 69007 Lyon

Tel.: 04 78 69 60 70

Serviciu de navigatie pe Sena Service de la navigation de la Seine

2 Ouai de Grenelle, 5015 Paris

Tel.: 01 40 58 29 99

Serviciu de navigatie din Strasbourg Service de la navigation de Strasbourg

Cite administrative, 14 rue du Marechal Juin, 67084 Strasbourg Cedex

Tel.: 03 88 76 79 32

Fax: 03 88 76 79 31

Serviciu de navigatie din Toulouse Service de la navigation de Toulouse

2 port Saint-Etienne, BP 7204, 31073 Toulouse Cedex 7

Tel.: 05 61 36 24 24

Olanda

Autoritatea Deseurilor, Căilor Navigabile Interioare si Documente de Navigatie Stichting Afalstoffen Binnenvaart en Vaardocumenten

Vasteland 12 e, 3011 BLRotterdam Postbus 23041

Tel.: 31(0)104129544

Fax: 31(0)104048019

Elvetia

Directia Porturi Renane Elvetiene Schweizerische Rheinhăfen Direktion

Postfach CH-4019 Basel

Tel.: 004161 639 9595

Fax: 004161 639 9514

 

ANEXA Nr. 2

Lista autoritătilor competente ale administratiilor contractante

 

 

Ministerul Federal pentru Transport, Inovatie si Tehnologie, Autoritatea Superioară de

Navigatie

Bundesministerium fur Verkehr,

Innovation und Technologie, Oberste

Schifffahrtsbehorde

RadetzkystraBe 2, 1030 Wien, w2@bmvit.gv.at

Tel.: +43 1 71162

DW 655900

Fax: DW 655999

mobil:

+43 664 818 88 68

+43 664 818 89 09

+43 664 818 89 10

Pentru aplicarea vizelor de control sunt, de asemenea, competente si următoarele autorităti:

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Hainburg

Schifffahrtsaufsicht Hainburg

Donaulănde 2, 2410 Hainburg, schifffahrtsaufsicht.hainburg@bmvit.gv.at

Tel.:+43 2165 62 365

Fax: +43 2165 62 365-99

mobil:

+43 664 818 88 50

+43 664 818 88 51

+43 664 818 88 52

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Viena

Schifffahrtsaufsicht Wien

Handelskai 267, 1020 Wien, schifffahrtsaufsicht. wien@bmvit.gv.at

Tel.: 01/728 37 00

Fax: 01/728 37 00-99

mobil:

0664/818 88 53

0664/818 88 54

0664/818 88 55

0664/818 88 56

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Krems

Schifffahrtsaufsicht Krems

Am Schutzdamm 1, 3500 Krems, schifffahrtsaufsicht. krems@bmvit.gv.at

Tel.: 02732/83 170

Fax: 02732/83 170-99

mobil:

0664/818 88 57

0664/818 88 58

0664/818 88 59

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Grein

Schifffahrtsaufsicht Grein

Am Hofberg 2, 4360 Grein, schifffahrtsaufsicht.grein@bmvit.gv.at

Tel.: 07268/320

Fax: 07268/7431

mobil:

0664/818 88 60

0664/818 88 61

0664/818 88 62

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Linz

Schifffahrtsaufsicht Linz

Regensburgerstralie 4, 4020 Linz, schifffahrtsaufsicht.linz@bmvit.gv.at

Tel.: 0732/777 229

Fax: 0732 / 777 229-99

mobil:

0664/818 88 63

0664/818 88 64

0664/818 88 65

Autoritatea de supraveghere a navigatiei din Engelhartszell

Schifffahrtsaufsicht Engelhartszell

NibelungenstraBe 3, 4090 Engelhartszell, schifffahrtsaufsicht.engelhartszell@bmvit.gv. at

Tel.: 07717/8026

Fax: 07717/8026-99

mobil:

0664/818 88 66

0664/818 88 67

0664/818 88 70

Bulgaria

Administratia Maritimă

Ruse 7000, 20 Pristanistna St.

Tel.:+359 82 815 815

Fax: +359 82 824 009

e-mail: stw_rs@marad.bg

Administratia Maritimă

Lom 3600, 3 Dunavski park St., stw_lm@marad.bg

Tel.: +359 971 66 963

Fax: +359 971 66 961

Ungaria

Directia de Strategie si Metodologie

Departamentul de Navigatie si al Aviatiei Civile

Nemzeti Kozlekedesi Hatosâg, Strategiai es

Modszertani Igazgatosâg, Hajozâsi es

Legikozlekedesi Foosztâly

Adresse postale:

1389Budapest,62Pf. 102

Situation:

1066 Budapest, Terez korut 62 Hongrie

Tel.:+36 1 815 9646

Fax:+36 1 815 9659

e-mail: hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh.gov.hu


Polonia

Biroul de Navigatie Interioară din Bydgoszcz urzsd zeglugi srodlsdowej w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 322-02-73,

Fax: +48 52 322-68-84

e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl

Director: Jerzy SIomiiîski

Biroul de Navigatie Interioară din Gdansk urzsd zeglugi srodlsdowej w Gdaiîsku

ul. Toruhska 8/4, 80-841 Gdaiîsk

Tel.:+48 58 301-84-14

Fax: +48 58 301-84-14

e-mail: urzad@gda.uzs.gov.pl

Director: Marian Kidaj

Biroul de Navigatie Interioară din Gizycko urzsd zeglugi srodlsdowej w Gizycku

ul. Luczaiîska 5, 11-500 Gizycko

Tel.:+48 87 428-56-51

Fax: +48 87 428-56-51

e-mail: urzad@giz.uzs.gov.pl

Director: Tadeusz Zdanowicz

Biroul de Navigatie Interioară din Kedzierzyn-Kozle

urzsd zeglugi srodlsdowej w Ksdzierzynie-Kozlu

ul. Chelmoiîskiego 1, 47-205 Ksdzierzyn-Kozle

Tel.:+48 77 472-23-60

Fax: +48 77 472-23-61

e-mail: urzad@k-k.uzs.gov.pl

Director: Mariusz Przybylski

Biroul de Navigatie Interioară din Cracovia urzsd zeglugi srodlsdowej w Krakowie

ul. Skawiiîska 31/3, 31-066 Krakow

Tel.:+48 12 430-53-97

Fax:+48 12 430-53-97

e-mail: urzad@kr.uzs.gov.pl

Director: Tadeusz Marzec

Biroul de Navigatie Interioară din Szczecin urzsd zeglugi srodlsdowej w Szczecinie

Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

Tel.: +48 91 434-02-79

Fax:+48 91434-01-29

e-mail: urzad@szn.uzs.gov.pl

Director: Krzysztof Wos

Biroul de Navigatie Interioară din Varsovia urzsd zeglugi srodlqdowej w Warszawie

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

Tel.: +48 22 635-93-30

Fax: +48 22 635-93-30

e-mail: urzad@waw.uzs.gov.pl

Director: Bogdan Maslanka

Biroul de Navigatie Interioară din Wroclaw urzsd zeglugi srodlsdowej we Wroclawiu

ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wroclaw

Tel.:+48 71 329-18-93

Fax:+48 71 329-18-93

e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Director: Jan Pys

România

Autoritatea Navală Română, Constanta

Port nr. 1, 900900 Constanta, România

Tel.: 0040241555676

Fax: 0040341730349

e-mail: rna@rna.ro

Republica SIovacă

Administratia Navală de Stat Serviciul de Sigurantă Navală Stâtna plavebnâ sprâva (SPS) Veduci odboru plavebnej bezpecnosti

821 09 Prîstavnâ 10, Bratislava 2

Tel.:+421 2 333 00217

Fax: +421 2 555 67 604 +421 2 335 23 913

e-mail: sekretariat @sps.sk; jozef.moravcik@sps.sk

Republica Cehă

Administratia Navală de Stat Praga Stâtnî plavebnî sprâva Praha

Jankovcova 4,170 00 Praha 7

Tel.: 234 637 111

Fax: 266 710 545

e-mail: pobocka@spspraha.cz

Administratia Navală de Stat Decîn Stâtnî plavebnî sprâva Decîn

Labskâ 694/21, 405 01 Decîn 1

Tel.: 412 557 411

Fax: 412 557 410

e-mail: pobocka@spsdecin.cz

Administratia Navală de Stat Prerov Stâtnî plavebnî sprâva Prerov

Seifertova 33, 750 02 Prerov

Tel.:581284 254

Fax: 581 284 256

e-mail: pobocka@spsprerov.cz

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilelor apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Institutia Prefectului Judetului Mures, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 111.963 si nr. 112.071, precum si actualizarea adresei imobilului înregistrat la pozitia M.F.P. nr. 111.963, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 555.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor apartinând domeniului public al statului si aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Mures, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P.

Denumirea si adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situatia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

111.963

Palat administrativ, municipiul Târgu Mures, str. Piata Victoriei nr. 1, judetul Mures

43.905.083

Raport de evaluare imobiliară/Nota contabilă nr. 911 din 30 septembrie 2010

în administrare

Imobil

112.071

Clădire, birouri, garaj, municipiul Târgu Mures, Str. Călărasilor nr. 46, judetul Mures

3.699.771

Raport de evaluare imobiliară/Nota contabilă nr. 911 din 30 septembrie 2010

în administrare

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor clin judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cumodificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băcia”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 33, 39, 42, 50, 52 si 60;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 134 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 135-140, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 562.

 

ANEXA

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băcia

 

 

 

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

135

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “Barieră Băcia”

Drum din pământ, lungime = 926 m, lătime = 4 m

1962

-

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

136

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “Trecătoare stână Băcia”

Drum din pământ, lungime = 188 m, lătime = 4 m

1962

 

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

137

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “La meri Băcia”

Drum din pământ, lungime = 1.932 m, lătime = 4 m

1962

 

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

138

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “Luncă Băcia”

Drum din pământ, lungime = 3.075 m, lătime = 4 m

1962

-

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

139

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “La cruce Băcia”

Drum din pământ, lungime = 771 m, lătime = 4 m

1962

-

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

140

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatare “Suleriu Tâmpa”

Drum din pământ, lungime = 2.782 m, lătime = 4 m

1962

 

-

Domeniul public al comunei Băcia, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.